Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Istnienie cyklu lub ścieżki Eulera

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Należy zbadać, czy dany graf posiada cykl lub ścieżkę Eulera.

Rozwiązanie dla grafu nieskierowanego

Ścieżka Eulera (ang Eulerian path) jest ścieżką w grafie, która przechodzi dokładnie jeden raz przez każdą jego krawędź. Aby taka ścieżka istniała, graf musi być spójny (z pominięciem wierzchołków o stopniu 0, czyli bez krawędzi) oraz każdy jego wierzchołek za wyjątkiem dwóch musi posiadać parzysty stopień.

Graf ze ścieżką Eulera:
obrazek
Graf bez ścieżki Eulera:
obrazek

Graf jest półeulerowski (ang. semi-Eulerian graph), jeśli zawiera ścieżkę Eulera.

Cykl Eulera (ang. Eulerian cycle) jest ścieżką w grafie, która przechodzi przez wszystkie jego krawędzie i kończy się w wierzchołku startowym. Aby istniał cykl Eulera, graf musi być spójny (z pominięciem wierzchołków o stopniu 0) oraz każdy jego wierzchołek musi posiadać stopień parzysty.

Graf z cyklem Eulera:
obrazek
Graf bez cyklu Eulera:
obrazek

Graf jest eulerowski (ang. Eulerian graph), jeśli zawiera cykl Eulera.

Algorytm jest następujący:

Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu aż do momentu, gdy natrafimy na wierzchołek o niezerowej liczbie sąsiadów. To będzie nasz punkt startowy. Tworzymy licznik wierzchołków o nieparzystym stopniu i zerujemy go. Od tego wierzchołka uruchamiamy przejście DFS, które odwiedzi wszystkie wierzchołki, do których istnieją w grafie ścieżki z wierzchołka startowego. Zatem wyznaczy spójną składową zawierającą wierzchołek startowy. Przejście DFS pozwoli nam sprawdzić, czy graf jest spójny. W trakcie przechodzenia grafu DFS zlicza sąsiadów każdego odwiedzanego wierzchołka i, jeśli liczba ta jest nieparzysta, to zwiększa licznik wierzchołków o nieparzystym stopniu. Gdy przejście DFS się zakończy, kontynuujemy przeglądanie grafu od następnego wierzchołka po wierzchołku startowym. Jeśli natrafimy na nieodwiedzony wierzchołek, który posiada sąsiadów, to będzie to oznaczało, że graf nie jest spójny i nie może posiadać cyklu lub ścieżki Eulera. W takim przypadku kończymy algorytm z wynikiem negatywnym. Jeśli takiego wierzchołka nie spotkamy, to graf jest spójny (lub posiada dodatkowo jedynie wierzchołki bez krawędzi). W takim razie cykl Eulera będzie istniał w grafie, jeśli licznik wierzchołków o nieparzystym stopniu ma wartość 0. Jeśli licznik ten ma wartość 2, to będzie istniała ścieżka Eulera. W przeciwnym razie algorytm kończymy z wynikiem negatywnym.

Algorytm badający istnienie ścieżki lub cyklu Eulera w grafie nieskierowanym

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje. Graf nie może posiadać pętli.

Wyjście:

Wynik:

0 – graf nie zawiera ścieżki lub cyklu Eulera.
1 – graf zawiera ścieżkę Eulera, lecz nie zawiera cyklu Eulera.
2 – graf zawiera cykl Eulera.

Elementy pomocnicze:
no  :  liczba wierzchołków o nieparzystym stopniu, no ∈ C.
i, v, u  :  wierzchołki grafu, i, v, u ∈ C.
nc  :  zlicza sąsiadów, nc ∈ C.
S  :  stos wierzchołków.
visited  :  n elementowa tablica logiczna odwiedzin.

Lista kroków:

K01: Znajdź pierwszy wierzchołek i
o stopniu niezerowym
 
K02: Jeśli nie istnieje taki wierzchołek,
to zakończ z wynikiem 1
graf nie ma krawędzi, kończymy
K03: Utwórz n elementową tablicę visited  
K04: Tablicę visited wypełnij wartościami false  
K05: Twórz pusty stos S  
K06: no ← 0 zerujemy licznik wierzchołków o nieparzystym stopniu
K07: S.push (i) zapamiętujemy wierzchołek i-ty na stosie
K08: visited [i] ← true oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
K09: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj kroki K10…K17
uruchamiamy DFS, aby sprawdzić spójność oraz wyznaczyć stopnie wierzchołków
K10: v ← S.top(); S.pop() pobieramy wierzchołek ze szczytu stosu
K11: nc ← 0 zerujemy licznik sąsiadów
K12: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj kroki K13…K16
przeglądamy sąsiadów
K13: nc ← nc+1 zwiększamy licznik sąsiadów
K14: Jeśli visited [u] = true,
to następny obieg pętli K12
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K15: visited [u] ← true zaznaczamy go jako odwiedzonego
K16: S.push (u) i umieszczamy na stosie
K17: Jeśli nc jest nieparzyste,
to no ← no+1
zwiększamy licznik wierzchołków o stopniu nieparzystym
K18: Dla v = i + 1, i+2, …, n-1:
wykonuj
krok K19
szukamy nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
K19: Jeśli ( visited [v] = false) obrazek (v ma sąsiada),
to zakończ z wynikiem 0
graf jest niespójny
K20: Jeśli no = 0,
to zakończ z wynikiem 2
liczba wierzchołków o nieparzystym stopniu równa zero
K21 Jeśli no = 2,
to zakończ z wynikiem 1
dwa wierzchołki o nieparzystym stopniu
K22: Zakończ z wynikiem 0 brak cyklu lub ścieżki Eulera

Zastanów się, jak zmodyfikować powyższy algorytm, aby uwzględniał również pętle (pętlę należy liczyć za dwie krawędzie).


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i sprawdza istnienie w nim ścieżki lub cyklu Eulera. Wynik jest wypisywany w oknie konsoli:

NOT AN EULERIAN GRAPH
SEMI-EULERIAN GRAPH
EULERIAN GRAPH

Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
Graf z cyklem Eulera
symbol
12 14
1 2 1 4
2 4 2 5 2 7
4 5 4 6 4 7 4 9
5 7 5 11
6 7
7 9 7 11
Graf ze ścieżką Eulera
symbol
12 16
0 1
1 4
2 3 2 4 2 5 2 7
4 5 4 6 4 7 4 9
5 10 5 11
6 9
7 9 7 11
9 10
Graf bez ścieżki i cyklu Eulera
symbol
12 17
0 1
1 4
2 3 2 4 2 5 2 7
4 5 4 6 4 7 4 9
5 6 5 10 5 11
6 9
7 9 7 11
9 10
Pascal
// Badanie, czy graf zawiera cykl lub ścieżkę Eulera
// Data: 4.01.2014
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------------

program eulercp;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push (v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Funkcja bada graf pod kątem posiadania cyklu lub ścieżki Eulera
// n  -liczba wierzchołków w grafie
// graf-tablica list sąsiedztwa
// Wynik:
// 0-graf nie zawiera ścieżki lub cyklu Eulera
// 1-graf zawiera ścieżkę Eulera
// 2-graf zawiera cykl Eulera
//-----------------------------------------------------------------
function isEulerian (n : integer; var graf : TList) : integer;
var
 no, nc, i, v, u : integer;
 S      : stack;
 visited   : array of boolean;
 p      : PslistEl;

begin
 i := 0;           // Szukamy pierwszego wierzchołka z sąsiadami
 while(i < n) and (graf [i] = nil) do inc (i);
 if i = n then Exit (1);  // Graf nie ma krawędzi

 SetLength (visited, n);  // Tworzymy dynamicznie tablicę odwiedzin
 for v := 0 to n-1 do   // Wypełniamy ją wartościami false
  visited [v] := false;

 S.init;           // Tworzymy stos

 no := 0;          // Zerujemy licznik wierzchołków o stopniu nieparzystym

 S.push (i);        // Wierzchołek startowy na stos
 visited [i] := true;   // oznaczamy go jako odwiedzony

 // Uruchamiamy przejście DFS, aby wyznaczyć spójną składową zawierającą
 // wierzchołek startowy oraz policzyć stopnie wierzchołków i wyznaczyć
 // liczbę wierzchołków o stopniach nieparzystych

 while S.empty = false do
 begin
  v := S.top;        // Pobieramy do v wierzchołek ze stosu
  S.pop;          // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu

  nc := 0;         // Licznik sąsiadów na zero

  p := graf [v];     // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
  while p <> nil do
  begin
   inc (nc);       // Zwiększamy licznik sąsiadów
   u := p^.v;
   if not visited [u] then // Szukamy nieodwiedzonych sąsiadów
   begin
    visited [u] := true; // Zaznaczamy ich jako odwiedzonych
    S.push (u);     // i umieszczamy na stosie
   end;
   p := p^.next;      // Przechodzimy do następnego sąsiada na liście
  end;

  if nc mod 2 = 1 then inc (no); // Nieparzysta liczba sąsiadów?
 end;

 for v := i+1 to n-1 do // Przeglądamy pozostałe wierzchołki grafu
  if(visited [v] = false) and (graf [v] <> nil) then
  begin
   SetLength (visited, 0); // Usuwamy tablicę odwiedzin
   Exit (0);        // graf nie jest spójny
  end;

 SetLength (visited, 0);  // Usuwamy tablicę odwiedzin

 if no = 0 then Exit (2); // Graf zawiera cykl Eulera

 if no = 2 then Exit (1); // Graf zawiera ścieżkę Eulera

 Exit (0);         // Graf nie posiada ścieżki lub cyklu Eulera
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 p, r     : PslistEl;
 A      : TList;

begin
 read (n, m);     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n-1 do A [i] := nil;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m-1 do
 begin
  read (v1, v2);   // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new (p);      // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] := p;
  new (p);      // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p^.v := v1;
  p^.next := A [v2];
  A [v2] := p;
 end;

 writeln;

 case isEulerian (n, A) of
  0: writeln('NOT AN EULERIAN GRAPH');
  1: writeln('SEMI-EULERIAN GRAPH');
  2: writeln('EULERIAN GRAPH');
 end;

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);

end.
C++
// Badanie, czy graf zawiera cykl lub ścieżkę Eulera
// Data: 4.01.2014
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor-zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Funkcja bada graf pod kątem posiadania cyklu lub ścieżki Eulera
// n  -liczba wierzchołków w grafie
// graf-tablica list sąsiedztwa
// Wynik:
// 0-graf nie zawiera ścieżki lub cyklu Eulera
// 1-graf zawiera ścieżkę Eulera
// 2-graf zawiera cykl Eulera
//-----------------------------------------------------------------
int isEulerian (int n, slistEl ** graf)
{
 int no, nc, i, v, u;
 stack S;
 bool * visited;
 slistEl *p;

 for(i = 0; i < n && !graf [i]; i++); // Szukamy pierwszego wierzchołka z sąsiadami

 if(i == n) return 1;  // Graf nie ma krawędzi

 visited = new bool [n]; // Tworzymy dynamicznie tablicę odwiedzin
 for(v = 0; v < n; v++) // Wypełniamy ją wartościami false
  visited [v] = false;

 no = 0;          // Zerujemy licznik wierzchołków o stopniu nieparzystym

 S.push (i);       // Wierzchołek startowy na stos
 visited [i] = true;   // oznaczamy go jako odwiedzony

 // Uruchamiamy przejście DFS, aby wyznaczyć spójną składową zawierającą
 // wierzchołek startowy oraz policzyć stopnie wierzchołków i wyznaczyć
 // liczbę wierzchołków o stopniach nieparzystych

 while(!S.empty())
 {
  v = S.top();      // Pobieramy do v wierzchołek ze stosu
  S.pop();        // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu

  nc = 0;         // Licznik sąsiadów na zero

  for(p = graf [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
  {
   nC++;         // Zwiększamy licznik sąsiadów
   u = p->v;
   if(!visited [u]) // Szukamy nieodwiedzonych sąsiadów
   {
    visited [u] = true; // Zaznaczamy ich jako odwiedzonych
    S.push (u);    // i umieszczamy na stosie
   }
  }

  if(nc % 2 == 1) no++; // Nieparzysta liczba sąsiadów?
 }

 for(v = i = 1; v < n; v++) // Przeglądamy pozostałe wierzchołki grafu
  if(!visited [v] && graf [v])
  {
   delete [] visited; // Usuwamy tablicę odwiedzin
   return 0;      // graf nie jest spójny
  }

 delete [] visited;   // Usuwamy tablicę odwiedzin

 if(!no) return 2;   // Graf zawiera cykl Eulera

 if(no == 2) return 1; // Graf zawiera ścieżkę Eulera

 return 0;        // Graf nie posiada ścieżki lub cyklu Eulera
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl * p, * r, ** A;

 cin >> n >> m;      // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A [i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] = p;
  p = new slistEl;  // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p->v = v1;
  p->next = A [v2];
  A [v2] = p;
 }

 cout << endl;

 switch(isEulerian (n, A))
 {
  case 0: cout << "NOT AN EULERIAN GRAPH\n";
      break;
  case 1: cout << "SEMI-EULERIAN GRAPH\n";
      break;
  case 2: cout << "EULERIAN GRAPH\n";
      break;
 }

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] A;

 return 0;}
Basic
' Badanie, czy graf zawiera cykl lub ścieżkę Eulera
' Data: 4.01.2014
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
  pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja bada graf pod kątem posiadania cyklu lub ścieżki Eulera
' n  -liczba wierzchołków w grafie
' graf-tablica list sąsiedztwa
' Wynik:
' 0-graf nie zawiera ścieżki lub cyklu Eulera
' 1-graf zawiera ścieżkę Eulera
' 2-graf zawiera cykl Eulera
'-----------------------------------------------------------------
Function isEulerian (ByVal n As integer, byval graf As slistEl Ptr Ptr) As Integer

 Dim As Integer no, nc, i, v, u
 Dim As stack S
 Dim As Byte Ptr visited
 Dim As slistEl Ptr p

 i = 0
 while(i < n) AndAlso (graf [i] = 0)
 	 i += 1       ' Szukamy pierwszego wierzchołka z sąsiadami
 Wend

 If i = n Then Return 1 ' Graf nie ma krawędzi

 visited = New Byte [n] ' Tworzymy dynamicznie tablicę odwiedzin
 For v = 0 To n-1   ' Wypełniamy ją wartościami false
  visited [v] = 0
 Next
 
 no = 0         ' Zerujemy licznik wierzchołków o stopniu nieparzystym

 S.push (i)      ' Wierzchołek startowy na stos
 visited [i] = 1    ' oznaczamy go jako odwiedzony

 ' Uruchamiamy przejście DFS, aby wyznaczyć spójną składową zawierającą
 ' wierzchołek startowy oraz policzyć stopnie wierzchołków i wyznaczyć
 ' liczbę wierzchołków o stopniach nieparzystych

 While S.empty() = 0
  v = S.top()     ' Pobieramy do v wierzchołek ze stosu
  S.pop()       ' Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu

  nc = 0        ' Licznik sąsiadów na zero

  p = graf [v]    ' Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
  While p
   nc += 1       ' Zwiększamy licznik sąsiadów
   u = p->v
   If visited [u] = 0 Then ' Szukamy nieodwiedzonych sąsiadów
    visited [u] = 1 ' Zaznaczamy ich jako odwiedzonych
    S.push (u)   ' i umieszczamy na stosie
   End If
   p = p->Next     ' Następny sąsiad na liście
  Wend

  If nc Mod 2 = 1 Then no += 1 ' Nieparzysta liczba sąsiadów?
 Wend

 For v = i+1 To n-1 ' Przeglądamy pozostałe wierzchołki grafu
  if(visited [v] = 0) AndAlso (graf [v] <> 0) Then
   Delete [] visited ' Usuwamy tablicę odwiedzin
   Return 0      ' graf nie jest spójny
  End If
 Next

 Delete [] visited   ' Usuwamy tablicę odwiedzin

 If no = 0 Then Return 2 ' Graf zawiera cykl Eulera

 If no = 2 Then return 1 ' Graf zawiera ścieżkę Eulera

 Return 0        ' Graf nie posiada ścieżki lub cyklu Eulera
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As slistEl Ptr Ptr A

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n-1
 A [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2  ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl  ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2     ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [v1] ' Dodajemy go na początek listy A [v1]
 A [v1] = p
 p = new slistEl  ' Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
 p->v = v1
 p->next = A [v2]
 A [v2] = p
Next

Close #1

Print

Select Case isEulerian (n, A)
 case 0
  Print "NOT AN EULERIAN GRAPH"
 Case 1
  Print "SEMI-EULERIAN GRAPH"
 Case 2
  Print "EULERIAN GRAPH"
End Select

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n-1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A

End
Wynik:
12 14
1 2 1 4
2 4 2 5 2 7
4 5 4 6 4 7 4 9
5 7 5 11
6 7
7 9 7 11

EULERIAN GRAPH
  12 16
0 1
1 4
2 3 2 4 2 5 2 7
4 5 4 6 4 7 4 9
5 10 5 11
6 9
7 9 7 11
9 10

SEMI-EULERIAN GRAPH
  12 17
0 1
1 4
2 3 2 4 2 5 2 7
4 5 4 6 4 7 4 9
5 6 5 10 5 11
6 9
7 9 7 11
9 10

NOT AN EULERIAN GRAPH

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie dla grafu skierowanego

W grafie skierowanym istnieje cykl Eulera jeśli

Ścieżka Eulera istnieje wtedy, gdy:

Z podanych powyżej informacji wynika, iż kluczowym warunkiem istnienia w grafie skierowanym cyklu lub ścieżki Eulera jest to, aby graf był silnie spójny poza wierzchołkami, które nie są incydentne z żadną krawędzią. Do rozwiązania tego problemu wykorzystamy nieco zmodyfikowany algorytm Tarjana wyznaczający silnie spójne składowe grafu. W trakcie przechodzenia przez graf procedura DFS będzie zbierała informacje o stopniach wejściowych i wyjściowych każdego wierzchołka oraz wyznaczała silnie spójne składowe, zapisując w tablicy C ich numery dla każdego z wierzchołków grafu. Następnie wyszukamy pierwszy wierzchołek o niezerowym stopniu. Wartość elementu tablicy C dla tego wierzchołka określi numer silnie spójnej składowej. Tworzymy liczniki: cinout, coutin, które będą zliczać wierzchołki o stopniach wchodzącym i wychodzącym różniących się o 1. Liczniki te zerujemy. Przeglądniemy wierzchołki wg poniższych zasad:

 1. Stopienie wchodzący i wychodzący równe zero – kontynuujemy z następnym wierzchołkiem.
 2. Wierzchołek musi należeć do silnie spójnej składowej. Jeśli nie, to graf nie jest silnie spójny, co daje wynik negatywny.
 3. Stopień wchodzący równy wychodzącemu – kontynuujemy z następnym wierzchołkiem.
 4. Jeśli stopień wchodzący-stopień wychodzący = 1, to zwiększ licznik cinout o 1. Jeśli cinout > 1, to zakończ z wynikiem negatywnym.
 5. Jeśli stopień wychodzący-stopień wchodzący = 1, to zwiększ licznik coutin o 1. Jeśli coutin > 1, to zakończ z wynikiem negatywnym.
 6. Jeśli stopnie różnią się więcej niż o 1, zakończ z wynikiem negatywnym

Gdy algorytm zakończy bez wyniku negatywnego przeglądanie wierzchołków grafu, to sprawdzamy stan liczników:

cinout = 1 i coutin = 1 – jest ścieżka Eulera (wystarczy sprawdzić tylko jeden z nich)

Inaczej mamy cykl Eulera

Algorytm badający istnienie ścieżki lub cyklu Eulera w grafie skierowanym

Algorytm przejścia DFSscc (v, cvn, VN, VLow, VS, Vind, Voutd, C, S, graf)

Wszystkie parametry za wyjątkiem v mogą być zrealizowane jako globalne, co zmniejszy zapotrzebowanie na pamięć przy wywoływaniach rekurencyjnych.

Wejście:

v  :  wierzchołek startowy, v ∈  C.
cvn  :  numer bieżącego wierzchołka, cvn ∈  C.
VN  :  tablica numerów wierzchołków, które ustala DFSscc().
VLow  :  tablica parametrów Low.
VS  :  tablica logiczna, która informuje, czy dany wierzchołek jest na stosie S.
Vind  :  tablica stopni wchodzących wierzchołków.
Voutd  :  tablica stopni wychodzących wierzchołków.
C  :  tablica numerów składowych, do których należą wierzchołki.
S  :  stos wierzchołków.
graf  :  graf zadany w dowolny sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Ustawione tablice: C, Vind i Vout.
Elementy pomocnicze:
u  :  wierzchołek, u ∈ C.

Lista kroków:

K01: cvn ← cvn+1 zwiększamy numer wierzchołka
K02: VN [v] ← cvn i zapamiętujemy go w tablicy VN
K03: VLow [v] ← cvn oraz wstępnie w tablicy VLow
K04: S.push (v) wierzchołek umieszczamy na stosie
K05: VS [v] ← true i zapamiętujemy w VS, że jest on na stosie
K06: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
kroki K07…K14
przeglądamy kolejnych sąsiadów wierzchołka v
K07 Voutd [v] ← Voutd [v] + 1 obliczamy stopień wychodzący wierzchołka v
K08 Vind [u] ← Vind [u]+1 i stopień wchodzący wierzchołka u
K09: Jeśli VN [u] = 0,
to idź do kroku K13
sprawdzamy, czy wierzchołek był odwiedzony
K10: Jeśli VS [u] = false,
to następny obieg pętli K06
sprawdzamy, czy wierzchołek u jest na stosie
K11: VLow [v] ← min (VLow [v ], VN [u]) jeśli tak, to wyznaczamy najmniejszy numer dostępnego wierzchołka z v
K12: Następny obieg pętli K06 i kontynuujemy pętlę
K13: DFSscc (u, cvn, VN, VLow, VS, S, Lscc, graf) wierzchołek nieodwiedzony: rekurencyjnie wywołujemy dla niego DFSscc()
K14: VLow [v] ← min (VLow [v ], VLow [u]) i wyznaczamy najmniejszy numer dostępnego wierzchołka z v
K15: Jeśli VLow [v] ≠ VN [v],
to zakończ
sprawdzamy, czy znaleźliśmy całą silnie spójną składową
K16: u ← S.top() pobieramy ze stosu wierzchołek silnie spójnej składowej
K17: S, pop() pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
K18: VS [u] ← false zaznaczamy, że wierzchołka już nie ma na stosie
K19: C [u] ← v w tablicy C zaliczamy wierzchołek u do składowej v
K20: Jeśli u ≠ v,
to idź do kroku K16
pętlę kontynuujemy, aż do dotarcia do korzenia składowej
K21: Zakończ  

Algorytm główny: isEulerian (n, graf)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈  C.
graf  :  graf zadany w dowolny sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

0 – graf nie posiada cyklu i ścieżki Eulera.
1 – graf posiada ścieżkę Eulera.
2 – graf posiada cykl Eulera.
Elementy pomocnicze:
v  :  numer wierzchołka, v ∈  C.
cvn  :  numer bieżącego wierzchołka lub spójnej składowej, cvn ∈ C.
VN  :  tablica numerów wierzchołków, które ustala DFSscc().
VLow  :  tablica parametrów Low.
VS  :  tablica logiczna, która informuje, czy dany wierzchołek jest na stosie S.
S  :  stos wierzchołków.
Vind  :  tablica stopni wchodzących.
Voutd  :  tablica stopni wychodzących.
C  :  tablica numerów składowych, do których należą wierzchołki.
cinout  :  licznik wierzchołków o większych stopniach wchodzących, cinout ∈ C.
coutin  :  licznik wierzchołków o większych stopniach wychodzących, coutin ∈ C.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementowe tablice:
VN, VLow, VS, Vind, Voutd i C
 
K02: Wyzeruj tablice:
VN, VS, Vind i Vout
 
K03: Utwórz pusty stos S  
K04: cvn ← 0 zerujemy numer startowy wierzchołków dla DFS
K05: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj:
Jeśli VN [v] = 0,
to DFSscc (v, cvn, VN, VLow, VS, Vind, Voutd, C, S, graf)
w nieodwiedzonym wierzchołku uruchamiamy DFS
K06: v ← 0  
K07: Dopóki (v < n) obrazek (Vind [v]+Vout [v ] = 0),
wykonuj
v ← v+1
szukamy wierzchołka o niezerowym stopniu
K08: Jeśli v = n,
to zakończ z wynikiem 0
graf jest pusty
K09: cvn ← C [v] zapamiętujemy numer składowej, do której należy v
K10: cinout ← 0 zerujemy liczniki
K11: coutin ← 0  
K12: Dopóki v < n,
wykonuj
kroki K13…K23
przechodzimy przez wierzchołki grafu
K13: Jeśli Vind [v]+Voutd [v] = 0,
to idź do kroku K23
pomijamy wierzchołki o stopniu zerowym
K14: Jeśli C [v] ≠ cvn,
to zakończ z wynikiem 0
graf nie jest silnie spójny
K15: Jeśli Vind [v] = Voutd [v ],
to idź do kroku K23
pomijamy wierzchołki o stopniach równych
K16: Jeśli Vind [v]-Voutd [v] ≠ 1,
to idź do kroku K21
różnica stopnia wchodzącego i wychodzącego = 1?
K17: cinout ← cinout+1 jeśli tak, zwiększamy odpowiedni licznik
K18: Jeśli cinout > 1,
to zakończ z wynikiem 0
licznik nie może być większy od 1
K19: Idź do kroku K23  
K20: Jeśli Voutd [v]-Vind [v] ≠ 1,
to zakończ z wynikiem 0
stopnie zbytnio się różnią
K21: coutin ← coutin+1 zwiększamy odpowiedni licznik
K22: Jeśli coutin > 1,
to zakończ z wynikiem 0
który również nie może być większy od 1
K23: v ← v+1 następny wierzchołek
K24: Jeśli cinout = 1,
to zakończ z wynikiem 1
jest ścieżka Eulera
K25: Zakończ z wynikiem 2 lub cykl Eulera

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego i sprawdza istnienie w nim ścieżki lub cyklu Eulera. Wynik jest wypisywany w oknie konsoli:

NOT AN EULERIAN GRAPH
SEMI-EULERIAN GRAPH
EULERIAN GRAPH

 

Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
Graf z cyklem Eulera:
symbol
9 17
0 1
1 3 1 4
2 1 2 5
3 0 3 2 3 7
4 2 4 3 4 6
5 4 5 7
6 3
7 4 7 8
8 5
Graf ze ścieżką Eulera:
obrazek
9 17
0 1 0 7
1 2 1 5
2 3 2 4
3 0 3 7
4 5 4 8
5 2 5 7
6 3
7 4 7 6 7 8
8 1
Graf bez ścieżki i cyklu Eulera:
obrazek
9 10
0 4
1 5 1 6
2 7
3 1
4 2
5 8
6 3
7 0
8 1
Pascal
// Badanie istnienia cyklu lub ścieżki Eulera
// Data: 3.02.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

program scc;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
 stack = object
  private
   S : PslistEl; // lista przechowująca stos

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function  empty : boolean;
   function  top : integer;
   procedure push (v : integer);
   procedure pop;
 end;

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 n, m, cvn: integer;
 VN, VLow, Vind, Voutd, C : array of integer;
 VS    : array of boolean;
 S    : stack;
 graf   : array of PslistEl;

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Zwraca mniejszą z dwóch liczb
//------------------------------
function min (a, b : integer) : integer;
begin
 if a < b then min := a else min := b;
end;

// Procedura wykonująca przejście DFS i wyznaczająca
// silnie spójną składową oraz stopnie wierzchołków
// v-wierzchołek startowy dla DFS
//---------------------------------------------------
procedure DFSscc (v : integer);
var
 u : integer;
 p : PslistEl;
begin
 inc (cvn);         // Zwiększamy numer wierzchołka
 VN [v]  := cvn;      // Numerujemy bieżący wierzchołek
 VLow [v] := cvn;      // Ustalamy wstępnie parametr Low
 S.push (v);         // Wierzchołek na stos
 VS [v]  := true;     // Zapamiętujemy, że v jest na stosie

 p := graf [v];       // Przeglądamy listę sąsiadów
 while p <> nil do
 begin
  inc (Voutd [v]);    // Wyznaczamy stopień wychodzący
  inc (Vind [p^.v]);   // i wchodzący
  if VN [p^.v] = 0 then   // Jeśli sąsiad jest nieodwiedzony, to
  begin
   DFSscc (p^.v);     // wywołujemy dla niego rekurencyjnie DFS
   VLow [v] := min (VLow [v], VLow [p^.v]); // i obliczamy parametr Low dla v
  end
  else if VS [p^.v] then  // jeśli sąsiad odwiedzony, lecz wciąż na stosie,
   VLow [v] := min (VLow [v], VN [p^.v]); // to wyznaczamy parametr Low dla v
  p := p^.next;
 end;

 if VLow [v] = VN [v] then // Sprawdzamy, czy mamy kompletną składową
 begin
  repeat
   u := S.top;        // Pobieramy wierzchołek ze stosu
   S.pop;          // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
   VS [u] := false;    // Zapamiętujemy, że nie ma go już na stosie
   C [u] := v;       // Zapamiętujemy numer silnie spójnej składowej
  until u = v;        // Kontynuujemy aż do korzenia składowej
 end;
end;

// Funkcja bada istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
// Zwraca:
// 0-brak cyklu i ścieżki
// 1-jest ścieżka Eulera
// 2-jest cykl Eulera
//------------------------------------------------
function isEulerian : integer;
var
 v, cinout, coutin : integer;
begin
 cvn := 0;         // Zerujemy numer wierzchołka

 for v := 0 to n-1 do   // Przeglądamy kolejne wierzchołki
  if VN [v] = 0 then DFSscc (v); // W wierzchołku nieodwiedzonym uruchamiamy DFS

 v := 0;          // Szukamy pierwszego wierzchołka o niezerowym stopniu
 while(v < n) and (Vind [v]+Voutd [v] = 0) do inc (v);
 if v = n then Exit (0); // Graf jest pusty

 cvn := C [v];      // Zapamiętujemy numer silnie spójnej składowej
 cinout := 0;        // Licznik wierzchołków o większym o 1 stopniu wchodzącym
 coutin := 0;        // Licznik wierzchołków o większym o 1 stopniu wychodzącym

 while v < n do       // Przeglądamy graf
 begin
  if Vind [v] = Voutd [v] > 0 then
  begin
   if C [v] <> cvn then Exit (0); // graf nie jest silnie spójny
   if Vind [v] <> Voutd [v] then
   begin
    if Vind [v]-Voutd [v] = 1 then
    begin
     inc (cinout);
     if cinout > 1 then Exit (0); // Za dużo wierzchołków o nierównych stopniach
    end
    else if Voutd [v]-Vind [v] = 1 then
    begin
     inc (coutin);
     if coutin > 1 then Exit (0); // Za dużo wierzchołków o nierównych stopniach
    end
    else Exit (0); // Stopnie różnią się o więcej niż 1
   end;
  end;
  inc (v);
 end;

 // Analizujemy stan liczników

 if cinout = 1 then Exit (1) // mamy ścieżkę Eulera
 else        Exit (2) // mamy cykl Eulera
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 i, v, u   : integer;
 p, r    : PslistEl;

begin
 S.init;         // Tworzymy pusty stos

 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (graf, n);  // Tworzymy tablice dynamiczne
 SetLength (VN, n);
 SetLength (VS, n);
 SetLength (VLow, n);
 SetLength (Vind, n);
 SetLength (Voutd, n);
 SetLength (C, n);

 // Inicjujemy tablice

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  graf [i] := nil;
  VN [i]  := 0;
  Vind [i] := 0;
  Voutd [i] := 0;
  VS [i]  := false;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for i := 0 to m-1 do
 begin
  read (v, u);     // Wierzchołki tworzące krawędź
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := u;       // Numerujemy go jako u
  p^.next := graf [v]; // i dodajemy na początek listy graf [v]
  graf [v] := p;
 end;

 writeln;

 // Badamy graf

 case isEulerian of
  0: writeln('NOT AN EULERIAN GRAPH');
  1: writeln('SEMI-EULERIAN GRAPH');
  2: writeln('EULERIAN GRAPH');
 end;

 // Usuwamy zmienne dynamiczne

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  p := graf [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);
 SetLength (VN, 0);
 SetLength (VLow, 0);
 SetLength (VS, 0);
 SetLength (Vind, 0);
 SetLength (Voutd, 0);
 SetLength (C, 0);
 S.destroy;
end.
C++
// Badanie istnienia cyklu lub ścieżki Eulera
// Data: 3.02.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

// Zmienne globalne
//-----------------

int n, m, cvn, *VN, *VLow, *Vind, *Voutd, *C;
bool *VS;
stack S;
slistEl **graf;

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor-zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Procedura wykonująca przejście DFS i wyznaczająca
// silnie spójną składową oraz stopnie wierzchołków
// v-wierzchołek startowy dla DFS
//---------------------------------------------------
void DFSscc (int v)
{
 int u;
 slistEl * p;

 VN [v] = VLow [v] = ++cvn; // Ustalamy wstępnie parametr Low
 S.push (v);       // Wierzchołek na stos
 VS [v] = true;     // Zapamiętujemy, że v jest na stosie

 for(p = graf [v];p;p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiadów
 {
  ++Voutd [v];     // Wyznaczamy stopień wychodzący
  ++Vind [p->v];    // i wchodzący
  if(!VN [p->v])   // Jeśli sąsiad jest nieodwiedzony, to
  {
   DFSscc (p->v);   // wywołujemy dla niego rekurencyjnie DFS
   VLow [v] = min (VLow [v], VLow [p->v]); // i obliczamy parametr Low dla v
  }
  else if(VS [p->v]) // jeśli sąsiad odwiedzony, lecz wciąż na stosie,
   VLow [v] = min (VLow [v], VN [p->v]); // to wyznaczamy parametr Low dla v
 }

 if(VLow [v] == VN [v]) // Sprawdzamy, czy mamy kompletną składową
  do
  {
   u = S.top();     // Pobieramy wierzchołek ze stosu
   S.pop();       // Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
   VS [u] = false;   // Zapamiętujemy, że nie ma go już na stosie
   C [u] = v;     // Zapamiętujemy numer silnie spójnej składowej
  } while(u != v);   // Kontynuujemy aż do korzenia składowej
}

// Funkcja bada istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
// Zwraca:
// 0-brak cyklu i ścieżki
// 1-jest ścieżka Eulera
// 2-jest cykl Eulera
//------------------------------------------------
int isEulerian()
{
 int v, cinout, coutin;

 cvn = 0;         // Zerujemy numer wierzchołka

 for(v = 0; v < n; v++) // Przeglądamy kolejne wierzchołki
  if(!VN [v]) DFSscc (v); // W wierzchołku nieodwiedzonym uruchamiamy DFS

 // Szukamy pierwszego wierzchołka o niezerowym stopniu

 for(v = 0; (v < n) && ! (Vind [v] = Voutd [v]);v++);

 if(v == n) return 0;  // Graf jest pusty

 cvn = C [v];      // Zapamiętujemy numer silnie spójnej składowej
 cinout = coutin = 0;   // Zerujemy liczniki

 for(;v < n;v++)     // Przeglądamy graf
  if(Vind [v] = Voutd [v])
  {
   if(C [v] != cvn) return 0; // graf nie jest silnie spójny
   if(Vind [v] != Voutd [v])
   {
    if(Vind [v]-Voutd [v] == 1)
    {
     if(++cinout > 1) return 0; // Za dużo wierzchołków o nierównych stopniach
    }
    else if(Voutd [v]-Vind [v] == 1)
    {
     if(++coutin > 1) return 0; // Za dużo wierzchołków o nierównych stopniach
    }
    else return 0;    // Stopnie różnią się o więcej niż 1
   }
  }

 // Analizujemy stan liczników

 if(cinout == 1) return 1; // mamy ścieżkę Eulera
 else       return 2; // mamy cykl Eulera
}

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

int main()
{
 int i, v, u;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 graf = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablice dynamiczne
 VN  = new int [n];
 VS  = new bool [n];
 VLow = new int [n];
 Vind = new int [n];
 Voutd = new int [n];
 C   = new int [n];

 // Inicjujemy tablice

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  graf [i] = NULL;
  VN [i]  = Vind [i] = Voutd [i] = 0;
  VS [i]  = false;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;    // Wierzchołki tworzące krawędź
  p = new slistEl;   // Tworzymy nowy element
  p->v = u;       // Numerujemy go jako u
  p->next = graf [v]; // i dodajemy na początek listy graf [v]
  graf [v] = p;
 }

 cout << endl;

 // Badamy graf

 switch(isEulerian())
 {
  case 0: cout << "NOT AN EULERIAN GRAPH\n"; break;
  case 1: cout << "SEMI-EULERIAN GRAPH\n"; break;
  case 2: cout << "EULERIAN GRAPH\n"; break;
 }

 // Usuwamy zmienne dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = graf [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] graf;
 delete [] VN;
 delete [] VLow;
 delete [] VS;
 delete [] Vind;
 delete [] Voutd;
 delete [] C;

 return 0;}
Basic
' Badanie istnienia cyklu lub ścieżki Eulera
' Data: 3.02.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

' Zmienne globalne
'-----------------

Dim Shared As Integer n, m, cvn
Dim Shared As Integer Ptr VN, VLow, Vind, Voutd, C
Dim Shared As Byte Ptr VS
Dim Shared As stack S
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
  pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
  e = S
  S = S->Next
  Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja zwraca mniejszą z liczb a i b
'--------------------------------------
Function min (ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
 If a < b Then
  Return a
 Else
  Return b
 EndIf
End Function

' Procedura wykonująca przejście DFS i wyznaczająca
' silnie spójną składową oraz stopnie wierzchołków
' v-wierzchołek startowy dla DFS
'---------------------------------------------------
sub DFSscc (ByVal v As Integer)

 Dim As Integer u
 Dim As slistEl Ptr p

 cvn += 1
 VN [v] = cvn
 VLow [v] = cvn      ' Ustalamy wstępnie parametr Low
 S.push (v)        ' Wierzchołek na stos
 VS [v] = 1        ' Zapamiętujemy, że v jest na stosie

 p = graf [v]
 While p           ' Przeglądamy listę sąsiadów
  Voutd [v] += 1     ' Wyznaczamy stopień wychodzący
  Vind [p->v] += 1    ' i wchodzący
  If VN [p->v] = 0 Then  ' Jeśli sąsiad jest nieodwiedzony, to
   DFSscc (p->v)     ' wywołujemy dla niego rekurencyjnie DFS
   VLow [v] = min (VLow [v], VLow [p->v]) ' i obliczamy parametr Low dla v
  ElseIf VS [p->v] = 1 Then ' jeśli sąsiad odwiedzony, lecz wciąż na stosie,
   VLow [v] = min (VLow [v], VN [p->v]) ' to wyznaczamy parametr Low dla v
  End If
  p = p->Next
 Wend

 If VLow [v] = VN [v] Then ' Sprawdzamy, czy mamy kompletną składową
  Do
   u = S.top()      ' Pobieramy wierzchołek ze stosu
   S.pop()        ' Pobrany wierzchołek usuwamy ze stosu
   VS [u] = 0      ' Zapamiętujemy, że nie ma go już na stosie
   C [u] = v       ' Zapamiętujemy numer silnie spójnej składowej
  Loop While u <> v     ' Kontynuujemy aż do korzenia składowej
 End If
End Sub

' Funkcja bada istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
' Zwraca:
' 0-brak cyklu i ścieżki
' 1-jest ścieżka Eulera
' 2-jest cykl Eulera
'------------------------------------------------
Function isEulerian() As Integer

 Dim As Integer v, cinout, coutin

 cvn = 0           ' Zerujemy numer wierzchołka

 For v = 0 To n-1     ' Przeglądamy kolejne wierzchołki
  If VN [v] = 0 then DFSscc (v) ' W wierzchołku nieodwiedzonym uruchamiamy DFS
 Next
 
 ' Szukamy pierwszego wierzchołka o niezerowym stopniu

 v = 0
 while(v < n) AndAlso (Vind [v]+Voutd [v] = 0)
  v += 1
 Wend

 If v = n then Return 0   ' Graf jest pusty

 cvn = C [v]        ' Zapamiętujemy numer silnie spójnej składowej
 cinout = 0         ' Zerujemy liczniki
 coutin = 0
 
 While v < n         ' Przeglądamy graf
  If Vind [v] = Voutd [v] > 0 Then
   If C [v] <> cvn Then Return 0 ' graf nie jest silnie spójny
   If Vind [v] <> Voutd [v] Then
    If Vind [v]-Voutd [v] = 1 Then
     cinout += 1
     If cinout > 1 then return 0 ' Za dużo wierzchołków o nierównych stopniach
    ElseIf Voutd [v]-Vind [v] = 1 Then
     coutin += 1
     If coutin > 1 Then Return 0 ' Za dużo wierzchołków o nierównych stopniach
    Else
     Return 0      ' Stopnie różnią się o więcej niż 1
    End If
   End If
  End If
  v += 1
 Wend
 
 ' Analizujemy stan liczników

 If cinout = 1 Then Return 1 ' mamy ścieżkę Eulera
 return 2          ' mamy cykl Eulera
End Function

' **********************
' *** Program główny ***
' **********************

Dim As Integer i, v, u
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m        ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablice dynamiczne
VN  = New Integer [n]
VS  = New Byte [n]
VLow = New Integer [n]
Vind = New Integer [n]
Voutd = New Integer [n]
C   = New Integer [n]

' Inicjujemy tablice

For i = 0 To n-1
 graf [i] = 0
 VN [i]  = 0
 Vind [i] = 0
 Voutd [i] = 0
 VS [i]  = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi.

For i = 1 To m
 Input #1, v, u    ' Wierzchołki tworzące krawędź
 p = New slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = u       ' Numerujemy go jako w
 p->next = graf [v] ' Dodajemy go na początek listy A [v]
 graf [v] = p
Next

Close #1

Print

' Badamy graf

Select Case isEulerian()
 Case 0
  Print "NOT AN EULERIAN GRAPH"
 Case 1
  Print "SEMI-EULERIAN GRAPH"
 Case 2
  Print "EULERIAN GRAPH"
End Select

' Usuwamy tablice dynamiczne

For i = 0 To n-1
 p = graf [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf
Delete [] VN
Delete [] VLow
Delete [] VS
Delete [] Vind
Delete [] Voutd
Delete [] C

End
Wynik:
9 17
0 1
1 3 1 4
2 1 2 5
3 0 3 2 3 7
4 2 4 3 4 6
5 4 5 7
6 3
7 4 7 8
8 5

EULERIAN GRAPH
  9 17
0 1 0 7
1 2 1 5
2 3 2 4
3 0 3 7
4 5 4 8
5 2 5 7
6 3
7 4 7 6 7 8
8 1

SEMI-EULERIAN GRAPH
  9 10
0 4
1 5 1 6
2 7
3 1
4 2
5 8
6 3
7 0
8 1

NOT AN EULERIAN GRAPH

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.