Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Daną listę jednokierunkową należy posortować rosnąco względem zawartości pól danych jej elementów.

Rozwiązanie

Zasada sortowania przez scalanie (ang. merge sort) jest bardzo prosta. Jeśli dana lista posiada więcej niż jeden element, to  dzielimy ją na dwie podlisty, po czym sortujemy rekurencyjnie każdą z tych podlist i na końcu scalamy je tak, aby otrzymać listę posortowaną.

Dlaczego to działa? Otóż kolejne podziały dadzą nam w końcu listy jednoelementowe, które są zawsze uporządkowane. Teraz idąc w górę scalamy te listy i otrzymujemy na końcu listę posortowaną. Oto prosty przykład:

[9 8 3 7 5 8 3 9 2 1 0 3 2 5 6 9]
Oto lista wejściowa.
[9 3 5 3 2 0 2 6] [8 7 8 9 1 3 5 9]
Listę dzielimy na dwie podlisty. Każdą z podlist znów dzielimy na  podlisty.
[9 5 2 2] [3 3 0 6] [8 8 1 5] [7 9 3 9]
Kontynuujemy podziały…
[9 2] [5 2] [3 0] [3 6] [8 1] [8 5] [7 3] [9 9]
Kontynuujemy podziały…
[9] [2] [5] [2] [3] [0] [3] [6] [8] [1] [8] [5] [7] [3] [9] [9]
Otrzymujemy w końcu listy jednoelementowe, które są zawsze posortowane.
[9]+[2] [5]+[2] [3]+[0] [3]+[6] [8]+[1] [8]+[5] [7]+[3] [9]+[9]
Teraz przystępujemy do scalania par list. Ponieważ są one posortowane, to po scaleniu również otrzymamy listy posortowane.
[2 9]+[2 5] [0 3]+[3 6] [1 8]+[5 8] [3 7]+[9 9]
Kontynuujemy scalanie…
[2 2 5 9]+[0 3 3 6] [1 5 8 8]+[3 7 9 9]
Kontynuujemy scalanie…
[0 2 2 3 3 5 6 9]+[1 3 5 7 8 8 9 9]
Kontynuujemy scalanie…
[0 1 2 2 3 3 3 5 5 6 7 8 8 9 9 9]
I na koniec otrzymujemy listę posortowaną.

Algorytm sortowania listy jednokierunkowej przez scalanie

Wejście:

h : adres początku listy do posortowania.

Wyjście:

Lista wskazywana przez h posortowana rosnąco względem zawartości pól danych elementów

Elementy pomocnicze:

h1,h2 : wskaźniki elementów list pomocniczych.
l_split(L,L1,L2) : dzieli listę L na dwie podlisty L1 i L2.
l_merge(L1,L2,L) : scala dwie listy posortowane L1 i L2 w jedną listę posortowaną L.
l_merge_sort(L) : poniższy algorytm sortowania listy L.

Lista kroków:

K01: Jeśli (h = nil)obrazek(h→next = nil), ; lista jest pusta lub jednoelementowa
   to zakończ           ; kończymy
K02: h1 ← nil ; przygotowujemy wskaźniki dla podlist
K03: h2 ← nil
K04: l_split(h,h1,h2) ; dokonujemy podziału listy na dwie podlisty
K05: l_merge_sort(h1) ; obie podlisty sortujemy rekurencyjnie
K06: l_merge_sort(h2) ; tym samym algorytmem
K07: l_merge(h1,h2,h) ; scalamy obie podlisty, lista h jest posortowana
K08: Zakończ

Algorytm sortowania przez scalanie posiada logarytmiczno liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n·logn), jednakże z powodu rekurencyjnego charakteru wymaga on liniowej klasy O(n) zużycia pamięci na adresy list pośrednich – same elementy nie są dublowane. Nie nadaje się zatem do sortowania bardzo długich list.

Pascal
procedure l_merge_sort(var h : PslistEl);
var
 h1,h2 : PslistEl;
begin
 if(h <> nil) and (h^.next <> nil) then
 begin
  h1 := nil;
  h2 := nil;
  l_split(h,h1,h2);
  l_merge_sort(h1);
  l_merge_sort(h2);
  l_merge(h1,h2,h);
 end;
end;
C++
void l_merge_sort(slistEl * & h)
{
 slistEl * h1, * h2;
 if(h && h->next)
 {
  h1 = h2 = NULL;
  l_split(h,h1,h2);
  l_merge_sort(h1);
  l_merge_sort(h2);
  l_merge(h1,h2,h);
 }
}
Basic
Sub l_merge_sort(ByRef h As slistEl Ptr)
 Dim As slistEl Ptr h1,h2
 if(h <> 0) AndAlso (h->next <> 0) Then
  h1 = 0
  h2 = 0
  l_split(h,h1,h2);
  l_merge_sort(h1);
  l_merge_sort(h2);
  l_merge(h1,h2,h);
 End If
End Sub
Python (dodatek)
# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p

  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p
  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

  # Rozdziela na dwie listy
  def l_split(self,h1,h2):
    s = False
    h1.l_push_front(0)
    h2.l_push_front(0)
    p1 = h1.head
    p2 = h2.head
    while self.head:
      if s:
        p2.next = self.head
        p2 = p2.next
      else:
        p1.next = self.head
        p1 = p1.next
      self.head = self.head.next
      s = not s
    p1.next = None
    p2.next = None
    h1.l_pop_front()
    h2.l_pop_front()

  # łączy listy posortowane
  def l_merge(self,h1,h2):
    self.l_push_front(0)
    p = self.head
    while h1.head and h2.head:
      if h1.head.data > h2.head.data:
        p.next = h2.head
        h2.head = h2.head.next
      else:
        p.next = h1.head
        h1.head = h1.head.next
      p = p.next
    if h1.head:
      p.next = h1.head
      h1.head = None
    if h2.head:
      p.next = h2.head
      h2.head = None
    self.l_pop_front()

  # sortuje przez scalanie
  def l_merge_sort(self):
    if self.head and self.head.next:
      h1 = slistVar()
      h2 = slistVar()
      self.l_split(h1,h2)
      h1.l_merge_sort()
      h2.l_merge_sort()
      self.l_merge(h1,h2)

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę 200 pseudolosowych liczb całkowitych, po czym sortuje ją przez scalanie. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej. Typ danych elementów listy został zmieniony ze znakowego na całkowity.
Pascal
// Sortowanie listy jednokierunkowej
// przez scalanie
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------

program slist_merge_sort;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------

 slistVar = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  l_print;
   procedure  l_push_front(v : integer);
   procedure  l_pop_front;
   procedure  l_split(var h1,h2 : slistVar);
   procedure  l_merge(var h1,h2 : slistVar);
   procedure  l_merge_sort();
 end;

//------------------------
// Metody obiektu slistVar
//------------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slistVar.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slistVar.destroy;
begin
 while head <> nil do l_pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slistVar.l_print;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write(p^.data:4);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slistVar.l_push_front(v : integer);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slistVar.l_pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
procedure slistVar.l_split(var h1,h2 : slistVar);
var
 p1, p2 : PslistEl;
 s : boolean;
begin
 s := false;
 h1.l_push_front(0);
 h2.l_push_front(0);
 p1 := h1.head;
 p2 := h2.head;
 while head <> nil do
 begin
  if s then
  begin
   p2^.next := head;
   p2 := p2^.next;
  end
  else
  begin
   p1^.next := head;
   p1 := p1^.next;
  end;
  head := head^.next;
  s := not s;
 end;
 p1^.next := nil;
 p2^.next := nil;
 h1.l_pop_front();
 h2.l_pop_front();
end;

// Scala dwie obce listy
//----------------------
procedure slistVar.l_merge(var h1,h2 : slistVar);
var
 p : PslistEl;
begin
 l_push_front(0);
 p := head;
 while(h1.head <> nil) and (h2.head <> nil) do
 begin
  if h1.head^.data > h2.head^.data then
  begin
   p^.next := h2.head;
   h2.head := h2.head^.next;
  end
  else
  begin
   p^.next := h1.head;
   h1.head := h1.head^.next;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 if h1.head <> nil then
 begin
  p^.next := h1.head;
  h1.head := nil;
 end;
 if h2.head <> nil then
 begin
  p^.next := h2.head;
  h2.head := nil;
 end;
 l_pop_front();
end;

// Sortuje listę przez scalanie
//-----------------------------
procedure slistVar.l_merge_sort();
var
 h1,h2 : slistVar;
begin
 if(head <> nil) and (head^.next <> nil) then
 begin
  h1.init;
  h2.init;
  l_split(h1,h2);
  h1.l_merge_sort;
  h2.l_merge_sort;
  l_merge(h1,h2);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slistVar; // lista jednokierunkowa
 i : integer;

begin
 Randomize;

 L.init;

 for i := 1 to 200 do
  L.l_push_front(random(199) - 99);
 L.l_print;

 writeln;

 L.l_merge_sort;
 L.l_print;

 L.destroy;
end.
C++
// Sortowanie listy jednokierunkowej
// przez scalanie
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int data;
};

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------

class slistVar
{
 public:
  slistEl * head;

  slistVar(); // konstruktor
  ~slistVar(); // destruktor
  void l_print();
  void l_push_front(char v);
  void l_pop_front();
  void l_split(slistVar & h1,slistVar & h2);
  void l_merge(slistVar & h1,slistVar & h2);
  void l_merge_sort();
};

// Konstruktor listy
//------------------
slistVar::slistVar()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slistVar::~slistVar()
{
 while(head) l_pop_front();
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slistVar::l_print()
{
 slistEl * p;

 for(p = head; p; p = p->next)
  cout << setw(4) << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slistVar::l_push_front(char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slistVar::l_pop_front()
{
 slistEl * p = head;

 if(p)
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
void slistVar::l_split(slistVar & h1,
            slistVar & h2)
{
 slistEl * p1,* p2;
 bool s = false;
 h1.l_push_front(0);
 h2.l_push_front(0);
 p1 = h1.head;
 p2 = h2.head;
 while(head)
 {
  if(s)
  {
   p2->next = head;
   p2 = p2->next;
  }
  else
  {
   p1->next = head;
   p1 = p1->next;
  }
  head = head->next;
  s = !s;
 }
 p1->next = p2->next = NULL;
 h1.l_pop_front();
 h2.l_pop_front();
}

// Scala dwie obce listy
//----------------------
void slistVar::l_merge(slistVar & h1,
            slistVar & h2)
{
 slistEl * p;
 l_push_front(0);
 p = head;
 while(h1.head && h2.head)
 {
  if(h1.head->data > h2.head->data)
  {
   p->next = h2.head;
   h2.head = h2.head->next;
  }
  else
  {
   p->next = h1.head;
   h1.head = h1.head->next;
  }
  p = p->next;
 }
 if(h1.head)
 {
  p->next = h1.head;
  h1.head = NULL;
 }
 if(h2.head)
 {
  p->next = h2.head;
  h2.head = NULL;
 }
 l_pop_front();
}

// Sortuje listę przez scalanie
//-----------------------------
void slistVar::l_merge_sort()
{
 slistVar h1,h2;
 if(head && head->next)
 {
  l_split(h1,h2);
  h1.l_merge_sort();
  h2.l_merge_sort();
  l_merge(h1,h2);
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slistVar L; // lista jednokierunkowa
 int i;

 srand(time(NULL));

 for(i = 0; i < 200; i++)
  L.l_push_front(rand()%199-99);
 L.l_print();

 cout << endl;

 L.l_merge_sort();
 L.l_print();

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie listy jednokierunkowej
' przez scalanie
' Data: 25.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As Integer
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slistVar
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Sub l_push_front(v As Integer)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Sub l_split(ByRef h1 As slistVar,_
           ByRef h2 As slistVar)
 Declare Sub l_merge(ByRef h1 As slistVar,_
           ByRef h2 As slistVar)
 Declare Sub l_merge_sort()
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistVar ' lista jednokierunkowa
Dim i As Integer

Randomize

For i = 1 To 200
 L.l_push_front(Int(Rnd()*199)-99)
Next
L.l_print()

Print

L.l_merge_sort()
L.l_print()

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slistVar()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slistVar()
 While head
  l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slistVar.l_print()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 While p
  Print Using "####";p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slistVar.l_push_front(v As Integer)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slistVar.l_pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head     ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p    ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Dokonuje podziału listy
'------------------------
Sub slistVar.l_split(ByRef h1 As slistVar,_
           ByRef h2 As slistVar)
 Dim As slistEl Ptr p1,p2
 Dim As Integer s = 0
 h1.l_push_front(0)
 h2.l_push_front(0)
 p1 = h1.head
 p2 = h2.head
 While head
  If s = 0 Then
   p1->next = head
   p1 = p1->next
  Else
   p2->next = head
   p2 = p2->next
  End If
  head = head->next
  s = s Xor 1
 Wend
 p1->next = 0
 p2->next = 0
 h1.l_pop_front()
 h2.l_pop_front()
End Sub

' Scala dwie obce listy
'----------------------
Sub slistVar.l_merge(ByRef h1 As slistVar,_
           ByRef h2 As slistVar)
 Dim p As slistEl Ptr
 l_push_front(0)
 p = head
 while(h1.head <> 0) AndAlso (h2.head <> 0)
  If h1.head->data > h2.head->data Then
   p->next = h2.head
   h2.head = h2.head->next
  Else
   p->next = h1.head
   h1.head = h1.head->next
  End If
  p = p->next
 Wend
 If h1.head then
  p->next = h1.head
  h1.head = 0
 End If
 If h2.head then
  p->next = h2.head
  h2.head = 0
 End If
 l_pop_front()
End Sub

' Sortuje listę przez scalanie
'-----------------------------
Sub slistVar.l_merge_sort()
 Dim As slistVar h1,h2
 if(head <> 0) AndAlso (head->next <> 0) Then
  l_split(h1,h2)
  h1.l_merge_sort()
  h2.l_merge_sort()
  l_merge(h1,h2)
 End If
End Sub
Python (dodatek)
# Sortowanie listy jednokierunkowej
# przez scalanie
# Data: 28.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#----------------------------------

import random

# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p

  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p
  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

  # wyświetla listę
  def l_print(self):
    p = self.head
    while p:
      print("%4d" % p.data,end="")
      p = p.next
    print()

  # Rozdziela na dwie listy
  def l_split(self,h1,h2):
    s = False
    h1.l_push_front(0)
    h2.l_push_front(0)
    p1 = h1.head
    p2 = h2.head
    while self.head:
      if s:
        p2.next = self.head
        p2 = p2.next
      else:
        p1.next = self.head
        p1 = p1.next
      self.head = self.head.next
      s = not s
    p1.next = None
    p2.next = None
    h1.l_pop_front()
    h2.l_pop_front()

  # łączy listy posortowane
  def l_merge(self,h1,h2):
    self.l_push_front(0)
    p = self.head
    while h1.head and h2.head:
      if h1.head.data > h2.head.data:
        p.next = h2.head
        h2.head = h2.head.next
      else:
        p.next = h1.head
        h1.head = h1.head.next
      p = p.next
    if h1.head:
      p.next = h1.head
      h1.head = None
    if h2.head:
      p.next = h2.head
      h2.head = None
    self.l_pop_front()

  # sortuje przez scalanie
  def l_merge_sort(self):
    if self.head and self.head.next:
      h1 = slistVar()
      h2 = slistVar()
      self.l_split(h1,h2)
      h1.l_merge_sort()
      h2.l_merge_sort()
      self.l_merge(h1,h2)
  
#---------------
# Program główny
#---------------

L = slistVar() # lista jednokierunkowa

for i in range(200):
  L.l_push_front(random.randrange(-99,100)) 

L.l_print()
print()

L.l_merge_sort()

L.l_print()

del L
Wynik:
 -16 -37 45 81  1 76 -45 -63 14 -17 42  8 75 64 90 -98 62 87 -27 -17
 -79 79 74 17 86 -31 28 13  8 33 -9 -23  2 -26 -27 70 -20 13 -58 16
 79 -9 60 30 -55 53 -31  1 -3 -71 -14 42 -64 67 -57 -31 -46 29 34 -52
 31  8 -12 -48 -81 -50 15 -27 40 -4  7 -45 85 81 51 94 88  4 71 -27
 17 93 46 71 -54 -28  0 -76 -81 58 42 35 80 97 74 35 -92 57 -82 -45
 -26  2 12 -33 -55 15 84 92 59 24 -10 -69 -25 -53 81 35 33 31 30 -71
 39 -86 -74 48 76 -53 36 -24 -9 85 25 27 73 -92 -81 -89 -64 43 -56 18
 88 94 66 -8 -24 39 89 -85 41 -6 82 32 -21 11 86 -55 -33 49 -87 90
 -86 -46 17 22 53 -78 -20 55 -22 32 22 98 -55 -97 -91 58 28 27 26 42
 56 -42 42 -54 -58 -82 -25 11 38 -86 -80 -81 -64 -90 93 -7 77  7 -66 82

 -98 -97 -92 -92 -91 -90 -89 -87 -86 -86 -86 -85 -82 -82 -81 -81 -81 -81 -80 -79
 -78 -76 -74 -71 -71 -69 -66 -64 -64 -64 -63 -58 -58 -57 -56 -55 -55 -55 -55 -54
 -54 -53 -53 -52 -50 -48 -46 -46 -45 -45 -45 -42 -37 -33 -33 -31 -31 -31 -28 -27
 -27 -27 -27 -26 -26 -25 -25 -24 -24 -23 -22 -21 -20 -20 -17 -17 -16 -14 -12 -10
 -9 -9 -9 -8 -7 -6 -4 -3  0  1  1  2  2  4  7  7  8  8  8 11
 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 22 22 24 25 26 27 27 28
 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 35 36 38 39 39 40 41
 42 42 42 42 42 43 45 46 48 49 51 53 53 55 56 57 58 58 59 60
 62 64 66 67 70 71 71 73 74 74 75 76 76 77 79 79 80 81 81 81
 82 82 84 85 85 86 86 87 88 88 89 90 90 92 93 93 94 94 97 98

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.