Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Kolorowanie grafu

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Podrozdziały

Problem

Za pomocą minimalnej liczby kolorów należy pokolorować wierzchołki grafu, tak aby żadne dwa sąsiednie wierzchołki nie były tego samego koloru.

Przez kolorowanie wierzchołków grafu będziemy rozumieli przypisanie tym wierzchołkom odpowiednich etykiet, np. numerów, które umownie reprezentują "kolory". Zadanie polega na takim przypisaniu wierzchołkom tych numerów, aby ilość użytych kolorów była najmniejsza z możliwych (minimalna ilość kolorów do pokolorowania danego grafu nosi nazwę liczby chromatycznej grafu). W przypadku ogólnym jest to zadanie bardzo trudne. Istnieją jednak algorytmy, które pozwalają rozwiązać ten problem w sposób przybliżony, tzn. uzyskane rozwiązanie może nie być optymalne, lecz zwykle jest zadowalające.

Algorytm dokładny

Zadanie kolorowania wierzchołków grafu najmniejszą możliwą liczbą kolorów da się rozwiązać za pomocą algorytmu, który sprawdza kolejno wszystkie możliwe układy kolorów wierzchołków i wybiera ten układ, w którym zużyta jest najmniejsza liczba kolorów. Z uwagi na bardzo niekorzystną klasę złożoności obliczeniowej rozwiązanie możemy otrzymać w sensownym czasie jedynie dla małych grafów (do 10…11 wierzchołków). Zasada działania algorytmu jest bardzo prosta:

Zakładamy, że graf nie jest zerowy.

Najpierw kolorujemy wierzchołki grafu wszystkimi możliwymi kombinacjami dwóch pierwszych kolorów. Przy każdej kombinacji sprawdzamy warunek pokolorowania –  żadne dwa sąsiednie wierzchołki nie są tego samego koloru. Jeśli warunek będzie spełniony, kończymy.

W kolejnych krokach zwiększamy liczbę kombinacji kolorów do 3, 4, …, n i powtarzamy powyższy krok aż do znalezienia takiej kombinacji, która będzie spełniała warunek pokolorowania grafu.

Podstawowym problemem jest tutaj tworzenie kombinacji kolorów poszczególnych wierzchołków. Na szczęście problem ten rozwiązujemy prosto metodą licznika. Wyobraźmy sobie, że poszczególne wierzchołki grafu są kolejnymi cyframi licznika. Na początku przyjmujemy podstawę 2. Oznacza to, że cyfry mogą przyjmować wartości 0 lub 1. Jeśli mamy w grafie 4 wierzchołki, to ustawiamy je na 0, otrzymując początkową kombinację 0000. Następne kombinacje otrzymujemy tak:

Zwiększamy o 1 ostatnią cyfrę. Jeśli jej wartość jest równa podstawie, to cyfrę zerujemy i zwiększamy w ten sam sposób cyfrę następną. Jeśli osiągnie 2, to zerujemy ją i zwiększamy następną cyfrę, itd. Otrzymamy następujące kombinacje:

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Jeśli teraz zwiększymy ostatnią cyfrę, to licznik się wyzeruje. Otrzymaliśmy wszystkie kombinację 2 kolorów. W takiej sytuacji zwiększamy podstawę o 1 do 3 i znów zliczamy:

0000
0001
0002
0010
0011
0012
0020
0021
0022

0100
0101
0102
0110
0111

2220
2221
2222

Zwróć uwagę, że nowe kombinacje mamy tylko wtedy, gdy występuje w nich nowa cyfra (kolor) 2. Jeśli nie ma cyfry 2, to dana kombinacja była już sprawdzona w poprzednim obiegu licznika dla podstawy 2 i możemy jej nie sprawdzać (w trakcie zwiększania licznika zapamiętujemy ilość cyfr 2 i, jeśli jest ona zerowa, to pomijamy testowanie warunku pokolorowania grafu). Gdy licznik się wyzeruje, znów zwiększamy podstawę do 4 i kontynuujemy poszukiwania takiego układu kolorów wierzchołków, które spełnia warunek pokolorowania grafu.

Algorytm optymalnego kolorowania grafu

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje. Graf musi być spójny.

Wyjście:

CT  :  n elementowa tablica, która określa numery kolorów wierzchołków. Elementy są liczbami całkowitymi. CT [i] jest kolorem i-tego wierzchołka grafu.
b  :  liczba użytych kolorów ( liczba chromatyczna grafu), b ∈ C.
Elementy pomocnicze:
bc  :  zlicza ilość najstarszych cyfr-kolorów w liczniku, bc ∈ C.
i  :  zmienna do indeksowania cyfr w tablicy CT, i ∈ C.
u, v  :  numery wierzchołków grafu, u, v ∈ C.

Lista kroków:

K01: Wyzeruj tablicę CT  
K02: b ← 2 podstawa licznika
K03: bc ← 0 licznik najstarszej cyfry
K04: Jeśli bc = 0,
to idź do kroku K09
pomijamy test pokolorowania, jeśli brak najstarszej cyfry w liczniku
K05: Dla v = 0, 1, …, n :
wykonuj
kroki K06…K07
przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
K06: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj krok K07
przeglądamy wszystkich sąsiadów
K07: Jeśli CT [v] = CT [u ],
to idź do kroku K09
sprawdzamy warunek złego pokolorowania
K08: Zakończ z wynikiem CT i b graf jest pokolorowany
K09: i ← 0 modyfikujemy licznik CT
K10: CT [i] ← CT [i] + 1 zwiększamy cyfrę-kolor
K11: Jeśli CT [i ] = b - 1,
to bc ← bc + 1
zliczamy najstarsze cyfry
K12: Jeśli CT [i ] < b,
to idź do kroku K04
kontynuujemy z następną kombinacją kolorów
K13: CT [i] ← 0 jeśli cyfra jest równa podstawie, to zerujemy cyfrę licznika
K14: bc ← bc - 1 zmniejszamy liczbę najstarszych cyfr
K15: i ← i + 1 przesuwamy się do następnej cyfry
K16: Jeśli i = n, to b ← b + 1,
to idź do kroku K09
jeśli wyczerpaliśmy cyfry, to należy zwiększyć podstawę
K17: Idź do K10 kontynuujemy z następną cyfrą-kolorem

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i koloruje jego wierzchołki. Na koniec wyświetla dla każdego wierzchołka numer przydzielonego mu koloru oraz liczbę chromatyczną. Dodatkowo jest wyświetlana liczba przebadanych kombinacji kolorów.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 9 22
0 1 0 3 0 4
1 2 1 3 1 5 1 6
2 3 2 4 2 5 2 7
3 4 3 6 3 7
4 5 4 6 4 8
5 6 5 7 5 8
6 7
7 8
Pascal
// Optymalne kolorowanie grafu nieskierowanego
// Data  : 23.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------

program graph_coloring;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;    // Następny element listy
  v : integer;      // Wierzchołek docelowy
 end;

var
 b, bc, n, m, i, u, v : integer;
 graf      : array of PslistEl;
 CT       : array of integer;
 p, r      : PslistEl;
 cnt      : qword; // Licznik prób
 test      : boolean;

begin
 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 SetLength (graf, n);  // Tablica list sąsiedztwa
 for i := 0 to n - 1 do graf [i] := nil;

 SetLength (CT, n);   // Tablica kolorów wierzchołków

 // Odczytujemy krawędzie grafu

 for i := 1 to m do
 begin
  read (u, v);     // Wierzchołki krawędzi
  new (p);       // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [v]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] := p;

  new (p);       // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [u]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] := p;
 end;

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

 cnt := 0;

 for i := 0 to n - 1 do CT [i] := 0; // Inicjujemy licznik

 b := 2;          // Zliczanie rozpoczynamy przy podstawie 2
 bc := 0;         // Liczba najstarszych cyfr

 while true do
 begin
  if bc > 0 then     // Kombinację sprawdzamy, gdy zawiera najstarszą cyfrę
  begin
   test := true;
   inc (cnt);     // Zwiększamy liczbę prób
   for v := 0 to n - 1 do // Przeglądamy wierzchołki grafu
   begin
    p := graf [v];  // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     if CT [v] = CT [p^.v] then // Testujemy pokolorowanie
     begin
      test := false; // Zaznaczamy porażkę
      break;     // Opuszczamy pętlę while
     end;
     p := p^.next;   // Następny sąsiad
    end;
    if not test then break; // Opuszczamy pętlę for
   end;
   if test then break;  // Kombinacja znaleziona, kończymy pętlę główną
  end;

  while true do      // Pętla modyfikacji licznika
  begin
    i := 0;
    while i < n do
    begin
     inc (CT [i]); // Zwiększamy cyfrę
     if CT [i] = b - 1 then inc (bc);
     if CT [i] < b then break;
     CT [i] := 0;   // Zerujemy cyfrę
     dec (bc);
     inc (i);     // Modyfikujemy następną cyfrę
    end;
    if i < n then break; // Wychodzimy z pętli zwiększania licznika
    inc (b);      // Licznik się przewinął, zwiększamy bazę
  end;
 end;

 // Wyświetlamy wyniki

 writeln;
 for v := 0 to n - 1 do
  writeln('vertex ', v, ' has color ', CT [v]);
 writeln;
 writeln('graph chromatic number = ', b);
 writeln('number of tries    = ', cnt);
 writeln;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for v := 0 to n - 1 do
 begin
  p := graf [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);
 SetLength (CT, 0);

end.
C++
// Optymalne kolorowanie grafu nieskierowanego
// Data  : 23.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl *next;     // Następny element listy
 int v;         // Wierzchołek docelowy
};

int main()
{
 int b, bc, n, m, i, u, v, *CT;
 slistEl **graf, *p, *r;
 unsigned long long cnt; // Licznik prób
 bool test;

 cin >> n >> m;     // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 graf = new slistEl * [n]; // Tablica list sąsiedztwa
 for(i = 0; i < n; i++) graf [i] = NULL;

 CT = new int [n];   // Tablica kolorów wierzchołków

 // Odczytujemy krawędzie grafu

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> u >> v;    // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;   // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [v]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] = p;

  p = new slistEl;   // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [u]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] = p;
 }

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

 cnt = 0;

 for(i = 0; i < n; i++) CT [i] = 0; // Inicjujemy licznik

 b = 2;         // Zliczanie rozpoczynamy przy podstawie 2
 bc = 0;         // Liczba najstarszych cyfr

 while(true)
 {
  if(bc)       // Kombinację sprawdzamy, gdy zawiera najstarszą cyfrę
  {
   test = true;
   cnt++;       // Zwiększamy liczbę prób
   for(v = 0; v < n; v++) // Przeglądamy wierzchołki grafu
   {
    for(p = graf [v];p;p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
     if(CT [v] == CT [p->v]) // Testujemy pokolorowanie
     {
      test = false; // Zaznaczamy porażkę
      break;    // Opuszczamy pętlę for
     }
    if(!test) break; // Opuszczamy pętlę for
   }
   if(test) break;  // Kombinacja znaleziona, kończymy pętlę główną
  }

  while(true)     // Pętla modyfikacji licznika
  {
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
     CT [i] ++;   // Zwiększamy cyfrę
     if(CT [i] == b - 1) bC++;
     if(CT [i] < b) break;
     CT [i] = 0;  // Zerujemy cyfrę
     bc--;
    }

    if(i < n) break; // Wychodzimy z pętli zwiększania licznika
    b++;        // Licznik się przewinął, zwiększamy bazę
  }
 }

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl;
 for(v = 0; v < n; v++)
  cout << "vertex " << v << " has color " << CT [v] << endl;
 cout << endl
    << "graph chromatic number = " << b << endl
    << "number of tries    = " << cnt << endl << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for(v = 0; v < n; v++)
 {
  p = graf [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] graf;
 delete [] CT;

 return 0;}
Basic
' Optymalne kolorowanie grafu nieskierowanego
' Data  : 23.05.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr    ' Następny element listy
 v As Integer        ' Wierzchołek docelowy
End Type

Dim As Integer b, bc, n, m, i, u, v
Dim As Integer Ptr CT
Dim As slistEl Ptr Ptr graf
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As ULongInt cnt     ' Licznik prób
Dim As Byte test

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m        ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tablica list sąsiedztwa
For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0
Next

CT = New Integer [n]    ' Tablica kolorów wierzchołków

' Odczytujemy krawędzie grafu

For i = 1 To m
 Input #1, u, v       ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl      ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [v]    ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [v] = p

 p = New slistEl      ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [u]    ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [u] = p
Next

Close #1

' Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

cnt = 0

For i = 0 To n - 1
 CT [i] = 0        ' Inicjujemy licznik
Next

b = 2            ' Zliczanie rozpoczynamy przy podstawie 2
bc = 0            ' Liczba najstarszych cyfr

while 1
 If bc > 0 Then       ' Kombinację sprawdzamy, gdy zawiera najstarszą cyfrę
  test = 1
  cnt += 1         ' Zwiększamy liczbę prób
  For v = 0 To n - 1    ' Przeglądamy wierzchołki grafu
   p = graf [v]
   While p        ' Przeglądamy sąsiadów wierzchołka v
    If CT [v] = CT [p->v] Then ' Testujemy pokolorowanie
     test = 0      ' Zaznaczamy porażkę
     Exit While     ' Opuszczamy pętlę while
    End If
    p = p->Next
   Wend
   If test = 0 Then Exit For ' Opuszczamy pętlę for
  Next
  
  If test = 1 Then Exit While ' Kombinacja znaleziona, kończymy pętlę główną
 End If

 While 1          ' Pętla modyfikacji licznika
  For i = 0 To n - 1
   CT [i] += 1     ' Zwiększamy cyfrę
   If CT [i] = b - 1 Then bc += 1
   If CT [i] < b Then Exit For
   CT [i] = 0      ' Zerujemy cyfrę
   bc -= 1
  Next

  If i < n Then Exit While ' Wychodzimy z pętli zwiększania licznika
  b += 1          ' Licznik się przewinął, zwiększamy bazę
 Wend
Wend

' Wyświetlamy wyniki

Print
For v = 0 To n - 1
 Print "vertex";v;" has color";CT [v]
Next
Print
Print "graph chromatic number =";b
Print "number of tries    = ";cnt
Print

' Usuwamy tablice dynamiczne

For v = 0 To n - 1
 p = graf [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf
Delete [] CT

End
Wynik:
9 22
0 1 0 3 0 4
1 2 1 3 1 5 1 6
2 3 2 4 2 5 2 7
3 4 3 6 3 7
4 5 4 6 4 8
5 6 5 7 5 8
6 7
7 8

vertex 0 has color 0
vertex 1 has color 1
vertex 2 has color 0
vertex 3 has color 2
vertex 4 has color 1
vertex 5 has color 2
vertex 6 has color 0
vertex 7 has color 1
vertex 8 has color 0

graph chromatic number = 3
number of tries = 3131
 obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm zachłanny

Jednym z algorytmów kolorujących grafy jest prosty algorytm zachłanny, który działa w sposób następujący:

Kolory są reprezentowane przez kolejne liczby 0, 1, 2, …

Wybieramy w grafie dowolny wierzchołek i kolorujemy go pierwszym kolorem nr 0.

Dla każdego z pozostałych wierzchołków grafu kolor ustalamy jako najniższy kolor, który nie jest użyty przez żadnego z jego sąsiadów.

Zobaczmy na przykładzie, jak działa ten algorytm.

obrazek Oto graf do pokolorowania. Początkowo rezerwujemy tyle kolorów, ile graf posiada wierzchołków. Kolory numerujemy odpowiednio od 0 do 5.
obrazek W grafie wybieramy wierzchołek nr 0 (może być to dowolny inny wierzchołek) i kolorujemy go pierwszym kolorem nr 0, czyli kolorem czerwonym.
obrazek Wybieramy wierzchołek nr 1. Przeglądamy wszystkich jego sąsiadów (0, 2, 4, 5) i wykreślamy z tabeli kolory zużyte. W tym przypadku będzie to kolor czerwony nr 0 wierzchołka nr 0. Z pozostałych kolorów wybieramy kolor o najniższym numerze 1 i przypisujemy go wierzchołkowi nr 1.
obrazek Wybieramy wierzchołek nr 2. Eliminujemy z listy kolory jego sąsiadów. Tutaj będzie to kolor nr 1 wierzchołka nr 1. Z pozostałych kolorów wybieramy najniższy, czyli kolor nr 0. Kolor ten przypisujemy wierzchołkowi nr 2.
obrazek Wybieramy wierzchołek nr 3. Na liście kolorów eliminujemy kolor czerwony nr 2, którym jest pokolorowany sąsiad nr 2. Z pozostałych na liście kolorów wybieramy kolor żółty nr 1 i kolorujemy nim wierzchołek nr 3.
obrazek Wybieramy wierzchołek nr 4. Z listy kolorów wykreślamy kolor czerwony nr 0 (sąsiad 0) oraz kolor żółty nr 1 (sąsiedzi nr 1 i 3). Z pozostałych kolorów wybieramy kolor zielony nr 2 (kolor o najniższym numerze) i nim kolorujemy wierzchołek nr 4.
obrazek Wybieramy ostatni wierzchołek nr 5. Jego sąsiedzi mają kolory nr 1 i 2, które wykreślamy z listy. Jako kolor wierzchołka nr 5 wybieramy kolor czerwony nr 0, ponieważ posiada on najniższy numer.

Graf jest pokolorowany. Zużyliśmy 3 kolory: czerwony 0, żółty 1 i zielony 2.

Algorytm zachłannego kolorowania grafu

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje. Graf musi być spójny.

Wyjście:

CT  :  n elementowa tablica, która określa numery kolorów wierzchołków. Elementy są liczbami całkowitymi. CT [i] jest kolorem i-tego wierzchołka grafu.
Elementy pomocnicze:
C  :  n elementowa tablica logiczna dostępności kolorów.
i  :  zmienna do indeksowania tablicy C, i ∈ C.
u, v  :  numery wierzchołków grafu, u, v ∈ C.

Lista kroków:

K01: Wypełnij tablicę CT wartościami -1 -1 oznacza brak przypisanego koloru
K02: CT [0] ← 0 pierwszemu wierzchołkowi przypisujemy najniższy kolor.
K03: Dla v = 1, 2, …, n - 1:
wykonuj kroki K04…K08
przechodzimy przez pozostałe wierzchołki grafu
K04: Wypełnij tablicę C wartościami false oznaczamy wszystkie kolory jako niezajęte
K05 Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj:
Jeśli CT [u] > - 1,
to C [CT [u ]] ← true
przeglądamy sąsiadów wierzchołka v. Kolor sąsiada oznaczamy jako zajęty
K06: i = 0  
K07: Dopóki C [i] = true,
wykonuj: i ← i + 1
szukamy najniższego z dostępnych kolorów
K08: CT [v ] ← i znaleziony kolor przypisujemy wierzchołkowi v
K09: Zakończ z wynikiem CT  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i koloruje jego wierzchołki. Na koniec wyświetla dla każdego wierzchołka numer przydzielonego mu koloru.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 6 9
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5
2 3
3 4 3 5
4 5
Pascal
// Zachłanne kolorowanie grafu nieskierowanego
// Data  : 22.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------

program graph_coloring;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;      // Następny element listy
  v : integer;        // Wierzchołek docelowy
 end;

var
 n, m, i, u, v : integer;
 graf   : array of PslistEl;
 CT    : array of integer;
 C     : array of boolean;
 p, r    : PslistEl;

begin
 read (n, m);        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 SetLength (graf, n);    // Tablica list sąsiedztwa
 for i := 0 to n - 1 do graf [i] := nil;

 SetLength (CT, n);     // Tablica kolorów wierzchołków
 SetLength (C, n);      // Tablica dostępności kolorów

 // Odczytujemy krawędzie grafu

 for i := 1 to m do
 begin
  read (u, v);       // Wierzchołki krawędzi
  new (p);         // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [v];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] := p;

  new (p);         // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [u];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] := p;
 end;

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

 for i := 1 to n - 1 do CT [i] := -1;

 CT [0] := 0;        // Kolor pierwszego wierzchołka

 for v := 1 to n - 1 do
 begin
  for i := 0 to n - 1 do C [i] := false;

  p := graf [v];      // Przeglądamy listę sąsiadów v
  while p <> nil do
  begin
   if CT [p^.v] > - 1 then C [CT [p^.v]] := true; // Kolor u zaznaczamy jako zajęty
   p := p^.next;       // Następny sąsiad
  end;
  i := 0;
  while C [i] do inc (i); // Szukamy wolnego koloru
  CT [v] := i;       // Kolorujemy wierzchołek v
 end;

 // Wyświetlamy wyniki

 writeln;
 for v := 0 to n - 1 do
  writeln('vertex ', v, ' has color ', CT [v]);

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for v := 0 to n - 1 do
 begin
  p := graf [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);
 SetLength (CT, 0);
 SetLength (C, 0);

end.
C++
// Zachłanne kolorowanie grafu nieskierowanego
// Data  : 22.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;        // Następny element listy;
 int v;            // Wierzchołek docelowy
};

int main()
{
 int n, m, i, u, v;
 slistEl **graf, *p, *r;
 int *CT;
 bool *C;

 cin >> n >> m;        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 graf = new slistEl * [n];  // Tablica list sąsiedztwa
 for(i = 0; i < n; i++) graf [i] = NULL;

 CT = new int [n];      // Tablica kolorów wierzchołków
 C = new bool [n];     // Tablica dostępności kolorów

 // Odczytujemy krawędzie grafu

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> u >> v;       // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;      // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [v];    // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] = p;

  p = new slistEl;      // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [u];    // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] = p;
 }

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

 for(i = 1; i < n; i++) CT [i] = -1;

 CT [0] = 0;         // Kolor pierwszego wierzchołka

 for(v = 1; v < n; v++)
 {
  for(i = 0; i < n; i++) C [i] = false;

  for(p = graf [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiadów v
   if(CT [p->v] > - 1) C [CT [p->v]] = true; // Kolor u zaznaczamy jako zajęty

  for(i = 0; C [i]; i++); // Szukamy wolnego koloru
  CT [v] = i;        // Kolorujemy wierzchołek v
 }

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl;
 for(v = 0; v < n; v++)
  cout << "vertex " << v << " has color " << CT [v] << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for(v = 0; v < n; v++)
 {
  p = graf [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] graf;
 delete [] CT;
 delete [] C;

 return 0;}
Basic
' Zachłanne kolorowanie grafu nieskierowanego
' Data  : 22.05.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr ' Następny element listy
 v As Integer    ' Wierzchołek docelowy
End Type

Dim As Integer n, m, i, u, v
Dim As slistEl Ptr Ptr graf
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As integer Ptr CT
Dim As Byte Ptr C

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m        ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tablica list sąsiedztwa
For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0
Next

CT = New Integer [n] ' Tablica kolorów wierzchołków
C = New Byte [n]  ' Tablica dostępności kolorów

' Odczytujemy krawędzie grafu

For i = 1 To m
 Input #1, u, v    ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl   ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [v] ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [v] = p

 p = New slistEl   ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [u] ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [u] = p
Next

Close #1

' Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

For i = 1 To n - 1
 CT [i] = -1
Next

CT [0] = 0    ' Kolor pierwszego wierzchołka

For v = 1 To n - 1
 For i = 0 To n - 1
 	 C [i] = 0
 Next

 p = graf [v]
 While p      ' Przeglądamy listę sąsiadów v
  If CT [p->v] > - 1 Then C [CT [p->v]] = 1 ' Kolor u zaznaczamy jako zajęty
  p = p->Next   ' Następny sąsiad
 Wend
 
 i = 0
 While C [i] = 1 ' Szukamy wolnego koloru
  i += 1
 Wend
 
 CT [v] = i   ' Kolorujemy wierzchołek v
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print
For v = 0 To n - 1
 Print "vertex";v;" has color";CT [v]
Next

' Usuwamy tablice dynamiczne

For v = 0 To n - 1
 p = graf [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf
Delete [] CT
Delete [] C

End
Wynik:
6 9
0 1 0 4
1 2 1 4 1 5
2 3
3 4 3 5
4 5

vertex 0 has color 0
vertex 1 has color 1
vertex 2 has color 0
vertex 3 has color 1
vertex 4 has color 2
vertex 5 has color 0
 obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm heurystyczny

Zmieniając odpowiednio kolejność przetwarzanych w algorytmie wierzchołków, da się uzyskać lepsze przybliżenie kolorowania dokładnego. Na tej zasadzie działają różne algorytmy heurystyczne. Poniżej przedstawiamy jeden z najprostszych algorytmów heurystycznych.

Algorytm LF (ang. Largest First)

Najpierw tworzymy ciąg wierzchołków uporządkowany malejąco wg stopni wyjściowych. Następnie wierzchołki te kolorujemy zachłannie wg tej kolejności.

Algorytm LF kolorowania grafu

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje. Graf musi być spójny.

Wyjście:

CT  :  n elementowa tablica, która określa numery kolorów wierzchołków. Elementy są liczbami całkowitymi. CT [i] jest kolorem i-tego wierzchołka grafu.
Elementy pomocnicze:
C  :  n elementowa tablica logiczna dostępności kolorów.
VT  :  n elementowa tablica numerów wierzchołków grafu.
DT  :  n elementowa tablica stopni wyjściowych wierzchołków grafu.
i  :  zmienna do indeksowania, i ∈ C.
u, v  :  numery wierzchołków grafu, u, v ∈ C.
d  :  przechowuje stopień wierzchołka w czasie sortowania, d ∈ C.

Lista kroków:

K01: Dla v = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj
kroki K02…K13
przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
K02: VT [v ] ← v umieszczamy numer wierzchołka w tablicy VT
K03: DT [v ] ← 0 zerujemy stopień wyjściowy wierzchołka v
K04: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj: DT [v] ← DT [v] = 1
obliczamy stopień wyjściowy wierzchołka v
K05: d ← DT [v] sortujemy tablice VT i DT malejąco względem stopni wychodzących
K06: i ← v  
K07: Dopóki (i > 0) obrazek (DT [i - 1] < d),
wykonuj kroki K08…K10
szukamy pozycji wierzchołka w posortowanych tablicach
K08: DT [i] ← DT [i - 1] przesuwamy elementy w DT, aby zrobić miejsce dla d
K09: VT [i] ← VT [i - 1] to samo w tablicy VT
K10: i ← i - 1 cofamy się o jedną pozycję
K11: DT [i ] ← d element wstawiamy na właściwe miejsce w obu tablicach
K12: VT [i ] ← v  
K13: Wypełnij tablicę CT wartościami -1 -1 oznacza brak przypisanego koloru
K14: CT [VT [0]] ← 0 pierwszemu wierzchołkowi wg VT przypisujemy najniższy kolor.
K15: Dla v = 1, 2, …, n - 1:
wykonuj
kroki K16…K20
przechodzimy przez pozostałe wierzchołki grafu
K16: Wypełnij tablicę C wartościami false oznaczamy wszystkie kolory jako niezajęte
K17 Dla każdego sąsiada u wierzchołka VT [v]:
wykonuj:
Jeśli CT [u] > - 1,
to C [CT [u ]] ← true
przeglądamy sąsiadów wierzchołka VT [v] . Kolor sąsiada oznaczamy jako zajęty
K18: i = 0  
K19: Dopóki C [i] = true,
wykonuj i ← i + 1
szukamy najniższego z dostępnych kolorów
K20: CT [VT [v]] ← i znaleziony kolor przypisujemy wierzchołkowi VT [v]
K21: Zakończ z wynikiem CT  

Klasę złożoności algorytmu można poprawić przez zastosowanie lepszego algorytmu sortującego. Rozwiązanie tego problemu pozostawiam zdolnym czytelnikom.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i koloruje jego wierzchołki. Na koniec wyświetla dla każdego wierzchołka numer przydzielonego mu koloru.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 9 29
0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8
2 3 2 4 2 5 2 7 2 8
3 6 3 7 3 8
4 5 4 6 4 8
5 7 5 8
6 7 6 8
7 8
Pascal
// Algorytm LF kolorowania grafu nieskierowanego
// Data  : 24.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

program lf_algorithm;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;      // Następny element listy
  v : integer;        // Wierzchołek docelowy
 end;

var
 n, m, i, u, v, d : integer;
 graf    : array of PslistEl;
 CT, DT, VT  : array of integer;
 C      : array of boolean;
 p, r     : PslistEl;

begin
 read (n, m);        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 SetLength (graf, n);    // Rablica list sąsiedztwa
 for i := 0 to n - 1 do graf [i] := nil;

 SetLength (CT, n);     // Tablica kolorów wierzchołków
 SetLength (DT, n);     // Tablica stopni wyjściowych wierzchołków
 SetLength (VT, n);     // Tablica numerów wierzchołków
 SetLength (C, n);      // Tablica dostępności kolorów

 // Odczytujemy krawędzie grafu

 for i := 1 to m do
 begin
  read (u, v);       // Wierzchołki krawędzi
  new (p);         // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [v];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] := p;

  new (p);         // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [u];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] := p;
 end;

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

 for v := 0 to n - 1 do    // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 begin
  VT [v] := v;       // Zapamiętujemy numer wierzchołka
  DT [v] := 0;       // Zerujemy jego stopień wyjściowy

  p := graf [v];      // Przeglądamy kolejnych sąsiadów
  while p <> nil do
  begin
   inc (DT [v]);     // Obliczamy stopień wyjściowy wierzchołka v
   p := p^.next;       // Następny sąsiad
  end;

  // Sortujemy DT i VT

  d := DT [v];       // Zapamiętujemy wyliczony stopień wyjściowy
  i := v;           // Pozycja wstawiania elementu
  while(i > 0) and (DT [i-1] < d) do // Szukamy miejsca na wstawienie
  begin
   DT [i] := DT [i - 1]; // Przesuwamy elementy obu tablic
   VT [i] := VT [i - 1];
   dec (i);        // Nowa pozycja wstawiania
  end;
  DT [i] := d;       // Wstawiamy element
  VT [i] := v;
 end;

 // Teraz stosujemy algorytm zachłanny, lecz wierzchołki wybieramy wg VT

 for i := 0 to n - 1 do CT [i] := -1;

 CT [VT [0]] := 0;     // Wierzchołek startowy

 for v := 1 to n - 1 do    // Przeglądamy resztę grafu
 begin
  for i := 0 to n - 1 do C [i] := false;
  p := graf [VT [v]];   // Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka
  while p <> nil do
  begin
   if CT [p^.v] > -1 then C [CT [p^.v]] := true; // Oznaczamy kolor jako zajęty
   p := p^.next;       // Następny sąsiad
  end;
  i := 0;
  while C [i] do inc (i); // Szukamy wolnego koloru
  CT [VT [v]] := i;    // Przypisujemy go bieżącemu wierzchołkowi
 end;

 // Wyświetlamy wyniki

 writeln;
 for v := 0 to n - 1 do
  writeln('vertex ', v, ' has color ', CT [v]);
 writeln;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for v := 0 to n - 1 do
 begin
  p := graf [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);
 SetLength (CT, 0);
 SetLength (DT, 0);
 SetLength (VT, 0);
 SetLength (C, 0);

end.
C++
// Algorytm LF kolorowania grafu nieskierowanego
// Data  : 24.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next;        // Następny element listy;
 int v;            // Wierzchołek docelowy
};

int main()
{
 int n, m, i, u, v, d, *CT, *DT, *VT;
 slistEl **graf, *p, *r;
 bool *C;

 cin >> n >> m;        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 graf = new slistEl * [n];  // Tablica list sąsiedztwa
 for(i = 0; i < n; i++) graf [i] = NULL;

 CT = new int [n];      // Tablica kolorów wierzchołków
 DT = new int [n];      // Tablica stopni wyjściowych wierzchołków
 VT = new int [n];      // Tablica numerów wierzchołków
 C = new bool [n];     // Tablica dostępności kolorów

 // Odczytujemy krawędzie grafu

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> u >> v;       // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;      // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [v];    // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] = p;

  p = new slistEl;      // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [u];    // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] = p;
 }

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

 for(v = 0; v < n; v++)   // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 {
  VT [v] = v;        // Zapamiętujemy numer wierzchołka
  DT [v] = 0;        // Zerujemy jego stopień wyjściowy

  for(p = graf [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy kolejnych sąsiadów
   DT [v] ++;       // Obliczamy stopień wyjściowy wierzchołka v

  // Sortujemy DT i VT

  d = DT [v];

  for(i = v; (i > 0) && (DT [i - 1] < d); i--)
  {
   DT [i] = DT [i - 1];
   VT [i] = VT [i - 1];
  }

  DT [i] = d;
  VT [i] = v;
 }

 // Teraz stosujemy algorytm zachłanny, lecz wierzchołki wybieramy wg VT

 for(i = 0; i < n; i++) CT [i] = -1;

 CT [VT [0]] = 0;     // Wierzchołek startowy

 for(v = 1; v < n; v++)   // Przeglądamy resztę grafu
 {
  for(i = 0; i < n; i++) C [i] = false;

  for(p = graf [VT [v]]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka
   if(CT [p->v] > -1) C [CT [p->v]] = true; // Oznaczamy kolor jako zajęty

  for(i = 0; C [i]; i++); // Szukamy wolnego koloru

  CT [VT [v]] = i;    // Przypisujemy go bieżącemu wierzchołkowi
 }

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl;
 for(v = 0; v < n; v++)
  cout << "vertex " << v << " has color " << CT [v] << endl;
 cout << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for(v = 0; v < n; v++)
 {
  p = graf [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] graf;
 delete [] CT;
 delete [] DT;
 delete [] VT;
 delete [] C;

 return 0;}
Basic
' Algorytm LF kolorowania grafu nieskierowanego
' Data  : 24.05.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr ' Następny element listy
 v As Integer    ' Wierzchołek docelowy
End Type

Dim As Integer n, m, i, u, v, d
Dim As Integer Ptr CT, DT, VT
Dim As slistEl Ptr Ptr graf
Dim As slistEl Ptr p, r
Dim As Byte Ptr C

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m        ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tablica list sąsiedztwa
For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0
Next

CT = New Integer [n] ' Tablica kolorów wierzchołków
DT = New Integer [n] ' Tablica stopni wyjściowych wierzchołków
VT = New Integer [n] ' Tablica numerów wierzchołków
C = New Byte [n]  ' Tablica dostępności kolorów

' Odczytujemy krawędzie grafu

For i = 1 To m
 Input #1, u, v    ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl   ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [v] ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [v] = p

 p = New slistEl   ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [u] ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [u] = p
Next

Close #1

' Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu

For v = 0 To n - 1  ' Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 VT [v] = v    ' Zapamiętujemy numer wierzchołka
 DT [v] = 0    ' Zerujemy jego stopień wyjściowy

 p = graf [v]
 While p       ' Przeglądamy kolejnych sąsiadów
  DT [v] += 1   ' Obliczamy stopień wyjściowy wierzchołka v
  p = p->Next    ' Następny sąsiad
 Wend
 
 ' Sortujemy DT i VT

 d = DT [v]

 i = v
 while(i > 0) AndAlso (DT [i-1] < d)
  DT [i] = DT [i - 1]
  VT [i] = VT [i - 1]
  i -= 1
 Wend
 
 DT [i] = d
 VT [i] = v
Next

' Teraz stosujemy algorytm zachłanny, lecz wierzchołki wybieramy wg VT

For i = 0 To n - 1
 CT [i] = -1
Next

CT [VT [0]] = 0  ' Wierzchołek startowy

For v = 1 To n - 1  ' Przeglądamy resztę grafu
 For i = 0 To n - 1
 	 C [i] = 0
 Next

 p = graf [VT [v]]
 While p       ' Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka
  If CT [p->v] > -1 Then C [CT [p->v]] = 1 ' Oznaczamy kolor jako zajęty
  p = p->Next    ' Następny sąsiad
 Wend
 
 i = 0
 While C [i] = 1  ' Szukamy wolnego koloru
  i += 1
 Wend
 
 CT [VT [v]] = i ' Przypisujemy go bieżącemu wierzchołkowi
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print
For v = 0 To n - 1
 Print "vertex";v;" has color";CT [v]
Next
Print

' Usuwamy tablice dynamiczne

For v = 0 To n - 1
 p = graf [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf
Delete [] CT
Delete [] DT
Delete [] VT
Delete [] C

End
Wynik:
9 29
0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8
2 3 2 4 2 5 2 7 2 8
3 6 3 7 3 8
4 5 4 6 4 8
5 7 5 8
6 7 6 8
7 8

vertex 0 has color 1
vertex 1 has color 2
vertex 2 has color 3
vertex 3 has color 4
vertex 4 has color 4
vertex 5 has color 1
vertex 6 has color 3
vertex 7 has color 2
vertex 8 has color 0
 obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Kolorowanie krawędzi grafu

Problem kolorowania grafu przenosi się czasem na krawędzie, które należy pokolorować, tak aby żadne dwie krawędzie połączone wspólnym wierzchołkiem nie posiadały tego samego koloru. Zadanie to rozwiązujemy dwuetapowo. Najpierw tworzymy graf krawędziowy. Następnie kolorujemy wierzchołki grafu krawędziowego. Kolory wierzchołków grafu krawędziowego odpowiadają kolorom krawędzi grafu wyjściowego. Zadanie zostaje więc rozwiązane.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i koloruje jego krawędzie. Na koniec wyświetla dla każdej krawędzi numer przydzielonego jej koloru.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 9 29
0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8
2 3 2 4 2 5 2 7 2 8
3 6 3 7 3 8
4 5 4 6 4 8
5 7 5 8
6 7 6 8
7 8
Pascal
// Algorytm kolorowania krawędzi grafu nieskierowanego
// Data  : 26.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

program edge_coloring;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl; // Następny element listy
  v : integer;   // Wierzchołek docelowy
  i : integer;   // Numer krawędzi
 end;

var
 n, m, i, u, v, d : integer;
 G, GE   : array of PslistEl;
 CT, DT, VT : array of integer;
 C     : array of boolean;
 p, r, s  : PslistEl;

begin
 read (n, m);        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 SetLength (G, n);      // Tworzymy zerowy graf G
 for i := 0 to n - 1 do G [i] := nil;

 SetLength (GE, m);     // Tworzymy zerowy graf GE
 for i := 0 to m - 1 do GE [i] := nil;

 SetLength (CT, m);     // Tablica kolorów wierzchołków
 SetLength (DT, m);     // Tablica stopni wyjściowych wierzchołków
 SetLength (VT, m);     // Tablica numerów wierzchołków
 SetLength (C, m);      // Tablica dostępności kolorów

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read (v, u);       // Czytamy wierzchołki
  new (p);         // Tworzymy rekord listy
  p^.v := u;         // Wypełniamy go danymi
  p^.i := i;
  p^.next := G [v];     // Rekord dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [v] := p;

  new (p);         // To samo dla krawędzi odwrotnej
  p^.v := v;
  p^.i := i;
  p^.next := G [u];
  G [u] := p;
 end;

 // Tworzymy graf krawędziowy

 for v := 0 to n - 1 do    // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 begin
  p := G [v];        // Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
  while p <> nil do
  begin
   r := G [p^.v];     // Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
   while r <> nil do
   begin
    if r^.v <> v then
    begin
     new (s);      // Tworzymy nowy element listy
     s^.v := r^.i;     // Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
     s^.next := GE [p^.i]; // Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
     GE [p^.i] := s;   // Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
    end;
    r := r^.next;      // Następny sąsiad
   end;
   p := p^.next;       // Następny sąsiad
  end;
 end;

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu krawędziowego

 for v := 0 to m - 1 do    // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 begin
  VT [v] := v;       // Zapamiętujemy numer wierzchołka
  DT [v] := 0;       // Zerujemy jego stopień wyjściowy

  p := GE [v];       // Przeglądamy kolejnych sąsiadów
  while p <> nil do
  begin
   inc (DT [v]);     // Obliczamy stopień wyjściowy wierzchołka v
   p := p^.next;       // Następny sąsiad
  end;

  // Sortujemy DT i VT

  d := DT [v];       // Zapamiętujemy wyliczony stopień wyjściowy
  i := v;           // Pozycja wstawiania elementu
  while(i > 0) and (DT [i-1] < d) do // Szukamy miejsca na wstawienie
  begin
   DT [i] := DT [i - 1]; // Przesuwamy elementy obu tablic
   VT [i] := VT [i - 1];
   dec (i);        // Nowa pozycja wstawiania
  end;
  DT [i] := d;       // Wstawiamy element
  VT [i] := v;
 end;

 // Teraz stosujemy algorytm zachłanny, lecz wierzchołki wybieramy wg VT

 for i := 0 to m - 1 do CT [i] := -1;

 CT [VT [0]] := 0;     // Wierzchołek startowy

 for v := 1 to m - 1 do    // Przeglądamy resztę grafu
 begin
  for i := 0 to m - 1 do C [i] := false;
  p := GE [VT [v]];    // Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka
  while p <> nil do
  begin
   if CT [p^.v] > -1 then C [CT [p^.v]] := true; // Oznaczamy kolor jako zajęty
   p := p^.next;       // Następny sąsiad
  end;
  i := 0;
  while C [i] do inc (i); // Szukamy wolnego koloru
  CT [VT [v]] := i;    // Przypisujemy go bieżącemu wierzchołkowi
 end;

 // Wyświetlamy wyniki

 writeln;
 for i := 0 to m - 1 do C [i] := true;
 for v := 0 to n - 1 do
 begin
  p := G [v];
  while p <> nil do
  begin
   if C [p^.i] then
   begin
    C [p^.i] := false;
    writeln('edge ', v, '-', p^.v, ' has color ', CT [p^.i]);
   end;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 writeln;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for v := 0 to n - 1 do
 begin
  p := G [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 for v := 0 to m - 1 do
 begin
  p := GE [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (G, 0);
 SetLength (GE, 0);
 SetLength (CT, 0);
 SetLength (DT, 0);
 SetLength (VT, 0);
 SetLength (C, 0);

end.
C++
// Algorytm kolorowania krawędzi grafu nieskierowanego
// Data  : 26.05.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl * next; // Następny element listy;
 int v;     // Wierzchołek docelowy
 int i;     // Numer krawędzi
};

int main()
{
 int n, m, i, u, v, d, *CT, *DT, *VT;
 slistEl **G, **GE, *p, *r, *s;
 bool *C;

 cin >> n >> m;      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 G = new slistEl * [n]; // Tworzymy zerowy graf G
 for(i = 0; i < n; i++) G [i] = NULL;

 GE = new slistEl * [m]; // Tworzymy zerowy graf GE
 for(i = 0; i < m; i++) GE [i] = NULL;

 CT = new int [m];    // Tablica kolorów wierzchołków
 DT = new int [m];    // Tablica stopni wyjściowych wierzchołków
 VT = new int [m];    // Tablica numerów wierzchołków
 C = new bool [m];   // Tablica dostępności kolorów

 // Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v >> u;   // Czytamy wierzchołki
  p = new slistEl;  // Tworzymy rekord listy
  p->v = u;     // Wypełniamy go danymi
  p->i = i;
  p->next = G [v]; // Element dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
  G [v] = p;

  p = new slistEl;  // To samo dla krawędzi odwrotnej
  p->v = v;
  p->i = i;
  p->next = G [u];
  G [u] = p;
 }

 // Tworzymy graf krawędziowy

 for(v = 0; v < n; v++)    // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
  for(p = G [v]; p; p = p->next) // Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
   for(r = G [p->v]; r; r = r->next) // Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
    if(r->v != v)
    {
     s = new slistEl;    // Tworzymy nowy element listy
     s->v = r->i;      // Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
     s->next = GE [p->i]; // Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
     GE [p->i] = s;    // Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
    }

 // Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu krawędziowego

 for(v = 0; v < m; v++)   // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 {
  VT [v] = v;        // Zapamiętujemy numer wierzchołka
  DT [v] = 0;        // Zerujemy jego stopień wyjściowy

  for(p = GE [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy kolejnych sąsiadów
   DT [v] ++;       // Obliczamy stopień wyjściowy wierzchołka v

  // Sortujemy DT i VT

  d = DT [v];

  for(i = v; (i > 0) && (DT [i - 1] < d); i--)
  {
   DT [i] = DT [i - 1];
   VT [i] = VT [i - 1];
  }

  DT [i] = d;
  VT [i] = v;
 }

 // Teraz stosujemy algorytm zachłanny, lecz wierzchołki wybieramy wg VT

 for(i = 0; i < m; i++) CT [i] = -1;

 CT [VT [0]] = 0;     // Wierzchołek startowy

 for(v = 1; v < m; v++)   // Przeglądamy resztę grafu
 {
  for(i = 0; i < m; i++) C [i] = false;

  for(p = GE [VT [v]]; p; p = p->next) // Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka
   if(CT [p->v] > -1) C [CT [p->v]] = true; // Oznaczamy kolor jako zajęty

  for(i = 0; C [i]; i++); // Szukamy wolnego koloru

  CT [VT [v]] = i;    // Przypisujemy go bieżącemu wierzchołkowi
 }

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl;
 for(i = 0; i < m; i++) C [i] = true;
 for(v = 0; v < n; v++)
  for(p = G [v]; p; p = p->next)
   if(C [p->i])
   {
    C [p->i] = false;
    cout << "edge " << v << "-" << p->v << " has color " << CT [p->i] << endl;
   }
 cout << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne

 for(v = 0; v < n; v++)
 {
  p = G [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 for(v = 0; v < m; v++)
 {
  p = GE [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] G;
 delete [] GE;
 delete [] CT;
 delete [] DT;
 delete [] VT;
 delete [] C;

 return 0;}
Basic
' Algorytm kolorowania krawędzi grafu nieskierowanego
' Data  : 26.05.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 Dim Next As slistEl Ptr ' Następny element listy
 Dim v As Integer    ' Wierzchołek docelowy
 Dim i As Integer    ' Numer krawędzi
End Type

Dim As Integer n, m, i, u, v, d
Dim As Integer Ptr CT, DT, VT
Dim As slistEl Ptr Ptr G, GE
Dim As slistEl Ptr p, r, s
Dim As Byte Ptr C

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy rozmiary grafu

G = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy zerowy graf G
For i = 0 To n - 1
 G [i] = 0
Next

GE = New slistEl Ptr [m] ' Tworzymy zerowy graf GE
For i = 0 To m - 1
 GE [i] = 0
Next

CT = New Integer [m] ' Tablica kolorów wierzchołków
DT = New Integer [m] ' Tablica stopni wyjściowych wierzchołków
VT = New Integer [m] ' Tablica numerów wierzchołków
C = New Byte [m]  ' Tablica dostępności kolorów

 ' Odczytujemy definicje krawędzi grafu G

For i = 0 To m - 1
 Input #1, v, u  ' Czytamy wierzchołki
 p = New slistEl  ' Tworzymy element listy
 p->v = u     ' Wypełniamy go danymi
 p->i = i
 p->next = G [v] ' Element dołączamy do listy sąsiedztwa wierzchołka v
 G [v] = p

 p = New slistEl  ' To samo dla krawędzi odwrotnej
 p->v = v
 p->i = i
 p->next = G [u]
 G [u] = p
Next

Close #1

' Tworzymy graf krawędziowy

For v = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
 p = G [v]      ' Przechodzimy przez listę sąsiadów wierzchołka v
 While p
  r = G [p->v]   ' Przechodzimy przez listę sąsiadów sąsiada v
  While r
   If r->v <> v Then
    s = New slistEl ' Tworzymy nowy element listy
    s->v = r->i   ' Wierzchołkiem docelowym będzie krawędź wychodząca
    s->next = GE [p->i] ' Wierzchołkiem startowym będzie krawędź wchodząca
    GE [p->i] = s ' Dodajemy krawędź do grafu krawędziowego
   End If
   r = r->Next    ' Następny sąsiad
  Wend
  p = p->Next     ' Następny sąsiad
 Wend
Next

' Rozpoczynamy algorytm kolorowania grafu krawędziowego

For v = 0 To m - 1  ' Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu
 VT [v] = v    ' Zapamiętujemy numer wierzchołka
 DT [v] = 0    ' Zerujemy jego stopień wyjściowy

 p = GE [v]
 While p       ' Przeglądamy kolejnych sąsiadów
  DT [v] += 1   ' Obliczamy stopień wyjściowy wierzchołka v
  p = p->Next    ' Następny sąsiad
 Wend
 
 ' Sortujemy DT i VT

 d = DT [v]

 i = v
 while(i > 0) AndAlso (DT [i-1] < d)
  DT [i] = DT [i - 1]
  VT [i] = VT [i - 1]
  i -= 1
 Wend
 
 DT [i] = d
 VT [i] = v
Next

' Teraz stosujemy algorytm zachłanny, lecz wierzchołki wybieramy wg VT

For i = 0 To m - 1
 CT [i] = -1
Next

CT [VT [0]] = 0  ' Wierzchołek startowy

For v = 1 To m - 1  ' Przeglądamy resztę grafu
 For i = 0 To m - 1
 	 C [i] = 0
 Next

 p = GE [VT [v]]
 While p       ' Przeglądamy sąsiadów bieżącego wierzchołka
  If CT [p->v] > -1 Then C [CT [p->v]] = 1 ' Oznaczamy kolor jako zajęty
  p = p->Next    ' Następny sąsiad
 Wend
 
 i = 0
 While C [i] = 1  ' Szukamy wolnego koloru
  i += 1
 Wend
 
 CT [VT [v]] = i ' Przypisujemy go bieżącemu wierzchołkowi
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print
For i = 0 To m - 1
 C [i] = 1
Next

For v = 0 To n - 1
 p = G [v]
 While p
  If C [p->i] = 1 Then
   C [p->i] = 0
   Print Using "edge &-& has color &";v;p->v;CT [p->i]
  End If
  p = p->Next
 Wend
Next
Print

' Usuwamy tablice dynamiczne

For v = 0 To n - 1
 p = G [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

For v = 0 To m - 1
 p = GE [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] G
Delete [] GE
Delete [] CT
Delete [] DT
Delete [] VT
Delete [] C

End
Wynik:
9 29
0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8
2 3 2 4 2 5 2 7 2 8
3 6 3 7 3 8
4 5 4 6 4 8
5 7 5 8
6 7 6 8
7 8

edge 0-8 has color 0
edge 0-7 has color 5
edge 0-6 has color 6
edge 0-4 has color 3
edge 0-3 has color 4
edge 0-2 has color 1
edge 0-1 has color 2
edge 1-8 has color 1
edge 1-6 has color 3
edge 1-5 has color 4
edge 1-4 has color 6
edge 1-3 has color 5
edge 1-2 has color 0
edge 2-8 has color 2
edge 2-7 has color 3
edge 2-5 has color 8
edge 2-4 has color 5
edge 2-3 has color 6
edge 3-8 has color 3
edge 3-7 has color 1
edge 3-6 has color 0
edge 4-8 has color 4
edge 4-6 has color 1
edge 4-5 has color 0
edge 5-8 has color 7
edge 5-7 has color 9
edge 6-8 has color 5
edge 6-7 has color 2
edge 7-8 has color 6
 obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.