Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym
Algorytm Bellmana-Forda


Tematy pokrewne  
Grafy
Podstawowe pojęcia dotyczące grafów
Reprezentacja grafów w komputerze
Przechodzenie grafów w głąb – DFS
Przechodzenie grafów wszerz – BFS
Transpozycja grafu
Kwadrat grafu
Graf krawędziowy
Stopień grafu
Znajdowanie ścieżki w grafie
Znajdowanie drogi w labiryncie
Spójność grafu
Znajdowanie spójnych składowych w grafie
Znajdowanie silnie spójnych składowych w grafie
Drzewa rozpinające grafu
Znajdowanie mostów w grafie
Znajdowanie punktów artykulacji w grafie
Grafy dwudzielne
Kojarzenie małżeństw
Cykliczność grafu
Znajdowanie cykli w grafie
Istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Hamiltona
Sortowanie topologiczne grafu skierowanego
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Dijkstry
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Bellmana-Forda
Najkrótsze ścieżki pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków w grafie ważonym
Problem chińskiego listonosza
Problem komiwojażera
Minimalne drzewo rozpinające
Kolorowanie grafu
Znajdowanie klik w grafie
 

Problem

W spójnym grafie ważonym znaleźć najkrótsze ścieżki od wybranego wierzchołka startowego do wszystkich pozostałych wierzchołków.

 

 

Jeśli ścieżki grafu posiadają nieujemne wagi, to najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest przedstawiony w poprzednim rozdziale algorytm Dijkstry. W niektórych zastosowaniach ścieżki mogą posiadać wagi ujemne. W takim przypadku musimy użyć nieco mniej efektywnego, lecz bardziej wszechstronnego algorytmu Bellmana-Forda. Algorytm tworzy poprawny wynik tylko wtedy, gdy graf nie zawiera ujemnego cyklu (ang. negative cycle), czyli cyklu, w którym suma wag krawędzi jest ujemna. Jeśli taki cykl istnieje w grafie, to każdą ścieżkę można "skrócić" przechodząc wielokrotnie przez cykl ujemny. W takim przypadku algorytm Bellmana-Forda zgłasza błąd.

 

Opisany tutaj algorytm będzie tworzył dwie n elementowe tablice danych (n oznacza liczbę wierzchołków w grafie):

 1. d – element i-ty zawiera koszt dojścia z wierzchołka startowego do i-tego wierzchołka grafu po najkrótszej ścieżce. Dla wierzchołka startowego koszt dojścia wynosi 0.
 2. p – element i-ty zawiera numer wierzchołka grafu, który jest poprzednikiem wierzchołka i-tego na najkrótszej ścieżce. Dla wierzchołka startowego poprzednikiem jest -1.

Na początku algorytmu ustawiamy wszystkie komórki tablicy d na największą możliwą wartość (oryginalnie na nieskończoność) za wyjątkiem komórki odwzorowującej wierzchołek startowy, w której umieszczamy 0. Natomiast we wszystkich komórkach tablicy p umieszczamy -1 (w grafie nie ma wierzchołka o numerze -1, oznacza to zatem brak poprzednika).

Następnie wykonujemy n - 1 obiegów pętli, w której dokonujemy relaksacji krawędzi (każdy obieg ustala koszt dojścia do przynajmniej jednego wierzchołka grafu, ponieważ wierzchołek startowy ma koszt 0, to pozostaje nam ustalenie kosztu jeszcze dla n - 1 wierzchołków, stąd wymagane jest co najwyżej n - 1 obiegów pętli). Polega ona na tym, iż przeglądamy po kolei wszystkie krawędzie grafu. Jeśli natrafimy na krawędź u–v o wadze w, dla której koszt dojścia d[v] jest większy od kosztu dojścia d[u] + w (czyli dojście do wierzchołka v od wierzchołka u tą krawędzią jest tańsze od poprzednio znalezionych dojść), to ustawiamy koszt d[v] na d[u] + w i w tablicy poprzedników dla p[v] umieszczamy numer wierzchołka u. Gdy pętla wykona n - 1 obiegów, w tablicy d będziemy mieli koszty dojść do poszczególnych wierzchołków grafu po najkrótszych ścieżkach, a w tablicy p dla każdego wierzchołka znajdziemy jego poprzednik na najkrótszej ścieżce od wierzchołka startowego.

Należy jeszcze sprawdzić, czy w grafie nie występuje cykl ujemny. W tym celu jeszcze raz przeglądamy zbiór krawędzi i jeśli natrafimy na krawędź u–v o wadze w dla której dalej koszt dojścia d[v] jest większy od d[u] + w, to mamy do czynienia z cyklem ujemnym (normalnie sytuacja taka nie może wystąpić, ponieważ relaksacja powinna ustawić d[v] na d[u] + w. Tylko w przypadku istnienia cyklu ujemnego relaksacja sobie z tym nie radzi). W takim przypadku algorytm powinien zgłosić błąd.

Prześledźmy na przykładzie sposób pracy algorytmu Bellmana-Forda:

 

  Oto nasz graf ważony z ujemnymi wagami krawędzi.
i 0 1 2 3 4 5
d[i] 0
p[i] -1 -1 -1 -1 -1 -1
Wybieramy na wierzchołek startowy wierzchołek o numerze zero. Policzymy koszty dojść do pozostałych wierzchołków po najkrótszych ścieżkach.
Tworzymy tablice d i p, wypełniając je odpowiednio
i 0 1 2 3 4 5
d[i] 0 5
p[i] -1 0 -1 -1 -1 -1
W pierwszym obiegu relaksujemy krawędź 0–1, dla której mamy:

d[0] = 0
d[1] = ∞
d[1] > d[0] + 5

Ustawiamy:

d[1] ← 0 + 5 = 5
p[1] ← 0 (do wierzchołka 1 przychodzimy z wierzchołka 0).

i 0 1 2 3 4 5
d[i] 0 5 8 14
p[i] -1 0 -1 1 1 -1
W drugim obiegu relaksujemy krawędzie 1–3 i 1–4.
d[1] = 5
d[3] = ∞
d[3] > d[1] + 3

d[3] ← 5 + 3 = 8
p[3] ← 1

     d[1] = 5
d[4] = ∞
d[4] > d[1] + 9

d[4] ← 5 + 9 = 14
p[4] ← 1

i 0 1 2 3 4 5
d[i] 0 5 13 8 11 9
p[i] -1 0 4 1 3 4
W trzecim obiegu relaksujemy krawędzie 4–2, 4–5 i 3–4 (zakładamy najbardziej niekorzystną kolejność relaksacji).
d[4] = 14
d[2] = ∞
d[2] > d[4] + -1

d[2] ← 14 + -1 = 13
p[2] ← 4

     d[4] = 14
d[5] = ∞
d[5] > d[4] + -5

d[5] ← 14 + -5 = 9
p[5] ← 4

     d[3] = 8
d[4] = 14
d[4] > d[3] + 3

d[4] ← 8 + 3 = 11
p[4] ← 3 (zmiana!)

i 0 1 2 3 4 5
d[i] 0 5 10 8 11 6
p[i] -1 0 4 1 3 4
W czwartym obiegu relaksujemy krawędzie 4–2 i 4–5
d[4] = 11
d[2] = 13
d[2] > d[4] + -1

d[2] ← 11 + -1 = 10
p[2] ← 4

     d[4] = 11
d[5] = 9
d[5] > d[4] + -5

d[5] ← 11 + -5 = 6
p[5] ← 4

i 0 1 2 3 4 5
d[i] 0 5 10 8 11 6
p[i] -1 0 4 1 3 4
Obieg piąty nie wprowadzi już żadnych zmian, ponieważ warunek relaksacji nie będzie spełniony dla żadnej z krawędzi (pętlę relaksacji można przerwać, jeśli w danym obiegu algorytm nie wprowadził żadnych dalszych zmian do tablic d i p). Tablica d zawiera zatem minimalne koszty dojścia od wierzchołka 0 do poszczególnych wierzchołków w grafie. Tablica p zawiera informacje o najkrótszych ścieżkach wiodących od wierzchołka 0 do pozostałych wierzchołków.

Graf nie posiada ujemnych cykli.

 

Algorytm Bellmana-Forda znajdowania najkrótszych ścieżek w spójnym, skierowanym grafie ważonym

Wejście
n  –  liczba wierzchołków w grafie, n symbol C
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje. Graf musi być spójny.
v  –  numer wierzchołka startowego, v symbol C
Wyjście:
true:
d  –  n elementowa tablica z kosztami dojścia. Element d[i] zawiera koszt najkrótszej ścieżki od wierzchołka v do i.
p  –  n elementowa tablica poprzedników. Element p[i] zawiera numer wierzchołka, który jest poprzednikiem wierzchołka i-tego na najkrótszej ścieżce od wierzchołka v do i. Element p[v] = -1, ponieważ wierzchołek startowy nie posiada poprzednika.

false:

graf zawiera ujemny cykl, który uniemożliwia wyznaczenie najkrótszych ścieżek (każda ścieżka może być najkrótszą, jeśli przepuścimy ją odpowiednią liczbę razy przez cykl ujemny).

Elementy pomocnicze:
x,y  –  numery wierzchołków w grafie, x,y symbol C
i  –  licznik pętli, i symbol C
test  –  logiczna zmienna decyzyjna
Lista kroków:
K01: Utwórz n elementową tablicę d i wypełnij ją największą liczbą  
K02: Utwórz n elementową tablicę p i wypełnij ją liczbami -1  
K03: d[v] ← 0 ; koszt dojścia do wierzchołka startowego
K04: Dla i = 2,3,...,n wykonuj K05...K12 ; pętlę główną wykonujemy co najwyżej n - 1 razy
K05:     test ← true ; zmienna przechowuje informację o zmianach
K06:     Dla x = 0,1,...,n-1 wykonuj K07...K11  
K07:         Dla każdego sąsiada y wierzchołka x wykonuj K08...K11  
K08:             Jeśli d[y] d[x] + waga krawędzi x-y, to następny obieg pętli K07 ; sprawdzamy warunek relaksacji krawędzi
K09:             test ← false ; zapamiętujemy zmianę
K10:             d[y] ← d[x] + waga krawędzi x-y ; dokonujemy relaksacji krawędzi
K11:             p[y] ← x ; ustawiamy poprzednik wierzchołka y na x
K12:     Jeśli test = true, to zakończ z wynikiem true ; wynik w d i p
K13: Dla x = 0,1,...,n - 1 wykonuj K14 ; sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu
K14:     Dla każdego sąsiada y wierzchołka x wykonuj
        Jeśli d[y] > d[x] + waga krawędzi x-y, to zakończ z wynikiem false

; ujemny cykl!!!
K15: Zakończ z wynikiem true  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Poniższy wyznacza ścieżki o najniższym koszcie dojścia do poszczególnych wierzchołków grafu za pomocą algorytmu Bellmana-Forda. Definicja danych wejściowych jest następująca:

 

W pierwszym wierszu program odczytuje kolejno numer wierzchołka startowego v, liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m. W m kolejnych wierszach znajdują się definicje krawędzi. Definicja składa się z trzech liczb x y w. Pierwsza i druga liczba określa wierzchołki grafu, które są ze sobą połączone tą krawędzią – krawędź biegnie od wierzchołka x do wierzchołka y. Trzecia liczba jest wagą krawędzi w.

 

Przykładowe dane:

     0 6 11
0 1 5
1 3 3 1 4 9
2 0 3 2 1 -4
3 4 3 3 5 2
4 2 -1 4 5 -5
5 0 9 5 2 8

 

Lazarus
// Algorytm Bellmana-Forda
// Data  : 13.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program bellman_ford;

// Typy danych
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v,w : integer;
 end;

// Zmienne globalne
var
 m,n : integer;         // Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
 A : array of PslistEl;     // Tablica dynamiczna list sąsiedztwa
 d : array of int64;       // Tablica kosztów dojścia
 p : array of integer;      // Tablica poprzedników

// Funkcja wyznacza najkrótsze ścieżki
// v - wierzchołek startowy
// Wyjście:
// true - wyniki w d i p
// false - graf zawiera ujemny cykl
//------------------------------------
function BF(v : integer) : boolean;
var
 i,x : integer;
 test : boolean;
 pv : PslistEl;
begin
 d[v] := 0;           // Zerujemy koszt dojścia do v
 for i := 2 to n do       // Pętla relaksacji
 begin
  test := true;         // Oznacza, że algorytm nie wprowadził zmian do d i p
  for x := 0 to n - 1 do    // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
  begin
   pv := A[x];         // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka x
   while pv <> nil do
   begin
    if d[pv^.v] > d[x] + pv^.w then // Sprawdzamy warunek relaksacji
    begin
     test := false;     // Jest zmiana w d i p
     d[pv^.v] := d[x] + pv^.w; // Relaksujemy krawędź z x do jego sąsiada
     p[pv^.v] := x;     // Poprzednikiem sąsiada będzie x
    end;
    pv := pv^.next;      // Następny sąsiad
   end;
   if test then Exit(true);  // Jeśli nie było zmian, to kończymy
  end;
 end;

 // Sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu

 for x := 0 to n - 1 do
 begin
  pv := A[x];
  while pv <> nil do
  begin
   if d[pv^.v] > d[x] + pv^.w then Exit(false); // ujemny cykl!!
   pv := pv^.next;
  end;
 end;
 BF := true;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************
var
 S : array of integer;      // Stos
 i,v,x,y,w,sptr : integer;
 rv,pv : PslistEl;
begin
 read(v,n,m);          // Wierzchołek startowy, liczba wierzchołków i krawędzi

 SetLength(A,n);         // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 SetLength(d,n);         // Tworzymy tablicę kosztów dojścia
 SetLength(p,n);         // Tworzymy tablice poprzedników
 for i := 0 to n - 1 do     // Inicjujemy struktury danych
 begin
  d[i] := MAXINT;
  p[i] := -1;
  A[i] := nil;
 end;

 for i := 1 to m do
 begin
  read(x,y,w);         // Czytamy wierzchołki krawędzi oraz jej wagę
  new(pv);           // Tworzymy element listy
  pv^.v := y;          // Inicjujemy go
  pv^.w := w;
  pv^.next := A[x];       // Dodajemy go na początek listy sąsiadów wierzchołka x
  A[x] := pv;
 end;

 writeln;

 // Wyznaczamy najkrótsze ścieżki algorytmem Bellmana-Forda

 if BF(v) then
 begin
  SetLength(S,n);        // Tworzymy prosty stos
  sptr := 0;
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   write(i,': ');
   x := i;           // Wierzchołki ścieżki umieszczamy na stosie
   repeat           // w kolejności od ostatniego do pierwszego
    S[sptr] := x;
    inc(sptr);
    x := p[x];
   until x = -1;

   while sptr > 0 do      // Wierzchołki ze stosu drukujemy
   begin            // w kolejności od pierwszego do ostatniego
    dec(sptr);
    write(S[sptr],' ');
   end;

   writeln('$',d[i]);     // Na końcu wyświetlamy koszt
  end;
  SetLength(S,0);        // Usuwamy stos
 end
 else writeln('Negative Cycle found!');

 // Usuwamy struktury dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  pv := A[i];
  while pv <> nil do
  begin
   rv := pv;
   pv := pv^.next;
   dispose(rv);
  end;
 end;

 SetLength(A,0);
 SetLength(d,0);
 SetLength(p,0);
end.
Code::Blocks
// Algorytm Bellmana-Forda
// Data  : 13.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647;  // Największa liczba całkowita

// Typy danych
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v,w;
};

// Zmienne globalne
int m,n;             // Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
slistEl ** A;           // Tablica dynamiczna list sąsiedztwa
long long * d;          // Tablica kosztów dojścia
int * p;             // Tablica poprzedników

// Funkcja wyznacza najkrótsze ścieżki
// v - wierzchołek startowy
// Wyjście:
// true - wyniki w d i p
// false - graf zawiera ujemny cykl
//------------------------------------
bool BF(int v)
{
 int i,x;
 bool test;
 slistEl * pv;

 d[v] = 0;            // Zerujemy koszt dojścia do v
 for(i = 1; i < n; i++)     // Pętla relaksacji
 {
  test = true;         // Oznacza, że algorytm nie wprowadził zmian do d i p
  for(x = 0; x < n; x++)    // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   for(pv = A[x]; pv; pv = pv->next) // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka x
    if(d[pv->v] > d[x] + pv->w) // Sprawdzamy warunek relaksacji
    {
     test = false;      // Jest zmiana w d i p
     d[pv->v] = d[x] + pv->w; // Relaksujemy krawędź z x do jego sąsiada
     p[pv->v] = x;      // Poprzednikiem sąsiada będzie x
    }
  if(test) return true;     // Jeśli nie było zmian, to kończymy
 }

 // Sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu

 for(x = 0; x < n; x++)
  for(pv = A[x];pv;pv = pv->next)
   if(d[pv->v] > d[x] + pv->w) return false; // ujemny cykl!!

 return true;
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************
int main()
{
 int i,v,x,y,w,sptr,*S;
 slistEl *rv,*pv;

 cin >> v >> n >> m;       // Wierzchołek startowy, liczba wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n];     // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 d = new long long [n];     // Tworzymy tablicę kosztów dojścia
 p = new int [n];        // Tworzymy tablice poprzedników
 for(i = 0; i < n; i++)     // Inicjujemy struktury danych
 {
  d[i] = MAXINT;
  p[i] = -1;
  A[i] = NULL;
 }

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> x >> y >> w;      // Czytamy wierzchołki krawędzi oraz jej wagę
  pv = new slistEl;       // Tworzymy element listy
  pv->v = y;          // Inicjujemy go
  pv->w = w;
  pv->next = A[x];       // Dodajemy go na początek listy sąsiadów wierzchołka x
  A[x] = pv;
 }

 cout << endl;

 // Wyznaczamy najkrótsze ścieżki algorytmem Bellmana-Forda

 if(BF(v))
 {
  S = new int [n];       // Tworzymy prosty stos
  sptr = 0;

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   cout << i << ": ";
   for(x = i;x != -1;x = p[x]) // Wierzchołki ścieżki umieszczamy na stosie
    S[sptr++] = x;      // w kolejności od ostatniego do pierwszego

   while(sptr)         // Wierzchołki ze stosu drukujemy
    cout << S[--sptr] << " "; // w kolejności od pierwszego do ostatniego

   cout << "$" << d[i] << endl; // Na końcu wyświetlamy koszt
  }
  delete [] S;         // Usuwamy stos
 }
 else cout << "Negative Cycle found!" << endl;

 // Usuwamy struktury dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  pv = A[i];
  while(pv)
  {
   rv = pv;
   pv = pv->next;
   delete rv;
  }
 }

 delete [] A;
 delete [] d;
 delete [] p;

 return 0;
}
Free Basic
' Algorytm Bellmana-Forda
' Data  : 13.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

const MAXINT = 2147483647     ' Największa liczba całkowita

' Typy danych
Type slistEl
 Next As slistEl Ptr
 v As Integer
 w As Integer
End Type

' Zmienne globalne
Dim Shared As Integer m,n     ' Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr A  ' Tablica dynamiczna list sąsiedztwa
Dim Shared As LongInt Ptr d    ' Tablica kosztów dojścia
Dim Shared As Integer Ptr p    ' Tablica poprzedników

' Funkcja wyznacza najkrótsze ścieżki
' v - wierzchołek startowy
' Wyjście:
' true - wyniki w d i p
' false - graf zawiera ujemny cykl
'------------------------------------
Function BF(ByVal v As integer) As Integer
 Dim As Integer i,x,test
 Dim As slistEl Ptr pv

 d[v] = 0            ' Zerujemy koszt dojścia do v
 For i = 2 To n         ' Pętla relaksacji
  test = 1           ' Oznacza, że algorytm nie wprowadził zmian do d i p
  For x = 0 To n - 1      ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   pv = A[x]
   While pv          ' Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka x
    If d[pv->v] > d[x] + pv->w Then ' Sprawdzamy warunek relaksacji
     test = 0        ' Jest zmiana w d i p
     d[pv->v] = d[x] + pv->w ' Relaksujemy krawędź z x do jego sąsiada
     p[pv->v] = x      ' Poprzednikiem sąsiada będzie x
    End If
    pv = pv->Next       ' Następny sąsiad
   Wend
  Next
  If test = 1 Then Return 1   ' Jeśli nie było zmian, to kończymy
 Next

 ' Sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu

 For x = 0 To n - 1
  pv = A[x]
  While pv
   If d[pv->v] > d[x] + pv->w Then Return 0 ' ujemny cykl!!
   pv = pv->Next
  Wend
 Next
 
 return 1
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i,v,x,y,w,sptr
Dim As Integer Ptr S
Dim As slistEl Ptr rv,pv

Open Cons For Input As #1

Input #1,v,n,m          ' Wierzchołek startowy, liczba wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [n]      ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
d = New LongInt [n]        ' Tworzymy tablicę kosztów dojścia
p = New integer [n]        ' Tworzymy tablice poprzedników

For i = 0 To n - 1        ' Inicjujemy struktury danych
 d[i] = MAXINT
 p[i] = -1
 A[i] = 0
Next

For i = 0 To m - 1
 Input #1,x,y,w         ' Czytamy wierzchołki krawędzi oraz jej wagę
 pv = New slistEl        ' Tworzymy element listy
 pv->v = y            ' Inicjujemy go
 pv->w = w
 pv->next = A[x]         ' Dodajemy go na początek listy sąsiadów wierzchołka x
 A[x] = pv
Next

Close #1

Print

' Wyznaczamy najkrótsze ścieżki algorytmem Bellmana-Forda

If BF(v) = 1 Then
 S = New Integer [n]       ' Tworzymy prosty stos
 sptr = 0

 For i = 0 To n - 1
  Print Using "&: ";i;
  x = i
  While x <> -1         ' Wierzchołki ścieżki umieszczamy na stosie
   S[sptr] = x         ' w kolejności od ostatniego do pierwszego
   sptr += 1
   x = p[x]
  Wend
  
  While sptr > 0        ' Wierzchołki ze stosu drukujemy
   sptr -= 1
   Print Using "& ";S[sptr];  ' w kolejności od pierwszego do ostatniego
  Wend
  
  Print using "$&";d[i]    ' Na końcu wyświetlamy koszt
 Next
 
 Delete [] S           ' Usuwamy stos
Else
 Print "Negative Cycle found!"
EndIf

Print

' Usuwamy struktury dynamiczne

For i = 0 To n - 1
 pv = A[i]
 While pv
  rv = pv
  pv = pv->Next
  Delete rv
 Wend
Next

Delete [] A
Delete [] d
Delete [] p

End
Wynik
0 6 11
0 1 5
1 3 3 1 4 9
2 0 3 2 1 -4
3 4 3 3 5 2
4 2 -1 4 5 -5
5 0 9 5 2 8

0: 0 $0
1: 0 1 $5
2: 0 1 3 4 2 $10
3: 0 1 3 $8
4: 0 1 3 4 $11
5: 0 1 3 4 5 $6

 

Algorytm Bellmana-Forda zawodzi, gdy graf zawiera cykl ujemny. Z drugiej strony możemy wykorzystać ten algorytm właśnie do wykrywania istnienia cyklu ujemnego w grafie.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe