Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Reprezentacja zbiorów w mapach bitowych

SPIS TREŚCI

Rozwiązanie

Mapa bitowa (ang. bitmap) jest ciągiem bitów. Poszczególne bity w mapie bitowej posiadają swoje numery. Umówmy się, że bity będziemy zawsze numerować od strony prawej do lewej. Numeracja rozpoczyna się od 0. Poniżej mamy mapę bitową zbudowaną z 26 bitów:

b25 b24 b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

Każdy bit mapy może przyjąć wartość 0 lub 1.

Zbiór da się odwzorować mapą bitową. Stosujemy tutaj podobną umowę, jak przy tablicach:

b25 b24 b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Jeśli nasza mapa bitowa odwzorowuje zbiór elementów o wartościach od 0 do 25 (wartość elementu odpowiada numerowi bitu ), to w zbiorze znajdują się elementy: 20, 19, 14, 5 i 0.

Z mapami bitowymi wiąże się pewien prosty problem. Otóż w tablicy mogliśmy się odwołać bezpośrednio do elementu zbioru za pomocą indeksu. Tutaj jest nieco gorzej (a może lepiej? ), ponieważ bity mapy są przechowywane w komórkach pamięci grupami po 8:

bajt nr 3 bajt nr 2 bajt nr 1 bajt nr 0
b31 b30 b29 b28 b27 b26 b25 b24 b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

W bajcie nr 3 wykorzystujemy tylko dwa bity: b24 i b25. Pozostałe nie należą do mapy bitowej, jednak i tak muszą być zarezerwowane w pamięci.

Umówmy się, że najmniejszą jednostką przydziału pamięci dla mapy bitowej będzie 4 bajty, czyli 32 bity. Taka organizacja jest podyktowana większą szybkością pracy na danych 32 bitowych niż na 8 bitowych we współczesnych mikroprocesorach (w jednym rozkazie procesor może naraz przetworzyć 32 bity, czyli 32 elementy zbioru! ). Również dostęp do danych 32 bitowych jest szybszy w procesorach Pentium od dostępu do danych 8 bitowych. Zatem mapę bitową będziemy przechowywali w tablicy, której elementy są 32 bitowe.

Do określenia mapy bitowej będziemy potrzebowali dwóch wielkości całkowitych:

vmin  –  minimalna wartość elementu zbioru
vmax  –  maksymalna wartość elementu zbioru

Liczbę bitów obliczymy ze wzoru:

liczba_bitów  = vmax  - vmin  + 1

Liczbę komórek 32 bitowych obliczymy ze wzoru:

n  = ( ( liczba_bitów  - 1 ) shr 5 ) + 1

Ta ostatnia informacja będzie potrzebna dla operacji blokowych na zbiorach (suma, iloczyn, różnica, podzbiór ).

Aby znaleźć bit odpowiadający elementowi o wartości v, wykonujemy następujące operacje:

Najpierw przekształcamy wartość v  na numer bitu:
numer_bitu  = v  - vmin

Teraz wyznaczamy indeks komórki tablicy, która zawiera dany bit (dzielenie jest całkowitoliczbowe ):

indeks  = numer_bitu  shr 5

Na koniec obliczamy numer bitu w komórce (wydzielając młodsze 5 bitów ):

nb  = numer_bitu  and 31

Jeśli mamy indeks  komórki tablicy mapy bitowej oraz numer bitu nb  wewnątrz tej komórki, to wartość elementu zbioru skojarzonego z tym bitem obliczymy następująco:

Obliczamy numer bitu w mapie bitowej:
numer_bitu  = ( indeks  shl 5 ) or nb

Obliczamy wartość elementu zbioru:

v  = numer_bitu  + vmin

Powyższe wzory pozwalają nam obsługiwać pojedyncze elementy zbioru. Mając wartość elementu, potrafimy określić numer reprezentującego go bitu, a dalej położenie tego bitu w tablicy mapy bitowej. Również na odwrót, mając położenie bitu w tablicy, potrafimy określić element, który ten bit reprezentuje w zbiorze.

Zbiór jest reprezentowany przez strukturę s_bset zawierającą pola:

vmin dolna granica wartości elementów, vmin  ∈ C
nmax ostatni indeks komórki tablicy, nmax  ∈ C
T tablica elementów 32 bitowych o rozmiarze nmax  = 1

Pascal
type
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;
   C++
struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int * T;
};
   Basic
Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

Poniżej przedstawiamy algorytmy podstawowych operacji dla zbioru zaimplementowanego mapą bitową.

Algorytmy operacji dla zbiorów reprezentowanych mapami bitowymi

s_add ( A, x ) – dodaje element x do zbioru A.

Algorytm ustawia na 1 bit reprezentujący w mapie bitowej element zbioru o wartości v.

Wejście:

A  –  referencja do struktury s_set
x  –  element do dodania do zbioru, x  ∈ C

Wyjście:

Zbiór A z dodanym elementem x.
Zmienne pomocnicze:
b  –  numer bitu w mapie bitowej,  b  ∈ C
i  –  indeks elementu tablicy mapy bitowej,  i  ∈ C

Lista kroków:

K01: b  ← x  - A.vmin obliczamy numer bitu
K02: i  ← b  shr 5 obliczamy indeks
K03: A.T [ i  ] ← A.T [ i  ] or ( 1 shl ( b and 31 ) ) ustawiamy bit na 1
K04: Zakończ  

s_remove ( A, x ) – usuwa element x ze zbioru A

Algorytm ustawia na 0 bit reprezentujący w mapie bitowej element zbioru o wartości v.

Wejście:

A  –  referencja do struktury s_set
x  –  element do usunięcia ze zbioru, x  ∈ C

Wyjście:

Zbiór A z usuniętym elementem x.
Zmienne pomocnicze:
b  –  numer bitu w mapie bitowej,  b  ∈ C
i  –  indeks elementu tablicy mapy bitowej,  i  ∈ C

Lista kroków:

K01: b  ← x  - A.vmin obliczamy numer bitu
K02: i  ← b  shr 5 obliczamy indeks
K03: A.T [ i  ] ← A.T [ i  ] and not ( 1 shl ( b and 31 ) ) ustawiamy bit na 0
K04: Zakończ  

s_clear ( A ) – usuwa wszystkie elementy ze zbioru A. Zbiór A staje się zbiorem pustym.

Algorytm wypełnia tablicę T zerami. W ten sposób powstanie zbiór pusty.

Wejście:

A  –  referencja do struktury s_set

Wyjście:

Pusty zbiór A
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeksowanie komórek, i symbol C

Lista kroków:

K01: Dla i  = 0, 1, ..., A.nmax:
wykonuj
: A.T [ i  ] ←  0
zerujemy komórki tablicy
K02: Zakończ  

s_create ( A, vmin, vmax ) – tworzy pusty zbiór A o odpowiednim rozmiarze

Algorytm wypełnia strukturę zbioru A, tworzy tablicę dynamiczną o wyliczonym rozmiarze nmax  i wypełnia ją wartością 0, co daje w efekcie pusty zbiór A.

Wejście:

A  –  referencja do struktury s_set
vmin  –  minimalna wartość elementu zbioru, vmin  ∈ C
vmax  –  maksymalna wartość elementu zbioru, vmax  ∈ C

Wyjście:

Pusty zbiór A
Zmienne pomocnicze:
s_clear ( Z  )  –  usuwa ze zbioru Z wszystkie elementy

Lista kroków:

K01: A.vmin  ← vmin wypełniamy strukturę s_set odpowiednimi wartościami
K02: A.nmax  ← ( vmax - vmin ) shr 5 obliczamy indeks ostatniego elementu tablicy
K03: Utwórz obszar dla nmax  = 1 komórek tworzymy tablicę dynamiczną
K04: A.T  ← adres utworzonego obszaru  
K05: s_clear ( A  ) tworzymy pusty zbiór
K06: Zakończ  

s_union ( A, B, C ) – zwraca sumę zbiorów A i B

Algorytm umieszcza w zbiorze C wszystkie elementy zbiorów A i B. Wszystkie trzy zbiory muszą mieć ten sam rozmiar nmax.

Wejście:

A, B, C  –  referencja do struktur s_set

Wyjście:

Zbiór C zawiera sumę zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeksowanie komórek, i  ∈ C

Lista kroków:

K01: Dla i  = 0, 1, ..., A.nmax:
wykonuj krok K02
 
K02:    C.T [ i  ] ← A.T [ i  ] or B.T [ i  ] łączymy zbiory A i B w zbiór C
K03: Zakończ  

s_intersection ( A, B, C ) – zwraca iloczyn zbiorów A i B

Algorytm tworzy w zbiorze C iloczyn zbiorów A i B. Wszystkie trzy zbiory muszą mieć ten sam rozmiar nmax.

Wejście:

A, B, C  –  referencja do struktur s_set

Wyjście:

Zbiór C zawiera iloczyn zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeksowanie komórek, i  ∈ C

Lista kroków:

K01: Dla i  = 0, 1, ..., A.nmax:
wykonuj krok K02
 
K02:    C.T [ i  ] ← A.T [ i  ] and B.T [ i  ] wyznaczamy w C część wspólną A i B
K03: Zakończ  

s_difference ( A, B, C ) – zwraca różnicę zbioru A i B

Algorytm tworzy w zbiorze C różnicę zbiorów A i B. Wszystkie trzy zbiory muszą mieć ten sam rozmiar nmax.

Wejście:

A, B, C  –  referencja do struktur s_set

Wyjście:

Zbiór C zawiera różnicę zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeksowanie komórek, i  ∈ C

Lista kroków:

K01: Dla i  = 0, 1, ..., A.nmax:
wykonuj
krok K02
 
K02:    C.T [ i  ] ← A.T [ i  ] and not B.T [ i  ] wyznaczamy w C różnicę A i B
K03: Zakończ  

s_subset ( A, B ) – zwraca true, jeśli zbiór A jest podzbiorem zbioru B, inaczej zwraca false.

Algorytm sprawdza, czy iloczyn logiczny A i B jest równy A. Jeśli tak, to zbiór B zawiera zbiór A. Oba zbiory A i B muszą posiadać ten sam rozmiar nmax.

Wejście:

A, B  –  referencja do struktur s_set

Wyjście:

true  –  zbiór A jest podzbiorem zbioru B
false  –  zbiór A nie jest podzbiorem zbioru B
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeksowanie komórek, i  ∈ C

Lista kroków:

K01: Dla i  = 0, 1, ..., A.nmax:
wykonuj
krok K02
 
K02:     Jeśli ( A.T [ i  ] and B.T [ i  ] ) ≠ A.T [ i  ],
    to zakończ z wynikiem false
sprawdzamy, czy element z A jest w B. Jeśli nie, to kończymy z false
K03: Zakończ z wynikiem true  

s_size ( A ) – zwraca liczbę elementów zawartych w zbiorze A

Algorytm zlicza elementy zbioru A i zwraca ich liczbę.

Wejście:

A  –  referencja do struktury s_set

Wyjście:

Liczba elementów w A
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeksowanie komórek, i  ∈ C
c  –  licznik komórek, c  ∈ C
m  –  maska bitowa, m  ∈ N

Lista kroków:

K01: c  ← 0 zerujemy licznik
K02: Dla i  = 0, 1, ..., A.nmax,
wykonuj kroki K03...K06
zliczamy komórki z elementami
K03:     m  ← A.T [ i  ] zapamiętujemy w m bity komórki A.T [ i ]
K04:     Dopóki m > 0,
    wykonuj kroki K05...K06
pomijamy puste komórki
K05:         Jeśli ( m  and 1 ) = 1,
        to c  ← c  + 1
zliczamy bity o wartości 1
K06:         m  ← m  shr 1 przesuwamy bity o 1 pozycję w prawo
K07: Zakończ z wynikiem c  

s_empty ( A ) – zwraca true, jeśli zbiór A jest pusty, inaczej zwraca false

Algorytm sumuje logicznie wszystkie komórki tablicy T. Jeśli suma jest równa zero, zwraca true, inaczej zwraca false.

Wejście:

A  –  referencja do struktury s_set

Wyjście:

true  –  zbiór A  jest pusty
false  –  zbiór A  nie jest pusty
Zmienne pomocnicze:
i  –  indeksowanie komórek, i  ∈ C
m  –  maska bitowa, m  ∈ N

Lista kroków:

K01: m  ← A.T [ 0 ] ustawiamy bity w masce
K02: Dla i  = 1, 2, ..., A.nmax:
wykonuj: m  ← m  or A.T [ i  ]

; sumujemy bity
K03: Jeśli m  = 0,
to zakończ z wynikiem true
inaczej zakończ z wynikiem false
 

s_isin ( A, x ) – zwraca true, jeśli element x jest w zbiorze A, inaczej zwraca false

Algorytm wyszukuje bit, który reprezentuje w zbiorze wartość x. Jeśli bit ma stan 1, to zwraca true, w przeciwnym razie zwraca false.

Wejście:

A  –  referencja do struktury s_set
x  –  element badany na obecność w zbiorze, x  ∈ C

Wyjście:

true  –  element x  jest w zbiorze A
false  –  elementu x  nie ma w zbiorze A
Zmienne pomocnicze:
b  –  numer bitu w mapie bitowej,  b  ∈ C

Lista kroków:

K01: b  ← x  - A.vmin obliczamy numer bitu
K02: Jeśli A.T [ b  shr 5 ] and ( 1 shl ( b  and 31 ) ) > 0,
to zakończ z wynikiem true
Inaczej zakończ z wynikiem false
badamy stan bitu

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program testuje wszystkie funkcje obsługi zbiorów opartych na bitmapach. Wyjaśnienie wykonywanych operacji znajduje się w komentarzach wewnątrz programu.
Pascal
// Zbiory zaimplementowane w mapach bitowych
// Data  : 30.06.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

program sets;

// Definicja struktury zbioru

type
 s_set = record
  vmin : integer;
  nmax : integer;
  T   : array of cardinal;
 end;

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
procedure s_add ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin;        // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;          // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] or ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 1
end;

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
procedure s_remove ( var A : s_set; x : integer );
var
 b, i : integer;
begin
 b := x - A.vmin;        // Obliczamy numer bitu
 i := b shr 5;          // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] := A.T [ i ] and not ( 1 shl ( b and 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
end;

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
procedure s_clear ( var A : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do A.T [ i ] := 0; // Zerujemy tablicę
end;

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
procedure s_create ( var A : s_set; vmin, vmax : integer );
begin
 A.vmin := vmin;         // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax := ( vmax - vmin ) shr 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 SetLength ( A.T, A.nmax + 1 );  // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A );           // Tworzymy zbiór pusty
end;

// Procedura wyznacza w C sumę zbiorów A i B
//------------------------------------------
procedure s_union ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] or B.T [ i ];
end;

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_intersection ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] and B.T [ i ];
end;

// Procedura wyznacza różnicę zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
procedure s_difference ( var A, B, C : s_set );
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do C.T [ i ] := A.T [ i ] and not B.T [ i ];
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest podzbiorem zbioru B
// true - tak, jest
// false - nie, nie jest
//-------------------------------------------------------
function s_subset ( var A, B : s_set ) : boolean;
var
 i : integer;
begin
 for i := 0 to A.nmax do     // Przeglądamy kolejne elementy tablicy
  if( A.T [ i ] and B.T [ i ] ) <> A.T [ i ] then
   Exit ( false );        // Jeśli elementu A nie ma w B, kończymy z false
 s_subset := true;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów w A
//-------------------------------------
function s_size ( var A : s_set ) : integer;
var
 i, c : integer;
 m  : cardinal;
begin
 c := 0;             // Zerujemy licznik
 for i := 0 to A.nmax do     // Przechodzimy przez kolejne komórki
 begin
  m := A.T [ i ];         // Pobieramy bity do m
  while m > 0 do        // Zliczamy bity równe 1
  begin
   if( m and 1 ) = 1 then inc ( c );
   m := m shr 1;
  end;
 end;
 s_size := c;
end;

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
function s_empty ( var A : s_set ) : boolean;
var
 i : integer;
 m : cardinal;
begin
 m := A.T [ 0 ];          // Pobieramy bity do m
 for i := 1 to A.nmax do
  m := m or A.T [ i ];       // Sumujemy logicznie bity
 s_empty := ( m = 0 );
end;

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
function s_isin ( var A : s_set; x : integer ) : boolean;
var
 b : integer;
begin
 b := x - A.vmin;        // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if A.T [ b shr 5 ] and ( 1 shl ( b and 31 ) ) > 0 then Exit ( true );
 s_isin := false;
end;

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
procedure s_print ( var A : s_set );
var
 i, nb : integer;
 m : cardinal;
begin
 for i := 0 to A.nmax do
 begin
  nb := 0;
  m := A.T [ i ];
  while m > 0 do
  begin
   if( m and 1 ) = 1 then write ( ( i shl 5 ) + nb + A.vmin, ' ' );
   m := m shr 1;
   inc ( nb );
  end
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 A, B, C : s_set;
 i, x  : integer;

begin
 randomize;           // Inicjujemy generator pseudolosowy

 // Tworzymy puste zbiory o zakresie elementów od -20 do 20

 s_create ( A, -20, 20 );
 s_create ( B, -20, 20 );
 s_create ( C, -20, 20 );

 // Do zbioru A dodajemy 10 losowych elementów

 for i := 1 to 10 do s_add ( A, -20 + random ( 41 ) );

 // Do zbioru B dodajemy 15 losowych elementów

 for i := 1 to 15 do s_add ( B, -20 + random ( 41 ) );

 // Wyświetlamy je

 writeln ( 'A:' );
 s_print ( A ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF A IS ', s_size ( A ) );
 writeln;
 writeln ( 'B:' );
 s_print ( B ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF B IS ', s_size ( B ) );

 // Suma zbiorów

 writeln;
 writeln ( 'UNION OF A AND B:' );
 s_union ( A, B, C );
 s_print ( c ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF UNION IS ', s_size ( c ) );

 // Iloczyn zbiorów

 writeln;
 writeln ( 'INTERSECTION OF A AND B:' );
 s_intersection ( A, B, C );
 s_print ( c ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF INTERSECTION IS ', s_size ( c ) );

 // Różnica zbiorów

 writeln;
 writeln ( 'DIFFERENCE OF A AND B:' );
 s_difference ( A, B, C );
 s_print ( c ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF DIFFERENCE IS ', s_size ( c ) );

 // Podzbiór

 s_union ( A, A, C );   // Kopiujemy A do C
 for i := 1 to 7 do    // Usuwamy 7 elementów
  s_remove ( C, -20 + random ( 41 ) );
 writeln;
 writeln ( 'IS:' );
 s_print ( c );
 writeln ( ' SUBSET OF A?' );
 writeln ( s_subset ( C, A ) );

 s_difference ( B, A, C );
 for i := 1 to 12 do   // Usuwamy 12 elementów
  s_remove ( C, -20 + random ( 41 ) );
 writeln;
 writeln ( 'IS:' );
 s_print ( c );
 writeln ( ' SUBSET OF A?' );
 writeln ( s_subset ( C, A ) );

 // Usuwanie

 writeln;
 write ( 'FROM A WE REMOVE' );
 for i := 1 to 5 do
 begin
  x := -20 + random ( 41 );
  write ( x, ' ' );
  s_remove ( A, x );
 end;
 writeln;
 writeln ( 'A:' ); s_print ( A ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF A IS ', s_size ( A ) );
 writeln;

 // Sprawdzamy obecność wybranych elementów w B

 for i := 1 to 10 do
 begin
  x := -20 + random ( 41 );
  write ( 'IS ELEMENT', x:4, ' IN SET B? ' );
  if s_isin ( B, x ) then writeln ( 'YES' ) else writeln ( 'NO' );
 end;
 writeln;

 // Sprawdzenie testu na zbiór pusty

 writeln ( 'IS SET A EMPTY?' );
 writeln ( s_empty ( A ) );
 writeln;

 writeln ( 'IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?' );
 s_difference ( B, A, C );
 s_intersection ( A, C, C );
 writeln ( s_empty ( c ) );
 writeln;

 // Usuwamy tablice dynamiczne w zbiorach

 SetLength ( A.T, 0 );
 SetLength ( B.T, 0 );
 SetLength ( C.T, 0 );

end.
C++
// Zbiory zaimplementowane w mapach bitowych
// Data  : 1.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Definicja struktury zbioru

struct s_set
{
 int vmin, nmax;
 unsigned int *T;
};

// Procedura dodaje element x do zbioru A
//---------------------------------------
void s_add ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;         // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] |= 1 << ( b & 31 );    // Ustawiamy bit na 1
}

// Procedura usuwa element x ze zbioru
//------------------------------------
void s_remove ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu
 int i = b >> 5;         // Obliczamy indeks
 A.T [ i ] &= ~ ( 1 << ( b & 31 ) ); // Ustawiamy bit na 0
}

// Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
//---------------------------------------------
void s_clear ( s_set & A )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) A.T [ i ] = 0; // Zerujemy mapę bitową
}

// Procedura tworzy zbiór
//-----------------------
void s_create ( s_set & A, int vmin, int vmax )
{
 A.vmin = vmin;         // Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) >> 5; // Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = new unsigned int [ A.nmax = 1 ]; // Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A );         // Tworzymy zbiór pusty
}

// Procedura wyznacza w C sumę zbiorów A i B
//------------------------------------------
void s_union ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] | B.T [ i ];
}

// Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_intersection ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] & B.T [ i ];
}

// Procedura wyznacza różnicę zbiorów A i B
//-----------------------------------------------
void s_difference ( s_set & A, s_set & B, s_set & C )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) C.T [ i ] = A.T [ i ] & ~B.T [ i ];
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest podzbiorem zbioru B
// true - tak, jest
// false - nie, nie jest
//-------------------------------------------------------
bool s_subset ( s_set & A, s_set & B )
{
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) // Przeglądamy kolejne elementy tablicy
  if( ( A.T [ i ] & B.T [ i ] ) != A.T [ i ] )
   return false;        // Jeśli elementu A nie ma w B, kończymy z false
 return true;
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów w A
//-------------------------------------
int s_size ( s_set & A )
{
 int c = 0;           // Zerujemy licznik
 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ ) // Przechodzimy przez kolejne komórki
  for( unsigned int m = A.T [ i ]; m; m >>= 1 )
   if( ( m & 1 ) == 1 ) c++;  // Zliczamy bity równe 1
 return c;
}

// Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
// true - tak, jest pusty
// false - nie, nie jest pusty
//-----------------------------------------
bool s_empty ( s_set A )
{
 unsigned int m = A.T [ 0 ];   // Pobieramy bity do m
 for( int i = 1; i <= A.nmax; i++ ) m |= A.T [ i ]; // Sumujemy logicznie bity
 return ( m == 0 );
}

// Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
// true - tak, należy
// false - nie, nie należy
//-----------------------------------------------
bool s_isin ( s_set & A, int x )
{
 int b = x - A.vmin;       // Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 if( A.T [ b >> 5 ] & ( 1 << ( b & 31 ) ) ) return true;
 return false;
}

// Procedura wyświetla elementy zbioru A
//--------------------------------------
void s_print ( s_set A )
{
 int nb;
 unsigned int m;

 for( int i = 0; i <= A.nmax; i++ )
  for( nb = 0, m = A.T [ i ]; m; m >>= 1, nb++ )
   if( m & 1 ) cout << ( i << 5 ) + nb + A.vmin << " ";
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 s_set A, B, C;
 int i, x;

 srand ( time ( NULL ) );       // Inicjujemy generator pseudolosowy

 // Tworzymy puste zbiory o zakresie elementów od -20 do 20 i liczebności 30

 s_create ( A, -20, 20 );
 s_create ( B, -20, 20 );
 s_create ( C, -20, 20 );

 // Do zbioru A dodajemy 10 losowych elementów

 for( i = 0; i < 10; i++ ) s_add ( A, -20 + ( rand( ) % 41 ) );

 // Do zbioru B dodajemy 15 losowych elementów

 for( i = 0; i < 15; i++ ) s_add ( B, -20 + ( rand( ) % 41 ) );

 // Wyświetlamy je

 cout << "A:" << endl;
 s_print ( A );
 cout << endl << "SIZE OF A IS " << s_size ( A ) << endl
    << endl << "B:" << endl;
 s_print ( B );;
 cout << endl << "SIZE OF B IS " <<s_size ( B ) << endl << endl

 // Suma zbiorów

    << "UNION OF A AND B:" << endl;
 s_union ( A, B, C );
 s_print ( c );
 cout << endl << "SIZE OF UNION IS " << s_size ( c ) << endl << endl

 // Iloczyn zbiorów

    << "INTERSECTION OF A AND B:" << endl;
 s_intersection ( A, B, C );
 s_print ( c );
 cout << endl << "SIZE OF INTERSECTION IS " << s_size ( c ) << endl << endl

 // Różnica zbiorów

    << "DIFFERENCE OF A AND B:" << endl;
 s_difference ( A, B, C );
 s_print ( c );
 cout << endl << "SIZE OF DIFFERENCE IS " << s_size ( c ) << endl << endl;

 // Podzbiór

 s_union ( A, A, C );       // Kopiujemy A do C
 for( i = 0; i < 7; i++ )     // Usuwamy 7 elementów
  s_remove ( C, -20 + ( rand( ) % 41 ) );
 cout << "IS:" << endl;
 s_print ( c );
 cout << " SUBSET OF A?" << endl
    << ( s_subset ( C, A ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl;

 s_difference ( B, A, C );
 for( i = 0; i < 12; i++ )     // Usuwamy 12 elementów
  s_remove ( C, -20 + ( rand( ) % 41 ) );
 cout << "IS:" << endl;
 s_print ( c );
 cout << " SUBSET OF A?" << endl
    << ( s_subset ( C, A ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl

 // Usuwanie

    << "FROM A WE REMOVE ";
 for( i = 0; i < 5; i++ )
 {
  x = -20 + ( rand( ) % 41 );
  cout << x << " ";
  s_remove ( A, x );
 }
 cout << endl << "A:" << endl;
 s_print ( A );
 cout << endl << "SIZE OF A IS " << s_size ( A ) << endl << endl;

 // Sprawdzamy obecność wybranych elementów w B

 for( i = 0; i < 10; i++ )
 {
  x = -20 + ( rand( ) % 41 );
  cout << "IS ELEMENT" << setw ( 4 ) << x << " IN SET B? "
     << ( s_isin ( B, x ) ? "YES": "NO" ) << endl;
 }

 // Sprawdzenie testu na zbiór pusty

 cout << endl << "IS SET A EMPTY?" << endl
    << ( s_empty ( A ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl

    << "IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?" << endl;
 s_difference ( B, A, C );
 s_intersection ( A, C, C );
 cout << ( s_empty ( c ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne w zbiorach

 delete [ ] A.T;
 delete [ ] B.T;
 delete [ ] C.T;

 return 0;
}
Basic
' Zbiory zaimplementowane w mapach bitowych
' Data  : 01.06.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------------------

' Definicja struktury zbioru

Type s_set
 vmin As Integer
 nmax As Integer
 T As UInteger Ptr
End Type

' Procedura dodaje element x do zbioru A
'---------------------------------------
Sub s_add ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin         ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5           ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] or ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 1
End Sub

' Procedura usuwa element x ze zbioru
'------------------------------------
Sub s_remove ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer )
 Dim As Integer b, i

 b = x - A.vmin         ' Obliczamy numer bitu
 i = b Shr 5           ' Obliczamy indeks
 A.T [ i ] = A.T [ i ] And Not ( 1 Shl ( b and 31 ) ) ' Ustawiamy bit na 0
End Sub

' Procedura usuwa wszystkie elementy ze zbioru
'---------------------------------------------
Sub s_clear ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer i
 For i = 0 To A.nmax
 	 A.T [ i ] = 0        ' Zerujemy mapę bitową
 Next
End Sub

' Procedura tworzy zbiór
'-----------------------
Sub s_create ( ByRef A As s_set, ByVal vmin As Integer, ByVal vmax As Integer )
 A.vmin = vmin          ' Wypełniamy strukturę danymi
 A.nmax = ( vmax - vmin ) shr 5  ' Indeks ostatniego elementu tablicy
 A.T = New UInteger [ A.nmax + 1 ]' Tworzymy dynamicznie tablicę mapy bitowej
 s_clear ( A )          ' Tworzymy zbiór pusty
End Sub

' Procedura wyznacza w C sumę zbiorów A i B
'------------------------------------------
Sub s_union ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] Or B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura wyznacza część wspólną zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_intersection ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] And B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Procedura wyznacza różnicę zbiorów A i B
'-----------------------------------------------
Sub s_difference ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set, ByRef C As s_set )
 Dim As Integer i

 For i = 0 To A.nmax
 	 C.T [ i ] = A.T [ i ] And Not B.T [ i ] 
 Next
End Sub

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest podzbiorem zbioru B
' true - tak, jest
' false - nie, nie jest
'-------------------------------------------------------
Function s_subset ( ByRef A As s_set, ByRef B As s_set ) As Integer
 Dim As Integer i
 
 For i = 0 To A.nmax
  if( A.T [ i ] And B.T [ i ] ) <> A.T [ i ] Then Return 0 ' Jeśli elementu A nie ma w B, kończymy z false
 Next
 Return 1
End Function

' Funkcja oblicza liczbę elementów w A
'-------------------------------------
Function s_size ( ByRef A As s_set ) As Integer
 Dim As Integer i, c = 0     ' Zerujemy licznik
 Dim As UInteger m
 For i = 0 To A.nmax
  m = A.T [ i ] 
  While m
   if( m And 1 ) = 1 Then c += 1 ' Zliczamy bity równe 1
   m shr= 1
  Wend
 Next
 Return c
End Function

' Funkcja sprawdza, czy zbiór A jest pusty
' true - tak, jest pusty
' false - nie, nie jest pusty
'-----------------------------------------
Function s_empty ( ByRef A As s_set ) As Integer
 Dim As Integer i
 Dim As UInteger m = A.T [ 0 ]   ' Pobieramy bity do m
 For i = 1 To A.nmax
 	 m Or= A.T [ i ]         ' Sumujemy logicznie bity
 Next
 If m = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Funkcja bada, czy element x należy do zbioru A
' true - tak, należy
' false - nie, nie należy
'-----------------------------------------------
Function s_isin ( ByRef A As s_set, ByVal x As Integer ) As Integer
 Dim As Integer b = x - A.vmin  ' Obliczamy numer bitu w mapie bitowej
 If A.T [ b Shr 5 ] And ( 1 Shl ( b And 31 ) ) Then Return 1
 Return 0
End Function

' Procedura wyświetla elementy zbioru A
'--------------------------------------
Sub s_print ( ByRef A As s_set )
 Dim As Integer nb, i
 Dim As UInteger m

 For i = 0 To A.nmax
  nb = 0
  m = A.T [ i ] 
  While m
   if( m And 1 ) = 1 Then Print Using "& "; ( i Shl 5 ) + nb + A.vmin;
   m shr= 1
   nb += 1
  Wend
 Next
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As s_set A, B, C
Dim As Integer i, x

Randomize             ' Inicjujemy generator pseudolosowy

' Tworzymy puste zbiory o zakresie elementów od -20 i o liczebności 30

s_create ( A, -20, 30 )
s_create ( B, -20, 30 )
s_create ( C, -20, 30 )

' Do zbioru A dodajemy 10 losowych elementów

For i = 1 To 10: s_add ( A, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) ): Next

' Do zbioru B dodajemy 15 losowych elementów

For i = 1 To 15: s_add ( B, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) ): Next

' Wyświetlamy je

Print "A:"
s_print ( A ): Print
Print "SIZE OF A IS";s_size ( A )
Print
Print "B:"
s_print ( B ): Print
Print "SIZE OF B IS";s_size ( B )
Print

' Suma zbiorów

Print "UNION OF A AND B:"
s_union ( A, B, C )
s_print ( c ): Print
Print "SIZE OF UNION IS";s_size ( c )
Print

' Iloczyn zbiorów

Print "INTERSECTION OF A AND B:"
s_intersection ( A, B, C )
s_print ( c ): Print
Print "SIZE OF INTERSECTION IS";s_size ( c )
Print

' Różnica zbiorów

Print "DIFFERENCE OF A AND B:"
s_difference ( A, B, C )
s_print ( c ): Print
Print "SIZE OF DIFFERENCE IS";s_size ( c )
Print

' Podzbiór

s_union ( A, A, C )        ' Kopiujemy A do C
For i = 1 To 7          ' Usuwamy 7 elementów
 s_remove ( C, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) )
Next
Print "IS:";
s_print ( c )
Print " SUBSET OF A?"
If s_subset ( C, A ) = 1 Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

s_difference ( B, A, C )
For i = 1 To 12          ' Usuwamy 12 elementów
 s_remove ( C, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) )
Next
Print "IS:"
s_print ( c )
Print " SUBSET OF A?"
If s_subset ( C, A ) = 1 Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

' Usuwanie

Print "FROM A WE REMOVE";
For i = 1 To 5
 x = -20 + Int ( rnd( ) * 41 )
 Print Using "& ";x;
 s_remove ( A, x )
Next
Print
Print "A:"
s_print ( A ): Print
Print "SIZE OF A IS";s_size ( A )
Print

' Sprawdzamy obecność wybranych elementów w B

For i = 1 To 10
 x = -20 + Int ( rnd( ) * 41 )
 Print Using "IS ELEMENT#### IN SET B? ";x;
 If s_isin ( B, x ) = 1 Then
 	 Print "YES"
 Else
 	 Print "NO"
 End If
Next
Print

' Sprawdzenie testu na zbiór pusty

Print "IS SET A EMPTY?"
If s_empty ( A ) = 1 Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

Print "IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?"
s_difference ( B, A, C )
s_intersection ( A, C, C )
If s_empty ( c ) = 1 Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

' Usuwamy tablice dynamiczne w zbiorach

Delete [ ] A.T
Delete [ ] B.T
Delete [ ] C.T

End
Wynik:
-17 -15 -11 -7 -6 -3 -2 7 14 15
SIZE OF A IS 10

B:
-18 -17 -14 -13 -12 -9 -7 -5 -1 6 7 10 16 18
SIZE OF B IS 14

UNION OF A AND B:
-18 -17 -15 -14 -13 -12 -11 -9 -7 -6 -5 -3 -2 -1 6 7 10 14 15 16 18
SIZE OF UNION IS 21

INTERSECTION OF A AND B:
-17 -7 7
SIZE OF INTERSECTION IS 3

DIFFERENCE OF A AND B:
-15 -11 -6 -3 -2 14 15
SIZE OF DIFFERENCE IS 7

IS:
-17 -15 -11 -7 -6 -3 14 15 SUBSET OF A?
TRUE

IS:
-13 -9 -5 -1 6 16 18 SUBSET OF A?
FALSE

FROM A WE REMOVE 12 18 -8 -3 -14
A:
-17 -15 -11 -7 -6 -2 7 14 15
SIZE OF A IS 9

IS ELEMENT  -3 IN SET B? NO
IS ELEMENT  15 IN SET B? NO
IS ELEMENT  13 IN SET B? NO
IS ELEMENT -20 IN SET B? NO
IS ELEMENT  13 IN SET B? NO
IS ELEMENT  -7 IN SET B? YES
IS ELEMENT -17 IN SET B? YES
IS ELEMENT   5 IN SET B? NO
IS ELEMENT  19 IN SET B? NO
IS ELEMENT  11 IN SET B? NO

IS SET A EMPTY?
FALSE

IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?
TRUE
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.