Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Kwadrat grafu

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Dla danego grafu skierowanego należy znaleźć graf będący jego kwadratem.

Kwadrat grafu (ang. square of graph) powstaje z grafu wyjściowego przez dodanie krawędzi pomiędzy wierzchołkami, które w grafie wyjściowym są połączone ścieżką o długości maksymalnie dwóch krawędzi. Innymi słowy, w kwadracie grafu znajduje się krawędź v→u, jeśli w grafie wyjściowym istnieje taka krawędź v→u lub w grafie wyjściowym istnieje wierzchołek w oraz krawędzie v→w i w→u.

Graf wyjściowy

obrazek

Kwadrat grafu wyjściowego

obrazek

Rozwiązanie tego problemu opiera się na prostym spostrzeżeniu:

Wierzchołek u staje się sąsiadem wierzchołka v w kwadracie grafu, jeśli:
 1. Wierzchołek u jest sąsiadem v w grafie wyjściowym.
 2. Wierzchołek u jest sąsiadem wierzchołka w, który z kolei sam jest sąsiadem wierzchołka v.

Wynika z tego, że nowymi sąsiadami wierzchołka v stają się wszyscy sąsiedzi jego sąsiadów.

Kwadrat grafu zadanego macierzą sąsiedztwa

W macierzy sąsiedztwa wierzchołki są reprezentowane przez wiersze, a sąsiedzi tych wierzchołków przez kolumny. Elementy komórek macierzy mogą przyjmować tylko dwie wartości:

A [v, u] = 0, jeśli nie istnieje w grafie krawędź v→u
A [v, u] = 1, jeśli istnieje w grafie krawędź v→u

 Zatem zasada tworzenia macierzy kwadratu grafu jest następująca:

Najpierw tworzymy macierz AK o tym samym stopniu co macierz sąsiedztwa A grafu wyjściowego. Następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki v grafu. Dla każdego wierzchołka v kopiujemy wiersz A [v ] do wiersza AK [v]. Teraz przeglądamy wiersz A [v] kolumnami u. Jeśli v ≠ u i A [v, u] = 1, to u jest sąsiadem wierzchołka v i do wiersza AK [v] należy dołączyć wiersz A [u] (czyli sąsiedzi u staną się sąsiadami v).

Algorytm obliczania kwadratu grafu zadanego macierzą sąsiedztwa

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
A  :  macierz sąsiedztwa grafu o wymiarach n × n.

Wyjście:

AK  :  macierz sąsiedztwa kwadratu grafu o wymiarach n × n.
Zmienne pomocnicze:
i, j, k  :  indeksy, i, j, k  ∈ C.

Lista kroków:

K01: Utwórz macierz AK
o wymiarach n × n
 
K02: Dla i = 0, 1, …, n - 1
wykonuj kroki K03…K08
przechodzimy przez kolejne wiersze
K03: Dla j = 0, 1, …, n - 1
wykonuj krok K04
przechodzimy przez kolejne kolumny
K04 AK [i, j] ← A [i, j ] kopiujemy wiersz wierzchołka bieżącego
K05: Dla j = 0, 1, …, n - 1
wykonuj kroki K06…K08
teraz przeglądamy sąsiadów wierzchołka bieżącego
K06: Jeśli (i = 1) obrazek (A [i, j] = 0),
to następny obieg pętli K05
pomijamy wierzchołki na przekątnej i takie, do których nie prowadzi krawędź
K07: Dla k = 0, 1, …, n - 1
wykonuj krok K08
 
K08: Jeśli A [j, k] = 1,
to AK [i, k] ← 1
dołączamy wiersz sąsiada do wiersza bieżącego wierzchołka
K09: Zakończ wynik w AK

Ponieważ w tym algorytmie występują trzy zagnieżdżone pętle, to ma on klasę złożoności obliczeniowej równą O (n3), gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego macierz sąsiedztwa i oblicza kwadrat grafu, po czym wypisuje wynikową macierz sąsiedztwa w oknie konsoli:
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0
Pascal
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program squaregraph;

// Typy dla dynamicznej macierzy
type
 nptr = array of byte; // Wiersz
 mptr = array of nptr; // Cała macierz

var
 n, m, i, j, k, v1, v2 : integer;
 A, AK : mptr;

begin
 read (n, m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);    // Tworzymy tablice wskaźników
 SetLength (AK, n);

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength (A [i], n); // Tworzymy wiersze
  SetLength (AK [i], n);
 end;

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do A [i][j] := 0;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 1 to m do
 begin
  read (v1, v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [v1][v2] := 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 end;

 writeln;

 // Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do AK [i][j] := A [i][j];
  for j := 0 to n - 1 do
   if(i <> j) and (A [i][j] = 1) then
    for k := 0 to n - 1 do
     if A [j][k] = 1 then AK [i][k] := 1;
 end;

 // Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

 write ('  ');
 for i := 0 to n - 1 do write (i:3);
 writeln;
 writeln;
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  write (i:3);
  for j := 0 to n - 1 do write (AK [i][j] :3);
  writeln;
 end;

 // Usuwamy macierze

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength (A [i], 0);
  SetLength (AK [i], 0);
 end;
 SetLength (A, 0);
 SetLength (AK, 0);

 writeln;

end.
C++
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
 int n, m, i, j, k, v1, v2;
 char ** A, ** AK;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new char * [n]; // Tworzymy tablice wskaźników
 AK = new char * [n];

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A [i] = new char [n]; // Tworzymy wiersze
  AK [i] = new char [n];
 }

 // Macierz wypełniamy zerami

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) A [i][j] = 0;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [v1][v2] = 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 }

 cout << endl;

 // Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) AK [i][j] = A [i][j];
  for(j = 0; j < n; j++)
   if((i != j) && A [i][j])
    for(k = 0; k < n; k++)
     if(A [j][k]) AK [i][k] = 1;
 }

 // Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

 cout << "  ";
 for(i = 0; i < n; i++) cout << setw (3) << i;
 cout << endl << endl;
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cout << setw (3) << i;
  for(j = 0; j < n; j++) cout << setw (3) << (int) AK [i][j];
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy macierze

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  delete [] A [i];
  delete [] AK [i];
 }
 delete [] A;
 delete [] AK;

 cout << endl;

 return 0;}
Basic
' Kwadrat grafu
' Data: 25.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim As Integer n, m, i, j, k, v1, v2
Dim As Byte Ptr Ptr A, AK

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [n]  ' Tworzymy tablice wskaźników
AK = New Byte Ptr [n]

For i = 0 To n - 1
 A [i] = New Byte [n] ' Tworzymy wiersze
 AK [i] = New Byte [n]
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
  A [i][j] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v1, v2  ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A [v1][v2] = 1 ' Krawędź v1->v2 obecna
Next

Close #1

Print

' Obliczamy kwadrat grafu w macierzy AK

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1: AK [i][j] = A [i][j] : Next
 For j = 0 To n - 1
  if(i <> j) AndAlso (A [i][j] = 1) Then
   For k = 0 To n - 1
    if(A [j][k] = 1) Then AK [i][k] = 1
   Next
  End If
 Next
Next

' Wypisujemy zawartość macierzy sąsiedztwa AK

Print "  ";
For i = 0 To n - 1
 Print Using "###";i;
Next
Print: Print
For i = 0 To n - 1
 Print Using "###";i;
 For j = 0 To n - 1
  Print Using "###";AK [i][j];
 Next
 Print
Next

' Usuwamy macierze

For i = 0 To n - 1
 Delete [] A [i]
 Delete [] AK [i]
Next

Delete [] A
Delete [] AK

Print

End
Wynik:
7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 1 0 1
6 1 0 0 1 0 0 0
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Kwadrat grafu zadanego listami sąsiedztwa

Aby utworzyć listy sąsiedztwa dla kwadratu grafu, postępujemy następująco:

Tworzymy n elementową tablicę AK list sąsiedztwa, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków w grafie. Tablicę wstępnie wypełniamy pustymi listami. Następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki v grafu. Dla każdego wierzchołka v przeglądamy jego listę sąsiedztwa A [v ]. Dla każdego wierzchołka u na tej liście wstawiamy wierzchołek u na listę AK [v] (czyli dodajemy ten wierzchołek do listy wierzchołka v w tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu). Teraz przeglądamy listę sąsiedztwa A [u] i dodajemy do listy AK [v] każdy wierzchołek z tej listy, którego jeszcze nie ma na liście AK [v] (aby nie dublować krawędzi – jeśli dublowanie krawędzi jest dopuszczalne, to po prostu dodajemy wszystkie wierzchołki z listy A [u] do listy AK [v]).

Gdy algorytm przejdzie wszystkie wierzchołki grafu, w tablicy AK otrzymamy listy sąsiedztwa grafu, który jest kwadratem grafu wyjściowego.

Algorytm obliczania kwadratu grafu zadanego listami sąsiedztwa

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
A  :  n elementowa tablica list sąsiedztwa grafu.

Wyjście:

AK  :  n elementowa tablica list sąsiedztwa kwadratu grafu wyjściowego.
Zmienne pomocnicze:
i  :  wierzchołek, i  ∈ C.
p, q, r  :  wskaźniki elementów listy.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową
tablicę list AK
 
K02: Tablicę AK wypełnij
pustymi listami
 
K03: Dla i = 0, 1, …, n - 1
wykonuj kroki K04…K18
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K04: p ← A [i]  
K05: Dopóki p ≠ nil,
wykonuj kroki K06…K07
kopiujemy listę sąsiedztwa A [i] do AK [i]
K06: Dodaj (p→v) do listy AK [i ]  
K07: p ← (p→next) następny sąsiad
K08: p ← A [i] ponownie przeglądamy listę sąsiedztwa A [i]
K09: Dopóki p ≠ nil,
wykonuj kroki K10…K18
 
K10 q ← A [p→v]  
K11: Dopóki q ≠ nil,
wykonuj kroki K12…K17
teraz będziemy przetwarzać listy sąsiedztwa sąsiadów
K12: r ← AK [i] sprawdzamy, czy wierzchołek q→v jest już na liście AK [i]
K13: Dopóki r ≠ nil,
wykonuj kroki K14…K15
jeśli go nie będzie, to go tam wstawimy
K14: Jeśli (r→v) = (q→v),
to idź do K16
 
K15: r ← (r→next)  
K16: Jeśli r = nil,
to dodaj (q→v) do listy AK [i ]
 
K17: q ← (q→next) następny sąsiad sąsiada
K18: p ← (p→next) następny sąsiad wierzchołka i-tego
K19: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego listy sąsiedztwa i oblicza kwadrat grafu, po czym wypisuje wynikowe listy sąsiedztwa w oknie konsoli:
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0
Pascal
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program inc_matrix;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 A, AK : TList;
 p, q, r, x : PslistEl;
begin
 read (n, m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);    // Tworzymy tablice list sąsiedztwa
 SetLength (AK, n);

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [i] := nil;
  AK [i] := nil;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v1, v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [v1];  // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] := p;
 end;

 writeln;

 // Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

 // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 for i := 0 to n - 1 do
 begin

  // Kopiujemy listę A [i] do AK [i]
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   new (x);
   x^.v := p^.v;
   x^.next := AK [i];
   AK [i] := x;
   p := p^.next;
  end;

  // Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK [i]
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   // Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
   q := A [p^.v];
   while q <> nil do
   begin

    // Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
    r := AK [i];
    while(r <> nil) and (r^.v <> q^.v) do r := r^.next;

    // Jeśli wierzchołek q^.v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK [i]
    if r = nil then
    begin
     new (x);
     x^.v := q^.v;
     x^.next := AK [i];
     AK [i] := x;
    end;
    q := q^.next;
   end;
   p := p^.next;
  end;
 end;

 // Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  write (i:3, ' :');
  p := AK [i];
  while p <> nil do
  begin
   write (p^.v:3);
   p := p^.next;
  end;
  writeln;
 end;

 // Usuwamy tablice list sąsiedztwa
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
  p := AK [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;
 SetLength (A, 0);
 SetLength (AK, 0);

 writeln;
end.
C++
// Kwadrat grafu
// Data: 25.01.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

int main()
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl ** A, ** AK;
 slistEl *p, *q, *r, *x;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablice list sąsiedztwa
 AK= new slistEl * [n];

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A [i] = AK [i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] = p;
 }

 cout << endl;

 // Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

 // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  // Kopiujemy listę A [i] do AK [i]
  for(p = A [i]; p; p = p->next)
  {
   x = new slistEl;
   x->v = p->v;
   x->next = AK [i];
   AK [i] = x;
  }

  // Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK [i]
  for(p = A [i]; p; p = p->next)
  {
   // Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
   for(q = A [p->v]; q; q = q->next)
   {
    // Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
    for(r = AK [i]; r && (r->v != q->v); r = r->next);

    // Jeśli wierzchołek q->v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK [i]
    if(!r)
    {
     x = new slistEl;
     x->v = q->v;
     x->next = AK [i];
     AK [i] = x;
    }
   }
  }
 }

 // Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cout << setw (3) << i << ":";
  for(p = AK [i]; p; p = p->next) cout << setw (3) << p->v;
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy tablice list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
  p = AK [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] A;
 delete [] AK;

 cout << endl;

 return 0;}
Basic
' Kwadrat grafu
' Data: 25.01.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr Ptr A, AK
Dim As slistEl Ptr p, q, r, x

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablice list sąsiedztwa
AK= New slistEl Ptr [n]

' Tablice wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [i] = 0
 AK [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [v1]  ' Dodajemy go na początek listy A [v1]
 A [v1] = p
Next

Close #1

Print

' Obliczamy kwadrat grafu w tablicy AK

' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
For i = 0 To n - 1
 ' Kopiujemy listę A [i] do AK [i]
 p = A [i]
 While p
  x = New slistEl
  x->v = p->v
  x->next = AK [i]
  AK [i] = x
  p = p->Next
 Wend
 
 ' Teraz kopiujemy sąsiadów sąsiadów do AK [i]
 p = A [i]
 While p
  ' Przeglądamy listę sąsiedztwa sąsiada
  q = A [p->v]
  While q
   ' Sprawdzamy, czy dodawany wierzchołek jest unikalny
   r = AK [i]
   while(r <> 0) AndAlso (r->v <> q->v)
    r = r->next
   Wend

   ' Jeśli wierzchołek q->v jest unikalny, to dodajemy go do listy AK [i]
   If r = 0 Then
    x = New slistEl
    x->v = q->v
    x->next = AK [i]
    AK [i] = x
   End If
   q = q->Next
  Wend
  p = p->Next
 Wend
Next
 
' Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa kwadratu grafu
For i = 0 To n - 1
 Print Using "### :";i;
 p = AK [i]
 While p
  Print Using "###";p->v;
  p = p->Next
 Wend
 Print
Next

' Usuwamy tablice list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
 p = AK [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend 
Next

Delete [] A
Delete [] AK

Print

End
Wynik:
7 7
0 3
1 0 1 5
5 2 5 4 5 6
6 0

0 : 3
1 : 3 2 4 6 0 5
2 :
3 :
4 :
5 : 0 2 4 6
6 : 3 0
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.