Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym
Algorytm Bellmana-Forda

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI

Problem

W spójnym grafie ważonym należy znaleźć najkrótsze ścieżki od wybranego wierzchołka startowego do wszystkich pozostałych wierzchołków.

Rozwiązanie

Jeśli ścieżki grafu posiadają nieujemne wagi, to najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest przedstawiony w poprzednim rozdziale algorytm Dijkstry. W niektórych zastosowaniach ścieżki mogą posiadać wagi ujemne. W takim przypadku musimy użyć nieco mniej efektywnego, lecz bardziej wszechstronnego algorytmu Bellmana-Forda. Algorytm tworzy poprawny wynik tylko wtedy, gdy graf nie zawiera ujemnego cyklu (ang. negative cycle), czyli cyklu, w którym suma wag krawędzi jest ujemna. Jeśli taki cykl istnieje w grafie, to każdą ścieżkę można "skrócić" przechodząc wielokrotnie przez cykl ujemny. W takim przypadku algorytm Bellmana-Forda zgłasza błąd.

Opisany tutaj algorytm będzie tworzył dwie n-elementowe tablice danych (n oznacza liczbę wierzchołków w grafie):

 1. d – element i-ty zawiera koszt dojścia z wierzchołka startowego do i-tego wierzchołka grafu po najkrótszej ścieżce. Dla wierzchołka startowego koszt dojścia wynosi 0.
 2. p – element i-ty zawiera numer wierzchołka grafu, który jest poprzednikiem wierzchołka i-tego na najkrótszej ścieżce. Dla wierzchołka startowego poprzednikiem jest -1.

Na początku algorytmu ustawiamy wszystkie komórki tablicy d na największą możliwą wartość (oryginalnie na nieskończoność) za wyjątkiem komórki odwzorowującej wierzchołek startowy, w której umieszczamy 0. Natomiast we wszystkich komórkach tablicy p umieszczamy -1 (w grafie nie ma wierzchołka o numerze -1, oznacza to zatem brak poprzednika).

Następnie wykonujemy n - 1 obiegów pętli, w której dokonujemy relaksacji krawędzi (każdy obieg ustala koszt dojścia do przynajmniej jednego wierzchołka grafu, ponieważ wierzchołek startowy ma koszt 0, to pozostaje nam ustalenie kosztu jeszcze dla n - 1 wierzchołków, stąd wymagane jest co najwyżej n - 1 obiegów pętli). Polega ona na tym, iż przeglądamy po kolei wszystkie krawędzie grafu. Jeśli natrafimy na krawędź u – v o wadze w, dla której koszt dojścia d [v] jest większy od kosztu dojścia d [u] + w (czyli dojście do wierzchołka v od wierzchołka u tą krawędzią jest tańsze od poprzednio znalezionych dojść), to ustawiamy koszt d [v] na d [u] + w i w tablicy poprzedników dla p [v] umieszczamy numer wierzchołka u. Gdy pętla wykona n - 1 obiegów, w tablicy d będziemy mieli koszty dojść do poszczególnych wierzchołków grafu po najkrótszych ścieżkach, a w tablicy p dla każdego wierzchołka znajdziemy jego poprzednik na najkrótszej ścieżce od wierzchołka startowego.

Należy jeszcze sprawdzić, czy w grafie nie występuje cykl ujemny. W tym celu jeszcze raz przeglądamy zbiór krawędzi i jeśli natrafimy na krawędź u – v o wadze w dla której dalej koszt dojścia d [v] jest większy od d [u] = w, to mamy do czynienia z cyklem ujemnym ( normalnie sytuacja taka nie może wystąpić, ponieważ relaksacja powinna ustawić d [v] na d [u] + w. Tylko w przypadku istnienia cyklu ujemnego relaksacja sobie z tym nie radzi). W takim przypadku algorytm powinien zgłosić błąd.

Prześledźmy na przykładzie sposób pracy algorytmu Bellmana-Forda:

obrazek   Oto nasz graf ważony z ujemnymi wagami krawędzi.
obrazek
i 0 1 2 3 4 5
d [i] 0
p [i] -1 -1 -1 -1 -1 -1
Wybieramy na wierzchołek startowy wierzchołek o numerze zero. Policzymy koszty dojść do pozostałych wierzchołków po najkrótszych ścieżkach.
Tworzymy tablice d i p, wypełniając je odpowiednio
obrazek
i 0 1 2 3 4 5
d [i] 0 5
p [i] -1 0 -1 -1 -1 -1
W pierwszym obiegu relaksujemy krawędź 0 – 1, dla której mamy:

d [0] = 0
d [1] = ∞
d [1] > d [0] = 5

Ustawiamy:

d [1] ← 0 + 5 = 5
p [1] ← 0 (do wierzchołka 1 przychodzimy z wierzchołka 0).
obrazek
i 0 1 2 3 4 5
d [i] 0 5 8 14
p [i] -1 0 -1 1 1 -1
W drugim obiegu relaksujemy krawędzie 1 – 3 i 1 – 4.
d [1] = 5
d [3] = ∞
d [3] > d [1] + 3

d [3] ← 5 + 3 = 8
p [3] ← 1
d [1] = 5
d [4] = ∞
d [4] > d [1] = 9

d [4] ← 5 + 9 = 14
p [4] ← 1
obrazek
i 0 1 2 3 4 5
d [i] 0 5 13 8 11 9
p [i] -1 0 4 1 3 4
W trzecim obiegu relaksujemy krawędzie 4 – 2, 4 – 5 i 3 – 4 (zakładamy najbardziej niekorzystną kolejność relaksacji).
d [4] = 14
d [2] = ∞
d [2] > d [4] + -1

d [2] ← 14 + -1 = 13
p [2] ← 4
d [4] = 14
d [5] = ∞
d [5] > d [4] + -5

d [5] ← 14 + -5 = 9
p [5] ← 4
d [3] = 8
d [4] = 14
d [4] > d [3] + 3

d [4] ← 8 + 3 = 11
p [4] ← 3 (zmiana!)
obrazek
i 0 1 2 3 4 5
d [i] 0 5 10 8 11 6
p [i] -1 0 4 1 3 4
W czwartym obiegu relaksujemy krawędzie 4 – 2 i 4 – 5
d [4] = 11
d [2] = 13
d [2] > d [4] + -1

d [2] ← 11 + -1 = 10
p [2] ← 4
d [4] = 11
d [5] = 9
d [5] > d [4] + -5

d [5] ← 11 + -5 = 6
p [5] ← 4
obrazek
i 0 1 2 3 4 5
d [i] 0 5 10 8 11 6
p [i] -1 0 4 1 3 4
Obieg piąty nie wprowadzi już żadnych zmian, ponieważ warunek relaksacji nie będzie spełniony dla żadnej z krawędzi (pętlę relaksacji można przerwać, jeśli w danym obiegu algorytm nie wprowadził żadnych dalszych zmian do tablic d i p). Tablica d zawiera zatem minimalne koszty dojścia od wierzchołka 0 do poszczególnych wierzchołków w grafie. Tablica p zawiera informacje o najkrótszych ścieżkach wiodących od wierzchołka 0 do pozostałych wierzchołków.

Graf nie posiada ujemnych cykli.

Algorytm Bellmana-Forda znajdowania najkrótszych ścieżek w spójnym, skierowanym grafie ważonym

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje. Graf musi być spójny.
v  :  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.

Wyjście:

true:
d  :  n elementowa tablica z kosztami dojścia. Element d [i] zawiera koszt najkrótszej ścieżki od wierzchołka v do i.
p  :  n elementowa tablica poprzedników. Element p [i] zawiera numer wierzchołka, który jest poprzednikiem wierzchołka i-tego na najkrótszej ścieżce od wierzchołka v do i. Element p [v] = -1, ponieważ wierzchołek startowy nie posiada poprzednika..

false:

graf zawiera ujemny cykl, który uniemożliwia wyznaczenie najkrótszych ścieżek (każda ścieżka może być najkrótszą, jeśli przepuścimy ją odpowiednią liczbę razy przez cykl ujemny).

Zmienne pomocnicze:
x, y  :  numery wierzchołków w grafie, x, y ∈ C.
i  :  licznik pętli, i ∈ C.
test  :  logiczna zmienna decyzyjna.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę d
i wypełnij ją największą liczbą
 
K02: Utwórz n elementową tablicę p
i wypełnij ją liczbami -1
 
K03: d [v] ← 0 koszt dojścia do wierzchołka startowego
K04: Dla i = 2, 3, …, n :
wykonuj
kroki K05…K12
pętlę główną wykonujemy co najwyżej n - 1 razy
K05: test ← true zmienna przechowuje informację o zmianach
K06: Dla x = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj kroki K07…K11
 
K07: Dla każdego sąsiada y wierzchołka x :
wykonuj kroki K08…K11
 
K08: Jeśli d [y] ≤ d [x] + waga krawędzi x-y,
to następny obieg pętli K07
sprawdzamy warunek relaksacji krawędzi
K09: test ← false zapamiętujemy zmianę
K10: d [y] ← d [x] + waga krawędzi x-y dokonujemy relaksacji krawędzi
K11: p [y] ← x ustawiamy poprzednik wierzchołka y na x
K12: Jeśli test = true,
to zakończ z wynikiem true
wynik w d i p
K13: Dla x = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
krok K14
sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu
K14: Dla każdego sąsiada y wierzchołka x :
wykonuj:
Jeśli d [y ] > d [x] + waga krawędzi x-y,
to zakończ z wynikiem false
ujemny cykl!!!
K15: Zakończ z wynikiem true  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Poniższy wyznacza ścieżki o najniższym koszcie dojścia do poszczególnych wierzchołków grafu za pomocą algorytmu Bellmana-Forda. Definicja danych wejściowych jest następująca:

W pierwszym wierszu program odczytuje kolejno numer wierzchołka startowego v, liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m. W m kolejnych wierszach znajdują się definicje krawędzi. Definicja składa się z trzech liczb x y w. Pierwsza i druga liczba określa wierzchołki grafu, które są ze sobą połączone tą krawędzią – krawędź biegnie od wierzchołka x do wierzchołka y. Trzecia liczba jest wagą krawędzi w.
 
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 0 6 11
0 1 5
1 3 3 1 4 9
2 0 3 2 1 -4
3 4 3 3 5 2
4 2 -1 4 5 -5
5 0 9 5 2 8
Pascal
// Algorytm Bellmana-Forda
// Data  : 13.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program bellman_ford;

// Typy danych
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v, w : integer;
 end;

// Zmienne globalne
var
 m, n : integer;         // Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
 A : array of PslistEl;     // Tablica dynamiczna list sąsiedztwa
 d : array of int64;       // Tablica kosztów dojścia
 p : array of integer;      // Tablica poprzedników

// Funkcja wyznacza najkrótsze ścieżki
// v - wierzchołek startowy
// Wyjście:
// true - wyniki w d i p
// false - graf zawiera ujemny cykl
//------------------------------------
function BF (v : integer) : boolean;
var
 i, x : integer;
 test : boolean;
 pv : PslistEl;
begin
 d [v] := 0;          // Zerujemy koszt dojścia do v
 for i := 2 to n do       // Pętla relaksacji
 begin
  test := true;         // Oznacza, że algorytm nie wprowadził zmian do d i p
  for x := 0 to n - 1 do    // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
  begin
   pv := A [x];       // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka x
   while pv <> nil do
   begin
    if d [pv^.v] > d [x] = pv^.w then // Sprawdzamy warunek relaksacji
    begin
     test := false;     // Jest zmiana w d i p
     d [pv^.v] := d [x] + pv^.w; // Relaksujemy krawędź z x do jego sąsiada
     p [pv^.v] := x;    // Poprzednikiem sąsiada będzie x
    end;
    pv := pv^.next;      // Następny sąsiad
   end;
   if test then Exit (true); // Jeśli nie było zmian, to kończymy
  end;
 end;

 // Sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu

 for x := 0 to n - 1 do
 begin
  pv := A [x];
  while pv <> nil do
  begin
   if d [pv^.v] > d [x] + pv^.w then Exit (false); // ujemny cykl!!
   pv := pv^.next;
  end;
 end;
 BF := true;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************
var
 S : array of integer;  // Stos
 i, v, x, y, w, sptr : integer;
 rv, pv : PslistEl;
begin
 read (v, n, m);    // Wierzchołek startowy, liczba wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);   // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 SetLength (d, n);   // Tworzymy tablicę kosztów dojścia
 SetLength (p, n);   // Tworzymy tablice poprzedników
 for i := 0 to n - 1 do  // Inicjujemy struktury danych
 begin
  d [i] := MAXINT;
  p [i] := -1;
  A [i] := nil;
 end;

 for i := 1 to m do
 begin
  read (x, y, w);   // Czytamy wierzchołki krawędzi oraz jej wagę
  new (pv);      // Tworzymy element listy
  pv^.v := y;      // Inicjujemy go
  pv^.w := w;
  pv^.next := A [x];  // Dodajemy go na początek listy sąsiadów wierzchołka x
  A [x] := pv;
 end;

 writeln;

 // Wyznaczamy najkrótsze ścieżki algorytmem Bellmana-Forda

 if BF (v) then
 begin
  SetLength (S, n);  // Tworzymy prosty stos
  sptr := 0;
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   write (i, ': ');
   x := i;       // Wierzchołki ścieżki umieszczamy na stosie
   repeat        // w kolejności od ostatniego do pierwszego
    S [sptr] := x;
    inc (sptr);
    x := p [x];
   until x = -1;

   while sptr > 0 do  // Wierzchołki ze stosu drukujemy
   begin        // w kolejności od pierwszego do ostatniego
    dec (sptr);
    write (S [sptr], ' ');
   end;

   writeln('$', d [i]); // Na końcu wyświetlamy koszt
  end;
  SetLength (S, 0);  // Usuwamy stos
 end
 else writeln('Negative Cycle found!');

 // Usuwamy struktury dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  pv := A [i];
  while pv <> nil do
  begin
   rv := pv;
   pv := pv^.next;
   dispose (rv);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);
 SetLength (d, 0);
 SetLength (p, 0);
end.
C++
// Algorytm Bellmana-Forda
// Data  : 13.04.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647; // Największa liczba całkowita

// Typy danych
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v, w;
};

// Zmienne globalne
int m, n;   // Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
slistEl ** A; // Tablica dynamiczna list sąsiedztwa
long long * d; // Tablica kosztów dojścia
int * p;    // Tablica poprzedników

// Funkcja wyznacza najkrótsze ścieżki
// v - wierzchołek startowy
// Wyjście:
// true - wyniki w d i p
// false - graf zawiera ujemny cykl
//------------------------------------
bool BF (int v)
{
 int i, x;
 bool test;
 slistEl * pv;

 d [v] = 0;        // Zerujemy koszt dojścia do v
 for(i = 1; i < n; i++)  // Pętla relaksacji
 {
  test = true;       // Oznacza, że algorytm nie wprowadził zmian do d i p
  for(x = 0; x < n; x++) // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   for(pv = A [x]; pv; pv = pv->next) // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka x
    if(d [pv->v] > d [x] + pv->w) // Sprawdzamy warunek relaksacji
    {
     test = false;   // Jest zmiana w d i p
     d [pv->v] = d [x] + pv->w; // Relaksujemy krawędź z x do jego sąsiada
     p [pv->v] = x;  // Poprzednikiem sąsiada będzie x
    }
  if(test) return true; // Jeśli nie było zmian, to kończymy
 }

 // Sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu

 for(x = 0; x < n; x++)
  for(pv = A [x];pv;pv = pv->next)
   if(d [pv->v] > d [x] + pv->w) return false; // ujemny cykl!!

 return true;
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************
int main()
{
 int i, v, x, y, w, sptr, *S;
 slistEl *rv, *pv;

 cin >> v >> n >> m;   // Wierzchołek startowy, liczba wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 d = new long long [n]; // Tworzymy tablicę kosztów dojścia
 p = new int [n];    // Tworzymy tablice poprzedników
 for(i = 0; i < n; i++) // Inicjujemy struktury danych
 {
  d [i] = MAXINT;
  p [i] = -1;
  A [i] = NULL;
 }

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> x >> y >> w; // Czytamy wierzchołki krawędzi oraz jej wagę
  pv = new slistEl;  // Tworzymy element listy
  pv->v = y;     // Inicjujemy go
  pv->w = w;
  pv->next = A [x]; // Dodajemy go na początek listy sąsiadów wierzchołka x
  A [x] = pv;
 }

 cout << endl;

 // Wyznaczamy najkrótsze ścieżki algorytmem Bellmana-Forda

 if(BF (v))
 {
  S = new int [n];  // Tworzymy prosty stos
  sptr = 0;

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   cout << i << ": ";
   for(x = i;x != -1;x = p [x]) // Wierzchołki ścieżki umieszczamy na stosie
    S [sptr++] = x; // w kolejności od ostatniego do pierwszego

   while(sptr)    // Wierzchołki ze stosu drukujemy
    cout << S [--sptr] << " "; // w kolejności od pierwszego do ostatniego

   cout << "$" << d [i] << endl; // Na końcu wyświetlamy koszt
  }
  delete [] S;     // Usuwamy stos
 }
 else cout << "Negative Cycle found!" << endl;

 // Usuwamy struktury dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  pv = A [i];
  while(pv)
  {
   rv = pv;
   pv = pv->next;
   delete rv;
  }
 }

 delete [] A;
 delete [] d;
 delete [] p;

 return 0;}
Basic
' Algorytm Bellmana-Forda
' Data  : 13.04.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

const MAXINT = 2147483647     ' Największa liczba całkowita

' Typy danych
Type slistEl
 Next As slistEl Ptr
 v As Integer
 w As Integer
End Type

' Zmienne globalne
Dim Shared As Integer m, n     ' Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr A  ' Tablica dynamiczna list sąsiedztwa
Dim Shared As LongInt Ptr d    ' Tablica kosztów dojścia
Dim Shared As Integer Ptr p    ' Tablica poprzedników

' Funkcja wyznacza najkrótsze ścieżki
' v - wierzchołek startowy
' Wyjście:
' true - wyniki w d i p
' false - graf zawiera ujemny cykl
'------------------------------------
Function BF (ByVal v As integer) As Integer
 Dim As Integer i, x, test
 Dim As slistEl Ptr pv

 d [v] = 0     ' Zerujemy koszt dojścia do v
 For i = 2 To n    ' Pętla relaksacji
  test = 1      ' Oznacza, że algorytm nie wprowadził zmian do d i p
  For x = 0 To n - 1 ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   pv = A [x]
   While pv     ' Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka x
    If d [pv->v] > d [x] + pv->w Then ' Sprawdzamy warunek relaksacji
     test = 0   ' Jest zmiana w d i p
     d [pv->v] = d [x] + pv->w ' Relaksujemy krawędź z x do jego sąsiada
     p [pv->v] = x ' Poprzednikiem sąsiada będzie x
    End If
    pv = pv->Next ' Następny sąsiad
   Wend
  Next
  If test = 1 Then Return 1 ' Jeśli nie było zmian, to kończymy
 Next

 ' Sprawdzamy istnienie ujemnego cyklu

 For x = 0 To n - 1
  pv = A [x]
  While pv
   If d [pv->v] > d [x] + pv->w Then Return 0 ' ujemny cykl!!
   pv = pv->Next
  Wend
 Next
 
 return 1
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i, v, x, y, w, sptr
Dim As Integer Ptr S
Dim As slistEl Ptr rv, pv

Open Cons For Input As #1

Input #1, v, n, m   ' Wierzchołek startowy, liczba wierzchołków i krawędzi

A = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
d = New LongInt [n] ' Tworzymy tablicę kosztów dojścia
p = New integer [n] ' Tworzymy tablice poprzedników

For i = 0 To n - 1  ' Inicjujemy struktury danych
 d [i] = MAXINT
 p [i] = -1
 A [i] = 0
Next

For i = 0 To m - 1
 Input #1, x, y, w ' Czytamy wierzchołki krawędzi oraz jej wagę
 pv = New slistEl  ' Tworzymy element listy
 pv->v = y     ' Inicjujemy go
 pv->w = w
 pv->next = A [x] ' Dodajemy go na początek listy sąsiadów wierzchołka x
 A [x] = pv
Next

Close #1

Print

' Wyznaczamy najkrótsze ścieżki algorytmem Bellmana-Forda

If BF (v) = 1 Then
 S = New Integer [n]   ' Tworzymy prosty stos
 sptr = 0

 For i = 0 To n - 1
  Print Using "&: ";i;
  x = i
  While x <> -1      ' Wierzchołki ścieżki umieszczamy na stosie
   S [sptr] = x     ' w kolejności od ostatniego do pierwszego
   sptr += 1
   x = p [x]
  Wend
  
  While sptr > 0      ' Wierzchołki ze stosu drukujemy
   sptr -= 1
   Print Using "& ";S [sptr]; ' w kolejności od pierwszego do ostatniego
  Wend
  
  Print using "$&";d [i] ' Na końcu wyświetlamy koszt
 Next
 
 Delete [] S        ' Usuwamy stos
Else
 Print "Negative Cycle found!"
EndIf

Print

' Usuwamy struktury dynamiczne

For i = 0 To n - 1
 pv = A [i]
 While pv
  rv = pv
  pv = pv->Next
  Delete rv
 Wend
Next

Delete [] A
Delete [] d
Delete [] p

End
Wynik:
0 6 11
0 1 5
1 3 3 1 4 9
2 0 3 2 1 -4
3 4 3 3 5 2
4 2 -1 4 5 -5
5 0 9 5 2 8

0: 0 $0
1: 0 1 $5
2: 0 1 3 4 2 $10
3: 0 1 3 $8
4: 0 1 3 4 $11
5: 0 1 3 4 5 $6
obrazek

Algorytm Bellmana-Forda zawodzi, gdy graf zawiera cykl ujemny. Z drugiej strony możemy wykorzystać ten algorytm właśnie do wykrywania istnienia cyklu ujemnego w grafie.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.