Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przechodzenie grafów w głąb – DFS

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

Dokonać przejścia grafu w głąb.

Algorytm DFS

Przejście grafu (ang. graph traversal) polega na przechodzeniu przez wierzchołki, do których prowadzą ścieżki. Algorytm przejścia daje nam pewność, że żaden taki wierzchołek nie zostanie pominięty, Algorytm przejścia/przeszukiwania w głąb ( ang. Depth First Search - DFS) omówiony został w rozdziale o przechodzeniu drzew binarnych. W przypadku grafu istnieje pewna trudność, która nie pojawiała się przy drzewach – w grafach krawędzie mogą tworzyć cykle lub pętle, czyli prowadzić do tego samego wierzchołka. Powoduje to konieczność modyfikacji podstawowego algorytmu w celu wyeliminowania zapętlenia się. Rozwiązaniem jest wprowadzenie dla każdego wierzchołka dodatkowego składnika, który będzie informował algorytm, czy wierzchołek ten został już odwiedzony. Dzięki temu algorytm nie będzie w kółko krążył po wierzchołkach tworzących cykl. Umówmy się, że parametr ten nazwiemy visited  i będzie on miał wartość logiczną false, gdy wierzchołek jeszcze nie był odwiedzony, a true, gdy algorytm odwiedził dany wierzchołek. Do przechowywania parametrów visited można wykorzystać osobną tablicę o tylu elementach, ile mamy wierzchołków w grafie. Przed rozpoczęciem przejścia tablica visited  powinna być wyzerowana (tzn. wszystkie jej elementy należy ustawić na wartość logiczną false )..

Zasada działania DFS jest następująca:

Zaznaczamy bieżący wierzchołek jako odwiedzony. Przechodzimy do kolejnych sąsiadów wierzchołka bieżącego i wykonujemy dla nich tą samą operację (tzn. zaznaczamy je jako odwiedzone i przechodzimy do ich sąsiadów ). Przechodzenie kończymy, gdy zostaną w ten sposób odwiedzone wszystkie dostępne wierzchołki.

Prześledźmy algorytm DFS dla poniższego grafu:

obrazek Przejście rozpoczynamy od wierzchołka v0.
obrazek Wierzchołek v0 oznaczamy jako odwiedzony (kolor zielony) i przechodzimy do jego sąsiada v1.
obrazek Wierzchołek v1 oznaczamy jako odwiedzony. Ponieważ nie ma on sąsiadów, to ta gałąź przejścia jest ślepa i już dalej nie biegnie.
obrazek Przechodzimy do kolejnego sąsiada wierzchołka v0, czyli do v5.
obrazek Wierzchołek v5 oznaczamy jako odwiedzony. Wierzchołek ten posiada dwóch sąsiadów: v1 i v2. Do v1 nie będziemy przechodzić, ponieważ jest on oznaczony jako już odwiedzony.
obrazek Przechodzimy do v2.
obrazek Wierzchołek v2 oznaczamy jako odwiedzony. Posiada on dwóch sąsiadów: v1 (już odwiedzony) oraz v3.
obrazek Przechodzimy do v3.
obrazek Zaznaczamy v3 jako odwiedzony. Wierzchołek v3 posiada tylko jednego sąsiada: v4.
obrazek Przechodzimy do v4.
obrazek Zaznaczamy v4 jako odwiedzony. Wierzchołek v4 posiada dwóch sąsiadów, v1 i v5, lecz oba te wierzchołki są już odwiedzone. Przejście kończymy, ponieważ w grafie nie ma już dalszych wierzchołków, do których moglibyśmy przejść.

Kolejno odwiedzone wierzchołki: v0 v1 v5 v2 v3 v4

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rekurencyjny algorytm DFS

Algorytm DFS występuje w dwóch postaciach: rekurencyjnej i stosowej. Implementacja algorytmu zależy od wybranej reprezentacji grafu.

Algorytm rekurencyjny DFS – wersja poglądowa: DFS ( v )

Wejście:

v  –  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  –  tablica logiczna n  elementowa z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
u  –  wierzchołek roboczy, w ∈ C.

Lista kroków:

K01: visited [ v  ] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v,
wykonuj: jeśli visited [ u  ] = false, to DFS ( u  )
odwiedź algorytmem DFS każdego nieodwiedzonego sąsiada
K04: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K03: Zakończ  

Algorytm rekurencyjny DFS dla macierzy sąsiedztwa: DFS ( v )

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków, n ∈ C.
v  –  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  –  n-elementowa tablica logiczna z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  –  macierz sąsiedztwa o rozmiarze n  × n.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeks. iC.

Lista kroków:

K01: visited [ v  ] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: Dla i  = 0, 1, ..., n-1, wykonuj:
    Jeśli ( A [ v  ][ i  ] = 1 ) obrazek ( visited [ i  ] = false ),
    to DFS ( i  )
odwiedź algorytmem DFS każdego nieodwiedzonego sąsiada
K04: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K05: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego macierz sąsiedztwa, a następnie przechodzi ten graf rekurencyjnym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Macierz sąsiedztwa i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek        6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Rekurencyjne DFS - macierz sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

program rdfs_adj;

// Typy dla dynamicznej macierzy
type
 nptr = array of byte; // Wiersz
 mptr = array of nptr; // Cała macierz

// Zmienne globalne
var
 n : integer;      // Liczba wierzchołków
 A : mptr;       // Macierz sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS ( v : integer );
var
 i : integer;
begin
 visited [ v ] := true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 write ( v:3 );      // Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for i := 0 to n - 1 do
  if( A [ v ][ i ] = 1 ) and ( visited [ i ] = false ) then DFS ( i );
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 m, i, j, v1, v2 : integer;

begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );     // Tworzymy tablicę wskaźników
 SetLength ( visited, n );  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for i := 0 to n - 1 do
  SetLength ( A [ i ], n ); // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  visited [ i ] := false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for j := 0 to n - 1 do A [ i ][ j ] := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 1 to m do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ v2 ] := 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy macierz

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );
 SetLength ( A, 0 );
 SetLength ( visited, 0 );

 writeln;
end.
C++
// Rekurencyjne DFS - macierz sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Zmienne globalne

int n;          // Liczba wierzchołków
char ** A;        // Macierz sąsiedztwa
bool * visited;     // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS ( int v )
{
 int i;

 visited [ v ] = true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 cout << setw ( 3 ) << v; // Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for( i = 0; i < n; i++ )
  if( ( A [ v ][ i ] == 1 ) && !visited [ i ] ) DFS ( i );
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int m, i, j, v1, v2;

 cin >> n >> m;       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new char * [ n ];    // Tworzymy tablicę wskaźników
 visited = new bool [ n ];  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for( i = 0; i < n; i++ )
  A [ i ] = new char [ n ]; // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  visited [ i ] = false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for( j = 0; j < n; j++ ) A [ i ][ j ] = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ v2 ] = 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy macierz

 for( i = 0; i < n; i++ ) delete A [ i ];
 delete [ ] A;
 delete [ ] visited;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Rekurencyjne DFS - macierz sąsiedztwa
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n     ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As Byte Ptr Ptr A  ' Macierz sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited ' Tablica odwiedzin

' Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
'----------------------------------------
Sub DFS ( ByVal v As Integer )
 
 Dim As Integer i

 visited [ v ] = 1  ' Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 Print Using "###";v; ' Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

' Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 For i = 0 To n - 1
  if( A [ v ][ i ] = 1 ) AndAlso ( visited [ i ] = 0 ) Then DFS ( i )
 Next
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer m, i, j, v1, v2

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [ n ]   ' Tworzymy tablicę wskaźników
visited = New Byte [ n ]  ' Tworzymy tablicę odwiedzin

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Byte [ n ] ' Tworzymy wiersze
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 visited [ i ] = 0   ' Zerujemy tablicę odwiedzin
 For j = 0 To n - 1
  A [ i ][ j ] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 1 To m 
 Input #1, v1, v2  ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A [ v1 ][ v2 ] = 1 ' Krawędź v1->v2 obecna
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS ( 0 )

' Usuwamy macierz

For i = 0 To n - 1
 Delete A [ i ] 
Next
Delete [ ] A
Delete [ ] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

  0  1  5  2  3  4

Algorytm rekurencyjny DFS dla macierzy incydencji: DFS ( v )

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków, n ∈ C.
m  –  liczba krawędzi, m ∈ C.
v  –  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  –  n-elementowa tablica logiczna z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  –  macierz incydencji o rozmiarze n  × m.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
i, j  –  indeksy. i, jC.

Lista kroków:

K01: visited [ v  ] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: Dla i  = 0, 1, ..., m - 1:
wykonuj kroki K04...K08
przeszukujemy kolejne krawędzie
K04:     Jeśli A [ v  ][ i  ] ≠ 1,
    to następny obieg pętli K03
szukamy krawędzi, dla której v jest wierzchołkiem startowym
K05:     Dla j  = 0, 1, ..., n - 1:
    wykonuj kroki K06...K08
 
K06:         Jeśli A [ j  ][ i  ] ≠ -1,
        to następny obieg pętli K05
szukamy wierzchołka końcowego
K07:         Jeśli visited [ j  ] = false,
        to DFS ( j )
rekurencyjnie odwiedzamy znalezionego sąsiada
K08:         Następny obieg pętli K03 kontynuujemy szukanie dalszych sąsiadów
K09: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K10: Zakończ  

Zwróć uwagę, że reprezentacja grafu macierzą incydencji nie jest wygodna dla algorytmu DFS.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego macierz incydencji, a następnie przechodzi ten graf rekurencyjnym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Macierz incydencji i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek        6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Rekurencyjne DFS - macierz incydencji
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

program rdfs_inc;

// Typy dla dynamicznej macierzy
type
 nptr = array of shortint; // Wiersz
 mptr = array of nptr;   // Cała macierz

// Zmienne globalne
var
 n, m : integer;       // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A : mptr;          // Macierz incydencji
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS ( v : integer );
var
 i, j : integer;
begin
 visited [ v ] := true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 write ( v:3 );      // Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for i := 0 to m - 1 do
  if A [ v ][ i ] = 1 then
   for j := 0 to n - 1 do
    if A [ j ][ i ] = -1 then
    begin
     if visited [ j ] = false then DFS ( j );
     break;
    end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 i, j, v1, v2 : integer;

begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );    // Tworzymy tablicę wskaźników
 SetLength ( visited, n ); // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for i := 0 to n - 1 do
  SetLength ( A [ i ], m );  // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  visited [ i ] := false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for j := 0 to m - 1 do A [ i ][ j ] := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ i ] := 1; // Wierzchołek startowy
  A [ v2 ][ i ] := -1; // Wierzchołek końcowy
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy macierz

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );
 SetLength ( A, 0 );
 SetLength ( visited, 0 );

 writeln;
 
end.
C++
// Rekurencyjne DFS - macierz incydencji
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Zmienne globalne

int n, m;     // Liczba wierzchołków
signed char ** A; // Macierz incydencji
bool * visited;  // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS ( int v )
{
 int i, j;

 visited [ v ] = true; // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 cout << setw ( 3 ) << v; // Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for( i = 0; i < m; i++ )
  if( A [ v ][ i ] == 1 )
   for( j = 0; j < n; j++ )
    if( A [ j ][ i ] == -1 )
    {
     if( !visited [ j ] ) DFS ( j );
     break;
    }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int i, j, v1, v2;

 cin >> n >> m;        // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new signed char * [ n ]; // Tworzymy tablicę wskaźników
 visited = new bool [ n ];  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for( i = 0; i < n; i++ )
  A [ i ] = new signed char [ m ]; // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  visited [ i ] = false;    // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for( j = 0; j < m; j++ ) A [ i ][ j ] = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ i ] = 1; // Wierzchołek startowy
  A [ v2 ][ i ] = -1; // Wierzchołek końcowy
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy macierz

 for( i = 0; i < n; i++ ) delete A [ i ];
 delete [ ] A;
 delete [ ] visited;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Rekurencyjne DFS - macierz incydencji
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m   ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As Byte Ptr Ptr A  ' Macierz incydencji
Dim Shared As Byte Ptr visited ' Tablica odwiedzin

' Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
'----------------------------------------
Sub DFS ( ByVal v As Integer )
 
 Dim As Integer i, j

 visited [ v ] = 1   ' Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 Print Using "###";v; ' Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

' Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 For i = 0 To m - 1
  If A [ v ][ i ] = 1 Then
   For j = 0 To n - 1
    If A [ j ][ i ] = -1 Then
     If visited [ j ] = 0 Then DFS ( j )
     Exit For
    End If
   Next
  End If
 Next
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i, j, v1, v2

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [ n ]   ' Tworzymy tablicę wskaźników
visited = New Byte [ n ]  ' Tworzymy tablicę odwiedzin

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Byte [ m ] ' Tworzymy wiersze
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 visited [ i ] = 0    ' Zerujemy tablicę odwiedzin
 For j = 0 To m - 1
 	 A [ i ][ j ] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v1, v2 ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A [ v1 ][ i ] = 1 ' Wierzchołek startowy
 A [ v2 ][ i ] =-1 ' Wierzchołek końcowy
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS ( 0 )

' Usuwamy macierz

For i = 0 To n - 1
 Delete A [ i ] 
Next
Delete [ ] A
Delete [ ] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

  0  1  5  2  3  4

Algorytm rekurencyjny DFS dla list sąsiedztwa: DFS ( v )

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków, n ∈ C.
v  –  numer wierzchołka startowego, v ∈ C.
visited  –  n  elementowa tablica logiczna z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  –  n  elementowa tablica list sąsiedztwa.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
p  –  wskaźnik elementu listy sąsiedztwa.

Lista kroków:

K01: visited [ v  ] ← true odwiedź wierzchołek
K02: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie wstępne
K03: p  ← A [ v  ] rozpoczynamy od początku listy
K04 Dopóki p  ≠ nil:
wykonuj kroki K05...K06
 
K05:     Jeśli visited [ pv  ] = false,
    to DFS ( pv  )
odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów
K06:     p  ← ( pnext  ) idziemy do kolejnego sąsiada
K07: Przetwórz wierzchołek v przetwarzanie końcowe
K08: Zakończ  

Reprezentacja grafu tablicą list sąsiedztwa jest korzystna dla algorytmu DFS, ponieważ pętla wyszukująca sąsiadów nie wykonuje pustych przebiegów – każdy element listy sąsiedztwa jest sąsiadem.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego tablicę list sąsiedztwa, a następnie przechodzi ten graf rekurencyjnym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Tablica list sąsiedztwa i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne. Listy sąsiedztwa są tworzone na bazie listy jednokierunkowej.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek        6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Rekurencyjne DFS - listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------

program rdfs_adjl;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;


// Zmienne globalne
var
 n : integer;      // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A : TList;       // Tablica list sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS ( v : integer );
var
 p : PslistEl;
begin
 visited [ v ] := true;  // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 write ( v:3 );      // Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 p := A [ v ];

 while p <> nil do
 begin
  if visited [ p^.v ] = false then DFS ( p^.v );
  p := p^.next;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 m, i, v1, v2 : integer;
 p, r : PslistEl;

begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 SetLength ( visited, n ); // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [ i ] := nil;
  visited [ i ] := false;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new ( p );       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [ v1 ];  // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] := p;
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;

 SetLength ( A, 0 );

 SetLength ( visited, 0 );

 writeln;
 
end.
C++
// Rekurencyjne DFS - listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Zmienne globalne

int n;          // Liczba wierzchołków
slistEl ** A;      // Macierz sąsiedztwa
bool * visited;     // Tablica odwiedzin

// Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS ( int v )
{
 slistEl * p;

 visited [ v ] = true;   // Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 cout << setw ( 3 ) << v; // Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

// Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 for( p = A [ v ]; p; p = p->next )
  if( !visited [ p->v ] ) DFS ( p->v );
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int m, i, v1, v2;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;        // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [ n ];    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 visited = new bool [ n ];    // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  A [ i ] = NULL;
  visited [ i ] = false;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [ v1 ];  // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] = p;
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  p = A [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [ ] A;
 delete [ ] visited;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Rekurencyjne DFS - listy sąsiedztwa
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n          ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr A      ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited      ' Tablica odwiedzin

' Rekurencyjna procedura przejścia w głąb
'----------------------------------------
Sub DFS ( ByVal v As Integer )
 
 Dim As slistEl Ptr p

 visited [ v ] = 1    ' Zaznaczamy węzeł jako odwiedzony
 Print Using "###";v; ' Przetwarzamy węzeł ( wypisujemy jego numer )

' Rekurencyjnie odwiedzamy nieodwiedzonych sąsiadów

 p = A [ v ] 
 
 While p
 	 If visited [ p->v ] = 0 Then DFS ( p->v )
 	 p = p->Next
 Wend
 
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
visited = New Byte [ n ] ' Tworzymy tablicę odwiedzin

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = 0
 visited [ i ] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [ v1 ]  ' Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
 A [ v1 ] = p
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS ( 0 )

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [ ] A
Delete [ ] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

  0  1  5  2  3  4
Na początek:  podrozdziału   strony 

Stosowy algorytm DFS

Algorytm stosowy DFS wykorzystuje stos do przechowywania numerów wierzchołków do odwiedzenia.

Algorytm stosowy DFS – wersja poglądowa

Wejście:

v  –  numer wierzchołka startowego, v  ∈ C.
visited  –  wyzerowana tablica logiczna o n  elementach.
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
S  –  pusty stos liczb całkowitych.
u  –  wierzchołek roboczy, u  ∈ C.

Lista kroków:

K01: S.push ( v  ) umieszczamy na stosie numer wierzchołka startowego
K02: visited [ v  ] ← true wierzchołek oznaczamy jako odwiedzony
K03: Dopóki S.empty( ) = false,
wykonuj
kroki K04...K10
 
K04:     v  ← S.top( ) pobieramy ze stosu numer wierzchołka
K05:     S.pop( ) numer usuwamy ze stosu
K06:     Przetwórz wierzchołek v  
K07:     Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v,
    wykonuj kroki K08...K10
na stos przesyłamy numery nieodwiedzonych jeszcze wierzchołków
K08:         Jeśli visited [ u  ] = true,
        to następny obieg pętli K07
pomijamy odwiedzonych sąsiadów
K09:         S.push ( u  ); sąsiada umieszczamy na stosie
K10:         visited [ u  ] ← true oznaczamy go jako odwiedzony
K11: Zakończ  

Poniżej przedstawiamy ten algorytm dla list sąsiedztwa. Postaraj się stworzyć podobne wersje dla macierzy sąsiedztwa i incydencji.

Algorytm stosowy DFS dla list sąsiedztwa

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
v  –  numer wierzchołka startowego, v  ∈ C.
A  –  n  elementowa tablica list sąsiedztwa.
visited  –  wyzerowana tablica logiczna o n  elementach.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
S  –  pusty stos liczb całkowitych.
p  –  wskaźnik elementu listy sąsiedztwa.

Lista kroków:

K01: S.push ( v  ) umieszczamy na stosie numer wierzchołka startowego
K02: visited [ v  ] ← true oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
K03: Dopóki S.empty( ) = false,
wykonuj
kroki K04...K12
 
K04:     v  ←S.top( ) pobieramy ze stosu numer wierzchołka
K05:     S.pop( ) numer usuwamy ze stosu
K06:     Przetwórz wierzchołek v zrób coś z odwiedzonym wierzchołkiem
K07:     p  ← A [ v  ] przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
K08:     Dopóki p  ≠ nil,
    wykonuj kroki K09...K12
 
K09:         Jeśli visited [ pv  ] = true,
        to idź do kroku K12
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K10         S.push ( pv  ) sąsiada umieszczamy na stosie
K11         visited [ pv  ] ← true oznaczamy go jako odwiedzonego ( już drugi raz nie znajdzie się na stosie )
K12:         p  ← ( pnext  ) przechodzimy do następnego wierzchołka na liście
K13: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu skierowanego, tworzy dla niego tablicę list sąsiedztwa, a następnie przechodzi ten graf stosowym algorytmem DFS rozpoczynając od wierzchołka o numerze 0. Na wyjście są wyprowadzane numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Tablica list sąsiedztwa i tablica odwiedzin są zadane globalnie, aby uprościć wywołania rekurencyjne. Stos oraz listy sąsiedztwa są tworzone na bazie listy jednokierunkowej.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek        6 9
0 5
0 1
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3
Pascal
// Stosowe DFS - listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

program sdfs_adjl;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;


// Zmienne globalne
var
 A : TList; // Tablica list sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Stosowa procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
procedure DFS ( v : integer );
var
 S, p, r : PslistEl;
begin
 new ( p );         // Na stosie umieszczamy wierzchołek startowy
 p^.v := v;
 p^.next := nil;
 S := p;

 visited [ v ] := true;   // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony

 while S <> nil do
 begin
  v := S^.v;      // Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S := S^.next;     // Wierzchołek usuwamy ze stosu

  write ( v:3 );     // Przetwarzamy wierzchołek

  p := A [ v ];     // Przeglądamy jego listę sąsiedztwa
  while p <> nil do
  begin
   if visited [ p^.v ] = false then
   begin
    new ( r );     // Jeśli wierzchołek nie był odwiedzony, 
    r^.v := p^.v;  // to umieszczamy go na stosie
    r^.next := S;
    S := r;
    visited [ p^.v ] := true; // i oznaczamy jako odwiedzony
   end;
   p := p^.next;   // Następny sąsiad z listy
  end;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 n, m, i, v1, v2 : integer;
 p, r : PslistEl;

begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 SetLength ( visited, n ); // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [ i ] := nil;
  visited [ i ] := false;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new ( p );       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [ v1 ];  // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] := p;
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;

 SetLength ( A, 0 );

 SetLength ( visited, 0 );

 writeln;

end.
C++
// Stosowe DFS - listy sąsiedztwa
// Data: 22.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Zmienne globalne

slistEl ** A;      // Macierz sąsiedztwa
bool * visited;     // Tablica odwiedzin

// Stosowa procedura przejścia w głąb
//----------------------------------------
void DFS ( int v )
{
 slistEl *S, *p, *r;

 p = new slistEl;    // Na stosie umieszczamy wierzchołek startowy
 p->v = v;
 p->next = NULL;
 S = p;

 visited [ v ] = true;  // Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony

 while( S )
 {
  v = S->v;       // Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S = S->next;     // Wierzchołek usuwamy ze stosu

  cout << setw ( 3 ) << v; // Przetwarzamy wierzchołek

  // Przeglądamy jego listę sąsiedztwa


  for( p = A [ v ]; p; p = p->next )
  {
   if( !visited [ p->v ] )
   {
    r = new slistEl; // Jeśli wierzchołek nie był odwiedzony, 
    r->v = p->v;   // to umieszczamy go na stosie
    r->next = S;
    S = r;
    visited [ p->v ] = true; // i oznaczamy jako odwiedzony
   }
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int n, m, i, v1, v2;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;      // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [ n ]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 visited = new bool [ n ]; // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  A [ i ] = NULL;
  visited [ i ] = false;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [ v1 ]; // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] = p;
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf w głąb

 DFS ( 0 );

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  p = A [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [ ] A;
 delete [ ] visited;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Stosowe DFS - listy sąsiedztwa
' Data: 22.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa oraz stosu

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As slistEl Ptr Ptr A ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited  ' Tablica odwiedzin

' Stosowa procedura przejścia w głąb
'-----------------------------------
Sub DFS ( ByVal v As Integer )

 Dim As slistEl Ptr S, p, r

 p = new slistEl    ' Na stosie umieszczamy wierzchołek startowy
 p->v = v
 p->next = 0
 S = p

 visited [ v ] = 1   ' Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony

 While S
  v = S->v       ' Odczytujemy wierzchołek ze stosu
  S = S->Next     ' Wierzchołek usuwamy ze stosu

  Print Using "###";v; ' Przetwarzamy wierzchołek

  ' Przeglądamy jego listę sąsiedztwa

  p = A [ v ] 
  While p
   If visited [ p->v ] = 0 Then
    r = new slistEl ' Jeśli wierzchołek nie był odwiedzony, 
    r->v = p->v   ' to umieszczamy go na stosie
    r->next = S
    S = r
    visited [ p->v ] = 1 ' Oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
   End If
   p = p->Next
  Wend
 Wend
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer n, m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
visited = New Byte [ n ] ' Tworzymy tablicę odwiedzin

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = 0
 visited [ i ] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v1, v2   ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [ v1 ]  ' Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
 A [ v1 ] = p
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf w głąb

DFS ( 0 )

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [ ] A
Delete [ ] visited

Print

End
Wynik:
6 9
0 1
0 5
5 2
5 1
4 1
4 5
3 4
2 1
2 3

  0  1  5  2  3  4

Zadanie

Zmodyfikuj podane programy tak, aby tworzyły reprezentację grafu nieskierowanego.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.