Graf krawędziowy


Tematy pokrewne  
Grafy
Podstawowe pojęcia dotyczące grafów
Reprezentacja grafów w komputerze
Przechodzenie grafów w głąb – DFS
Przechodzenie grafów wszerz – BFS
Transpozycja grafu
Kwadrat grafu
Graf krawędziowy
Stopień grafu
Znajdowanie ścieżki w grafie
Znajdowanie drogi w labiryncie
Spójność grafu
Znajdowanie spójnych składowych w grafie
Znajdowanie silnie spójnych składowych w grafie
Drzewa rozpinające grafu
Znajdowanie mostów w grafie
Znajdowanie punktów artykulacji w grafie
Grafy dwudzielne
Kojarzenie małżeństw
Cykliczność grafu
Znajdowanie cykli w grafie
Istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Hamiltona
Sortowanie topologiczne grafu skierowanego
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Dijkstry
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Bellmana-Forda
Najkrótsze ścieżki pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków w grafie ważonym
Problem chińskiego listonosza
Problem komiwojażera
Minimalne drzewo rozpinające
Kolorowanie grafu
Znajdowanie klik w grafie
 

Problem

Dla danego grafu nieskierowanego znaleźć jego graf krawędziowy

 

 

Graf krawędziowy (ang. line graph) powstaje z grafu w sposób następujący:

 
                    
Oto graf wyjściowy   Wszystkie krawędzie
zastępujemy
wierzchołkami
  Wierzchołki łączymy ze
sobą wtedy, gdy w grafie
wyjściowym ich krawędzie
łączyły się poprzez
wspólny wierzchołek.
  Otrzymujemy
graf krawędziowy.

 

Uogólniając, graf krawędziowy GE powstaje z grafu G w ten sposób, że krawędzie grafu G stają się wierzchołkami w grafie krawędziowym GE. Dwa wierzchołki (v1,v2) i (v3,v4) grafu krawędziowego GE łączą się krawędzią, jeśli:

Aby efektywnie przekształcić graf G w jego graf krawędziowy GE, musimy wymyślić sposób numeracji krawędzi. Numery krawędzi mogą być zawarte w samej definicji grafu G: dla każdej krawędzi uv zapamiętujemy oba wierzchołki u i v oraz numer i. Zatem krawędź będzie reprezentowana trójką liczb (u,v,i). Sam numer i może być generowany automatycznie w trakcie tworzenia grafu lub wczytywany z danych wejściowych, gdy zależy nam na określonej numeracji krawędzi.

Poniższy algorytm działa poprawnie zarówno dla grafu skierowanego jak i dla nieskierowanego. W pierwszym przypadku graf krawędziowy będzie skierowany, w drugim nieskierowany. Musimy jedynie pamiętać, aby w grafie nieskierowanym nadać krawędzi odwrotnej ten sam numer porządkowy.

 

Algorytm tworzenia grafu krawędziowego

Wejście
n  –  liczba wierzchołków w grafie G, n symbol C
m  –  liczba krawędzi w grafie G, m symbol C
G  –  graf zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
Wyjście:
GE  –  graf krawędziowy grafu G.
Elementy pomocnicze:
v,u,w  –  numery wierzchołków w grafie, v,u,w symbol C
iv-u,iu-w  –  numery krawędzi w grafie G, iv-u,iu-w symbol C
Lista kroków:
K01: Utwórz zerowy graf GE o m wierzchołkach ; graf zawiera m wierzchołków, nie zawiera krawędzi
K02: Dla v = 0,1,...,n-1, wykonuj K03...K08 ; przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu G
K03:     Dla każdego sąsiada u wierzchołka v wykonuj K04...K08 ; przeglądamy wszystkich sąsiadów wierzchołka v
K04:         iv-u ← numer krawędzi v–u ; mamy krawędź v-u, które jest wchodząca w wierzchołku u
K05:         Dla każdego sąsiada w wierzchołka u wykonuj K06...K08 ; przeglądamy wszystkich sąsiadów wierzchołka u
K06:             Jeśli w = v, to następny obieg pętli K05 ; pomijamy wierzchołek startowy
K07:             iu-w ← numer krawędzi u–w ; mamy krawędź u-w, która jest wychodząca w wierzchołku u
K08:             Dodaj krawędź (iv-u,iu-w) do grafu GE ; w GE krawędź wchodzącą łączymy z krawędzią wychodzącą
K09: Zakończ z wynikiem GE  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program wyznacza graf krawędziowy (w postaci tablicy list sąsiedztwa) dla danego grafu nieskierowanego. Definicja danych wejściowych jest następująca:

 

W pierwszym wierszu program odczytuje kolejno liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m. W m kolejnych wierszach znajdują się definicje krawędzi. Definicja składa się z trzech liczb u v i. Dwie pierwsze liczby definiują numery wierzchołków, pomiędzy którymi jest krawędź. Trzecia liczba oznacza numer tej krawędzi.
 

Na wyjściu program wyświetla zawartość tablicy list sąsiedztwa dla grafu krawędziowego.

 

Przykładowe dane wejściowe

    6 9
0 1 0 0 2 1 0 3 2
1 4 3
2 3 4 2 5 6
3 4 5 3 5 7
4 5 8

 

Lazarus
// Graf krawędziowy
// Data  : 22.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program line_graph;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;       // Następny element listy
  v : integer;         // Wierzchołek docelowy
  i : integer;         // Numer krawędzi
 end;

var
 n,m : integer;         // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 G,GE : array of PslistEl;    // Grafy
 i,u,v,ei : integer;
 p,r,s : PslistEl;
begin
 read(n,m);           // Czytamy rozmiary grafu

 SetLength(G,n);         // Tworzymy zerowy graf G
 for i := 0 to n - 1 do G[i] := nil;

 SetLength(GE,m);        // Tworzymy zerowy graf GE
 for i := 0 to m - 1 do GE[i] := nil;

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for i := 1 to m do
 begin
  read(v,u,ei);         // Czytamy wierzchołki i numer krawędzi
  new(p);            // Tworzymy rekord listy
  p^.v := u;          // Wypełniamy go danymi
  p^.i := ei;
  p^.next := G[v];       // Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G[v] := p;

  new(p);            // To samo dla krawędzi odwrotnej
  p^.v := v;
  p^.i := ei;
  p^.next := G[u];
  G[u] := p;
 end;

 // Tworzymy graf krawędziowy

 for v := 0 to n - 1 do     // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  p := G[v];          // Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
  while p <> nil do
  begin
   r := G[p^.v];        // Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
   while r <> nil do
   begin
    if r^.v <> v then
    begin
     new(s);         // Tworzymy nowy element listy
     s^.v := r^.i;      // Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
     s^.next := GE[p^.i];  // Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
     GE[p^.i] := s;     // Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
    end;
    r := r^.next;       // Następny sąsiad
   end;
   p := p^.next;        // Następny sąsiad
  end;
 end;

 // Wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  write(i,': ');
  p := GE[i];
  while p <> nil do
  begin
   write(p^.v,' ');
   p := p^.next;
  end;
  writeln;
 end;

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := G[i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose(r);
  end;
 end;
 SetLength(G,0);

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  p := GE[i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose(r);
  end;
 end;
 SetLength(GE,0);

end.
Code::Blocks
// Graf krawędziowy
// Data  : 22.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;         // Następny element listy;
 int v;             // Wierzchołek docelowy
 int i;             // Numer krawędzi
};

int main()
{
 int n,m;            // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 slistEl **G,**GE;        // Grafy
 int i,u,v,ei;
 slistEl *p,*r,*s;

 cin >> n >> m;         // Czytamy rozmiary grafu

 G = new slistEl * [n];     // Tworzymy zerowy graf G
 for(i = 0; i < n; i++) G[i] = NULL;

 GE = new slistEl * [m];     // Tworzymy zerowy graf GE
 for(i = 0; i < m; i++) GE[i] = NULL;

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u >> ei;     // Czytamy wierzchołki i numer krawędzi
  p = new slistEl;       // Tworzymy rekord listy
  p->v = u;           // Wypełniamy go danymi
  p->i = ei;
  p->next = G[v];        // Element dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G[v] = p;

  p = new slistEl;       // To samo dla krawędzi odwrotnej
  p->v = v;
  p->i = ei;
  p->next = G[u];
  G[u] = p;
 }

 // Tworzymy graf krawędziowy

 for(v = 0; v < n; v++)     // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
  for(p = G[v]; p; p = p->next) // Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
   for(r = G[p->v]; r; r = r->next) // Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
    if(r->v != v)
    {
     s = new slistEl;    // Tworzymy nowy element listy
     s->v = r->i;      // Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
     s->next = GE[p->i];   // Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
     GE[p->i] = s;      // Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
    }

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cout << i << ": ";
  for(p = GE[i];p;p = p->next) cout << p->v << " ";
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = G[i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] G;

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  p = GE[i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] GE;

 return 0;
}
Free Basic
' Graf krawędziowy
' Data  : 22.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 Dim Next As slistEl Ptr     ' Następny element listy
 Dim v As Integer        ' Wierzchołek docelowy
 Dim i As Integer        ' Numer krawędzi
End Type

Dim As Integer n,m        ' Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
Dim As slistEl Ptr Ptr G,GE    ' Grafy
Dim As Integer i,u,v,ei
Dim As slistEl Ptr p,r,s

Open Cons For Input As #1

Input #1,n,m           ' Czytamy rozmiary grafu

G = New slistEl Ptr [n]      ' Tworzymy zerowy graf G
For i = 0 To n - 1
 G[i] = 0
Next

GE = New slistEl Ptr [m]     ' Tworzymy zerowy graf GE
For i = 0 To m - 1
 GE[i] = 0
Next

' Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

For i = 1 To m
 Input #1,v,u,ei         ' Czytamy wierzchołki i numer krawędzi
 p = New slistEl         ' Tworzymy element listy
 p->v = u            ' Wypełniamy go danymi
 p->i = ei
 p->next = G[v]         ' Element dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
 G[v] = p

 p = New slistEl         ' To samo dla krawędzi odwrotnej
 p->v = v
 p->i = ei
 p->next = G[u]
 G[u] = p
Next

Close #1

' Tworzymy graf krawędziowy

For v = 0 To n - 1        ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 p = G[v]            ' Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
 While p
  r = G[p->v]          ' Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
  While r
   If r->v <> v Then
    s = New slistEl      ' Tworzymy nowy element listy
    s->v = r->i        ' Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
    s->next = GE[p->i]    ' Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
    GE[p->i] = s       ' Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
   End If
   r = r->Next         ' Następny sąsiad
  Wend
  p = p->Next          ' Następny sąsiad
 Wend
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print

For i = 0 To m - 1
 Print Using "&:";i;
 p = GE[i]
 While p
  Print p->v;
  p = p->Next
 Wend
 Print
Next

' Usuwamy dynamiczne struktury

For i = 0 To n - 1
 p = G[i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next
Delete [] G

For i = 0 To m - 1
 p = GE[i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next
Delete [] GE

End
Wynik
6 9
0 1 0 0 2 1 0 3 2
1 4 3
2 3 4 2 5 6
3 4 5 3 5 7
4 5 8

0: 1 2 3
1: 0 2 4 6
2: 0 1 4 5 7
3: 0 5 8
4: 1 6 2 5 7
5: 2 4 7 3 8
6: 1 4 7 8
7: 2 4 5 6 8
8: 3 5 6 7
  

 

Przerób powyższy program tak, aby wyznaczał graf krawędziowy dla grafu skierowanego (sam algorytm pozostaje bez zmian!).

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe