Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Znajdowanie klik w grafie

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

W danym grafie nieskierowanym należy znaleźć wszystkie kliki maksymalne.

Kliką (ang. clique) w grafie nazwiemy jego podgraf, którego wszystkie wierzchołki są ze sobą nawzajem połączone krawędziami. Innymi słowy, klika jest podgrafem pełnym danego grafu.

obrazek

Klika maksymalna (ang. maximal clique) jest taką kliką grafu, że nie można do niej już dodać żadnego nowego wierzchołka z grafu.
Klika największa (ang. maximum clique) jest największym podgrafem pełnym. Problem znajdowania największej kliki jest problemem trudnym obliczeniowo.

Rozwiązanie nr 1

Do znajdowania maksymalnych klik w grafie nieskierowanym można zastosować prosty algorytm rekurencyjny Brona-Kerboscha. Algorytm otrzymuje na wejściu trzy zbiory P, R i X o następującym znaczeniu:

P  :  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
R  :  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
X  :  zbiór wierzchołków pominiętych.

Przy pierwszym wywołaniu algorytmu zbiory R i X są puste, a zbiór P zawiera wszystkie wierzchołki grafu. Zasada działania algorytmu jest następująca:

Najpierw sprawdzamy w algorytmie, czy zbiory P i X są puste. Jeśli tak, to zbiór R zawiera maksymalną klikę. Wypisujemy zawartość zbioru R i kończymy.

Jeśli zbiór P nie jest pusty, to wybieramy z niego kolejne wierzchołki v. Dla każdego z tych wierzchołków tworzymy następujące zbiory tymczasowe:

 • N – zbiór wszystkich sąsiadów wierzchołka v
 • R' – zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
 • P' – iloczyn zbiorów P i N (z P' zostaną usunięte wszystkie wierzchołki, które nie są sąsiadami wierzchołka v)
 • X' – iloczyn zbiorów X i N (z X' zostaną usunięte wszystkie wierzchołki, które nie są sąsiadami wierzchołka v)

Wywołujemy rekurencyjnie algorytm ze zbiorami P', R' i X'.

Następnie ze zbioru P usuwamy wierzchołek v, a dodajemy go do zbioru X i kontynuujemy pętlę.

Algorytm Brona-Kerboscha znajdowania wszystkich klik maksymalnych w grafie nieskierowanym - wersja nr 1

BronKerbosch (n, graf, R, P, X)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
R  :  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
P  :  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
X  :  zbiór wierzchołków pominiętych.

Wyjście:

Wszystkie kliki maksymalne w grafie
Zmienne pomocnicze:
u, v  :  numery wierzchołków grafu, u, v ∈ C.
P', R', X', N  :  pomocnicze zbiory wierzchołków.

Lista kroków:

K01: Jeśli (P jest pusty) obrazek (X jest pusty),
to Pisz R
i zakończ
znaleziona klika maksymalna
K02: Dla każdego wierzchołka v w P :
wykonuj
kroki K03…K10
 
K03: Zeruj zbiór N  
K04: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj: N ← N + u
tworzymy zbiór sąsiadów
K05: R' ← R + v w R' tworzymy zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
K06: P' ← iloczyn zbiorów P i N z P' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K07: X' ← iloczyn zbiorów X i N z X' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K08: BronKerbosch (n, graf, R', P', X') wywołanie rekurencyjne
K09: P ← P - v ze zbioru P usuwamy wierzchołek v
K10: R ← R + v do zbioru R dodajemy wierzchołek v
K11: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i wyszukuje w nim wszystkie kliki maksymalne za pomocą algorytmu Brona-Kerboscha. Zbiory zostały zaimplementowane w mapach bitowych.
Program dodatkowo wypisuje liczbę wywołań rekurencyjnych algorytmu Brona-Kerboscha dla celów porównawczych.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7
Pascal
// Algorytm Brona-Kerboscha
// Data  : 10.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program cliques;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl; // Następny element listy
  v : integer;   // Wierzchołek docelowy
 end;

// Definicja struktury zbioru
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;

// Zmienne globalne
var
 n, m : integer;     // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
 graf : array of PslistEl; // Tablica list sąsiedztwa
 SN  : s_set;       // Zbiór sąsiadów
 rcnt : integer;      // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
procedure s_add (var A : s_set; x : integer);
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;   // Obliczamy indeks
 A.T [i] := A.T [i] or (1 shl (b and 31)); // Ustawiamy bit na 1
end;

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
procedure s_remove (var A : s_set; x : integer);
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;  // Obliczamy indeks
 A.T [i] := A.T [i] and not (1 shl (b and 31)); // Ustawiamy bit na 0
end;

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
procedure s_clear (var A : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [i] := 0; // Zerujemy tablicę
end;

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
procedure s_create (var A : s_set; vmin, vmax : integer);
begin
 A.vmin := vmin;         // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax := (vmax - vmin) shr 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 SetLength (A.T, A.nmax = 1);  // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A);          // Tworzymy zbiór pusty
end;

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_intersection (var A, B, C : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [i] := A.T [i] and B.T [i];
end;

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
procedure s_copy (var A, B : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do B.T [i] := A.T [i];
end;

// Procedura ustawia zbiór pełny
procedure s_full (var A : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [i] := $ffffffff;
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
function s_empty (var A : s_set) : boolean;
var
 i : integer;
 m : cardinal;
begin
 m := A.T [0];    // Pobieramy bity do m
 for i := 1 to A.nmax do
  m := m or A.T [i]; // Sumujemy logicznie bity
 s_empty := (m = 0);
end;

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
function s_isin (var A : s_set; x : integer) : boolean;
var
 b : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if A.T [b shr 5] and (1 shl (b and 31)) > 0 then Exit (true);
 s_isin := false;
end;

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
procedure s_print (var A : s_set);
var
 i, nb : integer;
 m : cardinal;
begin
 for i := 0 to A.nmax do
 begin
  nb := 0;
  m := A.T [i];
  while m > 0 do
  begin
   if(m and 1) = 1 then write ((i shl 5) + nb + A.vmin, ' ');
   m := m shr 1;
   inc (nb);
  end
 end;
end;

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
procedure BronKerbosch (var SR, SP, SX : s_set);
var
 RP, PP, XP : s_set;
 p : PslistEl;
 v : integer;
begin

 inc (rcnt); // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if s_empty (SP) and s_empty (SX) then // Jeśli zbiory SP i SX są puste,
 begin     // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  write ('MAXIMAL CLIQUE: ');
  s_print (SR);
  writeln;
 end
 else
 begin
  s_create (RP, 0, n-1);  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1);
  s_create (XP, 0, n-1);
  for v := 0 to n - 1 do   // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin (SP, v) then // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze SP, to
   begin          // go przetwarzamy
    s_clear (SN);    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p := graf [v];    // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     s_add (SN, p^.v); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p := p^.next;
    end;
    s_copy (SR, RP);   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v);
    s_intersection (SP, SN, PP); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP);  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v);      // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v);        // i dodajemy go do SX
   end;
  SetLength (RP.T, 0);       // Usuwamy zbiory pomocnicze
  SetLength (PP.T, 0);
  SetLength (XP.T, 0);
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 SR, SP, SX : s_set;
 i, u, v : integer;
 p, r : PslistEl;
begin

 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create (SR, 0, n-1); // Tworzymy puste zbiory
 s_create (SP, 0, n-1);
 s_create (SX, 0, n-1);
 s_create (SN, 0, n-1);

 SetLength (graf, n);  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do graf [i] := nil; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for i := 1 to m do
 begin
  read (u, v); // Wierzchołki krawędzi
  new (p);   // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [v]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] := p;

  new (p);   // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [u]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] := p;
 end;

 s_full (SP); // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 writeln;

 rcnt := 0;   // Zerujemy licznik wywołań rekurencyjnych

 BronKerbosch (SR, SP, SX); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 writeln;
 writeln('RECURSIVE CALLS = ', rcnt);
 writeln;

 SetLength (SR.T, 0); // Usuwamy zbiory
 SetLength (SP.T, 0);
 SetLength (SX.T, 0);
 SetLength (SN.T, 0);

 for v := 0 to n - 1 do // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 begin
  p := graf [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);

end.
C++
// Algorytm Brona-Kerboscha
// Data  : 10.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl *next; // Następny element listy
 int v;     // Wierzchołek docelowy
};

// Definicja struktury zbioru

struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int *T;
};

// Zmienne globalne

int n, m;    // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
slistEl ** graf; // Tablica list sąsiedztwa
s_set SN;    // Zbiór sąsiadów
int rcnt = 0;  // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
void s_add (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;   // Obliczamy indeks
 A.T [i] |= 1 << (b & 31); // Ustawiamy bit na 1
}

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
void s_remove (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;   // Obliczamy indeks
 A.T [i] &= ~ (1 << (b & 31)); // Ustawiamy bit na 0
}

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
void s_clear (s_set & A)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) A.T [i] = 0; // Zerujemy mapę bitową
}

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
void s_create (s_set & A, int vmin, int vmax)
{
 A.vmin = vmin; // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = (vmax - vmin) >> 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = new unsigned int [A.nmax + 1]; // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A); // Tworzymy zbiór pusty
}

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_intersection (s_set & A, s_set & B, s_set & C)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) C.T [i] = A.T [i] & B.T [i];
}

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
void s_copy (s_set & A, s_set & B)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) B.T [i] = A.T [i];
}

// Procedura ustawia zbiór pełny
//------------------------------
void s_full (s_set & A)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) A.T [i] = 0xffffffff;
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
bool s_empty (s_set A)
{
 unsigned int m = A.T [0]; // Pobieramy bity do m
 for(int i = 1; i <= A.nmax; i++) m |= A.T [i]; // Sumujemy logicznie bity
 return (m == 0);
}

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
bool s_isin (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if(A.T [b >> 5] & (1 << (b & 31))) return true;
 return false;
}

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
void s_print (s_set A)
{
 int nb;
 unsigned int m;

 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++)
  for(nb = 0, m = A.T [i]; m; m >>= 1, nb++)
   if(m & 1) cout << (i << 5) + nb + A.vmin << " ";
}

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
void BronKerbosch (s_set & SR, s_set & SP, s_set & SX)
{
 s_set RP, PP, XP;
 slistEl * p;
 int v;

 rcnt++; // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if(s_empty (SP) && s_empty (SX)) // Jeśli zbiory SP i SX są puste,
 {    // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  cout << "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print (SR);
  cout << endl;
 }
 else
 {
  s_create (RP, 0, n-1); // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1);
  s_create (XP, 0, n-1);
  for(v = 0; v < n; v++) // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if(s_isin (SP, v)) // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze SP, to
   {            // go przetwarzamy
    s_clear (SN);    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    for(p = graf [v];p;p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
     s_add (SN, p->v); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
    s_copy (SR, RP);  // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v);
    s_intersection (SP, SN, PP); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP); // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v);  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v);   // i dodajemy go do SX
   }
  delete [] RP.T; // Usuwamy zbiory pomocnicze
  delete [] PP.T;
  delete [] XP.T;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 s_set SR, SP, SX;
 int i, u, v;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;       // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create (SR, 0, n-1);  // Tworzymy puste zbiory
 s_create (SP, 0, n-1);
 s_create (SX, 0, n-1);
 s_create (SN, 0, n-1);

 graf = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++) graf [i] = NULL; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> u >> v;    // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;   // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [v]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] = p;

  p = new slistEl;   // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [u]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] = p;
 }

 s_full (SP);     // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 cout << endl;

 BronKerbosch (SR, SP, SX); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 cout << endl << "RECURSIVE CALLS = " << rcnt << endl << endl;

 delete [] SR.T;     // Usuwamy zbiory
 delete [] SP.T;
 delete [] SX.T;
 delete [] SN.T;

 for(v = 0; v < n; v++) // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 {
  p = graf [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] graf;

 return 0;}
Basic
' Algorytm Brona-Kerboscha
' Data  : 10.07.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr ' Następny element listy
 v As Integer    ' Wierzchołek docelowy
End Type

' Definicja struktury zbioru

Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m   ' Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As s_set SN     ' Zbiór sąsiadów
Dim Shared As Integer rcnt = 0 ' Licznik wywołań rekurencyjnych

' Obsługa zbiorów

' Procedura dodaje element x do zbioru A
'---------------------------------------
Sub s_add (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer)
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [i] = A.T [i] or (1 Shl (b and 31)) ' Ustawiamy bit na 1
End Sub

' Procedura usuwa element x ze zbioru
'------------------------------------
Sub s_remove (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer)
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [i] = A.T [i] And Not (1 Shl (b and 31)) ' Ustawiamy bit na 0
End Sub

' Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
'---------------------------------------------
Sub s_clear (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [i] = 0 ' Zerujemy mapę bitową
 Next
End Sub

' Procedura tworzy zbiór
'-----------------------
Sub s_create (ByRef A As s_set, ByVal vmin As Integer, ByVal vmax As Integer)
 A.vmin = vmin           ' Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = (vmax - vmin) shr 5  ' Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = New UInteger [A.nmax + 1] ' Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A)           ' Tworzymy zbiór pusty
End Sub

' Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_intersection (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set)
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [i] = A.T [i] And B.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
'--------------------------------------
Sub s_copy (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set)
 Dim As Integer i
 For i= 0 To A.nmax
 	 B.T [i] = A.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura ustawia zbiór pełny
'------------------------------
Sub s_full (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [i] = &Hffffffff
 Next
End Sub

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
' true - tak, jest pusty
' false - nie, nie jest pusty
'-----------------------------------------
Function s_empty (ByRef A As s_set) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As UInteger m = A.T [0] ' Pobieramy bity do m
 For i = 1 To A.nmax
 	 m Or= A.T [i]      ' Sumujemy logicznie bity
 Next
 If m = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
' true - tak, należy
' false - nie, nie należy
'-----------------------------------------------
Function s_isin (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer) As Integer
 Dim As Integer b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 If A.T [b Shr 5] And (1 Shl (b And 31)) Then Return 1
 Return 0
End Function

' Procedura wyświetla elementy zbioru A
'--------------------------------------
Sub s_print (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer nb, i
 Dim As UInteger m

 For i = 0 To A.nmax
  nb = 0
  m = A.T [i]
  While m
   if(m And 1) = 1 Then Print Using "& "; (i Shl 5) + nb + A.vmin;
   m shr= 1
   nb += 1
  Wend
 Next
End Sub

' Procedura wyszukuje kliki maksymalne
'-------------------------------------
Sub BronKerbosch (ByRef SR As s_set, ByRef SP As s_set, ByRef SX As s_set)
 Dim As s_set RP, PP, XP
 Dim As slistEl Ptr p
 Dim As Integer v

 rcnt += 1 ' Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 If s_empty (SP) AndAlso s_empty (SX) Then ' Jeśli zbiory SP i SX są puste,
                 ' to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  Print "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print (SR)
  Print
 Else
  s_create (RP, 0, n-1) ' Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1)
  s_create (XP, 0, n-1)
  For v = 0 To n - 1    ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin (SP, v) Then ' Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze SP, to
               ' go przetwarzamy
    s_clear (SN)    ' Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p = graf [v]    ' Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    While p
     s_add (SN, p->v) ' Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p = p->Next
    Wend
    s_copy (SR, RP) ' W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v)
    s_intersection (SP, SN, PP) ' W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP) ' W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP)  ' Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v)      ' Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v)        ' i dodajemy go do SX
   End If
  Next
  Delete [] RP.T        ' Usuwamy zbiory pomocnicze
  Delete [] PP.T
  Delete [] XP.T
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As s_set SR, SP, SX
Dim As integer i, u, v
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m     ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

s_create (SR, 0, n-1) ' Tworzymy puste zbiory
s_create (SP, 0, n-1)
s_create (SX, 0, n-1)
s_create (SN, 0, n-1)

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0    ' Zerujemy listy sąsiedztwa
Next

For i = 1 To m
 Input #1, u, v    ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl   ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [v] ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [v] = p

 p = New slistEl   ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [u] ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [u] = p
Next

Close #1

s_full (SP)     ' W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

Print

BronKerbosch (SR, SP, SX) ' Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

Print
Print "RECURSIVE CALLS =";rcnt
Print

Delete [] SR.T  ' Usuwamy zbiory
Delete [] SP.T
Delete [] SX.T
Delete [] SN.T

For v = 0 To n - 1 ' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 p = graf [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf

End
Wynik:
8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7

MAXIMAL CLIQUE: 0 1 2 5 6
MAXIMAL CLIQUE: 1 3 6
MAXIMAL CLIQUE: 2 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 2 5 6 7
MAXIMAL CLIQUE: 3 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 3 6 7

RECURSIVE CALLS = 52
 obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Algorytm Brona-Kerboscha da się ulepszyć, tak aby wykonywał mniej wywołań rekurencyjnych. W tym celu przed wejściem do pętli rozwijającej zbiór P tworzymy sumę zbiorów P i X i znajdujemy w niej taki wierzchołek u, który posiada najwięcej sąsiadów w zbiorze P. Następnie zamiast iterować przez wierzchołki w P iterujemy przez kolejne wierzchołki różnicy zbiorów P i N (u), gdzie N (u) oznacza zbiór sąsiadów wierzchołka u, który nazywamy piwotem. Zbiór P \ N (u) zawiera mniej wierzchołków, zatem liczba wywołań rekurencyjnych spadnie.

Algorytm Brona-Kerboscha znajdowania wszystkich klik maksymalnych w grafie nieskierowanym - wersja nr 2

BronKerbosch (n, graf, R, P, X)

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
R  :  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
P  :  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
X  :  zbiór wierzchołków pominiętych.

Wyjście:

Wszystkie kliki maksymalne w grafie
Zmienne pomocnicze:
u, v, w  :  numery wierzchołków grafu, u, v, w ∈ C.
P', P", R', X', N  :  pomocnicze zbiory wierzchołków.
ncmax, nc  :  liczniki wierzchołków, ncmax, nc ∈ C.

Lista kroków:

K01: Jeśli (P jest pusty) obrazek (X jest pusty),
to pisz R
i zakończ

; znaleziona klika maksymalna
K02: P" ← suma zbiorów P i X będziemy szukać piwota w sumie zbiorów P i X
K03: ncmax ← 0 zerujemy globalny licznik sąsiadów
K04: Dla każdego wierzchołka u w P" :
wykonuj
kroki K05…K07
przeglądamy graf, biorąc pod uwagę tylko wierzchołki w P
K05: nc ← 0 zerujemy bieżący licznik sąsiadów
K06: Dla każdego sąsiada w wierzchołka u :
wykonuj:
Jeśli w należy do P,
to nc ← nc + 1
jeśli sąsiad jest w P, to zwiększamy bieżący licznik sąsiadów
K07: Jeśli nc ≥ ncmax,
to: v ← u
i ncmax ← nc
jeśli wierzchołek u ma nie mniej sąsiadów niż jest w ncmax, to
; zapamiętujemy ten wierzchołek
; i zapamiętujemy liczbę jego sąsiadów
K08: P" ← P  
K09: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj
: P" ← P" - u
tworzymy zbiór P bez sąsiadów piwota
K10: Dla każdego wierzchołka v w P" :
wykonuj
kroki K11…K18
 
K11: Zeruj zbiór N  
K12: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v :
wykonuj: N ← N + u
tworzymy zbiór sąsiadów
K13: R' ← R + v w R' tworzymy zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
K14: P' ← iloczyn zbiorów P i N z P' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K15: X' ← iloczyn zbiorów X i N z X' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K16: BronKerbosch (n, graf, R', P', X') wywołanie rekurencyjne
K17: P ← P - v ze zbioru P usuwamy wierzchołek v
K18: R ← R + v do zbioru R dodajemy wierzchołek v
K19: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i wyszukuje w nim wszystkie kliki maksymalne za pomocą algorytmu Brona-Kerboscha. Zbiory zostały zaimplementowane w mapach bitowych.
Program dodatkowo wypisuje liczbę wywołań rekurencyjnych algorytmu Brona-Kerboscha dla celów porównawczych.
 
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7
Pascal
// Algorytm Brona-Kerboscha z piwotem
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

program cliques;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl; // Następny element listy
  v : integer;   // Wierzchołek docelowy
 end;

// Definicja struktury zbioru
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;

// Zmienne globalne
var
 n, m : integer; // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
 graf : array of PslistEl; // Tablica list sąsiedztwa
 SN  : s_set;  // Zbiór sąsiadów
 rcnt : integer; // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
procedure s_add (var A : s_set; x : integer);
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;  // Obliczamy indeks
 A.T [i] := A.T [i] or (1 shl (b and 31)); // Ustawiamy bit na 1
end;

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
procedure s_remove (var A : s_set; x : integer);
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;  // Obliczamy indeks
 A.T [i] := A.T [i] and not (1 shl (b and 31)); // Ustawiamy bit na 0
end;

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
procedure s_clear (var A : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [i] := 0; // Zerujemy tablicę
end;

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
procedure s_create (var A : s_set; vmin, vmax : integer);
begin
 A.vmin := vmin;         // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax := (vmax - vmin) shr 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 SetLength (A.T, A.nmax + 1);  // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A);          // Tworzymy zbiór pusty
end;

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
procedure s_union (var A, B, C : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [i] := A.T [i] or B.T [i];
end;

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_intersection (var A, B, C : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [i] := A.T [i] and B.T [i];
end;

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
procedure s_copy (var A, B : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do B.T [i] := A.T [i];
end;

// Procedura ustawia zbiór pełny
procedure s_full (var A : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [i] := $ffffffff;
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
function s_empty (var A : s_set) : boolean;
var
 i : integer;
 m : cardinal;
begin
 m := A.T [0];    // Pobieramy bity do m
 for i := 1 to A.nmax do
  m := m or A.T [i]; // Sumujemy logicznie bity
 s_empty := (m = 0);
end;

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
function s_isin (var A : s_set; x : integer) : boolean;
var
 b : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if A.T [b shr 5] and (1 shl (b and 31)) > 0 then Exit (true);
 s_isin := false;
end;

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
procedure s_print (var A : s_set);
var
 i, nb : integer;
 m : cardinal;
begin
 for i := 0 to A.nmax do
 begin
  nb := 0;
  m := A.T [i];
  while m > 0 do
  begin
   if(m and 1) = 1 then write ((i shl 5) + nb + A.vmin, ' ');
   m := m shr 1;
   inc (nb);
  end
 end;
end;

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
procedure BronKerbosch (var SR, SP, SX : s_set);
var
 RP, PP, XP, PPP : s_set;
 p : PslistEl;
 v, u, ncmax, nc : integer;
begin

 inc (rcnt); // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if s_empty (SP) and s_empty (SX) then // Jeśli zbiory SP i SX są puste,
 begin     // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  write ('MAXIMAL CLIQUE: ');
  s_print (SR);
  writeln;
 end
 else
 begin
  s_create (PPP, 0, n-1); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union (SP, SX, PPP); // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax := 0;       // Zerujemy licznik sąsiadów
  for u := 0 to n - 1 do  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin (PPP, u) then // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   begin
    nc := 0;       // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p := graf [u];   // Badamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     if s_isin (SP, p^.v) then inc (nc); // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p := p^.next;   // Następny sąsiad
    end;
    if nc >= ncmax then // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax,
    begin
     v := u;      // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax := nc;    // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    end;
   end;
  s_copy (SP, PPP);   // W PPP umieszczamy zbiór SP
  p := graf [v];
  while p <> nil do    // Przeglądamy listę sąsiadów piwota
  begin
   s_remove (PPP, p^.v); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p := p^.next;     // Następny sąsiad
  end;
  s_create (RP, 0, n-1); // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1);
  s_create (XP, 0, n-1);
  for v := 0 to n - 1 do  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin (PPP, v) then    // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   begin         // go przetwarzamy
    s_clear (SN);   // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p := graf [v];   // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     s_add (SN, p^.v); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p := p^.next;
    end;
    s_copy (SR, RP); // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v);
    s_intersection (SP, SN, PP); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP);  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v); // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v);  // i dodajemy go do SX
   end;
  SetLength (RP.T, 0); // Usuwamy zbiory pomocnicze
  SetLength (PP.T, 0);
  SetLength (XP.T, 0);
  SetLength (PPP.T, 0);
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 SR, SP, SX : s_set;
 i, u, v : integer;
 p, r : PslistEl;
begin

 read (n, m);      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create (SR, 0, n-1); // Tworzymy puste zbiory
 s_create (SP, 0, n-1);
 s_create (SX, 0, n-1);
 s_create (SN, 0, n-1);

 SetLength (graf, n);  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do graf [i] := nil; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for i := 1 to m do
 begin
  read (u, v);     // Wierzchołki krawędzi
  new (p);       // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [v]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] := p;

  new (p);       // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [u]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] := p;
 end;

 s_full (SP);      // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 writeln;

 rcnt := 0; // Zerujemy licznik wywołań rekurencyjnych

 BronKerbosch (SR, SP, SX); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 writeln;
 writeln('RECURSIVE CALLS = ', rcnt);
 writeln;

 SetLength (SR.T, 0); // Usuwamy zbiory
 SetLength (SP.T, 0);
 SetLength (SX.T, 0);
 SetLength (SN.T, 0);

 for v := 0 to n - 1 do // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 begin
  p := graf [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);

end.
C++
// Algorytm Brona-Kerboscha z piwotem
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl *next;        // Następny element listy
 int v;            // Wierzchołek docelowy
};

// Definicja struktury zbioru

struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int *T;
};

// Zmienne globalne

int n, m;           // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
slistEl ** graf;        // Tablica list sąsiedztwa
s_set SN;           // Zbiór sąsiadów
int rcnt = 0;         // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
void s_add (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [i] |= 1 << (b & 31); // Ustawiamy bit na 1
}

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
void s_remove (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [i] &= ~ (1 << (b & 31)); // Ustawiamy bit na 0
}

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
void s_clear (s_set & A)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) A.T [i] = 0; // Zerujemy mapę bitową
}

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
void s_create (s_set & A, int vmin, int vmax)
{
 A.vmin = vmin;        // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = (vmax - vmin) >> 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = new unsigned int [A.nmax + 1]; // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A);        // Tworzymy zbiór pusty
}

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
void s_union (s_set & A, s_set & B, s_set & C)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) C.T [i] = A.T [i] | B.T [i];
}

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_intersection (s_set & A, s_set & B, s_set & C)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) C.T [i] = A.T [i] & B.T [i];
}

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
void s_copy (s_set & A, s_set & B)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) B.T [i] = A.T [i];
}

// Procedura ustawia zbiór pełny
void s_full (s_set & A)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) A.T [i] = 0xffffffff;
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
bool s_empty (s_set A)
{
 unsigned int m = A.T [0]; // Pobieramy bity do m
 for(int i = 1; i <= A.nmax; i++) m |= A.T [i]; // Sumujemy logicznie bity
 return (m == 0);
}

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
bool s_isin (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if(A.T [b >> 5] & (1 << (b & 31))) return true;
 return false;
}

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
void s_print (s_set A)
{
 int nb;
 unsigned int m;

 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++)
  for(nb = 0, m = A.T [i]; m; m >>= 1, nb++)
   if(m & 1) cout << (i << 5) + nb + A.vmin << " ";
}

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
void BronKerbosch (s_set & SR, s_set & SP, s_set & SX)
{
 s_set RP, PP, XP, PPP;
 slistEl * p;
 int v, u, ncmax, nc;

 rcnt++;           // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if(s_empty (SP) && s_empty (SX)) // Jeśli zbiory SP i SX są puste,
 {              // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  cout << "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print (SR);
  cout << endl;
 }
 else
 {
  s_create (PPP, 0, n-1); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union (SP, SX, PPP);  // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0;         // Zerujemy licznik sąsiadów
  for(u = 0; u < n; u++)  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if(s_isin (PPP, u)) // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   {
    nc = 0;        // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    for(p = graf [u]; p; p = p->next) // Badamy sąsiadów wierzchołka v
     if(s_isin (SP, p->v)) nC++; // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
    if(nc >= ncmax)   // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax,
    {
     v = u;        // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc;     // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    }
   }
  s_copy (SP, PPP);    // W PPP umieszczamy zbiór SP
  for(p = graf [v]; p; p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove (PPP, p->v); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
  s_create (RP, 0, n-1);  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1);
  s_create (XP, 0, n-1);
  for(v = 0; v < n; v++)  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if(s_isin (PPP, v)) // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   {            // go przetwarzamy
    s_clear (SN);    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    for(p = graf [v];p;p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
     s_add (SN, p->v); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
    s_copy (SR, RP);   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v);
    s_intersection (SP, SN, PP); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP);  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v);  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v);    // i dodajemy go do SX
   }
  delete [] RP.T;      // Usuwamy zbiory pomocnicze
  delete [] PP.T;
  delete [] XP.T;
  delete [] PPP.T;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 s_set SR, SP, SX;
 int i, u, v;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create (SR, 0, n-1);   // Tworzymy puste zbiory
 s_create (SP, 0, n-1);
 s_create (SX, 0, n-1);
 s_create (SN, 0, n-1);

 graf = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++) graf [i] = NULL; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> u >> v;       // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;      // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [v];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] = p;

  p = new slistEl;      // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [u];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] = p;
 }

 s_full (SP);        // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 cout << endl;

 BronKerbosch (SR, SP, SX); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 cout << endl << "RECURSIVE CALLS = " << rcnt << endl << endl;

 delete [] SR.T;     // Usuwamy zbiory
 delete [] SP.T;
 delete [] SX.T;
 delete [] SN.T;

 for(v = 0; v < n; v++) // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 {
  p = graf [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] graf;

 return 0;}
Basic
' Algorytm Brona-Kerboscha z piwotem
' Data  : 15.07.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr ' Następny element listy
 v As Integer    ' Wierzchołek docelowy
End Type

' Definicja struktury zbioru

Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m     ' Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As s_set SN       ' Zbiór sąsiadów
Dim Shared As Integer rcnt = 0   ' Licznik wywołań rekurencyjnych

' Obsługa zbiorów

' Procedura dodaje element x do zbioru A
'---------------------------------------
Sub s_add (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer)
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [i] = A.T [i] or (1 Shl (b and 31)) ' Ustawiamy bit na 1
End Sub

' Procedura usuwa element x ze zbioru
'------------------------------------
Sub s_remove (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer)
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [i] = A.T [i] And Not (1 Shl (b and 31)) ' Ustawiamy bit na 0
End Sub

' Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
'---------------------------------------------
Sub s_clear (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [i] = 0 ' Zerujemy mapę bitową
 Next
End Sub

' Procedura tworzy zbiór
'-----------------------
Sub s_create (ByRef A As s_set, ByVal vmin As Integer, ByVal vmax As Integer)
 A.vmin = vmin           ' Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = (vmax - vmin) shr 5  ' Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = New UInteger [A.nmax + 1] ' Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A)           ' Tworzymy zbiór pusty
End Sub

' Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
'--------------------------------------
Sub s_union (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set)
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [i] = A.T [i] Or B.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_intersection (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set)
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [i] = A.T [i] And B.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
'--------------------------------------
Sub s_copy (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set)
 Dim As Integer i
 For i= 0 To A.nmax
 	 B.T [i] = A.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura ustawia zbiór pełny
'------------------------------
Sub s_full (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [i] = &Hffffffff
 Next
End Sub

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
' true - tak, jest pusty
' false - nie, nie jest pusty
'-----------------------------------------
Function s_empty (ByRef A As s_set) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As UInteger m = A.T [0] ' Pobieramy bity do m
 For i = 1 To A.nmax
 	 m Or= A.T [i]     ' Sumujemy logicznie bity
 Next
 If m = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
' true - tak, należy
' false - nie, nie należy
'-----------------------------------------------
Function s_isin (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer) As Integer
 Dim As Integer b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 If A.T [b Shr 5] And (1 Shl (b And 31)) Then Return 1
 Return 0
End Function

' Procedura wyświetla elementy zbioru A
'--------------------------------------
Sub s_print (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer nb, i
 Dim As UInteger m

 For i = 0 To A.nmax
  nb = 0
  m = A.T [i]
  While m
   if(m And 1) = 1 Then Print Using "& "; (i Shl 5) + nb + A.vmin;
   m shr= 1
   nb += 1
  Wend
 Next
End Sub

' Procedura wyszukuje kliki maksymalne
'-------------------------------------
Sub BronKerbosch (ByRef SR As s_set, ByRef SP As s_set, ByRef SX As s_set)
 Dim As s_set RP, PP, XP, PPP
 Dim As slistEl Ptr p
 Dim As Integer v, u, ncmax, nc

 rcnt += 1         ' Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 If s_empty (SP) AndAlso s_empty (SX) Then ' Jeśli zbiory SP i SX są puste,
              ' to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  Print "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print (SR)
  Print
 Else
  s_create (PPP, 0, n-1) ' Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union (SP, SX, PPP) ' W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0        ' Zerujemy licznik sąsiadów
  For u = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin (PPP, u) Then ' Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
    nc = 0       ' Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p = graf [u]
    While p       ' Badamy sąsiadów wierzchołka v
     If s_isin (SP, p->v) Then nc += 1 ' Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p = p->Next    ' Następny sąsiad
    Wend
    If nc >= ncmax Then ' Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax,
     v = u       ' to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc    ' oraz jego liczbę sąsiadów w P
    End If
   End If
  Next
  s_copy (SP, PPP)   ' W PPP umieszczamy zbiór SP
  p = graf [v]
  While p         ' Przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove (PPP, p->v) ' Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p = p->Next      ' Następny sąsiad
  Wend
  s_create (RP, 0, n-1) ' Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1)
  s_create (XP, 0, n-1)
  For v = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin (PPP, v) Then ' Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
              ' go przetwarzamy
    s_clear (SN)   ' Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p = graf [v]   ' Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    While p
     s_add (SN, p->v) ' Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p = p->Next
    Wend
    s_copy (SR, RP)  ' W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v)
    s_intersection (SP, SN, PP) ' W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP) ' W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP)  ' Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v) ' Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v)   ' i dodajemy go do SX
   End If
  Next
  Delete [] RP.T     ' Usuwamy zbiory pomocnicze
  Delete [] PP.T
  Delete [] XP.T
  Delete [] PPP.T
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As s_set SR, SP, SX
Dim As integer i, u, v
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

s_create (SR, 0, n-1)   ' Tworzymy puste zbiory
s_create (SP, 0, n-1)
s_create (SX, 0, n-1)
s_create (SN, 0, n-1)

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0      ' Zerujemy listy sąsiedztwa
Next

For i = 1 To m
 Input #1, u, v      ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl      ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [v]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [v] = p

 p = New slistEl      ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [u]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [u] = p
Next

Close #1

s_full (SP)        ' W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

Print

BronKerbosch (SR, SP, SX) ' Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

Print
Print "RECURSIVE CALLS =";rcnt
Print

Delete [] SR.T  ' Usuwamy zbiory
Delete [] SP.T
Delete [] SX.T
Delete [] SN.T

For v = 0 To n - 1 ' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 p = graf [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf

End
Wynik:
8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7

MAXIMAL CLIQUE: 2 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 0 1 2 5 6
MAXIMAL CLIQUE: 2 5 6 7
MAXIMAL CLIQUE: 1 3 6
MAXIMAL CLIQUE: 3 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 3 6 7

RECURSIVE CALLS = 12
 obrazek

W pierwszej wersji liczba wywołań rekurencyjnych wynosiła 52. Tutaj mamy 12.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Klika największa

Algorytm Brona-Kerboscha da się łatwo przystosować do wyszukiwania kliki największej. W tym celu w tworzymy pusty zbiór RM, który będzie zapamiętywał klikę największą. Następnie w pierwszej części algorytmu Brona-Kerbosha, gdy zbiory P i X są zerowe, nie wypisujemy zbioru R, lecz sprawdzamy, czy jego liczebność jest większa od liczebności zbioru RM. Jeśli tak, to zbiór R kopiujemy do RM. Aby nie zliczać ciągle elementów zbiorów, można w osobnej zmiennej zapamiętywać ich liczebność. Gdy algorytm Brona-Kerboscha zakończy działanie, w zbiorze RM będzie największa klika grafu.

Algorytm Brona-Kerboscha znajdowania kliki największej w grafie nieskierowanym

BronKerbosch (n, graf, R, P, X, RM, rmsize)

Przy pierwszym wywołaniu zbiór RM powinien być pusty, a rmsize powinno zawierać 0. Oba te elementy mogą być globalne, aby zaoszczędzić pamięć na przekazywanie parametrów.

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
graf  :  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
R  :  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
P  :  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
X  :  zbiór wierzchołków pominiętych.
RM  :  zbiór dotychczasowej kliki największej.
rmsize  :  rozmiar dotychczasowej kliki największej, rmsize ∈ C.

Wyjście:

Zbiór RM zawiera klikę największą. W zmiennej rmsize zostaje umieszczony rozmiar tej kliki.
Zmienne pomocnicze:
u, v, w  :  numery wierzchołków grafu, u, v, w ∈ C.
P', P", R', X', N  :  pomocnicze zbiory wierzchołków.
ncmax, nc  :  liczniki wierzchołków, ncmax, nc ∈ C.
rms  :  liczba wierzchołków w zbiorze R, rms ∈ C.

Lista kroków:

K01: Jeśli (P nie jest pusty) obrazek (X nie jest pusty),
to idź do kroku K05
znaleziona klika maksymalna
K02: rms ← rozmiar R wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice maksymalnej
K03: Jeśli rms > rmsize, to
RM ← R
rmsize ← rms
sprawdzamy, czy obecna klika jest większa od pamiętanej. Jeśli tak, to zapamiętaj klikę oraz jej nowy rozmiar
K04 Zakończ  
K05: P" ← suma zbiorów P i X będziemy szukać piwota w sumie zbiorów P i X
K06: ncmax ← 0 zerujemy globalny licznik sąsiadów
K07: Dla każdego wierzchołka u w P" :
wykonuj
kroki K08…K10
przeglądamy graf, biorąc pod uwagę tylko wierzchołki w P
K08: nc ← 0 zerujemy bieżący licznik sąsiadów
K09: Dla każdego sąsiada w wierzchołka u :
wykonuj:
Jeśli w należy do P,
to nc ← nc + 1
jeśli sąsiad jest w P, to zwiększamy bieżący licznik sąsiadów
K10: Jeśli nc ≥ ncmax, to
v ← u
ncmax ← nc
jeśli wierzchołek u ma nie mniej sąsiadów niż jest w ncmax, to zapamiętujemy ten wierzchołek i zapamiętujemy liczbę jego sąsiadów
K11: P" ← P  
K12: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v wykonuj:
P" ← P" - u
tworzymy zbiór P bez sąsiadów piwota
K13: Dla każdego wierzchołka v w P" wykonuj K14…K21  
K14: Zeruj zbiór N  
K15: Dla każdego sąsiada u wierzchołka v wykonuj:
N ← N + u
tworzymy zbiór sąsiadów
K16: R' ← R + v w R' tworzymy zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
K17: P' ← iloczyn zbiorów P i N z P' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K18: X' ← iloczyn zbiorów X i N z X' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K19: BronKerbosch (n, graf, R', P'>, X') wywołanie rekurencyjne
K20: P ← P - v ze zbioru P usuwamy wierzchołek v
K21: R ← R + v do zbioru R dodajemy wierzchołek v
K22: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i wyszukuje w nim wszystkie kliki maksymalne za pomocą algorytmu Brona-Kerboscha. Zbiory zostały zaimplementowane w mapach bitowych.
Program dodatkowo wypisuje liczbę wywołań rekurencyjnych algorytmu Brona-Kerboscha dla celów porównawczych.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek 8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7
Pascal
// Wyszukiwanie kliki największej
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

program cliques;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;      // Następny element listy
  v : integer;        // Wierzchołek docelowy
 end;

// Definicja struktury zbioru
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;

// Zmienne globalne
var
 n, m  : integer;      // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
 graf : array of PslistEl;  // Tablica list sąsiedztwa
 SN, RM : s_set;       // Zbiór sąsiadów i zbiór kliki największej
 rmsize: integer;       // Liczba wierzchołków w klice największej

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
procedure s_add (var A : s_set; x : integer);
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;        // Obliczamy indeks
 A.T [i] := A.T [i] or (1 shl (b and 31)); // Ustawiamy bit na 1
end;

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
procedure s_remove (var A : s_set; x : integer);
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;        // Obliczamy indeks
 A.T [i] := A.T [i] and not (1 shl (b and 31)); // Ustawiamy bit na 0
end;

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
procedure s_clear (var A : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [i] := 0; // Zerujemy tablicę
end;

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
procedure s_create (var A : s_set; vmin, vmax : integer);
begin
 A.vmin := vmin;       // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax := (vmax - vmin) shr 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 SetLength (A.T, A.nmax + 1); // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A);        // Tworzymy zbiór pusty
end;

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
procedure s_union (var A, B, C : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [i] := A.T [i] or B.T [i];
end;

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_intersection (var A, B, C : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [i] := A.T [i] and B.T [i];
end;

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
procedure s_copy (var A, B : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do B.T [i] := A.T [i];
end;

// Procedura ustawia zbiór pełny
procedure s_full (var A : s_set);
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [i] := $ffffffff;
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
function s_empty (var A : s_set) : boolean;
var
 i : integer;
 m : cardinal;
begin
 m := A.T [0];       // Pobieramy bity do m
 for i := 1 to A.nmax do
  m := m or A.T [i];    // Sumujemy logicznie bity
 s_empty := (m = 0);
end;

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
function s_isin (var A : s_set; x : integer) : boolean;
var
 b : integer;
begin
 b := x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if A.T [b shr 5] and (1 shl (b and 31)) > 0 then Exit (true);
 s_isin := false;
end;

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
procedure s_print (var A : s_set);
var
 i, nb : integer;
 m : cardinal;
begin
 for i := 0 to A.nmax do
 begin
  nb := 0;
  m := A.T [i];
  while m > 0 do
  begin
   if(m and 1) = 1 then write ((i shl 5) + nb + A.vmin, ' ');
   m := m shr 1;
   inc (nb);
  end
 end;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów w A
//-------------------------------------
function s_size (var A : s_set) : integer;
var
 i, c : integer;
 m  : cardinal;
begin
 c := 0;           // Zerujemy licznik
 for i := 0 to A.nmax do   // Przechodzimy przez kolejne komórki
 begin
  m := A.T [i];      // Pobieramy bity do m
  while m > 0 do       // Zliczamy bity równe 1
  begin
   if(m and 1) = 1 then inc (c);
   m := m shr 1;
  end;
 end;
 s_size := c;
end;

// Procedura wyszukuje klikę największą
//-------------------------------------
procedure BronKerbosch (var SR, SP, SX : s_set);
var
 RP, PP, XP, PPP : s_set;
 p : PslistEl;
 v, u, ncmax, nc, rms : integer;
begin
 if s_empty (SP) and s_empty (SX) then // Jeśli zbiory SP i SX są puste,
 begin            // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  rms := s_size (SR);    // Wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice
  if rms > rmsize then    // Jeśli mamy większą klikę od dotychczas znalezionej,
  begin
   s_copy (SR, RM);    // to zapamiętujemy ją
   rmsize := rms;      // Zapamiętujemy również jej rozmiar
  end;
 end
 else
 begin
  s_create (PPP, 0, n-1); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union (SP, SX, PPP);  // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax := 0;        // Zerujemy licznik sąsiadów
  for u := 0 to n - 1 do   // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin (PPP, u) then // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   begin
    nc := 0;        // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p := graf [u];    // Badamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     if s_isin (SP, p^.v) then inc (nc); // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p := p^.next;    // Następny sąsiad
    end;
    if nc >= ncmax then  // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax,
    begin
     v := u;       // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax := nc;     // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    end;
   end;
  s_copy (SP, PPP);    // W PPP umieszczamy zbiór SP
  p := graf [v];
  while p <> nil do     // przeglądamy listę sąsiadów piwota
  begin
   s_remove (PPP, p^.v); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p := p^.next;      // Następny sąsiad
  end;
  s_create (RP, 0, n-1);  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1);
  s_create (XP, 0, n-1);
  for v := 0 to n - 1 do   // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin (PPP, v) then // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   begin          // go przetwarzamy
    s_clear (SN);    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p := graf [v];    // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     s_add (SN, p^.v); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p := p^.next;
    end;
    s_copy (SR, RP);   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v);
    s_intersection (SP, SN, PP); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP);  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v);  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v);    // i dodajemy go do SX
   end;
  SetLength (RP.T, 0);   // Usuwamy zbiory pomocnicze
  SetLength (PP.T, 0);
  SetLength (XP.T, 0);
  SetLength (PPP.T, 0);
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 SR, SP, SX : s_set;
 i, u, v : integer;
 p, r : PslistEl;
begin

 read (n, m);        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create (SR, 0, n-1);   // Tworzymy puste zbiory
 s_create (SP, 0, n-1);
 s_create (SX, 0, n-1);
 s_create (SN, 0, n-1);
 s_create (RM, 0, n-1);   // Pusty zbiór kliki największej

 rmsize := 0;         // Liczba wierzchołków w klice największej

 SetLength (graf, n);    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do graf [i] := nil; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for i := 1 to m do
 begin
  read (u, v);       // Wierzchołki krawędzi
  new (p);         // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [v];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] := p;

  new (p);         // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [u];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] := p;
 end;

 s_full (SP);        // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 writeln;

 BronKerbosch (SR, SP, SX); // Szukamy rekurencyjnie kliki największej

 write ('MAXIMUM CLIQUE: ');
 s_print (RM); writeln;
 writeln('NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE = ', rmsize);
 writeln;

 SetLength (SR.T, 0); // Usuwamy zbiory
 SetLength (SP.T, 0);
 SetLength (SX.T, 0);
 SetLength (SN.T, 0);
 SetLength (RM.T, 0);

 for v := 0 to n - 1 do // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 begin
  p := graf [v];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose (r);
  end;
 end;

 SetLength (graf, 0);

end.
C++
// Wyszukiwanie kliki największej
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl *next;        // Następny element listy
 int v;            // Wierzchołek docelowy
};

// Definicja struktury zbioru

struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int *T;
};

// Zmienne globalne

int n, m;           // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
slistEl ** graf;        // Tablica list sąsiedztwa
s_set SN, RM;         // Zbiór sąsiadów i zbiór kliki największej
int rmsize;          // Liczba wierzchołków w klice największej

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
void s_add (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [i] |= 1 << (b & 31); // Ustawiamy bit na 1
}

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
void s_remove (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [i] &= ~ (1 << (b & 31)); // Ustawiamy bit na 0
}

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
void s_clear (s_set & A)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) A.T [i] = 0; // Zerujemy mapę bitową
}

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
void s_create (s_set & A, int vmin, int vmax)
{
 A.vmin = vmin;        // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = (vmax - vmin) >> 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = new unsigned int [A.nmax + 1]; // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A);        // Tworzymy zbiór pusty
}

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
void s_union (s_set & A, s_set & B, s_set & C)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) C.T [i] = A.T [i] | B.T [i];
}

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_intersection (s_set & A, s_set & B, s_set & C)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) C.T [i] = A.T [i] & B.T [i];
}

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
void s_copy (s_set & A, s_set & B)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) B.T [i] = A.T [i];
}

// Procedura ustawia zbiór pełny
void s_full (s_set & A)
{
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) A.T [i] = 0xffffffff;
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
bool s_empty (s_set A)
{
 unsigned int m = A.T [0]; // Pobieramy bity do m
 for(int i = 1; i <= A.nmax; i++) m |= A.T [i]; // Sumujemy logicznie bity
 return (m == 0);
}

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
bool s_isin (s_set & A, int x)
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if(A.T [b >> 5] & (1 << (b & 31))) return true;
 return false;
}

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
void s_print (s_set A)
{
 int nb;
 unsigned int m;

 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++)
  for(nb = 0, m = A.T [i]; m; m >>= 1, nb++)
   if(m & 1) cout << (i << 5) + nb + A.vmin << " ";
}
// Funkcja oblicza liczbę elementów w A
//-------------------------------------
int s_size (s_set & A)
{
 int c = 0;          // Zerujemy licznik
 for(int i = 0; i <= A.nmax; i++) // Przechodzimy przez kolejne komórki
  for(unsigned int m = A.T [i]; m; m >>= 1)
   if((m & 1) == 1) C++; // Zliczamy bity równe 1
 return c;
}

// Procedura wyszukuje klikę największą
//-------------------------------------
void BronKerbosch (s_set & SR, s_set & SP, s_set & SX)
{
 s_set RP, PP, XP, PPP;
 slistEl * p;
 int v, u, ncmax, nc, rms;

 if(s_empty (SP) && s_empty (SX)) // Jeśli zbiory SP i SX są puste,
 {              // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  rms = s_size (SR);    // Wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice
  if(rms > rmsize)     // Jeśli mamy większą klikę od dotychczas znalezionej,
  {
   s_copy (SR, RM);    // to zapamiętujemy ją
   rmsize = rms;       // Zapamiętujemy również jej rozmiar
  }
 }
 else
 {
  s_create (PPP, 0, n-1); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union (SP, SX, PPP);  // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0;         // Zerujemy licznik sąsiadów
  for(u = 0; u < n; u++)  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if(s_isin (PPP, u)) // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   {
    nc = 0;        // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    for(p = graf [u]; p; p = p->next) // Badamy sąsiadów wierzchołka v
     if(s_isin (SP, p->v)) nC++; // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
    if(nc >= ncmax)   // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax,
    {
     v = u;        // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc;     // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    }
   }
  s_copy (SP, PPP);    // W PPP umieszczamy zbiór SP
  for(p = graf [v]; p; p = p->next) // przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove (PPP, p->v); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
  s_create (RP, 0, n-1);  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1);
  s_create (XP, 0, n-1);
  for(v = 0; v < n; v++)  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if(s_isin (PPP, v)) // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   {            // go przetwarzamy
    s_clear (SN);    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    for(p = graf [v];p;p = p->next) // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
     s_add (SN, p->v); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
    s_copy (SR, RP);   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v);
    s_intersection (SP, SN, PP); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP); // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v);  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v);    // i dodajemy go do SX
   }
  delete [] RP.T;      // Usuwamy zbiory pomocnicze
  delete [] PP.T;
  delete [] XP.T;
  delete [] PPP.T;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 s_set SR, SP, SX;
 int i, u, v;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create (SR, 0, n-1);   // Tworzymy puste zbiory
 s_create (SP, 0, n-1);
 s_create (SX, 0, n-1);
 s_create (SN, 0, n-1);
 s_create (RM, 0, n-1);   // Pusty zbiór kliki największej

 rmsize = 0;         // Liczba wierzchołków w klice największej

 graf = new slistEl * [n]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for(i = 0; i < n; i++) graf [i] = NULL; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> u >> v;       // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;      // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [v];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [v] = p;

  p = new slistEl;      // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [u];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [u] = p;
 }

 s_full (SP);        // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 cout << endl;

 BronKerbosch (SR, SP, SX); // Szukamy rekurencyjnie kliki największej

 cout << "MAXIMUM CLIQUE: ";
 s_print (RM);
 cout << endl << "NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE = " << rmsize << endl << endl;

 delete [] SR.T;     // Usuwamy zbiory
 delete [] SP.T;
 delete [] SX.T;
 delete [] SN.T;
 delete [] RM.T;

 for(v = 0; v < n; v++) // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 {
  p = graf [v];
  while(p)
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [] graf;

 return 0;}
Basic
' Wyszukiwanie kliki największej
' Data  : 15.07.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr     ' Następny element listy
 v As Integer        ' Wierzchołek docelowy
End Type

' Definicja struktury zbioru

Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m  ' Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As s_set SN, RM  ' Zbiór sąsiadów i zbiór kliki największej
Dim Shared As Integer rmsize ' Liczba wierzchołków w klice największej

' Obsługa zbiorów

' Procedura dodaje element x do zbioru A
'---------------------------------------
Sub s_add (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer)
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin       ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5         ' Obliczamy indeks
 A.T [i] = A.T [i] or (1 Shl (b and 31)) ' Ustawiamy bit na 1
End Sub

' Procedura usuwa element x ze zbioru
'------------------------------------
Sub s_remove (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer)
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin       ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5         ' Obliczamy indeks
 A.T [i] = A.T [i] And Not (1 Shl (b and 31)) ' Ustawiamy bit na 0
End Sub

' Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
'---------------------------------------------
Sub s_clear (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [i] = 0     ' Zerujemy mapę bitową
 Next
End Sub

' Procedura tworzy zbiór
'-----------------------
Sub s_create (ByRef A As s_set, ByVal vmin As Integer, ByVal vmax As Integer)
 A.vmin = vmin       ' Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = (vmax - vmin) shr 5  ' Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = New UInteger [A.nmax + 1] ' Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear (A)       ' Tworzymy zbiór pusty
End Sub

' Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
'--------------------------------------
Sub s_union (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set)
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [i] = A.T [i] Or B.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_intersection (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set)
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [i] = A.T [i] And B.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
'--------------------------------------
Sub s_copy (ByRef A As s_set, ByRef B As s_set)
 Dim As Integer i
 For i= 0 To A.nmax
 	 B.T [i] = A.T [i]
 Next
End Sub

' Procedura ustawia zbiór pełny
'------------------------------
Sub s_full (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [i] = &Hffffffff
 Next
End Sub

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
' true - tak, jest pusty
' false - nie, nie jest pusty
'-----------------------------------------
Function s_empty (ByRef A As s_set) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As UInteger m = A.T [0] ' Pobieramy bity do m
 For i = 1 To A.nmax
 	 m Or= A.T [i]    ' Sumujemy logicznie bity
 Next
 If m = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
' true - tak, należy
' false - nie, nie należy
'-----------------------------------------------
Function s_isin (ByRef A As s_set, ByVal x As Integer) As Integer
 Dim As Integer b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 If A.T [b Shr 5] And (1 Shl (b And 31)) Then Return 1
 Return 0
End Function

' Procedura wyświetla elementy zbioru A
'--------------------------------------
Sub s_print (ByRef A As s_set)
 Dim As Integer nb, i
 Dim As UInteger m

 For i = 0 To A.nmax
  nb = 0
  m = A.T [i]
  While m
   if(m And 1) = 1 Then Print Using "& "; (i Shl 5) + nb + A.vmin;
   m shr= 1
   nb += 1
  Wend
 Next
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów w A
'-------------------------------------
Function s_size (ByRef A As s_set) As Integer
 Dim As Integer i, c = 0  ' Zerujemy licznik
 Dim As UInteger m
 For i = 0 To A.nmax
  m = A.T [i]
  While m
   if(m And 1) = 1 Then c += 1 ' Zliczamy bity równe 1
   m shr= 1
  Wend
 Next
 Return c
End Function

' Procedura wyszukuje klikę największą
'-------------------------------------
Sub BronKerbosch (ByRef SR As s_set, ByRef SP As s_set, ByRef SX As s_set)
 Dim As s_set RP, PP, XP, PPP
 Dim As slistEl Ptr p
 Dim As Integer v, u, ncmax, nc, rms

 If s_empty (SP) AndAlso s_empty (SX) Then ' Jeśli zbiory SP i SX są puste,
              ' to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  rms = s_size (SR)   ' Wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice
  If rms > rmsize Then  ' Jeśli mamy większą klikę od dotychczas znalezionej,
   s_copy (SR, RM)   ' to zapamiętujemy ją
   rmsize = rms     ' Zapamiętujemy również jej rozmiar
  End If
 Else
  s_create (PPP, 0, n-1) ' Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union (SP, SX, PPP) ' W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0        ' Zerujemy licznik sąsiadów
  For u = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin (PPP, u) Then ' Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
    nc = 0       ' Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p = graf [u]
    While p       ' Badamy sąsiadów wierzchołka v
     If s_isin (SP, p->v) Then nc += 1 ' Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p = p->Next    ' Następny sąsiad
    Wend
    If nc >= ncmax Then ' Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax,
     v = u       ' to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc    ' oraz jego liczbę sąsiadów w P
    End If
   End If
  Next
  s_copy (SP, PPP)   ' W PPP umieszczamy zbiór SP
  p = graf [v]
  While p         ' Przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove (PPP, p->v) ' Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p = p->Next      ' Następny sąsiad
  Wend
  s_create (RP, 0, n-1) ' Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create (PP, 0, n-1)
  s_create (XP, 0, n-1)
  For v = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin (PPP, v) Then ' Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
              ' go przetwarzamy
    s_clear (SN)   ' Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p = graf [v]   ' Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    While p
     s_add (SN, p->v) ' Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p = p->Next
    Wend
    s_copy (SR, RP)  ' W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add (RP, v)
    s_intersection (SP, SN, PP) ' W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection (SX, SN, XP) ' W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch (RP, PP, XP)  ' Wywołanie rekurencyjne
    s_remove (SP, v) ' Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add (SX, v)   ' i dodajemy go do SX
   End If
  Next
  Delete [] RP.T     ' Usuwamy zbiory pomocnicze
  Delete [] PP.T
  Delete [] XP.T
  Delete [] PPP.T
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As s_set SR, SP, SX
Dim As integer i, u, v
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

s_create (SR, 0, n-1)   ' Tworzymy puste zbiory
s_create (SP, 0, n-1)
s_create (SX, 0, n-1)
s_create (SN, 0, n-1)
s_create (RM, 0, n-1)   ' Pusty zbiór kliki największej

rmsize = 0         ' Liczba wierzchołków w klice największej

graf = New slistEl Ptr [n] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 graf [i] = 0      ' Zerujemy listy sąsiedztwa
Next

For i = 1 To m
 Input #1, u, v      ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl      ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [v]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [v] = p

 p = New slistEl      ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [u]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [u] = p
Next

Close #1

s_full (SP)        ' W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

Print

BronKerbosch (SR, SP, SX) ' Szukamy rekurencyjnie kliki największej

Print "MAXIMUM CLIQUE: ";
s_print (RM)
Print
Print "NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE ="; rmsize
Print

Delete [] SR.T  ' Usuwamy zbiory
Delete [] SP.T
Delete [] SX.T
Delete [] SN.T
Delete [] RM.T

For v = 0 To n - 1 ' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 p = graf [v]
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [] graf

End
Wynik:
8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7

MAXIMUM CLIQUE: 0 1 2 5 6
NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE = 5
 obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.