Znajdowanie cykli w grafie


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Grafy
Podstawowe pojęcia dotyczące grafów
Reprezentacja grafów w komputerze
Przechodzenie grafów w głąb – DFS
Przechodzenie grafów wszerz – BFS
Transpozycja grafu
Kwadrat grafu
Graf krawędziowy
Stopień grafu
Znajdowanie ścieżki w grafie
Znajdowanie drogi w labiryncie
Spójność grafu
Znajdowanie spójnych składowych w grafie
Znajdowanie silnie spójnych składowych w grafie
Drzewa rozpinające grafu
Znajdowanie mostów w grafie
Znajdowanie punktów artykulacji w grafie
Grafy dwudzielne
Kojarzenie małżeństw
Cykliczność grafu
Znajdowanie cykli w grafie
Istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Eulera
Znajdowanie cyklu lub ścieżki Hamiltona
Sortowanie topologiczne grafu skierowanego
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Dijkstry
Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Bellmana-Forda
Najkrótsze ścieżki pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków w grafie ważonym
Problem chińskiego listonosza
Problem komiwojażera
Minimalne drzewo rozpinające
Kolorowanie grafu
Znajdowanie klik w grafie
  Rozwiązanie dla grafu nieskierowanego
Rozwiązanie dla grafu skierowanego

Problem 1

Dla każdego wierzchołka grafu wyznaczyć cykl, który go zawiera.

 

 

Rozwiązanie dla grafu nieskierowanego

Problem rozwiązujemy za pomocą przejścia DFS. Dany wierzchołek będzie częścią cyklu, jeśli DFS wróci do któregoś z sąsiadów wierzchołka, a nie będzie to sąsiad, od którego DFS rozpoczęło przejście grafu. W trakcie przechodzenia grafu algorytm DFS zapamiętuje na osobnym stosie kolejno odwiedzane wierzchołki. Gdy wykryje cykl, stos ten będzie zawierał wierzchołki tworzące ten cykl. Wtedy wystarczy pobrać ze stosu wszystkie wierzchołki i przerwać dalsze przeglądanie grafu.

 

Algorytm znajdowania cykli w grafie nieskierowanym

Rekurencyjna funkcja DFSfindCycle(graf,v,w,S,visited)
Wejście
graf    zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje
v    wierzchołek startowy, v C
w    wierzchołek bieżący, w C
S  –  stos liczb całkowitych będących numerami wierzchołków
visited    tablica logiczna wierzchołków odwiedzonych
Wyjście:
true – znaleziono cykl, false – brak cyklu.

S  zawiera ciąg wierzchołków, które tworzą cykl. Jeśli stos S jest pusty, to wierzchołek v nie jest częścią żadnego cyklu.

Elementy pomocnicze:
u    wierzchołek, u C
Lista kroków:
K01: visited[w] ← true ; oznaczamy bieżący wierzchołek jako odwiedzony
K02: Dla każdego sąsiada u wierzchołka w wykonuj K03...K07 ; przeglądamy kolejnych sąsiadów wierzchołka w
K03:     Jeśli u = S.top(), to następny obieg pętli K02 ; sąsiad jest wierzchołkiem, z którego przyszliśmy
K04:     S.push(w) ; wierzchołek w umieszczamy na stosie
K05:     Jeśli u = v, to zakończ ; znaleźliśmy cykl, kończymy rekurencję
K06:     Jeśli (visited[u] = false) (DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited) = true),
    to zakończ z wynikiem true
; rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów
K07:     S.pop() ; usuwamy ze stosu wierzchołek bieżący
K08: Zakończ z wynikiem false  

 

Algorytm podstawowy
Wejście
n    liczba wierzchołków w grafie
graf    zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje
Wyjście:
Dla każdego wierzchołka grafu znajduje cykl, który go zawiera. Jeśli wierzchołek nie jest częścią cyklu, otrzymujemy pustą ścieżkę.
Elementy pomocnicze:
i,u    wierzchołki, i,u C
visited    tablica logiczna
S    stos liczb całkowitych
Lista kroków:
K01: Utwórz n-elementową tablicę visited  
K02: Utwórz pusty stos S  
K03: Dla i = 0,1,...,n-1: wykonuj K04...K10  
K04:     Ustaw wszystkie elementy visited na false  
K05:     S.push(-1) ; początek ścieżki
K06:     Jeśli DFSfindCycle(graf,i,i,S,visited) = false, to
   
S.pop() i następny obieg pętli K03
; szukamy cyklu, wynik będzie na stosie
K07:     Pisz i ; wypisujemy wierzchołek startowy
K08:     Dopóki S.empty() = false, wykonuj K09...K10 ; wypisujemy wierzchołki tworzące cykl
K09:         uS.top(); S.pop() ; pobieramy wierzchołek
K10:         Jeśli u > -1, to pisz u ; wypisujemy go, jeśli nie jest początkiem ścieżki
K11: Zakończ  

 

Uwaga: algorytm wypisuje cykle w odwrotnej kolejności niż były przechodzone przez DFS. Jeśli chcesz mieć normalną kolejność, to dane odczytane ze stosu S należy wypisać w kolejności odwrotnej (można tego prosto dokonać za pomocą dodatkowego stosu).

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i dla każdego wierzchołka wypisuje znaleziony cykl. Jeśli cyklu nie ma, to zostaje wyświetlona odpowiednia informacja (wykorzystujemy informację o znalezieniu cyklu, która jest zwracana przez funkcję rekurencyjną DFSfindCycle()).

 

Przykładowe dane dla programu:

       9 10
0 1 0 3
1 8
2 4 2 5
3 7 3 8
4 6
5 6 5 7

 

Lazarus
// Wyszukiwanie cykli w grafie nieskierowanym
// Data: 22.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

program fndcycles;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push(v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push(v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new(e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose(e);
 end;
end;

// Funkcja rekurencyjna wyszukująca cykl
//--------------------------------------
function DFSfindCycle(var graf : TList; v,w : integer; var S : stack;
           var visited : array of boolean) : boolean;
var
 u : integer;
 p : PslistEl;
begin
 visited[w] := true;      // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 p := graf[w];         // Rozpoczynamy przeglądanie sąsiadów
 while p <> nil do
 begin
  u := p^.v;          // u - numer wierzchołka będącego sąsiadem
  if u <> S.top then      // Pomijamy wierzchołek, z którego przyszliśmy
  begin
   S.push(w);         // Na stos wierzchołek bieżący
   if u = v then Exit(true); // Cykl znaleziony, kończymy
   if (visited[u] = false) and DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited) then Exit(true);
   S.pop;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 Exit(false);
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n,m,i,j,u,v1,v2 : integer;
 visited     : array of boolean;
 S        : stack;
 p,r       : PslistEl;
 A        : TList;

begin
 read(n,m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength(A,n);    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do A[i] := nil;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read(v1,v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new(p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A[v1];  // Dodajemy go na początek listy A[v1]
  A[v1] := p;
  new(p);       // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p^.v := v1;
  p^.next := A[v2];
  A[v2] := p;
 end;

 writeln;

 SetLength(visited,n);      // Tworzymy tablicę odwiedzin
 S.init;             // Tworzymy stos wierzchołków
 for i := 0 to n - 1 do      // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  for j := 0 to n - 1 do     // Zerujemy tablicę odwiedzin
   visited[j] := false;

  S.push(-1);          // Na stos znacznik początku ścieżki

  write(i);           // Wypisujemy wierzchołek startowy cyklu

  if DFSfindCycle(A,i,i,S,visited) = false then // Szukamy cyklu
  begin
   S.pop;            // Usuwamy ze stosu początek ścieżki
   writeln(' - no cycle');  // Komunikat
  end
  else
   while S.empty = false do   // Wypisujemy cykl, jesli istnieje
   begin
    u := S.top; S.pop;     // Pobieramy ze stosu numer wierzcjołka
    if u > -1 then write(' ',u)// i wypisujemy go
    else      writeln;
   end;
 end;

 // Usuwamy dynamiczne struktury danych

 SetLength(visited,0);

 S.destroy;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A[i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose(r);
  end;
 end;

 SetLength(A,0);
end.
Code::Blocks
// Wyszukiwanie cykli w grafie nieskierowanym
// Data: 22.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty(void);
  int top(void);
  void push(int v);
  void pop(void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty(void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top(void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push(int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop(void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Funkcja rekurencyjna wyszukująca cykl
//--------------------------------------
bool DFSfindCycle(slistEl ** graf, int v, int w, stack & S, bool * visited)
{
 int u;
 slistEl * p;

 visited[w] = true;       // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 p = graf[w];          // Rozpoczynamy przeglądanie sąsiadów
 while(p)
 {
  u = p->v;          // u - numer wierzchołka będącego sąsiadem
  if(u != S.top())       // Pomijamy wierzchołek, z którego przyszliśmy
  {
   S.push(w);         // Na stos wierzchołek bieżący
   if(u == v) return true;  // Cykl znaleziony, kończymy
   if(!visited[u] && DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited)) return true;
   S.pop();
  }
  p = p->next;
 }
 return false;
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n,m,i,j,u,v1,v2;
 slistEl * p,* r,** A;
 bool * visited;
 stack S;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A[v1];  // Dodajemy go na początek listy A[v1]
  A[v1] = p;
  p = new slistEl;  // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p->v = v1;
  p->next = A[v2];
  A[v2] = p;
 }

 cout << endl;

 visited = new bool [n];     // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for(i = 0; i < n; i++)      // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 {
  for(j = 0; j < n; j++)     // Zerujemy tablicę odwiedzin
   visited[j] = false;

  S.push(-1);          // Na stos znacznik początku ścieżki

  cout << i;           // Wypisujemy wierzchołek startowy cyklu

  if(!DFSfindCycle(A,i,i,S,visited)) // Szukamy cyklu
  {
   S.pop();           // Usuwamy ze stosu początek ścieżki
   cout << " - no cycle\n";  // Komunikat
  }
  else
   while(!S.empty())      // Wypisujemy cykl, jesli istnieje
   {
    u = S.top(); S.pop();   // Pobieramy ze stosu numer wierzcjołka
    if(u > -1) cout << " " << u; // i wypisujemy go
    else    cout << endl;
   }
 }

 // Usuwamy dynamiczne struktury danych

 delete [] visited;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A[i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] A;

 return 0;
}
Free Basic
' Wyszukiwanie cykli w grafie nieskierowanym
' Data: 22.12.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push(ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
  pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push(ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja rekurencyjna wyszukująca cykl
'--------------------------------------
Function DFSfindCycle(ByVal graf As slistEl Ptr Ptr, _
	          ByVal v As integer, ByVal w As integer, _
	          ByRef S As stack, _
	          ByVal visited As Integer Ptr) As Integer

 Dim As Integer u
 Dim As slistEl Ptr p

 visited[w] = 1         ' Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 p = graf[w]          ' Rozpoczynamy przeglądanie sąsiadów
 While p
  u = p->v           ' u - numer wierzchołka będącego sąsiadem
  If u <> S.top() Then     ' Pomijamy wierzchołek, z którego przyszliśmy
   S.push(w)         ' Na stos wierzchołek bieżący
   If u = v Then Return 1   ' Cykl znaleziony, kończymy
   If (visited[u] = 0) AndAlso (DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited) = 1) Then Return 1
   S.pop()
  End If
  p = p->Next
 Wend
 Return 0
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n,m,i,j,u,v1,v2
Dim As slistEl Ptr p,r
Dim As slistEl Ptr Ptr A
Dim As Integer Ptr visited
Dim As stack S

Open Cons For Input As #1

Input #1,n,m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A[i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1,v1,v2    ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A[v1]   ' Dodajemy go na początek listy A[v1]
 A[v1] = p
 p = new slistEl   ' Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
 p->v = v1
 p->next = A[v2]
 A[v2] = p
Next

Close #1

Print

visited = New Integer [n]     ' Tworzymy tablicę odwiedzin

For i = 0 To n - 1         ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 For j = 0 To n - 1        ' Zerujemy tablicę odwiedzin
  visited[j] = 0
 Next
 
 S.push(-1)            ' Na stos znacznik początku ścieżki

 Print i;             ' Wypisujemy wierzchołek startowy cyklu

 If DFSfindCycle(A,i,i,S,visited) = 0 Then ' Szukamy cyklu
  S.pop()            ' Usuwamy ze stosu początek ścieżki
  Print " - no cycle"     ' Komunikat
 Else
  While S.empty() = 0      ' Wypisujemy cykl, jesli istnieje
   u = S.top(): S.pop()     ' Pobieramy ze stosu numer wierzcjołka
   If u > -1 Then
    Print u;          ' i wypisujemy go
   Else
    Print
   End If
  Wend
 End If
Next

' Usuwamy dynamiczne struktury danych

Delete [] visited

For i = 0 To n - 1
 p = A[i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A

End
Wynik
9 10
0 1 0 3
1 8
2 4 2 5
3 7 3 8
4 6
5 6 5 7

0 1 8 3 0
1 0 3 8 1
2 4 6 5 2
3 0 1 8 3
4 2 5 6 4
5 2 4 6 5
6 4 2 5 6
7 - no cycle
8 1 0 3 8

 

Rozwiązanie dla grafu skierowanego

Problem rozwiązujemy za pomocą przejścia DFS. Dany wierzchołek będzie częścią cyklu, jeśli DFS znajdzie wierzchołek w grafie, od którego prowadzi krawędź do wierzchołka startowego. Zadanie to jest nawet prostsze od wyszukiwania cyklu w grafie nieskierowanym, ponieważ z listy sąsiadów nie musimy eliminować wierzchołków, z których przyszliśmy.

 

Algorytm znajdowania cykli w grafie skierowanym

Rekurencyjna funkcja DFSfindCycle(graf,v,w,S,visited)
Wejście
graf    zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje
v    wierzchołek startowy
w    wierzchołek bieżący
S  –  stos liczb całkowitych będących numerami wierzchołków
visited    tablica logiczna wierzchołków odwiedzonych
Wyjście:
true – znaleziono cykl, false – brak cyklu.

S  zawiera ciąg wierzchołków, które tworzą cykl. Jeśli stos S jest pusty, to wierzchołek v nie jest częścią żadnego cyklu.

Elementy pomocnicze:
u    wierzchołek, u C
Lista kroków:
K01: visited[w] ← true ; oznaczamy bieżący wierzchołek jako odwiedzony
K02: S.push(w) ; na stosie umieszczamy bieżący wierzchołek
K03: Dla każdego sąsiada u wierzchołka w wykonuj K04...K05 ; przeglądamy kolejnych sąsiadów wierzchołka w
K04:     Jeśli u = v, to zakończ z wynikiem true ; znaleźliśmy cykl, kończymy rekurencję
K05:     Jeśli (visited[u] = false) (DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited) = true),
    to zakończ z wynikiem true
; rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów
K06: S.pop() ; usuwamy ze stosu wierzchołek bieżący
K07: Zakończ z wynikiem false  

 

Algorytm podstawowy
Wejście
n    liczba wierzchołków w grafie
graf    zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje
Wyjście:
Dla każdego wierzchołka grafu znajduje cykl, który go zawiera. Jeśli wierzchołek nie jest częścią cyklu, otrzymujemy pustą ścieżkę.
Elementy pomocnicze:
i,u    wierzchołki, i,u C
visited    tablica logiczna
S    stos liczb całkowitych
Lista kroków:
K01: Utwórz n-elementową tablicę visited  
K02: Utwórz pusty stos S  
K03: Dla i = 0,1,...,n-1: wykonuj K04...K09  
K04:     Ustaw wszystkie elementy visited na false  
K05:     Jeśli DFSfindCycle(graf,i,i,S,visited) = false, to następny obieg pętli K03 ; szukamy cyklu, wynik będzie na stosie
K06:     Pisz i ; wypisujemy wierzchołek startowy
K07:     Dopóki S.empty() = false, wykonuj K08...K09 ; wypisujemy wierzchołki tworzące cykl
K08:         Pisz S.top() ; wypisujemy wierzchołek
K09:         S.pop() ; usuwamy go ze stosu
K10: Zakończ  

 

Uwaga: algorytm wypisuje cykle w odwrotnej kolejności. Jeśli chcesz mieć kolejność wzdłuż krawędzi, to dane odczytane ze stosu S należy wypisać wspak (można tego prosto dokonać za pomocą dodatkowego stosu - patrz przykładowe programy).

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje definicję grafu skierowanego i dla każdego wierzchołka wypisuje znaleziony cykl. Jeśli cyklu nie ma, to zostaje wyświetlona odpowiednia informacja (wykorzystujemy informację o znalezieniu cyklu, która jest zwracana przez funkcję rekurencyjną DFSfindCycle()). Przy wyświetlaniu cyklu odwracamy kolejność wierzchołków.

 

Przykładowe dane dla programu:

       9 15
0 1
1 4
2 5
3 0 3 1
4 2
5 1 5 8
6 3 6 4
7 4 7 5 7 6 7 8
8 3

 

Lazarus
// Wyszukiwanie cykli w grafie skierowanym
// Data: 19.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------

program fndcycles;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push(v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push(v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new(e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose(e);
 end;
end;

// Funkcja rekurencyjna wyszukująca cykl
//--------------------------------------
function DFSfindCycle(var graf : TList; v,w : integer; var S : stack;
           var visited : array of boolean) : boolean;
var
 u : integer;
 p : PslistEl;
begin
 visited[w] := true;      // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 S.push(w);           // Na stos wierzchołek bieżący
 p := graf[w];         // Rozpoczynamy przeglądanie sąsiadów
 while p <> nil do
 begin
  u := p^.v;          // u - numer wierzchołka będącego sąsiadem
  if u = v then Exit(true);  // Cykl znaleziony, kończymy
  if (visited[u] = false) and DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited) then Exit(true);
  p := p^.next;
 end;
 S.pop;             // Usuwamy bieżący wierzchołek ze stosu
 Exit(false);
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n,m,i,j,v1,v2 : integer;
 visited    : array of boolean;
 S,T      : stack;
 p,r      : PslistEl;
 A       : TList;

begin
 read(n,m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength(A,n);    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do A[i] := nil;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read(v1,v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new(p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A[v1];  // Dodajemy go na początek listy A[v1]
  A[v1] := p;
 end;

 writeln;

 SetLength(visited,n);      // Tworzymy tablicę odwiedzin
 S.init;             // Tworzymy stosy wierzchołków
 T.init;
 for i := 0 to n - 1 do      // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  for j := 0 to n - 1 do     // Zerujemy tablicę odwiedzin
   visited[j] := false;

  if DFSfindCycle(A,i,i,S,visited) = false then // Szukamy cyklu
   writeln(i,' - no cycle')
  else
  begin
   T.push(i);
   while S.empty = false do   // Przerzucamy stos S do stosu T
   begin
    T.push(S.top); S.pop;
   end;

   while T.empty = false do   // Wyświetlamy ścieżkę
   begin
    write(T.top(),' '); T.pop;
   end;
   writeln;
  end;
 end;

 // Usuwamy dynamiczne struktury danych

 SetLength(visited,0);

 S.destroy; T.destroy;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A[i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose(r);
  end;
 end;

 SetLength(A,0);
end.
Code::Blocks
// Wyszukiwanie cykli w grafie skierowanym
// Data: 19.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty(void);
  int top(void);
  void push(int v);
  void pop(void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty(void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top(void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push(int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop(void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Funkcja rekurencyjna wyszukująca cykl
//--------------------------------------
bool DFSfindCycle(slistEl ** graf, int v, int w, stack & S, bool * visited)
{
 int u;
 slistEl * p;

 visited[w] = true;       // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 S.push(w);           // Na stos wierzchołek bieżący
 p = graf[w];          // Rozpoczynamy przeglądanie sąsiadów
 while(p)
 {
  u = p->v;          // u - numer wierzchołka będącego sąsiadem

  if(u == v) return true;   // Cykl znaleziony, kończymy

  if(!visited[u] && DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited)) return true;

  p = p->next;
 }
 S.pop();            // Usuwamy bieżący wierzchołek ze stosu
 return false;
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n,m,i,j,v1,v2;
 slistEl * p,* r,** A;
 bool * visited;
 stack S,T;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A[v1];  // Dodajemy go na początek listy A[v1]
  A[v1] = p;
 }

 cout << endl;

 visited = new bool [n];     // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for(i = 0; i < n; i++)      // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 {
  for(j = 0; j < n; j++)     // Zerujemy tablicę odwiedzin
   visited[j] = false;

  if(!DFSfindCycle(A,i,i,S,visited)) // Szukamy cyklu
   cout << i << " - no cycle\n"; // Komunikat
  else
  {
   T.push(i);
   while(!S.empty())      // Przerzucamy stos S do stosu T
   {
    T.push(S.top()); S.pop();
   }

   while(!T.empty())      // Wyświetlamy ścieżkę
   {
    cout << T.top() << " "; T.pop();
   }
   cout << endl;
  }
 }

 // Usuwamy dynamiczne struktury danych

 delete [] visited;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A[i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] A;

 return 0;
}
Free Basic
' Wyszukiwanie cykli w grafie skierowanym
' Data: 22.12.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push(ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
  pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push(ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja rekurencyjna wyszukująca cykl
'--------------------------------------
Function DFSfindCycle(ByVal graf As slistEl Ptr Ptr, _
	          ByVal v As integer, ByVal w As integer, _
	          ByRef S As stack, _
	          ByVal visited As Integer Ptr) As Integer

 Dim As Integer u
 Dim As slistEl Ptr p

 visited[w] = 1         ' Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 S.push(w)           ' Na stos wierzchołek bieżący
 p = graf[w]          ' Rozpoczynamy przeglądanie sąsiadów
 While p
  u = p->v           ' u - numer wierzchołka będącego sąsiadem
  If u = v Then Return 1    ' Cykl znaleziony, kończymy
  If (visited[u] = 0) AndAlso (DFSfindCycle(graf,v,u,S,visited) = 1) Then Return 1
  p = p->Next
 Wend
 S.pop()            ' Usuwamy bieżący wierzchołek ze stosu
 Return 0
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n,m,i,j,v1,v2
Dim As slistEl Ptr p,r
Dim As slistEl Ptr Ptr A
Dim As Integer Ptr visited
Dim As stack S,T

Open Cons For Input As #1

Input #1,n,m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A[i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1,v1,v2    ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A[v1]   ' Dodajemy go na początek listy A[v1]
 A[v1] = p
Next

Close #1

Print

visited = New Integer [n]     ' Tworzymy tablicę odwiedzin

For i = 0 To n - 1         ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 For j = 0 To n - 1        ' Zerujemy tablicę odwiedzin
  visited[j] = 0
 Next
 
 If DFSfindCycle(A,i,i,S,visited) = 0 Then ' Szukamy cyklu
  Print i;" - no cycle"    ' Komunikat
 Else
  T.push(i)
  While S.empty() = 0      ' Przerzucamy stos S do stosu T
   T.push(S.top()): S.pop()
  Wend

  While T.empty() = 0      ' Wyświetlamy ścieżkę
   Print T.top();
   T.pop()
  Wend
  Print
 End If
Next

' Usuwamy dynamiczne struktury danych

Delete [] visited

For i = 0 To n - 1
 p = A[i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A

End
Wynik
9 15
0 1
1 4
2 5
3 0 3 1
4 2
5 1 5 8
6 3 6 4
7 4 7 5 7 6 7 8
8 3

0 1 4 2 5 8 3 0
1 4 2 5 8 3 1
2 5 8 3 1 4 2
3 1 4 2 5 8 3
4 2 5 8 3 1 4
5 8 3 1 4 2 5
6 - no cycle
7 - no cycle
8 3 1 4 2 5 8

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe