Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przechodzenie grafów wszerz – BFS

SPIS TREŚCI

Problem

Należy wykonać przejście grafu wszerz.

Rozwiązanie

Algorytm przechodzenia wszerz (ang. breadth-first search, BFS) opisaliśmy już przy przechodzeniu drzew binarnych. Dla grafu działa on następująco:

Zaczynamy odwiedzanie od wierzchołka startowego. Następnie odwiedzamy wszystkich jego sąsiadów. Dalej odwiedzamy wszystkich nieodwiedzonych jeszcze sąsiadów sąsiadów. Itd.

Tutaj również musimy posiłkować się dodatkowym parametrem visited, jak przy algorytmie DFS, aby uniknąć zapętlenia w przypadku napotkania cyklu. Przypominam: parametr visited  określa stan odwiedzin wierzchołka. Wartość false posiada wierzchołek jeszcze nie odwiedzony, a wartość true ma wierzchołek, który algorytm już odwiedził. Parametry te są zebrane w tablicy logicznej visited [ ], która posiada tyle elementów, ile jest wierzchołków w grafie. Element visited [ i  ] odnosi się do wierzchołka grafu o numerze i.

Prześledźmy działanie tego algorytmu na przykładowym grafie.

obrazek Rozpoczynamy od wierzchołka startowego.
obrazek Wierzchołek startowy zaznaczamy jako odwiedzony (zielony) i odwiedzamy wszystkich jego sąsiadów pierwszego poziomu.
obrazek Sąsiadów pierwszego poziomu oznaczamy jako odwiedzonych i odwiedzamy wszystkich ich sąsiadów, którzy jeszcze nie byli odwiedzeni.
obrazek Sąsiadów drugiego poziomu oznaczamy jako odwiedzonych i odwiedzamy wszystkich ich sąsiadów, którzy jeszcze nie byli odwiedzeni.
obrazek Sąsiadów trzeciego poziomu oznaczamy jako odwiedzonych i odwiedzamy wszystkich ich sąsiadów, którzy jeszcze nie byli odwiedzeni. Do odwiedzenia jest teraz tylko jeden taki wierzchołek.
obrazek Sąsiada czwartego poziomu oznaczamy jako odwiedzonego i odwiedzamy wszystkich jego sąsiadów, którzy jeszcze nie byli odwiedzeni. Do odwiedzenia jest znów tylko jeden taki wierzchołek.
obrazek Sąsiada piątego poziomu oznaczamy jako odwiedzonego i odwiedzamy wszystkich jego sąsiadów, którzy jeszcze nie byli odwiedzeni. Do odwiedzenia pozostały dwa ostatnie wierzchołki.
obrazek Oznaczamy jako odwiedzonych dwóch sąsiadów stopnia 6. W grafie nie ma już nieodwiedzonych wierzchołków. Przejście zostało zakończone.

Taki sposób odwiedzania wierzchołków wymaga kolejki. Powód jest bardzo prosty. Kolejka jest sekwencyjną strukturą danych, z której odczytujemy elementy w kolejności ich zapisu. Na koniec kolejki wstawiamy wierzchołek startowy. Wewnątrz pętli wierzchołek ten zostanie odczytany z początku kolejki, po czym algorytm umieści w niej wszystkich nieodwiedzonych sąsiadów. W kolejnych obiegach pętli sąsiedzi ci (sąsiedzi poziomu 1) zostaną odczytani z początku kolejki, a na jej koniec zostaną wstawieni sąsiedzi poziomu 2. Gdy wszyscy sąsiedzi poziomu 1 zostaną przetworzeni, w kolejce pozostaną tylko sąsiedzi poziomu 2. Teraz oni będą odczytywani z początku kolejki, a na jej koniec trafią sąsiedzi poziomu 3. Całość będzie się powtarzała w pętli dotąd, aż algorytm przetworzy wszystkie dostępne wierzchołki w grafie.

Algorytm BFS – wersja poglądowa

Wejście:

v  –  numer wierzchołka startowego, v  ∈ C.
visited  –  wyzerowana tablica logiczna n  elementowa z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
graf  –  zadany w dowolnie wybrany sposób, algorytm tego nie precyzuje.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
Q  –  kolejka.
u  –  wierzchołek roboczy, u  ∈ C.

Lista kroków:

K01: Q.push ( v  ) w kolejce umieszczamy numer wierzchołka startowego
K02: visited [ v  ] ← true; oznaczamy wierzchołek jako odwiedzony
K03: Dopóki Q.empty( ) = false,
wykonuj kroki K04...K10
tutaj jest pętla główna algorytmu BFS
K04:     v  ← Q.front( ) odczytujemy z kolejki numer wierzchołka
K05:     Q.pop( ) odczytany numer usuwamy z kolejki
K06:     Przetwórz wierzchołek v tutaj wykonujemy operacje na wierzchołku v
K07:     Dla każdego sąsiada u  wierzchołka v
    wykonuj kroki K08...K10
przeglądamy wszystkich sąsiadów v
K08:         Jeśli visited [ u  ] = true,
        to następny obieg pętli K07
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K09:         Q.push ( u  ) umieszczamy go w kolejce
K10:         visited [ u  ] ← true i oznaczamy jako odwiedzonego
K11: Zakończ  

Algorytm szczegółowy zależy od wybranego sposobu reprezentacji grafu w pamięci komputera. Zmiany będą dotyczyły tylko kroku K08, w którym należy znaleźć wszystkich nieodwiedzonych sąsiadów wierzchołka v.

Algorytm BFS dla macierzy sąsiedztwa

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków, n  ∈ C.
v  –  numer wierzchołka startowego, v  ∈ C.
visited  –  wyzerowana tablica logiczna n  elementowa z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  –  macierz sąsiedztwa o rozmiarze n  × n.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
Q  –  kolejka.
i  –  indeks, i  ∈ C.

Lista kroków:

K01: Q.push ( v  ) w kolejce umieszczamy numer wierzchołka startowego
K02: visited [ v ] ← true  
K03: Dopóki Q.empty( ) = false,
wykonuj
kroki K04...K10
tutaj jest pętla główna algorytmu BFS
K04:     v  ← Q.front( ) odczytujemy z kolejki numer wierzchołka
K05:     Q.pop( ) odczytany numer usuwamy z kolejki
K06:     Przetwórz wierzchołek v tutaj wykonujemy operacje na wierzchołku v
K07:     Dla i = 0, 1, ..., n - 1:
    wykonuj kroki K08...K10
przeglądamy wszystkich sąsiadów v
K08:         Jeśli ( A [ v  ][ i  ] = 0 ) obrazek ( visited [ i  ] = true ),
        to następny obieg pętli K07
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K09:         Q.push ( i  ) numer sąsiada umieszczamy w kolejce
K10:         visited [ i  ] ← true i oznaczamy go jako odwiedzonego
K11: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu, tworzy macierz sąsiedztwa i przechodzi ten graf algorytmem BFS poczynając od wierzchołka o numerze 0. Program wyświetla numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Kolejka jest utworzona za pomocą listy jednokierunkowej.
Przykładowe dane (od teraz wierzchołki będziemy oznaczać tylko numerami ):
obrazek        14 21
0 1 0 2 0 8
1 4 1 5 1 7
2 9
3 0 3 10 3 11
4 13
5 6 5 7 5 13
7 8
8 9
10 9 10 11
12 0 12 3
13 12
Pascal
// BFS - macierz sąsiedztwa
// Data: 23.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

program bfs_adj;

// Typy dla dynamicznej macierzy i kolejki
type
 nptr = array of byte; // Wiersz
 mptr = array of nptr; // Cała macierz

 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : integer;
 end;

// Zmienne globalne
var
 n : integer;      // Liczba wierzchołków
 A : mptr;       // Macierz sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Procedura przejścia wszerz
//---------------------------
procedure BFS ( v : integer );
var
 i : integer;
 q, head, tail : PslistEl; // Kolejka
begin
 new ( q );         // W kolejce umieszczamy v
 q^.next := nil;
 q^.data := v;
 head := q; tail := q;

 visited [ v ] := true; // Wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony

 while head <> nil do
 begin
  v := head^.data;   // Odczytujemy v z kolejki

  q := head;      // Usuwamy z kolejki odczytane v
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose ( q );

  write ( v:3 );

  for i := 0 to n - 1 do
   if( A [ v ][ i ] = 1 ) and ( visited [ i ] = false ) then
   begin
    new ( q );     // W kolejce umieszczamy nieodwiedzonych sąsiadów
    q^.next := nil;
    q^.data := i;
    if tail = nil then head := q
    else tail^.next := q;
    tail := q;
    visited [ i ] := true; // i oznaczamy ich jako odwiedzonych
   end;
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 m, i, j, v1, v2 : integer;

begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );     // Tworzymy tablicę wskaźników
 SetLength ( visited, n );  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for i := 0 to n - 1 do
  SetLength ( A [ i ], n ); // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  visited [ i ] := false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for j := 0 to n - 1 do A [ i ][ j ] := 0;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 1 to m do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ v2 ] := 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf wszerz

 BFS ( 0 );

 // Usuwamy macierz

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );
 SetLength ( A, 0 );
 SetLength ( visited, 0 );

 writeln;
end.
C++
// BFS - macierz sąsiedztwa
// Data: 23.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typ elementów listy dla kolejki

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int data;
};

// Zmienne globalne

int n;          // Liczba wierzchołków
char ** A;        // Macierz sąsiedztwa
bool * visited;     // Tablica odwiedzin

// Procedura przejścia wszerz
//---------------------------
void BFS ( int v )
{
 int i;
 slistEl *q, *head, *tail; // Kolejka

 q = new slistEl;    // W kolejce umieszczamy v
 q->next = NULL;
 q->data = v;
 head = tail = q;

 visited [ v ] = true;  // Wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony

 while( head )
 {
  v = head->data;    // Odczytujemy v z kolejki

  q = head;       // Usuwamy z kolejki odczytane v
  head = head->next;
  if( !head ) tail = NULL;
  delete q;

  cout << setw ( 3 ) << v;

  for( i = 0; i < n; i++ )
   if( ( A [ v ][ i ] == 1 ) && !visited [ i ] )
   {
    q = new slistEl; // W kolejce umieszczamy nieodwiedzonych sąsiadów
    q->next = NULL;
    q->data = i;
    if( !tail ) head = q;
    else tail->next = q;
    tail = q;
    visited [ i ] = true; // i oznaczamy ich jako odwiedzonych
   }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int m, i, j, v1, v2;

 cin >> n >> m;       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new char * [ n ];    // Tworzymy tablicę wskaźników
 visited = new bool [ n ];  // Tworzymy tablicę odwiedzin

 for( i = 0; i < n; i++ )
  A [ i ] = new char [ n ]; // Tworzymy wiersze

 // Macierz wypełniamy zerami

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  visited [ i ] = false; // Zerujemy tablicę odwiedzin
  for( j = 0; j < n; j++ ) A [ i ][ j ] = 0;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  A [ v1 ][ v2 ] = 1; // Krawędź v1->v2 obecna
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf wszerz

 BFS ( 0 );

 // Usuwamy macierz

 for( i = 0; i < n; i++ ) delete A [ i ];
 delete [ ] A;
 delete [ ] visited;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' BFS - macierz sąsiedztwa
' Data: 23.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Typ elementów listy dla kolejki

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n    ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As Byte Ptr Ptr A  ' Macierz sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited ' Tablica odwiedzin

' Procedura przejścia wszerz
'---------------------------
Sub BFS ( byval v As Integer )

 Dim As Integer i
 Dim As slistEl Ptr q, head, tail ' Kolejka

 q = new slistEl     ' W kolejce umieszczamy v
 q->next = 0
 q->data = v
 head = q: tail = q

 visited [ v ] = 1    ' Wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony

 While head
  v = head->Data    ' Odczytujemy v z kolejki

  q = head       ' Usuwamy z kolejki odczytane v
  head = head->Next
  If head = 0 Then tail = 0
  delete q

  Print Using "###";v;
  For i = 0 To n - 1
   if( A [ v ][ i ] = 1 ) AndAlso ( visited [ i ] = 0 ) Then
    q = new slistEl ' W kolejce umieszczamy nieodwiedzonych sąsiadów
    q->next = 0
    q->data = i
    If tail = 0 Then
     head = q
    Else
     tail->next = q
    End If
    tail = q
    visited [ i ] = 1 ' i oznaczamy ich jako odwiedzonych
   End If
  Next
 Wend
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer m, i, j, v1, v2

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = New Byte Ptr [ n ]  ' Tworzymy tablicę wskaźników
visited = New Byte [ n ] ' Tworzymy tablicę odwiedzin

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Byte [ n ] ' Tworzymy wiersze
Next

' Macierz wypełniamy zerami

For i = 0 To n - 1
 visited [ i ] = 0    ' Zerujemy tablicę odwiedzin
 For j = 0 To n - 1
 	 A [ i ][ j ] = 0
 Next
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 1 To m 
 Input #1, v1, v2    ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 A [ v1 ][ v2 ] = 1   ' Krawędź v1->v2 obecna
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf wszerz

BFS ( 0 )

' Usuwamy macierz

For i = 0 To n - 1
 Delete A [ i ] 
Next
Delete [ ] A
Delete [ ] visited

Print

End
Wynik:
14 21
0 1 0 2 0 8
1 4 1 5 1 7
2 9
3 0 3 10 3 11
4 13
5 6 5 7 5 13
7 8
8 9
10 9 10 11
12 0 12 3
13 12

 0  1  2  8  4  5  7  9 13  6 12  3 10 11

Algorytm BFS dla list sąsiedztwa

Wejście:

n  –  liczba wierzchołków, n  ∈ C.
v  –  numer wierzchołka startowego, v  ∈ C.
visited  –  wyzerowana tablica logiczna n  elementowa z informacją o odwiedzonych wierzchołkach.
A  –  n  elementowa tablica list sąsiedztwa.

Wyjście:

Przetworzenie wszystkich wierzchołków w grafie.
Zmienne pomocnicze:
Q  –  kolejka.
p  –  wskaźnik elementu listy sąsiedztwa.

Lista kroków:

K01: Q.push ( v  ) w kolejce umieszczamy numer wierzchołka startowego
K02 visited [ v  ] ← true i oznaczamy go jako odwiedzony
K03: Dopóki Q.empty( ) = false,
wykonuj kroki K04...K12
tutaj jest pętla główna algorytmu BFS
K04:     v  ← Q.front( ) odczytujemy z kolejki numer wierzchołka
K05:     Q.pop( ) odczytany numer usuwamy z kolejki
K06:     Przetwórz wierzchołek v tutaj wykonujemy operacje na wierzchołku v
K07:     p  ← A [ v  ] początek listy
K08:     Dopóki p  ≠ nil:
    wykonuj kroki K09...K12
przeglądamy listę sąsiedztwa wierzchołka v
K09:         Jeśli visited [ pv  ] = true,
        to następny obieg pętli K08
szukamy nieodwiedzonego sąsiada
K10:         Q.push ( pv  ) nieodwiedzonych sąsiadów umieszczamy w kolejce
K11:         visited [ pv  ] ← true i oznaczamy jako odwiedzonych
K12:         p  ← ( pnext  ) następny element listy
K13: Zakończ  

Podobnie jak w algorytmie DFS, reprezentacja grafu listami sąsiedztwa jest bardzo korzystna dla BFS, ponieważ nie są wykonywane puste przebiegi pętli wyszukującej sąsiadów.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję grafu, tworzy macierz sąsiedztwa i przechodzi ten graf algorytmem BFS poczynając od wierzchołka o numerze 0. Program wyświetla numery kolejno odwiedzanych wierzchołków. Kolejka jest utworzona za pomocą listy jednokierunkowej.
Przykładowe dane (od teraz wierzchołki będziemy oznaczać tylko numerami ):
obrazek        14 21
0 1 0 2 0 8
1 4 1 5 1 7
2 9
3 0 3 10 3 11
4 13
5 6 5 7 5 13
7 8
8 9
10 9 10 11
12 0 12 3
13 12
Pascal
// BFS - listy sąsiedztwa
// Data: 23.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program bfs_adjl;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i kolejki
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v   : integer;
 end;

 TList = array of PslistEl;


// Zmienne globalne
var
 n : integer;      // Liczba wierzchołków i krawędzi
 A : TList;       // Tablica list sąsiedztwa
 visited : array of boolean; // Tablica odwiedzin

// Procedura przejścia wszerz
//---------------------------
procedure BFS ( v : integer );
var
 p, q, head, tail : PslistEl; // Kolejka
begin
 new ( q );         // W kolejce umieszczamy v
 q^.next := nil;
 q^.v := v;
 head := q; tail := q;

 visited [ v ] := true; // Wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony

 while head <> nil do
 begin
  v := head^.v;     // Odczytujemy v z kolejki

  q := head;      // Usuwamy z kolejki odczytane v
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose ( q );

  write ( v:3 );
  p := A [ v ];
  while p <> nil do
  begin
   if visited [ p^.v ] = false then
   begin
    new ( q );     // W kolejce umieszczamy nieodwiedzonych sąsiadów
    q^.next := nil;
    q^.v := p^.v;
    if tail = nil then head := q
    else tail^.next := q;
    tail := q;
    visited [ p^.v ] := true; // i oznaczamy ich jako odwiedzonych
   end;
   p := p^.next;
  end;
  end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 m, i, v1, v2 : integer;
 p, r : PslistEl;

begin
 read ( n, m );       // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 SetLength ( A, n );    // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 SetLength ( visited, n ); // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablice wypełniamy pustymi listami

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  A [ i ] := nil;
  visited [ i ] := false;
 end;

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  read ( v1, v2 );    // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  new ( p );       // Tworzymy nowy element
  p^.v := v2;     // Numerujemy go jako v2
  p^.next := A [ v1 ]; // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] := p;
 end;

 writeln;

 // Przechodzimy graf wszerz

 BFS ( 0 );

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  p := A [ i ];
  while p <> nil do
  begin
   r := p;
   p := p^.next;
   dispose ( r );
  end;
 end;

 SetLength ( A, 0 );

 SetLength ( visited, 0 );

 writeln;

end.
C++
// BFS - listy sąsiedztwa
// Data: 23.07.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i kolejki

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v;
};

// Zmienne globalne

int n;     // Liczba wierzchołków
slistEl ** A;  // Macierz sąsiedztwa
bool * visited; // Tablica odwiedzin

// Procedura przejścia wszerz
//---------------------------
void BFS ( int v )
{
 slistEl *p, *q, *head, *tail; // Kolejka

 q = new slistEl;   // W kolejce umieszczamy v
 q->next = NULL;
 q->v = v;
 head = tail = q;

 visited [ v ] = true; // Wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony

 while( head )
 {
  v = head->v;    // Odczytujemy v z kolejki

  q = head;      // Usuwamy z kolejki odczytane v
  head = head->next;
  if( !head ) tail = NULL;
  delete q;

  cout << setw ( 3 ) << v;
 
  for( p = A [ v ]; p; p = p->next )
  if( !visited [ p->v ] )
  {
   q = new slistEl; // W kolejce umieszczamy nieodwiedzonych sąsiadów
   q->next = NULL;
   q->v = p->v;
   if( !tail ) head = q;
   else   tail->next = q;
   tail = q;
   visited [ p->v ] = true; // i oznaczamy ich jako odwiedzonych
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int m, i, v1, v2;
 slistEl *p, *r;

 cin >> n >> m;      // Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

 A = new slistEl * [ n ]; // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
 visited = new bool [ n ]; // Tworzymy tablicę odwiedzin

 // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  A [ i ] = NULL;
  visited [ i ] = false;
 }

 // Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  cin >> v1 >> v2;  // Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
  p = new slistEl;  // Tworzymy nowy element
  p->v = v2;     // Numerujemy go jako v2
  p->next = A [ v1 ]; // Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
  A [ v1 ] = p;
 }

 cout << endl;

 // Przechodzimy graf wszerz

 BFS ( 0 );

 // Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  p = A [ i ];
  while( p )
  {
   r = p;
   p = p->next;
   delete r;
  }
 }
 delete [ ] A;
 delete [ ] visited;

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' BFS - listy sąsiedztwa
' Data: 23.07.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typy dla dynamicznej tablicy list sąsiedztwa i kolejki

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n     ' Liczba wierzchołków
Dim Shared As slistEl Ptr Ptr A ' Tablica list sąsiedztwa
Dim Shared As Byte Ptr visited  ' Tablica odwiedzin

' Procedura przejścia wszerz
'---------------------------
sub BFS ( ByVal v As Integer )

 Dim As slistEl Ptr p, q, head, tail ' Kolejka

 q = new slistEl    ' W kolejce umieszczamy v
 q->next = 0
 q->v = v
 head = q: tail = q

 visited [ v ] = 1   ' Wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony

 While head
  v = head->v     ' Odczytujemy v z kolejki

  q = head       ' Usuwamy z kolejki odczytane v
  head = head->Next
  If head = 0 Then tail = 0
  delete q

  Print Using "###";v;

  p = A [ v ] 
  while p <> 0
   If visited [ p->v ] = 0 Then
    q = new slistEl ' W kolejce umieszczamy nieodwiedzonych sąsiadów
    q->next = 0
    q->v = p->v
    If tail = 0 Then
     head = q
    Else
     tail->next = q
    End If
    tail = q
    visited [ p->v ] = 1 ' Wierzchołek v oznaczamy jako odwiedzony
   End If
   p = p->Next
  Wend 
 Wend
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer m, i, v1, v2
Dim As slistEl Ptr p, r

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m      ' Czytamy liczbę wierzchołków i krawędzi

A = new slistEl Ptr [ n ] ' Tworzymy tablicę list sąsiedztwa
visited = New Byte [ n ] ' Tworzymy tablicę odwiedzin

' Tablicę wypełniamy pustymi listami

For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = 0
 visited [ i ] = 0
Next

' Odczytujemy kolejne definicje krawędzi

For i = 0 To m -1
 Input #1, v1, v2  ' Wierzchołek startowy i końcowy krawędzi
 p = new slistEl   ' Tworzymy nowy element
 p->v = v2      ' Numerujemy go jako v2
 p->next = A [ v1 ] ' Dodajemy go na początek listy A [ v1 ] 
 A [ v1 ] = p
Next

Close #1

Print

' Przechodzimy graf wszerz

BFS ( 0 )

' Usuwamy tablicę list sąsiedztwa

For i = 0 To n - 1
 p = A [ i ] 
 While p
  r = p
  p = p->Next
  Delete r
 Wend
Next

Delete [ ] A
Delete [ ] visited

Print

End
Wynik:
14 21
0 1 0 2 0 8
1 4 1 5 1 7
2 9
3 0 3 10 3 11
4 13
5 6 5 7 5 13
7 8
8 9
10 9 10 11
12 0 12 3
13 12

 0  8  2  1  9  7  5  4 13  6 12  3 11 10

Zadania

 1. Opracuj algorytm przejścia BFS dla macierzy incydencji.
 2. Zmodyfikuj podane programy, tak aby tworzyły reprezentację grafu nieskierowanego.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.