Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Zbiory rozłączne – implementacja za pomocą drzew

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy zaprojektować efektywną strukturę danych dla zbiorów rozłącznych.

Struktura zbiorów rozłącznych (ang. disjoint sets structure) umożliwia przechowywanie informacji o przynależności elementów do różnych zbiorów, które są rozłączne (tzn. nie posiadają wspólnych elementów). Dotychczas zaprezentowaliśmy dwa rozwiązania tej struktury: w tablicy oraz za pomocą list. Istnieje trzeci sposób oparty na drzewach.

Rozwiązanie nr 1

Zbiory rozłączne odwzorowujemy za pomocą lasu (ang. forest) prostych drzew. Reprezentantem zbioru jest korzeń drzewa (ang. root node). Każdy węzeł zawiera pole up wskazujące rodzica (w wielu implementacjach pole to nosi nazwę parent, czyli rodzic; my zachowujemy zgodność z podanymi wcześniej informacjami). Korzeń drzewa wskazuje na siebie samego.

Uwaga: korzeń oraz pozostałe węzły mogą posiadać dowolną liczbę potomków, to nie są drzewa binarne!

obrazek obrazek

Zdefiniujmy trzy podstawowe operacje w tej strukturze danych:

MakeSet (x)
Tworzy jednowęzłowe drzewo. Węzeł staje się reprezentantem zbioru. Pole up zostaje ustawione na ten sam węzeł.

FindSet (x)

Przebiega przez kolejne węzły drzewa z węzłem x aż do korzenia i zwraca jego wskazanie.

UnionSets (x, y)

Czyni korzeń drzewa z węzłem y dzieckiem korzenia drzewa z węzłem x.

Algorytmy dla struktury zbiorów rozłącznych zrealizowanej za pomocą drzew – wersja 1

MakeSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie węzła drzewa

Wyjście:

Utworzenie drzewa z jednym węzłem x.

Lista kroków:

K01: (x→up) ← x ;rodzicem korzenia jest korzeń
K02: Zakończ  

FindSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie węzła drzewa

Wyjście:

Wskazanie korzenia drzewa zawierającego węzeł x.

Zmienne pomocnicze:

p  :  wskaźnik węzłów drzewa

Lista kroków:

K01: p ← x  
K02: Dopóki (p→up) ≠ p,
wykonuj: p ← (p→up)
idziemy w kierunku korzenia
K03: Zakończ z wynikiem p zwracamy adres korzenia

UnionSets (x, y)

Wejście:

x, y  :  wskazania węzłów drzewa

Wyjście:

Dołącza drzewo z węzłem y do drzewa z węzłem x.

Zmienne pomocnicze:

rx, ry  :  wskaźniki węzłów drzewa

Lista kroków:

K01: rx ← FindSet (x) odnajdujemy korzeń drzewa z węzłem x
K02: ry ← FindSet (y) odnajdujemy korzeń drzewa z węzłem y
K03: Jeśli rx = ry,
to zakończ
korzenie muszą być różne
K04: (ry→up) ← rx dołączamy drzewo z y do korzenia drzewa z x
K05: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy 10 drzew jednowęzłowych, a następnie losuje 10 razy pary węzłów. Dla wylosowanych węzłów wykonywana jest operacja UnionSets, co powoduje połączenie drzew z tymi węzłami. Na końcu wypisana zostaje przynależność każdego elementu do określonego podzbioru, liczba podzbiorów oraz zawartość tych podzbiorów.
Pascal
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 31.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

const N = 10;           // Liczba węzłów

// Węzeł
type
 PTNode = ^TNode;
 TNode = record
  up  : PTNode;        // Rodzic węzła
  data : integer;        // Zawartość węzła
 end;

// Tworzy drzewo jednowęzłowe
//---------------------------
procedure MakeSet (x : PTNode);
begin
 x^.up := x;           // x staje się korzeniem drzewa
end;

// Zwraca korzeń drzewa
//---------------------
function FindSet (x : PTNode) : PTNode;
var
 p : PTNode;
begin
 p := x;
 while p^.up <> p do p := p^.up; // Idziemy w kierunku korzenia drzewa
 FindSet := p;          // Zwracamy adres korzenia
end;

// Dołącza korzeń drzewa y do korzenia drzewa x
//---------------------------------------------
procedure UnionSets (x, y : PTNode);
var
 rx, ry : PTNode;
begin
 rx := FindSet (x);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry := FindSet (y);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 if rx <> ry then        // Korzenie muszą być różne
  ry^.up := rx;         // Korzeniem drzewa y staje się korzeń drzewa x
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 Z : array [0..N-1] of TNode;
 p : PTNode;
 i, j, x, y, c : integer;
begin
 Randomize;           // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  Z [i].data := i;      // Węzły numerujemy kolejno
  MakeSet (addr (Z [i])); // i tworzymy z nich jednowęzłowe drzewa
 end;

 for i := 1 to 10 do
 begin
  x := random (N);      // Losujemy dwa węzły
  y := random (N);
  UnionSets (addr (Z [x]), addr (Z [y])); // Łączymy drzewa z wylosowanymi węzłami
 end;

 // Wypisujemy wyniki

 c := 0;             // Licznik podzbiorów

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  x := FindSet (addr (Z [i]))^.data;
  if x = i then inc (c);
  writeln(i, ' is in set ', x);
 end;

 writeln;

 writeln('Numeber of sets = ', c);

 writeln;

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  p := FindSet (addr (Z [i]));
  if p^.data = i then
  begin
   write ('Set ', i, ' : ');
   for j := 0 to N - 1 do
    if p = FindSet (addr (Z [j]))then write (j, ' ');
   writeln;
  end;
 end;
end.
C++
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 31.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 10;        // Liczba węzłów

// Węzeł

struct TNode
{
 TNode *up;          // Rodzic węzła
 int data;           // Zawartość węzła
};

// Tworzy drzewo jednowęzłowe
//---------------------------
void MakeSet (TNode * x)
{
 x->up = x;          // x staje się korzeniem drzewa
}

// Zwraca korzeń drzewa
//---------------------
TNode * FindSet (TNode * x)
{
 TNode * p;

 for(p = x; p->up != p; p = p->up); // Idziemy w kierunku korzenia drzewa
 return p;           // Zwracamy adres korzenia
}

// Dołącza korzeń drzewa y do korzenia drzewa x
//---------------------------------------------
void UnionSets (TNode * x, TNode * y)
{
 TNode *rx, *ry;

 rx = FindSet (x);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry = FindSet (y);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 if(rx != ry)        // Korzenie muszą być różne
  ry->up = rx;        // Korzeniem drzewa y staje się korzeń drzewa x
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 TNode Z [N], *p;
 int i, j, x, y, c;

 srand (time(NULL));   // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  Z [i].data = i;      // Węzły numerujemy kolejno
  MakeSet (&Z [i]);    // i tworzymy z nich jednowęzłowe drzewa
 }

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = rand() % N;      // Losujemy dwa węzły
  y = rand() % N;
  UnionSets (&Z [x], &Z [y]); // Łączymy drzewa z wylosowanymi węzłami
 }

 // Wypisujemy wyniki

 c = 0;            // Licznik podzbiorów

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = FindSet (&Z [i])->data;
  if(x == i) C++;
  cout << i << " is in set " << x << endl;
 }

 cout << endl << "Numeber of sets = " << c << endl << endl;

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  p = FindSet (&Z [i]);
  if(p->data == i)
  {
   cout << "Set " << i << ": ";
   for(j = 0; j < N; j++)
    if(p == FindSet (&Z [j])) cout << j << " ";
   cout << endl;
  }
 }
 return 0;}
Basic
' Struktura zbiorów rozłącznych
' Data : 31.03.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

const N = 10   ' Liczba węzłów

' Węzeł

Type TNode
 up As TNode Ptr ' Rodzic węzła
 Data As Integer ' Zawartość węzła
End Type

' Tworzy drzewo jednowęzłowe
'---------------------------
Sub MakeSet (ByVal x As TNode Ptr)
 x->up = x    ' x staje się korzeniem drzewa
End Sub

' Zwraca korzeń drzewa
'---------------------
Function FindSet (ByVal x As TNode Ptr) As TNode Ptr

 Dim As TNode Ptr p

 p = x
 While p->up <> p ' Idziemy w kierunku korzenia drzewa
  p = p->up
 Wend
 Return p     ' Zwracamy adres korzenia
End Function

' Dołącza korzeń drzewa y do korzenia drzewa x
'---------------------------------------------
Sub UnionSets (ByVal x As TNode Ptr, ByVal y As TNode Ptr)

 Dim As TNode Ptr rx, ry

 rx = FindSet (x) ' Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry = FindSet (y) ' Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 If rx <> ry Then  ' Korzenie muszą być różne
  ry->up = rx   ' Korzeniem drzewa y staje się korzeń drzewa x
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As TNode Z (N)
Dim As TNode Ptr p
Dim As Integer i, j, x, y, c

Randomize      ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 0 To N - 1
 Z (i).data = i  ' Węzły numerujemy kolejno
 MakeSet (VarPtr (Z (i))) ' i tworzymy z nich jednowęzłowe drzewa
Next

For i = 0 To N - 1
 x = Int (Rnd * N) ' Losujemy dwa węzły
 y = Int (Rnd * N)
 UnionSets (VarPtr (Z (x)), VarPtr (Z (y))) ' Łączymy drzewa z wylosowanymi węzłami
Next

' Wypisujemy wyniki

c = 0         ' Licznik podzbiorów

For i = 0 To N - 1
 x = FindSet (VarPtr (Z (i)))->Data
 If x = i Then c += 1
 Print i;" is in set";x
Next

Print
Print "Numeber of sets =";c
Print

For i = 0 To N - 1
 p = FindSet (VarPtr (Z (i)))
 If p->data = i Then
  Print "Set";i;":";
  For j = 0 To N - 1
   If p = FindSet (VarPtr (Z (j))) Then Print j;
  Next
  Print
 End If
Next

End
Wynik:
0 is in set 1
1 is in set 1
2 is in set 2
3 is in set 1
4 is in set 8
5 is in set 1
6 is in set 1
7 is in set 8
8 is in set 8
9 is in set 9

Numeber of sets = 4

Set 1 : 0 1 3 5 6
Set 2 : 2
Set 8 : 4 7 8
Set 9 : 9

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Pokażemy teraz, jak usprawnić naszą strukturę zbiorów rozłącznych. Najpierw zajmijmy się operacją FindSet (x). Operacja ta zwraca adres korzenia drzewa, które zawiera testowany węzeł x. Wymaga to przejścia przez kolejne węzły nadrzędne w strukturze drzewa. Zmienimy ją zatem, tak aby w trakcie przechodzenia przez te węzły ustawiała w ich polach up adres korzenia:

obrazek

Operacji tej nie da się efektywnie przeprowadzić w jednym wywołaniu funkcji FindSet. Będzie ona realizowana stopniowo. Jeśli wywołamy FindSet (x), to ustawi ona pola up na korzeń drzewa w węźle x oraz we wszystkich jego węzłach nadrzędnych, przez które przejdzie w drodze do korzenia. Węzły potomne węzła x pozostaną niezmienione.

obrazek

Zysk pojawi się w kolejnych wywołaniach FindSet. Jak widać na powyższym rysunku, po wykonaniu FindSet (c) kolejne wykonania funkcji FindSet (c) i FindSet (B) będą już szybsze (wykonają się w czasie stałym). Także szybsze będzie teraz wykonanie FindSet (D), które również ustawi w węźle D pole up na korzeń drzewa. Operację taką nazywamy kompresją ścieżki (ang. path compression).

Drugie usprawnienie dotyczy operacji UnionSets. Dodajmy do każdego węzła nowe pole o nazwie rank (ang. poziom, ranga, stopień). Gdy drzewo jest tworzone, pole rank przyjmuje wartość 0. Teraz operacja UnionSets (x, y) porównuje pola rank obu drzew z węzłami x i y. Jeśli ranga drzewa x jest większa od rangi drzewa y, to drzewo y (jako "niższe w randze") zostaje dołączone do drzewa x. W przeciwnym razie następuje dołączenie odwrotne: do korzenia drzewa y dołączane jest drzewo x, a pole rank drzewa y zostaje zwiększone o 1 (awansuje w randze). Innymi słowy: zawsze przy łączeniu dwóch drzew korzeń "mniejszego" drzewa zostaje dołączony do korzenia drzewa "większego". Działanie to gwarantuje nam, iż wysokość drzew nie będzie niekontrolowanie rosnąć.

obrazek

Algorytmy dla struktury zbiorów rozłącznych zrealizowanej za pomocą drzew – wersja 2

MakeSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie węzła drzewa

Wyjście:

Utworzenie drzewa z jednym węzłem x.

Lista kroków:

K01: (x→up) ← x rodzicem korzenia jest korzeń
K02: (x→rank) ← 0 zerujemy rangę

FindSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie węzła drzewa

Wyjście:

Wskazanie korzenia drzewa zawierającego węzeł x. Dodatkowo ustawia pola up na korzeń w węźle x oraz we wszystkich węzłach nadrzędnych.

Lista kroków:

K01: Jeśli (x→up) ≠ x,
to (x→up) ← FindSet (x→up)
jeśli x nie jest korzeniem, to wywołujemy funkcję rekurencyjnie i ustawiamy pole up na korzeń
K02: Zakończ z wynikiem (x→up) zwracamy adres korzenia

UnionSets (x, y)

Wejście:

x, y  :  wskazania węzłów drzewa

Wyjście:

Dołącza drzewo z węzłem y do drzewa z węzłem x. Modyfikuje pola up i rank.

Zmienne pomocnicze:

rx, ry  :  wskaźniki węzłów drzewa

Lista kroków:

K01: rx ← FindSet (x) odnajdujemy korzeń drzewa z węzłem x
K02: ry ← FindSet (y) odnajdujemy korzeń drzewa z węzłem y
K03: Jeśli rx = ry,
to zakończ
korzenie muszą być różne
K04: Jeśli (rx→rank) > (ry→rank),
to (ry→up) ← rx i zakończ
sprawdzamy rangi korzeni drzew i jeśli ranga rx jest większa, to do drzewa rx (większego) dołączamy drzewo ry (mniejsze) i kończymy
K05: (rx→up) ← ry w przeciwnym razie dołączamy drzewo rx do drzewa ry
K06: Jeśli (rx→rank) = (ry→rank), to (ry→rank) ← (ry→rank) + 1 jeśli rangi są równe, to zwiększamy rangę drzewa y, gdyż stało się ono teraz większe
K07: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy 10 drzew jednowęzłowych, a następnie losuje 10 razy pary węzłów. Dla wylosowanych węzłów wykonywana jest operacja UnionSets, co powoduje połączenie drzew z tymi węzłami. Na końcu wypisana zostaje przynależność każdego elementu do określonego podzbioru, liczba podzbiorów oraz zawartość tych podzbiorów z ich rangą.
Pascal
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 1.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

const N = 10;           // Liczba węzłów

// Węzeł
type
 PTNode = ^TNode;
 TNode = record
  up  : PTNode;        // Rodzic węzła
  rank : integer;        // Ranga
  data : integer;        // Zawartość węzła
 end;

// Tworzy drzewo jednowęzłowe
//---------------------------
procedure MakeSet (x : PTNode);
begin
 x^.up := x;           // x staje się korzeniem drzewa
 x^.rank := 0;          // Rangę zerujemy
end;

// Zwraca korzeń drzewa i ustawia pola up
// wszystkich węzłów nadrzędnych aż do korzenia
//---------------------------------------------
function FindSet (x : PTNode) : PTNode;
begin
 if x^.up <> x then x^.up := FindSet (x^.up);
 FindSet := x^.up;
end;

// Łączy ze sobą drzewa z x i z y
//-------------------------------
procedure UnionSets (x, y : PTNode);
var
 rx, ry : PTNode;
begin
 rx := FindSet (x);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry := FindSet (y);      // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 if rx <> ry then        // Korzenie muszą być różne
 begin
  if rx^.rank > ry^.rank then  // Porównujemy rangi drzew
    ry^.up := rx        // rx większe, dołączamy ry
  else
  begin
   rx^.up := ry;        // równe lub ry większe, dołączamy rx
   if rx^.rank = ry^.rank then inc (ry^.rank);
  end;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 Z : array [0..N-1] of TNode;
 p : PTNode;
 i, j, x, y, c : integer;
begin
 Randomize;           // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  Z [i].data := i;      // Węzły numerujemy kolejno
  MakeSet (addr (Z [i])); // i tworzymy z nich jednowęzłowe drzewa
 end;

 for i := 1 to 10 do
 begin
  x := random (N);      // Losujemy dwa węzły
  y := random (N);
  UnionSets (addr (Z [x]), addr (Z [y])); // Łączymy drzewa z wylosowanymi węzłami
 end;

 // Wypisujemy wyniki

 c := 0;             // Licznik podzbiorów
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  x := FindSet (addr (Z [i]))^.data;
  if x = i then inc (c);
  writeln(i, ' is in set ', x);
 end;
 writeln;
 writeln('Numeber of sets = ', c);
 writeln;
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  p := FindSet (addr (Z [i]));
  if p^.data = i then
  begin
   write ('Set ', i, ' rank = ', p^.rank, ' : ');
   for j := 0 to N - 1 do
    if p = FindSet (addr (Z [j]))then write (j, ' ');
   writeln;
  end;
 end;
end.
C++
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 1.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 10;         // Liczba węzłów

// Węzeł

struct TNode
{
 TNode *up;           // Rodzic węzła
 int rank;            // Ranga
 int data;            // Zawartość węzła
};

// Tworzy drzewo jednowęzłowe
//---------------------------
void MakeSet (TNode * x)
{
 x->up = x;           // x staje się korzeniem drzewa
 x->rank = 0;          // Rangę zerujemy
}

// Zwraca korzeń drzewa i ustawia pola up
// wszystkich węzłów nadrzędnych aż do korzenia
//---------------------------------------------
TNode * FindSet (TNode * x)
{
 if(x->up != x) x->up = FindSet (x->up);
 return x->up;
}

// Łączy ze sobą drzewa z x i z y
//-------------------------------
void UnionSets (TNode *x, TNode *y)
{
 TNode *rx, *ry;

 rx = FindSet (x);       // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry = FindSet (y);       // Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 if(rx != ry)         // Korzenie muszą być różne
 {
  if(rx->rank > ry->rank)   // Porównujemy rangi drzew
    ry->up = rx;        // rx większe, dołączamy ry
  else
  {
   rx->up = ry;        // równe lub ry większe, dołączamy rx
   if(rx->rank == ry->rank) ry->rank++;
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 TNode Z [N], *p;
 int i, j, x, y, c;

 srand (time(NULL));    // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  Z [i].data = i;       // Węzły numerujemy kolejno
  MakeSet (&Z [i]);     // i tworzymy z nich jednowęzłowe drzewa
 }

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = rand() % N;       // Losujemy dwa węzły
  y = rand() % N;
  UnionSets (&Z [x], &Z [y]); // Łączymy drzewa z wylosowanymi węzłami
 }

 // Wypisujemy wyniki

 c = 0;             // Licznik podzbiorów

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = FindSet (&Z [i])->data;
  if(x == i) C++;
  cout << i << " is in set " << x << endl;
 }

 cout << endl << "Numeber of sets = " << c << endl << endl;

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  p = FindSet (&Z [i]);
  if(p->data == i)
  {
   cout << "Set " << i << " rank = " << p->rank << ": ";
   for(j = 0; j < N; j++)
    if(p == FindSet (&Z [j])) cout << j << " ";
   cout << endl;
  }
 }
 return 0;}
Basic
' Struktura zbiorów rozłącznych
' Data : 1.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

const N = 10           ' Liczba węzłow

' Węzeł

Type TNode
 up As TNode Ptr         ' Rodzic węzła
 rank As Integer         ' Ranga
 Data As Integer         ' Zawartość węzła
End Type

' Tworzy drzewo jednowęzłowe
'---------------------------
Sub MakeSet (ByVal x As TNode Ptr)
 x->up = x            ' x staje się korzeniem drzewa
 x->rank = 0           ' Rangę zerujemy 
End Sub

' Zwraca korzeń drzewa i ustawia pola up
' wszystkich węzłów nadrzędnych aż do korzenia
'---------------------------------------------
Function FindSet (ByVal x As TNode Ptr) As TNode Ptr
 If x->up <> x Then x->up = FindSet (x->up)
 return x->up
End Function

' Łączy ze sobą drzewa z x i z y
'-------------------------------
Sub UnionSets (ByVal x As TNode Ptr, ByVal y As TNode Ptr)

 Dim As TNode Ptr rx, ry

 rx = FindSet (x)       ' Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem x
 ry = FindSet (y)       ' Wyznaczamy korzeń drzewa z węzłem y
 If rx <> ry Then        ' Korzenie muszą być różne
  If rx->rank > ry->rank Then  ' Porównujemy rangi drzew
   ry->up = rx         ' rx większe, dołączamy ry
  Else
   rx->up = ry         ' równe lub ry większe, dołączamy rx
   If rx->rank = ry->rank Then ry->rank += 1
  End If
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As TNode Z (N)
Dim As TNode Ptr p
Dim As Integer i, j, x, y, c

Randomize             ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 0 To N - 1
 Z (i).data = i        ' Węzły numerujemy kolejno
 MakeSet (VarPtr (Z (i))) ' i tworzymy z nich jednowęzłowe drzewa
Next

For i = 0 To N - 1
 x = Int (Rnd * N)       ' Losujemy dwa węzły
 y = Int (Rnd * N)
 UnionSets (VarPtr (Z (x)), VarPtr (Z (y))) ' Łączymy drzewa z wylosowanymi węzłami
Next

' Wypisujemy wyniki

c = 0               ' Licznik podzbiorów

For i = 0 To N - 1
 x = FindSet (VarPtr (Z (i)))->Data
 If x = i Then c += 1
 Print i;" is in set";x
Next

Print
Print "Numeber of sets =";c
Print

For i = 0 To N - 1
 p = FindSet (VarPtr (Z (i)))
 If p->data = i Then
  Print "Set";i;" rank =";p->rank;":";
  For j = 0 To N - 1
   If p = FindSet (VarPtr (Z (j))) Then Print j;
  Next
  Print
 End If
Next

End
Wynik:
0 is in set 2
1 is in set 3
2 is in set 2
3 is in set 3
4 is in set 3
5 is in set 3
6 is in set 6
7 is in set 2
8 is in set 3
9 is in set 3

Numeber of sets = 3

Set 2 rank = 1 : 0 2 7
Set 3 rank = 2 : 1 3 4 5 8 9
Set 6 rank = 0 : 6

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.