Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Zbiory rozłączne - implementacja listowa

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy zaprojektować strukturę danych dla zbiorów rozłącznych.

Struktura zbiorów rozłącznych (ang. disjoint sets structure) pozwala przechowywać informację o przynależności elementów do różnych zbiorów. Dwa zbiory są rozłączne, jeśli nie posiadają wspólnych elementów. Problem identyfikacji podzbioru rozwiązujemy w ten sposób, iż w każdym rozłącznym zbiorze wybieramy jeden z elementów i traktujemy go jako reprezentanta tego podzbioru.

Wyobraźmy sobie, że mamy trzy rozłączne zbiory, które zawierają elementy:

{1, 2, 7} {6, 8, 10} {3, 4} {0, 5, 9, 11}

W zbiorach tych wybieramy po jednym elemencie. W ten sposób określamy ich reprezentantów:

7 reprezentuje {1, 2, 7}
10 reprezentuje {6, 8, 10}
4 reprezentuje {3, 4}
11 reprezentuje {0, 5, 9, 11}

Określmy teraz trzy podstawowe operacje:

MakeSet (x)
Tworzy nowy, rozłączny zbiór, umieszcza w nim element x i czyni go reprezentantem tego zbioru. Element x nie może należeć do żadnego innego zbioru w tej kolekcji.

FindSet (x)

Zwraca reprezentanta zbioru, do którego należy element x. W naszym przykładzie Find-Set (9) = 11.

UnionSets (x, y)

Łączy w jeden zbiór zbiory, do których należą elementy x i y. Reprezentantem nowego zbioru staje się jeden z reprezentantów łączonych zbiorów. Zwykle przyjmuje się, że będzie to reprezentant zbioru bardziej licznego.

Strukturę zbiorów rozłącznych można w dosyć prosty sposób zrealizować za pomocą odpowiednio zmodyfikowanych list.

Rozwiązanie nr 1

Pierwsze rozwiązanie jest bardzo prymitywne, lecz łatwe do zrozumienia. Poszczególne zbiory będziemy realizować za pomocą list dwukierunkowych. Elementy zbiorów będą jednocześnie elementami list. Dostęp do tych list będzie się odbywał za pomocą ich elementów, a nie przy pomocy dodatkowych wskaźników head i tail, zatem adresy tych elementów muszą być w jakiś sposób pamiętane przez aplikację.

obrazek

MakeSet (x)

Tworzy jednoelementową listę zawierającą x.

FindSet (x)

Przebiega listę z elementem x w kierunku jej początku i zwraca adres pierwszego elementu, czyli reprezentanta zbioru

UnionSets (x, y)

Łączy w jedną listę listy zawierające element x i y.

Algorytmy dla struktury zbiorów rozłącznych zrealizowanej za pomocą list dwukierunkowych – wersja 1

MakeSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie elementu listy dwukierunkowej

Wyjście:

Utworzenie jednoelementowej listy z elementem x.

Lista kroków:

K01: (x→next) ← nil ;zerujemy pola następnika i poprzednika
K02: (x→prev) ← nil  
K03: Zakończ  

FindSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie elementu listy dwukierunkowej

Wyjście:

Wskazanie reprezentanta zbioru, do którego należy element x.

Zmienne pomocnicze:

p  :  wskaźnik elementów listy dwukierunkowej

Lista kroków:

K01: p ← x  
K02: Dopóki (p→prev) ≠ nil, wykonuj p ← (p→prev) idziemy w kierunku początku listy
K03: Zakończ z wynikiem p zwracamy adres początku listy, czyli adres reprezentanta

UnionSets (x, y)

Wejście:

x, y  :  wskazanie elementów listy dwukierunkowej

Wyjście:

Łączy w jedną listę listy zawierające element x i y.

Zmienne pomocnicze:

rx, ry, p  :  wskaźniki elementów listy dwukierunkowej

Lista kroków:

K01: rx ← FindSet (x) odnajdujemy reprezentanta zbioru z elementem x
K02: ry ← FindSet (y) odnajdujemy reprezentanta zbioru z elementem y
K03: Jeśli rx = ry,
to zakończ
kończymy, jeśli zbiory nie są rozłączne
K04: p ← x  
K05: Dopóki (p→next) ≠ nil,
wykonuj p ← (p→next)
szukamy ostatniego elementu listy zawierającej x
K06: (p→next) ← ry początek listy z y dołączamy na koniec listy z x
K07: (ry→prev) ← p  
K08: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy 10 elementów, umieszcza je w zbiorach jednoelementowych, a następnie losuje 10 razy pary elementów. Dla wylosowanych elementów wykonywana jest operacja UnionSets, co powoduje połączenie zbiorów, które te elementy zawierają. Na końcu wypisana zostaje przynależność każdego elementu do określonego podzbioru, liczba podzbiorów oraz zawartość tych podzbiorów.
Pascal
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 28.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

const N = 10;           // Liczba elementów

// Element listy dwukierunkowej
type
 PdlistEl = ^dlistEl;
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  data : integer;
 end;

// Tworzy jednoelementową listę
//-----------------------------
procedure MakeSet (x : PdlistEl);
begin
 x^.next := nil;
 x^.prev := nil;
end;

// Zwraca pierwszy element listy
//------------------------------
function FindSet (x : PdlistEl) : PdlistEl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := x;
 while p^.prev <> nil do p := p^.prev;
 FindSet := p;
end;

// Łączy dwie listy w jedną
//-------------------------
procedure UnionSets (x, y : PdlistEl);
var
 rx, ry, p : PdlistEl;
begin
 rx := FindSet (x);
 ry := FindSet (y);
 if rx <> ry then
 begin
  p := x;
  while p^.next <> nil do p := p^.next;
  p^.next := ry;
  ry^.prev := p;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 Z : array [0..N-1] of dlistEl;
 i, x, y, c : integer;
 p : PdlistEl;
begin
 Randomize;         // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  Z [i].data := i;     // Elementy numerujemy kolejno
  MakeSet (addr (Z [i]));   // i tworzymy z nich zbiory
 end;

 for i := 1 to N do
 begin
  x := random (N);     // Losujemy dwa elementy
  y := random (N);
  UnionSets (addr (Z [x]), addr (Z [y]));
 end;

 // Wypisujemy wyniki

 c := 0;
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  x := FindSet (addr (Z [i]))^.data;
  if x = i then inc (c);
  writeln(i, ' is in set ', x);
 end;
 writeln;
 writeln('Numeber of sets = ', c);
 writeln;
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  p := FindSet (addr (Z [i]));
  if p^.data = i then
  begin
   write ('Set ', i, ' : ');
   while p <> nil do
   begin
    write (p^.data, ' ');
    p := p^.next;
   end;
   writeln;
  end;
 end;
end.
C++
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 28.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 10;         // Liczba elementów

// Element listy dwukierunkowej

struct dlistEl
{
 dlistEl *next, *prev;
 int data;
};

// Tworzy jednoelementową listę
//-----------------------------
void MakeSet (dlistEl *x)
{
 x->next = x->prev = NULL;
}

// Zwraca pierwszy element listy
//------------------------------
dlistEl * FindSet (dlistEl *x)
{
 dlistEl * p;

 for(p = x; p->prev; p = p->prev);

 return p;
}

// Łączy dwie listy w jedną
//-------------------------
void UnionSets (dlistEl *x, dlistEl *y)
{
 dlistEl *rx, *ry, *p;

 rx = FindSet (x);
 ry = FindSet (y);
 if(rx != ry)
 {
  for(p = x; p->next; p = p->next);
  p->next = ry;
  ry->prev = p;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 dlistEl Z [N], *p;
 int i, x, y, c;

 srand (time(NULL));       // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  Z [i].data = i;       // Elementy numerujemy kolejno
  MakeSet (&Z [i]);      // i tworzymy z nich zbiory
 }

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = rand() % N;        // Losujemy dwa elementy
  y = rand() % N;
  UnionSets (&Z [x], &Z [y]);
 }

 // Wypisujemy wyniki

 c = 0;
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = FindSet (&Z [i])->data;
  if(x == i) C++;
  cout << i << " is in set " << x << endl;
 }
 cout << endl << "Numeber of sets = " << c << endl << endl;
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  p = FindSet (&Z [i]);
  if(p->data == i)
  {
   cout << "Set " << i << ": ";
   while(p)
   {
    cout << p->data << " ";
    p = p->next;
   }
   cout << endl;
  }
 }

 return 0;
}
Basic
' Struktura zbiorów rozłącznych
' Data : 28.03.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

const N = 10           ' Liczba elementów

' Element listy dwukierunkowej

Type dlistEl
 Next As dlistEl Ptr
 prev As dlistEl Ptr
 Data As Integer
End Type

' Tworzy jednoelementową listę
'-----------------------------
Sub MakeSet (ByVal x As dlistEl Ptr)
 x->next = 0
 x->prev = 0
End Sub

' Zwraca pierwszy element listy
'------------------------------
Function FindSet (ByVal x As dlistEl Ptr) As dlistEl Ptr
 
 Dim As dlistEl Ptr p

 p = x
 While p->prev
  p = p->prev
 Wend

 Return p
 
End Function

' Łączy dwie listy w jedną
'-------------------------
Sub UnionSets (ByVal x As dlistEl Ptr, ByVal y As dlistEl Ptr)
 
 Dim As dlistEl Ptr rx, ry, p

 rx = FindSet (x)
 ry = FindSet (y)
 If rx <> ry Then
  p = x
  While p->Next
  	p = p->Next
  Wend
  p->next = ry
  ry->prev = p
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As dlistEl Z (0 To N-1)
Dim As dlistEl Ptr p
Dim As Integer i, x, y, c

Randomize            ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 0 To N - 1
 Z (i).data = i         ' Elementy numerujemy kolejno
 MakeSet (VarPtr (Z (i)))     ' i tworzymy z nich zbiory
Next

For i = 0 To N - 1
 x = Int (Rnd * N)       ' Losujemy dwa elementy
 y = Int (Rnd * N)
 UnionSets (VarPtr (Z (x)), VarPtr (Z (y)))
Next

' Wypisujemy wyniki

c = 0
For i = 0 To N - 1
 x = FindSet (VarPtr (Z (i)))->Data
 If x = i Then c += 1
 Print i;" is in set";x
Next
Print
Print "Numeber of sets =";c
Print
For i = 0 To N - 1
 p = FindSet (VarPtr (Z (i)))
 If p->data = i Then
  Print "Set";i;":";
  While p
   Print p->Data;
   p = p->Next
  Wend
  Print
 End If
Next

End
Wynik:
0 is in set 3
1 is in set 1
2 is in set 4
3 is in set 3
4 is in set 4
5 is in set 4
6 is in set 4
7 is in set 3
8 is in set 4
9 is in set 3

Numeber of sets = 3

Set 1 : 1
Set 3 : 3 0 7 9
Set 4 : 4 5 8 6 2

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Zmieniając nieznacznie budowę list, możemy znacząco przyspieszyć niektóre operacje wykonywane na strukturze zbiorów rozłącznych. Opisana wcześniej operacja FindSet ma złożoność klasy O (n), ponieważ musi przechodzić przez kolejne elementy listy aż do jej początku. Wadę tę możemy prosto wyeliminować, umieszczając w polu prev nie adres poprzedniego elementu, lecz adres początku listy. Teraz znalezienie reprezentanta będzie miało klasę złożoności O (1). Jednakże komplikuje to operację UnionSets, ponieważ w dołączanej na końcu liście należy zastąpić w każdym elemencie adres w polu prev nowym adresem reprezentanta zbioru.

obrazek

Algorytmy dla struktury zbiorów rozłącznych zrealizowanej za pomocą list dwukierunkowych – wersja 2

MakeSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie elementu listy dwukierunkowej

Wyjście:

Utworzenie jednoelementowej listy z elementem x.

Lista kroków:

K01: (x→next) ← nil pole następnika zerujemy
K02: (x→prev) ← x pole poprzednika wskazuje reprezentanta, czyli x
K03: Zakończ  

FindSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie elementu listy dwukierunkowej

Wyjście:

Wskazanie reprezentanta zbioru, do którego należy element x.

Lista kroków:

K01: Zakończ z wynikiem (x→prev) zwracamy adres początku listy, czyli adres reprezentanta

UnionSets (x, y)

Wejście:

x, y  :  wskazanie elementów listy dwukierunkowej

Wyjście:

Łączy w jedną listę listy zawierające element x i y.

Zmienne pomocnicze:

rx, ry, p  :  wskaźniki elementów listy dwukierunkowej

Lista kroków:

K01: rx ← (x→prev) odnajdujemy reprezentanta zbioru z elementem x
K02: ry ← (y→prev) odnajdujemy reprezentanta zbioru z elementem y
K03: Jeśli rx = ry,
to zakończ
kończymy, jeśli zbiory nie są rozłączne
K04: p ← x  
K05: Dopóki (p→next) ≠ nil,
wykonuj p ← (p→next)
szukamy ostatniego elementu listy zawierającej x
K06: (p→next) ← ry początek listy z y dołączamy na koniec listy z x
K07: (ry→prev) ← p  
K08: p ← (p→next) przechodzimy do następnego elementu listy
K09: Jeśli p = nil,
to zakończ
koniec listy?
K10: (p→prev) ← rx w dołączonej liście zastępujemy reprezentanta adresem rx
K11: Idź do K08  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy 10 elementów, umieszcza je w zbiorach jednoelementowych, a następnie losuje 10 razy pary elementów. Dla wylosowanych elementów wykonywana jest operacja UnionSets, co powoduje połączenie zbiorów, które te elementy zawierają. Na końcu wypisana zostaje przynależność każdego elementu do określonego podzbioru, liczba podzbiorów oraz zawartość tych podzbiorów.
Pascal
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 28.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

const N = 10;           // Liczba elementów

// Element listy dwukierunkowej
type
 PdlistEl = ^dlistEl;
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  data : integer;
 end;

// Tworzy jednoelementową listę
//-----------------------------
procedure MakeSet (x : PdlistEl);
begin
 x^.next := nil;
 x^.prev := x;
end;

// Zwraca pierwszy element listy
//------------------------------
function FindSet (x : PdlistEl) : PdlistEl;
begin
 FindSet := x^.prev;
end;

// Łączy dwie listy w jedną
//-------------------------
procedure UnionSets (x, y : PdlistEl);
var
 rx, ry, p : PdlistEl;
begin
 rx := x^.prev;
 ry := y^.prev;
 if rx <> ry then
 begin
  p := x;
  while p^.next <> nil do p := p^.next;
  p^.next := ry;
  ry^.prev := p;
  while true do
  begin
   p := p^.next;
   if p = nil then break;
   p^.prev := rx;
  end;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 Z : array [0..N-1] of dlistEl;
 i, x, y, c : integer;
 p : PdlistEl;
begin
 Randomize;         // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  Z [i].data := i;     // Elementy numerujemy kolejno
  MakeSet (addr (Z [i]));   // i tworzymy z nich zbiory
 end;

 for i := 1 to 10 do
 begin
  x := random (N);     // Losujemy dwa elementy
  y := random (N);
  UnionSets (addr (Z [x]), addr (Z [y]));
 end;

 // Wypisujemy wyniki

 c := 0;
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  x := FindSet (addr (Z [i]))^.data;
  if x = i then inc (c);
  writeln(i, ' is in set ', x);
 end;
 writeln;
 writeln('Numeber of sets = ', c);
 writeln;
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  p := FindSet (addr (Z [i]));
  if p^.data = i then
  begin
   write ('Set ', i, ' : ');
   while p <> nil do
   begin
    write (p^.data, ' ');
    p := p^.next;
   end;
   writeln;
  end;
 end;
end.
C++
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 28.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 10;         // Liczba elementów

// Element listy dwukierunkowej

struct dlistEl
{
 dlistEl *next, *prev;
 int data;
};

// Tworzy jednoelementową listę
//-----------------------------
void MakeSet (dlistEl *x)
{
 x->next = NULL;
 x->prev = x;
}

// Zwraca pierwszy element listy
//------------------------------
dlistEl * FindSet (dlistEl *x)
{
 return x->prev;
}

// Łączy dwie listy w jedną
//-------------------------
void UnionSets (dlistEl *x, dlistEl *y)
{
 dlistEl *rx, *ry, *p;

 rx = x->prev;
 ry = y->prev;
 if(rx != ry)
 {
  for(p = x; p->next; p = p->next);
  p->next = ry;
  ry->prev = p;
  while((p = p->next)) p->prev = rx;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 dlistEl Z [N], *p;
 int i, x, y, c;

 srand (time(NULL));       // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  Z [i].data = i;        // Elementy numerujemy kolejno
  MakeSet (&Z [i]);       // i tworzymy z nich zbiory
 }

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = rand() % N;       // Losujemy dwa elementy
  y = rand() % N;
  UnionSets (&Z [x], &Z [y]);
 }

 // Wypisujemy wyniki

 c = 0;
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = FindSet (&Z [i])->data;
  if(x == i) C++;
  cout << i << " is in set " << x << endl;
 }
 cout << endl << "Numeber of sets = " << c << endl << endl;
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  p = FindSet (&Z [i]);
  if(p->data == i)
  {
   cout << "Set " << i << ": ";
   while(p)
   {
    cout << p->data << " ";
    p = p->next;
   }
   cout << endl;
  }
 }

 return 0;
}
Basic
' Struktura zbiorów rozłącznych
' Data : 28.03.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

const N = 10           ' Liczba elementów

' Element listy dwukierunkowej

Type dlistEl
 Next As dlistEl Ptr
 prev As dlistEl Ptr
 Data As Integer
End Type

' Tworzy jednoelementową listę
'-----------------------------
Sub MakeSet (ByVal x As dlistEl Ptr)
 x->next = 0
 x->prev = x
End Sub

' Zwraca pierwszy element listy
'------------------------------
Function FindSet (ByVal x As dlistEl Ptr) As dlistEl Ptr
 
 Return x->prev
 
End Function

' Łączy dwie listy w jedną
'-------------------------
Sub UnionSets (ByVal x As dlistEl Ptr, ByVal y As dlistEl Ptr)
 
 Dim As dlistEl Ptr rx, ry, p

 rx = x->prev
 ry = y->prev
 If rx <> ry Then
  p = x
  While p->Next
  	p = p->Next
  Wend
  p->next = ry
  ry->prev = p
  While 1
  	p = p->Next
  	If p = 0 Then Exit While
  	p->prev = rx
  Wend
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As dlistEl Z (0 To N-1)
Dim As dlistEl Ptr p
Dim As Integer i, x, y, c

Randomize            ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 0 To N - 1
 Z (i).data = i        ' Elementy numerujemy kolejno
 MakeSet (VarPtr (Z (i))) ' i tworzymy z nich zbiory
Next

For i = 0 To N - 1
 x = Int (Rnd * N)       ' Losujemy dwa elementy
 y = Int (Rnd * N)
 UnionSets (VarPtr (Z (x)), VarPtr (Z (y)))
Next

' Wypisujemy wyniki

c = 0
For i = 0 To N - 1
 x = FindSet (VarPtr (Z (i)))->Data
 If x = i Then c += 1
 Print i;" is in set";x
Next
Print
Print "Numeber of sets =";c
Print
For i = 0 To N - 1
 p = FindSet (VarPtr (Z (i)))
 If p->data = i Then
  Print "Set";i;":";
  While p
   Print p->Data;
   p = p->Next
  Wend
  Print
 End If
Next

End
Wynik:
0 is in set 3
1 is in set 1
2 is in set 4
3 is in set 3
4 is in set 4
5 is in set 4
6 is in set 4
7 is in set 3
8 is in set 4
9 is in set 3

Numeber of sets = 3

Set 1 : 1
Set 3 : 3 0 7 9
Set 4 : 4 5 8 6 2

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 3

Kolejne ulepszenie ma na celu przyspieszenie operacji UnionSets. W tym celu zmieniamy budowę użytych list, tak aby każdy element wskazywał poprzez pole prev na strukturę dlistVar, w której przechowujemy adres początku listy (reprezentant zbioru), adres ostatniego elementu na liście oraz liczbę elementów listy. Operacja UnionSets korzysta z tych pól przy łączeniu list. Zawsze dołączana jest lista krótsza do dłuższej. Dzięki temu minimalizujemy liczbę uaktualnień elementów w dołączanej liście.

obrazek

Algorytmy dla struktury zbiorów rozłącznych zrealizowanej za pomocą list dwukierunkowych – wersja 3

MakeSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie elementu listy dwukierunkowej

Wyjście:

Utworzenie jednoelementowej listy z elementem x. Tworzona jest również struktura dlistVar.

Zmienne pomocnicze:

p  :  wskaźnik struktury dlistVar

Lista kroków:

K01: Utwórz nową strukturę dlistVar i umieść jej adres w p  
K02: (p→head) ← x początkiem listy jest x
K03: (p→tail) ← x końcem listy jest też x
K04: (p→count) ← 1 lista zawiera 1 element
K05: (x→next) ← nil  
K06: (x→prev) ← p pole prev wskazuje na strukturę dlistVar
K07: Zakończ  

FindSet (x)

Wejście:

x  :  wskazanie elementu listy dwukierunkowej

Wyjście:

Wskazanie struktury dlistVar zbioru, do którego należy element x.

Lista kroków:

K01: Zakończ z wynikiem (x→prev→head) zwracamy adres początku listy, czyli adres reprezentanta

UnionSets (x, y)

Wejście:

x, y  :  wskazanie elementów listy dwukierunkowej

Wyjście:

Łączy w jedną listę listy zawierające element x i y.

Zmienne pomocnicze:

rx, ry  :  wskaźniki struktur dlistVar
p  :  wskaźnik elementów listy dwukierunkowej

Lista kroków:

K01: rx ← (x→prev) odnajdujemy struktury dlistVar dla listy z x
K02: ry ← (y→prev) odnajdujemy struktury dlistVar dla listy z y
K03: Jeśli rx = ry,
 to zakończ
kończymy, jeśli jest to ta sama lista
K04: Jeśli (rx→count) < (ry→count),
to rx ↔ ry
rx - lista główna, ry - lista dodawana
K05: (rx→tail→next) ← (ry→head) listę ry dołączamy na koniec rx
K06: (rx→tail) ← ( ry→tail) koniec listy rx jest końcem listy ry
K07: (rx→count) ← ( rx→count) + (ry→count) obliczamy nową długość
K08: p ← (ry→head) przechodzimy przez listę ry i modyfikujemy pola prev
K09: Dopóki p <> nil,
wykonuj kroki K10…K11
 
K10: (p→prev) ← rx modyfikujemy pole prev elementów ry
K11: p ← ( p→next) idziemy do następnego elementu
K12: Usuń z pamięci ry usuwamy zbędną już strukturę dlistVar
K13: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy 10 elementów, umieszcza je w zbiorach jednoelementowych, a następnie losuje 10 razy pary elementów. Dla wylosowanych elementów wykonywana jest operacja UnionSets, co powoduje połączenie zbiorów, które te elementy zawierają. Na końcu wypisana zostaje przynależność każdego elementu do określonego podzbioru, liczba podzbiorów oraz zawartość tych podzbiorów wraz z liczbą ich elementów.
Pascal
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 29.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

const N = 10;           // Liczba elementów

// Elementy listy dwukierunkowej
type
 PdlistVar = ^dlistVar;
 PdlistEl = ^dlistEl;
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistVar;
  data : integer;
 end;

 dlistVar = record
  head : PdlistEl;
  tail : PdlistEl;
  count : cardinal;
 end;

// Tworzy jednoelementową listę
//-----------------------------
procedure MakeSet (x : PdlistEl);
var
 p : PdlistVar;
begin
 new (p);   // Tworzymy nową strukturę dlistVar
 p^.head := x; // Inicjujemy jej pola
 p^.tail := x;
 p^.count := 1;
 x^.next := nil;
 x^.prev := p;  // Adres struktury dlistVar zapamiętujemy w x
end;

// Zwraca pierwszy element listy
//------------------------------
function FindSet (x : PdlistEl) : PdlistEl;
begin
 FindSet := x^.prev^.head; // Zwracamy adres reprezentanta
end;

// Łączy dwie listy w jedną
//-------------------------
procedure UnionSets (x, y : PdlistEl);
var
 rx, ry : PdlistVar;
 p   : PdlistEl;
begin
 rx := x^.prev;      // Zapamiętujemy adresy struktur dlistVar
 ry := y^.prev;
 if rx <> ry then     // Struktury muszą być różne
 begin
  if rx^.count < ry^.count then // Ustawiamy rx - lista dłuższa, ry - krótsza
  begin
   rx := ry;
   ry := x^.prev;
  end;
  rx^.tail^.next := ry^.head;  // Listę ry dołączamy na koniec listy rx
  rx^.tail := ry^.tail;     // Koniec listy rx będzie końcem listy ry
  inc (rx^.count, ry^.count);   // Modyfikujemy licznik elementów
  p := ry^.head;        // Na liście ry modyfikujemy pola prev
  while p <> nil do
  begin
   p^.prev := rx;       // Teraz będą wskazywały strukturę listy rx
   p := p^.next;        // Następny element na liście
  end;
  dispose (ry);        // Usuwamy z pamięci zbędną strukturę dlistVar
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 Z : array [0..N-1] of dlistEl;
 i, x, y, c : integer;
 p : PdlistEl;
 r : PdlistVar;
begin
 Randomize; // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  Z [i].data := i;      // Elementy numerujemy kolejno
  MakeSet (addr (Z [i])); // i tworzymy z nich zbiory
 end;

 for i := 1 to 10 do
 begin
  x := random (N);  // Losujemy dwa elementy
  y := random (N);
  UnionSets (addr (Z [x]), addr (Z [y]));
 end;

 // Wypisujemy wyniki

 c := 0;
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  x := FindSet (addr (Z [i]))^.data;
  if x = i then inc (c);
  writeln(i, ' is in set ', x);
 end;
 writeln;
 writeln('Numeber of sets = ', c);
 writeln;
 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  p := FindSet (addr (Z [i]));
  if p^.data = i then
  begin
   write ('Set ', i, ' count = ', p^.prev^.count, ' : ');
   while p <> nil do
   begin
    write (p^.data, ' ');
    p := p^.next;
   end;
   writeln;
  end;
 end;

 // Usuwamy struktury dlistVar

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  r := Z [i].prev;        // Zapamiętujemy adres struktury dlistVar
  if r <> nil then       // Jeśli ta struktura istnieje,
  begin
   p := r^.head;        // to z listy usuwamy jej adres
   while p <> nil do
   begin
    p^.prev := nil;
    p := p^.next;
   end;
   dispose (r);         // Usuwamy strukturę z pamięci
  end;
 end;
end.
C++
// Struktura zbiorów rozłącznych
// Data : 29.03.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 10;         // Liczba elementów

// Elementy listy dwukierunkowej

struct dlistEl
{
 struct dlistEl *next;
 struct dlistVar *prev;
 int data;
};

struct dlistVar
{
 struct dlistEl *head;
 struct dlistEl *tail;
 unsigned count;
};

// Tworzy jednoelementową listę
//-----------------------------
void MakeSet (dlistEl *x)
{
 dlistVar *p;

 p = new dlistVar;       // Tworzymy nową strukturę dlistVar
 p->head = x;         // Inicjujemy jej pola
 p->tail = x;
 p->count = 1;
 x->next = NULL;
 x->prev = p;         // Adres struktury dlistVar zapamiętujemy w x
}

// Zwraca pierwszy element listy
//------------------------------
dlistEl * FindSet (dlistEl *x)
{
 return x->prev->head;     // Zwracamy adres reprezentanta
}

// Łączy dwie listy w jedną
//-------------------------
void UnionSets (dlistEl *x, dlistEl *y)
{
 dlistVar *rx, *ry;
 dlistEl *p;

 rx = x->prev;         // Zapamiętujemy adresy struktur dlistVar
 ry = y->prev;
 if(rx != ry)        // Struktury muszą być różne
 {
  if(rx->count < ry->count) // Ustawiamy rx - lista dłuższa, ry - krótsza
  {
   rx = ry;
   ry = x->prev;
  }
  rx->tail->next = ry->head; // Listę ry dołączamy na koniec listy rx
  rx->tail = ry->tail;    // Koniec listy rx będzie końcem listy ry
  rx->count += ry->count;   // Modyfikujemy licznik elementów

  for(p = ry->head; p; p = p->next) // Na liście ry modyfikujemy pola prev
   p->prev = rx;       // Teraz będą wskazywały strukturę listy rx

  delete ry;         // Usuwamy z pamięci zbędną strukturę dlistVar
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 dlistEl Z [N], *p;
 int i, x, y, c;
 dlistVar *r;

 srand (time(NULL));       // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  Z [i].data = i;        // Elementy numerujemy kolejno
  MakeSet (&Z [i]);        // i tworzymy z nich zbiory
 }

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = rand() % N;        // Losujemy dwa elementy
  y = rand() % N;
  UnionSets (&Z [x], &Z [y]);
 }

 // Wypisujemy wyniki

 c = 0;
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  x = FindSet (&Z [i])->data;
  if(x == i) C++;
  cout << i << " is in set " << x << endl;
 }
 cout << endl << "Numeber of sets = " << c << endl << endl;
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  p = FindSet (&Z [i]);
  if(p->data == i)
  {
   cout << "Set " << i << " count = " << p->prev->count << ": ";
   while(p)
   {
    cout << p->data << " ";
    p = p->next;
   }
   cout << endl;
  }
 }

 // Usuwamy struktury dlistVar

 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  r = Z [i].prev;  // Zapamiętujemy adres struktury dlistVar
  if(r)       // Jeśli ta struktura istnieje,
  {
   for(p = r->head; p; p = p->next)
    p->prev = NULL; // to z listy usuwamy jej adres
   delete r;     // Usuwamy strukturę z pamięci
  }
 }

 return 0;
}
Basic
' Struktura zbiorów rozłącznych
' Data : 29.03.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

const N = 10         ' Liczba elementów

' Elementy listy dwukierunkowej

Type dlistVarFwd As dlistVar ' Typ tymczasowy do rozwiązania referencji krzyżowej
Type dlistEl
 Next As dlistEl Ptr
 prev As dlistVarFwd Ptr  ' Referencja krzyżowa
 Data As Integer
End Type

Type dlistVar
 head As dlistEl Ptr
 tail As dlistEl Ptr
 count As UInteger
End Type

' Tworzy jednoelementową listę
'-----------------------------
Sub MakeSet (ByVal x As dlistEl Ptr)

 Dim As dlistVar Ptr p

 p = new dlistVar ' Tworzymy nową strukturę dlistVar
 p->head = x   ' Inicjujemy jej pola
 p->tail = x
 p->count = 1
 x->next = 0
 x->prev = p   ' Adres struktury dlistVar zapamiętujemy w x

End Sub

' Zwraca pierwszy element listy
'------------------------------
Function FindSet (byval x As dlistEl Ptr) As dlistEl Ptr
 return x->prev->head ' Zwracamy adres reprezentanta
End Function

' Łączy dwie listy w jedną
'-------------------------
Sub UnionSets (ByVal x As dlistEl Ptr, ByVal y As dlistEl Ptr)
	
 Dim As dlistVar Ptr rx, ry
 Dim As dlistEl Ptr p

 rx = x->prev          ' Zapamiętujemy adresy struktur dlistVar
 ry = y->prev
 If rx <> ry Then        ' Struktury muszą być różne
  If rx->count < ry->count Then ' Ustawiamy rx - lista dłuższa, ry - krótsza
   rx = ry
   ry = x->prev
  End If
  rx->tail->next = ry->head   ' Listę ry dołączamy na koniec listy rx
  rx->tail = ry->tail      ' Koniec listy rx będzie końcem listy ry
  rx->count += ry->count    ' Modyfikujemy licznik elementów

  p = ry->head         ' Na liście ry modyfikujemy pola prev
  While p
   p->prev = rx        ' Teraz będą wskazywały strukturę listy rx
   p = p->Next
  Wend
  Delete ry           ' Usuwamy z pamięci zbędną strukturę dlistVar
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim as dlistEl Z (0 To N - 1)
Dim As dlistEl Ptr p
Dim As Integer i, x, y, c
Dim As dlistVar Ptr r

Randomize            ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 0 To N - 1
 Z (i).data = i        ' Elementy numerujemy kolejno
 MakeSet (VarPtr (Z (i))) ' i tworzymy z nich zbiory
Next

For i = 0 To N - 1
 x = Int (Rnd * N)        ' Losujemy dwa elementy
 y = Int (Rnd * N)
 UnionSets (VarPtr (Z (x)), VarPtr (Z (y)))
Next

' Wypisujemy wyniki

c = 0
For i = 0 To N - 1
 x = FindSet (VarPtr (Z (i)))->Data
 If x = i Then c += 1
 Print i;" is in set";x
Next
Print
Print "Numeber of sets =";c
Print
For i = 0 To N - 1
 p = FindSet (VarPtr (Z (i)))
 If p->data = i Then
  Print "Set";i;" count = ";p->prev->count;":";
  While p
   Print p->data;
   p = p->Next
  Wend
  Print
 End If
Next

' Usuwamy struktury dlistVar

For i = 0 To N - 1
 r = Z (i).prev          ' Zapamiętujemy adres struktury dlistVar
 If r Then            ' Jeśli ta struktura istnieje,
  p = r->head
  While p
   p->prev = 0         ' to z listy usuwamy jej adres
   p = p->Next         ' Następny element listy
  Wend
  delete r           ' Usuwamy strukturę z pamięci
 End If
Next

End
Wynik:
0 is in set 9
1 is in set 1
2 is in set 2
3 is in set 9
4 is in set 1
5 is in set 9
6 is in set 9
7 is in set 7
8 is in set 9
9 is in set 9

Numeber of sets = 4

Set 1 count = 2 : 1 4
Set 2 count = 1 : 2
Set 7 count = 1 : 7
Set 9 count = 6 : 9 8 0 3 5 6

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.