Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Graf krawędziowy

SPIS TREŚCI

Problem

Dla danego grafu nieskierowanego należy znaleźć jego graf krawędziowy

Rozwiązanie

Graf krawędziowy ( ang. line graph ) powstaje z grafu w sposób następujący:

obrazek        obrazek        obrazek        obrazek
Oto graf wyjściowy   Wszystkie krawędzie
zastępujemy
wierzchołkami
  Wierzchołki łączymy ze
sobą wtedy, gdy w grafie
wyjściowym ich krawędzie
łączyły się poprzez
wspólny wierzchołek.
  Otrzymujemy
graf krawędziowy.

Uogólniając, graf krawędziowy GE  powstaje z grafu G  w ten sposób, że krawędzie grafu G  stają się wierzchołkami w grafie krawędziowym GE. Dwa wierzchołki ( v 1, v 2 ) i ( v 3, v 4 ) grafu krawędziowego GE  łączą się krawędzią, jeśli:

Aby efektywnie przekształcić graf G  w jego graf krawędziowy GE, musimy wymyślić sposób numeracji krawędzi. Numery krawędzi mogą być zawarte w samej definicji grafu G: dla każdej krawędzi uv  zapamiętujemy oba wierzchołki u  i v  oraz numer i. Zatem krawędź będzie reprezentowana trójką liczb ( u, v, i  ). Sam numer i  może być generowany automatycznie w trakcie tworzenia grafu lub wczytywany z danych wejściowych, gdy zależy nam na określonej numeracji krawędzi.

Poniższy algorytm działa poprawnie zarówno dla grafu skierowanego jak i dla nieskierowanego. W pierwszym przypadku graf krawędziowy będzie skierowany, w drugim nieskierowany. Musimy jedynie pamiętać, aby w grafie nieskierowanym nadać krawędzi odwrotnej ten sam numer porządkowy.

Algorytm tworzenia grafu krawędziowego

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie G, n  symbol C.
m  –  liczba krawędzi w grafie G, m  symbol C.
G  –  graf zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

GE  –  graf krawędziowy grafu G.
Zmienne pomocnicze:
v, u, w  –  numery wierzchołków w grafie, v, u, w  symbol C.
i v-u, i u-w  –  numery krawędzi w grafie G, i v-u, i u-w  symbol C.

Lista kroków:

K01: Utwórz zerowy graf GE
o m  wierzchołkach
graf zawiera m wierzchołków, nie zawiera krawędzi
K02: Dla v  = 0, 1, ..., n - 1,
wykonuj kroki K03...K08
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu G
K03:     Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v :
    wykonuj kroki K04...K08
przeglądamy wszystkich sąsiadów wierzchołka v
K04:         i v-u  ← numer krawędzi v–u mamy krawędź v-u, które jest wchodząca w wierzchołku u
K05:         Dla każdego sąsiada w  wierzchołka u  :
        wykonuj kroki K06...K08
przeglądamy wszystkich sąsiadów wierzchołka u
K06:             Jeśli w  = v,
            to następny obieg pętli K05
pomijamy wierzchołek startowy
K07:             i u-w  ← numer krawędzi u–w mamy krawędź u-w, która jest wychodząca w wierzchołku u
K08:             Dodaj krawędź ( i v-u, i u-w  )
            do grafu GE
w GE krawędź wchodzącą łączymy z krawędzią wychodzącą
K09: Zakończ z wynikiem GE  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wyznacza graf krawędziowy ( w postaci tablicy list sąsiedztwa ) dla danego grafu nieskierowanego. Definicja danych wejściowych jest następująca:

W pierwszym wierszu program odczytuje kolejno liczbę wierzchołków n  oraz liczbę krawędzi m. W m  kolejnych wierszach znajdują się definicje krawędzi. Definicja składa się z trzech liczb u v i. Dwie pierwsze liczby definiują numery wierzchołków, pomiędzy którymi jest krawędź. Trzecia liczba oznacza numer tej krawędzi.

Na wyjściu program wyświetla zawartość tablicy list sąsiedztwa dla grafu krawędziowego.
 
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek     6 9
0 1 0 0 2 1 0 3 2
1 4 3
2 3 4 2 5 6
3 4 5 3 5 7
4 5 8
Pascal
// Graf krawędziowy
// Data  : 22.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program line_graph;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;       // Następny element listy
  v : integer;         // Wierzchołek docelowy
  i : integer;         // Numer krawędzi
 end;

var
 n, m : integer;         // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 G, GE : array of PslistEl;   // Grafy
 i, u, v, ei : integer;
 p, r, s : PslistEl;
begin
 read ( n, m );         // Czytamy rozmiary grafu

 SetLength ( G, n );       // Tworzymy zerowy graf G
 for i := 0 to n - 1 do G [ i ] := nil;

 SetLength ( GE, m );      // Tworzymy zerowy graf GE
 for i := 0 to m - 1 do GE [ i ] := nil;

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for i := 1 to m do
 begin
  read ( v, u, ei );      // Czytamy wierzchołki i numer krawędzi
  new ( p );          // Tworzymy rekord listy
  p^.v := u;          // Wypełniamy go danymi
  p^.i := ei;
  p^.next := G [ v ];      // Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [ v ] := p;

  new ( p );          // To samo dla krawędzi odwrotnej
  p^.v := v;
  p^.i := ei;
  p^.next := G [ u ];
  G [ u ] := p;
 end;

 // Tworzymy graf krawędziowy

 for v := 0 to n - 1 do     // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  p := G [ v ];         // Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
  while p <> nil do
  begin
   r := G [ p^.v ];      // Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
   while r <> nil do
   begin
    if r^.v <> v then
    begin
     new ( s );       // Tworzymy nowy element listy
     s^.v := r^.i;      // Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
     s^.next := GE [ p^.i ]; // Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
     GE [ p^.i ] := s;    // Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
    end;
    r := r^.next;       // Następny sąsiad
   end;
   p := p^.next;        // Następny sąsiad
  end;
 end;

 // Wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  write ( i, ': ' );
  p := GE [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   write ( p^.v, ' ' );
   p := p^.next;
  end;
  writeln;
 end;

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := G [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;
 SetLength ( G, 0 );

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  p := GE [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;
 SetLength ( GE, 0 );

end.
C++
// Graf krawędziowy
// Data  : 22.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;         // Następny element listy;
 int v;             // Wierzchołek docelowy
 int i;             // Numer krawędzi
};

int main( )
{
 int n, m;            // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 slistEl **G, **GE;       // Grafy
 int i, u, v, ei;
 slistEl *p, *r, *s;

 cin >> n >> m;         // Czytamy rozmiary grafu

 G = new slistEl * [ n ];    // Tworzymy zerowy graf G
 for( i = 0; i < n; i++ ) G [ i ] = NULL;

 GE = new slistEl * [ m ];    // Tworzymy zerowy graf GE
 for( i = 0; i < m; i++ ) GE [ i ] = NULL;

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v >> u >> ei;     // Czytamy wierzchołki i numer krawędzi
  p = new slistEl;       // Tworzymy rekord listy
  p->v = u;           // Wypełniamy go danymi
  p->i = ei;
  p->next = G [ v ];      // Element dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [ v ] = p;

  p = new slistEl;       // To samo dla krawędzi odwrotnej
  p->v = v;
  p->i = ei;
  p->next = G [ u ];
  G [ u ] = p;
 }

 // Tworzymy graf krawędziowy

 for( v = 0; v < n; v++ )    // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
  for( p = G [ v ]; p; p = p->next ) // Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
   for( r = G [ p->v ]; r; r = r->next ) // Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
    if( r->v != v )
    {
     s = new slistEl;    // Tworzymy nowy element listy
     s->v = r->i;      // Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
     s->next = GE [ p->i ]; // Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
     GE [ p->i ] = s;    // Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
    }

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cout << i << ": ";
  for( p = GE [ i ];p;p = p->next ) cout << p->v << " ";
  cout << endl;
 }

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  p = G [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [ ] G;

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  p = GE [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [ ] GE;

 return 0;
}
Basic
' Graf krawędziowy
' Data  : 22.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 Dim Next As slistEl Ptr    ' Następny element listy
 Dim v As Integer        ' Wierzchołek docelowy
 Dim i As Integer        ' Numer krawędzi
End Type

Dim As Integer n, m       ' Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
Dim As slistEl Ptr Ptr G, GE   ' Grafy
Dim As Integer i, u, v, ei
Dim As slistEl Ptr p, r, s

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m          ' Czytamy rozmiary grafu

G = New slistEl Ptr [ n ]    ' Tworzymy zerowy graf G
For i = 0 To n - 1
 G [ i ] = 0
Next

GE = New slistEl Ptr [ m ]    ' Tworzymy zerowy graf GE
For i = 0 To m - 1
 GE [ i ] = 0
Next

' Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

For i = 1 To m
 Input #1, v, u, ei       ' Czytamy wierzchołki i numer krawędzi
 p = New slistEl         ' Tworzymy element listy
 p->v = u            ' Wypełniamy go danymi
 p->i = ei
 p->next = G [ v ]        ' Element dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
 G [ v ] = p

 p = New slistEl         ' To samo dla krawędzi odwrotnej
 p->v = v
 p->i = ei
 p->next = G [ u ] 
 G [ u ] = p
Next

Close #1

' Tworzymy graf krawędziowy

For v = 0 To n - 1        ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 p = G [ v ]           ' Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
 While p
  r = G [ p->v ]        ' Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
  While r
   If r->v <> v Then
    s = New slistEl      ' Tworzymy nowy element listy
    s->v = r->i        ' Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
    s->next = GE [ p->i ]   ' Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
    GE [ p->i ] = s      ' Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
   End If
   r = r->Next         ' Następny sąsiad
  Wend
  p = p->Next          ' Następny sąsiad
 Wend
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print

For i = 0 To m - 1
 Print Using "&:";i;
 p = GE [ i ] 
 While p
  Print p->v;
  p = p->Next
 Wend
 Print
Next

' Usuwamy dynamiczne struktury

For i = 0 To n - 1
 p = G [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next
Delete [ ] G

For i = 0 To m - 1
 p = GE [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next
Delete [ ] GE

End
Wynik:
6 9
0 1 0 0 2 1 0 3 2
1 4 3
2 3 4 2 5 6
3 4 5 3 5 7
4 5 8

0: 1 2 3
1: 0 2 4 6
2: 0 1 4 5 7
3: 0 5 8
4: 1 6 2 5 7
5: 2 4 7 3 8
6: 1 4 7 8
7: 2 4 5 6 8
8: 3 5 6 7
obrazek  → obrazek

Przerób powyższy program tak, aby wyznaczał graf krawędziowy dla grafu skierowanego ( sam algorytm pozostaje bez zmian! ).

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.