Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Daną listę jednokierunkową należy posortować rosnąco względem zawartości pól danych jej elementów.

Rozwiązanie

Zasada sortowania przez scalanie ( ang. merge sort ) jest bardzo prosta. Jeśli dana lista posiada więcej niż jeden element, to dzielimy ją na dwie podlisty, po czym sortujemy rekurencyjnie każdą z tych podlist i na końcu scalamy je.

Dlaczego to działa? Otóż kolejne podziały dadzą nam w końcu listy jednoelementowe, które są zawsze uporządkowane. Teraz idąc w górę scalamy te listy i otrzymujemy na końcu listę posortowaną. Oto prosty przykład:

[ 9 8 3 7 5 8 3 9 2 1 0 3 2 5 6 9 ] Oto lista wejściowa.
[ 9 3 5 3 2 0 2 6 ]   [ 8 7 8 9 1 3 5 9 ] Listę dzielimy na dwie podlisty.
[ 9 5 2 2 ] [ 3 3 0 6 ]    [ 8 8 1 5 ] [ 7 9 3 9 ] Każdą z podlist znów dzielimy na podlisty.
[ 9 2 ] [ 5 2 ]    [ 3 0 ] [ 3 6 ]    [ 8 1 ] [ 8 5 ]    [ 7 3 ] [ 9 9 ] Kontynuujemy podziały...
[ 9 ] [ 2 ]    [ 5 ] [ 2 ]    [ 3 ] [ 0 ]    [ 3 ] [ 6 ]    [ 8 ] [ 1 ]    [ 8 ] [ 5 ]    [ 7 ] [ 3 ]    [ 9 ] [ 9 ] Otrzymujemy w końcu listy jednoelementowe, które są automatycznie posortowane.
[ 9 ] + [ 2 ]    [ 5 ] + [ 2 ]    [ 3 ] + [ 0 ]    [ 3 ] + [ 6 ]    [ 8 ] + [ 1 ]    [ 8 ] + [ 5 ]    [ 7 ] + [ 3 ]    [ 9 ] + [ 9 ] Teraz przystępujemy do scalania par list. Ponieważ są one posortowane, to po scaleniu również otrzymamy listy posortowane.
[ 2 9 ] + [ 2 5 ]   [ 0 3 ] + [ 3 6 ]   [ 1 8 ] + [ 5 8 ]   [ 3 7 ] + [ 9 9 ] Kontynuujemy scalanie...
[ 2 2 5 9 ] + [ 0 3 3 6 ]   [ 1 5 8 8 ] + [ 3 7 9 9 ] Kontynuujemy scalanie...
[ 0 2 2 3 3 5 6 9 ] + [ 1 3 5 7 8 8 9 9 ] Kontynuujemy scalanie...
[ 0 1 2 2 3 3 3 5 5 6 7 8 8 9 9 9 ] I na koniec otrzymujemy listę posortowaną.

Algorytm sortowania listy jednokierunkowej przez scalanie

Wejście:

h  –  adres początku listy do posortowania

Wyjście:

lista wskazywana przez h  posortowana rosnąco względem zawartości pól danych elementów

Zmienne pomocnicze:

h 1, h 2  – wskaźniki elementów list pomocniczych

Lista kroków:

K01: Jeśli ( h  = nil ) obrazek ( hnext  = nil ),
to zakończ
lista jest pusta lub jednoelementowa – kończymy
K02: h 1 ← nil przygotowujemy wskaźniki dla podlist
K03: h 2 ← nil  
K04: l_split ( h, h 1, h 2 ) dokonujemy podziału listy na dwie podlisty
K05: l_merge_sort ( h 1 ) pierwszą podlistę sortujemy rekurencyjnie tym samym algorytmem
K06: l_merge_sort ( h 2 ) to samo z drugą podlistą
K07: l_merge ( h 1, h 2, h  ) scalamy obie podlisty, lista h jest posortowana
K08: Zakończ  

Algorytm sortowania przez scalanie posiada logarytmiczno liniową klasę złożoności obliczeniowej O ( n·logn  ), jednakże z powodu rekurencyjnego charakteru wymaga on O ( n  ) pamięci na adresy list pośrednich – same elementy nie są dublowane. Nie nadaje się zatem do sortowania bardzo długich list.

Pascal
procedure l_merge_sort ( var h : PslistEl );
var
 h1, h2 : PslistEl;
begin
 if( h <> nil ) and ( h^.next <> nil ) then
 begin
  h1 := nil;
  h2 := nil;
  l_split ( h, h1, h2 );
  l_merge_sort ( h1 );
  l_merge_sort ( h2 );
  l_merge ( h1, h2, h );
 end;
end;
C++
void l_merge_sort ( slistEl * & h )
{
 slistEl * h1, h2;
 if( h && h->next )
 {
  h1 = h2 = NULL;
  l_split ( h, h1, h2 );
  l_merge_sort ( h1 );
  l_merge_sort ( h2 );
  l_merge ( h1, h2, h );
 }
}
Basic
Sub l_merge_sort ( ByRef h As slistEl Ptr )
 Dim As slistEl Ptr h1, h2
 if( h <> 0 ) AndAlso ( h->next <> 0 ) Then
  h1 = 0
  h2 = 0
  l_split ( h, h1, h2 );
  l_merge_sort ( h1 );
  l_merge_sort ( h2 );
  l_merge ( h1, h2, h );
 End If
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę 200 pseudolosowych liczb całkowitych, po czym sortuje ją przez scalanie. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej. Typ danych elementów listy został zmieniony ze znakowego na całkowity.
Pascal
// Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------------

program slist_merge_sort;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front ( v : integer );
   procedure  pop_front;
   procedure  split ( var l1, l2 : slist );
   procedure  merge ( var l1, l2 : slist );
   procedure  merge_sort( );
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;


// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write ( p^.data:4 );
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front ( v : integer );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose ( p );
 end;
end;

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
procedure slist.split ( var l1, l2 : slist );
var
 p1, p2 : PslistEl;
 s : boolean;
begin
 s := false;
 l1.push_front ( 0 );
 l2.push_front ( 0 );
 p1 := l1.head;
 p2 := l2.head;
 while head <> nil do
 begin
  if s then
  begin
   p2^.next := head;
   p2 := p2^.next;
  end
  else
  begin
   p1^.next := head;
   p1 := p1^.next;
  end;
  head := head^.next;
  s := not s;
 end;
 p1^.next := nil;
 p2^.next := nil;
 l1.pop_front( );
 l2.pop_front( );
end;

// Scala dwie obce listy
//----------------------
procedure slist.merge ( var l1, l2 : slist );
var
 p : PslistEl;
begin
 push_front ( 0 );
 p := head;
 while( l1.head <> nil ) and ( l2.head <> nil ) do
 begin
  if l1.head^.data > l2.head^.data then
  begin
   p^.next := l2.head;
   l2.head := l2.head^.next;
  end
  else
  begin
   p^.next := l1.head;
   l1.head := l1.head^.next;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 while l1.head <> nil do
 begin
  p^.next := l1.head;
  l1.head := l1.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 while l2.head <> nil do
 begin
  p^.next := l2.head;
  l2.head := l2.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 pop_front( );
end;

// Sortuje listę przez scalanie
//-----------------------------
procedure slist.merge_sort( );
var
 h1, h2 : slist;
begin
 if( head <> nil ) and ( head^.next <> nil ) then
 begin
  h1.init;
  h2.init;
  split ( h1, h2 );
  h1.merge_sort;
  h2.merge_sort;
  merge ( h1, h2 );
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slist; // obiekt listy jednokierunkowej
 i : integer;

begin
 Randomize;

 L.init;

 for i := 1 to 200 do L.push_front ( random ( 199 ) - 99 );
 L.printl;

 writeln;

 L.merge_sort;
 L.printl;

 L.destroy;
end.
C++
// Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist( ); // konstruktor
  ~slist( ); // destruktor
  void printl( );
  void push_front ( char v );
  void pop_front( );
  void split ( slist & l1, slist & l2 );
  void merge ( slist & l1, slist & l2 );
  void merge_sort( );
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist( )
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist( )
{
 while( head ) pop_front( );
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl( )
{
 slistEl * p;

 for( p = head; p; p = p->next ) cout << setw ( 4 ) << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front ( char v )
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front( )
{
 slistEl * p = head;

 if( p )
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
void slist::split ( slist & l1, slist & l2 )
{
 slistEl * p1, * p2;
 bool s = false;
 l1.push_front ( 0 );
 l2.push_front ( 0 );
 p1 = l1.head;
 p2 = l2.head;
 while( head )
 {
  if( s )
  {
   p2->next = head;
   p2 = p2->next;
  }
  else
  {
   p1->next = head;
   p1 = p1->next;
  }
  head = head->next;
  s = !s;
 }
 p1->next = p2->next = NULL;
 l1.pop_front( );
 l2.pop_front( );
}

// Scala dwie obce listy
//----------------------
void slist::merge ( slist & l1, slist & l2 )
{
 slistEl * p;
 push_front ( 0 );
 p = head;
 while( l1.head && l2.head )
 {
  if( l1.head->data > l2.head->data )
  {
   p->next = l2.head;
   l2.head = l2.head->next;
  }
  else
  {
   p->next = l1.head;
   l1.head = l1.head->next;
  }
  p = p->next;
 }
 while( l1.head )
 {
  p->next = l1.head;
  l1.head = l1.head->next;
  p = p->next;
 }
 while( l2.head )
 {
  p->next = l2.head;
  l2.head = l2.head->next;
  p = p->next;
 }
 pop_front( );
}

// Sortuje listę przez scalanie
//-----------------------------
void slist::merge_sort( )
{
 slist h1, h2;
 if( head && head->next )
 {
  split ( h1, h2 );
  h1.merge_sort( );
  h2.merge_sort( );
  merge ( h1, h2 );
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slist L; // obiekt listy jednokierunkowej
 int i;

 srand ( time ( NULL ) );

 for( i = 0; i < 200; i++ ) L.push_front ( rand( ) % 199 - 99 );
 L.printl( );

 cout << endl;

 L.merge_sort( );
 L.printl( );

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
' Data: 25.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As Integer
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Sub printl( )
 Declare Sub push_front ( v As Integer )
 Declare Sub pop_front( )
 Declare Sub split ( ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist )
 Declare Sub merge ( ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist )
 Declare Sub merge_sort( )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slist   ' obiekt listy jednokierunkowej
Dim i As Integer

Randomize

For i = 1 To 200
	L.push_front ( Int ( Rnd( ) * 199 ) - 99 )
Next
L.printl( )

Print

L.merge_sort( )
L.printl( )

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist( )
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist( )
 While head
  pop_front( )
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl( )
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 While p
  Print Using "####";p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front ( v As Integer )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front( )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head     ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p    ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Dokonuje podziału listy
'------------------------
Sub slist.split ( ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist )
 Dim As slistEl Ptr p1, p2
 Dim As Integer s = 0
 l1.push_front ( 0 )
 l2.push_front ( 0 )
 p1 = l1.head
 p2 = l2.head
 While head
  If s = 0 Then
   p1->next = head
   p1 = p1->next
  Else
   p2->next = head
   p2 = p2->next
  End If
  head = head->next
  s = s Xor 1
 Wend
 p1->next = 0
 p2->next = 0
 l1.pop_front( )
 l2.pop_front( )
End Sub

' Scala dwie obce listy
'----------------------
Sub slist.merge ( ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist )
 Dim p As slistEl Ptr
 push_front ( 0 )
 p = head
 while( l1.head <> 0 ) AndAlso ( l2.head <> 0 )
  If l1.head->data > l2.head->data Then
   p->next = l2.head
   l2.head = l2.head->next
  Else
   p->next = l1.head
   l1.head = l1.head->next
  End If
  p = p->next
 Wend
 While l1.head
  p->next = l1.head
  l1.head = l1.head->next
  p = p->next
 Wend
 While l2.head
  p->next = l2.head
  l2.head = l2.head->next
  p = p->next
 Wend
 pop_front( )
End Sub

' Sortuje listę przez scalanie
'-----------------------------
Sub slist.merge_sort( )
 Dim As slist h1, h2
 if( head <> 0 ) AndAlso ( head->next <> 0 ) Then
  split ( h1, h2 )
  h1.merge_sort( )
  h2.merge_sort( )
  merge ( h1, h2 )
 End If
End Sub
Wynik:
  74 -82 -74 -39 -98  72 -78  -3  90  47  53  84  84 -44  -9  28  53  62  -5  72
 -99 -64  69 -43 -59  22  22 -98  38  71 -49  80 -93 -14  72 -92 -19 -25  65  31
   0  61  53  36  99 -40  93 -83  26  24 -54   2  -3 -37 -40  45 -73 -26 -78  58
 -31  65  62 -14 -37  46 -30  12 -96 -33 -41 -26 -82 -86  98  34 -66   5  54   8
 -83  -2  88  87  24 -72 -19  27  68   8 -60  39   7  44  92 -13  33 -38 -51 -25
  43  59 -75  80  25 -69  17 -83  50  26  67  60  51 -95 -10 -10  12  69 -60 -53
  82  11  77 -12 -87  86 -70  61   6  14 -30  15  76  23 -40  12 -69   3 -82 -17
  93  37  -7  13  14  64 -91  51  83  58 -30 -41 -82  13  74 -49  50  94 -95 -39
 -62  70  12 -30 -55  -3  49  14 -98  64  50 -69 -86 -32 -86 -20 -40  44  96 -36
  13 -29 -39  78 -24  40   7  95 -10  42  46  -5  38  27 -37  81 -26   7 -26 -90

 -99 -98 -98 -98 -96 -95 -95 -93 -92 -91 -90 -87 -86 -86 -86 -83 -83 -83 -82 -82
 -82 -82 -78 -78 -75 -74 -73 -72 -70 -69 -69 -69 -66 -64 -62 -60 -60 -59 -55 -54
 -53 -51 -49 -49 -44 -43 -41 -41 -40 -40 -40 -40 -39 -39 -39 -38 -37 -37 -37 -36
 -33 -32 -31 -30 -30 -30 -30 -29 -26 -26 -26 -26 -25 -25 -24 -20 -19 -19 -17 -14
 -14 -13 -12 -10 -10 -10  -9  -7  -5  -5  -3  -3  -3  -2   0   2   3   5   6   7
   7   7   8   8  11  12  12  12  12  13  13  13  14  14  14  15  17  22  22  23
  24  24  25  26  26  27  27  28  31  33  34  36  37  38  38  39  40  42  43  44
  44  45  46  46  47  49  50  50  50  51  51  53  53  53  54  58  58  59  60  61
  61  62  62  64  64  65  65  67  68  69  69  70  71  72  72  72  74  74  76  77
  78  80  80  81  82  83  84  84  86  87  88  90  92  93  93  94  95  96  98  99
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.