Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Kwadrat grafu

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

Dla danego grafu skierowanego należy znaleźć graf będący jego kwadratem.

Kwadrat grafu (ang. square of graph) powstaje z grafu wyjściowego przez dodanie krawędzi pomiędzy wierzchołkami, które w grafie wyjściowym są połączone ścieżką o długości maksymalnie dwóch krawędzi. Innymi słowy, w kwadracie grafu znajduje się krawędź vu, jeśli w grafie wyjściowym istnieje taka krawędź vu  lub w grafie wyjściowym istnieje wierzchołek w  oraz krawędzie vw  i wu.

Graf wyjściowy

obrazek

       Kwadrat grafu wyjściowego

obrazek

Rozwiązanie tego problemu opiera się na prostym spostrzeżeniu:

Wierzchołek u  staje się sąsiadem wierzchołka v  w kwadracie grafu, jeśli:
 1. Wierzchołek u  jest sąsiadem v  w grafie wyjściowym.
 2. Wierzchołek u  jest sąsiadem wierzchołka w, który z kolei sam jest sąsiadem wierzchołka v.

Wynika z tego, że nowymi sąsiadami wierzchołka v  stają się wszyscy sąsiedzi jego sąsiadów.

Kwadrat grafu zadanego macierzą sąsiedztwa

W macierzy sąsiedztwa wierzchołki są reprezentowane przez wiersze, a sąsiedzi tych wierzchołków przez kolumny. Elementy komórek macierzy mogą przyjmować tylko dwie wartości:

A [ v, u  ] = 0, jeśli nie istnieje w grafie krawędź vu
A [ v, u  ] = 1, jeśli istnieje w grafie krawędź vu

 Zatem  zasada tworzenia macierzy kwadratu grafu jest następująca:

Najpierw tworzymy macierz AK  o tym samym stopniu co macierz sąsiedztwa A  grafu wyjściowego. Następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki v  grafu. Dla każdego wierzchołka v  kopiujemy wiersz A [ v  ] do wiersza AK [ v  ]. Teraz przeglądamy wiersz A [ v  ] kolumnami u. Jeśli v  ≠ u  i A [ v, u  ] = 1, to u  jest sąsiadem wierzchołka v  i do wiersza AK [ v  ] należy dołączyć wiersz A [ u  ] (czyli sąsiedzi u  staną się sąsiadami v  ).

Algorytm obliczania kwadratu grafu zadanego macierzą sąsiedztwa

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
A  –  macierz sąsiedztwa grafu o wymiarach n  × n.

Wyjście:

AK  –  macierz sąsiedztwa kwadratu grafu o wymiarach n  × n.
Zmienne pomocnicze:
i, j, k  –  indeksy, i, j, k  ∈ C.

Lista kroków:

K01: Utwórz macierz AK
o wymiarach n  × n
 
K02: Dla i  = 0, 1, ..., n - 1
wykonuj kroki K03...K08
przechodzimy przez kolejne wiersze
K03:     Dla j  = 0, 1, ..., n - 1
    wykonuj krok K04
przechodzimy przez kolejne kolumny
K04         AK [ i, j  ] ← A [ i, j  ] kopiujemy wiersz wierzchołka bieżącego
K05:     Dla j  = 0, 1, ..., n - 1
    wykonuj kroki K06...K08
teraz przeglądamy sąsiadów wierzchołka bieżącego
K06:         Jeśli ( i  = 1 ) obrazek ( A [ i, j  ] = 0 ),
        to następny obieg pętli K05
pomijamy wierzchołki na przekątnej i takie, do których nie prowadzi krawędź
K07:         Dla k  = 0, 1, ..., n - 1
        wykonuj krok K08
 
K08:             Jeśli A [ j, k  ] = 1,
            to AK [ i, k  ] ← 1
dołączamy wiersz sąsiada do wiersza bieżącego wierzchołka
K09: Zakończ wynik w AK

Ponieważ w tym algorytmie występują trzy zagnieżdżone pętle, to ma on klasę złożoności obliczeniowej równą O ( n 3 ), gdzie n  oznacza liczbę wierzchołków grafu.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego macierz sąsiedztwa i oblicza kwadrat grafu, po czym wypisuje wynikową macierz sąsiedztwa w oknie konsoli:
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek 7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0
Pascal
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program squaregraph;

// Typy dla dynamicznej macierzy
type
 nptr = array of byte; // Wiersz
 mptr = array of nptr; // Cała macierz

var
 n, m, i, j, k, v1, v2 : integer;
 A, AK : mptr;

begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );    // Tworzymy tablice wskaźników
 SetLength ( AK, n );

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ i ], n ); // Tworzymy wiersze
  SetLength ( AK [ i ], n );
 end;

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do A [ i ][ j ] := 0;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 1 to m do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ v2 ] := 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 end;

 writeln;

 // Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do AK [ i ][ j ] := A [ i ][ j ];
  for j := 0 to n - 1 do
   if( i <> j ) and ( A [ i ][ j ] = 1 ) then
    for k := 0 to n - 1 do
     if A [ j ][ k ] = 1 then AK [ i ][ k ] := 1;
 end;

 // Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

 write ( '  ' );
 for i := 0 to n - 1 do write ( i:3 );
 writeln;
 writeln;
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  write ( i:3 );
  for j := 0 to n - 1 do write ( AK [ i ][ j ] :3 );
  writeln;
 end;

 // Usuwamy macierze

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ i ], 0 );
  SetLength ( AK [ i ], 0 );
 end;
 SetLength ( A, 0 );
 SetLength ( AK, 0 );

 writeln;

end.
C++
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main( )
{
 int n, m, i, j, k, v1, v2;
 char ** A, ** AK;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new char * [ n ]; // Tworzymy tablice wskaźników
 AK = new char * [ n ];

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  A [ i ] = new char [ n ]; // Tworzymy wiersze
  AK [ i ] = new char [ n ];
 }

 // Macierz wypełniamy zerami

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ ) A [ i ][ j ] = 0;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ v2 ] = 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 }

 cout << endl;

 // Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  for( j = 0; j < n; j++ ) AK [ i ][ j ] = A [ i ][ j ];
  for( j = 0; j < n; j++ )
   if( ( i != j ) && A [ i ][ j ] )
    for( k = 0; k < n; k++ )
     if( A [ j ][ k ] ) AK [ i ][ k ] = 1;
 }

 // Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

 cout << "  ";
 for( i = 0; i < n; i++ ) cout << setw ( 3 ) << i;
 cout << endl << endl;
 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  cout << setw ( 3 ) << i;
  for( j = 0; j < n; j++ ) cout << setw ( 3 ) << ( int ) AK [ i ][ j ];
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy macierze

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  delete [ ] A [ i ];
  delete [ ] AK [ i ];
 }
 delete [ ] A;
 delete [ ] AK;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Kwadrat grafu
' Data: 25.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim As Integer n, m, i, j, k, v1, v2
Dim As Byte Ptr Ptr A, AK

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [ n ]  ' Tworzymy tablice wskaźników
AK = New Byte Ptr [ n ] 

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Byte [ n ] ' Tworzymy wiersze
 AK [ i ] = New Byte [ n ] 
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
  A [ i ][ j ] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v1, v2  ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A [ v1 ][ v2 ] = 1 ' Krawędź v1->v2 obecna
Next

Close #1

Print

' Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1: AK [ i ][ j ] = A [ i ][ j ] : Next
 For j = 0 To n - 1
  if( i <> j ) AndAlso ( A [ i ][ j ] = 1 ) Then
   For k = 0 To n - 1
    if( A [ j ][ k ] = 1 ) Then AK [ i ][ k ] = 1
   Next
  End If
 Next
Next

' Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

Print "  ";
For i = 0 To n - 1
 Print Using "###";i;
Next
Print: Print
For i = 0 To n - 1
 Print Using "###";i;
 For j = 0 To n - 1
  Print Using "###";AK [ i ][ j ];
 Next
 Print
Next

' Usuwamy macierze

For i = 0 To n - 1
 Delete [ ] A [ i ] 
 Delete [ ] AK [ i ] 
Next

Delete [ ] A
Delete [ ] AK

Print

End
Wynik:
7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

     0  1  2  3  4  5  6

  0  0  0  0  1  0  0  0
  1  1  0  1  1  1  1  1
  2  0  0  0  0  0  0  0
  3  0  0  0  0  0  0  0
  4  0  0  0  0  0  0  0
  5  1  0  1  0  1  0  1
  6  1  0  0  1  0  0  0
obrazek
Na początek:  podrozdziału   strony 

Kwadrat grafu zadanego listami sąsiedztwa

Aby utworzyć listy sąsiedztwa dla kwadratu grafu, postępujemy następująco:

Tworzymy n elementową tablicę AK  list sąsiedztwa, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków w grafie. Tablicę wstępnie wypełniamy pustymi listami. Następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki v  grafu. Dla każdego wierzchołka v przeglądamy jego listę sąsiedztwa A [ v  ]. Dla każdego wierzchołka u  na tej liście wstawiamy wierzchołek u  na listę AK [ v  ] (czyli dodajemy ten wierzchołek do listy wierzchołka v w tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu ). Teraz przeglądamy listę sąsiedztwa A [ u  ] i dodajemy do listy AK [ v  ] każdy wierzchołek z tej listy, którego jeszcze nie ma na liście AK [ v  ] (aby nie dublować krawędzi – jeśli dublowanie krawędzi jest dopuszczalne, to po prostu dodajemy wszystkie wierzchołki z listy A [ u  ] do listy AK [ v  ] ).

Gdy algorytm przejdzie wszystkie wierzchołki grafu, w tablicy AK  otrzymamy listy sąsiedztwa grafu, który jest kwadratem grafu wyjściowego.

Algorytm obliczania kwadratu grafu zadanego listami sąsiedztwa

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
A  –  n  elementowa tablica list sąsiedztwa grafu.

Wyjście:

AK  –  n  elementowa tablica list sąsiedztwa kwadratu grafu wyjściowego.
Zmienne pomocnicze:
i  –  wierzchołek, i  ∈ C.
p, q, r  –  wskaźniki elementów listy.

Lista kroków:

K01: Utwórz n  elementową
tablicę list AK
 
K02: Tablicę AK  wypełnij
pustymi listami
 
K03: Dla i  = 0, 1, ..., n - 1
wykonuj kroki K04...K18
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K04:     p  ← A [ i  ]  
K05:     Dopóki p  ≠ nil,
    wykonuj kroki K06...K07
kopiujemy listę sąsiedztwa A [ i ] do AK [ i ]
K06:         Dodaj ( pv  ) do listy AK [ i  ]  
K07:         p  ← ( pnext  ) następny sąsiad
K08:     p  ← A [ i  ] ponownie przeglądamy listę sąsiedztwa A [ i ]
K09:     Dopóki p  ≠ nil,
    wykonuj kroki K10...K18
 
K10         q  ← A [ pv  ]  
K11:         Dopóki q  ≠ nil,
        wykonuj kroki K12...K17
teraz będziemy przetwarzać listy sąsiedztwa sąsiadów
K12:             r  ← AK [ i  ] sprawdzamy, czy wierzchołek q→v jest już na liście AK [ i ]
K13:             Dopóki r  ≠ nil,
            wykonuj kroki K14...K15
jeśli go nie będzie, to go tam wstawimy
K14:                 Jeśli ( rv  ) = ( qv  ),
                to idź do K16
 
K15:                 r  ← ( rnext  )  
K16:             Jeśli r  = nil,
            to dodaj ( qv  ) do listy AK [ i  ]
 
K17:             q  ← ( qnext  ) następny sąsiad sąsiada
K18:         p  ← ( pnext  ) następny sąsiad wierzchołka i-tego
K19: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego listy sąsiedztwa i oblicza kwadrat grafu, po czym wypisuje wynikowe listy sąsiedztwa w oknie konsoli:
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek 7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0
Pascal
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program inc_matrix;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 A, AK : TList;
 p, q, r, x : PslistEl;
begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );    // Tworzymy tablice list sąsiedztwa
 SetLength ( AK, n );

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [ i ] := nil;
  AK [ i ] := nil;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new ( p );       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [ v1 ];  // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] := p;
 end;

 writeln;

 // Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

 // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 for i := 0 to n - 1 do 
 begin

  // Kopiujemy listę A [ i ] do AK [ i ] 
  p := A [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   new ( x );
   x^.v := p^.v;
   x^.next := AK [ i ];
   AK [ i ] := x;
   p := p^.next;
  end;

  // Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK [ i ] 
  p := A [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   // Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
   q := A [ p^.v ];
   while q <> nil do
   begin

    // Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
    r := AK [ i ];
    while( r <> nil ) and ( r^.v <> q^.v ) do r := r^.next;

    // Jeśli wierzchołek q^.v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK [ i ] 
    if r = nil then
    begin
     new ( x );
     x^.v := q^.v;
     x^.next := AK [ i ];
     AK [ i ] := x;
    end;
    q := q^.next;
   end;
   p := p^.next;
  end;
 end;

 // Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  write ( i:3, ' :' );
  p := AK [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   write ( p^.v:3 );
   p := p^.next;
  end;
  writeln;
 end;

 // Usuwamy tablice list sąsiedztwa
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
  p := AK [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;
 SetLength ( A, 0 );
 SetLength ( AK, 0 );

 writeln;
end.
C++
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

int main( )
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl ** A, ** AK;
 slistEl *p, *q, *r, *x;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [ n ]; // Tworzymy tablice list sąsiedztwa
 AK= new slistEl * [ n ];

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for( i = 0; i < n; i++ ) A [ i ] = AK [ i ] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [ v1 ]; // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] = p;
 }

 cout << endl;

 // Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

 // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  // Kopiujemy listę A [ i ] do AK [ i ] 
  for( p = A [ i ]; p; p = p->next )
  {
   x = new slistEl;
   x->v = p->v;
   x->next = AK [ i ];
   AK [ i ] = x;
  }

  // Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK [ i ] 
  for( p = A [ i ]; p; p = p->next )
  {
   // Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
   for( q = A [ p->v ]; q; q = q->next )
   {
    // Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
    for( r = AK [ i ]; r && ( r->v != q->v ); r = r->next );

    // Jeśli wierzchołek q->v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK [ i ] 
    if( !r )
    {
     x = new slistEl;
     x->v = q->v;
     x->next = AK [ i ];
     AK [ i ] = x;
    }
   }
  }
 }

 // Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  cout << setw ( 3 ) << i << ":";
  for( p = AK [ i ]; p; p = p->next ) cout << setw ( 3 ) << p->v;
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy tablice list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  p = A [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
  p = AK [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [ ] A;
 delete [ ] AK;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Kwadrat grafu
' Data: 25.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr Ptr A, AK
Dim As slistEl Ptr p, q, r, x

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablice list sąsiedztwa
AK= New slistEl Ptr [ n ] 

' Tablice wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = 0
 AK [ i ] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [ v1 ]  ' Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
 A [ v1 ] = p
Next

Close #1

Print

' Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
For i = 0 To n - 1
 ' Kopiujemy listę A [ i ] do AK [ i ] 
 p = A [ i ] 
 While p
  x = New slistEl
  x->v = p->v
  x->next = AK [ i ] 
  AK [ i ] = x
  p = p->Next
 Wend
 
 ' Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK [ i ] 
 p = A [ i ] 
 While p
  ' Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
  q = A [ p->v ] 
  While q
   ' Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
   r = AK [ i ] 
   while( r <> 0 ) AndAlso ( r->v <> q->v )
    r = r->next
   Wend

   ' Jeśli wierzchołek q->v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK [ i ] 
   If r = 0 Then
    x = New slistEl
    x->v = q->v
    x->next = AK [ i ] 
    AK [ i ] = x
   End If
   q = q->Next
  Wend
  p = p->Next
 Wend
Next
 
' Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
For i = 0 To n - 1
 Print Using "### :";i;
 p = AK [ i ] 
 While p
  Print Using "###";p->v;
  p = p->Next
 Wend
 Print
Next

' Usuwamy tablice list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
 p = AK [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend 
Next

Delete [ ] A
Delete [ ] AK

Print

End
Wynik:
7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

  0 :  3
  1 :  3  2  4  6  0  5
  2 :
  3 :
  4 :
  5 :  0  2  4  6
  6 :  3  0
obrazek
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.