Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Znajdowanie silnie spójnych składowych w grafie

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Dla danego grafu skierowanego wyznaczyć wszystkie silnie spójne składowe.

Silnie spójna składowa (ang. strongly connected component) jest maksymalnym podgrafem, w którym istnieją ścieżki pomiędzy każdymi dwoma wierzchołkami. Jeśli podgraf ten obejmuje wszystkie wierzchołki grafu, to mówimy, że dany graf skierowany jest silnie spójny (ang. strongly connected digraph) (w grafach nieskierowanych każdy graf spójny jest również silnie spójny).

obrazek obrazek
Silnie spójna składowa (1, 2, 4, 5, 8)   Silnie spójny graf skierowany

Silnie spójna składowa może się redukować do jednego wierzchołka, jeśli nie jest on połączony obustronnie z żadnym innym wierzchołkiem grafu. Na rysunku powyżej takimi składowymi są (0) (3) (6) i (7).

Rozwiązanie naiwne

Rozwiązanie naiwne opiera się bezpośrednio na definicji silnie spójnej składowej. Jest ono bardzo nieefektywne i podajemy je tylko ze względów dydaktycznych. Lepsze algorytmy znajdowania silnie spójnych składowych prezentowane są w dalszej części artykułu.

Tworzymy tablicę n elementową C, której komórki będą odpowiadały n wierzchołkom grafu. Będziemy w niej umieszczać numery silnie spójnych składowych, do których należą poszczególne wierzchołki. Tablicę C wstępnie zerujemy. Umawiamy się przy tym, iż numer 0 nie oznacza żadnej spójnej składowej.

Do numeracji spójnych składowych będziemy używali zmiennej cn. Inicjujemy jej wartość na 0.

Przechodzimy w pętli wierzchołki grafu od pierwszego do przedostatniego. Szukamy wierzchołka startowego v, dla którego C [v] = 0. Gdy go znajdziemy, zwiększamy cn o 1, do C [v] wprowadzamy cn i rozpoczynamy przejście DFS od tego wierzchołka. W każdym odwiedzonym wierzchołku u uruchamiamy drugie przejście DFS, które sprawdza, czy istnieje ścieżka od wierzchołka u do wierzchołka startowego v. Jeśli tak, to do C [u] zapisujemy cn.

Po przetworzeniu wszystkich wierzchołków w tablicy C otrzymamy informację o tym, które wierzchołki grafu należą do poszczególnych spójnych składowych. Dodatkowo cn określa liczbę tych silnie spójnych składowych.

Algorytm naiwny wyszukiwania silnie spójnych składowych w grafie skierowanym

Algorytm przejścia DFSback (u, v, n, graf)

Wejście:

u  :  wierzchołek bieżący, u ∈  C.
v  :  wierzchołek startowy, u ∈  C.
n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈  C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Zwraca true, jeśli istnieje ścieżka z u do v. W przeciwnym razie zwraca false.
Zmienne pomocnicze:
x, y  :  wierzchołki, x, y ∈ C.
S  :  pusty stos wierzchołków.
visited  :  n elementowa logiczna tablica odwiedzin.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę visited  
K02: Ustaw elementy tablicy visited na false  
K03: S.push (u) umieszczamy wierzchołek startowy na stosie
K04: visited [u] ← true oznaczamy go jako odwiedzony
K05: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj kroki K06…K12
przejście DFS
K06: x ← S.top() pobieramy ze stosu wierzchołek
K07: S.pop() pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
K08 Dla każdego sąsiada y wierzchołka x :
wykonuj kroki K09…K12
przeglądamy sąsiadów
K09: Jeśli y = v,
to zakończ z wynikiem true
ścieżka znaleziona
K10: Jeśli visited [y] = true,
to następny obieg pętli K08
szukamy sąsiadów nieodwiedzonych
K11: S.push (y) sąsiada umieszczamy na stosie
K12: visited [y] ← true i oznaczamy jako odwiedzonego
K13: Zakończ z wynikiem false nie ma ścieżki

Algorytm przejścia DFSscc (v, n, graf, cn, C)

Wejście:

v  :  wierzchołek startowy, v ∈  C.
n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈  C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
cn  :  numer bieżącej silnie spójnej składowej, cn ∈ C.
C  :  n elementowa tablica numerów silnie spójnych składowych.

Wyjście:

Przeglądnięcie wszystkich wierzchołków grafu, do których prowadzą ścieżki z wierzchołka v. Jeśli z któregoś z tych wierzchołków prowadzi ścieżka powrotna do wierzchołka v, to w tablicy C dla wierzchołka v i wierzchołka bieżącego zostanie ustawiona wartość cn.
Zmienne pomocnicze:
u, w  :  wierzchołki, u, w ∈ C.
S  :  pusty stos wierzchołków.
visited  :  n elementowa logiczna tablica odwiedzin.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę visited  
K02: Ustaw elementy tablicy visited na false  
K03: S.push (v) umieszczamy wierzchołek startowy na stosie
K04: visited [v] ← true oznaczamy go jako odwiedzony
K05: C [v] ← cn ustawiamy numer składowej w C [v]
K06: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj kroki K07…K13
przejście DFS
K07: u ← S.top() pobieramy ze stosu wierzchołek
K08: S.pop() pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
K09: Jeśli (u ≠ v) obrazek (DFSBack (u, v, n, graf) = true),
to C [u] ← cn
sprawdzamy istnienie ścieżki powrotnej
K10 Dla każdego sąsiada w wierzchołka u :
wykonuj kroki K11…K13
przeglądamy sąsiadów
K11: Jeśli visited [w] = true,
to następny obieg pętli K10
szukamy sąsiadów nieodwiedzonych
K12: S.push (w) sąsiada umieszczamy na stosie
K13: visited [w] ← true i oznaczamy jako odwiedzonego
K14: Zakończ  

Algorytm główny

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈  C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

C –  n elementowa tablica liczb całkowitych. Dla każdego wierzchołka v grafu C [v] zawiera numer silnie spójnej składowej, do której ten wierzchołek należy.
cn –  liczba silnie spójnych składowych, cn ∈ C.
Zmienne pomocnicze:
v  :  numer wierzchołka w grafie, v ∈  C.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę C  
K02: Wyzeruj tablicę C  
K03: cn ← 0 inicjujemy licznik składowych
K04: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
kroki K05…K07
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K05: Jeśli C [v] > 0,
to następny obieg pętli K04
szukamy wierzchołka nowej składowej
K06: cn ← cn = 1 zwiększamy licznik
K07: DFSscc (v, n, graf, cn, C) uruchamiamy przejście DFS od wierzchołka v
K08: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, wyszukuje w nim wszystkie silnie spójne składowe, a następnie podaje należące do nich numery wierzchołków w grafie.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 13 27
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5 1 8 1 11
2 6
3 1 3 7
4 8
5 2 5 8
6 5 6 7 6 9
8 4
9 5 9 7
10 8 10 11
11 8 11 9 11 12
12 3 12 6 12 9
Pascal
// Wyznaczanie silnie spójnych składowych
// Data: 18.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

program scc;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push (v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Funkcja bada, czy istnieje ścieżka od u do v
// u  - wierzchołek startowy ścieżki
// v  - wierzchołek końcowy ścieżki
// n  - liczba wierzchołków w grafie
// graf - tablica list sąsiedztwa
// Wynik:
// true - istnieje ścieżka od u do v
// false- nie istnieje ścieżka od u do v
//----------------------------------------------
function DFSback (u, v, n : integer; var graf : TList) : boolean;
var
 i, x, y  : integer;
 S    : stack;
 visited : array of boolean;
 p    : PslistEl;
begin
 SetLength (visited, n);   // Tworzymy tablicę odwiedzin
 for i := 0 to n - 1 do     // i wypełniamy ją wartościami false
  visited [i] := false;

 S.init;            // Tworzymy stos
 S.push (u);         // Wierzchołek startowy na stos
 visited [u] := true;     // Oznaczamy go jako odwiedzonego

 while not S.empty do      // Uruchamiamy przejście DFS
 begin
  x := S.top;         // Pobieramy wierzchołek ze stosu
  S.pop;            // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu

  p := graf [x];        // Przeglądamy sąsiadów
  while p <> nil do
  begin
   y := p^.v;         // Numer sąsiada do y
   if y = v then       // Jeśli sąsiadem jest wierzchołek v,
   begin           // to ścieżka znaleziona
    S.destroy;        // Zerujemy stos
    SetLength (visited, 0); // Usuwamy tablicę visited
    Exit (true);      // Kończymy z wynikiem true
   end;
   if not visited [y] then
   begin
    S.push (y);      // Nieodwiedzonego sąsiada umieszczamy na stosie
    visited [y] := true;  // i oznaczamy jako odwiedzonego
   end;
   p := p^.next;       // Następny sąsiad
  end;
 end;

 SetLength (visited, 0);   // Usuwamy tablicę visited
 DFSback := false;       // i kończymy z wynikiem false
end;

// Procedura przechodzi przez graf od wierzchołka startowego v
// i umieszcza w tablicy C informację o przynależności wierzchołków
// do określonej silnie spójnej składowej.
// v  - wierzchołek startowy
// n  - liczba wierzchołków w grafie
// graf - tablica list sąsiedztwa
// cn  - numer silnie spójnej składowej
// C  - tablica numerów silnie spójnych składowych dla wierzchołków
// Wynik:
// Ustawia tablicę C
//--------------------------------------------------------------------
procedure DFSscc (v, n : integer; var graf : TList;
         cn : integer; var C : array of integer);
var
 i, u, w  : integer;
 S    : stack;
 visited : array of boolean;
 p    : PslistEl;
begin
 SetLength (visited, n);
 for i := 0 to n - 1 do visited [i] := false;

 S.init;

 S.push (v);        // Wierzchołek startowy na stos
 visited [v] := true;    // Oznaczamy go jako odwiedzonego
 C [v] := cn;        // Ustawiamy dla v numer składowej

 while not S.empty do     // Przejście DFS
 begin
  u := S.top;        // Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S.pop;           // Usuwamy ze stosu odczytany wierzchołek

  if(u <> v) and DFSback (u, v, n, graf) then C [u] := cn;

  p := graf [u];      // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka u
  while p <> nil do
  begin
   w := p^.v;
   if not visited [w] then
   begin
    S.push (w);     // Nieodwiedzonego sąsiada umieszczamy na stosie
    visited [w] := true; // i oznaczamy jako odwiedzonego
   end;
   p := p^.next;      // Następny sąsiad
  end;
 end;

 SetLength (visited, 0);
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m   : integer;     // Liczba wierzchołków i krawędzi
 graf   : TList;      // Tablica list sąsiedztwa grafu
 C    : array of integer; // Tablica numerów składowych
 i, v, u, cn : integer;
 p, r   : PslistEl;

begin
 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (graf, n);  // Tworzymy tablice dynamiczne
 SetLength (C, n);

 // Inicjujemy tablice

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  graf [i] := nil;
  C [i]  := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);      // Wierzchołki tworzące krawędź
  new (p);        // Tworzymy nowy element
  p^.v := u;        // Numerujemy go jako u
  p^.next := graf [v];  // i dodajemy na początek listy graf [v]
  graf [v] := p;
 end;

 // Wyznaczamy silnie spójne składowe

 cn := 0;          // Inicjujemy licznik składowych

 for v := 0 to n - 1 do   // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
  if C [v] = 0 then
  begin
   inc (cn);
   DFSscc (v, n, graf, cn, C); // Wyznaczamy silnie spójną składową
  end;

 // Wyświetlamy silnie spójne składowe

 writeln;

 for i := 1 to cn do
 begin
  write ('SCC', i:3, ' :');
  for v := 0 to n - 1 do
   if C [v] = i then write (v:3);
  writeln;
 end;

 writeln;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := graf [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);
 SetLength (C, 0);

end.
C++
// Wyznaczanie silnie spójnych składowych
// Data: 18.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();   // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Funkcja bada, czy istnieje ścieżka od u do v
// u  - wierzchołek startowy ścieżki
// v  - wierzchołek końcowy ścieżki
// n  - liczba wierzchołków w grafie
// graf - tablica list sąsiedztwa
// Wynik:
// true - istnieje ścieżka od u do v
// false- nie istnieje ścieżka od u do v
//----------------------------------------------
bool DFSback (int u, int v, int n, slistEl ** graf)
{
 int i, x, y;
 stack S;
 bool * visited;
 slistEl * p;

 visited = new bool [n];  // Tworzymy tablicę odwiedzin
 for(i = 0; i < n; i++)  // i wypełniamy ją wartościami false
  visited [i] = false;

 S.push (u);        // Wierzchołek startowy na stos
 visited [u] = true;    // Oznaczamy go jako odwiedzonego

 while(!S.empty())    // Uruchamiamy przejście DFS
 {
  x = S.top();       // Pobieramy wierzchołek ze stosu
  S.pop();         // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu

  for(p = graf [x]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów
  {
   y = p->v;        // Numer sąsiada do y
   if(y == v)      // Jeśli sąsiadem jest wierzchołek v,
   {            // to ścieżka znaleziona
    delete [] visited;  // Usuwamy tablicę visited
    return true;     // Kończymy z wynikiem true
   }
   if(!visited [y])
   {
    S.push (y);     // Nieodwiedzonego sąsiada umieszczamy na stosie
    visited [y] = true; // i oznaczamy jako odwiedzonego
   }
  }
 }

 delete [] visited;     // Usuwamy tablicę visited
 return false;        // i kończymy z wynikiem false
}

// Procedura przechodzi przez graf od wierzchołka startowego v
// i umieszcza w tablicy C informację o przynależności wierzchołków
// do określonej silnie spójnej składowej.
// v  - wierzchołek startowy
// n  - liczba wierzchołków w grafie
// graf - tablica list sąsiedztwa
// cn  - numer silnie spójnej składowej
// C  - tablica numerów silnie spójnych składowych dla wierzchołków
// Wynik:
// Ustawia tablicę C
//--------------------------------------------------------------------
void DFSscc (int v, int n, slistEl ** graf, int cn, int * C)
{
 int i, u, w;
 stack S;
 bool * visited;
 slistEl * p;

 visited = new bool [n];
 for(i = 0; i < n; i++) visited [i] = false;

 S.push (v);        // Wierzchołek startowy na stos
 visited [v] = true;    // Oznaczamy go jako odwiedzonego
 C [v] = cn;        // Ustawiamy dla v numer składowej

 while(!S.empty())     // Przejście DFS
 {
  u = S.top();       // Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S.pop();         // Usuwamy ze stosu odczytany wierzchołek

  if((u != v) && DFSback (u, v, n, graf)) C [u] = cn;

  for(p = graf [u]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka u
  {
   w = p->v;
   if(!visited [w])
   {
    S.push (w);     // Nieodwiedzonego sąsiada umieszczamy na stosie
    visited [w] = true; // i oznaczamy jako odwiedzonego
   }
  }
 }

 delete [] visited;
}

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

int main()
{
 int n, m;         // Liczba wierzchołków i krawędzi
 slistEl ** graf;      // Tablica list sąsiedztwa
 int * C;          // Tablica z numerami spójnych składowych
 int i, v, u, cn;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;       // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 graf = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablice dynamiczne
 C = new int [n];

 // Inicjujemy tablice

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  graf [i] = NULL;
  C [i] = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;      // Wierzchołki tworzące krawędź
  p = new slistEl;     // Tworzymy nowy element
  p->v = u;        // Numerujemy go jako w
  p->next = graf [v];  // Dodajemy go na początek listy graf [v]
  graf [v] = p;
 }

 // Wyznaczamy silnie spójne składowe

 cn = 0;          // Inicjujemy licznik składowych

 for(v = 0; v <= n - 1; v++) // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
  if(!C [v]) DFSscc (v, n, graf, ++cn, C); // Wyznaczamy silnie spójną składową


 // Wyświetlamy silnie spójne składowe

 cout << endl;

 for(i = 1; i <= cn; i++)
 {
  cout << "SCC" << setw (3) << i << ":";
  for(v = 0; v < n; v++) if(C [v] == i) cout << setw (3) << v;
  cout << endl;
 }

 cout << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = graf [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] graf;
 delete [] C;

 return 0;}
Basic
' Wyznaczanie silnie spójnych składowych
' Data: 18.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
 	 pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja bada, czy istnieje ścieżka od u do v
' u  - wierzchołek startowy ścieżki
' v  - wierzchołek końcowy ścieżki
' n  - liczba wierzchołków w grafie
' graf - tablica list sąsiedztwa
' Wynik:
' 1  - istnieje ścieżka od u do v
' 0  - nie istnieje ścieżka od u do v
'----------------------------------------------
Function DFSback (ByVal u As Integer, ByVal v As integer, ByVal n As integer, _
	       ByVal graf As slistEl Ptr Ptr) As Integer
 Dim As integer i, x, y
 Dim As stack S
 Dim As Byte Ptr visited
 Dim As slistEl Ptr p

 visited = New Byte [n] ' Tworzymy tablicę odwiedzin
 For i = 0 To n - 1    ' i wypełniamy ją wartościami false
  visited [i] = 0
 Next

 S.push (u)       ' Wierzchołek startowy na stos
 visited [u] = 1     ' Oznaczamy go jako odwiedzonego

 While S.empty() = 0   ' Uruchamiamy przejście DFS
  x = S.top()      ' Pobieramy wierzchołek ze stosu
  S.pop()        ' Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu

  p = graf [x]
  While p         ' Przeglądamy sąsiadów
   y = p->v       ' Numer sąsiada do y
   If y = v Then     ' Jeśli sąsiadem jest wierzchołek v, to ścieżka znaleziona
    Delete [] visited ' Usuwamy tablicę visited
    return 1      ' Kończymy z wynikiem true
   End If
   
   If visited [y] = 0 Then
    S.push (y)    ' Nieodwiedzonego sąsiada umieszczamy na stosie
    visited [y] = 1  ' i oznaczamy jako odwiedzonego
   End If
   p = p->Next      ' Następny sąsiad
  Wend
 Wend

 Delete [] visited    ' Usuwamy tablicę visited
 Return 0         ' i kończymy z wynikiem false
End Function

' Procedura przechodzi przez graf od wierzchołka startowego v
' i umieszcza w tablicy C informację o przynależności wierzchołków
' do określonej silnie spójnej składowej.
' v  - wierzchołek startowy
' n  - liczba wierzchołków w grafie
' graf - tablica list sąsiedztwa
' cn  - numer silnie spójnej składowej
' C  - tablica numerów silnie spójnych składowych dla wierzchołków
' Wynik:
' Ustawia tablicę C
'--------------------------------------------------------------------
Sub DFSscc (ByVal v As integer, ByVal n As integer, _
       ByVal graf As slistEl Ptr ptr, _
	    ByVal cn As integer, ByVal C As Integer Ptr)

 Dim As Integer i, u, w
 Dim As stack S
 Dim As Byte Ptr visited
 Dim As slistEl Ptr p

 visited = New Byte [n]
 For i = 0 To n - 1
 	 visited [i] = 0
 Next

 S.push (v)        ' Wierzchołek startowy na stos
 visited [v] = 1     ' Oznaczamy go jako odwiedzonego
 C [v] = cn        ' Ustawiamy dla v numer składowej
 
 While S.empty() = 0    ' Przejście DFS
  u = S.top()       ' Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S.pop()         ' Usuwamy ze stosu odczytany wierzchołek

  if(u <> v) AndAlso (DFSback (u, v, n, graf) = 1) Then C [u] = cn         

  p = graf [u]
  While p         ' Przeglądamy sąsiadów wierzchołka u
   w = p->v
   If visited [w] = 0 Then
    S.push (w)     ' Nieodwiedzonego sąsiada umieszczamy na stosie
    visited [w] = 1  ' i oznaczamy jako odwiedzonego
   End If
   p = p->Next
  Wend
 Wend

 Delete [] visited
End Sub

' **********************
' *** Program główny ***
' **********************

Dim As Integer n, m     ' Liczba wierzchołków i krawędzi
Dim As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa grafu
Dim As Integer Ptr C
Dim As Integer i, v, u, cn
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m        ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablice dynamiczne
C = New Integer [n]

' Inicjujemy tablice

For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0
 C [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

For i = 1 To m
 Input #1, v, u     ' Wierzchołki tworzące krawędź
 p = New slistEl     ' Tworzymy nowy element
 p->v = u        ' Numerujemy go jako w
 p->next = graf [v]  ' Dodajemy go na początek listy A [v]
 graf [v] = p
Next

Close #1

' Wyznaczamy silnie spójne składowe

cn = 0          ' Inicjujemy licznik składowych

For v = 0 To n - 1    ' Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 If C [v] = 0 Then
 	 cn += 1
 	 DFSscc (v, n, graf, cn, C) ' Wyznaczamy silnie spójną składową
 EndIf
Next

' Wyświetlamy silnie spójne składowe

Print

For i = 1 To cn
 Print Using "SCC### :"; i;
 For v = 0 To n - 1
  If C [v] = i Then Print Using "###";v;
 Next
 Print
Next

Print

' Usuwamy tablice dynamiczne

For i = 0 To n - 1
 p = graf [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf
Delete [] C

End
Wynik:
13 27
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5 1 8 1 11
2 6
3 1 3 7
4 8
5 2 5 8
6 5 6 7 6 9
8 4
9 5 9 7
10 8 10 11
11 8 11 9 11 12
12 3 12 6 12 9

SCC 1 : 0
SCC 2 : 1 3 11 12
SCC 3 : 2 5 6 9
SCC 4 : 4 8
SCC 5 : 7
SCC 6 : 10
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm Kosaraju

Algorytm Kosaraju wyznacza wszystkie silnie spójne składowe grafu w czasie liniowym. Wykorzystuje on stos, dwa przejścia DFS oraz transpozycję grafu. Zasada działania tego algorytmu jest następująca:

Ustawiamy wszystkie wierzchołki grafu jako nieodwiedzone. Następnie przeglądamy je po kolei od pierwszego do ostatniego. Jeśli napotkamy wierzchołek nieodwiedzony (na początku algorytmu będzie to pierwszy wierzchołek grafu), to od tego wierzchołka uruchamiamy rekurencyjne przejście w głąb DFS. Zadaniem tego przejścia jest odwiedzenie wszystkich dostępnych wierzchołków, do których wiodą ścieżki z wierzchołka startowego. Dodatkowo DFS po zakończeniu rekurencyjnego odwiedzania sąsiadów umieszcza odwiedzony wierzchołek na stosie.

Gdy algorytm się zakończy, stos będzie zawierał wierzchołki w kolejności "czasu" ich odwiedzenia przez DFS. Na szczycie stosu będzie wierzchołek startowy.

Teraz dokonujemy transpozycji grafu i znów oznaczamy wszystkie wierzchołki jako nieodwiedzone. Następnie dopóki stos zawiera wierzchołki, pobieramy ze stosu wierzchołek i jeśli jest on nieodwiedzony, to w grafie transponowanym uruchamiamy drugie przejście DFS od tego wierzchołka. Wszystkie odwiedzone przez DFS wierzchołki należą do tej samej silnie spójnej składowej. Wystarczy je wypisywać lub zapamiętywać w miarę odwiedzania przez to drugie przejście DFS.

Algorytm Korsaraju wyszukiwania silnie spójnych składowych w grafie skierowanym

Algorytm przejścia DFSstack (v, visited, S, graf)

Wejście:

v  :  wierzchołek startowy, u ∈  C.
visited  :  tablica logiczna odwiedzin.
S  :  stos wierzchołków.
graf  :  graf zadany w dowolny sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Wpisuje na stos wierzchołki w odwrotnej kolejności odwiedzin (pierwszy na szczycie stosu jest wierzchołek odwiedzony jako pierwszy).
Zmienne pomocnicze:
u  :  wierzchołek, u ∈ C.

Lista kroków:

K01: visited [v] ← true wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony
K02: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
krok K03
przeglądamy sąsiadów
K03: Jeśli visited [u] = false,
to DFSstack (u, visited, S, graf)
jeśli sąsiad nieodwiedzony, to uruchamiamy rekurencyjne DFS
K04: S.push (v) po przetworzeniu sąsiadów v umieszczamy na stosie
K05: Zakończ  

Algorytm przejścia DFSprint (v, visited, graf)

Wejście:

v  :  wierzchołek startowy, v ∈  C.
visited  :  tablica logiczna odwiedzin.
graf  :  graf zadany w dowolny sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Wypisuje na wyjście kolejno odwiedzane wierzchołki.
Zmienne pomocnicze:
u  :  wierzchołek, u ∈ C.

Lista kroków:

K01: visited [v] ← true wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony
K02: Pisz v wyprowadzamy wierzchołek na wyjście
K03: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
krok K03
przeglądamy sąsiadów
K04: Jeśli visited [u] = false,
to DFSprint (u, visited, graf)
jeśli sąsiad nieodwiedzony, to uruchamiamy rekurencyjne DFS
K05: Zakończ  

Algorytm główny

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈  C.
graf  :  graf zadany w dowolny sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Wypisuje na wyjście wierzchołki należące do silnie spójnych składowych.
Zmienne pomocnicze:
visited  :  n elementowa logiczna tablica odwiedzin.
S  :  stos wierzchołków.
v  :  wierzchołek, v ∈ C.
cn  :  licznik silnie spójnych składowych, cn ∈  C.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę visited  
K02: Tablicę visited wypełnij wartościami false  
K03: Utwórz pusty stos S  
K04: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
krok K05
przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
K05: Jeśli visited [v] = false,
to DSFstack (v, visited, S, graf)
w wierzchołku nieodwiedzonym uruchamiamy DFS
K06: Transponuj graf  
K07: Tablicę visited wypełnij wartościami false  
K08: cn ← 0 zerujemy licznik silnie spójnych składowych
K09: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj kroki K10…K14
teraz przetwarzamy wierzchołki zgodnie ze stosem
K10: v ← S.top(); S.pop() pobieramy wierzchołek ze stosu
K11: Jeśli visited [v] = true,
to następny obieg pętli K09
szukamy wierzchołka nieodwiedzonego
K12: cn ← cn + 1 zwiększamy licznik silnie spójnych składowych
K13: Pisz "SCC ", cn, ": "  
K14: DFSprint (v, visited, graf) wypisujemy wierzchołki silnie spójnej składowej
K15: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, wyszukuje w nim wszystkie silnie spójne składowe, a następnie podaje należące do nich numery wierzchołków w grafie.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 13 27
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5 1 8 1 11
2 6
3 1 3 7
4 8
5 2 5 8
6 5 6 7 6 9
8 4
9 5 9 7
10 8 10 11
11 8 11 9 11 12
12 3 12 6 12 9
Pascal
// Wyznaczanie silnie spójnych składowych
// Algorytm Korsaraju
// Data: 26.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

program scc;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push (v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Przechodzi graf algorytmem DFS, umieszczając na stosie
// napotkane po drodze wierzchołki.
// v    - numer wierzchołka startowego
// visited - tablica odwiedzin
// S    - stos
// graf  - tablica list sąsiedztwa
//--------------------------------------------------------
procedure DFSstack (v : integer; var visited : array of boolean;
           var S : stack; var graf : TList);
var
 p : PslistEl;
begin
 visited [v] := true; // Oznaczamy v jako odwiedzony

 p := graf [v];    // Przeglądamy sąsiadów v
 while p <> nil do
 begin
  if not visited [p^.v] then DFSstack (p^.v, visited, S, graf);
  p := p^.next;
 end;

 S.push (v);
end;

// Wyświetla wierzchołki kolejno odwiedzane przez DFS
// v    - wierzchołek startowy
// visited - tablica odwiedzin
// graf  - tablica list sąsiedztwa
//---------------------------------------------------
procedure DFSprint (v : integer; var visited : array of boolean;
           var graf : TList);
var
 p : PslistEl;
begin
 visited [v] := true;
 write (v:3);
 p := graf [v];
 while p <> nil do
 begin
  if not visited [p^.v] then DFSprint (p^.v, visited, graf);
  p := p^.next;
 end;
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m   : integer;  // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A, AT   : TList;   // Tablice list sąsiedztwa
 visited : array of boolean;
 S    : stack;
 i, v, u, cn : integer;
 p, r   : PslistEl;

begin
 read (n, m);     // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);   // Tworzymy tablice dynamiczne
 SetLength (AT, n);

 // Inicjujemy tablice

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [i] := nil;
  AT [i] := nil;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);     // Wierzchołki tworzące krawędź
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := u;       // Numerujemy go jako u
  p^.next := A [v];   // i dodajemy na początek listy graf [v]
  A [v] := p;
 end;

 writeln;

 // Wyznaczamy silnie spójne składowe

 SetLength (visited, n);  // Tworzymy tablicę odwiedzin
 for i := 0 to n - 1 do   // i wypełniamy ją wartościami false
  visited [i] := false;

 S.init;           // Tworzymy pusty stos

 for v := 0 to n - 1 do   // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
  if not visited [v] then DFSstack (v, visited, S, A);

 // Transponujemy graf

 for v := 0 to n - 1 do   // Przeglądamy kolejne wierzchołki
 begin
  p := A [v];       // Przeglądamy sąsiadów v
  while p <> nil do
  begin
   new (r);       // Tworzymy nowy element listy
   r^.v := v;       // Zapamiętujemy w nim wierzchołek v
   r^.next := AT [p^.v]; // i dodajemy do listy sąsiada
   AT [p^.v] := r;

   p := p^.next;      // Następny sąsiad
  end;
 end;

 for v := 0 to n - 1 do   // Zerujemy tablicę odwiedzin
  visited [v] := false;

 cn := 0;          // Inicjujemy licznik składowych

 while not S.empty do    // Przetwarzamy wierzchołki ze stosu
 begin
  v := S.top; S.pop;    // Pobieramy wierzchołek ze stosu
  if not visited [v] then
  begin
   inc (cn);       // Zwiększamy licznik składowych
   write ('SCC', cn:3, ' :');
   DFSprint (v, visited, AT);
   writeln;
  end;
 end;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
  p := AT [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);
 SetLength (AT, 0);
 SetLength (visited, 0);

 S.destroy;
end.
C++
// Wyznaczanie silnie spójnych składowych
// Algorytm Korsaraju
// Data: 26.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();   // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Przechodzi graf algorytmem DFS, umieszczając na stosie
// napotkane po drodze wierzchołki.
// v    - numer wierzchołka startowego
// visited - tablica odwiedzin
// S    - stos
// graf  - tablica list sąsiedztwa
//--------------------------------------------------------
void DFSstack (int v, bool * visited, stack & S, slistEl ** graf)
{
 slistEl * p;

 visited [v] = true;     // Oznaczamy v jako odwiedzony

 // Przeglądamy sąsiadów v
 for(p = graf [v]; p; p = p->next)
  if(!visited [p->v]) DFSstack (p->v, visited, S, graf);

 S.push (v);
}

// Wyświetla wierzchołki kolejno odwiedzane przez DFS
// v    - wierzchołek startowy
// visited - tablica odwiedzin
// graf  - tablica list sąsiedztwa
//---------------------------------------------------
void DFSprint (int v, bool * visited, slistEl ** graf)
{
 slistEl * p;

 visited [v] = true;
 cout << setw (3) << v;
 for(p = graf [v]; p; p = p->next)
  if(!visited [p->v]) DFSprint (p->v, visited, graf);
}

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

int main()
{
 int n, m;           // Liczba wierzchołków i krawędzi
 slistEl **A, **AT;       // Tablice list sąsiedztwa
 bool * visited;
 stack S;
 int i, v, u, cn;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;         // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n];   // Tworzymy tablice dynamiczne
 AT = new slistEl * [n];

 // Inicjujemy tablice

 for(i = 0; i < n; i++) A [i] = AT [i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;        // Wierzchołki tworzące krawędź
  p = new slistEl;       // Tworzymy nowy element
  p->v = u;          // Numerujemy go jako u
  p->next = A [v];      // i dodajemy na początek listy graf [v]
  A [v] = p;
 }

 cout << endl;

 // Wyznaczamy silnie spójne składowe

 visited = new bool [n];   // Tworzymy tablicę odwiedzin
 for(i = 0; i < n; i++)    // i wypełniamy ją wartościami false
  visited [i] = false;

 for(v = 0; v < n; v++)    // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
  if(!visited [v]) DFSstack (v, visited, S, A);

 // Transponujemy graf

 for(v = 0; v < n; v++)    // Przeglądamy kolejne wierzchołki
  // Przeglądamy sąsiadów v
  for(p = A [v]; p; p = p->next)
  {
   r = new slistEl;      // Tworzymy nowy element listy
   r->v = v;         // Zapamiętujemy w nim wierzchołek v
   r->next = AT [p->v];   // i dodajemy do listy sąsiada
   AT [p->v] = r;
  }

 for(v = 0; v < n; v++)    // Zerujemy tablicę odwiedzin
  visited [v] = false;

 cn = 0;            // Inicjujemy licznik składowych

 while(!S.empty())      // Przetwarzamy wierzchołki ze stosu
 {
  v = S.top(); S.pop();   // Pobieramy wierzchołek ze stosu
  if(!visited [v])
  {
   cout << "SCC" << setw (3) << ++cn << ":";
   DFSprint (v, visited, AT);
   cout << endl;
  }
 }

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
  p = AT [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] A;
 delete [] AT;
 delete [] visited;

 return 0;
}
Basic
' Wyznaczanie silnie spójnych składowych
' Algorytm Korsaraju
' Data: 25.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
 	 pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub

' Przechodzi graf algorytmem DFS, umieszczając na stosie
' napotkane po drodze wierzchołki.
' v    - numer wierzchołka startowego
' visited - tablica odwiedzin
' S    - stos
' graf  - tablica list sąsiedztwa
'--------------------------------------------------------
Sub DFSstack (ByVal v As integer, _
	     ByVal visited As Byte Ptr, _
	     ByRef S As stack, _
	     ByVal graf As slistEl Ptr Ptr)

 Dim As slistEl Ptr p

 visited [v] = 1         ' Oznaczamy v jako odwiedzony

 ' Przeglądamy sąsiadów v
 p = graf [v]
 While p
  if(visited [p->v] = 0) Then DFSstack (p->v, visited, S, graf)
   p = p->Next
 Wend
 
 S.push (v)
End Sub

' Wyświetla wierzchołki kolejno odwiedzane przez DFS
' v    - wierzchołek startowy
' visited - tablica odwiedzin
' graf  - tablica list sąsiedztwa
'---------------------------------------------------
Sub DFSprint (ByVal v As integer, _
	     ByVal visited As Byte ptr, _
	     ByVal graf As slistEl Ptr Ptr)

 Dim As slistEl Ptr p

 visited [v] = 1
 Print Using "###";v;
 p = graf [v]
 while p <> 0
  if(visited [p->v] = 0) Then DFSprint (p->v, visited, graf)
  p = p->Next
 Wend
End Sub

' **********************
' *** Program główny ***
' **********************

Dim As Integer n, m       ' Liczba wierzchołków i krawędzi
Dim As slistEl Ptr Ptr A, AT   ' Tablice list sąsiedztwa
Dim As Byte Ptr visited
Dim As stack S
Dim As Integer i, v, u, cn
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m           ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [n]     ' Tworzymy tablice dynamiczne
AT = New slistEl Ptr [n]

' Inicjujemy tablice

For i = 0 To n - 1
 A [i] = 0
 AT [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

For i = 1 To m
 Input #1, v, u          ' Wierzchołki tworzące krawędź
 p = New slistEl        ' Tworzymy nowy element
 p->v = u            ' Numerujemy go jako w
 p->next = A [v]         ' Dodajemy go na początek listy A [v]
 A [v] = p
Next

Close #1

Print

' Wyznaczamy silnie spójne składowe

visited = New Byte [n]      ' Tworzymy tablicę odwiedzin
For i = 0 To n - 1        ' i wypełniamy ją wartościami false
 visited [i] = 0
Next

For v = 0 To n - 1        ' Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 If visited [v] = 0 Then DFSstack (v, visited, S, A)
Next

' Transponujemy graf

For v = 0 To n - 1        ' Przeglądamy kolejne wierzchołki
 ' Przeglądamy sąsiadów v
 p = A [v]
 While p
  r = New slistEl       ' Tworzymy nowy element listy
  r->v = v           ' Zapamiętujemy w nim wierzchołek v
  r->next = AT [p->v]      ' i dodajemy do listy sąsiada
  AT [p->v] = r
  p = p->Next
 Wend
Next

For v = 0 To n - 1        ' Zerujemy tablicę odwiedzin
 visited [v] = 0
Next

cn = 0              ' Inicjujemy licznik składowych

While S.empty() = 0      ' Przetwarzamy wierzchołki ze stosu
 v = S.top(): S.pop()      ' Pobieramy wierzchołek ze stosu
 If visited [v] = 0 Then
  cn += 1
  Print Using "SCC### :";cn;
  DFSprint (v, visited, AT)
  Print
 End If
Wend

' Usuwamy tablice dynamiczne

For i = 0 To n - 1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
 p = AT [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A
Delete [] AT
Delete [] visited

End
Wynik:
13 27
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5 1 8 1 11
2 6
3 1 3 7
4 8
5 2 5 8
6 5 6 7 6 9
8 4
9 5 9 7
10 8 10 11
11 8 11 9 11 12
12 3 12 6 12 9

SCC 1 : 10
SCC 2 : 0
SCC 3 : 1 3 12 11
SCC 4 : 9 6 2 5
SCC 5 : 7
SCC 6 : 4 8
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm Tarjana

Opisany wcześniej algorytm Koraju wymagał wykonania dwóch przejść DFS (jednego w grafie wyjściowym oraz jednego w grafie transponowanym). Poniżej przedstawiamy algorytm opracowany przez Tarjana, który wykonuje tylko jedno przejście DFS, jest zatem szybszy.

Zasada działania algorytmu Tarjana opiera się na przejściu rekurencyjnym DFS, w trakcie którego numerujemy kolejno odwiedzane wierzchołki. Przy odwiedzaniu wierzchołków DFS wyznacza minimalny numer wierzchołka, do którego istnieje ścieżka biegnąca od bieżącego wierzchołka. Numer ten jest zapamiętywany w parametrze Low związanym z każdym wierzchołkiem grafu. Parametr Low można prosto wyznaczyć na podstawie numerów oraz parametrów Low wierzchołków sąsiednich.

Algorytm Tarjana wykorzystuje stos do składowania odwiedzanych wierzchołków oraz do identyfikowania silnie spójnych składowych. Efektem działania tego algorytmu jest lista, która zawiera listy wierzchołków należących do tej samej silnie spójnej składowej grafu wyjściowego.

Algorytm Tarjana wyszukiwania silnie spójnych składowych w grafie skierowanym

Algorytm przejścia DFSscc (v, cvn, VN, VLow, VS, S, Lscc, graf)

Wszystkie parametry za wyjątkiem v mogą być zrealizowane jako globalne, co zmniejszy zapotrzebowanie na pamięć przy wywoływaniach rekurencyjnych.

Wejście:

v  :  wierzchołek startowy, v ∈  C.
cvn  :  numer bieżącego wierzchołka, cvn ∈  C.
VN  :  tablica numerów wierzchołków, które ustala DFSscc().
VLow  :  tablica parametrów Low.
VS  :  tablica logiczna, która informuje, czy dany wierzchołek jest na stosie S.
S  :  stos wierzchołków.
Lscc  :  jednokierunkowa lista silnie spójnych składowych. Każda silnie spójna składowa jest jednokierunkową listą wierzchołków, które do niej należą.
graf  :  graf zadany w dowolny sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Lista silnie spójnych składowych Lscc.
Zmienne pomocnicze:
u  :  wierzchołek, u ∈ C.
sccp, p  :  wskaźniki do elementu listy wierzchołków.
listp  :  wskaźnik do elementu listy list.

Lista kroków:

K01: cvn ← cvn + 1 zwiększamy numer wierzchołka
K02: VN [v] ← cvn i zapamiętujemy go w tablicy VN
K03: VLow [v] ← cvn oraz wstępnie w tablicy VLow
K04: S.push (v) wierzchołek umieszczamy na stosie
K05: VS [v] ← true i zapamiętujemy w VS, że jest on na stosie
K06: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
kroki K07…K12
przeglądamy kolejnych sąsiadów wierzchołka v
K07: Jeśli VN [u] = 0,
to idź do K11
sprawdzamy, czy wierzchołek był odwiedzony
K08: Jeśli VS [u] = false,
to następny obieg pętli K06
sprawdzamy, czy wierzchołek u jest na stosie
K09: VLow [v] ← min (VLow [v ], VN [u]) jeśli tak, to wyznaczamy najmniejszy numer dostępnego wierzchołka z v
K10: Następny obieg pętli K06 i kontynuujemy pętlę
K11: DFSscc (u, cvn, VN, VLow, VS, S, Lscc, graf) wierzchołek nieodwiedzony: rekurencyjnie wywołujemy dla niego DFSscc()
K12: VLow [v] ← min (VLow [v ], VLow [u]) i wyznaczamy najmniejszy numer dostępnego wierzchołka z v
K13: Jeśli VLow [v] ≠ VN [v],
to zakończ
sprawdzamy, czy znaleźliśmy całą silnie spójną składową
K14: sccp ← nil tworzymy pustą listę wierzchołków
K15: u ← S.top() pobieramy ze stosu wierzchołek silnie spójnej składowej
K16: S, pop() pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
K17: VS [u] ← false zaznaczamy, że wierzchołka już nie ma na stosie
K18: Utwórz nowy element listy wierzchołków wierzchołek dodajemy do listy silnie spójnej składowej
K19 p ← adres nowego elementu listy wierzchołków  
K20: (p→v) ← u  
K21: (p→next) ← sccp  
K22: sccp ← p  
K23: Jeśli u ≠ v,
to idź do kroku K15
pętlę kontynuujemy, aż do dotarcia do korzenia składowej
K24: Utwórz nowy element listy list listę wierzchołków sccp dodajemy do listy Lscc
K25: listp ← adres nowego elementu listy list  
K26: (listp→v) ← sccp  
K27 (listp→next) ← Lscc  
K28: Lscc ← listp  
K29: Zakończ  

Algorytm główny

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈  C.
graf  :  graf zadany w dowolny sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Wypisuje na wyjście wierzchołki należące do silnie spójnych składowych.
Zmienne pomocnicze:
v  :  numer wierzchołka, v ∈  C.
cvn  :  numer bieżącego wierzchołka, cvn ∈  C.
VN  :  tablica numerów wierzchołków, które ustala DFSscc().
VLow  :  tablica parametrów Low.
VS  :  tablica logiczna, która informuje, czy dany wierzchołek jest na stosie S.
S  :  stos wierzchołków.
Lscc  :  jednokierunkowa lista silnie spójnych składowych. Każda silnie spójna składowa jest jednokierunkową listą wierzchołków, które do niej należą.
listp  :  wskaźnik elementu listy składowych.
p  :  wskaźnik listy wierzchołków.

Lista kroków:

K01: Utwórz pusty stos S  
K02: Utwórz n elementową tablicę VN i wyzeruj ją  
K03: Utwórz n elementową tablicę VS i wyzeruj ją  
K04: Utwórz n elementową tablicę VLow  
K05: cvn ← 0 zerujemy numer wierzchołka
K06: Lscc ← nil tworzymy pustą listę silnie spójnych składowych
K07: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
krok K08
przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
K08: Jeśli VN [v] = 0,
to DFSscc (v, cvn, VN, VLow, VS, S, Lscc, graf)
w wierzchołkach nieodwiedzonych uruchamiamy DFS
K09: listp ← Lscc przeglądamy listę silnie spójnych składowych
K10: Dopóki listp ≠ nil,
wykonuj
kroki K11…K16
 
K11: p ← (listp→v) przeglądamy listę wierzchołków
K12: Dopóki p ≠ nil,
wykonuj kroki K13…K14
 
K13: Pisz (p→v) wypisujemy wierzchołki silnie spójnej składowej
K14: p ← (p→next) następny wierzchołek
K15: Przejdź do następnego wiersza wydruku  
K16: listp ← (listp→next) następna lista
K17: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, wyszukuje w nim wszystkie silnie spójne składowe za pomocą algorytmu Tarjana, a następnie podaje należące do nich numery wierzchołków w grafie.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 13 27
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5 1 8 1 11
2 6
3 1 3 7
4 8
5 2 5 8
6 5 6 7 6 9
8 4
9 5 9 7
10 8 10 11
11 8 11 9 11 12
12 3 12 6 12 9
Pascal
// Wyznaczanie silnie spójnych składowych
// Algorytm Tarjana
// Data: 2.02.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

program scc;

// Typy danych
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

// Typ danych dla listy silnie spójnych składowych
 PsslistEl = ^sslistEl;
 sslistEl = record
  next : PsslistEl;
  v  : PslistEl;
 end;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
 stack = object
  private
   S : PslistEl; // lista przechowująca stos

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function  empty : boolean;
   function  top : integer;
   procedure push (v : integer);
   procedure pop;
 end;

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 n, m, cvn : integer;
 VN, VLow : array of integer;
 VS    : array of boolean;
 S    : stack;
 graf   : array of PslistEl;
 Lscc   : PsslistEl;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Zwraca mniejszą z dwóch liczb
//------------------------------
function min (a, b : integer) : integer;
begin
 if a < b then min := a else min := b;
end;

// Procedura wykonująca przejście DFS i wyznaczająca
// silnie spójną składową.
// v - wierzchołek startowy dla DFS
//---------------------------------------------------
procedure DFSscc (v : integer);
var
 u : integer;
 sccp, p : PslistEl;
 listp : PsslistEl;
begin
 inc (cvn);        // Zwiększamy numer wierzchołka
 VN [v]  := cvn;     // Numerujemy bieżący wierzchołek
 VLow [v] := cvn;     // Ustalamy wstępnie parametr Low
 S.push (v);       // Wierzchołek na stos
 VS [v]  := true;    // Zapamiętujemy, że v jest na stosie

 p := graf [v];      // Przeglądamy listę sąsiadów
 while p <> nil do
 begin
  if VN [p^.v] = 0 then // Jeśli sąsiad jest nieodwiedzony, to
  begin
   DFSscc (p^.v);    // wywołujemy dla niego rekurencyjnie DFS
   VLow [v] := min (VLow [v], VLow [p^.v]); // i obliczamy parametr Low dla v
  end
  else if VS [p^.v] then // Jeśli sąsiad odwiedzony, lecz wciąż na stosie,
   VLow [v] := min (VLow [v], VN [p^.v]); // to wyznaczamy parametr Low dla v
  p := p^.next;
 end;

 if VLow [v] = VN [v] then // Sprawdzamy, czy mamy kompletną składową
 begin
  sccp := nil;       // Dodajemy tę składową do listy składowych
  repeat
   u := S.top;      // Pobieramy wierzchołek ze stosu
   S.pop;         // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
   VS [u] := false;   // Zapamiętujemy, że nie ma go już na stosie
   new (p);       // Nowy element listy wierzchołków
   p^.v := u;       // Zapisujemy w nim wierzchołek
   p^.next := sccp;    // dodajemy go na początek listy
   sccp := p;
  until u = v;       // Kontynuujemy aż do korzenia składowej

  new (listp);      // Nowy element listy składowych
  listp^.v := sccp;    // Zapisujemy w nim listę
  listp^.next := Lscc;   // i dołączamy na początek listy składowych
  Lscc := listp;
 end;
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 i, v, u   : integer;
 p, r    : PslistEl;
 listp, listr: PsslistEl;

begin
 S.init;          // Tworzymy pusty stos

 read (n, m);       // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (graf, n);   // Tworzymy tablice dynamiczne
 SetLength (VN, n);
 SetLength (VLow, n);
 SetLength (VS, n);

 // Inicjujemy tablice

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  graf [i] := nil;
  VN [i]  := 0;
  VS [i]  := false;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);      // Wierzchołki tworzące krawędź
  new (p);        // Tworzymy nowy element
  p^.v := u;        // Numerujemy go jako u
  p^.next := graf [v];  // i dodajemy na początek listy graf [v]
  graf [v] := p;
 end;

 writeln;

 // Wyznaczamy silnie spójne składowe

 cvn := 0;         // Zerujemy numer wierzchołka

 Lscc := nil;        // Tworzymy pustą listę składowych

 for v := 0 to n - 1 do   // Przeglądamy kolejne wierzchołki
  if VN [v] = 0 then DFSscc (v); // W wierzchołku nieodwiedzonym uruchamiamy DFS

 listp := Lscc;       // Przeglądamy listę składowych
 cvn := 0;         // cvn jest teraz licznikiem składowych
 while listp <> nil do
 begin
  inc (cvn);       // Zwiększamy numer składowej
  write ('SCC', cvn:3, ' :'); // Wyświetlamy numer składowej
  p := listp^.v;      // Przeglądamy listę wierzchołków
  while p <> nil do
  begin
   write (p^.v:3);   // Wyświetlamy wierzchołek składowej
   p := p^.next;     // Następny wierzchołek na liście
  end;
  writeln;
  listp := listp^.next;  // Następna składowa na liście
 end;

 // Usuwamy zmienne dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := graf [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 listp := Lscc;
 while listp <> nil do
 begin
  p := listp^.v;
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
  listr := listp;
  listp := listp^.next;
  dispose (listr);
 end;

 SetLength (graf, 0);
 SetLength (VN, 0);
 SetLength (VLow, 0);
 SetLength (VS, 0);

 S.destroy;
end.
C++
// Wyznaczanie silnie spójnych składowych
// Algorytm Tarjana
// Data: 2.02.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy danych

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Typ danych dla listy silnie spójnych składowych

struct sslistEl
{
 sslistEl * next;
 slistEl * v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

// Zmienne globalne
//-----------------

int   n, m, cvn, *VN, *VLow;
bool   *VS;
stack  S;
slistEl **graf;
sslistEl *Lscc;

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Procedura wykonująca przejście DFS i wyznaczająca
// silnie spójną składową.
// v - wierzchołek startowy dla DFS
//---------------------------------------------------
void DFSscc (int v)
{
 int u;
 slistEl *sccp, *p;
 sslistEl *listp;

 VN [v] = VLow [v] = ++cvn; // Numerujemy wierzchołek i ustawiamy wstępnie parametr Low
 S.push (v);          // Wierzchołek na stos
 VS [v] = true;        // Zapamiętujemy, że v jest na stosie

 for(p = graf [v];p;p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiadów
  if(!VN [p->v])      // Jeśli sąsiad jest nieodwiedzony, to
  {
   DFSscc (p->v);      // wywołujemy dla niego rekurencyjnie DFS
   VLow [v] = min (VLow [v], VLow [p->v]); // i obliczamy parametr Low dla v
  }
  else if(VS [p->v])    // Jeśli sąsiad odwiedzony, lecz wciąż na stosie,
   VLow [v] = min (VLow [v], VN [p->v]); // to wyznaczamy parametr Low dla v

 if(VLow [v] == VN [v])  // Sprawdzamy, czy mamy kompletną składową
 {
  sccp = NULL;         // Dodajemy tę składową do listy składowych
  do
  {
   u = S.top();        // Pobieramy wierzchołek ze stosu
   S.pop();          // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
   VS [u] = false;      // Zapamiętujemy, że nie ma go już na stosie
   p = new slistEl;      // Nowy element listy wierzchołków
   p->v = u;          // Zapisujemy w nim wierzchołek
   p->next = sccp;       // dodajemy go na początek listy
   sccp = p;
  } while(u != v);      // Kontynuujemy aż do korzenia składowej

  listp = new sslistEl;     // Nowy element listy składowych
  listp->v = sccp;       // Zapisujemy w nim listę
  listp->next = Lscc;      // i dołączamy na początek listy składowych
  Lscc = listp;
 }
}

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

int main()
{
 int i, v, u;
 slistEl *p, *r;
 sslistEl *listp, *listr;

 cin >> n >> m;         // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 graf = new slistEl * [n];   // Tworzymy tablice dynamiczne
 VN  = new int [n];
 VLow = new int [n];
 VS  = new bool [n];

 // Inicjujemy tablice

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  graf [i] = NULL;
  VN [i]  = 0;
  VS [i]  = false;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;        // Wierzchołki tworzące krawędź
  p = new slistEl;       // Tworzymy nowy element
  p->v = u;           // Numerujemy go jako u
  p->next = graf [v];     // i dodajemy na początek listy graf [v]
  graf [v] = p;
 }

 cout << endl;

 // Wyznaczamy silnie spójne składowe

 cvn = 0;            // Zerujemy numer wierzchołka

 Lscc = NULL;          // Tworzymy pustą listę składowych

 for(v = 0; v < n; v++)    // Przeglądamy kolejne wierzchołki
  if(!VN [v]) DFSscc (v); // W wierzchołku nieodwiedzonym uruchamiamy DFS

 cvn = 0;            // cvn jest teraz licznikiem składowych
 for(listp = Lscc;listp;listp = listp->next) // Przeglądamy listę składowych
 {
  cout << "SCC" << setw (3) << ++cvn << ":"; // Wyświetlamy numer składowej
  for(p = listp->v;p;p = p->next) // Przeglądamy listę wierzchołków
   cout << setw (3) << p->v; // Wyświetlamy wierzchołek składowej
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy zmienne dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = graf [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 listp = Lscc;
 while(listp)
 {
  p = listp->v;
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
  listr = listp;
  listp = listp->next;
  delete listr;
 }

 delete [] graf;
 delete [] VN;
 delete [] VLow;
 delete [] VS;

 return 0;}
Basic
' Wyznaczanie silnie spójnych składowych
' Algorytm Tarjana
' Data: 2.02.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------

' Typy danych

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type sslistEl
 next As sslistEl Ptr
 v As slistEl Ptr
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

' Zmienne globalne
'-----------------

Dim Shared As Integer n, m, cvn
Dim Shared As Integer Ptr VN, VLow
Dim Shared As Byte Ptr VS
Dim Shared As stack S
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf
Dim Shared As sslistEl Ptr Lscc

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
 	 pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja zwraca mniejszą z liczb a i b
'--------------------------------------
Function min (ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
	If a < b Then
		Return a
	Else
		Return b
	EndIf
End Function

' Procedura wykonująca przejście DFS i wyznaczająca
' silnie spójną składową.
' v - wierzchołek startowy dla DFS
'---------------------------------------------------
Sub DFSscc (ByVal v As Integer)
 Dim As Integer u
 Dim As slistEl Ptr sccp, p
 Dim As sslistEl Ptr listp

 cvn += 1           ' Zwiększamy bieżący numer wierzchołka
 VN [v] = cvn        ' Numerujemy wierzchołek
 VLow [v] = cvn       ' i ustawiamy wstępnie parametr Low
 S.push (v)         ' Wierzchołek na stos
 VS [v] = 1         ' Zapamiętujemy, że v jest na stosie

 p = graf [v]
 While p            ' Przeglądamy listę sąsiadów
  If VN [p->v] = 0 Then   ' Jeśli sąsiad jest nieodwiedzony, to
   DFSscc (p->v)      ' wywołujemy dla niego rekurencyjnie DFS
   VLow [v] = min (VLow [v], VLow [p->v]) ' i obliczamy parametr Low dla v
  ElseIf VS [p->v] = 1 Then ' Jeśli sąsiad odwiedzony, lecz wciąż na stosie,
   VLow [v] = min (VLow [v], VN [p->v]) ' to wyznaczamy parametr Low dla v
  End If
  p = p->Next
 Wend
 
 If VLow [v] = VN [v] Then ' Sprawdzamy, czy mamy kompletną składową
  sccp = 0          ' Dodajemy tę składową do listy składowych
  Do
   u = S.top()       ' Pobieramy wierzchołek ze stosu
   S.pop()         ' Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
   VS [u] = 0       ' Zapamiętujemy, że nie ma go już na stosie
   p = new slistEl      ' Nowy element listy wierzchołków
   p->v = u         ' Zapisujemy w nim wierzchołek
   p->next = sccp      ' dodajemy go na początek listy
   sccp = p
  Loop While u <> v      ' Kontynuujemy aż do korzenia składowej

  listp = new sslistEl    ' Nowy element listy składowych
  listp->v = sccp       ' Zapisujemy w nim listę
  listp->next = Lscc     ' i dołączamy na początek listy składowych
  Lscc = listp
 End If
End Sub

' **********************
' *** Program główny ***
' **********************

Dim As Integer i, v, u
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As sslistEl Ptr listp, listr

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m         ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

graf = New slistEl Ptr [n]  ' Tworzymy tablice dynamiczne
VN  = New Integer [n]
VLow = New Integer [n]
VS  = New Byte [n]

' Inicjujemy tablice

For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0
 VN [i]  = 0
 VS [i]  = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

For i = 1 To m
 Input #1, v, u        ' Wierzchołki tworzące krawędź
 p = New slistEl        ' Tworzymy nowy element
 p->v = u           ' Numerujemy go jako w
 p->next = graf [v]     ' Dodajemy go na początek listy A [v]
 graf [v] = p
Next

Close #1

Print

' Wyznaczamy silnie spójne składowe

cvn = 0             ' Zerujemy numer wierzchołka

Lscc = 0            ' Tworzymy pustą listę składowych

For v = 0 To n - 1       ' Przeglądamy kolejne wierzchołki
 If VN [v] = 0 Then DFSscc (v) ' W wierzchołku nieodwiedzonym uruchamiamy DFS
Next

cvn = 0             ' cvn jest teraz licznikiem składowych
listp = Lscc
While listp           ' Przeglądamy listę składowych
 cvn += 1
 Print Using "SCC### :";cvn;  ' Wyświetlamy numer składowej
 p = listp->v
 While p            ' Przeglądamy listę wierzchołków
  Print Using "###";p->v;   ' Wyświetlamy wierzchołek składowej
  p = p->Next         ' Następny wierzchołek
 Wend 
 Print
 listp = listp->Next      ' Następna składowa
Wend

' Usuwamy tablice dynamiczne

For i = 0 To n - 1
 p = graf [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

listp = Lscc
While listp
 p = listp->v
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
 listr = listp
 listp = listp->Next
 Delete listr
Wend

Delete [] graf
Delete [] VN
Delete [] VLow
Delete [] VS

End
Wynik:
13 27
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5 1 8 1 11
2 6
3 1 3 7
4 8
5 2 5 8
6 5 6 7 6 9
8 4
9 5 9 7
10 8 10 11
11 8 11 9 11 12
12 3 12 6 12 9

SCC 1 : 10
SCC 2 : 0
SCC 3 : 1 11 12 3
SCC 4 : 9 5 2 6
SCC 5 : 7
SCC 6 : 4 8
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.