Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Znajdowanie punktów artykulacji w grafie

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Dla danego grafu nieskierowanego wyznaczyć wszystkie punkty artykulacji.

obrazek

Punktem artykulacji (ang. articulation point lub cut vertex) jest wierzchołek, którego usunięcie z grafu spowoduje zwiększenie liczby spójnych składowych. Na powyższym rysunku punktem artykulacji jest wierzchołek nr 0..

Rozwiązanie nr 1

Naiwny sposób rozwiązania tego problemu jest następujący:

Obliczamy wstępnie liczbę spójnych składowych w grafie (możemy tutaj wykorzystać algorytm opisany w rozdziale o spójnych składowych) i zapamiętujemy ją. Następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu. Każdy bieżący wierzchołek usuwamy wraz ze wszystkimi incydentnymi z nim krawędziami i ponownie obliczamy liczbę spójnych składowych. Jeśli jest ona większa od zapamiętanej, to usunięty wierzchołek jest punktem artykulacji i zapamiętujemy go na liście. Wierzchołek wstawiamy z powrotem wraz ze wszystkimi usuniętymi poprzednio krawędziami i przechodzimy do następnego wierzchołka. Gdy algorytm zakończy działanie, lista będzie zawierała wszystkie punkty artykulacji grafu

Algorytm naiwny wyszukiwania punktów artykulacji w grafie nieskierowanym

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

L  :  lista par wierzchołków, które tworzą krawędzie-mosty.
Zmienne pomocnicze:
ccn (n, graf)  :  funkcja zwracająca liczbę spójnych składowych w grafie.
nc  :  liczba spójnych składowych grafu, nc ∈ C.
v  :  numery wierzchołka grafu, v ∈ C.

Lista kroków:

K01: Utwórz pustą listę L  
K02: nc ← ccn (n, graf) zapamiętujemy liczbę spójnych składowych
K03: Dla v = 0, 1, …, n - 1,
wykonuj kroki K04…K06
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K04: Usuń wierzchołek v z grafu
wraz z jego krawędziami
 
K05: Jeśli ccn (v, graf) > nc,
to dodaj v do L
jeśli v jest punktem artykulacji, to zapamiętujemy go w L
K06: Odtwórz wierzchołek v w grafie
wraz z jego krawędziami
 
K07: Zakończ punkty artykulacji w L

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego, wyszukuje w nim wszystkie punkty artykulacji i wypisuje je w oknie konsoli. Ponieważ usuwanie i odtwarzanie wierzchołka grafu może być kłopotliwe, zastosowaliśmy dodatkową tablicę logiczną VU. Elementy tej tablicy odpowiadają wierzchołkom grafu. Wierzchołek obecny w grafie ma w tej tablicy wartość true. Wierzchołek usunięty ma wartość false.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 8 11
0 1 0 2 0 3 0 5
1 4 1 5
2 3
3 6 3 7
4 5
6 7
Pascal
// Wyszukiwanie punktów artykulacji w grafie nieskierowanym
// Data: 29.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------------------

program artpnts;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa, stosu i listy punktów artykulacji

type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------

stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push (v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Funkcja oblicza liczbę spójnych składowych w grafie
// n  - liczba wierzchołków w grafie
// graf - tablica list sąsiedztwa
// VU  - tablica dostępności krawędzi grafu
//----------------------------------------------------
function ccn (n : integer; var graf : TList; VU : array of boolean) : integer;
var
 C    : array of integer;
 S    : stack;
 cc, i, v, u : integer;
 p    : PslistEl;

begin
 S.init;         // Tworzymy pusty stos
 SetLength (C, n);   // Tworzymy tablicę spójnych składowych
 for i := 0 to n - 1 do
  C [i] := 0;     // Zerujemy tablicę spójnych składowych

 cc := 0;         // Zerujemy licznik spójnych składowych

 for i := 0 to n - 1 do
  if VU [i] and (C [i] = 0) then // Szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
  begin
   inc (cc);     // Zwiększamy licznik składowych
   S.push (i);    // Na stosie umieszczamy numer bieżącego węzła
   C [i] := cc;    // Wierzchołek numerujemy i oznaczamy jako odwiedzony
   while not S.empty do // Przechodzimy graf algorytmem DFS
   begin
    v := S.top();   // Pobieramy wierzchołek
    S.pop();     // Usuwamy go ze stosu
    p := graf [v];  // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     u := p^.v;
     if VU [u] and (C [u] = 0) then
     begin
      S.push (u); // Na stos idą sąsiedzi nieodwiedzeni
      C [u] := cc // i ponumerowani
     end;
     p := p^.next;
    end;
   end;
  end;

 SetLength (C, 0);   // Usuwamy tablicę C
 S.destroy;        // Usuwamy stos
 ccn := cc;        // Zwracamy wynik
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m   : integer;   // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A    : TList;    // Tablica list sąsiedztwa
 nc, i, v, u : integer;
 L, p, r  : PslistEl;
 VU    : array of boolean;

begin
 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);   // Tworzymy tablice dynamiczne
 SetLength (VU, n);

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [i] := nil;
  VU [i] := true;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);     // Wierzchołki tworzące krawędź
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := u;       // Numerujemy go jako w
  p^.next := A [v];  // Dodajemy go na początek listy A [v]
  A [v] := p;
  new (p);       // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := A [u];
  A [u] := p;
 end;

 // Algorytm znajdowania punktów artykulacji

 L := nil;        // Pusta lista punktów artykulacji

 nc := ccn (n, A, VU); // Zapamiętujemy liczbę spójnych składowych

 for v := 0 to n - 1 do  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  VU [v] := false;   // Zaznaczamy wierzchołek v jako usunięty
  if ccn (n, A, VU) > nc then // Sprawdzamy, czy v jest punktem artykulacji
  begin
   new (p);      // Jeśli tak, dołączamy go do listy
   p^.v := v;
   p^.next := L;
   L := p;
  end;
  VU [v] := true;   // Odtwarzamy wierzchołek
 end;

 writeln;

 // Wypisujemy znalezione punkty artykulacji, jednocześnie usuwając listę L

 while L <> nil do
 begin
  write (L^.v, ' ');
  p := L;
  L := L^.next;
  dispose (p);
 end;

 writeln;

 // Usuwamy pozostałe struktury dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);
 SetLength (VU, 0);

end.
C++
// Wyszukiwanie punktów artykulacji w grafie nieskierowanym
// Data: 29.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa, stosu i listy punktów artykulacji

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Funkcja oblicza liczbę spójnych składowych w grafie
// n  - liczba wierzchołków w grafie
// graf - tablica list sąsiedztwa
// VU  - tablica dostępności krawędzi grafu
//----------------------------------------------------
int ccn (int n, slistEl ** graf, bool * VU)
{
 int * C, cc, i, v, u;
 stack S;
 slistEl * p;

 C = new int [n];     // Tworzymy tablicę spójnych składowych

 for(i = 0; i < n; i++) C [i] = 0; // Zerujemy tablicę spójnych składowych

 cc = 0;          // Zerujemy licznik spójnych składowych

 for(i = 0; i < n; i++)
  if(VU [i] && !C [i]) // Szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
  {
   cC++;         // Zwiększamy licznik składowych
   S.push (i);     // Na stosie umieszczamy numer bieżącego węzła
   C [i] = cc;     // Wierzchołek numerujemy i oznaczamy jako odwiedzony
   while(!S.empty())  // Przechodzimy graf algorytmem DFS
   {
    v = S.top();    // Pobieramy wierzchołek
    S.pop();      // Usuwamy go ze stosu
    for(p = graf [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    {
     u = p->v;
     if(VU [u] && !C [u])
     {
      S.push (u);  // Na stos idą sąsiedzi nieodwiedzeni
      C [u] = cc;  // i ponumerowani
     }
    }
   }
  }

 delete [] C;       // Usuwamy tablicę C
 return cc;         // Zwracamy wynik
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n, m;         // Liczba wierzchołków i krawędzi
 slistEl ** A;       // Tablica list sąsiedztwa
 int nc, i, v, u;
 slistEl * L, * p, * r;
 bool * VU;

 cin >> n >> m;       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 // Tworzymy zmienne dynamiczne

 VU = new bool [n];    // Krawędzie aktywne
 A = new slistEl * [n]; // Tablica list sąsiedztwa

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A [i] = NULL;
  VU [i] = true;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;
  p = new slistEl;
  p->v = u;
  p->next = A [v];
  A [v] = p;
  p = new slistEl;
  p->v = v;
  p->next = A [u];
  A [u] = p;
 }

 // Algorytm znajdowania punktów artykulacji

 L = NULL;        // Pusta lista punktów artykulacji

 nc = ccn (n, A, VU);  // Zapamiętujemy liczbę spójnych składowych

 for(v = 0; v < n; v++) // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 {
  VU [v] = false;   // Zaznaczamy wierzchołek v jako usunięty
  if(ccn (n, A, VU) > nc) // Sprawdzamy, czy v jest punktem artykulacji
  {
   p = new slistEl;   // Jeśli tak, dołączamy go do listy
   p->v = v;
   p->next = L;
   L = p;
  }
  VU [v] = true;    // Odtwarzamy wierzchołek
 }

 cout << endl;

 // Wypisujemy znalezione punkty artykulacji, jednocześnie usuwając listę L

 while(L)
 {
  cout << L->v << " ";
  p = L;
  L = L->next;
  delete [] p;
 }

 cout << endl;

 // Usuwamy dynamiczne struktury danych

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] A;
 delete [] VU;

 return 0;}
Basic
' Wyszukiwanie punktów artykulacji w grafie nieskierowanym
' Data: 29.12.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa, stosu i listy punktów artykulacji

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
 	 pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
  e = S
  S = S->Next
  Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę spójnych składowych w grafie
' n  - liczba wierzchołków w grafie
' graf - tablica list sąsiedztwa
' VU  - tablica dostępności krawędzi grafu
'----------------------------------------------------
Function ccn (ByVal n As Integer, ByVal graf As slistEl Ptr ptr, ByVal VU As Byte Ptr) As Integer

 Dim As Integer Ptr C
 Dim As Integer cc, i, v, u
 Dim As stack S
 Dim As slistEl Ptr p

 C = New Integer [n]  ' Tworzymy tablicę spójnych składowych

 For i = 0 To n - 1
  C [i] = 0      ' Zerujemy tablicę spójnych składowych
 Next

 cc = 0         ' Zerujemy licznik spójnych składowych

 For i = 0 To n - 1
  if(VU [i] = 1) AndAlso (C [i] = 0) Then ' Szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
   cc += 1       ' Zwiększamy licznik składowych
   S.push (i)    ' Na stosie umieszczamy numer bieżącego węzła
   C [i] = cc    ' Wierzchołek numerujemy i oznaczamy jako odwiedzony   
   While S.empty() = 0 ' Przechodzimy graf algorytmem DFS
    v = S.top()   ' Pobieramy wierzchołek
    S.pop()     ' Usuwamy go ze stosu
    p = graf [v]  ' Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    While p
     u = p->v
     if(VU [u] = 1) Andalso (C [u] = 0) Then
      S.push (u) ' Na stos idą sąsiedzi nieodwiedzeni
      C [u] = cc ' i ponumerowani
     End If
     p = p->Next
    Wend
   Wend
  End If
 Next
 
 Delete [] C      ' Usuwamy tablicę C

 Return cc        ' Zwracamy wynik

End Function

' **********************
' *** Program główny ***
' **********************

Dim As Integer n, m, nc, i, v, u
Dim As slistEl Ptr Ptr A
Dim As slistEl Ptr L, p, r
Dim As Byte Ptr VU

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablice dynamiczne
VU = New Byte [n]    ' Krawędzie aktywne

' Tablicę A wypełniamy pustymi listami, a tablicę C wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 A [i] = 0
 VU [i] = 1
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v, u    ' Wierzchołki tworzące krawędź
 p = new slistEl    ' Tworzymy nowy element
 p->v = u       ' Numerujemy go jako u
 p->next = A [v]   ' Dodajemy go na początek listy A [v]
 A [v] = p
 p = new slistEl    ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = A [u]
 A [u] = p
Next

' Algorytm znajdowania punktów artykulacji

L = 0          ' Pusta lista punktów artykulacji

nc = ccn (n, A, VU)  ' Zapamiętujemy liczbę spójnych składowych

For v = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 VU [v] = 0     ' Zaznaczamy wierzchołek v jako usunięty
 If ccn (n, A, VU) > nc Then  ' Sprawdzamy, czy v jest punktem artykulacji
  p = New slistEl   ' Jeśli tak, dołączamy go do listy
  p->v = v
  p->next = L
  L = p
 End If
 VU [v] = 1     ' Odtwarzamy wierzchołek
Next

Print

' Wypisujemy znalezione punkty artykulacji, jednocześnie usuwając listę L

While L
 print L->v;
 p = L
 L = L->Next
 Delete [] p
Wend

Print

' Usuwamy dynamiczne struktury danych

For i = 0 To n - 1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A
Delete [] VU

End
Wynik:
8 11
0 1 0 2 0 3 0 5
1 4 1 5
2 3
3 6 3 7
4 5
6 7

3 0
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Do szybkiego wyszukiwania punktów artykulacji wykorzystujemy podobny algorytm jak do wyszukiwania mostów. Idea tego algorytmu również opiera się na drzewie rozpinającym grafu oraz na przejściu wstecznym za pomocą DFS. W algorytmie wykorzystuje się dwie własności punktów artykulacji:

obrazek

Korzeń drzewa rozpinającego w głąb grafu jest punktem artykulacji tylko wtedy, jeśli posiada co najmniej dwóch synów. Uzasadnienie tego faktu jest bardzo proste. Gdy uruchomimy przejście DFS przy tworzeniu drzewa rozpinającego, to dojdzie ono do każdego wierzchołka, do którego istnieje w grafie ścieżka od wierzchołka startowego. Zatem po uruchomieniu w korzeniu drzewa DFS odwiedzi wszystkich sąsiadów korzenia, do których w grafie istnieje ścieżka. Jeśli jakiś sąsiad zostanie nieodwiedzony przy powrocie z DFS uruchomionego dla pierwszego z synów, to znaczy, że w grafie nie było do niego innej ścieżki oprócz krawędzi bezpośrednio od korzenia do tego sąsiada. W takim przypadku powstaje kolejny syn korzenia ( gdyż DFS musimy ponownie uruchomić dla każdego nieodwiedzonego sąsiada). Pomiędzy poprzednim synem istnieje droga tylko poprzez korzeń drzewa ( gdyby istniała inna, to DFS by ją znalazło i dany wierzchołek nie zostałby synem korzenia, lecz jego dalszym potomkiem). Jeśli korzeń zostanie teraz usunięty z grafu, to wszyscy jego synowie na drzewie rozpinającym znajdą się w oddzielnych spójnych składowych grafu. Liczba tych składowych wzrośnie, zatem korzeń będzie punktem artykulacji.

obrazek

Wierzchołek nie będący korzeniem drzewa rozpinającego w głąb jest punktem artykulacji, jeśli przynajmniej dla jednego z jego synów nie istnieje krawędź wtórna, która łączy potomka tego wierzchołka z jego przodkiem. Wyjaśnienie jest również proste. Istnienie krawędzi wtórnej oznacza, że do syna można dojść również inną drogą, która nie wiedzie poprzez dany wierzchołek. Skoro tak, to jego usunięcie nie odłączy syna od reszty grafu, gdyż wciąż będzie się znajdował w tej samej spójnej składowej z uwagi na krawędź łączącą jego potomków z innym przodkiem. Zatem liczba składowych nie wzrośnie. Jeśli natomiast taka krawędź wtórna nie istnieje, to do tego syna można przejść w grafie tylko krawędzią, która łączy go z jego ojcem. Jeśli usuniemy ojca, krawędź zniknie i syn znajdzie się w oddzielnej spójnej składowej. Liczba składowych grafu wzrośnie, zatem ojciec musi być punktem artykulacji.

Sprawdzenie pierwszej własności jest proste. Drugą własność sprawdzamy następująco:

Przechodzimy przez graf algorytmem DFS, numerując po drodze wszystkie odwiedzone wierzchołki oraz obliczając dla nich parametr Low po odwiedzeniu wszystkich sąsiadów. Przypomnijmy, parametr Low jest najmniejszą wartością z numerów nadanych przez DFS bieżącemu wierzchołkowi, wierzchołkowi połączonemu z bieżącym krawędzią wtórną oraz parametrom Low wszystkich synów na drzewie rozpinającym. Czym dokładnie jest ten parametr dla danego wierzchołka? Otóż jest to najmniejszy numer nadany przez DFS wierzchołkowi, do którego istnieje ścieżka w dół drzewa (później ścieżka ta może zawracać i tworzyć cykl). Jeśli parametr Low dla jednego z synów będzie większy lub równy numerowi DFS bieżącego wierzchołka, to będzie to oznaczało, że ścieżka zawierająca wierzchołek bieżący i tego syna nie posiada krawędzi wtórnej do przodka wierzchołka bieżącego (w takim przypadku parametr Low syna byłby mniejszy od numeru DFS jego ojca). Skoro tak, to wierzchołek bieżący jest punktem artykulacji.

Zobaczmy na prostym przykładzie, jak działa algorytm Tarjana:

obrazek Oto nasz przykładowy graf, w którym mamy znaleźć wszystkie punkty artykulacji. Graf przejdziemy algorytmem DFS, tworząc po drodze drzewo rozpinające w głąb oraz numerując wierzchołki grafu (numeracja DFS nie ma nic wspólnego z numerami wierzchołków w definicji grafu – określa ona kolejność odwiedzin poszczególnych wierzchołków). Numery te posłużą później do wyznaczenia dla każdego wierzchołka parametru Low, gdy zostaną już przetworzeni wszyscy sąsiedzi.
obrazek Rozpoczynamy od wierzchołka 0 (punkt startowy nie ma wpływu na wynik pracy algorytmu). Wierzchołek zaznaczamy jako odwiedzony i nadajemy mu numer DFS 1.

Wierzchołek posiada trzech nieodwiedzonych jeszcze sąsiadów: 1, 2 i 3.

obrazek Odwiedzamy wierzchołek nr 1. Oznaczamy go jako odwiedzony i nadajemy mu numer DFS 2. Krawędź 0 – 1 staje się krawędzią drzewa rozpinającego w głąb. Wierzchołek 0 jest korzeniem drzewa, wierzchołek 1 jest jego synem.

Wierzchołek posiada jednego nieodwiedzonego sąsiada: 2.

obrazek Odwiedzamy wierzchołek 2. Oznaczamy go jako odwiedzony i nadajemy mu numer DFS 3. Krawędź 1 – 2 zostaje dopisana do drzewa rozpinającego (1 jest ojcem, 2 jest synem).

Wierzchołek 2 nie posiada już nieodwiedzonych sąsiadów. Wierzchołek nie ma synów, nie może być zatem punktem artykulacji. Przetwarzamy go, obliczając parametr Low jako najmniejszą liczbę z 3 (numer DFS wierzchołka) i 1 (numer DFS wierzchołka 0, który łączy się krawędzią wtórną). Wierzchołek 2 nie posiada synów na drzewie rozpinającym.

Low (2) = min (3, 1) = 1

Wracamy do wierzchołka nr 1.

obrazek Jesteśmy z powrotem w wierzchołku nr 1. Wierzchołek posiada syna nr 2, lecz parametr Low (2) = 1 jest mniejszy od numeru DSF wierzchołka nr 1 równego 2 (a oznacza to, że istnieje krawędź wtórna łącząca potomka (2) z przodkiem (0): tutaj jest to krawędź 2 – 0). Zatem wierzchołek ten nie może być punktem artykulacji.

Ponieważ wszyscy sąsiedzi zostali już odwiedzeni, przetwarzamy wierzchołek, obliczając dla niego parametr Low. Będzie to najmniejsza wartość z 2 (numer DFS wierzchołka) i 1 (parametr Low dla jego syna 2).

Low (1) = min (2, 1) = 1.

Wracamy do wierzchołka 0.

obrazek Odwiedzamy ostatniego sąsiada wierzchołka 0, czyli wierzchołek nr 3. Oznaczamy go jako odwiedzony i nadajemy mu numer DFS 4. Krawędź 0 – 3 zostaje dopisana do drzewa rozpinającego.

Wierzchołek nr 3 ma dwóch nieodwiedzonych sąsiadów: 4 i 5.

obrazek Odwiedzamy wierzchołek nr 4. Oznaczamy go jako odwiedzonego i nadajemy mu numer DFS 5. Krawędź 3 – 4 zostaje dopisana do drzewa rozpinającego.

Wierzchołek posiada jednego nieodwiedzonego sąsiada: 5.

obrazek Odwiedzamy wierzchołek 5. Oznaczamy go jako odwiedzonego i nadajemy mu numer DFS 6. Krawędź 4 – 5 zostaje dopisana do drzewa rozpinającego.

Wierzchołek nr 5 nie posiada nieodwiedzonych sąsiadów. Wierzchołek nr 5 nie posiada synów, nie może być punktem artykulacji.

Wyliczamy parametr Low jako najmniejszą wartość z 6 (numer DFS wierzchołka) i 4 (numer DFS wierzchołka 3, który łączy się krawędzią wtórną).

Low (5) = min (6, 4) = 4.

obrazek Wracamy do wierzchołka nr 4. Wszyscy sąsiedzi są odwiedzeni. Wierzchołek nr 4 posiada syna 5, lecz parametr Low (5) jest mniejszy od numeru DFS wierzchołka. Zatem wierzchołek nr 4 nie jest punktem artykulacji.

Obliczamy parametr Low jako najmniejszą wartość z 5 (numer DFS wierzchołka) i 4 (parametr Low jego syna 5).

Low (4) = min (5, 4) = 4.

obrazek Wracamy do wierzchołka nr 3.

Zauważamy, iż parametr syna Low ( 4) = 4 spełnia kryterium punktu artykulacji ( jest większy lub równy numerowi DFS wierzchołka). Zatem wierzchołek nr 3 jest punktem artykulacji.

Wyznaczamy parametr Low (3) jako najmniejszą wartość z 4 (numer DFS wierzchołka), 4 (parametr Low ( 4) syna na drzewie rozpinającym) i 6 (numer DFS wierzchołka 5 połączonego krawędzią wtórną).

Low (3) = min (4, 4, 6) = 4.

obrazek Wracamy do wierzchołka 0. Wszyscy sąsiedzi są odwiedzeni. Ponieważ wierzchołek 0 jest korzeniem drzewa rozpinającego, to sprawdzamy dla niego pierwsze kryterium. Posiada dwóch synów na drzewie rozpinającym, zatem jest punktem artykulacji (parametru Low nawet nie musimy dla niego obliczać, gdyż nie będzie on już dalej potrzebny).

Algorytm Tarjana wyszukiwania punktów artykulacji w grafie nieskierowanym

Funkcja rekurencyjna DFSap (v, vf, graf, D, dv, L)

Wejście:

v  :  wierzchołek startowy, v ∈ C.
vf  :  ojciec wierzchołka v na drzewie rozpinającym w głąb, vf ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
D  :  tablica numerów DFS dla poszczególnych wierzchołków.
dv  :  referencja do zmiennej zewnętrznej przechowującej numery wierzchołków. Przy pierwszym wywołaniu zmienna powinna zawierać 2. dv ∈ C.
L  :  lista punktów artykulacji.

Wyjście:

Wartość parametru Low dla wierzchołka v. Jeśli zostanie znaleziony punkt artykulacji, to będzie on dopisany do listy L.
Zmienne pomocnicze:
Low  :  wartość parametru Low dla bieżącego wierzchołka, Low ∈ C.
temp  :  chwilowo przechowuje wynik wywołania rekurencyjnego, t ∈ C.
test  :  zawiera wynik testu na punkt artykulacji.

Lista kroków:

K01: D [v] ← dv numerujemy wierzchołek
K02 Low ← dv wstępna wartość parametru
K03: dv ← dv + 1 kolejny wierzchołek będzie miał numer o 1 większy
K04: test ← false  
K05: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
kroki K06…K12
przeglądamy wszystkich sąsiadów wierzchołka bieżącego
K06: Jeśli u = vf,
to następny obieg pętli K05
pomijamy ojca
K07: Jeśli D [u] = 0,
to idź do kroku K10
sąsiad nieodwiedzony?
K08: Jeśli D [u] < Low,
to Low ← D [u]
odwiedzony, krawędź wtórna. Modyfikujemy parametr Low
K09: Następny obieg pętli K04  
K10: temp ← DFSb (u, v, graf, T, D, dv, L) rekurencyjne wywołanie funkcji
K11: Jeśli temp < Low,
to Low ← temp
modyfikujemy parametr Low
K12: Jeśli temp ≥ D [v],
to test ← true
robimy test na punkt artykulacji
K13: Jeśli test = true,
to
dodaj v do L
jeśli va jest punktem artykulacji, to dodajemy go do listy L
K14: Zakończ z wynikiem Low  

Algorytm główny

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

L  :  lista numerów wierzchołków, które są punktami artykulacji.
Zmienne pomocnicze:
dv  :  przechowuje numery wierzchołków dla DFS, dv ∈ C.
D  :  dynamiczna tablica dla numerów wierzchołków nadawanych przez DFS. Elementy są liczbami całkowitymi.
v, u  :  numery wierzchołków w grafie, v, u ∈ C.
nc  :  liczba synów na drzewie rozpinającym dla korzenia, nc ∈ C.

Lista kroków:

K01: Twórz n elementową tablicę D  
K02: Zeruj tablicę D  
K03: Twórz pustą listę L  
K04: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
kroki K05…K13
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K05: Jeśli D [v] > 0,
to następny obieg pętli K04
szukamy nieodwiedzonego wierzchołka
K06: dv ← 2 początek numeracji DFS dla synów
K07: nc ← 0 liczba synów na drzewie rozpinającym w głąb
K08: D [v ] ← 1 korzeń ma zawsze numer DFS równy 1
K09: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj kroki K10…K12
przeglądamy sąsiadów
K10 Jeśli D [u] > 0,
to następny obieg pętli K09
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K11: nc ← nc + 1 znaleźliśmy syna, zwiększamy licznik synów
K12: DFSap (u, v, graf, D, dv, L) wywołujemy przejście DFS
K13: Jeśli nc > 1,
to dodaj v do L
korzeń ma co najmniej dwóch synów - jest punktem artykulacji
K14: Zakończ z wynikiem L  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego, wyszukuje w nim wszystkie punkty artykulacji i wyświetla je w oknie konsoli. Aby uprościć funkcję rekurencyjną DFSap(), większość jej parametrów została zrealizowana jako zmienne globalne.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 8 11
0 1 0 2 0 3 0 5
1 4 1 5
2 3
3 6 3 7
4 5
6 7
Pascal
// Wyszukiwanie punktów artykulacji w grafie nieskierowanym
// Data: 30.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------------------

program bridges;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i listy punktów artykulacji
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Zmienne globalne

var
 n, m, dv : integer;    // Liczba wierzchołków, krawędzi, numeracja
 graf  : TList;      // Tablica list sąsiedztwa
 D   : array of integer; // Numery DFS
 L   : PslistEl;     // Lista mostów

// Funkcja rekurencyjna wyszukująca punkty artykulacji
// v - numer bieżącego wierzchołka
// vf - ojciec bieżącego wierzchołka na drzewie rozpinającym
// Reszta parametrów to zmienne globalne
//----------------------------------------------------------
function DFSap (v, vf : integer) : integer;
var
 Low, temp, u : integer;
 test    : boolean;
 p     : PslistEl;
begin
 D [v] := dv;      // Numerujemy wierzchołek
 Low := dv;        // Wstępna wartość parametru Low
 inc (dv);        // Następny numer wierzchołka
 test := false;
 p := graf [v];     // Przeglądamy listę sąsiadów
 while p <> nil do
 begin
  u := p^.v;       // u - numer wierzchołka sąsiada
  if u <> vf then     // u nie może być ojcem v
  begin
   if D [u] = 0 then  // Jeśli sąsiad u nie był odwiedzany, to
   begin
    temp := DFSap (u, v);  // rekurencyjnie odwiedzamy go
    if temp < Low then Low := temp;
    if temp >= D [v] then test := true; // Test na punkt artykulacji
   end
   else if D [u] < Low then Low := D [u];
  end;
  p := p^.next;      // Następny wierzchołek na liście
 end;

 // Wszyscy sąsiedzi zostali odwiedzeni, sprawdzamy wynik testu

 if test then
 begin
  new (p);       // Mamy nowy punkt artykulacji
  p^.v := v;
  p^.next := L;
  L := p;
 end;

 DFSap := Low;       // Wynik
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 i, u, v, nc : integer;  // Numery wierzchołków, licznik synów korzenia
 p, r   : PslistEl;
begin
 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (graf, n);  // Tworzymy zmienne dynamiczne
 SetLength (D, n);
 L := nil;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  graf [i] := nil;
  D [i]  := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);     // Wierzchołki tworzące krawędź
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := u;       // Numerujemy go jako w
  p^.next := graf [v]; // Dodajemy go na początek listy graf [v]
  graf [v] := p;
  new (p);       // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [u];
  graf [u] := p;
 end;

 // Szukamy punktów artykulacji

 for v := 0 to n - 1 do
  if D [v] = 0 then   // Szukamy nieodwiedzonego wierzchołka
  begin
   dv  := 2;      // Numer DFS dla pierwszego syna
   nc  := 0;      // Zerujemy licznik synów
   D [v] := 1;     // Korzeń zawsze ma numer DFS 1
   p := graf [v];   // Przeglądamy sąsiadów v
   while p <> nil do
   begin
    u := p^.v;     // Numer wierzchołka sąsiedniego
    if D [u] = 0 then // Szukamy nieodwiedzonego sąsiada
    begin
     inc (nc);    // Zwiększamy licznik synów
     DFSap (u, v);  // Szukamy punktów artykulacji w grafie
    end;
    p := p^.next;
   end;
   if nc > 1 then    // Czy korzeń jest punktem artykulacji?
   begin
    new (p);     // Tak, dodajemy go do listy
    p^.v := v;
    p^.next := L;
    L := p;
   end;
  end;

 writeln;

 // Wypisujemy znalezione punkty artykulacji

 while L <> nil do
 begin
  write (L^.v, ' ');
  p := L;
  L := L^.next;
  dispose (p);
 end;

 writeln;

 // Usuwamy struktury dynamiczne

 SetLength (D, 0);

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := graf [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);
end.
C++
// Wyszukiwanie punktów artykulacji w grafie nieskierowanym
// Data: 30.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i listy punktów artykulacji

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Zmienne globalne

int n, m, dv;       // Liczba wierzchołków, krawędzi, numeracja
slistEl ** graf;      // Tablica list sąsiedztwa
int *D;          // Numery DFS
slistEl * L;        // Lista mostów

// Funkcja rekurencyjna wyszukująca punkty artykulacji
// v - numer bieżącego wierzchołka
// vf - ojciec bieżącego wierzchołka na drzewie rozpinającym
// Reszta parametrów to zmienne globalne
//----------------------------------------------------------
int DFSap (int v, int vf)
{
 int Low, temp, u;
 bool test;
 slistEl * p;

 D [v] = Low = dv++;

 test = false;

 for(p = graf [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiadów
 {
  u = p->v;       // u - numer wierzchołka sąsiada
  if(u != vf)     // u nie może być ojcem v
  {
   if(!D [u])    // Jeśli sąsiad u nie był odwiedzany, to
   {
    temp = DFSap (u, v); // rekurencyjnie odwiedzamy go
    if(temp < Low) Low = temp;
    if(temp >= D [v]) test = true; // Test na punkt artykulacji
   }
   else if(D [u] < Low) Low = D [u];
  }
 }

 // Wszyscy sąsiedzi zostali odwiedzeni, sprawdzamy wynik testu

 if(test)
 {
  p = new slistEl;    // Mamy nowy punkt artykulacji
  p->v = v;
  p->next = L;
  L = p;
 }

 return Low;       // Wynik
}

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

int main()
{
 int i, u, v, nc;     // Numery wierzchołków, licznik synów korzenia
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 graf = new slistEl * [n]; // Tworzymy zmienne dynamiczne
 D = new int [n];
 L = NULL;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  graf [i] = NULL;
  D [i]  = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;     // Wierzchołki tworzące krawędź
  p = new slistEl;    // Tworzymy nowy element
  p->v = u;       // Numerujemy go jako w
  p->next = graf [v]; // Dodajemy go na początek listy graf [v]
  graf [v] = p;
  p = new slistEl;    // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [u];
  graf [u] = p;
 }

 // Szukamy punktów artykulacji

 for(v = 0; v < n; v++)
  if(!D [v])     // Szukamy nieodwiedzonego wierzchołka
  {
   dv  = 2;      // Numer DFS dla pierwszego syna
   nc  = 0;      // Zerujemy licznik synów
   D [v] = 1;     // Korzeń zawsze ma numer DFS 1
   for(p = graf [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów v
   {
    u = p->v;     // Numer wierzchołka sąsiedniego
    if(!D [u])   // Szukamy nieodwiedzonego sąsiada
    {
     nC++;      // Zwiększamy licznik synów
     DFSap (u, v); // Szukamy punktów artykulacji w grafie
    }
   }

   if(nc > 1)     // Czy korzeń jest punktem artykulacji?
   {
    p = new slistEl;  // Tak, dodajemy go do listy
    p->v = v;
    p->next = L;
    L = p;
   }
  }

 cout << endl;

 // Wypisujemy znalezione punkty artykulacji

 while(L)
 {
  cout << L->v << " ";
  p = L;
  L = L->next;
  delete p;
 }

 cout << endl;

 // Usuwamy struktury dynamiczne

 delete [] D;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = graf [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete graf;

 return 0;}
Basic
' Wyszukiwanie punktów artykulacji w grafie nieskierowanym
' Data: 30.12.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i listy punktów artykulacji

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m, dv   ' Liczba wierzchołków, krawędzi, numeracja
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As Integer Ptr D     ' Numery DFS
Dim Shared As slistEl Ptr L     ' Lista mostów

' Funkcja rekurencyjna wyszukująca punkty artykulacji
' v - numer bieżącego wierzchołka
' vf - ojciec bieżącego wierzchołka na drzewie rozpinającym
' Reszta parametrów to zmienne globalne
'----------------------------------------------------------
Function DFSap (ByVal v As integer, byval vf As Integer) As Integer

 Dim As Integer Low, temp, u, test
 Dim As slistEl Ptr p

 D [v] = dv: Low = dv: dv += 1

 test = 0

 p = graf [v]       ' Przeglądamy listę sąsiadów
 While p
  u = p->v         ' u - numer wierzchołka sąsiada
  If u <> vf Then     ' u nie może być ojcem v
   If D [u] = 0 Then  ' Jeśli sąsiad u nie był odwiedzany, to
    temp = DFSap (u, v) ' rekurencyjnie odwiedzamy go
    If temp < Low Then Low = temp
    If temp >= D [v] Then test = 1 ' Test na punkt artykulacji
   Else
    if(D [u] < Low) Then Low = D [u]
   End If
  End If
  p = p->Next
 Wend

 ' Wszyscy sąsiedzi zostali odwiedzeni, sprawdzamy wynik testu

 If test = 1 Then
  p = New slistEl     ' Mamy nowy punkt artykulacji
  p->v = v
  p->next = L
  L = p
 End If

 Return Low         ' Wynik
End Function

' **********************
' *** Program główny ***
' **********************

Dim As Integer i, u, v, nc  ' Numery wierzchołków, licznik synów korzenia
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m        ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy zmienne dynamiczne
D  = New Integer [n]
L  = 0

For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0
 D [i]  = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v, u     ' Wierzchołki tworzące krawędź
 p = new slistEl     ' Tworzymy nowy element
 p->v = u        ' Numerujemy go jako u
 p->next = graf [v]  ' Dodajemy go na początek listy graf [v]
 graf [v] = p
 p = new slistEl     ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [u]
 graf [u] = p
Next

Close #1

' Szukamy punktów artykulacji

For v = 0 To n - 1
 If D [v] = 0 Then   ' Szukamy nieodwiedzonego wierzchołka
  dv  = 2       ' Numer DFS dla pierwszego syna
  nc  = 0       ' Zerujemy licznik synów
  D [v] = 1      ' Korzeń zawsze ma numer DFS 1

  p = graf [v]    ' Przeglądamy sąsiadów v
  While p
   u = p->v      ' Numer wierzchołka sąsiedniego
   If D [u] = 0 Then ' Szukamy nieodwiedzonego sąsiada
    nc += 1      ' Zwiększamy licznik synów
    DFSap (u, v)  ' Szukamy punktów artykulacji w grafie
   End If
   p = p->Next
  Wend
  
  If nc > 1 Then    ' Czy korzeń jest punktem artykulacji?
   p = New slistEl   ' Tak, dodajemy go do listy
   p->v = v
   p->next = L
   L = p
  End If
 End if
Next

Print

' Wypisujemy znalezione punkty artykulacji

While L
 print L->v;
 p = L
 L = L->Next
 Delete p
Wend

Print

' Usuwamy dynamiczne struktury danych

For i = 0 To n - 1
 p = graf [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] D
Delete [] graf

End
Wynik:
8 11
0 1 0 2 0 3 0 5
1 4 1 5
2 3
3 6 3 7
4 5
6 7

0 3
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.