Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Znajdowanie drogi w labiryncie

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI

Labirynt jako graf

Użyteczność teorii grafów jest tak duża, ponieważ grafy potrafią odwzorowywać wiele skomplikowanych obiektów ze świata rzeczywistego. Typowym przykładem jest labirynt, który często pojawia się w zadaniach olimpiady informatycznej. W tym rozdziale pokażemy zastosowanie opisanego wcześniej algorytmu wyszukiwania ścieżki w grafie do znalezienia wyjścia z labiryntu.

Labirynt będziemy reprezentować w postaci dwuwymiarowej tablicy znaków ASCII o rozmiarze m wierszy na n kolumn. Dane do programu można przygotować sobie w notatniku Windows. Tablica będzie zawierała następujące znaki:

# - ściana
. - korytarz
S - start
W - wyjście
* - koniec danych

W ostatnim wierszu umieszczamy znak końca danych *. Wokół labiryntu musi być "ściana" (inaczej program wyjdzie "poza" labirynt i nastąpi błąd). Na przykład:

########################################
#S.##..#.....###.................##....#
##.#.....#.#...#.######.###..###.#..####
#..#.###.#.#.###.#....###.##.#.........#
##...#.###.#.#...#.#.##......###########
####.....###.#.###.#.#..#..#..#........#
#.....##.#...#.....#.##.#.############.#
#####..###.#########.#..#.#............#
#........#.#.........##.#.##.###.#####.#
#.###.##.#.#.#######..#.#..#.#.#.....#.#
#...#..#.#.#.#........#.####.#.#####.#.#
###.####.#.#.###.#.#..#......#.......#.#
#...#....#.#.....#######.#####.#####.#.#
###.#.#.##.#####.#.....#.......#.....#.#
#...###....###.#.#.#.#.###############.#
#.#...########.#.#.#.#.................#
###.#.#........#.#.#########.###########
#...#....#####.#.#...#.....#.......#...#
#.########...###.#.#.#.#####.#.###.#.###
#..........#.....#.#.........#...#....W#
########################################
*

Pozostaje problem interpretacji tych danych jako grafu. Rozwiązanie jest bardzo proste. Każdy znak tablicy będzie odpowiadał "wierzchołkowi" grafu. Znak "#" to wierzchołek izolowany, do którego nie prowadzą żadne krawędzie. Pozostałe znaki oznaczają wierzchołki połączone krawędziami.

obrazek

Krawędzie istnieją jedynie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wierzchołkami. Wierzchołki sąsiadują ze sobą jedynie w poziomie i w pionie (a nie np. po przekątnej). Informacja o istnieniu krawędzi jest zawarta wewnątrz samej tablicy znakowej. Do sąsiedniego wierzchołka możemy przejść, jeśli zawiera on znak korytarza ".". Jeśli jest to inny znak, to przejście nie jest możliwe (nie istnieje krawędź łącząca te dwa wierzchołki).

Do wyszukania ścieżki zastosujemy algorytm opisany w poprzednim rozdziale. Wykorzystamy przejście BFS, które gwarantuje znalezienie najkrótszej ścieżki. Zasada pracy naszego algorytmu jest następująca:

Po odczytaniu tablicy poszukamy w niej położenia znaków S i W. Położenie to zapamiętamy w odpowiednich zmiennych. Znak S pozostawimy bez zmian, natomiast znak W zastąpimy znakiem korytarza ".", aby algorytm mógł dojść do tego miejsca.

Następnie uruchomimy algorytm szukania ścieżki przejściem BFS – w tej wersji kolejka będzie przechowywała współrzędne kolejno odwiedzanych wierzchołków, tzn. numery wiersza i kolumny, w których znajduje się przetwarzany wierzchołek/znak labiryntu. Na początku w kolejce umieścimy współrzędne znaku S, które znaleźliśmy w początkowej fazie algorytmu. Wyszukiwanie trwa dotąd, aż algorytm dojdzie do współrzędnych znaku W lub wyczerpie wszystkie dostępne wierzchołki. W tym drugim przypadku ścieżka nie istnieje i należy wypisać odpowiednią informację.

W trakcie przeglądania labiryntu algorytm umieszcza w komórkach tablicy informację o tym, skąd do danej komórki przyszedł. Informacja ta składa się z jednej z czterech małych liter:

g - z góry, tzn. ze znaku leżącego w wierszu powyżej
d - z dołu, tzn. ze znaku leżącego w wierszu poniżej
l - z lewa, tzn. ze znaku leżącego po lewej stronie
p - z prawa, tzn. ze znaku leżącego po prawej stronie

Informacja ta posłuży na końcu do wyznaczenia przebytej ścieżki. Drugą funkcją tych znaków jest zastąpienie tablicy visited. Przetworzenie węzła polega na sprawdzeniu, czy nie jest to węzeł, który pierwotnie zawierał literkę W. Jeśli tak, to wyszukiwanie jest przerywane. W przeciwnym razie algorytm sprawdza czterech sąsiadów (górnego, dolnego, lewego i prawego). Sąsiad nieodwiedzony jest znakiem korytarza "." i jego współrzędne trafiają do kolejki po wstawieniu znaku kierunku przyjścia (g, d, p, l).

Gdy wyszukiwanie ścieżki się zakończy, to sprawdzana jest zawartość lokacji w tablicy, która początkowo zawierała znak W (znak ten został zastąpiony przez znak korytarza "."). Jeśli w tym miejscu mamy wciąż znak korytarza ".", to algorytm BFS nie odnalazł ścieżki, W przeciwnym razie idziemy wstecz po znakach g, d, p, l aż do pozycji S. Każdy ze znaków zamieniamy na znak "+".

Na koniec usuwamy z tablicy pozostałe znaki kierunków, odtwarzamy znak W na jego oryginalnej pozycji i wyświetlamy treść tablicy.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje definicję labiryntu w postaci ciągu wierszy znaków. W ostatnim wierszu musi się znaleźć znak *. Do przechowywania labiryntu program wykorzystuje dynamiczną tablicę łańcuchów znakowych. Wielkość tej tablicy jest na bieżąco dopasowywana do napływających danych. Zasada takiego dopasowania jest opisana w rozdziale o macierzach.
Pascal
// Znajdowanie wyjścia z labiryntu
// Data: 25.08.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

program labirynt;

// Typy dla kolejki
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v  : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
 queue = object
  private
   head : PslistEl;
   tail : PslistEl;

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : integer;
   procedure push(v : integer);
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
constructor queue.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 while not empty do pop;
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 if head = nil then empty := true
 else        empty := false;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function queue.front : integer;
begin
 if head = nil then front := -MAXINT
 else        front := head^.v;
end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push(v : integer);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := nil;
 p^.v := v;
 if tail = nil then head := p
 else tail^.next := p;
 tail := p;
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head;
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose(p);
 end;
end;

// Zmienne globalne
//-----------------

var
 ws, ks : integer;  // Współrzędne startowe - wiersz, kolumna
 ww, kw : integer;  // Współrzędne wyjścia - wiersz, kolumna
 L : array of string; // Labirynt

// Odczytuje labirynt
// Wyszukuje wierzchołki
// startowy i wyjściowy
//----------------------
procedure czytajL;
var
 s : string;
 i, j : integer;
begin
 i := 0;      // Licznik wierszy
 repeat
  readln(s);    // Czytamy wiersz z wejścia
  if s <> '*' then // Jeśli nie jest to wiersz końcowy, to
  begin
   if Length(L) < i+1 then SetLength(L,i+10); // rozmiar tablicy
   L[i] := s;   // odczytany wiersz umieszczamy w tablicy M
   inc(i);    // zwiększamy licznik wierszy
  end;
 until s = '*';

 ws := -1; ks := -1; // Ustawiamy wstępnie współrzędne startu
 ww := -1; kw := -1; // oraz wyjścia

 for i := 0 to High(L) do // Szukamy S i W
  for j := 1 to Length(L[i]) do
   if L[i][j] = 'S' then
   begin
    ws := i; ks := j; // S znalezione
   end
   else if L[i][j] = 'W' then
   begin
    ww := i; kw := j; // W znalezione
    L[i][j] := '.';
   end;
end;

// Procedura szukania wyjścia
//---------------------------
procedure SzukajW;
var
 Q  : queue;
 w,k : integer; // Wiersz, kolumna bieżącego wierzchołka
 i,j : integer;

begin
 Q.init;   // Inicjujemy kolejkę
 Q.push(ws); // W kolejce umieszczamy wierzchołek startowy
 Q.push(ks);

 while Q.empty = false do
 begin
  w := Q.front; Q.pop; // Pobieramy z kolejki wiersz
  k := Q.front; Q.pop; // i kolumnę bieżącego wierzchołka

  // Sprawdzamy, czy osiągnęliśmy wyjście

  if(w = ww) and (k = kw) then break;

  // Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka

  for i := -1 to 1 do
   for j := -1 to 1 do
    if(i <> j) and ((i = 0) or (j = 0)) then
    begin
     if L[w+i][k+j] = '.' then
     begin
      // W komórce sąsiada zapisujemy, skąd przyszliśmy do niej
      if   i = -1 then L[w+i][k+j] := 'd'  // z dołu
      else if i = 1 then L[w+i][k+j] := 'g'  // z góry
      else if j = -1 then L[w+i][k+j] := 'p'  // z prawej
      else        L[w+i][k+j] := 'l'; // z lewej

      Q.push(w+i); // Sąsiad zostaje umieszczony w kolejce
      Q.push(k+j);
     end;
    end;
 end;
 Q.destroy; // Czyścimy kolejkę
end;

// Procedura wypisuje labirynt z ewentualną ścieżką
// Zastępuje znaki kierunków znakiem +.
//-------------------------------------------------
procedure PiszL;
var
 i,j : integer;
 c  : char;
begin

 // Najpierw sprawdzamy, czy ścieżka została znaleziona
 // Jeśli tak, to zastępujemy ją znakami +

 if L[ww][kw] <> '.' then
 begin
  i := ww; j := kw;
  while(i <> ws) or (j <> ks) do
  begin
   c := L[i][j];
   L[i][j] := '+';
   case c of
    'd' : inc(i);
    'g' : dec(i);
    'p' : inc(j);
    'l' : dec(j);
   end;
  end;
 end;

 L[ww][kw] : = 'W'; // Odtwarzamy znak wyjścia

 // Teraz usuwamy znaki kierunku i wypisujemy labirynt

 for i := 0 to High(L) do
 begin
  for j := 1 to Length(L[i]) do
   case L[i][j] of
    'g','d','p','l' : L[i][j] := ' ';
   end;
  writeln(L[i]);
 end;
 writeln;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

begin
 czytajL; // Wczytujemy labirynt
 if(ws = -1) or (ks = -1) or (ww = -1) or (kw = -1) then
  writeln('BRAK DEFINICJI S LUB W !!!')
 else
 begin
  SzukajW; // Szukamy wyjścia
  PiszL;  // Wyświetlamy wyniki poszukiwań
 end;
end.
C++
// Znajdowanie wyjścia z labiryntu
// Data: 25.08.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

const int MAXINT = -2147483647;

// Typy dla kolejki

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  slistEl * head;
  slistEl * tail;

 public:
  queue();   // konstruktor
  ~queue();   // destruktor
  bool empty (void);
  int front (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
queue::queue()
{
 head = tail = NULL;
}

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
queue::~queue()
{
 while(head) pop();
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty (void)
{
 return !head;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int queue::front (void)
{
 if(head) return head->v;
 else   return -MAXINT;
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push (int v)
{
 slistEl * p = new slistEl;
 p->next = NULL;
 p->v = v;
 if(tail) tail->next = p;
 else   head = p;
 tail = p;
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop (void)
{
 if(head)
 {
  slistEl * p = head;
  head = head->next;
  if(!head) tail = NULL;
  delete p;
 }
}

// Zmienne globalne
//-----------------

int wst, kst; // Współrzędne startowe - wiersz, kolumna
int wwy, kwy; // Współrzędne wyjścia - wiersz, kolumna
int n = 10;  // Liczba wierszy
string * L = new string [n]; // Labirynt

// Odczytuje labirynt
// Wyszukuje wierzchołki
// startowy i wyjściowy
//----------------------
void czytajL()
{
 string s, * T;
 int i, j;

 i = 0;      // Licznik wierszy
 do
 {
  cin >> s;    // Czytamy wiersz z wejścia
  if(s != "*") // Jeśli nie jest to wiersz końcowy, to
  {
   if(n < i+1) // ustawiamy rozmiar tablicy
   {
    T = new string [i + 10];
    for(j = 0; j < n; j++) T [j] = L [j];
    delete [] L;
    L = T;
    n = i + 10;
   }
   L [i++] = s; // odczytany wiersz umieszczamy w tablicy M
  }
 } while(s != "*");

 n = i; // Liczba wierszy w L

 wst = kst = wwy = kwy = -1; // Współrzędne startu oraz wyjścia

 for(i = 0; i < n; i++) // Szukamy S i W
  for(j = 0; j < (int)L [i].length(); j++)
   if(L [i][j] == 'S')
   {
    wst = i; kst = j;  // S znalezione
   }
   else if(L [i][j] == 'W')
   {
    wwy = i; kwy = j;  // W znalezione
    L [i][j] = '.';
   }
}

// Procedura szukania wyjścia
//---------------------------
void SzukajW()
{
 queue Q;
 int w, k;    // Wiersz, kolumna bieżącego wierzchołka
 int i, j;

 Q.push (wst); // W kolejce umieszczamy wierzchołek startowy
 Q.push (kst);

 while(!Q.empty())
 {
  w = Q.front(); Q.pop(); // Pobieramy z kolejki wiersz
  k = Q.front(); Q.pop(); // i kolumnę bieżącego wierzchołka

  // Sprawdzamy, czy osiągnęliśmy wyjście

  if((w == wwy) && (k == kwy)) break;

  // Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka

  for(i = -1; i <= 1; i++)
   for(j = -1; j <= 1; j++)
    if((i != j) && (!i || !j))
    {
     if(L [w + i][k + j] == '.')
     {
      // W komórce sąsiada zapisujemy, skąd przyszliśmy do niej

      if(  i == -1) L [w + i][k + j] = 'd'; // z dołu
      else if(i == 1) L [w + i][k + j] = 'g'; // z góry
      else if(j == -1) L [w + i][k + j] = 'p'; // z prawej
      else        L [w + i][k + j] = 'l'; // z lewej

      Q.push (w + i); // Sąsiad zostaje umieszczony w kolejce
      Q.push (k + j);
     }
    }
 }
}

// Procedura wypisuje labirynt z ewentualną ścieżką
// Zastępuje znaki kierunków znakiem -.
//-------------------------------------------------
void PiszL()
{
 int i, j;
 char c;

 // Najpierw sprawdzamy, czy ścieżka została znaleziona
 // Jeśli tak, to zastępujemy ją znakami +

 if(L [wwy][kwy] != '.')
 {
  i = wwy; j = kwy;

  while((i != wst) || (j != kst))
  {
   c = L [i][j];
   L [i][j] = '+';
   switch (c)
   {
    case 'd' : i++; break;
    case 'g' : i--; break;
    case 'p' : j++; break;
    case 'l' : j--; break;
   }
  }
 }

 L [wwy][kwy] = 'W'; // Odtwarzamy znak wyjścia

 // Teraz usuwamy znaki kierunku i wypisujemy labirynt

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < (int)L [i].length(); j++)
   switch(L [i][j])
   {
    case 'g':
    case 'd':
    case 'p':
    case 'l': L [i][j] = ' ';
   }
  cout << L [i] << endl;
 }
 cout << endl;
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 czytajL();  // Wczytujemy labirynt

 if((wst == -1) || (kst == -1) || (wwy == -1) || (kwy == -1))
  cout << "BRAK DEFINICJI S LUB W !!!\n";
 else
 {
  SzukajW(); // Szukamy wyjścia
  PiszL();  // Wyświetlamy wyniki poszukiwań
 }
 return 0;}
Basic
' Znajdowanie wyjścia z labiryntu
' Data: 25.08.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------

Const MAXINT = 2147483647

' Typy dla kolejki

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------
Type queue
 Private:
  head As slistEl Ptr
  tail As slistEl Ptr

 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function front As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy pustą listę
'---------------------------------
Constructor queue()
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Destruktor - usuwa listę z pamięci
'-----------------------------------
Destructor queue()
 While empty = 0: pop: Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty() As Integer
 If head = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function queue.front() As Integer
 If head = 0 then
  front = -MAXINT
 Else
  front = head->v
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push (ByVal v As Integer)
 Dim p As slistEl Ptr
 p = new slistEl
 p->next = 0
 p->v = v
 If tail = 0 Then
  head = p
 Else
  tail->next = p
 End If
 tail = p
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop()
 Dim p As slistEl Ptr
 If head Then
  p = head
  head = head->next
  If head = 0 Then tail = 0
  Delete p
 End If
End Sub

' Zmienne globalne
'-----------------

Dim Shared As Integer wst, kst ' Współrzędne startowe - wiersz, kolumna
Dim Shared As Integer wwy, kwy ' Współrzędne wyjścia - wiersz, kolumna
Dim Shared As Integer n = 10  ' Liczba wierszy
Dim Shared As String L (n)  ' Labirynt

' Odczytuje labirynt
' Wyszukuje wierzchołki
' startowy i wyjściowy
'----------------------
Sub czytajL()

 Dim As String s
 Dim As Integer i, j

 Open Cons For Input As #1
 
 i = 0       ' Licznik wierszy
 Do
  Line Input #1;s ' Czytamy wiersz z wejścia
  If s <> "*" Then ' Jeśli nie jest to wiersz końcowy, to
   If n < i Then ' ustawiamy rozmiar tablicy
    ReDim Preserve L (i + 10)
    n = i + 10
   End If
   L (i) = s  ' odczytany wiersz umieszczamy w tablicy M
   i += 1
  End If
 Loop Until s = "*"

 Close #1
 
 n = i ' Liczba wierszy w L

 wst = - 1: kst = -1: wwy = -1: kwy = -1 ' Współrzędne startu oraz wyjścia

 For i = 0 To n - 1 ' Szukamy S i W
  For j = 1 To Len (L (i))
  	If Mid (L (i), j, 1) = "S" Then
    wst = i: kst = j ' S znalezione
  	ElseIf Mid (L (i), j, 1) = "W" Then
    wwy = i: kwy = j ' W znalezione
    Mid (L (i), j, 1) = "."
   End If
  Next
 Next
End Sub

' Procedura szukania wyjścia
'---------------------------
Sub SzukajW()
 Dim As queue Q
 Dim As Integer w, k ' Wiersz, kolumna bieżącego wierzchołka
 Dim As Integer i, j

 Q.push (wst) ' W kolejce umieszczamy wierzchołek startowy
 Q.push (kst)

 While Q.empty() = 0
 	
  w = Q.front(): Q.pop() ' Pobieramy z kolejki wiersz
  k = Q.front(): Q.pop() ' i kolumnę bieżącego wierzchołka

  ' Sprawdzamy, czy osiągnęliśmy wyjście

  if(w = wwy) AndAlso (k = kwy) Then Exit while

  ' Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka

  For i = -1 To 1
   For j = -1 To 1
    if(i <> j) AndAlso ((i = 0) OrElse (j = 0)) Then
     If Mid (L (w + i), k + j, 1) = "." Then

      ' W komórce sąsiada zapisujemy, skąd przyszliśmy do niej

      If i = -1 Then
       Mid (L (w + i), k + j, 1) = "d" ' z dołu
      ElseIf i = 1 Then
       Mid (L (w + i), k + j, 1) = "g" ' z góry
      ElseIf j = -1 Then
       Mid (L (w + i), k + j, 1) = "p" ' z prawej
      Else
       Mid (L (w + i), k + j, 1) = "l" ' z lewej
      End If

      Q.push (w + i) ' Sąsiad zostaje umieszczony w kolejce
      Q.push (k + j)
     End if
    End If
   Next
  Next
 Wend
End Sub

' Procedura wypisuje labirynt z ewentualną ścieżką
' Zastępuje znaki kierunków znakiem -.
'-------------------------------------------------
Sub PiszL()

 Dim As Integer i, j
 Dim As String * 1 c

 ' Najpierw sprawdzamy, czy ścieżka została znaleziona
 ' Jeśli tak, to zastępujemy ją znakami +

 if Mid (L (wwy), kwy, 1) <> "." Then

  i = wwy: j = kwy

  while(i <> wst) OrElse (j <> kst)
   c = Mid (L (i), j, 1)
   Mid (L (i), j, 1) = "+"
   Select Case c
   	Case "d"
     i += 1
   	Case "g"
     i -= 1
   	Case "p"
     j += 1
   	Case "l"
     j -= 1
   End Select
  Wend
 End If

 Mid (L (wwy), kwy, 1) = "W" ' Odtwarzamy znak wyjścia

 ' Teraz usuwamy znaki kierunku i wypisujemy labirynt

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To Len (L (i))
   Select Case Mid (L (i), j, 1)
    Case "g", "d", "p", "l"
     Mid (L (i), j, 1) = " "
   End Select
  Next
  Print L (i)
 Next
 Print
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

czytajL()  ' Wczytujemy labirynt
Print
if(wst = -1) OrElse (kst = -1) OrElse (wwy = -1) OrElse (kwy = -1) Then
 Print "BRAK DEFINICJI S LUB W !!!"
Else
 SzukajW() ' Szukamy wyjścia
 PiszL()  ' Wyświetlamy wyniki poszukiwań
End If

End
Wynik:
########################################
#S.##..#.....###.................##....#
##.#.....#.#...#.######.###..###.#..####
#..#.###.#.#.###.#....###.##.#.........#
##...#.###.#.#...#.#.##......###########
####.....###.#.###.#.#..#..#..#........#
#.....##.#...#.....#.##.#.############.#
#####..###.#########.#..#.#............#
#........#.#.........##.#.##.###.#####.#
#.###.##.#.#.#######..#.#..#.#.#.....#.#
#...#..#.#.#.#........#.####.#.#####.#.#
###.####.#.#.###.#.#..#......#.......#.#
#...#....#.#.....#######.#####.#####.#.#
###.#.#.##.#####.#.....#.......#.....#.#
#...###....###.#.#.#.#.###############.#
#.#...########.#.#.#.#.................#
###.#.#........#.#.#########.###########
#...#....#####.#.#...#.....#.......#...#
#.########...###.#.#.#.#####.#.###.#.###
#..........#.....#.#.........#...#....W#
########################################
*

########################################
#S+## # ###+++++++++++++ ## #
##+# # # #+###### ### +### # ####
# +# ### # # ###+#+++ ### ##+# #
##+++# ### # #+++#+#+##++++++###########
####++ ### #+###+#+# +# # # #
# +## # #+++++#+##+# ############ #
#####+ ### #########+# +# # +++++++++++#
#+++++ # # +##+# ##+### #####+#
#+### ## # # #######+ #+# #+# # #+#
#+++# # # # # +++++ #+####+# ##### #+#
###+#### # # ###+# # #++++++# #+#
# +# # # +####### ##### ##### #+#
###+# # ## #####+# # # #+#
# +### ### #+# # # ###############+#
# #+ ######## #+# # # +++++++++++#
###+# # #+# #########+###########
#+++# ##### #+#.. # ..#+++++++# .#
#+########+++###+#.# # ##### # ###+# ###
#++++++++++#+++++#.# # #++++W#
########################################

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.