Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Znajdowanie klik w grafie

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

W danym grafie nieskierowanym należy znaleźć wszystkie kliki maksymalne.

Kliką ( ang. clique ) w grafie nazwiemy jego podgraf, którego wszystkie wierzchołki są ze sobą nawzajem połączone krawędziami. Innymi słowy, klika jest podgrafem pełnym danego grafu.

obrazek

Klika maksymalna ( ang. maximal clique ) jest taką kliką grafu, że nie można do niej już dodać żadnego nowego wierzchołka z grafu.
Klika największa ( ang. maximum clique ) jest największym podgrafem pełnym. Problem znajdowania największej kliki jest problemem trudnym obliczeniowo.

Rozwiązanie nr 1

Do znajdowania maksymalnych klik w grafie nieskierowanym można zastosować prosty algorytm rekurencyjny Brona-Kerboscha. Algorytm otrzymuje na wejściu trzy zbiory P, R i X o następującym znaczeniu:

P  –  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
R  –  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
X  –  zbiór wierzchołków pominiętych.

Przy pierwszym wywołaniu algorytmu zbiory R i X są puste, a zbiór P zawiera wszystkie wierzchołki grafu. Zasada działania algorytmu jest następująca:

Najpierw sprawdzamy w algorytmie, czy zbiory P i X są puste. Jeśli tak, to zbiór R zawiera maksymalną klikę. Wypisujemy zawartość zbioru R i kończymy.

Jeśli zbiór P nie jest pusty, to wybieramy z niego kolejne wierzchołki v. Dla każdego z tych wierzchołków tworzymy następujące zbiory tymczasowe:

 • N – zbiór wszystkich sąsiadów wierzchołka v
 • R'  – zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
 • P' – iloczyn zbiorów P i N ( z P' zostaną usunięte wszystkie wierzchołki, które nie są sąsiadami wierzchołka v  )
 • X' – iloczyn zbiorów X i N ( z X' zostaną usunięte wszystkie wierzchołki, które nie są sąsiadami wierzchołka v  )

Wywołujemy rekurencyjnie algorytm ze zbiorami P', R' i X'.

Następnie ze zbioru P usuwamy wierzchołek v, a dodajemy go do zbioru X i kontynuujemy pętlę.

Algorytm Brona-Kerboscha znajdowania wszystkich klik maksymalnych w grafie nieskierowanym - wersja nr 1

BronKerbosch ( n, graf, R, P, X )

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
R  –  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
P  –  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
X  –  zbiór wierzchołków pominiętych.

Wyjście:

Wszystkie kliki maksymalne w grafie
Zmienne pomocnicze:
u, v  –  numery wierzchołków grafu, u, v  ∈ C.
P', R', X', N  –  pomocnicze zbiory wierzchołków.

Lista kroków:

K01: Jeśli ( P  jest pusty ) obrazek ( X  jest pusty ),
to Pisz R
    i zakończ
znaleziona klika maksymalna
K02: Dla każdego wierzchołka v  w P :
wykonuj
kroki K03...K10
 
K03:     Zeruj zbiór N  
K04:     Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v :
    wykonuj: N  ← N  + u
tworzymy zbiór sąsiadów
K05:     R'  ← R  + v w R' tworzymy zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
K06:     P'  ← iloczyn zbiorów P  i N z P' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K07:     X'  ← iloczyn zbiorów X  i N z X' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K08:     BronKerbosch ( n, graf, R', P', X'  ) wywołanie rekurencyjne
K09:     P  ← P  - v ze zbioru P usuwamy wierzchołek v
K10:     R  ← R  + v do zbioru R dodajemy wierzchołek v
K11: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i wyszukuje w nim wszystkie kliki maksymalne za pomocą algorytmu Brona-Kerboscha. Zbiory zostały zaimplementowane w mapach bitowych.
Program dodatkowo wypisuje liczbę wywołań rekurencyjnych algorytmu Brona-Kerboscha dla celów porównawczych.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek   8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7
Pascal
// Algorytm Brona-Kerboscha
// Data  : 10.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program cliques;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl; // Następny element listy
  v : integer;   // Wierzchołek docelowy
 end;

// Definicja struktury zbioru
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;

// Zmienne globalne
var
 n, m : integer;     // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
 graf : array of PslistEl; // Tablica list sąsiedztwa
 SN  : s_set;       // Zbiór sąsiadów
 rcnt : integer;      // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
procedure s_add ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;   // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] or ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 1
end;

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
procedure s_remove ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;  // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] and not ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
end;

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
procedure s_clear ( var A : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [ i ] := 0; // Zerujemy tablicę
end;

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
procedure s_create ( var A : s_set; vmin, vmax : integer );
begin
 A.vmin := vmin;         // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax := ( vmax - vmin ) shr 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 SetLength ( A.T, A.nmax = 1 );  // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A );          // Tworzymy zbiór pusty
end;

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_intersection ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] and B.T [ i ];
end;

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
procedure s_copy ( var A, B : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do B.T [ i ] := A.T [ i ];
end;

// Procedura ustawia zbiór pełny
procedure s_full ( var A : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [ i ] := $ffffffff;
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
function s_empty ( var A : s_set ) : boolean;
var
 i : integer;
 m : cardinal;
begin
 m := A.T [ 0 ];    // Pobieramy bity do m
 for i := 1 to A.nmax do
  m := m or A.T [ i ]; // Sumujemy logicznie bity
 s_empty := ( m = 0 );
end;

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
function s_isin ( var A : s_set; x : integer ) : boolean;
var
 b : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if A.T [ b shr 5 ] and ( 1 shl ( b and 31 ) ) > 0 then Exit ( true );
 s_isin := false;
end;

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
procedure s_print ( var A : s_set );
var
 i, nb : integer;
 m : cardinal;
begin
 for i := 0 to A.nmax do
 begin
  nb := 0;
  m := A.T [ i ];
  while m > 0 do
  begin
   if( m and 1 ) = 1 then write ( ( i shl 5 ) + nb + A.vmin, ' ' );
   m := m shr 1;
   inc ( nb );
  end
 end;
end;

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
procedure BronKerbosch ( var SR, SP, SX : s_set );
var
 RP, PP, XP : s_set;
 p : PslistEl;
 v : integer;
begin

 inc ( rcnt ); // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if s_empty ( SP ) and s_empty ( SX ) then // Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
 begin     // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  write ( 'MAXIMAL CLIQUE: ' );
  s_print ( SR );
  writeln;
 end
 else
 begin
  s_create ( RP, 0, n-1 );  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 );
  s_create ( XP, 0, n-1 );
  for v := 0 to n - 1 do   // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin ( SP, v ) then // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze SP, to
   begin          // go przetwarzamy
    s_clear ( SN );    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p := graf [ v ];    // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     s_add ( SN, p^.v ); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p := p^.next;
    end;
    s_copy ( SR, RP );   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v );
    s_intersection ( SP, SN, PP ); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP );  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v );      // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v );        // i dodajemy go do SX
   end;
  SetLength ( RP.T, 0 );       // Usuwamy zbiory pomocnicze
  SetLength ( PP.T, 0 );
  SetLength ( XP.T, 0 );
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 SR, SP, SX : s_set;
 i, u, v : integer;
 p, r : PslistEl;
begin

 read ( n, m );      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create ( SR, 0, n-1 ); // Tworzymy puste zbiory
 s_create ( SP, 0, n-1 );
 s_create ( SX, 0, n-1 );
 s_create ( SN, 0, n-1 );

 SetLength ( graf, n );  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do graf [ i ] := nil; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for i := 1 to m do
 begin
  read ( u, v ); // Wierzchołki krawędzi
  new ( p );   // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [ v ]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [ v ] := p;

  new ( p );   // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [ u ]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [ u ] := p;
 end;

 s_full ( SP ); // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 writeln;

 rcnt := 0;   // Zerujemy licznik wywołań rekurencyjnych

 BronKerbosch ( SR, SP, SX ); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 writeln;
 writeln ( 'RECURSIVE CALLS = ', rcnt );
 writeln;

 SetLength ( SR.T, 0 ); // Usuwamy zbiory
 SetLength ( SP.T, 0 );
 SetLength ( SX.T, 0 );
 SetLength ( SN.T, 0 );

 for v := 0 to n - 1 do // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 begin
  p := graf [ v ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;

 SetLength ( graf, 0 );

end.
C++
// Algorytm Brona-Kerboscha
// Data  : 10.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl *next; // Następny element listy
 int v;     // Wierzchołek docelowy
};

// Definicja struktury zbioru

struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int *T;
};

// Zmienne globalne

int n, m;    // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
slistEl ** graf; // Tablica list sąsiedztwa
s_set SN;    // Zbiór sąsiadów
int rcnt = 0;  // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
void s_add ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;   // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] |= 1 << ( b & 31 ); // Ustawiamy bit na 1
}

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
void s_remove ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;   // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] &= ~ ( 1 << ( b & 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
}

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
void s_clear ( s_set & A )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) A.T [ i ] = 0; // Zerujemy mapę bitową
}

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
void s_create ( s_set & A, int vmin, int vmax )
{
 A.vmin = vmin; // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) >> 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = new unsigned int [ A.nmax + 1 ]; // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A ); // Tworzymy zbiór pusty
}

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_intersection ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] & B.T [ i ];
}

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
void s_copy ( s_set & A, s_set & B )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) B.T [ i ] = A.T [ i ];
}

// Procedura ustawia zbiór pełny
//------------------------------
void s_full ( s_set & A )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) A.T [ i ] = 0xffffffff;
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
bool s_empty ( s_set A )
{
 unsigned int m = A.T [ 0 ]; // Pobieramy bity do m
 for( int i = 1; i <= A.nmax; i++ ) m |= A.T [ i ]; // Sumujemy logicznie bity
 return ( m == 0 );
}

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
bool s_isin ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if( A.T [ b >> 5 ] & ( 1 << ( b & 31 ) ) ) return true;
 return false;
}

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
void s_print ( s_set A )
{
 int nb;
 unsigned int m;

 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ )
  for( nb = 0, m = A.T [ i ]; m; m >>= 1, nb++ )
   if( m & 1 ) cout << ( i << 5 ) + nb + A.vmin << " ";
}

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
void BronKerbosch ( s_set & SR, s_set & SP, s_set & SX )
{
 s_set RP, PP, XP;
 slistEl * p;
 int v;

 rcnt++; // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if( s_empty ( SP ) && s_empty ( SX ) ) // Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
 {    // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  cout << "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print ( SR );
  cout << endl;
 }
 else
 {
  s_create ( RP, 0, n-1 ); // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 );
  s_create ( XP, 0, n-1 );
  for( v = 0; v < n; v++ ) // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if( s_isin ( SP, v ) ) // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze SP, to
   {            // go przetwarzamy
    s_clear ( SN );    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    for( p = graf [ v ];p;p = p->next ) // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
     s_add ( SN, p->v ); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
    s_copy ( SR, RP );  // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v );
    s_intersection ( SP, SN, PP ); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP ); // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v );  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v );   // i dodajemy go do SX
   }
  delete [ ] RP.T; // Usuwamy zbiory pomocnicze
  delete [ ] PP.T;
  delete [ ] XP.T;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 s_set SR, SP, SX;
 int i, u, v;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;       // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create ( SR, 0, n-1 );  // Tworzymy puste zbiory
 s_create ( SP, 0, n-1 );
 s_create ( SX, 0, n-1 );
 s_create ( SN, 0, n-1 );

 graf = new slistEl * [ n ]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ ) graf [ i ] = NULL; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> u >> v;    // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;   // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [ v ]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [ v ] = p;

  p = new slistEl;   // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [ u ]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [ u ] = p;
 }

 s_full ( SP );     // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 cout << endl;

 BronKerbosch ( SR, SP, SX ); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 cout << endl << "RECURSIVE CALLS = " << rcnt << endl << endl;

 delete [ ] SR.T;     // Usuwamy zbiory
 delete [ ] SP.T;
 delete [ ] SX.T;
 delete [ ] SN.T;

 for( v = 0; v < n; v++ ) // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 {
  p = graf [ v ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [ ] graf;

 return 0;
}
Basic
' Algorytm Brona-Kerboscha
' Data  : 10.07.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr ' Następny element listy
 v As Integer    ' Wierzchołek docelowy
End Type

' Definicja struktury zbioru

Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m   ' Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As s_set SN     ' Zbiór sąsiadów
Dim Shared As Integer rcnt = 0 ' Licznik wywołań rekurencyjnych

' Obsługa zbiorów

' Procedura dodaje element x do zbioru A
'---------------------------------------
Sub s_add ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] or ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 1
End Sub

' Procedura usuwa element x ze zbioru
'------------------------------------
Sub s_remove ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] And Not ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 0
End Sub

' Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
'---------------------------------------------
Sub s_clear ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [ i ] = 0 ' Zerujemy mapę bitową
 Next
End Sub

' Procedura tworzy zbiór
'-----------------------
Sub s_create ( ByRef A As s_set, ByVal vmin As Integer, ByVal vmax As Integer )
 A.vmin = vmin           ' Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) shr 5  ' Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = New UInteger [ A.nmax + 1 ] ' Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A )           ' Tworzymy zbiór pusty
End Sub

' Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_intersection ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] And B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
'--------------------------------------
Sub s_copy ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set )
 Dim As Integer i
 For i= 0 To A.nmax
 	 B.T [ i ] = A.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura ustawia zbiór pełny
'------------------------------
Sub s_full ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [ i ] = &Hffffffff
 Next
End Sub

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
' true - tak, jest pusty
' false - nie, nie jest pusty
'-----------------------------------------
Function s_empty ( ByRef A As s_set ) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As UInteger m = A.T [ 0 ] ' Pobieramy bity do m
 For i = 1 To A.nmax
 	 m Or= A.T [ i ]      ' Sumujemy logicznie bity
 Next
 If m = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
' true - tak, należy
' false - nie, nie należy
'-----------------------------------------------
Function s_isin ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer ) As Integer
 Dim As Integer b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 If A.T [ b Shr 5 ] And ( 1 Shl ( b And 31 ) ) Then Return 1
 Return 0
End Function

' Procedura wyświetla elementy zbioru A
'--------------------------------------
Sub s_print ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer nb, i
 Dim As UInteger m

 For i = 0 To A.nmax
  nb = 0
  m = A.T [ i ] 
  While m
   if( m And 1 ) = 1 Then Print Using "& "; ( i Shl 5 ) + nb + A.vmin;
   m shr= 1
   nb += 1
  Wend
 Next
End Sub

' Procedura wyszukuje kliki maksymalne
'-------------------------------------
Sub BronKerbosch ( ByRef SR As s_set, ByRef SP As s_set, ByRef SX As s_set )
 Dim As s_set RP, PP, XP
 Dim As slistEl Ptr p
 Dim As Integer v

 rcnt += 1 ' Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 If s_empty ( SP ) AndAlso s_empty ( SX ) Then ' Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
                 ' to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  Print "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print ( SR )
  Print
 Else
  s_create ( RP, 0, n-1 ) ' Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 )
  s_create ( XP, 0, n-1 )
  For v = 0 To n - 1    ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin ( SP, v ) Then ' Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze SP, to
               ' go przetwarzamy
    s_clear ( SN )    ' Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p = graf [ v ]    ' Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    While p
     s_add ( SN, p->v ) ' Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p = p->Next
    Wend
    s_copy ( SR, RP ) ' W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v )
    s_intersection ( SP, SN, PP ) ' W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ) ' W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP )  ' Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v )      ' Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v )        ' i dodajemy go do SX
   End If
  Next
  Delete [ ] RP.T        ' Usuwamy zbiory pomocnicze
  Delete [ ] PP.T
  Delete [ ] XP.T
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As s_set SR, SP, SX
Dim As integer i, u, v
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m     ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

s_create ( SR, 0, n-1 ) ' Tworzymy puste zbiory
s_create ( SP, 0, n-1 )
s_create ( SX, 0, n-1 )
s_create ( SN, 0, n-1 )

graf = New slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 graf [ i ] = 0    ' Zerujemy listy sąsiedztwa
Next

For i = 1 To m
 Input #1, u, v    ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl   ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [ v ] ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [ v ] = p

 p = New slistEl   ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [ u ] ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [ u ] = p
Next

Close #1

s_full ( SP )     ' W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

Print

BronKerbosch ( SR, SP, SX ) ' Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

Print
Print "RECURSIVE CALLS =";rcnt
Print

Delete [ ] SR.T  ' Usuwamy zbiory
Delete [ ] SP.T
Delete [ ] SX.T
Delete [ ] SN.T

For v = 0 To n - 1 ' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 p = graf [ v ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [ ] graf

End
Wynik:
8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7

MAXIMAL CLIQUE: 0 1 2 5 6
MAXIMAL CLIQUE: 1 3 6
MAXIMAL CLIQUE: 2 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 2 5 6 7
MAXIMAL CLIQUE: 3 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 3 6 7

RECURSIVE CALLS = 52
 obrazek
Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Algorytm Brona-Kerboscha da się ulepszyć tak, aby wykonywał mniej wywołań rekurencyjnych. W tym celu przed wejściem do pętli rozwijającej zbiór P tworzymy sumę zbiorów P i X i znajdujemy w niej taki wierzchołek u, który posiada najwięcej sąsiadów w zbiorze P. Następnie zamiast iterować przez wierzchołki w P iterujemy przez kolejne wierzchołki różnicy zbiorów P i N ( u ), gdzie N ( u ) oznacza zbiór sąsiadów wierzchołka u, który nazywamy piwotem. Zbiór P \ N ( u ) zawiera mniej wierzchołków, zatem liczba wywołań rekurencyjnych spadnie.

Algorytm Brona-Kerboscha znajdowania wszystkich klik maksymalnych w grafie nieskierowanym - wersja nr 2

BronKerbosch ( n, graf, R, P, X )

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
R  –  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
P  –  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
X  –  zbiór wierzchołków pominiętych.

Wyjście:

Wszystkie kliki maksymalne w grafie
Zmienne pomocnicze:
u, v, w  –  numery wierzchołków grafu, u, v, w  ∈ C.
P', P", R', X', N  –  pomocnicze zbiory wierzchołków.
ncmax, nc  –  liczniki wierzchołków, ncmax, nc  ∈ C.

Lista kroków:

K01: Jeśli ( P  jest pusty ) obrazek ( X  jest pusty ),
to pisz R
    i zakończ

; znaleziona klika maksymalna
K02: P"  ← suma zbiorów P  i X będziemy szukać piwota w sumie zbiorów P i X
K03: ncmax  ← 0 zerujemy globalny licznik sąsiadów
K04: Dla każdego wierzchołka u  w P" :
wykonuj
kroki K05...K07
przeglądamy graf, biorąc pod uwagę tylko wierzchołki w P
K05:     nc  ← 0 zerujemy bieżący licznik sąsiadów
K06:     Dla każdego sąsiada w  wierzchołka u :
    wykonuj:
        Jeśli w  należy do P,
        to nc  ← nc  + 1
jeśli sąsiad jest w P, to zwiększamy bieżący licznik sąsiadów
K07:     Jeśli ncncmax,
    to: v  ← u
        i ncmax  ← nc
jeśli wierzchołek u ma nie mniej sąsiadów niż jest w ncmax, to
; zapamiętujemy ten wierzchołek
; i zapamiętujemy liczbę jego sąsiadów
K08: P"  ← P  
K09: Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v :
wykonuj
P"  ← P"  - u
tworzymy zbiór P bez sąsiadów piwota
K10: Dla każdego wierzchołka v  w P" :
wykonuj
kroki K11...K18
 
K11:     Zeruj zbiór N  
K12:     Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v :
    wykonuj: N  ← N  + u
tworzymy zbiór sąsiadów
K13:     R'  ← R  + v w R' tworzymy zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
K14:     P'  ← iloczyn zbiorów P  i N z P' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K15:     X'  ← iloczyn zbiorów X  i N z X' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K16:     BronKerbosch ( n, graf, R', P', X'  ) wywołanie rekurencyjne
K17:     P  ← P  - v ze zbioru P usuwamy wierzchołek v
K18:     R  ← R  + v do zbioru R dodajemy wierzchołek v
K19: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i wyszukuje w nim wszystkie kliki maksymalne za pomocą algorytmu Brona-Kerboscha. Zbiory zostały zaimplementowane w mapach bitowych.
Program dodatkowo wypisuje liczbę wywołań rekurencyjnych algorytmu Brona-Kerboscha dla celów porównawczych.
 
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek   8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7
Pascal
// Algorytm Brona-Kerboscha z piwotem
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

program cliques;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl; // Następny element listy
  v : integer;   // Wierzchołek docelowy
 end;

// Definicja struktury zbioru
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;

// Zmienne globalne
var
 n, m : integer; // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
 graf : array of PslistEl; // Tablica list sąsiedztwa
 SN  : s_set;  // Zbiór sąsiadów
 rcnt : integer; // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
procedure s_add ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;  // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] or ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 1
end;

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
procedure s_remove ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;  // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] and not ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
end;

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
procedure s_clear ( var A : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [ i ] := 0; // Zerujemy tablicę
end;

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
procedure s_create ( var A : s_set; vmin, vmax : integer );
begin
 A.vmin := vmin;         // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax := ( vmax - vmin ) shr 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 SetLength ( A.T, A.nmax + 1 );  // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A );          // Tworzymy zbiór pusty
end;

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
procedure s_union ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] or B.T [ i ];
end;

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_intersection ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] and B.T [ i ];
end;

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
procedure s_copy ( var A, B : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do B.T [ i ] := A.T [ i ];
end;

// Procedura ustawia zbiór pełny
procedure s_full ( var A : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [ i ] := $ffffffff;
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
function s_empty ( var A : s_set ) : boolean;
var
 i : integer;
 m : cardinal;
begin
 m := A.T [ 0 ];    // Pobieramy bity do m
 for i := 1 to A.nmax do
  m := m or A.T [ i ]; // Sumujemy logicznie bity
 s_empty := ( m = 0 );
end;

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
function s_isin ( var A : s_set; x : integer ) : boolean;
var
 b : integer;
begin
 b := x - A.vmin; // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if A.T [ b shr 5 ] and ( 1 shl ( b and 31 ) ) > 0 then Exit ( true );
 s_isin := false;
end;

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
procedure s_print ( var A : s_set );
var
 i, nb : integer;
 m : cardinal;
begin
 for i := 0 to A.nmax do
 begin
  nb := 0;
  m := A.T [ i ];
  while m > 0 do
  begin
   if( m and 1 ) = 1 then write ( ( i shl 5 ) + nb + A.vmin, ' ' );
   m := m shr 1;
   inc ( nb );
  end
 end;
end;

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
procedure BronKerbosch ( var SR, SP, SX : s_set );
var
 RP, PP, XP, PPP : s_set;
 p : PslistEl;
 v, u, ncmax, nc : integer;
begin

 inc ( rcnt ); // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if s_empty ( SP ) and s_empty ( SX ) then // Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
 begin     // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  write ( 'MAXIMAL CLIQUE: ' );
  s_print ( SR );
  writeln;
 end
 else
 begin
  s_create ( PPP, 0, n-1 ); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union ( SP, SX, PPP ); // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax := 0;       // Zerujemy licznik sąsiadów
  for u := 0 to n - 1 do  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin ( PPP, u ) then // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   begin
    nc := 0;       // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p := graf [ u ];   // Badamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     if s_isin ( SP, p^.v ) then inc ( nc ); // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p := p^.next;   // Następny sąsiad
    end;
    if nc >= ncmax then // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax, 
    begin
     v := u;      // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax := nc;    // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    end;
   end;
  s_copy ( SP, PPP );   // W PPP umieszczamy zbiór SP
  p := graf [ v ];
  while p <> nil do    // Przeglądamy listę sąsiadów piwota
  begin
   s_remove ( PPP, p^.v ); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p := p^.next;     // Następny sąsiad
  end;
  s_create ( RP, 0, n-1 ); // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 );
  s_create ( XP, 0, n-1 );
  for v := 0 to n - 1 do  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin ( PPP, v ) then    // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   begin         // go przetwarzamy
    s_clear ( SN );   // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p := graf [ v ];   // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     s_add ( SN, p^.v ); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p := p^.next;
    end;
    s_copy ( SR, RP ); // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v );
    s_intersection ( SP, SN, PP ); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP );  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v ); // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v );  // i dodajemy go do SX
   end;
  SetLength ( RP.T, 0 ); // Usuwamy zbiory pomocnicze
  SetLength ( PP.T, 0 );
  SetLength ( XP.T, 0 );
  SetLength ( PPP.T, 0 );
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 SR, SP, SX : s_set;
 i, u, v : integer;
 p, r : PslistEl;
begin

 read ( n, m );      // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create ( SR, 0, n-1 ); // Tworzymy puste zbiory
 s_create ( SP, 0, n-1 );
 s_create ( SX, 0, n-1 );
 s_create ( SN, 0, n-1 );

 SetLength ( graf, n );  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do graf [ i ] := nil; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for i := 1 to m do
 begin
  read ( u, v );     // Wierzchołki krawędzi
  new ( p );       // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [ v ]; // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [ v ] := p;

  new ( p );       // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [ u ]; // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [ u ] := p;
 end;

 s_full ( SP );      // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 writeln;

 rcnt := 0; // Zerujemy licznik wywołań rekurencyjnych

 BronKerbosch ( SR, SP, SX ); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 writeln;
 writeln ( 'RECURSIVE CALLS = ', rcnt );
 writeln;

 SetLength ( SR.T, 0 ); // Usuwamy zbiory
 SetLength ( SP.T, 0 );
 SetLength ( SX.T, 0 );
 SetLength ( SN.T, 0 );

 for v := 0 to n - 1 do // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 begin
  p := graf [ v ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;

 SetLength ( graf, 0 );

end.
C++
// Algorytm Brona-Kerboscha z piwotem
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl *next;        // Następny element listy
 int v;            // Wierzchołek docelowy
};

// Definicja struktury zbioru

struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int *T;
};

// Zmienne globalne

int n, m;           // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
slistEl ** graf;        // Tablica list sąsiedztwa
s_set SN;           // Zbiór sąsiadów
int rcnt = 0;         // Licznik wywołań rekurencyjnych

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
void s_add ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] |= 1 << ( b & 31 ); // Ustawiamy bit na 1
}

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
void s_remove ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] &= ~ ( 1 << ( b & 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
}

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
void s_clear ( s_set & A )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) A.T [ i ] = 0; // Zerujemy mapę bitową
}

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
void s_create ( s_set & A, int vmin, int vmax )
{
 A.vmin = vmin;        // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) >> 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = new unsigned int [ A.nmax + 1 ]; // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A );        // Tworzymy zbiór pusty
}

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
void s_union ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] | B.T [ i ];
}

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_intersection ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] & B.T [ i ];
}

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
void s_copy ( s_set & A, s_set & B )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) B.T [ i ] = A.T [ i ];
}

// Procedura ustawia zbiór pełny
void s_full ( s_set & A )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) A.T [ i ] = 0xffffffff;
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
bool s_empty ( s_set A )
{
 unsigned int m = A.T [ 0 ]; // Pobieramy bity do m
 for( int i = 1; i <= A.nmax; i++ ) m |= A.T [ i ]; // Sumujemy logicznie bity
 return ( m == 0 );
}

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
bool s_isin ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if( A.T [ b >> 5 ] & ( 1 << ( b & 31 ) ) ) return true;
 return false;
}

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
void s_print ( s_set A )
{
 int nb;
 unsigned int m;

 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ )
  for( nb = 0, m = A.T [ i ]; m; m >>= 1, nb++ )
   if( m & 1 ) cout << ( i << 5 ) + nb + A.vmin << " ";
}

// Procedura wyszukuje kliki maksymalne
//-------------------------------------
void BronKerbosch ( s_set & SR, s_set & SP, s_set & SX )
{
 s_set RP, PP, XP, PPP;
 slistEl * p;
 int v, u, ncmax, nc;

 rcnt++;           // Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 if( s_empty ( SP ) && s_empty ( SX ) ) // Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
 {              // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  cout << "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print ( SR );
  cout << endl;
 }
 else
 {
  s_create ( PPP, 0, n-1 ); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union ( SP, SX, PPP );  // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0;         // Zerujemy licznik sąsiadów
  for( u = 0; u < n; u++ )  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if( s_isin ( PPP, u ) ) // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   {
    nc = 0;        // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    for( p = graf [ u ]; p; p = p->next ) // Badamy sąsiadów wierzchołka v
     if( s_isin ( SP, p->v ) ) nc++; // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
    if( nc >= ncmax )   // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax, 
    {
     v = u;        // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc;     // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    }
   }
  s_copy ( SP, PPP );    // W PPP umieszczamy zbiór SP
  for( p = graf [ v ]; p; p = p->next ) // Przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove ( PPP, p->v ); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
  s_create ( RP, 0, n-1 );  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 );
  s_create ( XP, 0, n-1 );
  for( v = 0; v < n; v++ )  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if( s_isin ( PPP, v ) ) // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   {            // go przetwarzamy
    s_clear ( SN );    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    for( p = graf [ v ];p;p = p->next ) // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
     s_add ( SN, p->v ); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
    s_copy ( SR, RP );   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v );
    s_intersection ( SP, SN, PP ); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP );  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v );  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v );    // i dodajemy go do SX
   }
  delete [ ] RP.T;      // Usuwamy zbiory pomocnicze
  delete [ ] PP.T;
  delete [ ] XP.T;
  delete [ ] PPP.T;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 s_set SR, SP, SX;
 int i, u, v;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create ( SR, 0, n-1 );   // Tworzymy puste zbiory
 s_create ( SP, 0, n-1 );
 s_create ( SX, 0, n-1 );
 s_create ( SN, 0, n-1 );

 graf = new slistEl * [ n ]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ ) graf [ i ] = NULL; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> u >> v;       // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;      // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [ v ];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [ v ] = p;

  p = new slistEl;      // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [ u ];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [ u ] = p;
 }

 s_full ( SP );        // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 cout << endl;

 BronKerbosch ( SR, SP, SX ); // Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

 cout << endl << "RECURSIVE CALLS = " << rcnt << endl << endl;

 delete [ ] SR.T;     // Usuwamy zbiory
 delete [ ] SP.T;
 delete [ ] SX.T;
 delete [ ] SN.T;

 for( v = 0; v < n; v++ ) // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 {
  p = graf [ v ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [ ] graf;

 return 0;
}
Basic
' Algorytm Brona-Kerboscha z piwotem
' Data  : 15.07.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr ' Następny element listy
 v As Integer    ' Wierzchołek docelowy
End Type

' Definicja struktury zbioru

Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m     ' Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As s_set SN       ' Zbiór sąsiadów
Dim Shared As Integer rcnt = 0   ' Licznik wywołań rekurencyjnych

' Obsługa zbiorów

' Procedura dodaje element x do zbioru A
'---------------------------------------
Sub s_add ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] or ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 1
End Sub

' Procedura usuwa element x ze zbioru
'------------------------------------
Sub s_remove ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5  ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] And Not ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 0
End Sub

' Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
'---------------------------------------------
Sub s_clear ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [ i ] = 0 ' Zerujemy mapę bitową
 Next
End Sub

' Procedura tworzy zbiór
'-----------------------
Sub s_create ( ByRef A As s_set, ByVal vmin As Integer, ByVal vmax As Integer )
 A.vmin = vmin           ' Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) shr 5  ' Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = New UInteger [ A.nmax + 1 ] ' Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A )           ' Tworzymy zbiór pusty
End Sub

' Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
'--------------------------------------
Sub s_union ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] Or B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_intersection ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] And B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
'--------------------------------------
Sub s_copy ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set )
 Dim As Integer i
 For i= 0 To A.nmax
 	 B.T [ i ] = A.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura ustawia zbiór pełny
'------------------------------
Sub s_full ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [ i ] = &Hffffffff
 Next
End Sub

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
' true - tak, jest pusty
' false - nie, nie jest pusty
'-----------------------------------------
Function s_empty ( ByRef A As s_set ) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As UInteger m = A.T [ 0 ] ' Pobieramy bity do m
 For i = 1 To A.nmax
 	 m Or= A.T [ i ]     ' Sumujemy logicznie bity
 Next
 If m = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
' true - tak, należy
' false - nie, nie należy
'-----------------------------------------------
Function s_isin ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer ) As Integer
 Dim As Integer b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 If A.T [ b Shr 5 ] And ( 1 Shl ( b And 31 ) ) Then Return 1
 Return 0
End Function

' Procedura wyświetla elementy zbioru A
'--------------------------------------
Sub s_print ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer nb, i
 Dim As UInteger m

 For i = 0 To A.nmax
  nb = 0
  m = A.T [ i ] 
  While m
   if( m And 1 ) = 1 Then Print Using "& "; ( i Shl 5 ) + nb + A.vmin;
   m shr= 1
   nb += 1
  Wend
 Next
End Sub

' Procedura wyszukuje kliki maksymalne
'-------------------------------------
Sub BronKerbosch ( ByRef SR As s_set, ByRef SP As s_set, ByRef SX As s_set )
 Dim As s_set RP, PP, XP, PPP
 Dim As slistEl Ptr p
 Dim As Integer v, u, ncmax, nc

 rcnt += 1         ' Zwiększamy licznik wywołań rekurencyjnych

 If s_empty ( SP ) AndAlso s_empty ( SX ) Then ' Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
              ' to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  Print "MAXIMAL CLIQUE: ";
  s_print ( SR )
  Print
 Else
  s_create ( PPP, 0, n-1 ) ' Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union ( SP, SX, PPP ) ' W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0        ' Zerujemy licznik sąsiadów
  For u = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin ( PPP, u ) Then ' Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
    nc = 0       ' Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p = graf [ u ] 
    While p       ' Badamy sąsiadów wierzchołka v
     If s_isin ( SP, p->v ) Then nc += 1 ' Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p = p->Next    ' Następny sąsiad
    Wend
    If nc >= ncmax Then ' Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax, 
     v = u       ' to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc    ' oraz jego liczbę sąsiadów w P
    End If
   End If
  Next
  s_copy ( SP, PPP )   ' W PPP umieszczamy zbiór SP
  p = graf [ v ] 
  While p         ' Przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove ( PPP, p->v ) ' Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p = p->Next      ' Następny sąsiad
  Wend
  s_create ( RP, 0, n-1 ) ' Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 )
  s_create ( XP, 0, n-1 )
  For v = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin ( PPP, v ) Then ' Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
              ' go przetwarzamy
    s_clear ( SN )   ' Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p = graf [ v ]   ' Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    While p
     s_add ( SN, p->v ) ' Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p = p->Next
    Wend
    s_copy ( SR, RP )  ' W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v )
    s_intersection ( SP, SN, PP ) ' W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ) ' W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP )  ' Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v ) ' Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v )   ' i dodajemy go do SX
   End If
  Next
  Delete [ ] RP.T     ' Usuwamy zbiory pomocnicze
  Delete [ ] PP.T
  Delete [ ] XP.T
  Delete [ ] PPP.T
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As s_set SR, SP, SX
Dim As integer i, u, v
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

s_create ( SR, 0, n-1 )   ' Tworzymy puste zbiory
s_create ( SP, 0, n-1 )
s_create ( SX, 0, n-1 )
s_create ( SN, 0, n-1 )

graf = New slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 graf [ i ] = 0      ' Zerujemy listy sąsiedztwa
Next

For i = 1 To m
 Input #1, u, v      ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl      ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [ v ]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [ v ] = p

 p = New slistEl      ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [ u ]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [ u ] = p
Next

Close #1

s_full ( SP )        ' W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

Print

BronKerbosch ( SR, SP, SX ) ' Szukamy rekurencyjnie klik maksymalnych

Print
Print "RECURSIVE CALLS =";rcnt
Print

Delete [ ] SR.T  ' Usuwamy zbiory
Delete [ ] SP.T
Delete [ ] SX.T
Delete [ ] SN.T

For v = 0 To n - 1 ' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 p = graf [ v ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [ ] graf

End
Wynik:
8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7

MAXIMAL CLIQUE: 2 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 0 1 2 5 6
MAXIMAL CLIQUE: 2 5 6 7
MAXIMAL CLIQUE: 1 3 6
MAXIMAL CLIQUE: 3 4 6
MAXIMAL CLIQUE: 3 6 7

RECURSIVE CALLS = 12
 obrazek

W pierwszej wersji liczba wywołań rekurencyjnych wynosiła 52. Tutaj mamy 12.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Klika największa

Algorytm Brona-Kerboscha da się łatwo przystosować do wyszukiwania kliki największej. W tym celu w tworzymy pusty zbiór RM, który będzie zapamiętywał klikę największą. Następnie w pierwszej części algorytmu Brona-Kerbosha, gdy zbiory P i X są zerowe, nie wypisujemy zbioru R, lecz sprawdzamy, czy jego liczebność jest większa od liczebności zbioru RM. Jeśli tak, to zbiór R kopiujemy do RM. Aby nie zliczać ciągle elementów zbiorów, można w osobnej zmiennej zapamiętywać ich liczebność. Gdy algorytm Brona-Kerboscha zakończy działanie, w zbiorze RM będzie największa klika grafu.

Algorytm Brona-Kerboscha znajdowania kliki największej w grafie nieskierowanym

BronKerbosch ( n, graf, R, P, X, RM, rmsize )

Przy pierwszym wywołaniu zbiór RM powinien być pusty, a rmsize  powinno zawierać 0. Oba te elementy mogą być globalne, aby zaoszczędzić pamięć na przekazywanie parametrów.

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków w grafie, n  ∈ C.
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.
R  –  zbiór wierzchołków, które są częściowym wynikiem znajdowania kliki.
P  –  zbiór wierzchołków, które są kandydatami do rozważenia.
X  –  zbiór wierzchołków pominiętych.
RM  –  zbiór dotychczasowej kliki największej.
rmsize  –  rozmiar dotychczasowej kliki największej, rmsize  ∈ C.

Wyjście:

Zbiór RM  zawiera klikę największą. W zmiennej rmsize  zostaje umieszczony rozmiar tej kliki.
Zmienne pomocnicze:
u, v, w  –  numery wierzchołków grafu, u, v, w  ∈ C.
P', P", R', X', N  –  pomocnicze zbiory wierzchołków.
ncmax, nc  –  liczniki wierzchołków, ncmax, nc  ∈ C.
rms  –  liczba wierzchołków w zbiorze R, rms  ∈ C.

Lista kroków:

K01: Jeśli ( P  nie jest pusty ) obrazek ( X  nie jest pusty ),
to idź do kroku K05
znaleziona klika maksymalna
K02: rms  ← rozmiar R wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice maksymalnej
K03: Jeśli rms  > rmsize, to
    RM  ← R
    rmsize  ← rms
sprawdzamy, czy obecna klika jest większa od pamiętanej. Jeśli tak, to zapamiętaj klikę oraz jej nowy rozmiar
K04 Zakończ  
K05: P"  ← suma zbiorów P  i X będziemy szukać piwota w sumie zbiorów P i X
K06: ncmax  ← 0 zerujemy globalny licznik sąsiadów
K07: Dla każdego wierzchołka u  w P" :
wykonuj
kroki K08...K10
przeglądamy graf, biorąc pod uwagę tylko wierzchołki w P
K08:     nc  ← 0 zerujemy bieżący licznik sąsiadów
K09:     Dla każdego sąsiada w  wierzchołka u :
    wykonuj:
        Jeśli w  należy do P,
        to nc  ← nc  + 1
jeśli sąsiad jest w P, to zwiększamy bieżący licznik sąsiadów
K10:     Jeśli ncncmax, to
        v  ← u
        ncmax  ← nc
jeśli wierzchołek u ma nie mniej sąsiadów niż jest w ncmax, to zapamiętujemy ten wierzchołek i zapamiętujemy liczbę jego sąsiadów
K11: P"  ← P  
K12: Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v  wykonuj:
    P"  ← P"  - u
tworzymy zbiór P bez sąsiadów piwota
K13: Dla każdego wierzchołka v  w P"  wykonuj K14...K21  
K14:     Zeruj zbiór N  
K15:     Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v  wykonuj:
        N  ← N  + u
tworzymy zbiór sąsiadów
K16:     R'  ← R  + v w R' tworzymy zbiór R z dodanym wierzchołkiem v
K17:     P'  ← iloczyn zbiorów P  i N z P' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K18:     X'  ← iloczyn zbiorów X  i N z X' usuwamy wierzchołki, które nie są sąsiadami v
K19:     BronKerbosch ( n, graf, R', P'>, X'  ) wywołanie rekurencyjne
K20:     P  ← P  - v ze zbioru P usuwamy wierzchołek v
K21:     R  ← R  + v do zbioru R dodajemy wierzchołek v
K22: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu nieskierowanego i wyszukuje w nim wszystkie kliki maksymalne za pomocą algorytmu Brona-Kerboscha. Zbiory zostały zaimplementowane w mapach bitowych.
Program dodatkowo wypisuje liczbę wywołań rekurencyjnych algorytmu Brona-Kerboscha dla celów porównawczych.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek   8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7
Pascal
// Wyszukiwanie kliki największej
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

program cliques;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;      // Następny element listy
  v : integer;        // Wierzchołek docelowy
 end;

// Definicja struktury zbioru
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;

// Zmienne globalne
var
 n, m  : integer;      // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
 graf : array of PslistEl;  // Tablica list sąsiedztwa
 SN, RM : s_set;       // Zbiór sąsiadów i zbiór kliki największej
 rmsize: integer;       // Liczba wierzchołków w klice największej

// Obsługa zbiorów

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
procedure s_add ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;        // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] or ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 1
end;

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
procedure s_remove ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;        // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] and not ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
end;

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
procedure s_clear ( var A : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [ i ] := 0; // Zerujemy tablicę
end;

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
procedure s_create ( var A : s_set; vmin, vmax : integer );
begin
 A.vmin := vmin;       // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax := ( vmax - vmin ) shr 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 SetLength ( A.T, A.nmax + 1 ); // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A );        // Tworzymy zbiór pusty
end;

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
procedure s_union ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] or B.T [ i ];
end;

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_intersection ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] and B.T [ i ];
end;

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
procedure s_copy ( var A, B : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do B.T [ i ] := A.T [ i ];
end;

// Procedura ustawia zbiór pełny
procedure s_full ( var A : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [ i ] := $ffffffff;
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
function s_empty ( var A : s_set ) : boolean;
var
 i : integer;
 m : cardinal;
begin
 m := A.T [ 0 ];       // Pobieramy bity do m
 for i := 1 to A.nmax do
  m := m or A.T [ i ];    // Sumujemy logicznie bity
 s_empty := ( m = 0 );
end;

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
function s_isin ( var A : s_set; x : integer ) : boolean;
var
 b : integer;
begin
 b := x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if A.T [ b shr 5 ] and ( 1 shl ( b and 31 ) ) > 0 then Exit ( true );
 s_isin := false;
end;

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
procedure s_print ( var A : s_set );
var
 i, nb : integer;
 m : cardinal;
begin
 for i := 0 to A.nmax do
 begin
  nb := 0;
  m := A.T [ i ];
  while m > 0 do
  begin
   if( m and 1 ) = 1 then write ( ( i shl 5 ) + nb + A.vmin, ' ' );
   m := m shr 1;
   inc ( nb );
  end
 end;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów w A
//-------------------------------------
function s_size ( var A : s_set ) : integer;
var
 i, c : integer;
 m  : cardinal;
begin
 c := 0;           // Zerujemy licznik
 for i := 0 to A.nmax do   // Przechodzimy przez kolejne komórki
 begin
  m := A.T [ i ];      // Pobieramy bity do m
  while m > 0 do       // Zliczamy bity równe 1
  begin
   if( m and 1 ) = 1 then inc ( c );
   m := m shr 1;
  end;
 end;
 s_size := c;
end;

// Procedura wyszukuje klikę największą
//-------------------------------------
procedure BronKerbosch ( var SR, SP, SX : s_set );
var
 RP, PP, XP, PPP : s_set;
 p : PslistEl;
 v, u, ncmax, nc, rms : integer;
begin
 if s_empty ( SP ) and s_empty ( SX ) then // Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
 begin            // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  rms := s_size ( SR );    // Wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice
  if rms > rmsize then    // Jeśli mamy większą klikę od dotychczas znalezionej, 
  begin
   s_copy ( SR, RM );    // to zapamiętujemy ją
   rmsize := rms;      // Zapamiętujemy również jej rozmiar
  end;
 end
 else
 begin
  s_create ( PPP, 0, n-1 ); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union ( SP, SX, PPP );  // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax := 0;        // Zerujemy licznik sąsiadów
  for u := 0 to n - 1 do   // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin ( PPP, u ) then // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   begin
    nc := 0;        // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p := graf [ u ];    // Badamy sąsiadów wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     if s_isin ( SP, p^.v ) then inc ( nc ); // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p := p^.next;    // Następny sąsiad
    end;
    if nc >= ncmax then  // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax, 
    begin
     v := u;       // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax := nc;     // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    end;
   end;
  s_copy ( SP, PPP );    // W PPP umieszczamy zbiór SP
  p := graf [ v ];
  while p <> nil do     // przeglądamy listę sąsiadów piwota
  begin
   s_remove ( PPP, p^.v ); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p := p^.next;      // Następny sąsiad
  end;
  s_create ( RP, 0, n-1 );  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 );
  s_create ( XP, 0, n-1 );
  for v := 0 to n - 1 do   // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if s_isin ( PPP, v ) then // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   begin          // go przetwarzamy
    s_clear ( SN );    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p := graf [ v ];    // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    while p <> nil do
    begin
     s_add ( SN, p^.v ); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p := p^.next;
    end;
    s_copy ( SR, RP );   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v );
    s_intersection ( SP, SN, PP ); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP );  // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v );  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v );    // i dodajemy go do SX
   end;
  SetLength ( RP.T, 0 );   // Usuwamy zbiory pomocnicze
  SetLength ( PP.T, 0 );
  SetLength ( XP.T, 0 );
  SetLength ( PPP.T, 0 );
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 SR, SP, SX : s_set;
 i, u, v : integer;
 p, r : PslistEl;
begin

 read ( n, m );        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create ( SR, 0, n-1 );   // Tworzymy puste zbiory
 s_create ( SP, 0, n-1 );
 s_create ( SX, 0, n-1 );
 s_create ( SN, 0, n-1 );
 s_create ( RM, 0, n-1 );   // Pusty zbiór kliki największej

 rmsize := 0;         // Liczba wierzchołków w klice największej

 SetLength ( graf, n );    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do graf [ i ] := nil; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for i := 1 to m do
 begin
  read ( u, v );       // Wierzchołki krawędzi
  new ( p );         // Tworzymy element listy
  p^.v := u;
  p^.next := graf [ v ];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [ v ] := p;

  new ( p );         // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p^.v := v;
  p^.next := graf [ u ];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [ u ] := p;
 end;

 s_full ( SP );        // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 writeln;

 BronKerbosch ( SR, SP, SX ); // Szukamy rekurencyjnie kliki największej

 write ( 'MAXIMUM CLIQUE: ' );
 s_print ( RM ); writeln;
 writeln ( 'NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE = ', rmsize );
 writeln;

 SetLength ( SR.T, 0 ); // Usuwamy zbiory
 SetLength ( SP.T, 0 );
 SetLength ( SX.T, 0 );
 SetLength ( SN.T, 0 );
 SetLength ( RM.T, 0 );

 for v := 0 to n - 1 do // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 begin
  p := graf [ v ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;

 SetLength ( graf, 0 );

end.
C++
// Wyszukiwanie kliki największej
// Data  : 15.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definicja elementu listy sąsiedztwa

struct slistEl
{
 slistEl *next;        // Następny element listy
 int v;            // Wierzchołek docelowy
};

// Definicja struktury zbioru

struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int *T;
};

// Zmienne globalne

int n, m;           // Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
slistEl ** graf;        // Tablica list sąsiedztwa
s_set SN, RM;         // Zbiór sąsiadów i zbiór kliki największej
int rmsize;          // Liczba wierzchołków w klice największej

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
void s_add ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] |= 1 << ( b & 31 ); // Ustawiamy bit na 1
}

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
void s_remove ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;       // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] &= ~ ( 1 << ( b & 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
}

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
void s_clear ( s_set & A )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) A.T [ i ] = 0; // Zerujemy mapę bitową
}

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
void s_create ( s_set & A, int vmin, int vmax )
{
 A.vmin = vmin;        // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) >> 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = new unsigned int [ A.nmax + 1 ]; // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A );        // Tworzymy zbiór pusty
}

// Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
//--------------------------------------
void s_union ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] | B.T [ i ];
}

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_intersection ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] & B.T [ i ];
}

// Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
//--------------------------------------
void s_copy ( s_set & A, s_set & B )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) B.T [ i ] = A.T [ i ];
}

// Procedura ustawia zbiór pełny
void s_full ( s_set & A )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) A.T [ i ] = 0xffffffff;
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
bool s_empty ( s_set A )
{
 unsigned int m = A.T [ 0 ]; // Pobieramy bity do m
 for( int i = 1; i <= A.nmax; i++ ) m |= A.T [ i ]; // Sumujemy logicznie bity
 return ( m == 0 );
}

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
bool s_isin ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;     // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if( A.T [ b >> 5 ] & ( 1 << ( b & 31 ) ) ) return true;
 return false;
}

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
void s_print ( s_set A )
{
 int nb;
 unsigned int m;

 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ )
  for( nb = 0, m = A.T [ i ]; m; m >>= 1, nb++ )
   if( m & 1 ) cout << ( i << 5 ) + nb + A.vmin << " ";
}
// Funkcja oblicza liczbę elementów w A
//-------------------------------------
int s_size ( s_set & A )
{
 int c = 0;          // Zerujemy licznik
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) // Przechodzimy przez kolejne komórki
  for( unsigned int m = A.T [ i ]; m; m >>= 1 )
   if( ( m & 1 ) == 1 ) c++; // Zliczamy bity równe 1
 return c;
}

// Procedura wyszukuje klikę największą
//-------------------------------------
void BronKerbosch ( s_set & SR, s_set & SP, s_set & SX )
{
 s_set RP, PP, XP, PPP;
 slistEl * p;
 int v, u, ncmax, nc, rms;

 if( s_empty ( SP ) && s_empty ( SX ) ) // Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
 {              // to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  rms = s_size ( SR );    // Wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice
  if( rms > rmsize )     // Jeśli mamy większą klikę od dotychczas znalezionej, 
  {
   s_copy ( SR, RM );    // to zapamiętujemy ją
   rmsize = rms;       // Zapamiętujemy również jej rozmiar
  }
 }
 else
 {
  s_create ( PPP, 0, n-1 ); // Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union ( SP, SX, PPP );  // W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0;         // Zerujemy licznik sąsiadów
  for( u = 0; u < n; u++ )  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if( s_isin ( PPP, u ) ) // Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
   {
    nc = 0;        // Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    for( p = graf [ u ]; p; p = p->next ) // Badamy sąsiadów wierzchołka v
     if( s_isin ( SP, p->v ) ) nc++; // Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
    if( nc >= ncmax )   // Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax, 
    {
     v = u;        // to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc;     // oraz jego liczbę sąsiadów w P
    }
   }
  s_copy ( SP, PPP );    // W PPP umieszczamy zbiór SP
  for( p = graf [ v ]; p; p = p->next ) // przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove ( PPP, p->v ); // Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
  s_create ( RP, 0, n-1 );  // Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 );
  s_create ( XP, 0, n-1 );
  for( v = 0; v < n; v++ )  // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   if( s_isin ( PPP, v ) ) // Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
   {            // go przetwarzamy
    s_clear ( SN );    // Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    for( p = graf [ v ];p;p = p->next ) // Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
     s_add ( SN, p->v ); // Każdego sąsiada umieszczamy w SN
    s_copy ( SR, RP );   // W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v );
    s_intersection ( SP, SN, PP ); // W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ); // W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP ); // Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v );  // Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v );    // i dodajemy go do SX
   }
  delete [ ] RP.T;      // Usuwamy zbiory pomocnicze
  delete [ ] PP.T;
  delete [ ] XP.T;
  delete [ ] PPP.T;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 s_set SR, SP, SX;
 int i, u, v;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;        // Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

 s_create ( SR, 0, n-1 );   // Tworzymy puste zbiory
 s_create ( SP, 0, n-1 );
 s_create ( SX, 0, n-1 );
 s_create ( SN, 0, n-1 );
 s_create ( RM, 0, n-1 );   // Pusty zbiór kliki największej

 rmsize = 0;         // Liczba wierzchołków w klice największej

 graf = new slistEl * [ n ]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ ) graf [ i ] = NULL; // Zerujemy listy sąsiedztwa

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> u >> v;       // Wierzchołki krawędzi
  p = new slistEl;      // Tworzymy element listy
  p->v = u;
  p->next = graf [ v ];   // Element dołączamy do listy sąsiadów v
  graf [ v ] = p;

  p = new slistEl;      // To samo dla krawędzi w drugą stronę
  p->v = v;
  p->next = graf [ u ];   // Element dołączamy do listy sąsiadów u
  graf [ u ] = p;
 }

 s_full ( SP );        // W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

 cout << endl;

 BronKerbosch ( SR, SP, SX ); // Szukamy rekurencyjnie kliki największej

 cout << "MAXIMUM CLIQUE: ";
 s_print ( RM );
 cout << endl << "NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE = " << rmsize << endl << endl;

 delete [ ] SR.T;     // Usuwamy zbiory
 delete [ ] SP.T;
 delete [ ] SX.T;
 delete [ ] SN.T;
 delete [ ] RM.T;

 for( v = 0; v < n; v++ ) // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 {
  p = graf [ v ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }

 delete [ ] graf;

 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie kliki największej
' Data  : 15.07.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------

' Definicja elementu listy sąsiedztwa

Type slistEl
 next As slistEl Ptr     ' Następny element listy
 v As Integer        ' Wierzchołek docelowy
End Type

' Definicja struktury zbioru

Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n, m  ' Liczba wierzchołków i krawędzi grafu
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr graf ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As s_set SN, RM  ' Zbiór sąsiadów i zbiór kliki największej
Dim Shared As Integer rmsize ' Liczba wierzchołków w klice największej

' Obsługa zbiorów

' Procedura dodaje element x do zbioru A
'---------------------------------------
Sub s_add ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin       ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5         ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] or ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 1
End Sub

' Procedura usuwa element x ze zbioru
'------------------------------------
Sub s_remove ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin       ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5         ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] And Not ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 0
End Sub

' Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
'---------------------------------------------
Sub s_clear ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [ i ] = 0     ' Zerujemy mapę bitową
 Next
End Sub

' Procedura tworzy zbiór
'-----------------------
Sub s_create ( ByRef A As s_set, ByVal vmin As Integer, ByVal vmax As Integer )
 A.vmin = vmin       ' Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) shr 5  ' Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = New UInteger [ A.nmax + 1 ] ' Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A )       ' Tworzymy zbiór pusty
End Sub

' Procedura wyznacza sumę zbiorów A i B
'--------------------------------------
Sub s_union ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] Or B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_intersection ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] And B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura kopiuje zbiór A do zbioru B
'--------------------------------------
Sub s_copy ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set )
 Dim As Integer i
 For i= 0 To A.nmax
 	 B.T [ i ] = A.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura ustawia zbiór pełny
'------------------------------
Sub s_full ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [ i ] = &Hffffffff
 Next
End Sub

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
' true - tak, jest pusty
' false - nie, nie jest pusty
'-----------------------------------------
Function s_empty ( ByRef A As s_set ) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As UInteger m = A.T [ 0 ] ' Pobieramy bity do m
 For i = 1 To A.nmax
 	 m Or= A.T [ i ]    ' Sumujemy logicznie bity
 Next
 If m = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
' true - tak, należy
' false - nie, nie należy
'-----------------------------------------------
Function s_isin ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer ) As Integer
 Dim As Integer b = x - A.vmin ' Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 If A.T [ b Shr 5 ] And ( 1 Shl ( b And 31 ) ) Then Return 1
 Return 0
End Function

' Procedura wyświetla elementy zbioru A
'--------------------------------------
Sub s_print ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer nb, i
 Dim As UInteger m

 For i = 0 To A.nmax
  nb = 0
  m = A.T [ i ] 
  While m
   if( m And 1 ) = 1 Then Print Using "& "; ( i Shl 5 ) + nb + A.vmin;
   m shr= 1
   nb += 1
  Wend
 Next
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów w A
'-------------------------------------
Function s_size ( ByRef A As s_set ) As Integer
 Dim As Integer i, c = 0  ' Zerujemy licznik
 Dim As UInteger m
 For i = 0 To A.nmax
  m = A.T [ i ] 
  While m
   if( m And 1 ) = 1 Then c += 1 ' Zliczamy bity równe 1
   m shr= 1
  Wend
 Next
 Return c
End Function

' Procedura wyszukuje klikę największą
'-------------------------------------
Sub BronKerbosch ( ByRef SR As s_set, ByRef SP As s_set, ByRef SX As s_set )
 Dim As s_set RP, PP, XP, PPP
 Dim As slistEl Ptr p
 Dim As Integer v, u, ncmax, nc, rms

 If s_empty ( SP ) AndAlso s_empty ( SX ) Then ' Jeśli zbiory SP i SX są puste, 
              ' to SR zawiera wierzchołki kliki maksymalnej
  rms = s_size ( SR )   ' Wyznaczamy liczbę wierzchołków w klice
  If rms > rmsize Then  ' Jeśli mamy większą klikę od dotychczas znalezionej, 
   s_copy ( SR, RM )   ' to zapamiętujemy ją
   rmsize = rms     ' Zapamiętujemy również jej rozmiar
  End If
 Else
  s_create ( PPP, 0, n-1 ) ' Tworzymy zbiór pomocniczy PPP
  s_union ( SP, SX, PPP ) ' W PPP tworzymy sumę zbiorów SP i SX
  ncmax = 0        ' Zerujemy licznik sąsiadów
  For u = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin ( PPP, u ) Then ' Jeśli wierzchołek jest w PPP, to przetwarzamy go
    nc = 0       ' Zerujemy bieżący licznik sąsiadów
    p = graf [ u ] 
    While p       ' Badamy sąsiadów wierzchołka v
     If s_isin ( SP, p->v ) Then nc += 1 ' Jeśli sąsiad w SP, zwiększamy nc
     p = p->Next    ' Następny sąsiad
    Wend
    If nc >= ncmax Then ' Jeśli liczba sąsiadów w P jest większa od ncmax, 
     v = u       ' to zapamiętujemy wierzchołek
     ncmax = nc    ' oraz jego liczbę sąsiadów w P
    End If
   End If
  Next
  s_copy ( SP, PPP )   ' W PPP umieszczamy zbiór SP
  p = graf [ v ] 
  While p         ' Przeglądamy listę sąsiadów piwota
   s_remove ( PPP, p->v ) ' Z PPP usuwamy każdego sąsiada piwota
   p = p->Next      ' Następny sąsiad
  Wend
  s_create ( RP, 0, n-1 ) ' Tworzymy puste zbiory pomocnicze
  s_create ( PP, 0, n-1 )
  s_create ( XP, 0, n-1 )
  For v = 0 To n - 1   ' Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu
   If s_isin ( PPP, v ) Then ' Jeśli wierzchołek v jest w zbiorze PPP, to
              ' go przetwarzamy
    s_clear ( SN )   ' Najpierw zerujemy zbiór sąsiadów
    p = graf [ v ]   ' Przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
    While p
     s_add ( SN, p->v ) ' Każdego sąsiada umieszczamy w SN
     p = p->Next
    Wend
    s_copy ( SR, RP )  ' W RP tworzymy zbiór SR z dodanym wierzchołkiem v
    s_add ( RP, v )
    s_intersection ( SP, SN, PP ) ' W PP tworzymy iloczyn SP i SN
    s_intersection ( SX, SN, XP ) ' W XP tworzymy iloczyn SX i SN
    BronKerbosch ( RP, PP, XP )  ' Wywołanie rekurencyjne
    s_remove ( SP, v ) ' Z SP usuwamy wierzchołek v
    s_add ( SX, v )   ' i dodajemy go do SX
   End If
  Next
  Delete [ ] RP.T     ' Usuwamy zbiory pomocnicze
  Delete [ ] PP.T
  Delete [ ] XP.T
  Delete [ ] PPP.T
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As s_set SR, SP, SX
Dim As integer i, u, v
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m       ' Odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi

s_create ( SR, 0, n-1 )   ' Tworzymy puste zbiory
s_create ( SP, 0, n-1 )
s_create ( SX, 0, n-1 )
s_create ( SN, 0, n-1 )
s_create ( RM, 0, n-1 )   ' Pusty zbiór kliki największej

rmsize = 0         ' Liczba wierzchołków w klice największej

graf = New slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 graf [ i ] = 0      ' Zerujemy listy sąsiedztwa
Next

For i = 1 To m
 Input #1, u, v      ' Wierzchołki krawędzi
 p = New slistEl      ' Tworzymy element listy
 p->v = u
 p->next = graf [ v ]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów v
 graf [ v ] = p

 p = New slistEl      ' To samo dla krawędzi w drugą stronę
 p->v = v
 p->next = graf [ u ]   ' Element dołączamy do listy sąsiadów u
 graf [ u ] = p
Next

Close #1

s_full ( SP )        ' W zbiorze SP ustawiamy wszystkie wierzchołki

Print

BronKerbosch ( SR, SP, SX ) ' Szukamy rekurencyjnie kliki największej

Print "MAXIMUM CLIQUE: ";
s_print ( RM )
Print
Print "NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE ="; rmsize
Print

Delete [ ] SR.T  ' Usuwamy zbiory
Delete [ ] SP.T
Delete [ ] SX.T
Delete [ ] SN.T
Delete [ ] RM.T

For v = 0 To n - 1 ' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa
 p = graf [ v ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [ ] graf

End
Wynik:
8 19
0 1 0 2 0 5 0 6
1 2 1 3 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 2 7
3 4 3 6 3 7
4 6
5 6 5 7
6 7

MAXIMUM CLIQUE: 0 1 2 5 6
NUMBER OF VERTICES IN MAXIMUM CLIQUE = 5
 obrazek
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.