Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Stopień grafu

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Należy wyznaczyć stopień grafu.

Stopień grafu (ang. graph degree) jest równy maksymalnemu stopniowi wierzchołka (ang. vertex degree) w tym grafie. Stopień wierzchołka to liczba krawędzi, które są incydentne z wierzchołkiem (pętle liczy się za 2).

Stopień grafu nieskierowanego

W grafie nieskierowanym stopień wierzchołka wyznaczamy bardzo prosto –  wystarczy zliczyć sąsiadów (jeśli graf zawiera pętle, to należy je policzyć za 2). Następnie wyznaczamy największą wartość otrzymanego stopnia i w ten sposób otrzymamy stopień grafu.

Algorytm wyznaczania stopnia grafu nieskierowanego

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie G, n symbol C.
G  :  graf zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

dg  :  stopień grafu, dg symbol C.
Zmienne pomocnicze:
dv  :  stopień wierzchołka, dv symbol C.
v, u  :  wierzchołki grafu, v, u symbol C.

Lista kroków:

K01: dg ← 0 zerujemy stopień grafu
K02: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
kroki K02…K06
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K03: dv ← 0 zerujemy stopień wierzchołka
K04 Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj krok K05
przechodzimy przez sąsiadów wierzchołka v
K05: Jeśli u = v,
to dv ← dv + 2
inaczej dv ← dv + 1
pętle zliczamy za 2, zwykłe krawędzie za 1
K06: Jeśli dv > dg,
to dg ← dv
ustalamy stopień grafu
K07: Zakończ z wynikiem dg  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego, a następnie wyznacza jego stopień. Graf może zawierać pętle oraz krawędzie wielokrotne. Dane wejściowe posiadają następującą postać:

Pierwsze dwie liczby oznaczają kolejno liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m. Następne m par liczb definiuje wierzchołki grafu, pomiędzy którymi jest krawędź nieskierowana. W pętli oba wierzchołki pary są takie same
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 8 22
0 1 0 3 0 3 0 4
1 1 1 3 1 4 1 5
2 3 2 3 2 5
3 3 3 4 3 7
4 5 4 6 4 7
5 5 5 6
6 6 6 7
7 7
Pascal
// Stopień grafu nieskierowanego
// Data  : 26.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program graph_degree;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;       // Następny element listy
  v : integer;         // Wierzchołek docelowy
 end;

var
 n, m : integer;         // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 G : array of PslistEl;     // Graf
 dg, dv, i, v, u : integer;
 p, r : PslistEl;
begin
 read (n, m);         // Czytamy rozmiary grafu

 SetLength (G, n);       // Tworzymy zerowy graf G
 for i := 0 to n - 1 do G [i] := nil;

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for i := 1 to m do
 begin
  read (v, u);        // Czytamy wierzchołki
  new (p);          // Tworzymy rekord listy
  p^.v := u;          // Wypełniamy go danymi
  p^.next := G [v];      // Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [v] := p;

  if v <> u then        // To samo dla krawędzi odwrotnej o ile nie jest to pętla
  begin
   new (p);
   p^.v := v;
   p^.next := G [u];
   G [u] := p;
  end;
 end;

 // Wyznaczamy stopień grafu

 dg := 0;

 for v := 0 to n - 1 do     // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  dv := 0;           // Zerujemy stopień wierzchołka
  p := G [v];         // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
  while p <> nil do
  begin
   if p^.v = v then inc (dv, 2) // Pętle zliczamy za 2
   else      inc (dv); // Zwykłą krawędź zliczamy za 1
   p := p^.next;        // Następny sąsiad
  end;
  if dv > dg then dg := dv;   // Jeśli stopień jest większy od dg, to uaktualniamy
 end;

 // Wyświetlamy wynik

 writeln;
 writeln(dg);
 writeln;

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := G [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;
 SetLength (G, 0);

end.
C++
// Stopień grafu nieskierowanego
// Data  : 26.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next      // Następny element listy
 int v;          // Wierzchołek docelowy
};

int main()
{
 int n, m;         // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 slistEl **G;       // Graf
 int dg, dv, i, v, u;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;      // Czytamy rozmiary grafu

 G = new slistEl * [n]; // Tworzymy zerowy graf G
 for(i = 0; i < n; i++) G [i] = NULL;

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;   // Czytamy wierzchołki
  p = new slistEl;  // Tworzymy rekord listy
  p->v = u;     // Wypełniamy go danymi
  p->next = G [v]; // Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [v] = p;

  if(v != u)    // To samo dla krawędzi odwrotnej o ile nie jest to pętla
  {
   p = new slistEl;
   p->v = v;
   p->next = G [u];
   G [u] = p;
  }
 }

 // Wyznaczamy stopień grafu

 dg = 0;

 for(v = 0; v < n; v++)   // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 {
  dv = 0;          // Zerujemy stopień wierzchołka
  for(p = G [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
   if(p->v == v) dv += 2; // Pętle zliczamy za 2
   else     dv++;   // Zwykłą krawędź zliczamy za 1
  if(dv > dg) dg = dv;   // Jeśli stopień jest większy od dg, to uaktualniamy
 }

 // Wyświetlamy wynik

 cout << endl << dg << endl << endl;

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = G [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] G;

 return 0;}
Basic
' Stopień grafu nieskierowanego
' Data  : 26.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 Dim As slistEl Ptr next ' Następny element listy
 Dim As Integer v    ' Wierzchołek docelowy
End Type

Dim As Integer n, m    ' Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
Dim As slistEl Ptr Ptr G ' Graf
Dim As Integer dg, dv, i, v, u
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy rozmiary grafu

G = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy zerowy graf G
For i = 0 To n - 1
 G [i] = 0
Next

' Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

For i = 1 to m
 Input #1, v, u     ' Czytamy wierzchołki
 p = New slistEl     ' Tworzymy rekord listy
 p->v = u        ' Wypełniamy go danymi
 p->next = G [v]    ' Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
 G [v] = p

 If v <> u Then     ' To samo dla krawędzi odwrotnej o ile nie jest to pętla
  p = new slistEl
  p->v = v
  p->next = G [u]
  G [u] = p
 End If
Next

Close #1

' Wyznaczamy stopień grafu

dg = 0

For v = 0 To n - 1    ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 dv = 0         ' Zerujemy stopień wierzchołka
 p = G [v]
 While p         ' Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
  If p->v = v Then
   dv += 2       ' Pętle zliczamy za 2
  Else
   dv += 1       ' Zwykłą krawędź zliczamy za 1
  End If
  p = p->Next      ' Następny sąsiad
 Wend 
 If dv > dg Then dg = dv ' Jeśli stopień jest większy od dg, to uaktualniamy
Next

' Wyświetlamy wynik

Print
Print Using "&";dg
Print

' Usuwamy dynamiczne struktury

For i = 0 To n - 1
 p = G [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next
Delete [] G

End
Wynik:
8 22
0 1 0 3 0 3 0 4
1 1 1 3 1 4 1 5
2 3 2 3 2 5
3 3 3 4 3 7
4 5 4 6 4 7
5 5 5 6
6 6 6 7
7 7

9

Na początek:  podrozdziału   strony 

Stopień grafu skierowanego

W grafie skierowanym stopień wierzchołka jest sumą stopni wchodzących (ang. in-degree) i wychodzących (ang. out-degree). Aby efektywnie wyznaczyć te stopnie, tworzymy pomocniczą tablicę DV o tylu elementach, ile wierzchołków posiada graf. Elementy tej tablicy będą zliczać stopnie wierzchołków grafu. W tym celu najpierw zerujemy wszystkie elementy tablicy DV, a następnie przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu. W danym wierzchołku v przeglądamy kolejnych sąsiadów u. Dla każdego sąsiada u zwiększamy o 1 DV [v] (krawędź wychodząca) oraz DV [u] (krawędź wchodząca). Gdy przeglądniemy cały graf, należy wyszukać w tablicy DV największy element, który będzie stopniem grafu.

Algorytm wyznaczania stopnia grafu skierowanego

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie G, n symbol C.
G  :  graf zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

d  :  stopień grafu, d symbol C.
Zmienne pomocnicze:
DV  :  n elementowa tablica stopni wierzchołków o elementach całkowitych.
v, u  :  wierzchołki grafu, v, u symbol C.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę DV
i wyzeruj ją
 
K02: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
kroki K03…K05
przechodzimy przez wszystkie wierzchołki grafu
K03: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj kroki K04…K05
 
K04 DV [v] ← DV [v] + 1 zwiększamy stopień wyjściowy v
K05: DV [u] ← DV [u] + 1 zwiększamy stopień wejściowy u
K06: d ← DV [0] szukamy największego stopnia
K07: Dla v = 1, 2, …, n - 1:
wykonuj
krok K08
 
K08: Jeśli DV [v] > d,
to d ← DV [v]
 
K09 Zakończ z wynikiem d  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, a następnie wyznacza jego stopień. Graf może zawierać pętle oraz krawędzie wielokrotne. Dane wejściowe posiadają następującą postać:

Pierwsze dwie liczby oznaczają kolejno liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m. Następne m par liczb definiuje wierzchołki grafu: wierzchołek startowy i docelowy krawędzi. W pętli oba wierzchołki pary są takie same. 
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 8 20
0 0 0 1
1 4 1 5 1 6 1 8
2 3 2 5 2 7
4 0 4 2 4 6 4 7 4 8
5 5
6 6 6 3 6 7
7 0
8 8
Pascal
// Stopień grafu skierowanego
// Data  : 26.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program graph_degree;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;    // Następny element listy
  v : integer;      // Wierzchołek docelowy
 end;

var
 n, m : integer;      // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 G : array of PslistEl;  // Graf
 DV : array of integer;  // Tablica stopni wierzchołków
 d, i, v, u : integer;
 p, r : PslistEl;
begin
 read (n, m);      // Czytamy rozmiary grafu

 SetLength (G, n);    // Tworzymy zerowy graf G
 SetLength (DV, n);   // Tworzymy tablicę DV
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  G [i] := nil;     // Pusta lista
  DV [i] := 0;     // Stopień zerowy
 end;

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for i := 1 to m do
 begin
  read (v, u);     // Czytamy wierzchołki
  new (p);       // Tworzymy rekord listy
  p^.v := u;       // Wypełniamy go danymi
  p^.next := G [v];   // Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [v] := p;
 end;

 // Wyznaczamy stopień grafu

 for v := 0 to n - 1 do  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  p := G [v];      // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka v
  while p <> NIL do
  begin
   inc (DV [v]);   // Zwiększamy stopień wyjściowy v
   inc (DV [p^.v]); // Zwiększamy stopień wejściowy sąsiada v
   p := p^.next;     // Następny sąsiad
  end;
 end;

 // Szukamy największego stopnia

 d := DV [0];
 for v := 1 to n - 1 do
  if DV [v] > d then d := DV [v];

 // Wyświetlamy wynik

 writeln;
 writeln(d);
 writeln;

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := G [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;
 SetLength (G, 0);
 SetLength (DV, 0);

end.
C++
// Stopień grafu skierowanego
// Data  : 26.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;      // Następny element listy
 int v;          // Wierzchołek docelowy
};

int main()
{
 int n, m;         // Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
 slistEl **G;       // Graf
 int *DV;         // Tablica stopni wierzchołków
 int d, i, v, u;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;      // Czytamy rozmiary grafu

 G = new slistEl * [n]; // Tworzymy zerowy graf G
 DV = new int [n];    // Tworzymy tablicę DV
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  G [i] = NULL;     // Pusta lista
  DV [i] = 0;      // Stopień zerowy
 }

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;     // Czytamy wierzchołki
  p = new slistEl;    // Tworzymy rekord listy
  p->v = u;        // Wypełniamy go danymi
  p->next = G [v];   // Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [v] = p;
 }

 // Wyznaczamy stopień grafu

 for(v = 0; v < n; v++) // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
  for(p = G [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka v
  {
   DV [v] ++;     // Zwiększamy stopień wyjściowy v
   DV [p->v] ++;    // Zwiększamy stopień wejściowy sąsiada v
  }

 // Szukamy największego stopnia

 d = DV [0];
 for(v = 1; v < n; v++)
  if(DV [v] > d) d = DV [v];

 // Wyświetlamy wynik

 cout << endl << d << endl << endl;

 // Usuwamy dynamiczne struktury

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = G [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] G;
 delete [] DV;

 return 0;}
Basic
' Stopień grafu skierowanego
' Data  : 26.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 Dim As slistEl Ptr Next ' Następny element listy
 Dim As Integer v    ' Wierzchołek docelowy
End Type

Dim As Integer n, m    ' Liczba wierzchołków, liczba krawędzi
Dim As slistEl Ptr Ptr G ' Graf
Dim As Integer Ptr DV   ' Tablica stopni wierzchołków
Dim As Integer d, i, v, u
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1
 
Input #1, n, m      ' Czytamy rozmiary grafu

G = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy zerowy graf G
DV = New Integer [n]  ' Tworzymy tablicę DV
For i = 0 To n - 1
 G [i] = 0       ' Pusta lista
 DV [i] = 0      ' Stopień zerowy
Next

' Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

For i = 1 To m
 Input #1, v, u    ' Czytamy wierzchołki
 p = New slistEl   ' Tworzymy rekord listy
 p->v = u       ' Wypełniamy go danymi
 p->next = G [v]  ' Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
 G [v] = p
Next

' Wyznaczamy stopień grafu

For v = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 p = G [v]
 While p       ' Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka v
  DV [v] += 1   ' Zwiększamy stopień wyjściowy v
  DV [p->v] += 1  ' Zwiększamy stopień wejściowy sąsiada v
  p = p->Next    ' Następny sąsiad
 Wend
Next

' Szukamy największego stopnia

d = DV [0]
For v = 1 To n - 1
 If DV [v] > d Then d = DV [v]
Next

' Wyświetlamy wynik

Print
Print Using "&";d
Print
 
' Usuwamy dynamiczne struktury

For i = 0 To n - 1
 p = G [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next
Delete [] G
Delete [] DV

End
 
Wynik:
8 20
0 0 0 1
1 4 1 5 1 6 1 8
2 3 2 5 2 7
4 0 4 2 4 6 4 7 4 8
5 5
6 6 6 3 6 7
7 0
8 8

6

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.