Kwadrat grafu


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Grafy
Podstawowe pojęcia dotyczące grafów
Reprezentacja grafów w komputerze
Przechodzenie grafów w głąb – DFS
Przechodzenie grafów wszerz – BFS
Transpozycja grafu
Kwadrat grafu
Graf krawędziowy
Stopień grafu
Znajdowanie ścieżki w grafie
Znajdowanie drogi w labiryncie
Spójność grafu
Znajdowanie spójnych składowych w grafie
Znajdowanie silnie spójnych składowych w grafie
Drzewa rozpinające grafu
Znajdowanie mostów w grafie
Znajdowanie punktów artykulacji w grafie
Grafy dwudzielne
Kojarzenie małżeństw
Cykliczność grafu
Znajdowanie cykli w grafie
Istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Hamiltona
Sortowanie topologiczne grafu skierowanego
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Dijkstry
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Bellmana-Forda
Najkrótsze ścieżki pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków w grafie ważonym
Problem chińskiego listonosza
Problem komiwojażera
Minimalne drzewo rozpinające
Kolorowanie grafu
Znajdowanie klik w grafie
  Kwadrat grafu zadanego macierzą sąsiedztwa
Kwadrat grafu zadanego listami sąsiedztwa

Problem

Dla danego grafu skierowanego znaleźć graf będący jego kwadratem.

 

 

Kwadrat grafu (ang. square of graph) powstaje z grafu wyjściowego przez dodanie krawędzi pomiędzy wierzchołkami, które w grafie wyjściowym są połączone ścieżką o długości maksymalnie dwóch krawędzi. Innymi słowy, w kwadracie grafu znajduje się krawędź vu, jeśli w grafie wyjściowym istnieje taka krawędź vu lub w grafie wyjściowym istnieje wierzchołek w oraz krawędzie vw i wu.

 

Graf wyjściowy

       Kwadrat grafu wyjściowego

 

Rozwiązanie tego problemu opiera się na prostym spostrzeżeniu:

 

Wierzchołek u staje się sąsiadem wierzchołka v w kwadracie grafu, jeśli:
 1. Wierzchołek u jest sąsiadem v w grafie wyjściowym.
 2. Wierzchołek u jest sąsiadem wierzchołka w, który z kolei sam jest sąsiadem wierzchołka v.

Wynika z tego, że nowymi sąsiadami wierzchołka v stają się wszyscy sąsiedzi jego sąsiadów.

 

Kwadrat grafu zadanego macierzą sąsiedztwa

W macierzy sąsiedztwa wierzchołki są reprezentowane przez wiersze, a sąsiedzi tych wierzchołków przez kolumny. Elementy komórek macierzy mogą przyjmować tylko dwie wartości:

 

A[v,u] = 0, jeśli nie istnieje w grafie krawędź vu
A[v,u] = 1, jeśli istnieje w grafie krawędź vu

 

 Zatem  zasada tworzenia macierzy kwadratu grafu jest następująca:

 

Najpierw tworzymy macierz AK o tym samym stopniu co macierz sąsiedztwa A grafu wyjściowego. Następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki v grafu. Dla każdego wierzchołka v kopiujemy wiersz A[v] do wiersza AK[v]. Teraz przeglądamy wiersz A[v] kolumnami u. Jeśli vu i A[v,u] = 1, to u jest sąsiadem wierzchołka v i do wiersza AK[v] należy dołączyć wiersz A[u] (czyli sąsiedzi u staną się sąsiadami v).

 

Algorytm obliczania kwadratu grafu zadanego macierzą sąsiedztwa

Wejście
n    liczba wierzchołków w grafie, n C
A    macierz sąsiedztwa grafu o wymiarach n x n.
Wyjście:
AK    macierz sąsiedztwa kwadratu grafu o wymiarach n x n.
Elementy pomocnicze:
i,j,k  –  indeksy, i,j,k C
Lista kroków:
K01: Utwórz macierz AK o wymiarach n x n  
K02: Dla i = 0,1,...,n-1 wykonuj K03...K08 ; przechodzimy przez kolejne wiersze
K03:     Dla j = 0,1,...,n-1 wykonuj K04 ; przechodzimy przez kolejne kolumny
K04         AK[i,j] ← A[i,j] ; kopiujemy wiersz wierzchołka bieżącego
K05:     Dla j = 0,1,...,n-1 wykonuj K06...K08 ; teraz przeglądamy sąsiadów wierzchołka bieżącego
K06:         Jeśli (i = 1) (A[i,j] = 0), to następny obieg pętli K05 ; pomijamy wierzchołki na przekątnej i takie, do których nie prowadzi krawędź
K07:         Dla k = 0,1,...,n-1 wykonuj K08  
K08:             Jeśli A[j,k] = 1, to AK[i,k] ← 1 ; dołączamy wiersz sąsiada do wiersza bieżącego wierzchołka
K09: Zakończ ; wynik w AK

 

Ponieważ w tym algorytmie występują trzy zagnieżdżone pętle, to ma on klasę złożoności obliczeniowej równą O(n3), gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego macierz sąsiedztwa i oblicza kwadrat grafu, po czym wypisuje wynikową macierz sąsiedztwa w oknie konsoli:

 

Przykładowe dane dla programu:

7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

 

Lazarus
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program squaregraph;

// Typy dla dynamicznej macierzy
type
 nptr = array of byte; // Wiersz
 mptr = array of nptr; // Cała macierz

var
 n,m,i,j,k,v1,v2 : integer;
 A,AK : mptr;

begin
 read(n,m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength(A,n);    // Tworzymy tablice wskaźników
 SetLength(AK,n);

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength(A[i],n);  // Tworzymy wiersze
  SetLength(AK[i],n);
 end;

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do A[i][j] := 0;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 1 to m do
 begin
  read(v1,v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A[v1][v2] := 1;   // Krawędź v1->v2 obecna
 end;

 writeln;

 // Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do AK[i][j] := A[i][j];
  for j := 0 to n - 1 do
   if (i <> j) and (A[i][j] = 1) then
    for k := 0 to n - 1 do
     if A[j][k] = 1 then AK[i][k] := 1;
 end;

 // Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

 write('  ');
 for i := 0 to n - 1 do write(i:3);
 writeln;
 writeln;
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  write(i:3);
  for j := 0 to n - 1 do write(AK[i][j]:3);
  writeln;
 end;

 // Usuwamy macierze

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength(A[i],0);
  SetLength(AK[i],0);
 end;
 SetLength(A,0);
 SetLength(AK,0);

 writeln;

end.
Code::Blocks
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
 int n,m,i,j,k,v1,v2;
 char ** A, ** AK;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new char * [n];  // Tworzymy tablice wskaźników
 AK = new char * [n];

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A[i] = new char [n]; // Tworzymy wiersze
  AK[i] = new char [n];
 }

 // Macierz wypełniamy zerami

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) A[i][j] = 0;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A[v1][v2] = 1;   // Krawędź v1->v2 obecna
 }

 cout << endl;

 // Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) AK[i][j] = A[i][j];
  for(j = 0; j < n; j++)
   if((i != j) && A[i][j])
    for(k = 0; k < n; k++)
     if(A[j][k]) AK[i][k] = 1;
 }

 // Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

 cout << "  ";
 for(i = 0; i < n; i++) cout << setw(3) << i;
 cout << endl << endl;
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cout << setw(3) << i;
  for(j = 0; j < n; j++) cout << setw(3) << (int) AK[i][j];
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy macierze

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  delete [] A[i];
  delete [] AK[i];
 }
 delete [] A;
 delete [] AK;

 cout << endl;

 return 0;
}
Free Basic
' Kwadrat grafu
' Data: 25.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim As Integer n,m,i,j,k,v1,v2
Dim As Byte Ptr Ptr A,AK

Open Cons For Input As #1

Input #1,n,m       ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [n]  ' Tworzymy tablice wskaźników
AK = New Byte Ptr [n]

For i = 0 To n - 1
 A[i] = New Byte [n]  ' Tworzymy wiersze
 AK[i] = New Byte [n]
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
  A[i][j] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m - 1
 Input #1,v1,v2    ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A[v1][v2] = 1     ' Krawędź v1->v2 obecna
Next

Close #1

Print

' Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1: AK[i][j] = A[i][j]: Next
 For j = 0 To n - 1
  If (i <> j) AndAlso (A[i][j] = 1) Then
   For k = 0 To n - 1
    If (A[j][k] = 1) Then AK[i][k] = 1
   Next
  End If
 Next
Next

' Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

Print "  ";
For i = 0 To n - 1
 Print Using "###";i;
Next
Print: Print
For i = 0 To n - 1
 Print Using "###";i;
 For j = 0 To n - 1
  Print Using "###";AK[i][j];
 Next
 Print
Next

' Usuwamy macierze

For i = 0 To n - 1
 Delete [] A[i]
 Delete [] AK[i]
Next

Delete [] A
Delete [] AK

Print

End
Wynik
7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

     0  1  2  3  4  5  6

  0  0  0  0  1  0  0  0
  1  1  0  1  1  1  1  1
  2  0  0  0  0  0  0  0
  3  0  0  0  0  0  0  0
  4  0  0  0  0  0  0  0
  5  1  0  1  0  1  0  1
  6  1  0  0  1  0  0  0

 

Kwadrat grafu zadanego listami sąsiedztwa

Aby utworzyć listy sąsiedztwa dla kwadratu grafu, postępujemy następująco:

 

Tworzymy n elementową tablicę AK list sąsiedztwa, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków w grafie. Tablicę wstępnie wypełniamy pustymi listami. Następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki v grafu. Dla każdego wierzchołka v przeglądamy jego listę sąsiedztwa A[v]. Dla każdego wierzchołka u na tej liście wstawiamy wierzchołek u na listę AK[v] (czyli dodajemy ten wierzchołek do listy wierzchołka v w tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu). Teraz przeglądamy listę sąsiedztwa A[u] i dodajemy do listy AK[v] każdy wierzchołek z tej listy, którego jeszcze nie ma na liście AK[v] (aby nie dublować krawędzi – jeśli dublowanie krawędzi jest dopuszczalne, to po prostu dodajemy wszystkie wierzchołki z listy A[u] do listy AK[v]).

Gdy algorytm przejdzie wszystkie wierzchołki grafu, w tablicy AK otrzymamy listy sąsiedztwa grafu, który jest kwadratem grafu wyjściowego.

 

Algorytm obliczania kwadratu grafu zadanego listami sąsiedztwa

Wejście
n    liczba wierzchołków w grafie, n C
A    n elementowa tablica list sąsiedztwa grafu.
Wyjście:
AK    n elementowa tablica list sąsiedztwa kwadratu grafu wyjściowego
Elementy pomocnicze:
i  –  wierzchołek, i C
p,q,r  –  wskaźniki elementów listy
Lista kroków:
K01: Utwórz n elementową tablicę list AK  
K02: Tablicę AK wypełnij pustymi listami  
K03: Dla i = 0,1,...,n-1 wykonuj K04...K18 ; przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K04:     pA[i]  
K05:     Dopóki p ≠ nil, wykonuj K06...K07 ; kopiujemy listę sąsiedztwa A[i] do AK[i]
K06:         Dodaj (pv) do listy AK[i]  
K07:         p ← (pnext) ; następny sąsiad
K08:     pA[i] ; ponownie przeglądamy listę sąsiedztwa A[i]
K09:     Dopóki p ≠ nil, wykonuj K10...K18  
K10         qA[pv]  
K11:         Dopóki q ≠ nil, wykonuj K12...K17 ; teraz będziemy przetwarzać listy sąsiedztwa sąsiadów
K12:             rAK[i] ; sprawdzamy, czy wierzchołek q→v jest już na liście AK[i]
K13:             Dopóki r ≠ nil, wykonuj K14...K15 ; jeśli go nie będzie, to go tam wstawimy
K14:                 Jeśli (rv) = (qv), to idź do K16  
K15:                 r ← (rnext)  
K16:             Jeśli r = nil, to dodaj (qv) do listy AK[i]  
K17:             q ← (qnext) ; następny sąsiad sąsiada
K18:         p ← (pnext) ; następny sąsiad wierzchołka i-tego
K19: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego listy sąsiedztwa i oblicza kwadrat grafu, po czym wypisuje wynikowe listy sąsiedztwa w oknie konsoli:

 

Przykładowe dane dla programu:

7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

 

Lazarus
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program inc_matrix;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;

var
 n,m,i,v1,v2 : integer;
 A,AK : TList;
 p,q,r,x : PslistEl;
begin
 read(n,m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength(A,n);    // Tworzymy tablice list sąsiedztwa
 SetLength(AK,n);

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A[i] := nil;
  AK[i] := nil;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read(v1,v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new(p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A[v1];  // Dodajemy go na początek listy A[v1]
  A[v1] := p;
 end;

 writeln;

 // Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

 // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 for i := 0 to n - 1 do 
 begin

  // Kopiujemy listę A[i] do AK[i]
  p := A[i];
  while p <> nil do
  begin
   new(x);
   x^.v := p^.v;
   x^.next := AK[i];
   AK[i] := x;
   p := p^.next;
  end;

  // Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK[i]
  p := A[i];
  while p <> nil do
  begin
   // Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
   q := A[p^.v];
   while q <> nil do
   begin

    // Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
    r := AK[i];
    while (r <> nil) and (r^.v <> q^.v) do r := r^.next;

    // Jeśli wierzchołek q^.v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK[i]
    if r = nil then
    begin
     new(x);
     x^.v := q^.v;
     x^.next := AK[i];
     AK[i] := x;
    end;
    q := q^.next;
   end;
   p := p^.next;
  end;
 end;

 // Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  write(i:3,' :');
  p := AK[i];
  while p <> nil do
  begin
   write(p^.v:3);
   p := p^.next;
  end;
  writeln;
 end;

 // Usuwamy tablice list sąsiedztwa
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A[i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose(r);
  end;
  p := AK[i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose(r);
  end;
 end;
 SetLength(A,0);
 SetLength(AK,0);

 writeln;
end.
Code::Blocks
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

int main()
{
 int n,m,i,v1,v2;
 slistEl ** A, ** AK;
 slistEl *p,*q,*r,*x;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablice list sąsiedztwa
 AK= new slistEl * [n];

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = AK[i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A[v1];  // Dodajemy go na początek listy A[v1]
  A[v1] = p;
 }

 cout << endl;

 // Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

 // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  // Kopiujemy listę A[i] do AK[i]
  for(p = A[i]; p; p = p->next)
  {
   x = new slistEl;
   x->v = p->v;
   x->next = AK[i];
   AK[i] = x;
  }

  // Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK[i]
  for(p = A[i]; p; p = p->next)
  {
   // Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
   for(q = A[p->v]; q; q = q->next)
   {
    // Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
    for(r = AK[i]; r && (r->v != q->v); r = r->next);

    // Jeśli wierzchołek q->v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK[i]
    if(!r)
    {
     x = new slistEl;
     x->v = q->v;
     x->next = AK[i];
     AK[i] = x;
    }
   }
  }
 }

 // Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cout << setw(3) << i << " :";
  for(p = AK[i]; p; p = p->next) cout << setw(3) << p->v;
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy tablice list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A[i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
  p = AK[i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] A;
 delete [] AK;

 cout << endl;

 return 0;
}
Free Basic
' Kwadrat grafu
' Data: 25.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Dim As Integer n,m,i,v1,v2
Dim As slistEl Ptr Ptr A,AK
Dim As slistEl Ptr p,q,r,x

Open Cons For Input As #1

Input #1,n,m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablice list sąsiedztwa
AK= New slistEl Ptr [n]

' Tablice wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A[i] = 0
 AK[i]= 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1,v1,v2    ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A[v1]   ' Dodajemy go na początek listy A[v1]
 A[v1] = p
Next

Close #1

Print

' Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
For i = 0 To n - 1
 ' Kopiujemy listę A[i] do AK[i]
 p = A[i]
 While p
  x = New slistEl
  x->v = p->v
  x->next = AK[i]
  AK[i] = x
  p = p->Next
 Wend
 
 ' Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK[i]
 p = A[i]
 While p
  ' Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
  q = A[p->v]
  While q
   ' Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
   r = AK[i]
   While (r <> 0) AndAlso (r->v <> q->v)
    r = r->next
   Wend

   ' Jeśli wierzchołek q->v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK[i]
   If r = 0 Then
    x = New slistEl
    x->v = q->v
    x->next = AK[i]
    AK[i] = x
   End If
   q = q->Next
  Wend
  p = p->Next
 Wend
Next
 
' Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
For i = 0 To n - 1
 Print Using "### :";i;
 p = AK[i]
 While p
  Print Using "###";p->v;
  p = p->Next
 Wend
 Print
Next

' Usuwamy tablice list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A[i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
 p = AK[i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend 
Next

Delete [] A
Delete [] AK

Print

End
Wynik
7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

  0 :  3
  1 :  3  2  4  6  0  5
  2 :
  3 :
  4 :
  5 :  0  2  4  6
  6 :  3  0

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe