Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Zbiory rozłączne – implementacja w tablicy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy zaprojektować strukturę zbiorów rozłącznych opartą na tablicy.

Rozwiązanie

Struktura zbiorów rozłącznych (ang. disjoint sets structure) pozwala reprezentować zbiory, które nie posiadają części wspólnych. Podstawowym problemem jest określenie sposobu rozpoznawania przynależności elementu do jednego z podzbiorów. Otóż umówmy się, że w każdym z podzbiorów wybierzemy dokładnie jeden element. Element ten będzie reprezentantem danego podzbioru.

obrazek

Na powyższym rysunku widzimy cztery rozłączne zbiory. W każdym ze zbiorów jeden element jest reprezentantem i oznaczyliśmy go kolorem czerwonym. Teraz możemy powiedzieć, że są to zbiory H, K, L i E. Zbiór H jest reprezentowany przez element H, zbiór K reprezentuje element K, itd.

W strukturze zbiorów rozłącznych definiuje się zwykle dwie operacje:

 1. Find(x) – zwraca reprezentanta podzbioru, do którego należy element x. Np. w naszym przykładzie Find(G) = K, Find(F) = L, itd. Operacja ta pozwala określić przynależność elementu x do jednego z podzbiorów struktury.
 2. Union(x,y) – łączy ze sobą podzbiory zawierające elementy x i y w jeden nowy podzbiór. Reprezentantem nowego podzbioru staje się jeden z reprezentantów poprzednich podzbiorów zawierających x lub y. Np. Union(C, A) tworzy podzbiór:
obrazek

Strukturę zbiorów rozłącznych można prosto zrealizować w postaci dwóch tablic o tym samym rozmiarze. W jednej tablicy przechowujemy elementy. W drugiej tablicy przechowujemy reprezentantów podzbiorów, zawierających poszczególne elementy. Nazwijmy te tablice odpowiednio E (elementy)R (reprezentanci). W naszym przykładzie tablice te posiadają następującą zawartość:

obrazek
Tablica E
indeks zawartość
0 A
1 B
2 C
3 D
4 E
5 F
6 G
7 H
8 I
9 J
10 K
11 L
 
Tablica R
indeks zawartość
0 L
1 H
2 H
3 E
4 E
5 L
6 K
7 H
8 K
9 L
10 K
11 L

Operacja Find otrzymuje indeks elementu w tablicy E i zwraca element o tym indeksie z tablicy R. Wykonywana jest zatem w czasie stałym O(1).

Operacja Union jest tutaj bardziej skomplikowana. Otrzymuje ona indeksy elementów x i y w tablicy E. Najpierw Union musi sprawdzić, czy oba elementy należą do różnych podzbiorów. W tym celu wykonuje Find(x) i Find(y), zapamiętując wyniki rxry. Jeśli rx i ry są różnymi reprezentantami, to Union musi połączyć reprezentowane przez nie podzbiory w jeden podzbiór, który będzie zawierał elementy z obu podzbiorów. Operacja ta polega na przypisaniu wszystkim elementom podzbioru ry reprezentanta rx (lub na odwrót). Wymaga to przeglądnięcia całej tablicy R i zamienienia wszystkich elementów ry na rx. Otrzymujemy złożoność liniową O(n).

Jeśli elementy tworzą spójny zbiór wartości, to można uprościć strukturę zbiorów rozłącznych do jednej tablicy R. W takim przypadku indeksy odpowiadają bezpośrednio elementom zbioru, a zawartości komórek odpowiadają reprezentantom (indeksom elementów, które są reprezentantami). Zamieńmy w naszym przykładzie literki na numery elementów od 0 do 11. Otrzymamy:

obrazek
Tablica R
indeks zawartość
0 11
1 7
2 7
3 4
4 4
5 11
6 10
7 7
8 10
9 11
10 10
11 11

Operacja Find dla danego elementu (indeksu) zwraca zawartość komórki tablicy R o tym indeksie, czyli zwraca reprezentanta podzbioru, który zawiera dany element. Np. Find(6) = 10, czyli element nr 6 znajduje się w podzbiorze o reprezentancie 10.

Operacja Union(x, y) najpierw zapamiętuje w zmiennych rx i ry odpowiednio komórki R[x] i R[y]. Jeśli rx i ry są różne, to elementy x i y leżą w rozłącznych podzbiorach. W takim razie Union zastępuje w tablicy R wszystkie wystąpienia ry przez rx (lub na odwrót, wg uznania lub potrzeb).

Na samym początku korzystania ze struktury zbiorów rozłącznych tablicę R należy odpowiednio zainicjować. W tym przypadku wystarczy wprowadzić do jej komórek ich indeksy. Będzie to odpowiadało utworzeniu n rozłącznych zbiorów jednoelementowych:

obrazek
Tablica R
indeks zawartość
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11

Algorytmy obsługi struktury zbiorów rozłącznych zrealizowanych w tablicy

Find(R, x)

Wejście:

R : tablica reprezentantów.
x : element zbioru, indeks w tablicy R. x ∈ C.

Wyjście:

Reprezentant podzbioru, w którym znajduje się element x.

Lista kroków

K01: Zakończ z wynikiem R[x]

Algorytm Union(R, n, x, y)

Wejście:

R : tablica reprezentantów.
n : liczba elementów, n ∈ C.
x, y : elementy zbiorów, indeksy w tablicy R. x, y ∈ C.

Wyjście:

W tablicy R zostają połączone w jeden zbiór zbiory zawierające elementy x i y.

Elementy pomocnicze

rx, ry : reprezentanci podzbiorów, w których znajdują się elementy x i y. rxry ∈ C.
i : indeks, i ∈ C.

Lista kroków

K01: rx ← R[x] ; znajdujemy reprezentanta zbioru, który zawiera element x
K02: ry ← R[y] ; znajdujemy reprezentanta zbioru, który zawiera element y
K03: Jeśli rx = ry, ; elementy x i y muszą być w rozłącznych zbiorach
   to zakończ
K04: Dla i = 0,1,…,n - 1:
   wykonuj krok K05
K05:  Jeśli R[i] = ry, ; zastępujemy reprezentanta ry przez
    to R[i] ← rx   ; rx dla wszystkich elementów
K06: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy tablicę R 10-cio elementową, inicjuje ją, a następnie losuje 10 razy pary elementów. Dla wylosowanych elementów wykonywana jest operacja Union, co powoduje połączenie zbiorów, które te elementy zawierają. Na końcu wypisana zostaje przynależność każdego elementu do określonego podzbioru, liczba podzbiorów oraz zawartość tych podzbiorów.
Pascal
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data: 25.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program DSStruct;

const N = 10; // Liczba elementów

var
 R : array [0..N-1] of integer;

// Łączy dwa podzbiory w jeden
//----------------------------
procedure Union(x, y : integer);
var
 rx, ry, i : integer;
begin
 rx := R [x]; // Wyznaczamy reprezentanta zbioru zawierającego x
 ry := R [y]; // i reprezentanta zbioru zawierającego y
 if rx <> ry then    // Łączenie wymaga różnych zbiorów
  for i := 0 to N-1 do // Przeglądamy kolejne elementy tablicy R
   if R[i] = ry then R[i] := rx; // i zastępujemy w nich
                  // reprezentanta ry przez rx
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************
var
 i, j, x, y, c : integer;
begin
 Randomize; // Inicjujemy generator pseudolosowy
 for i := 0 to N-1 do
  R [i] := i; // Ustawiamy tablicę R
 for i := 1 to N do
 begin
  x := random(N); // Generujemy losowe x i y
  y := random(N);
  Union(x, y);  // Łączymy zbiory
 end;

 c := 0; // Licznik podzbiorów w R

 // Wyświetlamy wyniki

 for i := 0 to N-1 do
 begin
  if R[i] = i then inc(c); // Zliczamy reprezentantów
  writeln(i,' is in set ',R[i]);
 end;
 writeln;
 writeln('Number of sets = ',c);
 writeln;
 for i := 0 to N-1 do
  if R [i] = i then
  begin
   write ('Set ',i,' : ');
   for j := 0 to N-1 do
    if R[j] = i then write(j,' ');
   writeln;
  end;
 writeln;
end.
C++
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data: 25.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 10; // Liczba elementów

int R[N];

// Łączy dwa podzbiory w jeden
//----------------------------
void Union(int x, int y)
{
 int rx, ry, i;

 rx = R[x]; // Wyznaczamy reprezentanta zbioru zawierającego x
 ry = R[y]; // i reprezentanta zbioru zawierającego y
 if(rx != ry)       // Łączenie wymaga różnych zbiorów
  for(i = 0; i < N; i++) // Przeglądamy kolejne elementy tablicy R
   if(R [i] == ry) R [i] = rx; // i zastępujemy w nich reprezentanta
                 // ry przez rx
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************
int main()
{
 int i, j, x, y, c;

 srand(time(NULL)); // Inicjujemy generator pseudolosowy
 for(i = 0; i < N; i++)
  R [i] = i;    // Ustawiamy tablicę R
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = rand() % N; // Generujemy losowe x i y
  y = rand() % N;
  Union (x, y);  // Łączymy zbiory
 }

 c = 0; // Licznik podzbiorów w R

 // Wyświetlamy wyniki

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  if(R[i] == i) C++; // Zliczamy reprezentantów
  cout << i << " is in set " << R[i] << endl;
 }

 cout << endl
    << "Number of sets = " << c
    << endl << endl;

 for(i = 0; i < N; i++)
  if(R[i] == i)
  {
   cout << "Set " << i << ": ";
   for(j = 0; j < N; j++)
    if(R[j] == i) cout << j << " ";
   cout << endl;
  }
 cout << endl;

 return 0;

}
Basic
' Struktura zbiorów rozłącznych
' Data: 25.03.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

const N = 10 ' Liczba elementów

Dim Shared As Integer R (0 To N - 1)

' Łączy dwa podzbiory w jeden
'----------------------------
sub UnionSets (ByVal x As Integer,_
        ByVal y As Integer)

 Dim As integer rx, ry, i

 rx = R(x) ' Wyznaczamy reprezentanta zbioru zawierającego x
 ry = R(y) ' i reprezentanta zbioru zawierającego y
 If rx <> ry Then  ' Łączenie wymaga różnych zbiorów
  For i = 0 To N-1 ' Przeglądamy kolejne elementy tablicy R
   If R(i) = ry Then R(i) = rx ' i zastępujemy w nich
                 ' reprezentanta ry przez rx
  Next
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

dim As Integer i, j, x, y, c

Randomize ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 0 To N-1
 R(i) = i ' Ustawiamy tablicę R
Next

For i = 0 To N-1
 x = Int(Rnd * N) ' Generujemy losowe x i y
 y = Int(Rnd * N)
 UnionSets(x, y) ' Łączymy zbiory
Next

c = 0 ' Licznik podzbiorów w R

' Wyświetlamy wyniki

For i = 0 To N - 1
 If R(i) = i Then c += 1 ' Zliczamy reprezentantów
 Print i;" is in set ";R(i)
Next

Print
Print "Number of sets =";c
Print

For i = 0 To N-1
 If R(i) = i Then
  Print "Set";i;":";
  For j = 0 To N-1
   if R(j) = i Then Print j;
  Next
  Print
 End If
Next

Print

End
Python (dodatek)
# Struktura zbiorów rozłącznych
# Data: 3.03.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 10 # Liczba elementów
R = []

# Łączy dwa podzbiory w jeden
#----------------------------
def UnionSets(x,y):
  rx = R[x] # Wyznaczamy reprezentanta zbioru zawierającego x
  ry = R[y] # i reprezentanta zbioru zawierającego y
  if rx != ry: # Łączenie wymaga różnych zbiorów
    for i in range(N): # Przeglądamy kolejne elementy tablicy R
      if R[i] == ry: R[i] = rx # i zastępujemy w nich
                   # reprezentanta ry przez rx
# **********************
# *** PROGRAM GŁÓWNY ***
# **********************

# Tworzymy tablicę R

for i in range(N):
  R.append(i)

for i in range(N):
  x = random.randrange(N) # Generujemy losowe x i y
  y = random.randrange(N)
  UnionSets(x, y)     # Łączymy zbiory

c = 0 # Licznik podzbiorów w R

# Wyświetlamy wyniki

for i in range(N):
 if R[i] == i: c += 1 # Zliczamy reprezentantów
 print(i,"is in set",R[i])

print()
print("Number of sets =",c)
print()

for i in range(N):
  if R[i] == i:
    print("Set",i,": ", end="")
    for j in range(N):
      if R[j] == i: print(j,"", end="")

    print()
print()
Wynik:
0 is in set 0
1 is in set 8
2 is in set 6
3 is in set 8
4 is in set 8
5 is in set 5
6 is in set 6
7 is in set 6
8 is in set 8
9 is in set 8

Number of sets = 4

Set 0 : 0
Set 5 : 5
Set 6 : 2 6 7
Set 8 : 1 3 4 8 9

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.