Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Znajdowanie spójnych składowych w grafie

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Dla danego grafu nieskierowanego należy wyznaczyć wszystkie spójne składowe.

Graf jest spójny (ang. connected graph), jeśli dla każdych dwóch jego wierzchołków istnieje łącząca je ścieżka. Spójna składowa (ang. connected component), to największa grupa wierzchołków, które są wzajemnie połączone ze sobą ścieżkami. Graf spójny posiada tylko jedną spójną składową obejmującą wszystkie jego wierzchołki. Jeśli składowych takich jest więcej, to graf nazywamy niespójnym (ang. disconnected graph).

obrazek obrazek
Graf spójny   Graf niespójny

Rozwiązanie dla grafu nieskierowanego

Co to znaczy: wyznaczyć spójną składową? To nic innego, jak zidentyfikować wierzchołki grafu, które należą do tej spójnej składowej. W tym celu z każdym z wierzchołków w grafie możemy skojarzyć dodatkową daną, którą nazwiemy c i która ma tę samą wartość dla wszystkich wierzchołków należących do tej samej spójnej składowej. Dane c mogą tworzyć tablicę, której elementy odpowiadają wartości c dla wierzchołka o numerze równym indeksowi – w ten sposób realizowaliśmy tablicę visited z informacjami o odwiedzonych wierzchołkach.

Znalezienie wartości c dla wszystkich wierzchołków grafu uzyskamy przy pomocy algorytmu DFS w sposób następujący:

Tworzymy tablicę C o tylu elementach, ile jest wierzchołków w grafie. Element C [i] odpowiada wartości c wierzchołka i-tego. Wszystkie elementy tablicy C zerujemy. Ustawiamy numer bieżącej składowej na 0. Przeglądamy kolejne elementy tablicy C. Jeśli napotkamy na element C [i] równy zero, to zwiększamy numer bieżącej składowej o 1 i od wierzchołka i-tego uruchamiamy przejście DFS grafu. W trakcie przejścia DFS we wszystkich odwiedzonych wierzchołkach ustawiamy wartość c na numer bieżącej składowej. Algorytm DFS gwarantuje nam odwiedzenie wszystkich wierzchołków, do których prowadzą ścieżki z wierzchołka startowego. Zatem w tablicy C zostaną ustawione na wartość bieżącej składowej wszystkie komórki, które odpowiadają odwiedzonym przez DFS wierzchołkom. W ten sposób znajdziemy spójną składową. Kontynuujemy przeglądanie tablicy C do jej końca.

Gdy przeglądniemy całą tablicę C, numer bieżącej składowej będzie nas informował o liczbie spójnych składowych w grafie. Jeśli wyniesie on 1, to graf jest spójny. W przeciwnym razie graf zawiera kilka spójnych składowych. Składowe te zidentyfikujemy przez kilkakrotne przeglądnięcie tablicy C. Najpierw wyszukujemy w niej elementy o wartości 1. Indeksy tych elementów są numerami wierzchołków grafu, które należą do spójnej składowej nr 1. Następnie wyszukujemy elementy o wartościach 2, 3…, aż do wartości, którą miała bieżąca składowa przy zakończeniu przeglądania tablicy C.

Algorytm wyszukiwania spójnych składowych w grafie nieskierowanym

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Informacja o liczbie spójnych składowych.
Dla każdej spójnej składowej grafu: numer składowej oraz lista wierzchołków, które do niej należą.
Zmienne pomocnicze:
C  :  tablica z numerami spójnych składowych.
cn  :  liczba spójnych składowych, cn ∈ C.
i, j  :  indeksy, i, j ∈ C.
S  :  stos.
v, u  :  numery wierzchołków w grafie, v, u ∈ C.

Lista kroków:

K01: Utwórz tablicę C o n elementach  
K02: Wyzeruj elementy tablicy C  
K03: cn ← 0 zerujemy licznik spójnych składowych
K04: Dla i = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj kroki K05..K15
 
K05: Jeśli C [i] > 0,
to następny obieg pętli K04
: szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
K06: cn ← cn + 1 zwiększamy o 1 liczbę składowych
K07: S.push (i) na stosie umieszczamy wierzchołek startowy
K08: C [i ] ← cn numerując wierzchołek, oznaczamy go jako odwiedzony
K09: Dopóki S.empty() = false:
wykonuj kroki K10…K15
uruchamiamy przejście DFS
K10: v ← S.top() odczytujemy wierzchołek ze stosu
K11: S.pop() odczytany wierzchołek usuwamy ze stosu
K12: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
kroki K13…K15
część zależna od reprezentacji grafu
K13: Jeśli C [u] > 0,
to następny obieg pętli K12
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K14: S.push (u) sąsiada umieszczamy na stosie
K15: C [u] ← cn i oznaczamy go jako odwiedzony i ponumerowany
K16: Pisz cn wyprowadzamy liczbę spójnych składowych
K17: Dla i = 1, 2, …, cn :
wykonuj
kroki K18…K20
 
K18: Pisz i wypisujemy kolejne numery składowych
K19: Dla j = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj krok K20
 
K20: Jeśli C [j] = i,
to Pisz j
oraz numery należących do nich wierzchołków
K21: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego, wyszukuje w nim wszystkie spójne składowe, a następnie podaje należące do nich numery wierzchołków w grafie.
Przykładowe dane (spójne składowe zostały pokolorowane w celach testowych):
obrazek 17 17
0 1 0 2 0 3
1 2 1 14
4 11 4 12
5 6 5 9
6 7 6 8
10 15
11 15
12 15
13 14 13 16
14 16
Pascal
// Znajdowanie spójnych składowych
// Data: 27.08.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

program spojsklad;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push (v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m : integer;      // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A  : TList;       // Tablica list sąsiedztwa
 C  : array of integer;  // Tablica z numerami spójnych składowych
 S  : stack;       // Stos
 cn, i, j, v, u : integer;
 p, r : PslistEl;

begin
 S.init;

 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);    // Tworzymy tablice dynamiczne
 SetLength (C, n);

 // Tablicę A wypełniamy pustymi listami, a tablicę C wypełniamy zerami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [i] := nil;
  C [i] := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);     // Wierzchołki tworzące krawędź
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := u;       // Numerujemy go jako w
  p^.next := A [v];   // Dodajemy go na początek listy A [v]
  A [v] := p;
  new (p);       // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := A [u];
  A [u] := p;
 end;

 cn := 0;         // Zerujemy licznik spójnych składowych

 for i := 0 to n-1 do
  if C [i] = 0 then   // Szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
  begin
   inc (cn);      // Zwiększamy licznik składowych
   S.push (i);     // Na stosie umieszczamy numer bieżącego wierzchołka
   C [i] := cn;    // Wierzchołek numerujemy i oznaczamy jako odwiedzony
   while not S.empty do // Przechodzimy graf algorytmem DFS
   begin
    v := S.top;     // Pobieramy wierzchołek
    S.pop;       // Usuwamy go ze stosu
    p := A [v];    // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     u := p^.v;    // Numer sąsiada do u
     if C [u] = 0 then
     begin
      S.push (u);  // Na stos idą sąsiedzi nieodwiedzeni
      C [u] := cn; // i ponumerowani
     end;
     p := p^.next;
    end;
   end;
  end;

 writeln;

 for i := 1 to cn do
 begin
  write ('SCC ', i, ' : '); // Numer spójnej składowej
  for j := 0 to n-1 do
   if C [j] = i then write (j:2, ' '); // Wierzchołki tej składowej
  writeln;
 end;

 writeln;

  // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);
 SetLength (C, 0);
 S.destroy;
end.
C++
// Znajdowanie spójnych składowych
// Data: 27.08.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();  // konstruktor
  ~stack();  // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

int main()
{
 int n, m;        // Liczba wierzchołków i krawędzi
 slistEl ** A;      // Tablica list sąsiedztwa
 int * C;         // Tablica z numerami spójnych składowych
 stack S;         // Stos
 int cn, i, j, v, u;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablice dynamiczne
 C = new int [n];

 // Tablicę A wypełniamy pustymi listami, a tablicę C wypełniamy zerami

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A [i] = NULL;
  C [i] = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;    // Wierzchołki tworzące krawędź
  p = new slistEl;   // Tworzymy nowy element
  p->v = u;      // Numerujemy go jako w
  p->next = A [v];  // Dodajemy go na początek listy A [v]
  A [v] = p;
  p = new slistEl;   // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = A [u];
  A [u] = p;
 }

 cn = 0;         // Zerujemy licznik spójnych składowych

 for(i = 0; i < n; i++)
  if(!C [i])    // Szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
  {
   cn++;        // Zwiększamy licznik składowych
   S.push (i);    // Na stosie umieszczamy numer bieżącego wierzchołka
   C [i] = cn;    // i oznaczamy go jako odwiedzonego i ponumerowanego
   while(!S.empty()) // Przechodzimy graf algorytmem DFS
   {
    v = S.top();   // Pobieramy wierzchołek
    S.pop();     // Usuwamy go ze stosu

    // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v

    for(p = A [v]; p; p = p->next)
    {
     u = p->v;    // Numer sąsiada do u
     if(!C [u])
     {
      S.push (u); // Na stos idą sąsiedzi nieodwiedzeni
      C [u] = cn; // i ponumerowani
     }
    }
   }
  }

 for(i = 1; i <= cn; i++)
 {
  cout << "SCC : " << i << ": "; // Numer spójnej składowej
  for(j = 0; j < n; j++)
   if(C [j] == i) cout << setw (2) << j << " "; // Wierzchołki tej składowej
  cout << endl;
 }

 cout << endl;

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] A;
 delete [] C;

 return 0;}
Basic
' Znajdowanie spójnych składowych
' Data: 27.08.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
  pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
  e = S
  S = S->Next
  Delete e
 End If
End Sub

' **********************
' *** Program główny ***
' **********************

Dim As Integer n, m    ' Liczba wierzchołków i krawędzi
Dim As slistEl Ptr Ptr A ' Tablica list sąsiedztwa
Dim As Integer Ptr C   ' Tablica z numerami spójnych składowych
Dim As stack S      ' Stos
Dim As Integer cn, i, j, v, u
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablice dynamiczne
C = New Integer [n]

' Tablicę A wypełniamy pustymi listami, a tablicę C wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 A [i] = 0
 C [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v, u     ' Wierzchołki tworzące krawędź
 p = new slistEl     ' Tworzymy nowy element
 p->v = u        ' Numerujemy go jako w
 p->next = A [v]    ' Dodajemy go na początek listy A [v]
 A [v] = p
 p = new slistEl     ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = A [u]
 A [u] = p
Next

cn = 0          ' Zerujemy licznik spójnych składowych

For i = 0 To n - 1
 If C [i] = 0 Then   ' Szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
  cn += 1        ' Zwiększamy licznik składowych
  S.push (i)     ' Na stosie umieszczamy numer bieżącego wierzchołka,
  C [i] = cn     ' oznaczając go jako odwiedzonego i ponumerowanego
  While S.empty() = 0 ' Przechodzimy graf algorytmem DFS
   v = S.top()    ' Pobieramy wierzchołek
   S.pop()      ' Usuwamy go ze stosu
   p = A [v]     ' Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
   While p
    u = p->v     ' Numer sąsiada do u
    If C [u] = 0 Then
     S.push (u)  ' Na stos idą sąsiedzi nieodwiedzeni
     C [u] = cn  ' i ponumerowani
    End If
    p = p->next
   Wend
  Wend
 End If
Next

Print

For i = 1 To cn
 Print "SCC";i;":"; ' Numer spójnej składowej
 For j = 0 To n - 1
  If C [j] = i Then Print Using "###";j; ' Wierzchołki tej składowej
 Next
 Print
Next

Print

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A
Delete [] C

End
Wynik:
17 17
0 1 0 2 0 3
1 2 1 14
4 11 4 12
5 6 5 9
6 7 6 8
10 15
11 15
12 15
13 14 13 16
14 16

SCC 1 : 0 1 2 3 13 14 16
SCC 2 : 4 10 11 12 15
SCC 3 : 5 6 7 8 9

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie z wykorzystaniem zbiorów rozłącznych

Wierzchołki grafu należą do tej samej spójnej składowej, jeśli łączy je krawędź. Wykorzystując strukturę zbiorów rozłącznych, można w prosty sposób rozwiązać problem znajdowania spójnych składowych w grafie. W tym celu dla każdego wierzchołka grafu tworzymy osobny zbiór rozłączny. Następnie przechodzimy przez wszystkie krawędzie grafu, wykonując operację UnionSets dla wierzchołków tworzących te krawędzie. Algorytm staje się banalnie prosty:

Algorytm wyszukiwania spójnych składowych w grafie nieskierowanym za pomocą zbiorów rozłącznych

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

T  :  tablica elementów struktury zbiorów rozłącznych reprezentujących wierzchołki grafu, w której zawarta jest informacja o przynależności poszczególnych wierzchołków do określonych spójnych składowych.
Zmienne pomocnicze:
i, u, v  :  indeks i numery wierzchołków, i, u, v ∈ C.
MakeSet (x)  :  tworzy jednoelementowy zbiór z wierzchołkiem x.
UnionSets (x, y)  :  łączy ze sobą zbiory zawierające wierzchołki x i y.

Lista kroków:

K01: Twórz tablicę T n elementową
i zainicjuj ją kolejnymi numerami wierzchołków grafu
 
K02: Dla i = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj: MakeSet (i)
tworzymy zbiory jednoelementowe
K03: Dla każdej krawędzi u – v grafu
wykonaj:
UnionSets (u, v)
łączymy zbiory zawierające wierzchołki tworzące krawędź
K05: Zakończ z wynikiem T  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego, wyszukuje w nim wszystkie spójne składowe, a następnie podaje należące do nich numery wierzchołków w grafie.
Przykładowe dane (spójne składowe zostały pokolorowane w celach testowych):
obrazek 17 17
0 1 0 2 0 3
1 2 1 14
4 11 4 12
5 6 5 9
6 7 6 8
10 15
11 15
12 15
13 14 13 16
14 16
Pascal
// Znajdowanie spójnych składowych
// za pomocą zbiorów rozłącznych
// Data: 1.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

// Typy danych dla drzew struktury zbiorów rozłącznych
type
 PTNode = ^TNode;
 TNode = record
  up  : PTNode;        // Rodzic węzła
  rank : integer;        // Ranga
  data : integer;        // Zawartość węzła
 end;

// Tworzy drzewo jednowęzłowe
//---------------------------
procedure MakeSet (x : PTNode);
begin
 x^.up := x;           // x staje się korzeniem drzewa
 x^.rank := 0;          // Rangę zerujemy
end;

// Zwraca korzeń drzewa i ustawia pola up
// wszystkich węzłów nadrzędnych aż do korzenia
//---------------------------------------------
function FindSet (x : PTNode) : PTNode;
begin
 if x^.up <> x then x^.up := FindSet (x^.up);
 FindSet := x^.up;
end;

// Łączy ze sobą drzewa z x i z y
//-------------------------------
procedure UnionSets (x, y : PTNode);
var
 rx, ry : PTNode;
begin
 rx := FindSet (x);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry := FindSet (y);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 if rx <> ry then        // Korzenie muszą być różne
 begin
  if rx^.rank > ry^.rank then  // Porównujemy rangi drzew
    ry^.up := rx        // rx większe, dołączamy ry
  else
  begin
   rx^.up := ry;        // równe lub ry większe, dołączamy rx
   if rx^.rank = ry^.rank then inc (ry^.rank);
  end;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 n, m : integer;         // Liczba wierzchołków i krawędzi
 T  : array of TNode;
 i, j, v, u : integer;
begin
 read (n, m);          // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi
 SetLength (T, n);       // Ustalamy rozmiar tablicy zbiorów rozłącznych

 // Tablicę T inicjujemy

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  T [i].data := i;       // Numer węzła
  MakeSet (addr (T [i])); // Tworzymy zbiór jednoelementowy
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);          // Wierzchołki tworzące krawędź
  UnionSets (addr (T [v]), addr (T [u])); // Łączymy zbiory z u i v
 end;

 // Wypisujemy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to n - 1 do
  if i = FindSet (addr (T [i]))^.data then
  begin
   write ('SCC id =', i:3, ' : ');
   for j := 0 to n - 1 do
    if i = FindSet (addr (T [j]))^.data then write (j:3);
   writeln;
  end;

 // Usuwamy tablicę zbiorów rozłącznych

 SetLength (T, 0);

end.
C++
// Znajdowanie spójnych składowych
// za pomocą zbiorów rozłącznych
// Data: 1.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy danych dla drzew struktury zbiorów rozłącznych

struct TNode
{
 TNode *up;        // Rodzic węzła
 int rank;         // Ranga
 int data;         // Zawartość węzła
};

// Tworzy drzewo jednowęzłowe
//---------------------------
void MakeSet (TNode * x)
{
 x->up = x;        // x staje się korzeniem drzewa
 x->rank = 0;       // Rangę zerujemy
}

// Zwraca korzeń drzewa i ustawia pola up
// wszystkich węzłów nadrzędnych aż do korzenia
//---------------------------------------------
TNode * FindSet (TNode * x)
{
 if(x->up != x) x->up = FindSet (x->up);
 return x->up;
}

// Łączy ze sobą drzewa z x i z y
//-------------------------------
void UnionSets (TNode *x, TNode *y)
{
 TNode *rx, *ry;

 rx = FindSet (x);    // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry = FindSet (y);    // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 if(rx != ry)      // Korzenie muszą być różne
 {
  if(rx->rank > ry->rank) // Porównujemy rangi drzew
    ry->up = rx;     // rx większe, dołączamy ry
  else
  {
   rx->up = ry;     // równe lub ry większe, dołączamy rx
   if(rx->rank == ry->rank) ry->rank++;
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n, m;         // Liczba wierzchołków i krawędzi
 TNode * T;
 int i, j, v, u;

 cin >> n >> m;      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi
 T = new TNode [n];   // Tworzymy tablicę zbiorów rozłącznych

 // Tablicę T inicjujemy

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  T [i].data = i;    // Numer węzła
  MakeSet (&T [i]);  // Tworzymy zbiór jednoelementowy
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;     // Wierzchołki tworzące krawędź
  UnionSets (&T [v], &T [u]); // Łączymy zbiory z u i v
 }

 // Wypisujemy wyniki

 cout << endl;

 for(i = 0; i < n; i++)
  if(i == FindSet (&T [i])->data)
  {
   cout << "SCC id =" << setw (3) << i << ":";
   for(j = 0; j < n; j++)
    if(i == FindSet (&T [j])->data) cout << setw (3) << j;
   cout << endl;
  }

 // Usuwamy tablicę zbiorów rozłącznych

 delete [] T;

 return 0;}
Basic
' Znajdowanie spójnych składowych
' za pomocą zbiorów rozłącznych
' Data: 1.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------

' Typy danych dla drzew struktury zbiorów rozłącznych

Type TNode
 up As TNode Ptr         ' Rodzic węzła
 rank As Integer         ' Ranga
 Data As Integer         ' Zawartość węzła
End Type

' Tworzy drzewo jednowęzłowe
'---------------------------
Sub MakeSet (ByVal x As TNode Ptr)
 x->up = x            ' x staje się korzeniem drzewa
 x->rank = 0           ' Rangę zerujemy 
End Sub

' Zwraca korzeń drzewa i ustawia pola up
' wszystkich węzłów nadrzędnych aż do korzenia
'---------------------------------------------
Function FindSet (ByVal x As TNode Ptr) As TNode Ptr
 If x->up <> x Then x->up = FindSet (x->up)
 return x->up
End Function

' Łączy ze sobą drzewa z x i z y
'--------------------------------
Sub UnionSets (ByVal x As TNode Ptr, ByVal y As TNode Ptr)

 Dim As TNode Ptr rx, ry

 rx = FindSet (x)       ' Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry = FindSet (y)       ' Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 If rx <> ry Then        ' Korzenie muszą być różne
  If rx->rank > ry->rank Then ' Porównujemy rangi drzew
   ry->up = rx        ' rx większe, dołączamy ry
  Else
   rx->up = ry        ' równe lub ry większe, dołączamy rx
   If rx->rank = ry->rank Then ry->rank += 1
  End If
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m       ' Liczba wierzchołków i krawędzi
Dim As TNode Ptr T
Dim As integer i, j, v, u

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m         ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi
T = New TNode [n]       ' Tworzymy tablicę zbiorów rozłącznych

' Tablicę T inicjujemy

For i = 0 To n - 1
 T [i].data = i        ' Numer węzła
 MakeSet (VarPtr (T [i])) ' Tworzymy zbiór jednoelementowy
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v, u      ' Wierzchołki tworzące krawędź
 UnionSets (VarPtr (T [v]), VarPtr (T [u])) ' Łączymy zbiory z u i v
Next

Close #1

' Wypisujemy wyniki

Print

For i = 0 To n - 1
 If i = FindSet (VarPtr (T [i]))->Data Then
  Print Using "SCC id =### :";i;
  For j = 0 To n - 1
   If i = FindSet (VarPtr (T [j]))->Data Then Print Using "###";j;
  Next
  Print
 End If
Next

' Usuwamy tablicę zbiorów rozłącznych

Delete [] T

End
Wynik:
17 17
0 1 0 2 0 3
1 2 1 14
4 11 4 12
5 6 5 9
6 7 6 8
10 15
11 15
12 15
13 14 13 16
14 16

SCC id = 1 : 0 1 2 3 13 14 16
SCC id = 6 : 5 6 7 8 9
SCC id = 15 : 4 10 11 12 15

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.