Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przechodzenie grafów w głąb – DFS

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Dokonać przejścia grafu w głąb.

Algorytm DFS

Przejście grafu (ang. graph traversal) polega na przechodzeniu przez wierzchołki, do których prowadzą ścieżki. Algorytm przejścia daje nam pewność, że żaden taki wierzchołek nie zostanie pominięty, Algorytm przejścia/przeszukiwania w głąb (ang. Depth First Search-DFS) omówiony został w rozdziale o przechodzeniu drzew binarnych. W przypadku grafu istnieje pewna trudność, która nie pojawiała się przy drzewach – w grafach krawędzie mogą tworzyć cykle lub pętle, czyli prowadzić do tego samego wierzchołka. Powoduje to konieczność modyfikacji podstawowego algorytmu w celu wyeliminowania zapętlenia się. Rozwiązaniem jest wprowadzenie dla każdego wierzchołka dodatkowego składnika, który będzie informował algorytm, czy wierzchołek ten został już odwiedzony. Dzięki temu algorytm nie będzie w kółko krążył po wierzchołkach tworzących cykl. Umówmy się, że parametr ten nazwiemy visited i będzie on miał wartość logiczną false, gdy wierzchołek jeszcze nie był odwiedzony, a true, gdy algorytm odwiedził dany wierzchołek. Do przechowywania parametrów visited można wykorzystać osobną tablicę o tylu elementach, ile mamy wierzchołków w grafie. Przed rozpoczęciem przejścia tablica visited powinna być wyzerowana (tzn. wszystkie jej elementy należy ustawić na wartość logiczną false)..

Zasada działania DFS jest następująca:

Zaznaczamy bieżący wierzchołek jako odwiedzony. Przechodzimy do kolejnych sąsiadów wierzchołka bieżącego i wykonujemy dla nich tą samą operację (tzn. zaznaczamy je jako odwiedzone i przechodzimy do ich sąsiadów). Przechodzenie kończymy, gdy zostaną w ten sposób odwiedzone wszystkie dostępne wierzchołki.

Prześledźmy algorytm DFS dla poniższego grafu:

obrazek Przejście rozpoczynamy od wierzchołka v0.
obrazek Wierzchołek v0 oznaczamy jako odwiedzony (kolor zielony) i przechodzimy do jego sąsiada v1.
obrazek Wierzchołek v1 oznaczamy jako odwiedzony. Ponieważ nie ma on sąsiadów, to ta gałąź przejścia jest ślepa i już dalej nie biegnie.
obrazek Przechodzimy do kolejnego sąsiada wierzchołka v0, czyli do v5.
obrazek Wierzchołek v5 oznaczamy jako odwiedzony. Wierzchołek ten posiada dwóch sąsiadów: v1 i v2. Do v1 nie będziemy przechodzić, ponieważ jest on oznaczony jako już odwiedzony.
obrazek Przechodzimy do v2.
obrazek Wierzchołek v2 oznaczamy jako odwiedzony. Posiada on dwóch sąsiadów: v1 (już odwiedzony) oraz v3.
obrazek Przechodzimy do v3.
obrazek Zaznaczamy v3 jako odwiedzony. Wierzchołek v3 posiada tylko jednego sąsiada: v4.
obrazek Przechodzimy do v4.
obrazek Zaznaczamy v4 jako odwiedzony. Wierzchołek v4 posiada dwóch sąsiadów, v1 i v5, lecz oba te wierzchołki są już odwiedzone. Przejście kończymy, ponieważ w grafie nie ma już dalszych wierzchołków, do których moglibyśmy przejść.

Kolejno odwiedzone wierzchołki: v0 v1 v5 v2 v3 v4


Na początek:  podrozdziału   strony 

Rekurencyjny algorytm DFS

Algorytm DFS występuje w dwóch postaciach: rekurencyjnej i stosowej. Implementacja algorytmu zależy od wybranej reprezentacji grafu.

Algorytm rekurencyjny DFS – wersja poglądowa: DFS (v)

Wejście:

v  :  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  :  tablica logiczna n elementowa z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Elementy pomocnicze:
u  :  wierzchołek roboczy, w ∈ C.

Lista kroków:

K01: visited [v] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v,
wykonuj: jeśli visited [u ] = false, to DFS (u)
odwiedź algorytmem DFS każdego nieodwiedzonego sąsiada
K04: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K03: Zakończ  

Algorytm rekurencyjny DFS dla macierzy sąsiedztwa: DFS (v)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków, n ∈ C.
v  :  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  :  n-elementowa tablica logiczna z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  :  macierz sąsiedztwa o rozmiarze n × n.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Elementy pomocnicze:
i  :  indeks. i ∈ C.

Lista kroków:

K01: visited [v] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: Dla i = 0, 1, …, n-1, wykonuj:
Jeśli (A [v][i] = 1) obrazek (visited [i] = false),
to DFS (i)
odwiedź algorytmem DFS każdego nieodwiedzonego sąsiada
K04: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K05: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego macierz sąsiedztwa, a następnie przechodzi ten graf rekurencyjnym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Macierz sąsiedztwa i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Rekurencyjne DFS-macierz sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

program rdfs_adj;

// Typy dla dynamicznej macierzy
type
 nptr = array of byte; // Wiersz
 mptr = array of nptr; // Cała macierz

// Zmienne globalne
var
 n : integer;      // Liczba wierzchołków
 A : mptr;       // Macierz sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS (v : integer);
var
 i : integer;
begin
 visited [v] := true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 write (v:3);      // Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for i := 0 to n-1 do
  if(A [v][i] = 1) and (visited [i] = false) then DFS (i);
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 m, i, j, v1, v2 : integer;

begin
 read (n, m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);     // Tworzymy tablicę wskaźników
 SetLength (visited, n);  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for i := 0 to n-1 do
  SetLength (A [i], n); // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  visited [i] := false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for j := 0 to n-1 do A [i][j] := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 1 to m do
 begin
  read (v1, v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [v1][v2] := 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy macierz

 for i := 0 to n-1 do SetLength (A [i], 0);
 SetLength (A, 0);
 SetLength (visited, 0);

 writeln;
end.
C++
// Rekurencyjne DFS-macierz sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Zmienne globalne

int n;          // Liczba wierzchołków
char ** A;        // Macierz sąsiedztwa
bool * visited;     // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS (int v)
{
 int i;

 visited [v] = true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 cout << setw (3) << v; // Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for(i = 0; i < n; i++)
  if((A [v][i] == 1) && !visited [i]) DFS (i);
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int m, i, j, v1, v2;

 cin >> n >> m;       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new char * [n];    // Tworzymy tablicę wskaźników
 visited = new bool [n];  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for(i = 0; i < n; i++)
  A [i] = new char [n]; // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  visited [i] = false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for(j = 0; j < n; j++) A [i][j] = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [v1][v2] = 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy macierz

 for(i = 0; i < n; i++) delete A [i];
 delete [] A;
 delete [] visited;

 cout << endl;

 return 0;}
Basic
' Rekurencyjne DFS-macierz sąsiedztwa
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n     ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As Byte Ptr Ptr A  ' Macierz sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited ' Tablica odwiedzin

' Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
'----------------------------------------
Sub DFS (ByVal v As Integer)
 
 Dim As Integer i

 visited [v] = 1  ' Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 Print Using "###";v; ' Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

' Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 For i = 0 To n-1
  if(A [v][i] = 1) AndAlso (visited [i] = 0) Then DFS (i)
 Next
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer m, i, j, v1, v2

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [n]   ' Tworzymy tablicę wskaźników
visited = New Byte [n]  ' Tworzymy tablicę odwiedzin

For i = 0 To n-1
 A [i] = New Byte [n] ' Tworzymy wiersze
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n-1
 visited [i] = 0   ' Zerujemy tablicę odwiedzin
 For j = 0 To n-1
  A [i][j] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 1 To m
 Input #1, v1, v2  ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A [v1][v2] = 1 ' Krawędź v1->v2 obecna
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS (0)

' Usuwamy macierz

For i = 0 To n-1
 Delete A [i]
Next
Delete [] A
Delete [] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

0 1 5 2 3 4

Algorytm rekurencyjny DFS dla macierzy incydencji: DFS (v)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków, n ∈ C.
m  :  liczba krawędzi, m ∈ C.
v  :  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  :  n-elementowa tablica logiczna z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  :  macierz incydencji o rozmiarze n × m.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Elementy pomocnicze:
i, j  :  indeksy. i, j ∈ C.

Lista kroków:

K01: visited [v] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: Dla i = 0, 1, …, m-1:
wykonuj kroki K04…K08
przeszukujemy kolejne krawędzie
K04: Jeśli A [v][i] ≠ 1,
to następny obieg pętli K03
szukamy krawędzi, dla której v jest wierzchołkiem startowym
K05: Dla j = 0, 1, …, n-1:
wykonuj kroki K06…K08
 
K06: Jeśli A [j][i] ≠ -1,
to następny obieg pętli K05
szukamy wierzchołka końcowego
K07: Jeśli visited [j] = false,
to DFS (j)
rekurencyjnie odwiedzamy znalezionego sąsiada
K08: Następny obieg pętli K03 kontynuujemy szukanie dalszych sąsiadów
K09: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K10: Zakończ  

Zwróć uwagę, że reprezentacja grafu macierzą incydencji nie jest wygodna dla algorytmu DFS.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego macierz incydencji, a następnie przechodzi ten graf rekurencyjnym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Macierz incydencji i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Rekurencyjne DFS-macierz incydencji
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

program rdfs_inc;

// Typy dla dynamicznej macierzy
type
 nptr = array of shortint; // Wiersz
 mptr = array of nptr;   // Cała macierz

// Zmienne globalne
var
 n, m : integer;       // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A : mptr;          // Macierz incydencji
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS (v : integer);
var
 i, j : integer;
begin
 visited [v] := true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 write (v:3);      // Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for i := 0 to m-1 do
  if A [v][i] = 1 then
   for j := 0 to n-1 do
    if A [j][i] = -1 then
    begin
     if visited [j] = false then DFS (j);
     break;
    end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 i, j, v1, v2 : integer;

begin
 read (n, m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);    // Tworzymy tablicę wskaźników
 SetLength (visited, n); // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for i := 0 to n-1 do
  SetLength (A [i], m);  // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  visited [i] := false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for j := 0 to m-1 do A [i][j] := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m-1 do
 begin
  read (v1, v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [v1][i] := 1; // Wierzchołek startowy
  A [v2][i] := -1; // Wierzchołek końcowy
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy macierz

 for i := 0 to n-1 do SetLength (A [i], 0);
 SetLength (A, 0);
 SetLength (visited, 0);

 writeln;

end.
C++
// Rekurencyjne DFS-macierz incydencji
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Zmienne globalne

int n, m;     // Liczba wierzchołków
signed char ** A; // Macierz incydencji
bool * visited;  // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS (int v)
{
 int i, j;

 visited [v] = true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 cout << setw (3) << v; // Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for(i = 0; i < m; i++)
  if(A [v][i] == 1)
   for(j = 0; j < n; j++)
    if(A [j][i] == -1)
    {
     if(!visited [j]) DFS (j);
     break;
    }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int i, j, v1, v2;

 cin >> n >> m;        // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new signed char * [n]; // Tworzymy tablicę wskaźników
 visited = new bool [n];  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for(i = 0; i < n; i++)
  A [i] = new signed char [m]; // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  visited [i] = false;    // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for(j = 0; j < m; j++) A [i][j] = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [v1][i] = 1; // Wierzchołek startowy
  A [v2][i] = -1; // Wierzchołek końcowy
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy macierz

 for(i = 0; i < n; i++) delete A [i];
 delete [] A;
 delete [] visited;

 cout << endl;

 return 0;}
Basic
' Rekurencyjne DFS-macierz incydencji
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m   ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As Byte Ptr Ptr A  ' Macierz incydencji
Dim Shared As Byte Ptr visited ' Tablica odwiedzin

' Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
'----------------------------------------
Sub DFS (ByVal v As Integer)
 
 Dim As Integer i, j

 visited [v] = 1   ' Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 Print Using "###";v; ' Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

' Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 For i = 0 To m-1
  If A [v][i] = 1 Then
   For j = 0 To n-1
    If A [j][i] = -1 Then
     If visited [j] = 0 Then DFS (j)
     Exit For
    End If
   Next
  End If
 Next
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i, j, v1, v2

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [n]   ' Tworzymy tablicę wskaźników
visited = New Byte [n]  ' Tworzymy tablicę odwiedzin

For i = 0 To n-1
 A [i] = New Byte [m] ' Tworzymy wiersze
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n-1
 visited [i] = 0    ' Zerujemy tablicę odwiedzin
 For j = 0 To m-1
 	 A [i][j] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m-1
 Input #1, v1, v2 ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A [v1][i] = 1 ' Wierzchołek startowy
 A [v2][i] =-1 ' Wierzchołek końcowy
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS (0)

' Usuwamy macierz

For i = 0 To n-1
 Delete A [i]
Next
Delete [] A
Delete [] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

 0 5 2 1 3 4

Algorytm rekurencyjny DFS dla list sąsiedztwa: DFS (v)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków, n ∈ C.
v  :  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  :  n elementowa tablica logiczna z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  :  n elementowa tablica list sąsiedztwa.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Elementy pomocnicze:
p  :  wskaźnik elementu listy sąsiedztwa.

Lista kroków:

K01: visited [v] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: p ← A [v] rozpoczynamy od początku listy
K04 Dopóki p ≠ nil:
wykonuj kroki K05…K06
 
K05: Jeśli visited [p→v] = false,
to DFS (p→v)
odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów
K06: p ← (p→next) idziemy do kolejnego sąsiada
K07: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K08: Zakończ  

Reprezentacja grafu tablicą list sąsiedztwa jest korzystna dla algorytmu DFS, ponieważ pętla wyszukująca sąsiadów nie wykonuje pustych przebiegów –  każdy element listy sąsiedztwa jest sąsiadem.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego tablicę list sąsiedztwa, a następnie przechodzi ten graf rekurencyjnym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Tablica list sąsiedztwa i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne. Listy sąsiedztwa są tworzone na bazie listy jednokierunkowej.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Rekurencyjne DFS-listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------

program rdfs_adjl;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;


// Zmienne globalne
var
 n : integer;      // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A : TList;       // Tablica list sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS (v : integer);
var
 p : PslistEl;
begin
 visited [v] := true;  // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 write (v:3);      // Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 p := A [v];

 while p <> nil do
 begin
  if visited [p^.v] = false then DFS (p^.v);
  p := p^.next;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 m, i, v1, v2 : integer;
 p, r : PslistEl;

begin
 read (n, m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 SetLength (visited, n); // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  A [i] := nil;
  visited [i] := false;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m-1 do
 begin
  read (v1, v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [v1];  // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] := p;
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);

 SetLength (visited, 0);

 writeln;

end.
C++
// Rekurencyjne DFS-listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Zmienne globalne

int n;          // Liczba wierzchołków
slistEl ** A;      // Macierz sąsiedztwa
bool * visited;     // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS (int v)
{
 slistEl * p;

 visited [v] = true;   // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 cout << setw (3) << v; // Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for(p = A [v]; p; p = p->next)
  if(!visited [p->v]) DFS (p->v);
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int m, i, v1, v2;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;        // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n];    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 visited = new bool [n];    // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A [i] = NULL;
  visited [i] = false;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [v1];  // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] = p;
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] A;
 delete [] visited;

 cout << endl;

 return 0;}
Basic
' Rekurencyjne DFS-listy sąsiedztwa
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n          ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr A      ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited      ' Tablica odwiedzin

' Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
'----------------------------------------
Sub DFS (ByVal v As Integer)
 
 Dim As slistEl Ptr p

 visited [v] = 1    ' Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 Print Using "###";v; ' Przetwarzamy węzeł (wypisujemy jego numer)

' Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 p = A [v]
 
 While p
 	 If visited [p->v] = 0 Then DFS (p->v)
 	 p = p->Next
 Wend
 
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
visited = New Byte [n] ' Tworzymy tablicę odwiedzin

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n-1
 A [i] = 0
 visited [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [v1]  ' Dodajemy go na początek listy A [v1]
 A [v1] = p
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS (0)

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n-1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A
Delete [] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

0 1 5 2 3 4

Na początek:  podrozdziału   strony 

Stosowy algorytm DFS

Algorytm stosowy DFS wykorzystuje stos do przechowywania numerów wierzchołków do odwiedzenia.

Algorytm stosowy DFS – wersja poglądowa

Wejście:

v  :  numer wierzchołka startowego, v  ∈ C.
visited  :  wyzerowana tablica logiczna o n elementach.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Elementy pomocnicze:
S  :  pusty stos liczb całkowitych.
u  :  wierzchołek roboczy, u  ∈ C.

Lista kroków:

K01: S.push (v) umieszczamy na stosie numer wierzchołka startowego
K02: visited [v] ← true wierzchołek oznaczamy jako odwiedzony
K03: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj
kroki K04…K10
 
K04: v ← S.top() pobieramy ze stosu numer wierzchołka
K05: S.pop() numer usuwamy ze stosu
K06: Przetwórz wierzchołek v  
K07: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v,
wykonuj kroki K08…K10
na stos przesyłamy numery nieodwiedzonych jeszcze wierzchołków
K08: Jeśli visited [u] = true,
to następny obieg pętli K07
pomijamy odwiedzonych sąsiadów
K09: S.push (u); sąsiada umieszczamy na stosie
K10: visited [u] ← true oznaczamy go jako odwiedzony
K11: Zakończ  

Poniżej przedstawiamy ten algorytm dla list sąsiedztwa. Postaraj się stworzyć podobne wersje dla macierzy sąsiedztwa i incydencji.

Algorytm stosowy DFS dla list sąsiedztwa

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
v  :  numer wierzchołka startowego, v  ∈ C.
A  :  n elementowa tablica list sąsiedztwa.
visited  :  wyzerowana tablica logiczna o n elementach.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Elementy pomocnicze:
S  :  pusty stos liczb całkowitych.
p  :  wskaźnik elementu listy sąsiedztwa.

Lista kroków:

K01: S.push (v) umieszczamy na stosie numer wierzchołka startowego
K02: visited [v] ← true oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
K03: Dopóki S.empty() = false,
wykonuj
kroki K04…K12
 
K04: v ←S.top() pobieramy ze stosu numer wierzchołka
K05: S.pop() numer usuwamy ze stosu
K06: Przetwórz wierzchołek v zrób coś z odwiedzonym wierzchołkiem
K07: p ← A [v] przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
K08: Dopóki p ≠ nil,
wykonuj kroki K09…K12
 
K09: Jeśli visited [p→v] = true,
to idź do kroku K12
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K10 S.push ( p→v) sąsiada umieszczamy na stosie
K11 visited [p→v] ← true oznaczamy go jako odwiedzonego (już drugi raz nie znajdzie się na stosie)
K12: p ← (p→next) przechodzimy do następnego wierzchołka na liście
K13: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego tablicę list sąsiedztwa, a następnie przechodzi ten graf stosowym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Tablica list sąsiedztwa i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne. Stos oraz listy sąsiedztwa są tworzone na bazie listy jednokierunkowej.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Stosowe DFS-listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

program sdfs_adjl;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;


// Zmienne globalne
var
 A : TList; // Tablica list sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Stosowa procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS (v : integer);
var
 S, p, r : PslistEl;
begin
 new (p);         // Na stosie umieszczamy wierzchołek startowy
 p^.v := v;
 p^.next := nil;
 S := p;

 visited [v] := true;   // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony

 while S <> nil do
 begin
  v := S^.v;      // Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S := S^.next;     // Wierzchołek usuwamy ze stosu

  write (v:3);     // Przetwarzamy wierzchołek

  p := A [v];     // Przeglądamy jego listę sąsiedztwa
  while p <> nil do
  begin
   if visited [p^.v] = false then
   begin
    new (r);     // Jeśli wierzchołek nie był odwiedzony,
    r^.v := p^.v;  // to umieszczamy go na stosie
    r^.next := S;
    S := r;
    visited [p^.v] := true; // i oznaczamy jako odwiedzony
   end;
   p := p^.next;   // Następny sąsiad z listy
  end;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 p, r : PslistEl;

begin
 read (n, m);       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength (A, n);    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 SetLength (visited, n); // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  A [i] := nil;
  visited [i] := false;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m-1 do
 begin
  read (v1, v2);    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new (p);       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [v1];  // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] := p;
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  p := A [i];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (A, 0);

 SetLength (visited, 0);

 writeln;

end.
C++
// Stosowe DFS-listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Zmienne globalne

slistEl ** A;      // Macierz sąsiedztwa
bool * visited;     // Tablica odwiedzin

// Stosowa procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS (int v)
{
 slistEl *S, *p, *r;

 p = new slistEl;    // Na stosie umieszczamy wierzchołek startowy
 p->v = v;
 p->next = NULL;
 S = p;

 visited [v] = true;  // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony

 while(S)
 {
  v = S->v;       // Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S = S->next;     // Wierzchołek usuwamy ze stosu

  cout << setw (3) << v; // Przetwarzamy wierzchołek

  // Przeglądamy jego listę sąsiedztwa


  for(p = A [v]; p; p = p->next)
  {
   if(!visited [p->v])
   {
    r = new slistEl; // Jeśli wierzchołek nie był odwiedzony,
    r->v = p->v;   // to umieszczamy go na stosie
    r->next = S;
    S = r;
    visited [p->v] = true; // i oznaczamy jako odwiedzony
   }
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;      // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 visited = new bool [n]; // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A [i] = NULL;
  visited [i] = false;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [v1]; // Dodajemy go na początek listy A [v1]
  A [v1] = p;
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS (0);

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  p = A [i];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [] A;
 delete [] visited;

 cout << endl;

 return 0;}
Basic
' Stosowe DFS-listy sąsiedztwa
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As slistEl Ptr Ptr A ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited  ' Tablica odwiedzin

' Stosowa procedura przejścia w głąb
'-----------------------------------
Sub DFS (ByVal v As Integer)

 Dim As slistEl Ptr S, p, r

 p = new slistEl    ' Na stosie umieszczamy wierzchołek startowy
 p->v = v
 p->next = 0
 S = p

 visited [v] = 1   ' Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony

 While S
  v = S->v       ' Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S = S->Next     ' Wierzchołek usuwamy ze stosu

  Print Using "###";v; ' Przetwarzamy wierzchołek

  ' Przeglądamy jego listę sąsiedztwa

  p = A [v]
  While p
   If visited [p->v] = 0 Then
    r = new slistEl ' Jeśli wierzchołek nie był odwiedzony,
    r->v = p->v   ' to umieszczamy go na stosie
    r->next = S
    S = r
    visited [p->v] = 1 ' Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
   End If
   p = p->Next
  Wend
 Wend
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
visited = New Byte [n] ' Tworzymy tablicę odwiedzin

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n-1
 A [i] = 0
 visited [i] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m-1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [v1]  ' Dodajemy go na początek listy A [v1]
 A [v1] = p
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS (0)

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n-1
 p = A [i]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] A
Delete [] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 1
0 5
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

0 1 5 2 3 4

Zadanie

Zmodyfikuj podane programy, tak aby tworzyły reprezentację grafu nieskierowanego.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.