Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Reprezentacja zbiorów w drzewach binarnych

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Rozwiązanie

Zbiory o dowolnym zakresie wartości elementów można efektywnie realizować za pomocą drzew poszukiwań binarnych - BST. Zaletą tych drzew jest szybkość wyszukiwania elementu (O ( log n ) ). Musimy jednakże pamiętać, że zwykłe drzewa BST mogą się degenerować do list liniowych (O ( n ) ). Rozwiązaniem jest stosowanie algorytmu równoważącego drzewo binarne (np. algorytm DSW) lub wybranie innego rodzaju drzew, np. AVL, Splay lub czerwono-czarnych, które automatycznie się równoważą.

W podanych niżej algorytmach nie określamy rodzaju drzew binarnych. Może on być dowolny (BST, AVL, Splay czerwono-czarne lub inne ), jednakże każdy węzeł drzewa musi posiadać następujące pola danych:

up wskaźnik węzła nadrzędnego
left wskaźnik lewego potomka
right wskaźnik prawego potomka
key wartość elementu zbioru, keytyp_danych

Wartość elementu może należeć do dowolnego zakresu liczbowego (liczby naturalne, całkowite, rzeczywiste ). Również zakres tej wartości jest dowolny.

Oprócz wymienionych pól w strukturze węzła drzewa binarnego mogą się znaleźć pola specyficzne dla danej implementacji. Np. dla drzew czerwono-czarnych pojawi się pole color, które przechowuje informację o kolorze węzła.

Pascal
type
 PRBTNode = ^RBTNode;
 RBTNode = record
  up  : PRBTNode;
  left : PRBTNode;
  right : PRBTNode;
  key  : typ_danych;
  ...
 end;
   C++
struct RBTNode
{
 RBTNode *up, *left, *right;
 typ_danych key;
 ...
};
   Basic
Type RBTNode
 up As RBTNode Ptr
 left As RBTNode Ptr
 right As RBTNode Ptr
 key As typ_danych
 ...
End Type

Zbiór będzie reprezentowany przez zmienną, która przechowuje adres korzenia drzewa binarnego. Zmienna ta będzie przekazywana przez referencję do procedur obsługujących strukturę zbioru.

Algorytmy operacji dla zbiorów reprezentowanych drzewami binarnymi

s_isin ( A, x ) – zwraca wskazanie do węzła o wartości x, jeśli taki węzeł jest w zbiorze A, inaczej zwraca wskazanie puste nil

Algorytm przemieszcza się w dół drzewa binarnego, poczynając od korzenia. Gdy natrafi na element o wartości x, zwraca jego adres. Jeśli dotrze do liścia różnego od x, zwraca nil.

Wejście:

A  –  adres korzenia drzewa binarnego.
x  –  element badany na obecność w zbiorze, x  ∈ C

Wyjście:

Wskazanie elementu o wartości x, jeśli znajduje się w zbiorze. Inaczej wskazanie puste.

Lista kroków:

K01: Dopóki A  wskazuje węzeł drzewa,
wykonuj kroki K02...K03
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02:     Jeśli ( Akey  ) = x,
    to zakończ z wynikiem A
element znaleziony
K03:     Jeśli x  < ( Akey  ),
    to A  ← ( Aleft  )
    Inaczej A  ← ( Aright  )
szukamy dalej w lewej gałęzi drzewa
; lub w prawej w zależności od x
K04: Zakończ z wynikiem nil element nie został znaleziony

s_add ( A, x ) – dodaje element x do zbioru A.

Jeśli elementu o wartości x nie ma w zbiorze A, to zostaje on dodany. Jeśli element x jest już w zbiorze A, to nie jest dodawany ponownie.

Wejście:

A  –  referencja do wskaźnika korzenia drzewa binarnego.
x  –  element do dodania do zbioru, x  ∈ C

Wyjście:

Zbiór A z dodanym elementem x.
Zmienne pomocnicze:
s_isin ( Z, v  )  –  zwraca adres węzła o kluczu v w drzewie Z.

Lista kroków:

K01: Jeśli s_isin ( A, x  ) = nil,
to
dodaj węzeł x  do drzewa A
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02: Zakończ  

s_remove ( A, x ) – usuwa element x ze zbioru A

Jeśli element o wartości x jest w zbiorze A, to zostanie on usunięty.

Wejście:

A  –  referencja do wskaźnika korzenia drzewa binarnego.
x  –  element do usunięcia ze zbioru, x  ∈ C

Wyjście:

Zbiór A z usuniętym elementem x.
Zmienne pomocnicze:
s_isin ( Z, v  )  –  zwraca adres węzła o kluczu v  w drzewie Z
p  – wskaźnik do węzła drzewa binarnego

Lista kroków:

K01: p  ← s_isin ( A, x  ) pobieramy adres węzła o wartości x
K02: Jeśli p  ≠ nil,
to usuń z drzewa A  węzeł wskazywany przez p
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K03: Zakończ  

s_clear ( A ) – usuwa wszystkie elementy ze zbioru A. Zbiór A staje się zbiorem pustym.

Algorytm rekurencyjnie usuwa elementy z drzewa A aż do otrzymania drzewa pustego.

Wejście:

A  –  referencja do wskaźnika korzenia drzewa binarnego.

Wyjście:

Pusty zbiór A.

Lista kroków:

K01: Jeśli A  nie wskazuje węzła,
to zakończ
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02: s_clear ( Aleft  ) usuwamy rekurencyjnie lewą gałąź
K03 s_clear ( Aright  ) usuwamy rekurencyjnie prawą gałąź
K04: Usuń węzeł wskazywany przez A  
K05: A  ← węzeł pusty ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K06: Zakończ  

s_copy ( A, C )

Algorytm pomocniczy kopiuje wszystkie elementy z drzewa A do C.

Wejście:

A  –  wskaźnik korzenia drzewa A
C  – referencja do wskaźnika korzenia drzewa C.

Wyjście:

Zbiór C zawiera wszystkie elementy z A.
Zmienne pomocnicze:
s_add ( Z, x  )  –  dodaje węzeł x do drzewa Z

Lista kroków:

K01: Jeśli A  nie wskazuje węzła, to zakończ ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02: s_add ( C, ( Akey  ) ) do C wstawiamy węzeł bieżący
K03: s_copy ( ( Aleft  ), C  ) rekurencyjnie kopiujemy lewe poddrzewo
K04: s_copy ( ( Aright  ), C  ) rekurencyjnie kopiujemy prawe poddrzewo
K05: Zakończ  

s_union ( A, B, C ) – zwraca sumę zbiorów A i B

Algorytm kopiuje wszystkie elementy z drzewa A do C, a następnie z B do C.

Wejście:

A, B  –  wskaźniki korzeni drzew A i B.
C  – referencja do wskaźnika korzenia drzewa C.

Wyjście:

Zbiór C zawiera sumę zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
s_clear ( Z  )  –  usuwa ze zbioru Z  wszystkie elementy.
s_copy ( Y, Z )  –  kopiuje elementy z Y do Z.

Lista kroków:

K01: s_clear ( C  ) dla pewności usuwamy wszystkie węzły z C
K02: s_copy ( A, C  ) kopiujemy A do C
K03: s_copy ( B, C  ) kopiujemy B do C
K04: Zakończ  

s_icopy ( A, B, C )

Algorytm pomocniczy kopiuje do C elementy drzewa A, jeśli ich wartości znajdują się również w drzewie B.

Wejście:

A, B  –  wskaźniki korzeni drzew A i B.
C  – referencja do wskaźnika korzenia drzewa C.

Wyjście:

Zbiór C zawiera wszystkie część wspólną zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
s_isin ( Z, x  )  –  zwraca adres węzła o wartości x w drzewie Z.
s_add ( Z, x  )  –  dodaje węzeł o wartości x do drzewa Z.

Lista kroków:

K01: Jeśli A  nie wskazuje węzła,
to zakończ
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02: Jeśli s_isin ( B, ( A→key  ) ) ≠ nil,
to s_add ( C, ( Akey  ) )
do C wstawiamy element z A, jeśli jest on również w B
K03: s_icopy ( ( Aleft  ), B, C  ) rekurencyjnie przetwarzamy lewe poddrzewo
K04: s_icopy ( ( Aright  ), B, C  ) rekurencyjnie przetwarzamy prawe poddrzewo
K05: Zakończ  

s_intersection ( A, B, C ) – zwraca iloczyn zbiorów A i B

Algorytm tworzy w drzewie C iloczyn zbiorów A i B.

Wejście:

A, B  –  wskaźniki korzeni drzew A i B.
C  – referencja do wskaźnika korzenia drzewa C

Wyjście:

Zbiór C zawiera iloczyn zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
s_clear ( Z  )  –  usuwa ze zbioru Z  wszystkie elementy.
s_icopy ( X, Y, Z )  –  umieszcza w Z iloczyn zbiorów X i Y.

Lista kroków:

K01: s_clear ( C  ) czyścimy drzewo C
K02: s_icopy ( A, B, C  ) tworzymy w C iloczyn A i B
K03: Zakończ  

s_dcopy ( A, B, C )

Algorytm pomocniczy kopiuje do C elementy drzewa A, jeśli ich wartości nie występują w drzewie B.

Wejście:

A, B  –  wskaźniki korzeni drzew A i B.
C  – referencja do wskaźnika korzenia drzewa C.

Wyjście:

Zbiór C zawiera wszystkie część wspólną zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
s_isin ( Z, x  )  –  zwraca adres węzła o wartości x w drzewie Z.
s_add ( Z, x  )  –  dodaje węzeł o wartości x do drzewa Z.

Lista kroków:

K01: Jeśli A  nie wskazuje węzła,
to zakończ
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02: Jeśli s_isin ( B, ( A→key  ) ) = nil,
to
s_add ( C, ( Akey  ) )
do C wstawiamy element z A, jeśli nie ma go w B
K03: s_dcopy ( ( Aleft  ), C  ) rekurencyjnie przetwarzamy lewe poddrzewo
K04: s_dcopy ( ( Aright  ), C  ) rekurencyjnie przetwarzamy prawe poddrzewo
K05: Zakończ  

s_difference ( A, B, C ) – zwraca różnicę zbiorów A i B

Algorytm tworzy w drzewie C różnicę zbiorów A i B.

Wejście:

A, B  –  wskaźniki korzeni drzew A i B.
C  – referencja do wskaźnika korzenia drzewa C.

Wyjście:

Zbiór C zawiera iloczyn zbiorów A i B.
Zmienne pomocnicze:
s_clear ( Z  )  –  usuwa ze zbioru Z  wszystkie elementy.
s_icopy ( X, Y, Z )  –  umieszcza w Z iloczyn zbiorów X i Y.

Lista kroków:

K01: s_clear ( C  ) czyścimy drzewo C
K02: s_dcopy ( A, B, C  ) tworzymy w C różnicę A i B
K03: Zakończ  

s_subset ( A, B ) – zwraca true, jeśli zbiór A jest podzbiorem zbioru B, inaczej zwraca false.

Algorytm sprawdza, czy wszystkie elementy drzewa A posiadają swoje odpowiedniki w drzewie B.

Wejście:

A, B  –  wskaźniki korzeni drzew A i B.

Wyjście:

true  –  zbiór A jest podzbiorem zbioru B.
false  –  zbiór A nie jest podzbiorem zbioru B.
Zmienne pomocnicze:
s_isin ( Z, x  )  –  zwraca adres węzła o wartości x w drzewie Z.

Lista kroków:

K01: Jeśli A  nie wskazuje węzła,
to zakończ z wynikiem true
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02: Jeśli s_isin ( B, ( Akey  ) ) = nil,
to zakończ z wynikiem false
element z A nie występuje w B
K03: Zakończ z wynikiem:
s_subset ( ( A→left ), B ) obrazek s_subset ( ( A→right ), B )
przetwarzamy rekurencyjnie węzły potomne

s_cnt ( A, cnt )

Algorytm pomocniczy zlicza rekurencyjnie węzły w drzewie A.

Wejście:

A  –  wskaźnik korzenia drzewa A.
cnt  –  referencja do zmiennej licznika.

Wyjście:

cnt  zawiera liczbę węzłów.

Lista kroków:

K01: Jeśli A  nie wskazuje węzła,
to zakończ
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa
K02: cnt  ← cnt  + 1 mamy węzeł, zwiększamy licznik
K03: s_cnt ( ( Aleft  ), cnt  ) zliczamy węzły w lewym poddrzewie
K04: s_cnt ( ( Aright  ), cnt  ) zliczamy węzły w prawym poddrzewie
K05: Zakończ  

s_size ( A ) – zwraca liczbę elementów zawartych w zbiorze A

Algorytm zlicza węzły w drzewie A i zwraca ich liczbę.

Wejście:

A  –  wskaźnik korzenia drzewa A.

Wyjście:

Liczba elementów w A.
Zmienne pomocnicze:
cnt  –  licznik węzłów, cnt symbol C.

Lista kroków:

K01: cnt  ← 0 zerujemy licznik
K02: s_cnt ( A, cnt  ) zliczamy węzły
K03: Zakończ z wynikiem cnt  

s_empty ( A ) – zwraca true, jeśli zbiór A jest pusty, inaczej zwraca false

Algorytm zwraca true, jeśli korzeń drzewa jest pustym węzłem.

Wejście:

A  –  wskaźnik korzenia drzewa A.

Wyjście:

true  –  zbiór A  jest pusty.
false  –  zbiór A  nie jest pusty.

Lista kroków:

K01: Jeśli A  nie wskazuje węzła,
to zakończ z wynikiem true
Inaczej zakończ z wynikiem false
ta operacja jest zależna od przyjętej struktury drzewa

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program testuje wszystkie funkcje obsługi zbiorów opartych na drzewach binarnych. Wyjaśnienie wykonywanych operacji znajduje się w komentarzach wewnątrz programu. Za drzewo binarne przyjęliśmy model drzew czerwono-czarnych.
Pascal
// Zbiory zaimplementowane w drzewach czerwono-czarnych
// Data  : 9.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------------------

program sets;

// Definicja węzła drzewa czerwono-czarnego

type
 PRBTNode = ^RBTNode;
 RBTNode = record
  up  : PRBTNode;
  left : PRBTNode;
  right : PRBTNode;
  key  : integer;
  color : char;
 end;

// Zmienne globalne

var
 S : RBTNode = ( up:@S;left:@S;right:@S;key:0;color:'B' ); // Węzeł strażnika

// Procedury obsługi drzew czerwono-czarnych

// Wykonuje rotację w lewo względem A
//-----------------------------------
procedure rot_L ( var root : PRBTNode; A : PRBTNode );
var
 B, p : PRBTNode;
begin
 B := A^.right;
 if B <> @S then
 begin
  p := A^.up;
  A^.right := B^.left;
  if A^.right <> @S then A^.right^.up := A;

  B^.left := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> @S then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Wykonuje rotację w prawo względem A
//------------------------------------
procedure rot_R ( var root : PRBTNode; A : PRBTNode );
var
 B, p : PRBTNode;
begin
 B := A^.left;
 if B <> @S then
 begin
  p := A^.up;
  A^.left := B^.right;
  if A^.left <> @S then A^.left^.up := A;

  B^.right := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> @S then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Wstawia do drzewa węzeł o kluczu k
//-----------------------------------
procedure insertRBT ( var root : PRBTNode; k : integer );
var
 X, Y : PRBTNode;
begin
 new ( X );        // Tworzymy nowy węzeł
 X^.left := @S;     // Inicjujemy pola
 X^.right := @S;
 X^.up  := root;
 X^.key  := k;
 if X^.up = @S then root := X // X staje się korzeniem
 else
 while true do      // Szukamy liścia do zastąpienia przez X
 begin
  if k < X^.up^.key then
  begin
   if X^.up^.left = @S then
   begin
    X^.up^.left := X; // X zastępuje lewy liść
    break;
   end;
   X^.up := X^.up^.left;
  end
  else
  begin
   if X^.up^.right = @S then
   begin
    X^.up^.right := X; // X zastępuje prawy liść
    break;
   end;
   X^.up := X^.up^.right;
  end;
 end;
 X^.color := 'R';     // Węzeł kolorujemy na czerwono
 while( X <> root ) and ( X^.up^.color = 'R' ) do
 begin
  if X^.up = X^.up^.up^.left then
  begin
   Y := X^.up^.up^.right; // Y -> wujek X

   if Y^.color = 'R' then // Przypadek 1
   begin
    X^.up^.color := 'B';
    Y^.color := 'B';
    X^.up^.up^.color := 'R';
    X := X^.up^.up;
    continue;
   end;

   if X = X^.up^.right then // Przypadek 2
   begin
    X := X^.up;
    rot_L ( root, X );
   end;

   X^.up^.color := 'B'; // Przypadek 3
   X^.up^.up^.color := 'R';
   rot_R ( root, X^.up^.up );
   break;
  end
  else
  begin         // Przypadki lustrzane
   Y := X^.up^.up^.left;

   if Y^.color = 'R' then // Przypadek 1
   begin
    X^.up^.color := 'B';
    Y^.color := 'B';
    X^.up^.up^.color := 'R';
    X := X^.up^.up;
    continue;
   end;

   if X = X^.up^.left then // Przypadek 2
   begin
    X := X^.up;
    rot_R ( root, X );
   end;

   X^.up^.color := 'B'; // Przypadek 3
   X^.up^.up^.color := 'R';
   rot_L ( root, X^.up^.up );
   break;
  end;
 end;
 root^.color := 'B';
end;

// Wyszukuje najmniejszy węzeł w poddrzewie
// o korzeniu p
//-----------------------------------------
function minRBT ( p : PRBTNode ) : PRBTNode;
begin
 if p <> @S then
  while p^.left <> @S do
   p := p^.left;
 minRBT := p;
end;

// Zwraca następnik p
//-------------------
function succRBT ( p : PRBTNode ) : PRBTNode;
var
 r : PRBTNode;
begin
 succRBT := @S;
 if p <> @S then
 begin
  if p^.right <> @S then succRBT := minRBT ( p^.right )
  else
  begin
   r := p^.up;
   while( r <> @S ) and ( p = r^.right ) do
   begin
    p := r;
    r := r^.up;
   end;
   succRBT := r;
  end;
 end;
end;

// Usuwa z drzewa węzeł X
//-----------------------
procedure removeRBT ( var root : PRBTNode; X : PRBTNode );
var
 W, Y, Z : PRBTNode;
begin
 if( X^.left = @S ) or ( X^.right = @S ) then Y := X
 else Y := succRBT ( X );

 if Y^.left <> @S then Z := Y^.left
 else Z := Y^.right;

 Z^.up := Y^.up;

 if Y^.up = @S then root := Z
 else if Y = Y^.up^.left then Y^.up^.left := Z
 else             Y^.up^.right := Z;

 if Y <> X then X^.key := Y^.key;

 if Y^.color = 'B' then  // Naprawa struktury drzewa czerwono-czarnego
  while( Z <> root ) and ( Z^.color = 'B' ) do
   if Z = Z^.up^.left then
   begin

    W := Z^.up^.right;

    if W^.color = 'R' then
    begin       // Przypadek 1
     W^.color := 'B';
     Z^.up^.color := 'R';
     rot_L ( root, Z^.up );
     W := Z^.up^.right;
    end;

    if( W^.left^.color = 'B' ) and ( W^.right^.color = 'B' ) then
    begin       // Przypadek 2
     W^.color := 'R';
     Z := Z^.up;
     continue;
    end;

    if W^.right^.color = 'B' then
    begin       // Przypadek 3
     W^.left^.color := 'B';
     W^.color := 'R';
     rot_R ( root, W );
     W := Z^.up^.right;
    end;

    W^.color := Z^.up^.color; // Przypadek 4
    Z^.up^.color := 'B';
    W^.right^.color := 'B';
    rot_L ( root, Z^.up );
    Z := root;     // To spowoduje zakończenie pętli
   end
   else
   begin        // Przypadki lustrzane
    W := Z^.up^.left;

    if W^.color = 'R' then
    begin       // Przypadek 1
     W^.color := 'B';
     Z^.up^.color := 'R';
     rot_R ( root, Z^.up );
     W := Z^.up^.left;
    end;

    if( W^.left^.color = 'B' ) and ( W^.right^.color = 'B' ) then
    begin       // Przypadek 2
     W^.color := 'R';
     Z := Z^.up;
     continue;
    end;

    if W^.left^.color = 'B' then
    begin       // Przypadek 3
     W^.right^.color := 'B';
     W^.color := 'R';
     rot_L ( root, W );
     W := Z^.up^.left;
    end;

    W^.color := Z^.up^.color; // Przypadek 4
    Z^.up^.color := 'B';
    W^.left^.color := 'B';
    rot_R ( root, Z^.up );
    Z := root;     // To spowoduje zakończenie pętli
   end;

 Z^.color := 'B';
 dispose ( Y );
end;

// Procedury obsługi zbioru

// Szuka w drzewie węzła o danej wartości klucza x. Jeśli węzeł zostanie
// znaleziony, to zwraca jego adres. Inaczej zwraca wskazanie puste.
//----------------------------------------------------------------------
function s_isin ( A:PRBTNode; x : integer ) : PRBTNode;
begin
 while A <> @S do
 begin
  if A^.key = x then Exit ( A ); // Węzeł znaleziony
  if x < A^.key then A := A^.left
  else A := A^.right;
 end;
 s_isin := nil;      // Węzeł nieznaleziony
end;

// Dodaje do drzewa nowy węzeł, jesli w drzewie takiego węzła jeszcze nie ma
//--------------------------------------------------------------------------
procedure s_add ( var A : PRBTNode; x : integer );
begin
 if s_isin ( A, x ) = nil then insertRBT ( A, x );
end;

// Wyszukuje w drzewie węzeł o kluczu x i usuwa go
//------------------------------------------------
procedure s_remove ( var A : PRBTNode; x : integer );
var
 p : PRBTNode;
begin
 p := s_isin ( A, x );  // Szukamy węzła o kluczu x
 if p <> nil then removeRBT ( A, p );
end;

// Usuwa wszystkie węzły z drzewa
//-------------------------------
procedure s_clear ( var A : PRBTNode );
begin
 if A <> @S then
 begin
  s_clear ( A^.left );  // Rekurencyjnie usuwamy lewe poddrzewo
  s_clear ( A^.right ); // Rekurencyjnie usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( A );     // Usuwamy węzeł
  A := @S;
 end;
end;

// Procedura kopiuje elementy z drzewa A do C
//-------------------------------------------
procedure s_copy ( A : PRBTNode; var C : PRBTNode );
begin
 if A <> @S then
 begin
  s_add ( C, A^.key );  // Dodajemy do C klucz bieżącego węzła
  s_copy ( A^.left, C ); // Rekurencyjnie dodajemy do C lewe poddrzewo
  s_copy ( A^.right, C );// Rekurencyjnie dodajemy do C prawe poddrzewo
 end;
end;

// Procedura tworzy sumę zbiorów A i B w C
//----------------------------------------
procedure s_union ( A, B : PRBTNode; var C : PRBTNode );
begin
 s_clear ( c );      // Czyścimy C
 s_copy ( A, C );     // W C umieszczamy A
 s_copy ( B, C );     // Dodajemy B do C
end;

// Procedura kopiuje do C te elementy A, które również są w B
//-----------------------------------------------------------
procedure s_icopy ( A, B : PRBTNode; var C : PRBTNode );
begin
 if A <> @S then
 begin
  if s_isin ( B, A^.key ) <> nil then s_add ( C, A^.key );
  s_icopy ( A^.left, B, C );
  s_icopy ( A^.right, B, C );
 end;
end;

// Procedura tworzy w C iloczyn zbiorów A i B
//-------------------------------------------
procedure s_intersection ( A, B : PRBTNode; var C : PRBTNode );
begin
 s_clear ( c );      // Czyścimy C
 s_icopy ( A, B, C );   // Tworzymy iloczyn zbiorów
end;

// Procedura kopiuje do C te elementy A, których nie ma w B
//---------------------------------------------------------
procedure s_dcopy ( A, B : PRBTNode; var C : PRBTNode );
begin
 if A <> @S then
 begin
  if s_isin ( B, A^.key ) = nil then s_add ( C, A^.key );
  s_dcopy ( A^.left, B, C );
  s_dcopy ( A^.right, B, C );
 end;
end;

// Procedura tworzy w C różnicę zbiorów A i B
//-------------------------------------------
procedure s_difference ( A, B : PRBTNode; var C : PRBTNode );
begin
 s_clear ( c );      // Czyścimy C
 s_dcopy ( A, B, C );   // Tworzymy różnicę zbiorów
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli zbiór A jest podzbiorem B
//-----------------------------------------------------
function s_subset ( A, B : PRBTNode ) : boolean;
begin
 if A = @S then Exit ( true );
 if s_isin ( B, A^.key ) = nil then Exit ( false );
 s_subset := s_subset ( A^.left, B ) and s_subset ( A^.right, B );
end;

// Procedura zlicza rekurencyjnie węzły w drzewie
//-----------------------------------------------
procedure s_cnt ( A : PRBTNode; var cnt : integer );
begin
 if A <> @S then
 begin
  inc ( cnt );      // Zliczamy węzeł bieżący
  s_cnt ( A^.left, cnt ); // Rekurencyjnie liczymy węzły w lewym poddrzewie
  s_cnt ( A^.right, cnt );// Rekurencyjnie liczymy węzły w prawym poddrzewie
 end;
end;

// Funkcja oblicza liczbę węzłów w drzewie
//----------------------------------------
function s_size ( A : PRBTNode ) : integer;
var
 cnt : integer;     // Licznik węzłów
begin
 cnt := 0;        // Zerujemy licznik
 s_cnt ( A, cnt );    // Zliczamy węzły
 s_size := cnt;     // Zwracamy wynik
end;

// Funkcja zwraca true, jeśli zbiór jest pusty
//--------------------------------------------
function s_empty ( A : PRBTNode ) : boolean;
begin
 s_empty := A = @S;
end;

// Procedura rekurencyjnie wyświetla zawartość drzewa
//---------------------------------------------------
procedure s_print ( A : PRBTNode );
begin
 if A <> @S then
 begin
  s_print ( A^.left );
  write ( A^.key, ' ' );
  s_print ( A^.right );
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 A, B, C, D : PRBTNode;
 i, x   : integer;

begin
 randomize;       // Inicjujemy generator pseudolosowy

 // Tworzymy puste zbiory

 A := @S;
 B := @S;
 C := @S;
 D := @S;

 // Do zbioru A dodajemy 10 losowych elementów

 for i := 1 to 10 do s_add ( A, -20 + random ( 41 ) );

 // Do zbioru B dodajemy 15 losowych elementów

 for i := 1 to 15 do s_add ( B, -20 + random ( 41 ) );

 // Wyświetlamy je

 writeln ( 'A:' );
 s_print ( A ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF A IS ', s_size ( A ) );
 writeln;
 writeln ( 'B:' );
 s_print ( B ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF B IS ', s_size ( B ) );

 // Suma zbiorów

 writeln;
 writeln ( 'UNION OF A AND B:' );
 s_union ( A, B, C );
 s_print ( c ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF UNION IS ', s_size ( c ) );

 // Iloczyn zbiorów

 writeln;
 writeln ( 'INTERSECTION OF A AND B:' );
 s_intersection ( A, B, C );
 s_print ( c ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF INTERSECTION IS ', s_size ( c ) );

 // Różnica zbiorów

 writeln;
 writeln ( 'DIFFERENCE OF A AND B:' );
 s_difference ( A, B, C );
 s_print ( c ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF DIFFERENCE IS ', s_size ( c ) );

 // Podzbiór

 s_union ( A, A, C );      // Kopiujemy A do C
 for i := 1 to 7 do       // Usuwamy 7 elementów
  s_remove ( C, -20 + random ( 41 ) );
 writeln;
 writeln ( 'IS:' );
 s_print ( c );
 writeln ( ' SUBSET OF A?' );
 writeln ( s_subset ( C, A ) );

 s_difference ( B, A, C );
 for i := 1 to 12 do       // Usuwamy 12 elementów
  s_remove ( C, -20 + random ( 41 ) );
 writeln;
 writeln ( 'IS:' );
 s_print ( c );
 writeln ( ' SUBSET OF A?' );
 writeln ( s_subset ( C, A ) );

 // Usuwanie

 writeln;
 write ( 'FROM A WE REMOVE' );
 for i := 1 to 5 do
 begin
  x := -20 + random ( 41 );
  write ( x:4 );
  s_remove ( A, x );
 end;
 writeln;
 writeln ( 'A:' ); s_print ( A ); writeln;
 writeln ( 'SIZE OF A IS ', s_size ( A ) );
 writeln;

 // Sprawdzamy obecność wybranych elementów w B

 for i := 1 to 10 do
 begin
  x := -20 + random ( 41 );
  write ( 'IS ELEMENT', x:4, ' IN SET B? ' );
  if s_isin ( B, x ) <> nil then writeln ( 'YES' ) else writeln ( 'NO' );
 end;
 writeln;

 // Sprawdzenie testu na zbiór pusty

 writeln ( 'IS SET A EMPTY?' );
 writeln ( s_empty ( A ) );
 writeln;

 writeln ( 'IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?' );
 s_difference ( B, A, C );
 s_intersection ( A, C, D );
 writeln ( s_empty ( D ) );
 writeln;

 // Usuwamy zbiory

 s_clear ( A );
 s_clear ( B );
 s_clear ( c );
 s_clear ( D );

end.
C++
// Zbiory zaimplementowane w drzewach czerwono-czarnych
// Data  : 9.07.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Definicja węzła drzewa czerwono-czarnego

struct RBTNode
{
 RBTNode * up;
 RBTNode * left;
 RBTNode * right;
 int key;
 char color;
};

// Zmienne globalne

RBTNode S = {&S, &S, &S, 0, 'B'};

// Procedury obsługi drzew czerwono-czarnych

// Wykonuje rotację w lewo względem A
//-----------------------------------
void rot_L ( RBTNode * & root, RBTNode * A )
{
 RBTNode * B, * p;

 B = A->right;
 if( B != &S )
 {
  p = A->up;
  A->right = B->left;
  if( A->right != &S ) A->right->up = A;

  B->left = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p != &S )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Wykonuje rotację w prawo względem A
//------------------------------------
void rot_R ( RBTNode * & root, RBTNode * A )
{
 RBTNode * B, * p;

 B = A->left;
 if( B != &S )
 {
  p = A->up;
  A->left = B->right;
  if( A->left != &S ) A->left->up = A;

  B->right = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p != &S )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Wstawia do drzewa węzeł o kluczu k
//-----------------------------------
void insertRBT ( RBTNode * & root, int k )
{
 RBTNode * X, * Y;

 X = new RBTNode;        // Tworzymy nowy węzeł
 X->left = &S;         // Inicjujemy pola
 X->right = &S;
 X->up  = root;
 X->key  = k;
 if( X->up == &S ) root = X;   // X staje się korzeniem
 else
 while( true )          // Szukamy liścia do zastąpienia przez X
 {
  if( k < X->up->key )
  {
   if( X->up->left == &S )
   {
    X->up->left = X;     // X zastępuje lewy liść
    break;
   }
   X->up = X->up->left;
  }
  else
  {
   if( X->up->right == &S )
   {
    X->up->right = X;     // X zastępuje prawy liść
    break;
   }
   X->up = X->up->right;
  }
 }
 X->color = 'R';         // Węzeł kolorujemy na czerwono
 while( ( X != root ) && ( X->up->color == 'R' ) )
 {
  if( X->up == X->up->up->left )
  {
   Y = X->up->up->right;    // Y -> wujek X

   if( Y->color == 'R' )    // Przypadek 1
   {
    X->up->color = 'B';
    Y->color = 'B';
    X->up->up->color = 'R';
    X = X->up->up;
    continue;
   }

   if( X == X->up->right )   // Przypadek 2
   {
    X = X->up;
    rot_L ( root, X );
   }

   X->up->color = 'B';     // Przypadek 3
   X->up->up->color = 'R';
   rot_R ( root, X->up->up );
   break;
  }
  else
  {               // Przypadki lustrzane
   Y = X->up->up->left;

   if( Y->color == 'R' )    // Przypadek 1
   {
    X->up->color = 'B';
    Y->color = 'B';
    X->up->up->color = 'R';
    X = X->up->up;
    continue;
   }

   if( X == X->up->left )   // Przypadek 2
   {
    X = X->up;
    rot_R ( root, X );
   }

   X->up->color = 'B';     // Przypadek 3
   X->up->up->color = 'R';
   rot_L ( root, X->up->up );
   break;
  }
 }
 root->color = 'B';
}

// Wyszukuje najmniejszy węzeł w poddrzewie
// o korzeniu p
//-----------------------------------------
RBTNode * minRBT ( RBTNode * p )
{
 if( p != &S )
  while( p->left != &S ) p = p->left;
 return p;
}

// Zwraca następnik p
//-------------------
RBTNode * succRBT ( RBTNode * p )
{
 RBTNode * r;

 if( p != &S )
 {
  if( p->right != &S ) return minRBT ( p->right );
  else
  {
   r = p->up;
   while( ( r != &S ) && ( p == r->right ) )
   {
    p = r;
    r = r->up;
   }
   return r;
  }
 }
 return &S;
}

// Usuwa z drzewa węzeł X
//-----------------------
void removeRBT ( RBTNode * & root, RBTNode * X )
{
 RBTNode * W, * Y, * Z;

 if( ( X->left == &S ) || ( X->right == &S ) ) Y = X;
 else Y = succRBT ( X );

 if( Y->left != &S ) Z = Y->left;
 else Z = Y->right;

 Z->up = Y->up;

 if( Y->up == &S ) root = Z;
 else if( Y == Y->up->left ) Y->up->left = Z;
 else Y->up->right = Z;

 if( Y != X ) X->key = Y->key;

 if( Y->color == 'B' )       // Naprawa struktury drzewa czerwono-czarnego
  while( ( Z != root ) && ( Z->color == 'B' ) )
   if( Z == Z->up->left )
   {
    W = Z->up->right;

    if( W->color == 'R' )
    {              // Przypadek 1
     W->color = 'B';
     Z->up->color = 'R';
     rot_L ( root, Z->up );
     W = Z->up->right;
    }

    if( ( W->left->color == 'B' ) && ( W->right->color == 'B' ) )
    {              // Przypadek 2
     W->color = 'R';
     Z = Z->up;
     continue;
    }

    if( W->right->color == 'B' )
    {              // Przypadek 3
     W->left->color = 'B';
     W->color = 'R';
     rot_R ( root, W );
     W = Z->up->right;
    }

    W->color = Z->up->color;  // Przypadek 4
    Z->up->color = 'B';
    W->right->color = 'B';
    rot_L ( root, Z->up );
    Z = root;          // To spowoduje zakończenie pętli
   }
   else
   {               // Przypadki lustrzane
    W = Z->up->left;

    if( W->color == 'R' )
    {              // Przypadek 1
     W->color = 'B';
     Z->up->color = 'R';
     rot_R ( root, Z->up );
     W = Z->up->left;
    }

    if( ( W->left->color == 'B' ) && ( W->right->color == 'B' ) )
    {              // Przypadek 2
     W->color = 'R';
     Z = Z->up;
     continue;
    }

    if( W->left->color == 'B' )
    {              // Przypadek 3
     W->right->color = 'B';
     W->color = 'R';
     rot_L ( root, W );
     W = Z->up->left;
    }

    W->color = Z->up->color;  // Przypadek 4
    Z->up->color = 'B';
    W->left->color = 'B';
    rot_R ( root, Z->up );
    Z = root;          // To spowoduje zakończenie pętli
   }

 Z->color = 'B';

 delete Y;
}

// Procedury obsługi zbioru

// Szuka w drzewie węzła o danej wartości klucza x. Jeśli węzeł zostanie
// znaleziony, to zwraca jego adres. Inaczej zwraca wskazanie puste.
//----------------------------------------------------------------------
RBTNode * s_isin ( RBTNode * A, int x )
{
 while( A != &S )
 {
  if( A->key == x ) return A;  // Węzeł znaleziony
  if( x < A->key ) A = A->left;
  else A = A->right;
 }
 return NULL;          // Węzeł nieznaleziony
}

// Dodaje do drzewa nowy węzeł, jeśli w drzewie takiego węzła jeszcze nie ma
//--------------------------------------------------------------------------
void s_add ( RBTNode * & A, int x )
{
 if( !s_isin ( A, x ) ) insertRBT ( A, x );
}

// Wyszukuje w drzewie węzeł o kluczu x i usuwa go
//------------------------------------------------
void s_remove ( RBTNode * & A, int x )
{
 RBTNode * p = s_isin ( A, x ); // Szukamy węzła o kluczu x
 if( p ) removeRBT ( A, p );
}

// Usuwa wszystkie węzły z drzewa
//-------------------------------
void s_clear ( RBTNode * & A )
{
 if( A != &S )
 {
  s_clear ( A->left );     // Rekurencyjnie usuwamy lewe poddrzewo
  s_clear ( A->right );     // Rekurencyjnie usuwamy prawe poddrzewo
  delete A;           // Usuwamy węzeł
  A = &S;
 }
}

// Procedura kopiuje elementy z drzewa A do C
//-------------------------------------------
void s_copy ( RBTNode * A, RBTNode * & C )
{
 if( A != &S )
 {
  s_add ( C, A->key );     // Dodajemy do C klucz bieżącego węzła
  s_copy ( A->left, C );    // Rekurencyjnie dodajemy do C lewe poddrzewo
  s_copy ( A->right, C );    // Rekurencyjnie dodajemy do C prawe poddrzewo
 }
}

// Procedura tworzy sumę zbiorów A i B w C
//----------------------------------------
void s_union ( RBTNode * A, RBTNode * B, RBTNode * & C )
{
 s_clear ( c );         // Czyścimy C
 s_copy ( A, C );        // W C umieszczamy A
 s_copy ( B, C );        // Dodajemy B do C
}

// Procedura kopiuje do C te elementy A, które również są w B
//-----------------------------------------------------------
void s_icopy ( RBTNode * A, RBTNode * B, RBTNode * & C )
{
 if( A != &S )
 {
  if( s_isin ( B, A->key ) ) s_add ( C, A->key );
  s_icopy ( A->left, B, C );
  s_icopy ( A->right, B, C );
 }
}

// Procedura tworzy w C iloczyn zbiorów A i B
//-------------------------------------------
void s_intersection ( RBTNode * A, RBTNode * B, RBTNode * & C )
{
 s_clear ( c );         // Czyścimy C
 s_icopy ( A, B, C );      // Tworzymy iloczyn zbiorów
}

// Procedura kopiuje do C te elementy A, których nie ma w B
//---------------------------------------------------------
void s_dcopy ( RBTNode * A, RBTNode * B, RBTNode * & C )
{
 if( A != &S )
 {
  if( !s_isin ( B, A->key ) ) s_add ( C, A->key );
  s_dcopy ( A->left, B, C );
  s_dcopy ( A->right, B, C );
 }
}

// Procedura tworzy w C różnicę zbiorów A i B
//-------------------------------------------
void s_difference ( RBTNode * A, RBTNode * B, RBTNode * & C )
{
 s_clear ( c );         // Czyścimy C
 s_dcopy ( A, B, C );      // Tworzymy różnicę zbiorów
}

// Funkcja zwraca true, jeśli zbiór A jest podzbiorem B
//-----------------------------------------------------
bool s_subset ( RBTNode * A, RBTNode * B )
{
 if( A == &S ) return true;
 if( !s_isin ( B, A->key ) ) return false;
 return s_subset ( A->left, B ) && s_subset ( A->right, B );
}

// Procedura zlicza rekurencyjnie węzły w drzewie
//-----------------------------------------------
void s_cnt ( RBTNode * A, int & cnt )
{
 if( A != &S )
 {
  cnt++;            // Zliczamy węzeł bieżący
  s_cnt ( A->left, cnt );    // Rekurencyjnie liczymy węzły w lewym poddrzewie
  s_cnt ( A->right, cnt );   // Rekurencyjnie liczymy węzły w prawym poddrzewie
 }
}

// Funkcja oblicza liczbę węzłów w drzewie
//----------------------------------------
int s_size ( RBTNode * A )
{
 int cnt = 0;          // Zerujemy licznik
 s_cnt ( A, cnt );        // Zliczamy węzły
 return cnt;           // Zwracamy wynik
}

// Funkcja zwraca true, jeśli zbiór jest pusty
//--------------------------------------------
bool s_empty ( RBTNode * A )
{
 return A == &S;
}

// Procedura rekurencyjnie wyświetla zawartość drzewa
//---------------------------------------------------
void s_print ( RBTNode * A )
{
 if( A != &S )
 {
  s_print ( A->left );
  cout << A->key << " ";
  s_print ( A->right );
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 RBTNode *A, *B, *C, *D;
 int i, x;

 srand ( time ( NULL ) );    // Inicjujemy generator pseudolosowy

 // Tworzymy puste zbiory

 A = B = C = D = &S;

 // Do zbioru A dodajemy 10 losowych elementów

 for( i = 0; i < 10; i++ ) s_add ( A, -20 + ( rand( ) % 41 ) );

 // Do zbioru B dodajemy 15 losowych elementów

 for( i = 0; i < 15; i++ ) s_add ( B, -20 + ( rand( ) % 41 ) );

 // Wyświetlamy je

 cout << "A:" << endl;
 s_print ( A );
 cout << endl << "SIZE OF A IS " << s_size ( A ) << endl
    << endl << "B:" << endl;
 s_print ( B );;
 cout << endl << "SIZE OF B IS " <<s_size ( B ) << endl << endl

 // Suma zbiorów

    << "UNION OF A AND B:" << endl;
 s_union ( A, B, C );
 s_print ( c );
 cout << endl << "SIZE OF UNION IS " << s_size ( c ) << endl << endl

 // Iloczyn zbiorów

    << "INTERSECTION OF A AND B:" << endl;
 s_intersection ( A, B, C );
 s_print ( c );
 cout << endl << "SIZE OF INTERSECTION IS " << s_size ( c ) << endl << endl

 // Różnica zbiorów

    << "DIFFERENCE OF A AND B:" << endl;
 s_difference ( A, B, C );
 s_print ( c );
 cout << endl << "SIZE OF DIFFERENCE IS " << s_size ( c ) << endl << endl;

 // Podzbiór

 s_union ( A, A, C );       // Kopiujemy A do C
 for( i = 0; i < 7; i++ )     // Usuwamy 7 elementów
  s_remove ( C, -20 + ( rand( ) % 41 ) );
 cout << "IS:" << endl;
 s_print ( c );
 cout << " SUBSET OF A?" << endl
    << ( s_subset ( C, A ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl;

 s_difference ( B, A, C );
 for( i = 0; i < 12; i++ )     // Usuwamy 12 elementów
  s_remove ( C, -20 + ( rand( ) % 41 ) );
 cout << "IS:" << endl;
 s_print ( c );
 cout << " SUBSET OF A?" << endl
    << ( s_subset ( C, A ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl

 // Usuwanie

    << "FROM A WE REMOVE";
 for( i = 0; i < 5; i++ )
 {
  x = -20 + ( rand( ) % 41 );
  cout << setw ( 4 ) << x;
  s_remove ( A, x );
 }
 cout << endl << "A:" << endl;
 s_print ( A );
 cout << endl << "SIZE OF A IS " << s_size ( A ) << endl << endl;

 // Sprawdzamy obecność wybranych elementów w B

 for( i = 0; i < 10; i++ )
 {
  x = -20 + ( rand( ) % 41 );
  cout << "IS ELEMENT" << setw ( 4 ) << x << " IN SET B? "
     << ( s_isin ( B, x ) ? "YES": "NO" ) << endl;
 }

 // Sprawdzenie testu na zbiór pusty

 cout << endl << "IS SET A EMPTY?" << endl
    << ( s_empty ( A ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl

    << "IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?" << endl;
 s_difference ( B, A, C );
 s_intersection ( A, C, D );
 cout << ( s_empty ( D ) ? "YES": "NO" ) << endl << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne w zbiorach

 s_clear ( A );
 s_clear ( B );
 s_clear ( c );
 s_clear ( D );

 return 0;
}
Basic
' Zbiory zaimplementowane w drzewach czerwono-czarnych
' Data  : 9.07.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------------------------

' Definicja węzła drzewa czerwono-czarnego

Type RBTNode
 up  As RBTNode Ptr
 left As RBTNode Ptr
 right As RBTNode Ptr
 key  As Integer
 color As String * 1
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As RBTNode S => ( @S, @S, @S, 0, "B" )

' Procedury obsługi drzew czerwono-czarnych

' Wykonuje rotację w lewo względem A
'-----------------------------------
Sub rot_L ( ByRef root As RBTNode Ptr, ByVal A As RBTNode Ptr )

 Dim As RBTNode Ptr B, p

 B = A->Right
 If B <> @S Then
  p = A->up
  A->right = B->Left
  If A->right <> @S then A->right->up = A

  B->left = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p <> @S Then
   If p->left = A then p->left = B: Else p->right = B
  Else
   root = B
  End If
  
 End If
End Sub

' Wykonuje rotację w prawo względem A
'------------------------------------
Sub rot_R ( ByRef root As RBTNode Ptr, ByVal A As RBTNode Ptr )

 Dim As RBTNode Ptr B, p

 B = A->Left
 if B <> @S Then
  p = A->up
  A->left = B->Right
  if A->left <> @S Then A->left->up = A

  B->right = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p <> @S Then
   If p->left = A then p->left = B: Else p->right = B
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Wstawia do drzewa węzeł o kluczu k
'-----------------------------------
Sub insertRBT ( ByRef root As RBTNode Ptr, ByVal k As Integer )

 Dim As RBTNode Ptr X, Y

 X = new RBTNode ' Tworzymy nowy węzeł
 X->left = @S  ' Inicjujemy pola
 X->right = @S
 X->up  = root
 X->key  = k
 If X->up = @S Then
 	 root = X ' X staje się korzeniem
 Else
  Do       ' Szukamy liścia do zastąpienia przez X
 
   If k < X->up->key Then
    If X->up->left = @S Then
     X->up->left = X ' X zastępuje lewy liść
     Exit Do
    End If
    X->up = X->up->Left
   Else
    If X->up->right = @S Then
     X->up->right = X ' X zastępuje prawy liść
     Exit Do
    End If
    X->up = X->up->Right
   End If
   
  Loop
 End If
 
 X->color = "R"     ' Węzeł kolorujemy na czerwono
 
 while( X <> root ) AndAlso ( X->up->color = "R" )
  If X->up = X->up->up->Left Then

   Y = X->up->up->Right ' Y -> wujek X

   If Y->color = "R" Then ' Przypadek 1
    X->up->color = "B"
    Y->color = "B"
    X->up->up->color = "R"
    X = X->up->up
    Continue While
   End If

   If X = X->up->Right Then ' Przypadek 2
    X = X->up
    rot_L ( root, X )
   End If

   X->up->color = "B" ' Przypadek 3
   X->up->up->color = "R"
   rot_R ( root, X->up->up )
   Exit While
  
  Else       ' Przypadki lustrzane
   
   Y = X->up->up->Left

   if Y->color = "R" Then ' Przypadek 1
    X->up->color = "B"
    Y->color = "B"
    X->up->up->color = "R"
    X = X->up->up
    Continue While
   End If

   if X = X->up->Left Then ' Przypadek 2
    X = X->up
    rot_R ( root, X )
   End If

   X->up->color = "B" ' Przypadek 3
   X->up->up->color = "R"
   rot_L ( root, X->up->up )
   Exit While
  End If
 Wend
 root->color = "B"
End Sub

' Wyszukuje najmniejszy węzeł w poddrzewie
' o korzeniu p
'-----------------------------------------
Function minRBT ( ByVal p As RBTNode Ptr ) As RBTNode Ptr
 If p <> @S Then While p->left <> @S: p = p->Left: Wend
 Return p
End Function

' Zwraca następnik p
'-------------------
Function succRBT ( ByVal p As RBTNode Ptr ) As RBTNode Ptr

 Dim As RBTNode Ptr r

 If p <> @S Then
  If p->right <> @S Then
   Return minRBT ( p->right )
  Else
   r = p->up
   while( r <> @S ) AndAlso ( p = r->right )
    p = r
    r = r->up
   Wend
   Return r
  End If
 End If
 Return @S
End Function

' Usuwa z drzewa węzeł X
'-----------------------
Sub removeRBT ( ByRef root As RBTNode Ptr, ByVal X As RBTNode Ptr )

 Dim As RBTNode Ptr W, Y, Z

 if( X->left = @S ) OrElse ( X->right = @S ) Then
 	 Y = X
 Else
  Y = succRBT ( X )
 End If 

 if Y->left <> @S Then
  Z = Y->Left
 Else
  Z = Y->Right
 End If
 
 Z->up = Y->up

 If Y->up = @S Then
 	 root = Z
 ElseIf Y = Y->up->Left Then
  Y->up->Left = Z
 Else
  Y->up->right = Z
 End If
 
 If Y <> X Then X->key = Y->key

 If Y->color = "B" Then  ' Naprawa struktury drzewa czerwono-czarnego
  while( Z <> root ) AndAlso ( Z->color = "B" )
   If Z = Z->up->Left Then
   	
    W = Z->up->Right

    If W->color = "R" Then ' Przypadek 1
     W->color = "B"
     Z->up->color = "R"
     rot_L ( root, Z->up )
     W = Z->up->Right
    End If

    if( W->left->color = "B" ) AndAlso ( W->right->color = "B" ) Then ' Przypadek 2
     W->color = "R"
     Z = Z->up
     Continue While
    End If

    if W->right->color = "B" Then ' Przypadek 3
     W->left->color = "B"
     W->color = "R"
     rot_R ( root, W )
     W = Z->up->Right
    End If

    W->color = Z->up->Color ' Przypadek 4
    Z->up->color = "B"
    W->right->color = "B"
    rot_L ( root, Z->up )
    Z = root     ' To spowoduje zakończenie pętli
   Else        ' Przypadki lustrzane
    
    W = Z->up->Left

    If W->color = "R" Then ' Przypadek 1
     W->color = "B"
     Z->up->color = "R"
     rot_R ( root, Z->up )
     W = Z->up->Left
    End If

    if( W->left->color = "B" ) AndAlso ( W->right->color = "B" ) Then ' Przypadek 2
     W->color = "R"
     Z = Z->up
     Continue While
    End If

    if W->left->color = "B" Then ' Przypadek 3
     W->right->color = "B"
     W->color = "R"
     rot_L ( root, W )
     W = Z->up->Left
    End If

    W->color = Z->up->Color ' Przypadek 4
    Z->up->color = "B"
    W->left->color = "B"
    rot_R ( root, Z->up )
    Z = root     ' To spowoduje zakończenie pętli
   End If
  Wend
 End If
 Z->color = "B"

 Delete Y
 
End Sub

' Procedury obsługi zbioru

' Szuka w drzewie węzła o danej wartości klucza x. Jeśli węzeł zostanie
' znaleziony, to zwraca jego adres. Inaczej zwraca wskazanie puste.
'----------------------------------------------------------------------
Function s_isin ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByVal x As Integer ) As RBTNode Ptr
 While A <> @S
  If A->key = x Then Return A  ' Węzeł znaleziony
  If x < A->key Then
  	 A = A->Left
  Else
    A = A->Right
  End If
 Wend
 Return 0            ' Węzeł nieznaleziony
End Function

' Dodaje do drzewa nowy węzeł, jesli w drzewie takiego węzła jeszcze nie ma
'--------------------------------------------------------------------------
Sub s_add ( ByRef A As RBTNode Ptr, byval x As Integer )
 If s_isin ( A, x ) = 0 Then insertRBT ( A, x )
End Sub

' Wyszukuje w drzewie węzeł o kluczu x i usuwa go
'------------------------------------------------
Sub s_remove ( ByRef A As RBTNode Ptr, ByVal x As Integer )
 Dim As RBTNode Ptr p = s_isin ( A, x ) ' Szukamy węzła o kluczu x
 If p Then removeRBT ( A, p )
End Sub

' Usuwa wszystkie węzły z drzewa
'-------------------------------
Sub s_clear ( ByRef A As RBTNode Ptr )
 If A <> @S Then
  s_clear ( A->left )      ' Rekurencyjnie usuwamy lewe poddrzewo
  s_clear ( A->right )     ' Rekurencyjnie usuwamy prawe poddrzewo
  Delete A           ' Usuwamy węzeł
  A = @S
 End If
End Sub

' Procedura kopiuje elementy z drzewa A do C
'-------------------------------------------
Sub s_copy ( Byval A As RBTNode Ptr, ByRef C As RBTNode Ptr )
 If A <> @S Then
  s_add ( C, A->key )      ' Dodajemy do C klucz bieżącego węzła
  s_copy ( A->left, C )     ' Rekurencyjnie dodajemy do C lewe poddrzewo
  s_copy ( A->right, C )    ' Rekurencyjnie dodajemy do C prawe poddrzewo
 End If
End Sub

' Procedura tworzy sumę zbiorów A i B w C
'----------------------------------------
Sub s_union ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByVal B As RBTNode Ptr, ByRef C As RBTNode Ptr )
 s_clear ( c )          ' Czyścimy C
 s_copy ( A, C )         ' W C umieszczamy A
 s_copy ( B, C )         ' Dodajemy B do C
End Sub

' Procedura kopiuje do C te elementy A, które również są w B
'-----------------------------------------------------------
Sub s_icopy ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByVal B As RBTNode Ptr, ByRef C As RBTNode Ptr )
 If A <> @S Then
  If s_isin ( B, A->key ) Then s_add ( C, A->key )
  s_icopy ( A->left, B, C )
  s_icopy ( A->right, B, C )
 End If
End Sub

' Procedura tworzy w C iloczyn zbiorów A i B
'-------------------------------------------
Sub s_intersection ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByVal B As RBTNode Ptr, ByRef C As RBTNode Ptr )
 s_clear ( c )          ' Czyścimy C
 s_icopy ( A, B, C )       ' Tworzymy iloczyn zbiorów
End Sub

' Procedura kopiuje do C te elementy A, których nie ma w B
'---------------------------------------------------------
Sub s_dcopy ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByVal B As RBTNode Ptr, ByRef C As RBTNode Ptr )
 If A <> @S Then
  If s_isin ( B, A->key ) = 0 Then s_add ( C, A->key )
  s_dcopy ( A->left, B, C )
  s_dcopy ( A->right, B, C )
 End If
End Sub

' Procedura tworzy w C różnicę zbiorów A i B
'-------------------------------------------
Sub s_difference ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByVal B As RBTNode Ptr, ByRef C As RBTNode Ptr )
 s_clear ( c )          ' Czyścimy C
 s_dcopy ( A, B, C )       ' Tworzymy różnicę zbiorów
End Sub

' Funkcja zwraca true, jeśli zbiór A jest podzbiorem B
' Inaczej zwraca false
'-----------------------------------------------------
Function s_subset ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByVal B As RBTNode Ptr ) As Integer
 If A = @S Then Return -1
 If s_isin ( B, A->key ) = 0 Then Return 0
 Return s_subset ( A->left, B ) AndAlso s_subset ( A->right, B )
End Function

' Procedura zlicza rekurencyjnie węzły w drzewie
'-----------------------------------------------
Sub s_cnt ( ByVal A As RBTNode Ptr, ByRef cnt As Integer )
 If A <> @S Then
  cnt += 1           ' Zliczamy węzeł bieżący
  s_cnt ( A->left, cnt )    ' Rekurencyjnie liczymy węzły w lewym poddrzewie
  s_cnt ( A->right, cnt )    ' Rekurencyjnie liczymy węzły w prawym poddrzewie
 End If
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę węzłów w drzewie
'----------------------------------------
Function s_size ( ByVal A As RBTNode Ptr ) As Integer
 Dim As Integer cnt = 0     ' Zerujemy licznik
 s_cnt ( A, cnt )        ' Zliczamy węzły
 Return cnt           ' Zwracamy wynik
End Function

' Funkcja zwraca true, jeśli zbiór jest pusty
'--------------------------------------------
Function s_empty ( byval A As RBTNode Ptr ) As Integer
 Return A = @S
End Function

' Procedura rekurencyjnie wyświetla zawartość drzewa
'---------------------------------------------------
Sub s_print ( byval A As RBTNode Ptr )
 If A <> @S Then 
  s_print ( A->left )
  Print Using "& ";A->key;
  s_print ( A->right )
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As RBTNode Ptr A, B, C, D
Dim As Integer i, x

Randomize             ' Inicjujemy generator pseudolosowy

' Tworzymy puste zbiory

A = @S
B = @S
C = @S
D = @S

' Do zbioru A dodajemy 10 losowych elementów

For i = 1 To 10: s_add ( A, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) ): Next

' Do zbioru B dodajemy 15 losowych elementów

For i = 1 To 15: s_add ( B, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) ): Next

' Wyświetlamy je

Print "A:"
s_print ( A ): Print
Print "SIZE OF A IS";s_size ( A )
Print
Print "B:"
s_print ( B ): Print
Print "SIZE OF B IS";s_size ( B )
Print

' Suma zbiorów

Print "UNION OF A AND B:"
s_union ( A, B, C )
s_print ( c ): Print
Print "SIZE OF UNION IS";s_size ( c )
Print

' Iloczyn zbiorów

Print "INTERSECTION OF A AND B:"
s_intersection ( A, B, C )
s_print ( c ): Print
Print "SIZE OF INTERSECTION IS";s_size ( c )
Print

' Różnica zbiorów

Print "DIFFERENCE OF A AND B:"
s_difference ( A, B, C )
s_print ( c ): Print
Print "SIZE OF DIFFERENCE IS";s_size ( c )
Print

' Podzbiór

s_union ( A, A, C )        ' Kopiujemy A do C
For i = 1 To 7          ' Usuwamy 7 elementów
 s_remove ( C, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) )
Next
Print "IS:";
s_print ( c )
Print " SUBSET OF A?"
If s_subset ( C, A ) Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

s_difference ( B, A, C )
For i = 1 To 12          ' Usuwamy 12 elementów
 s_remove ( C, -20 + Int ( rnd( ) * 41 ) )
Next
Print "IS:"
s_print ( c )
Print " SUBSET OF A?"
If s_subset ( C, A ) Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

' Usuwanie

Print "FROM A WE REMOVE";
For i = 1 To 5
 x = -20 + Int ( rnd( ) * 41 )
 Print Using "& ";x;
 s_remove ( A, x )
Next
Print
Print "A:"
s_print ( A ): Print
Print "SIZE OF A IS";s_size ( A )
Print

' Sprawdzamy obecność wybranych elementów w B

For i = 1 To 10
 x = -20 + Int ( rnd( ) * 41 )
 Print Using "IS ELEMENT#### IN SET B? ";x;
 If s_isin ( B, x ) Then
 	 Print "YES"
 Else
 	 Print "NO"
 End If
Next
Print

' Sprawdzenie testu na zbiór pusty

Print "IS SET A EMPTY?"
If s_empty ( A ) Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

Print "IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?"
s_difference ( B, A, C )
s_intersection ( A, C, C )
If s_empty ( c ) Then
 Print "YES"
Else
 Print "NO"
End If
Print

' Usuwamy zbiory

s_clear ( A )
s_clear ( B )
s_clear ( c )
s_clear ( D )

End
Wynik:
A:
-19 -13 -10 -1 5 6 9 11 14
SIZE OF A IS 9

B:
-19 -17 -11 -10 -8 0 2 6 7 15 17 18
SIZE OF B IS 12

UNION OF A AND B:
-19 -17 -13 -11 -10 -8 -1 0 2 5 6 7 9 11 14 15 17 18
SIZE OF UNION IS 18

INTERSECTION OF A AND B:
-19 -10 6
SIZE OF INTERSECTION IS 3

DIFFERENCE OF A AND B:
-13 -1 5 9 11 14
SIZE OF DIFFERENCE IS 6

IS:-19 -10 -1 5 6 9 SUBSET OF A?
YES

IS:
-11 2 7 15 17 18 SUBSET OF A?
NO

FROM A WE REMOVE-3 -11 11 6 6
A:
-19 -13 -10 -1 5 9 14
SIZE OF A IS 7

IS ELEMENT  -2 IN SET B? NO
IS ELEMENT  10 IN SET B? NO
IS ELEMENT  19 IN SET B? NO
IS ELEMENT -20 IN SET B? NO
IS ELEMENT   9 IN SET B? NO
IS ELEMENT  -5 IN SET B? NO
IS ELEMENT  18 IN SET B? YES
IS ELEMENT   4 IN SET B? NO
IS ELEMENT   3 IN SET B? NO
IS ELEMENT   2 IN SET B? YES

IS SET A EMPTY?
NO

IS INTERSECTION OF A AND DIFFERENCE OF B AND A EMPTY?
YES
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.