Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Cykliczność grafu

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Należy zbadać, czy dany graf jest cykliczny.

Rozwiązanie dla spójnego grafu nieskierowanego

Cykl jest ścieżką, która rozpoczyna się i kończy w tym samym wierzchołku. Aby stwierdzić, czy graf zawiera jakiś cykl, przechodzimy go algorytmem DFS. Jeśli w trakcie przechodzenia natrafimy na wierzchołek już odwiedzony, a nie jest to wierzchołek, z którego przyszliśmy, to graf jest cykliczny. W przeciwnym razie graf jest acykliczny.

Prześledźmy na prostym przykładzie badanie cykliczności grafu.

obrazek Rozpoczynamy przejście DFS od wierzchołka 0.
obrazek Przechodzimy do wierzchołka 1. Wierzchołek 0 będzie ignorowany, ponieważ przyszliśmy z niego (na danym etapie algorytm zawsze musi "wiedzie", skąd nastąpiło przyjście do bieżącego wierzchołka).
obrazek Przechodzimy do wierzchołka 2. Wierzchołek 1 będzie ignorowany, ponieważ przyszliśmy z niego.
obrazek Przechodzimy do wierzchołka 3. Wierzchołek 2 będzie ignorowany.
obrazek Ponieważ wierzchołek 3 nie posiada dalszych sąsiadów, wracamy do wierzchołka 2 (uwaga, to nie jest przejście do wierzchołka 2, lecz powrót z gałęzi grafu, która została już w całości przebyta).
obrazek Wierzchołek 2 nie posiada dalszych sąsiadów, wracamy do wierzchołka 1. Kontynuujemy przeglądanie dalszych sąsiadów wierzchołka 1.
obrazek Przechodzimy do wierzchołka 4. Wierzchołek 1 ignorujemy, ponieważ przyszliśmy z niego.
obrazek Przechodzimy do wierzchołka 5.
obrazek W wierzchołku 5 natrafiamy na sąsiada 1, który był już wcześniej odwiedzony, a nie przyszliśmy do wierzchołka 5 z wierzchołka 1 (tylko z wierzchołka 4). Wykryliśmy cykl. Algorytm kończymy z wynikiem pozytywnym – graf jest cykliczny.

Jeśli graf nieskierowany nie posiada cykli, to jest drzewem.

Algorytm sprawdzania cykliczności spójnego grafu nieskierowanego

Funkcja isCyclic (n, graf)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

true – graf jest cykliczny.
false – graf nie jest cykliczny.
Zmienne pomocnicze:
S  :  stos liczb całkowitych.
w, v, z  :  wierzchołki robocze, w, v, z  ∈ C.
visited  :  n elementowa tablica logiczna służąca do zaznaczania wierzchołków odwiedzonych.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę visited  
K02: Ustaw wszystkie elementy
tablicy visited na false
 
K03: Utwórz pusty stos S  
K04: S.push (0) na stosie umieszczamy numer wierzchołka startowego
K05: S.push (-1) oraz numer wierzchołka, z którego przyszliśmy, -1 = żaden
K06: visited [0] ← true wierzchołek zaznaczamy jako odwiedzony
K07: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj kroki K08…K12
w pętli przechodzimy graf algorytmem DFS
K08: w ← S.top(); S.pop() w – wierzchołek, z którego przyszliśmy
K09: v ← S.top(); S.pop() v – wierzchołek bieżący
K10: Dla każdego sąsiada z wierzchołka v :
wykonuj kroki K11…K12
 
K11: Jeśli visited [z] = false,
to:
S.push (z)
S.push (v)
visited [z] ← true
Następny obieg pętli K10
jeśli sąsiad nie jest odwiedzony, to umieszczamy go na stosie wraz z numerem bieżącego wierzchołka
K12: Jeśli z ≠ w,
to zakończ z wynikiem true
trafiliśmy na odwiedzony wierzchołek, z którego nie przyszliśmy graf jest cykliczny
K13: Zakończ z wynikiem false nigdzie nie natrafiliśmy na odwiedzony wcześniej wierzchołek graf nie jest cykliczny

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję spójnego grafu nieskierowanego i sprawdza, czy jest on grafem cyklicznym. Jeśli tak, to wypisuje tekst "CYCLIC GRAPH". W przeciwnym razie wypisuje tekst "ACYCLIC GRAPH".
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
Graf cykliczny
obrazek
  6 6
0 1
1 2 1 4 1 5
2 3
4 5
Graf niecykliczny (drzewo)
obrazek
  6 5
0 1
1 2 1 4
2 3
4 5
Pascal
// Badanie cykliczności spójnego grafu nieskierowanego
// Data: 10.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

program testcyclic;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push (v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Funkcja bada cykliczność grafu
//-------------------------------
function isCyclic (n : integer; var G : TList) : boolean;
var
 S : stack;        // Stos
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin
 p : PslistEl;       // Wskaźnik elementu listy
 w, v, z, i : integer;   // Zmienne pomocnicze
begin
 SetLength (visited, n); // Tworzymy tablicę odwiedzin
 for i := 0 to n - 1 do visited [i] := false; // i zerujemy ją
 S.init;          // Tworzymy pusty stos
 S.push (0); S.push (-1); // Na stos wierzchołek startowy i -1
 visited [0] := true;  // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 while S.empty = false do // W pętli przechodzimy graf za pomocą DFS
 begin
  w := S.top; S.pop;   // Pobieramy ze stosu wierzchołek z którego przyszliśmy
  v := S.top; S.pop;   // oraz wierzchołek bieżący
  p := G [v];      // Przeglądamy jego listę sąsiadów
  while p <> nil do
  begin
   z := p^.v;      // Numer sąsiada
   if not visited [z] then
   begin
    S.push (z); S.push (v); // Sąsiada nieodwiedzonego umieszczamy na stosie
    visited [z] := true; // Oznaczamy go jako odwiedzonego
   end
   else if z <> w then  // Jeśli sąsiad jest odwiedzony i nie jest wierzchołkiem
   begin         // z którego przyszliśmy, to odkryliśmy cykl
    SetLength (visited, 0); // Usuwamy zmienne pomocnicze
    S.destroy;
    Exit (true);   // Kończymy z wynikiem true
   end;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 SetLength (visited, 0); // W grafie nie ma cykli.
 S.destroy;
 Exit (false);      // Kończymy z wynikiem false
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 p, r     : PslistEl;
 A      : TList;

begin
 read (n, m);     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do A [i] := nil;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v1, v2);   // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new (p);      // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] := p;
  new (p);      // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p^.v := v1;
  p^.next := A [v2];
  A [v2] := p;
 end;

 if isCyclic (n, A) then writeln('CYCLIC GRAPH')
 else         writeln('ACYCLIC GRAPH');

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);
end.
C++
// Badanie cykliczności spójnego grafu nieskierowanego
// Data: 10.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Funkcja bada cykliczność grafu
//-------------------------------
bool isCyclic (int n, slistEl ** G)
{
 stack S;           // Stos
 bool * visited;       // Tablica odwiedzin
 slistEl * p;         // Wskaźnik elementu listy
 int w, v, z, i;       // Zmienne pomocnicze

 visited = new bool [n];  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for(i = 0; i < n; i++) visited [i] = false; // i zerujemy ją

 S.push (0); S.push (-1); // Na stos wierzchołek startowy i -1
 visited [0] = true;    // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
 while(!S.empty())     // W pętli przechodzimy graf za pomocą DFS
 {
  w = S.top(); S.pop();  // Pobieramy ze stosu wierzchołek z którego przyszliśmy
  v = S.top(); S.pop();  // oraz wierzchołek bieżący
  for(p = G [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy jego listę sąsiadów
  {
   z = p->v;        // Numer sąsiada
   if(!visited [z])
   {
    S.push (z); S.push (v); // Sąsiada nieodwiedzonego umieszczamy na stosie
    visited [z] = true; // Oznaczamy go jako odwiedzonego
   }
   else if(z != w)    // Jeśli sąsiad jest odwiedzony i nie jest wierzchołkiem
   {            // z którego przyszliśmy, to odkryliśmy cykl
    delete [] visited;  // Usuwamy zmienne pomocnicze
    return true;      // Kończymy z wynikiem true
   }
  }
 }
 delete [] visited;     // W grafie nie ma cykli.
 return false;        // Kończymy z wynikiem false
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl * p, * r, ** A;

 cin >> n >> m;     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A [i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [v1];  // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] = p;
  p = new slistEl;  // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p->v = v1;
  p->next = A [v2];
  A [v2] = p;
 }

 if(isCyclic (n, A)) cout << "CYCLIC GRAPH";
 else       cout << "ACYCLIC GRAPH";

 cout << endl;

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] A;

 return 0;}
Basic
' Badanie cykliczności spójnego grafu nieskierowanego
' Data: 10.12.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
  pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
  e = S
  S = S->Next
  Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja bada cykliczność grafu
'-------------------------------
Function isCyclic (ByVal n As Integer, ByVal G As slistEl Ptr Ptr) As Integer

 Dim As stack S       ' Stos
 Dim As Integer ptr visited ' Tablica odwiedzin
 Dim As slistEl Ptr p    ' Wskaźnik elementu listy
 Dim As Integer w, v, z, i  ' Zmienne pomocnicze

 visited = new Integer [n] ' Tworzymy tablicę odwiedzin

 For i = 0 To n - 1
 	 visited [i] = 0   ' i zerujemy ją
 Next

 S.push (0): S.push (-1)' Na stos wierzchołek startowy i -1
 visited [0] = 1     ' Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony

 While S.empty() = 0    ' W pętli przechodzimy graf za pomocą DFS

  w = S.top(): S.pop()  ' Pobieramy ze stosu wierzchołek z którego przyszliśmy
  v = S.top(): S.pop()  ' oraz wierzchołek bieżący
  p = G [v]
  While p         ' Przeglądamy jego listę sąsiadów
   z = p->v        ' Numer sąsiada
   If visited [z] = 0 Then
    S.push (z): S.push (v) ' Sąsiada nieodwiedzonego umieszczamy na stosie
    visited [z] = 1  ' Oznaczamy go jako odwiedzonego
   ElseIf z <> w Then   ' Jeśli sąsiad jest odwiedzony i nie jest wierzchołkiem
    Delete [] visited  ' z którego przyszliśmy, to odkryliśmy cykl
    Return 1       ' Usuwamy zmienne pomocnicze i kończymy z wynikiem true
   EndIf
   p = p->Next
  Wend
 Wend
 
 Delete [] visited     ' W grafie nie ma cykli.
 return 0          ' Kończymy z wynikiem false
End Function


' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As slistEl Ptr Ptr A

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [v1]  ' Dodajemy go na początek listy A [v1]
 A [v1] = p
 p = new slistEl   ' Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
 p->v = v1
 p->next = A [v2]
 A [v2] = p
Next

Close #1

If isCyclic (n, A) Then
 Print "CYCLIC GRAPH"
Else
 Print "ACYCLIC GRAPH"
EndIf

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A

End
Wynik:
6 6
0 1
1 2 1 4 1 5
2 3
4 5
CYCLIC GRAPH
  6 5
0 1
1 2 1 4
2 3
4 5
ACYCLIC GRAPH

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie dla niespójnego grafu nieskierowanego

Jeśli graf jest niespójny, to składa się z kilku spójnych składowych. W takim przypadku test na cykliczność wykonujemy dla każdej spójnej składowej. Zasada jest następująca:

Tablicę visited tworzymy poza głównym algorytmem i zerujemy ją (algorytm główny tego nie robi). W osobnej zmiennej zapamiętujemy numer wierzchołka startowego (na początku będzie to 0). Następnie uruchamiamy poprzednio opisany algorytm, przekazując do niego numer wierzchołka startowego oraz tablicę visited. Algorytm odwiedza za pomocą DFS wierzchołki spójnej składowej, do której należy wierzchołek startowy. Jednocześnie w tablicy visited są odnotowane wierzchołki odwiedzone. Jeśli algorytm ten wykryje cykl, to zwraca true. W takim przypadku kończymy i również zwracamy true, ponieważ graf jest cykliczny. Jeśli algorytm zwróci false, to przeszukana spójna składowa grafu nie zawiera cyklu. W takim przypadku musimy przeszukać kolejną spójną składową. W tablicy visited szukamy od zapamiętanej pozycji startowej pierwszej komórki, która zawiera wartość false. Odpowiada ona wierzchołkowi, którego algorytm testowania cykliczności nie odwiedził, a zatem wierzchołek ten leży w innej składowej grafu. Uruchamiamy ponownie całą procedurę, przekazując do algorytmu cykliczności numer znalezionego wierzchołka oraz tablicę visited. Jeśli w tablicy visited nie będzie już komórek o wartości false, to cały graf jest przeszukany i nie zawiera cyklu. Kończymy zwracając false.

Algorytm sprawdzania cykliczności niespójnego grafu nieskierowanego

Funkcja isComponentCyclic (graf, v, visited)

Wejście:

graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
v  :  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  :  n elementowa tablica logiczna służąca do zaznaczania wierzchołków odwiedzonych.

Wyjście:

true – graf jest cykliczny.
false – graf nie jest cykliczny.
Zmienne pomocnicze:
S  :  stos liczb całkowitych.
w, z  :  wierzchołki robocze, w, v, z ∈ C.

Lista kroków:

K01: Utwórz pusty stos S  
K02: S.push (v); S.push (-1) na stosie umieszczamy numer wierzchołka startowego i -1
K03: visited [v] ← true wierzchołek oznaczamy jako odwiedzony
K04: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj kroki K05…K09
w pętli przechodzimy graf algorytmem DFS
K05: w ← S.top(); S.pop() w – wierzchołek, z którego przyszliśmy
K06: v ← S.top(); S.pop() v – wierzchołek bieżący
K07: Dla każdego sąsiada z wierzchołka v :
wykonuj kroki K08…K09
 
K08: Jeśli visited [z] = false,
to:
S.push (z)
S.push (v)
visited [z] ← true
Następny obieg pętli K07
jeśli sąsiad nie jest odwiedzony, to umieszczamy go na stosie wraz z numerem bieżącego wierzchołka
K09: Jeśli z ≠ w,
to zakończ z wynikiem true
trafiliśmy na odwiedzony wierzchołek, z którego nie przyszliśmy graf jest cykliczny
K10: Zakończ z wynikiem false nigdzie nie natrafiliśmy na odwiedzony wcześniej wierzchołek graf nie jest cykliczny

Funkcja isCyclic (n, graf)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

true – graf jest cykliczny.
false – graf nie jest cykliczny.
Zmienne pomocnicze:
i  :  wierzchołek startowy, i ∈ C.
visited  :  n elementowa tablica logiczna służąca do zaznaczania wierzchołków odwiedzonych.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę visited  
K02: Ustaw wszystkie elementy tablicy visited na false  
K03: Dla i = 0, 1, …, n - 1,
wykonuj
kroki K04..K05
szukamy pierwszego nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
K04: Jeśli visited [i] = true,
to
następny obieg pętli K3
 
K05: Jeśli isComponentCyclic (graf, i, visited) = true,
to zakończ z wynikiem true
sprawdzamy cykliczność składowej zawierającej znaleziony wierzchołek
K06: Zakończ z wynikiem false  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję dowolnego grafu nieskierowanego i sprawdza, czy jest on grafem cyklicznym. Jeśli tak, to wypisuje tekst "CYCLIC GRAPH". W przeciwnym razie wypisuje tekst "ACYCLIC GRAPH".
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
Niespójny graf cykliczny

obrazek
12 11
0 1
1 8
2 3 2 5
3 7
4 9
5 8 5 10
6 9 6 11
7 10
Niespójny graf niecykliczny

obrazek
12 10
0 1
1 8
2 3 2 5
4 9
5 8 5 10
6 9 6 11
7 10
Pascal
// Badanie cykliczności niespójnego grafu nieskierowanego
// Data: 14.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------------------

program project1;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
stack = object
 private
  S : PslistEl; // lista przechowująca stos

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  top : integer;
  procedure push (v : integer);
  procedure pop;
end;

// Konstruktor
//------------
constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca liczbę ze szczytu stosu
//----------------------------------
function stack.top : integer;
begin
 top := S^.v;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------
procedure stack.push (v : integer);
var
 e : PslistEl;
begin
 new (e);
 e^.v := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------
procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose (e);
 end;
end;

// Funkcja bada cykliczność składowej grafu
//-----------------------------------------
function isComponentCyclic (var G : TList; v : integer; var visited : array of boolean) : boolean;
var
 S : stack;        // Stos
 p : PslistEl;      // Wskaźnik elementu listy
 w, z : integer;     // Zmienne pomocnicze
begin
 S.init;         // Tworzymy pusty stos
 S.push (v); S.push (-1); // Na stos wierzchołek startowy i -1
 visited [v] := true;  // Oznaczamy wierzchołek startowy jako odwiedzony
 while S.empty = false do // W pętli przechodzimy graf za pomocą DFS
 begin
  w := S.top; S.pop;   // Pobieramy ze stosu wierzchołek z którego przyszliśmy
  v := S.top; S.pop;   // oraz wierzchołek bieżący
  p := G [v];     // Przeglądamy jego listę sąsiadów
  while p <> nil do
  begin
   z := p^.v;      // Numer sąsiada
   if visited [z] = false then
   begin
    S.push (z); S.push (v); // Sąsiada nieodwiedzonego umieszczamy na stosie
    visited [z] := true;
   end
   else if z <> w then // Jeśli sąsiad jest odwiedzony i nie jest wierzchołkiem
   begin        // z którego przyszliśmy, to odkryliśmy cykl
    S.destroy;
    Exit (true);   // Kończymy z wynikiem true
   end;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 S.destroy;
 Exit (false);     // Kończymy z wynikiem false
end;

// Funkcja bada cykliczność grafu
//-------------------------------
function isCyclic (n : integer; var G : Tlist) : boolean;
var
 i : integer;
 visited : array of boolean;
begin
 SetLength (visited, n);// Tworzymy tablicę odwiedzin
 for i := 0 to n - 1 do
  visited [i] := false;// Tablicę zerujemy
 for i := 0 to n - 1 do  // Szukamy wierzchołka startowego
  if(visited [i] = false) and (isComponentCyclic (G, i, visited) = true) then
  begin
   SetLength (visited, 0);
   Exit (true);    // Cykl znaleziony, kończymy z true
  end;
 SetLength (visited, 0);
 Exit (false);     // Graf nie posiada cyklu, kończymy z false
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 p, r     : PslistEl;
 A      : TList;

begin
 read (n, m);      // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);   // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do A [i] := nil;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v1, v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;      // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [v1];  // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] := p;
  new (p);       // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p^.v := v1;
  p^.next := A [v2];
  A [v2] := p;
 end;

 if isCyclic (n, A) then writeln('CYCLIC GRAPH')
 else           writeln('ACYCLIC GRAPH');

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);
end.
C++
// Badanie cykliczności niespójnego grafu nieskierowanego
// Data: 14.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack();    // konstruktor
  ~stack();   // destruktor
  bool empty (void);
  int top (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------
stack::stack()
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack()
{
 while(S) pop();
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty (void)
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------
int stack::top (void)
{
 return S->v;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push (int v)
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->v  = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop (void)
{
 if(S)
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

// Funkcja bada cykliczność składowej grafu
//-----------------------------------------
bool isComponentCyclic (slistEl ** G, int v, bool * visited)
{
 stack S;         // Stos
 slistEl * p;       // Wskaźnik elementu listy
 int w, z;         // Zmienne pomocnicze

 S.push (v); S.push (-1); // Na stos wierzchołek startowy i -1
 visited [v] = true;   // Wierzchołek startowy oznaczamy jako odwiedzony
 while(!S.empty())   // W pętli przechodzimy graf za pomocą DFS
 {
  w = S.top(); S.pop(); // Pobieramy ze stosu wierzchołek z którego przyszliśmy
  v = S.top(); S.pop(); // oraz wierzchołek bieżący

  for(p = G [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiadów
  {
   z = p->v;      // Numer sąsiada
   if(!visited [z])
   {
    S.push (z); S.push (v); // Sąsiada nieodwiedzonego umieszczamy na stosie
    visited [z] = true;
   }
   else if(z != w)  // Jeśli sąsiad jest odwiedzony i nie jest wierzchołkiem
              // z którego przyszliśmy, to odkryliśmy cykl
    return true;    // Kończymy z wynikiem true
  }
 }
 return false;      // Kończymy z wynikiem false
}

// Funkcja bada cykliczność grafu
//-------------------------------
bool isCyclic (int n, slistEl ** G)
{
 int i;
 bool * visited;

 visited = new bool [n];// Tworzymy tablicę odwiedzin
 for(i = 0; i < n; i++)
  visited [i] = false; // Tablicę zerujemy
 for(i = 0; i < n; i++) // Szukamy wierzchołka startowego
  if(!visited [i] && isComponentCyclic (G, i, visited))
  {
   delete [] visited;
   return true;   // Cykl znaleziony, kończymy z true
  }
 delete [] visited;
 return false;     // Graf nie posiada cyklu, kończymy z false
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl * p, * r, ** A;

 cin >> n >> m;    // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A [i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] = p;
  p = new slistEl;  // Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
  p->v = v1;
  p->next = A [v2];
  A [v2] = p;
 }

 if(isCyclic (n, A)) cout << "CYCLIC GRAPH";
 else       cout << "ACYCLIC GRAPH";

 cout << endl;

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] A;

 return 0;}
Basic
' Badanie cykliczności niespójnego grafu nieskierowanego
' Data: 14.12.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos
 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------
Constructor stack()
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------
Destructor stack()
 While S
 	 pop()
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty() As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------
Function stack.top() As Integer
 top = S->v
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push (ByVal v As Integer)
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->v  = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop()
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub

' Funkcja bada cykliczność składowej grafu
'-----------------------------------------
Function isComponentCyclic (ByVal G As slistEl Ptr Ptr, ByVal v As Integer, ByVal visited As Integer Ptr) As Integer

 Dim As stack S        ' Stos
 Dim As slistEl Ptr p     ' Wskaźnik elementu listy
 Dim As Integer w, z     ' Zmienne pomocnicze

 S.push (v): S.push (-1) ' Na stos wierzchołek startowy i -1
 visited [v] = 1      ' Wierzchołek oznaczamy jako odwiedzony
 While S.empty() = 0     ' W pętli przechodzimy graf za pomocą DFS

  w = S.top(): S.pop()   ' Pobieramy ze stosu wierzchołek z którego przyszliśmy
  v = S.top(): S.pop()   ' oraz wierzchołek bieżący
  p = G [v]
  While p          ' Przeglądamy jego listę sąsiadów
   z = p->v         ' Numer sąsiada
   If visited [z] = 0 Then
    S.push (z): S.push (v) ' Sąsiada nieodwiedzonego umieszczamy na stosie
    visited [z] = 1
   ElseIf z <> w Then    ' Jeśli sąsiad jest odwiedzony i nie jest wierzchołkiem
                ' z którego przyszliśmy, to odkryliśmy cykl
    Return 1        ' Kończymy z wynikiem true
   EndIf
   p = p->Next
  Wend
 Wend
 
 Return 0           ' W grafie nie ma cykli. Kończymy z wynikiem false
End Function

' Funkcja bada cykliczność grafu
'-------------------------------
Function isCyclic (ByVal n As Integer, ByVal G As slistEl Ptr Ptr) As Integer
 
 Dim As Integer i
 Dim As Integer ptr visited

 visited = new Integer [n] ' Tworzymy tablicę odwiedzin
 For i = 0 To n - 1
  visited [i] = 0    ' Tablicę zerujemy
 Next
 For i = 0 To n - 1    ' Szukamy wierzchołka startowego
  if(visited [i] = 0) AndAlso (isComponentCyclic (G, i, visited) = 1) Then
   Delete [] visited
   Return 1       ' Cykl znaleziony, kończymy z true
  End If
 Next
 Delete [] visited
 Return 0         ' Graf nie posiada cyklu, kończymy z false
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As slistEl Ptr Ptr A

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [v1]  ' Dodajemy go na początek listy A [v1]
 A [v1] = p
 p = new slistEl   ' Krawędź w drugą stronę, bo graf jest nieskierowany
 p->v = v1
 p->next = A [v2]
 A [v2] = p
Next

Close #1

If isCyclic (n, A) Then
 Print "CYCLIC GRAPH"
Else
 Print "ACYCLIC GRAPH"
EndIf

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A

End
Wynik:
12 11
0 1
1 8
2 3 2 5
3 7
4 9
5 8 5 10
6 9 6 11
7 10
CYCLIC GRAPH
  12 10
0 1
1 8
2 3 2 5
4 9
5 8 5 10
6 9 6 11
7 10
ACYCLIC GRAPH

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie dla grafu skierowanego

Przy grafie skierowanym postępujemy podobnie jak przy grafie niespójnym. Chodzi o to, że z uwagi na kierunkowość krawędzi przejście DFS od wybranego wierzchołka nie gwarantuje nam odwiedzenia wszystkich wierzchołków w grafie, a te nieodwiedzone wierzchołki mogą tworzyć cykle. Istnieje również drugi problem: w grafie skierowanym DFS może ponownie odwiedzać określony wierzchołek, a mimo to nie będzie cyklu. Przyjrzyjmy się poniższemu rysunkowi:

obrazek

Jeśli przejście DFS wyruszy od wierzchołka 0, to dotrze do wierzchołka 3 dwoma drogami (niebieską i czerwoną). Jeśli pierwsza będzie droga niebieska, to DFS ustawi wierzchołek 3 jako odwiedzony. Następnie wyruszy drogą czerwoną i w wierzchołku 2 stwierdzi, że istnieje krawędź do już odwiedzonego wcześniej wierzchołka 3. Wg kryterium dla grafu nieskierowanego oznacza to cykl. Jak widzimy, tutaj to kryterium zawodzi, ponieważ cykl nie istnieje. Wniosek jest tylko jeden: dla grafu skierowanego musimy przyjąć inne kryterium wykrywania cyklu.

Umówmy się, że wierzchołki grafu będą mogły znajdować się w trzech stanach pamiętanych przez tablicę odwiedzin:

W grafie skierowanym cykl istnieje tylko wtedy, gdy krawędź wiedzie do wierzchołka przetwarzanego (szarego). Wierzchołki już przetworzone nie mogą tworzyć cyklu ( gdyby tak było, to algorytm znalazł by już ten cykl wcześniej i zakończył swoje działanie, nieprawdaż?). Prześledźmy to na prostym przykładzie.

obrazek Mamy dany graf skierowany. Umówmy się, że DFS będzie go przechodzić wg kolejnych numerów wierzchołków.

Początkowo wszystkie wierzchołki są białe.

obrazek Przejście DFS rozpoczynamy od wierzchołka 0. Zmieniamy jego kolor na szary (oznaczający wierzchołek w trakcie przetwarzania). Posiada on trzech sąsiadów: wierzchołki 1, 2 i 3, które odwiedzamy rekurencyjnie w tej kolejności.
obrazek Przechodzimy do wierzchołka 1. Zmieniamy jego kolor na szary. Wierzchołek posiada tylko jednego sąsiada: wierzchołek nr 2.
obrazek Przechodzimy do wierzchołka 2. Ponieważ wierzchołek ten nie posiada dalszych sąsiadów, zmieniamy jego kolor na czarny (oznaczający zakończenie przetwarzania wierzchołka).
obrazek  Wracamy do wierzchołka 1. Wierzchołek nie posiada dalszych sąsiadów. Zmieniamy jego kolor na czarny.
obrazek Wracamy do wierzchołka 0. Posiada on wciąż dwóch sąsiadów do zbadania: wierzchołki 2 i 3.
Do wierzchołka 2 nie przechodzimy, ponieważ ma kolor czarny (odwiedzamy tylko wierzchołki białe, a napotkanie wierzchołka szarego sygnalizuje cykl). Zatem kolejnym do odwiedzenia wierzchołkiem będzie wierzchołek 3.
obrazek Idziemy do wierzchołka 3. Kolorujemy go na szaro. Kolejnym do odwiedzenia sąsiadem jest wierzchołek 4.
obrazek Idziemy do wierzchołka 4. Kolorujemy go na szaro. Następnym do odwiedzenia jest wierzchołek 5.
obrazek Jesteśmy w wierzchołku 5. Kolorujemy go na szaro. Wykrywamy, że sąsiad 3 jest szary. Oznacza to istnienie cyklu. Kończymy algorytm z wynikiem pozytywnym – graf jest cykliczny.

Algorytm sprawdzania cykliczności grafu skierowanego

Algorytm rekurencyjnej funkcji isGraphCyclic

Wejście:

graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
v  :  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  :  n elementowa tablica całkowita służąca do zaznaczania wierzchołków odwiedzonych.

Wyjście:

true – graf jest cykliczny.
false – graf nie jest cykliczny.
Zmienne pomocnicze:
u  :  wierzchołek sąsiedni, u ∈ C.

Lista kroków:

K01: vsited [v] ← szary oznaczamy bieżący wierzchołek jako szary
K02: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
kroki K03…K05
 
K03: Jeśli visited [u] = czarny,
to następny obieg pętli K02
wierzchołki przetworzone ignorujemy
K04: Jeśli visited [u] = szary,
to zakończ z wynikiem true
cykl znaleziony, kończymy
K05: Jeśli isGraphCyclic (graf, u, visited) = true,
to zakończ z wynikiem true
wywołanie rekurencyjne dla sąsiada u
K06: visited [v] ← czarny wierzchołek przetworzony, ustawiamy kolor czarny
K07: Zakończ z wynikiem false nie było cyklu

Algorytm funkcji isCyclic (n, graf)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

true – graf jest cykliczny.
false – graf nie jest cykliczny.
Zmienne pomocnicze:
i  :  wierzchołek startowy, i ∈ C.
visited  :  n elementowa tablica całkowita służąca do zaznaczania wierzchołków odwiedzonych.

Lista kroków:

K01: Utwórz n elementową tablicę visited  
K02: Ustaw wszystkie elementy
tablicy visited na biało
 
K03: Dla i = 0, 1, …, n - 1,
wykonuj kroki K04..K05
szukamy pierwszego nieodwiedzonego jeszcze wierzchołka
K04: Jeśli visited [i] ≠ biały,
to następny obieg pętli K3
pomijamy wierzchołki już przetworzone
K05: Jeśli isGraphCyclic (graf, i, visited) = true,
to zakończ z wynikiem true
sprawdzamy cykliczność składowej zawierającej znaleziony wierzchołek
K06: Zakończ z wynikiem false  

Kolory możemy kodować liczbami lub nawet znakami (znaki ASCII zajmują 1 bajt pamięci) : 'b', 0 (biały); 's', 1 (szary) i 'c', 2 (czarny).


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję dowolnego grafu skierowanego i sprawdza, czy jest on grafem cyklicznym. Jeśli tak, to wypisuje tekst "CYCLIC GRAPH". W przeciwnym razie wypisuje tekst "ACYCLIC GRAPH".
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
Cykliczny graf skierowany
obrazek
6 7
0 1 0 2 0 3
1 2
3 4
4 5
5 3
Niecykliczny graf skierowany
obrazek
6 7
0 1 0 2 0 3
1 2
3 4 3 5
4 5
Pascal
// Badanie cykliczności grafu skierowanego
// Data: 19.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------

program project1;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

TList = array of PslistEl;

// Funkcje badające cykliczność grafu
//-----------------------------------
function isGraphCyclic (var G : TList; v : integer; var visited : array of char) : boolean;
var
 p : PslistEl;       // Wskaźnik elementu listy
 u : integer;
begin
 visited [v] := 'G';   // Kolorujemy wierzchołek na szaro
 p := G [v];       // Sprawdzamy kolejnych sąsiadów
 while p <> nil do
 begin
  u := p^.v;       // u <-- numer sąsiada
  if visited [u] = 'G' then Exit (true); // Sąsiad szary - mamy cykl. przerywamy
  if(visited [u] = 'W') and
    isGraphCyclic (G, u, visited) then Exit (true); // Wywołanie rekurencyjne
  p := p^.next;
 end;
 visited [v] := 'B';   // Kolorujemy wierzchołek na czarno
 Exit (false);
end;

function isCyclic (n : integer; var G : Tlist) : boolean;
var
 i : integer;
 visited : array of char;
begin
 SetLength (visited, n); // Tworzymy tablicę odwiedzin
 for i := 0 to n - 1 do
  visited [i] := 'W';  // Tablicę zerujemy
 for i := 0 to n - 1 do
  if(visited [i] = 'W') and
    isGraphCyclic (G, i, visited) then Exit (true);
 Exit (false);
end;

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 p, r     : PslistEl;
 A      : TList;

begin
 read (n, m);     // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do A [i] := nil;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v1, v2);   // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new (p);      // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] := p;
 end;

 if isCyclic (n, A) then writeln('CYCLIC GRAPH')
 else         writeln('ACYCLIC GRAPH');

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);

end.
C++
// Badanie cykliczności grafu skierowanego
// Data: 19.12.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Funkcje badające cykliczność grafu
//-----------------------------------
bool isGraphCyclic (slistEl ** G, int v, char * visited)
{
 slistEl * p;        // Wskaźnik elementu listy
 int u;

 visited [v] = 'G';    // Kolorujemy wierzchołek na szaro
 p = G [v];        // Sprawdzamy kolejnych sąsiadów
 while(p)
 {
  u = p->v;        // u <-- numer sąsiada
  if(visited [u] == 'G') return true; // Sąsiad szary - mamy cykl. przerywamy
  if((visited [u] == 'W') &&
    isGraphCyclic (G, u, visited)) return true; // Wywołanie rekurencyjne
  p = p->next;
 }
 visited [v] = 'B';    // Kolorujemy wierzchołek na czarno
 return false;
}

bool isCyclic (int n, slistEl ** G)
{
 int i;
 char * visited;

 visited = new char [n]; // Tworzymy tablicę odwiedzin
 for(i = 0; i < n; i++)
  visited [i] = 'W';   // Tablicę zerujemy
 for(i = 0; i < n; i++)
  if((visited [i] = 'W') &&
   isGraphCyclic (G, i, visited)) return true;
 return false;
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl * p, * r, ** A;

 cin >> n >> m;      // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++) A [i] = NULL;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] = p;
 }

 if(isCyclic (n, A)) cout << "CYCLIC GRAPH";
 else       cout << "ACYCLIC GRAPH";

 cout << endl;

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] A;

 return 0;}
Basic
' Badanie cykliczności grafu skierowanego
' Data: 19.12.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Funkcje badające cykliczność grafu
'-----------------------------------

Const WHITE = 0
Const GRAY = 1
Const BLACK = 2

Function isGraphCyclic (ByVal G As slistEl Ptr Ptr, _
	          ByVal v As Integer, _
	          ByVal visited As Byte Ptr) As Integer

 Dim As slistEl ptr p   ' Wskaźnik elementu listy
 Dim As Integer u

 visited [v] = GRAY   ' Kolorujemy wierzchołek na szaro
 p = G [v]        ' Sprawdzamy kolejnych sąsiadów
 While p
  u = p->v        ' u <-- numer sąsiada
  If visited [u] = GRAY Then Return 1 ' Sąsiad szary - mamy cykl. przerywamy
  if(visited [u] = WHITE) AndAlso _
   (isGraphCyclic (G, u, visited) = 1) Then Return 1 ' Wywołanie rekurencyjne
  p = p->Next
 Wend
 visited [v] = BLACK   ' Kolorujemy wierzchołek na czarno
 Return 0
End Function

Function isCyclic (ByVal n As integer, ByVal G As slistEl Ptr Ptr) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As Byte Ptr visited

 visited = New Byte [n] ' Tworzymy tablicę odwiedzin
 For i = 0 To n - 1
  visited [i] = WHITE  ' Tablicę zerujemy
 Next
 For i = 0 To n - 1
  if(visited [i] = WHITE) AndAlso _
   (isGraphCyclic (G, i, visited) = 1) Then Return 1
 Next
 Return 0
End Function

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As slistEl Ptr Ptr A

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [v1]  ' Dodajemy go na początek listy A [v1]
 A [v1] = p
Next

Close #1

If isCyclic (n, A) Then
 Print "CYCLIC GRAPH"
Else
 Print "ACYCLIC GRAPH"
EndIf

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A

End
Wynik:
6 7
0 1 0 2 0 3
1 2
3 4
4 5
5 3
CYCLIC GRAPH
  6 7
0 1 0 2 0 3
1 2
3 4 3 5
4 5
ACYCLIC GRAPH

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.