Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Grafy dwudzielne

SPIS TREŚCI

Problem

Należy zbadać, czy dany graf nieskierowany i spójny jest grafem dwudzielnym.

Rozwiązanie

Graf dwudzielny (ang. bipartite graph lub bigraph) jest grafem, którego wierzchołki możemy podzielić na dwa rozłączne zbiory U i V. Wierzchołki należące do zbioru U mogą się łączyć krawędziami tylko z wierzchołkami ze zbioru V i na odwrót

obrazek

Innymi słowy, każda krawędź grafu dwudzielnego łączy wierzchołki z różnych zbiorów.

Wierzchołki należące do zbioru U możemy traktować jako pokolorowane np. na niebiesko, a wierzchołki należące do zbioru V jako pokolorowane np. na czerwono. Graf będzie grafem dwudzielnym, jeśli uda nam się pokolorować wszystkie jego wierzchołki, tak aby żaden z sąsiadów danego wierzchołka nie był tego samego koloru co sam wierzchołek.

Do kolorowania grafu możemy wykorzystać algorytm przejścia wszerz BFS lub algorytm przejścia w głąb DFS. Zasada jest następująca:

Początkowo wszystkie wierzchołki grafu powinny posiadać kolor neutralny. Wybieramy dowolny wierzchołek w grafie i kolorujemy go np. na czerwono. Następnie przechodzimy algorytmem DFS lub BFS przez graf począwszy od wybranego wierzchołka kolorując po drodze wszystkich nie odwiedzonych sąsiadów na kolor przeciwny (czerwony → niebieski, niebieski → czerwony) do koloru odwiedzanego wierzchołka. Jeśli któryś z odwiedzonych wierzchołków sąsiadujących posiada taki sam kolor jak wierzchołek odwiedzany, to graf nie jest grafem dwudzielnym - dana krawędź łączy wierzchołki tej samej klasy.

Prześledźmy te operacje na przykładowym grafie:

obrazek Mamy przykładowy graf, dla którego chcemy sprawdzić dwudzielność ( ang. bipartiteness ). Początkowo wszystkie wierzchołki posiadają kolor neutralny – tutaj szary.
obrazek W grafie wybieramy dowolny wierzchołek ( u nas niech to dla prostoty będzie wierzchołek 0 ) i kolorujemy go np. na czerwono.

Wybrany wierzchołek posłuży jako punkt startowy dla przejścia BFS ( lub alternatywnie DFS ).

obrazek Sprawdzamy, czy każdy sąsiad posiada inny kolor od wierzchołka startowego (jeśli nie, to graf nie jest dwudzielny i operację sprawdzania dwudzielności możemy natychmiast zakończyć z wynikiem negatywnym ), a następnie kolorujemy go na kolor przeciwny do koloru wierzchołka startowego – tutaj na niebiesko.
obrazek Operację sprawdzania i kolorowania powtarzamy dla każdego sąsiada zgodnie z wybranym algorytmem przejścia grafu – tutaj BFS.
obrazek I dalej...
obrazek I dalej...
obrazek Koniec, graf jest dwudzielny.

Algorytm sprawdzania dwudzielności grafu za pomocą BFS

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

true – graf jest dwudzielny.
false – graf nie jest dwudzielny.
Zmienne pomocnicze:
Q  –  kolejka.
i, v, u  –  wierzchołki, i, v, u ∈ C.
C  –  n  elementowa tablica zawierająca kolory wierzchołków, w przypadku grafu dwudzielnego:
 0 - kolor szary,
 1 - kolor czerwony,
-1 - kolor niebieski.

Lista kroków:

K01: Utwórz n  elementową tablicę C  
K02: Ustaw wszystkie elementy tablicy C  na 0 0 oznacza kolor szary
K03: Utwórz pustą kolejkę Q  
K04: Dla i  = 0, 1, ..., n  - 1,
wykonuj kroki K05...K15
przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
K05:     Jeśli C [ i  ] ≠ 0,
    to następny obieg pętli K04
szukamy wierzchołka szarego, który będzie wierzchołkiem startowym
K06:     C [ i  ] ← 1 wierzchołek startowy kolorujemy na czerwono
K07:     Q.push ( i  ) numer wierzchołka umieszczamy w kolejce
K08:     Dopóki Q.empty( ) = false,
    wykonuj kroki K09...K15
rozpoczynamy przejście BFS
K09:         v  ← Q.front( ) pobieramy element z początku kolejki
K10:         Q.pop( ) pobrany element usuwamy z kolejki
K11:         Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v :
        wykonuj kroki K12...K15
przetwarzamy sąsiadów wierzchołka v
K12:             Jeśli C [ u  ] = C [ v  ],
            to zakończ z wynikiem false
sąsiad ma ten sam kolor, więc graf nie może być dwudzielny
K13:             Jeśli C [ u  ] ≠ 0, to
            następny obieg pętli
K11
szukamy wierzchołka niepokolorowanego, czyli jeszcze nieodwiedzonego
K14:             C [ u  ] = -C [ v  ] kolorujemy sąsiada na kolor przeciwny
K15:             Q.push ( u  ) sąsiada umieszczamy w kolejce
K16: Zakończ z wynikiem true  

Algorytm z przejściem DFS jest identyczny z powyższym. Jedyna zmiana polega na zastąpieniu kolejki Q stosem S.

Algorytm po niewielkiej przeróbce pozwala również wyznaczyć oba zbiory U i V. Odpowiednia informacja zawarta jest w tablicy color.

Z postaci przedstawionego powyżej algorytmu wynika, że najlepszym sposobem reprezentowania grafu jest tablica list sąsiedztwa.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego, tworzy tablicę list sąsiedztwa, a następnie sprawdza, czy graf jest dwudzielny. Jeśli tak, to wypisuje 'BIPARTITE GRAPH'. W przeciwnym razie wypisuje 'NOT A BIPARTITE GRAPH'. Za wierzchołek startowy przyjmowany jest wierzchołek nr 0.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

Graf dwudzielny:

obrazek      17 23
0 2 0 3
1 2 1 14
2 6
3 4 3 6 3 13
4 7 4 12
5 6 5 9 5 10
6 7 6 8 6 12
7 13
8 9
10 11
10 14
10 15
11 16
12 16

Graf niedwudzielny:

obrazek   17 24
0 2 0 3
1 2 1 14
2 6
3 4 3 6 3 13
4 7 4 12
5 6 5 9 5 10
6 7 6 8 6 12
7 13
8 9
10 11
10 14
10 15
11 16
12 16
13 16
Pascal
// Testowanie dwudzielności grafu
// Data: 24.11.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program test_bigraph;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i kolejki
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
 queue = object
  private
   head : PslistEl;
   tail : PslistEl;

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : integer;
   procedure push ( v : integer );
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
constructor queue.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 while not empty do pop;
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 if head = nil then empty := true
 else        empty := false;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function queue.front : integer;
begin
 if head = nil then front := -MAXINT
 else        front := head^.v;
end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push ( v : integer );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := nil;
 p^.v := v;
 if tail = nil then head := p
 else tail^.next := p;
 tail := p;
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head;
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose ( p );
 end;
end;

// Funkcja testuje dwudzielność grafu
// n - liczba wierzchołków grafu
// A - tablica list sąsiedztwa
//-----------------------------------
function isBipartite ( n : integer; var A : TList ) : boolean;
var
 Q   : queue;
 C   : array of integer;
 v, u, i : integer;
 p   : PslistEl;

begin
 SetLength ( C, n );   // Tworzymy tablicę kolorów
 for i := 0 to n - 1 do C [ i ] := 0;

 Q.init;         // Tworzymy pustą kolejkę

 for i := 0 to n - 1 do  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki
  if C [ i ] = 0 then  // Szukamy wierzchołka szarego
  begin
   C [ i ] := 1;    // Wierzchołek startowy kolorujemy na czerwono
   Q.push ( i );    // i umieszczamy w kolejce

   while Q.empty = false do // Przejście BFS
   begin
    v := Q.front;   // Pobieramy wierzchołek z kolejki
    Q.pop;       // Pobrany wierzchołek usuwamy z kolejki
    p := A [ v ];   // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     u := p^.v;    // pobieramy z listy sąsiedztwa numer sąsiada
     if C [ u ] = C [ v ] then
     begin
      SetLength ( C, 0 );
      Q.destroy;
      Exit ( false );   // Sąsiad ma ten sam kolor
     end;

     if C [ u ] = 0 then  // Jeśli wierzchołek nie jest odwiedzony, 
     begin
      C [ u ] := -C [ v ]; // kolorujemy go na kolor przeciwny
      Q.push ( u );    // i umieszczamy w kolejce
     end;
     p := p^.next; // Następny sąsiad
    end;
   end;
  end;

 SetLength ( C, 0 );

 isBipartite := true;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 p, r     : PslistEl;
 A      : TList;

begin
 read ( n, m );     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do A [ i ] := nil;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read ( v1, v2 );   // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new ( p );      // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [ v1 ]; // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] := p;
  new ( p );      // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p^.v := v1;
  p^.next := A [ v2 ];
  A [ v2 ] := p;
 end;

 if isBipartite ( n, A ) then writeln ( 'BIPARTITE GRAPH' ) else writeln ( 'NOT A BIPARTITE GRAPH' );

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;

 SetLength ( A, 0 );
end.
C++
// Testowanie dwudzielności grafu
// Data: 24.11.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = -2147483647;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i kolejki

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  slistEl * head;
  slistEl * tail;

 public:
  queue( );   // konstruktor
  ~queue( );   // destruktor
  bool empty ( void );
  int front ( void );
  void push ( int v );
  void pop ( void );
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
queue::queue( )
{
 head = tail = NULL;
}

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
queue::~queue( )
{
 while( head ) pop( );
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty ( void )
{
 return !head;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int queue::front ( void )
{
 if( head ) return head->v;
 else   return -MAXINT;
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push ( int v )
{
 slistEl * p = new slistEl;
 p->next = NULL;
 p->v = v;
 if( tail ) tail->next = p;
 else   head = p;
 tail = p;
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop ( void )
{
 if( head )
 {
  slistEl * p = head;
  head = head->next;
  if( !head ) tail = NULL;
  delete p;
 }
}

// Funkcja testuje dwudzielność grafu
// n - liczba wierzchołków grafu
// A - tablica list sąsiedztwa
//-----------------------------------
bool isBipartite ( int n, slistEl ** A )
{
 queue Q;
 int * C;
 int v, u, i;
 slistEl * p;

 C = new int [ n ];   // Tworzymy tablicę kolorów
 for( i = 0; i < n; i++ ) C [ i ] = 0;

 for( i = 0; i < n; i++ ) // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki
  if( !C [ i ] )    // Szukamy wierzchołka szarego
  {
   C [ i ] = 1;    // Wierzchołek startowy kolorujemy na czerwono
   Q.push ( i );    // i umieszczamy w kolejce

   while( !Q.empty( ) ) // Przejście BFS
   {
    v = Q.front( );  // Pobieramy wierzchołek z kolejki
    Q.pop( );     // Pobrany wierzchołek usuwamy z kolejki
    for( p = A [ v ]; p; p = p->next ) // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    {
     u = p->v;    // pobieramy z listy sąsiedztwa numer sąsiada
     if( C [ u ] == C [ v ] )
     {
      delete [ ] C;
      return false; // Sąsiad ma ten sam kolor
     }

     if( !C [ u ] ) // Jeśli wierzchołek nie jest odwiedzony, 
     {
      C [ u ] = -C [ v ]; // kolorujemy go na kolor przeciwny
      Q.push ( u ); // i umieszczamy w kolejce
     }
    }
   }
  }

 delete [ ] C;

 return true;
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl * p, * r, ** A;

 cin >> n >> m;      // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [ n ]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for( i = 0; i < n; i++ ) A [ i ] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [ v1 ]; // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] = p;
  p = new slistEl;  // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p->v = v1;
  p->next = A [ v2 ];
  A [ v2 ] = p;
 }

 if( isBipartite ( n, A ) ) cout << "BIPARTITE GRAPH"; else cout << "NOT A BIPARTITE GRAPH";

 cout << endl;

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  p = A [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [ ] A;

 return 0;
}
Basic
' Testowanie dwudzielności grafu
' Data: 24.11.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const MAXINT = 2147483647

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i kolejki

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------
Type queue
 Private:
  head As slistEl Ptr
  tail As slistEl Ptr

 Public:
  Declare Constructor( )
  Declare Destructor( )
  Declare Function empty( ) As Integer
  Declare Function front As Integer
  Declare Sub push ( ByVal v As Integer )
  Declare Sub pop( )
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy pustą listę
'---------------------------------
Constructor queue( )
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Destruktor - usuwa listę z pamięci
'-----------------------------------
Destructor queue( )
 While empty = 0: pop: Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty( ) As Integer
 If head = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function queue.front( ) As Integer
 If head = 0 then
  front = -MAXINT
 Else
  front = head->v
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push ( ByVal v As Integer )
 Dim p As slistEl Ptr
 p = new slistEl
 p->next = 0
 p->v = v
 If tail = 0 Then
  head = p
 Else
  tail->next = p
 End If
 tail = p
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop( )
 Dim p As slistEl Ptr
 If head Then
  p = head
  head = head->next
  If head = 0 Then tail = 0
  Delete p
 End If
End Sub

' Funkcja testuje dwudzielność grafu
' n - liczba wierzchołków grafu
' A - tablica list sąsiedztwa
'-----------------------------------
Function isBipartite ( ByVal n As integer, ByVal A As slistEl Ptr Ptr ) As Integer

 Dim As queue Q
 Dim As Integer Ptr C
 Dim As Integer v, u, i
 Dim As slistEl Ptr p

 C = New Integer [ n ]   ' Tworzymy tablicę kolorów
 For i = 0 To n - 1
 	 C [ i ] = 0
 Next

 For i = 0 To n - 1    ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki
  If C [ i ] = 0 Then   ' Szukamy wierzchołka szarego
   C [ i ] = 1      ' Wierzchołek startowy kolorujemy na czerwono
   Q.push ( i )     ' i umieszczamy w kolejce

   While Q.empty( ) = 0 ' Przejście BFS
    v = Q.front( )   ' Pobieramy wierzchołek z kolejki
    Q.pop( )      ' Pobrany wierzchołek usuwamy z kolejki
    p = A [ v ] 
    While p       ' Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
     u = p->v     ' pobieramy z listy sąsiedztwa numer sąsiada
     If C [ u ] = C [ v ] Then
      Delete [ ] C
      Return 0    ' Sąsiad ma ten sam kolor
     End If

     If C [ u ] = 0 Then ' Jeśli wierzchołek nie jest odwiedzony, 
      C [ u ] = -C [ v ] ' kolorujemy go na kolor przeciwny
      Q.push ( u )    ' i umieszczamy w kolejce
     End If
     
     p = p->Next    ' Następny wierzchołek
     
    Wend
   Wend
  End If
 Next
 
 Delete [ ] C

 Return 1
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As slistEl Ptr Ptr A

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [ v1 ]  ' Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
 A [ v1 ] = p
 p = new slistEl   ' Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
 p->v = v1
 p->next = A [ v2 ] 
 A [ v2 ] = p
Next

Close #1

If isBipartite ( n, A ) Then
 Print "BIPARTITE GRAPH"
Else
 Print "NOT A BIPARTITE GRAPH"
EndIf

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [ ] A

End
Wynik:
17 23
0 2 0 3
1 2 1 14
2 6
3 4 3 6 3 13
4 7 4 12
5 6 5 9 5 10
6 7 6 8 6 12
7 13
8 9
10 11
10 14
10 15
11 16
12 16
BIPARTITE GRAPH
  17 24
0 2 0 3
1 2 1 14
2 6
3 4 3 6 3 13
4 7 4 12
5 6 5 9 5 10
6 7 6 8 6 12
7 13
8 9
10 11
10 14
10 15
11 16
12 16
13 16
NOT A BIPARTITE GRAPH
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.