Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2019 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Daną listę jednokierunkową należy posortować rosnąco względem zawartości pól danych jej elementów.

Rozwiązanie

Zasada sortowania przez scalanie (ang. merge sort) jest bardzo prosta. Jeśli dana lista posiada więcej niż jeden element, to dzielimy ją na dwie podlisty, po czym sortujemy rekurencyjnie każdą z tych podlist i na końcu scalamy je.

Dlaczego to działa? Otóż kolejne podziały dadzą nam w końcu listy jednoelementowe, które są zawsze uporządkowane. Teraz idąc w górę scalamy te listy i otrzymujemy na końcu listę posortowaną. Oto prosty przykład:

[ 9 8 3 7 5 8 3 9 2 1 0 3 2 5 6 9 ] Oto lista wejściowa.
[ 9 3 5 3 2 0 2 6 ]   [ 8 7 8 9 1 3 5 9 ] Listę dzielimy na dwie podlisty.
[ 9 5 2 2 ] [ 3 3 0 6 ]    [ 8 8 1 5 ] [ 7 9 3 9 ] Każdą z podlist znów dzielimy na podlisty.
[ 9 2 ] [ 5 2 ]    [ 3 0 ] [ 3 6 ]    [ 8 1 ] [ 8 5 ]    [ 7 3 ] [ 9 9 ] Kontynuujemy podziały...
[ 9 ] [ 2 ]    [ 5 ] [ 2 ]    [ 3 ] [ 0 ]    [ 3 ] [ 6 ]    [ 8 ] [ 1 ]    [ 8 ] [ 5 ]    [ 7 ] [ 3 ]    [ 9 ] [ 9 ] Otrzymujemy w końcu listy jednoelementowe, które są automatycznie posortowane.
[ 9 ] + [ 2 ]    [ 5 ] + [ 2 ]    [ 3 ] + [ 0 ]    [ 3 ] + [ 6 ]    [ 8 ] + [ 1 ]    [ 8 ] + [ 5 ]    [ 7 ] + [ 3 ]    [ 9 ] + [ 9 ] Teraz przystępujemy do scalania par list. Ponieważ są one posortowane, to po scaleniu również otrzymamy listy posortowane.
[ 2 9 ] + [ 2 5 ]   [ 0 3 ] + [ 3 6 ]   [ 1 8 ] + [ 5 8 ]   [ 3 7 ] + [ 9 9 ] Kontynuujemy scalanie...
[ 2 2 5 9 ] + [ 0 3 3 6 ]   [ 1 5 8 8 ] + [ 3 7 9 9 ] Kontynuujemy scalanie...
[ 0 2 2 3 3 5 6 9 ] + [ 1 3 5 7 8 8 9 9 ] Kontynuujemy scalanie...
[ 0 1 2 2 3 3 3 5 5 6 7 8 8 9 9 9 ] I na koniec otrzymujemy listę posortowaną.

Algorytm sortowania listy jednokierunkowej przez scalanie

Wejście:

h  –  adres początku listy do posortowania

Wyjście:

lista wskazywana przez h posortowana rosnąco względem zawartości pól danych elementów

Zmienne pomocnicze:

h 1, h 2  – wskaźniki elementów list pomocniczych

Lista kroków:

K01: Jeśli (h = nil) obrazek (hnext = nil), to zakończ lista jest pusta lub jednoelementowa – kończymy
K02: h 1 ← nil przygotowujemy wskaźniki dla podlist
K03: h 2 ← nil  
K04: l_split(h, h 1, h 2) dokonujemy podziału listy na dwie podlisty
K05: l_merge_sort(h 1) pierwszą podlistę sortujemy rekurencyjnie tym samym algorytmem
K06: l_merge_sort(h 2) to samo z drugą podlistą
K07: l_merge(h 1, h 2, h) scalamy obie podlisty, lista h jest posortowana
K08: Zakończ  

Algorytm sortowania przez scalanie posiada logarytmiczno liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n·logn), jednakże z powodu rekurencyjnego charakteru wymaga on O(n) pamięci na adresy list pośrednich – same elementy nie są dublowane. Nie nadaje się zatem do sortowania bardzo długich list.

Pascal
procedure l_merge_sort(var h : PslistEl);
var
 h1, h2 : PslistEl;
begin
 if (h <> nil) and (h^.next <> nil) then
 begin
  h1 := nil;
  h2 := nil;
  l_split(h, h1, h2);
  l_merge_sort(h1);
  l_merge_sort(h2);
  l_merge(h1, h2, h);
 end;
end;
C++
void l_merge_sort(slistEl * & h)
{
 slistEl * h1, h2;
 if(h && h->next)
 {
  h1 = h2 = NULL;
  l_split(h, h1, h2);
  l_merge_sort(h1);
  l_merge_sort(h2);
  l_merge(h1, h2, h);
 }
}
Basic
Sub l_merge_sort(ByRef h As slistEl Ptr)
 Dim As slistEl Ptr h1, h2
 If (h <> 0) AndAlso (h->next <> 0) Then
  h1 = 0
  h2 = 0
  l_split(h, h1, h2);
  l_merge_sort(h1);
  l_merge_sort(h2);
  l_merge(h1, h2, h);
 End If
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę 200 pseudolosowych liczb całkowitych, po czym sortuje ją przez scalanie. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej. Typ danych elementów listy został zmieniony ze znakowego na całkowity.
Pascal
// Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
// Data: 25.02.2012
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------------

program slist_merge_sort;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front(v : integer);
   procedure  pop_front;
   procedure  split(var l1, l2 : slist);
   procedure  merge(var l1, l2 : slist);
   procedure  merge_sort();
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;


// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write(p^.data:4);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front(v : integer);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
procedure slist.split(var l1, l2 : slist);
var
 p1, p2 : PslistEl;
 s : boolean;
begin
 s := false;
 l1.push_front(0);
 l2.push_front(0);
 p1 := l1.head;
 p2 := l2.head;
 while head <> nil do
 begin
  if s then
  begin
   p2^.next := head;
   p2 := p2^.next;
  end
  else
  begin
   p1^.next := head;
   p1 := p1^.next;
  end;
  head := head^.next;
  s := not s;
 end;
 p1^.next := nil;
 p2^.next := nil;
 l1.pop_front();
 l2.pop_front();
end;

// Scala dwie obce listy
//----------------------
procedure slist.merge(var l1, l2 : slist);
var
 p : PslistEl;
begin
 push_front(0);
 p := head;
 while (l1.head <> nil) and (l2.head <> nil) do
 begin
  if l1.head^.data > l2.head^.data then
  begin
   p^.next := l2.head;
   l2.head := l2.head^.next;
  end
  else
  begin
   p^.next := l1.head;
   l1.head := l1.head^.next;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 while l1.head <> nil do
 begin
  p^.next := l1.head;
  l1.head := l1.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 while l2.head <> nil do
 begin
  p^.next := l2.head;
  l2.head := l2.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 pop_front();
end;

// Sortuje listę przez scalanie
//-----------------------------
procedure slist.merge_sort();
var
 h1, h2 : slist;
begin
 if (head <> nil) and (head^.next <> nil) then
 begin
  h1.init;
  h2.init;
  split(h1, h2);
  h1.merge_sort;
  h2.merge_sort;
  merge(h1, h2);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slist;   // obiekt listy jednokierunkowej
 i : integer;

begin
 Randomize;

 L.init;

 for i := 1 to 200 do L.push_front(random(199) - 99);
 L.printl;

 writeln;

 L.merge_sort;
 L.printl;

 L.destroy;
end.
C++
// Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
// Data: 25.02.2012
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist(); // konstruktor
  ~slist(); // destruktor
  void printl();
  void push_front(char v);
  void pop_front();
  void split(slist & l1, slist & l2);
  void merge(slist & l1, slist & l2);
  void merge_sort();
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist()
{
 while(head) pop_front();
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl()
{
 slistEl * p;

 for(p = head; p; p = p->next) cout << setw(4) << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front(char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front()
{
 slistEl * p = head;

 if(p)
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
void slist::split(slist & l1, slist & l2)
{
 slistEl * p1, * p2;
 bool s = false;
 l1.push_front(0);
 l2.push_front(0);
 p1 = l1.head;
 p2 = l2.head;
 while(head)
 {
  if(s)
  {
   p2->next = head;
   p2 = p2->next;
  }
  else
  {
   p1->next = head;
   p1 = p1->next;
  }
  head = head->next;
  s = !s;
 }
 p1->next = p2->next = NULL;
 l1.pop_front();
 l2.pop_front();
}

// Scala dwie obce listy
//----------------------
void slist::merge(slist & l1, slist & l2)
{
 slistEl * p;
 push_front(0);
 p = head;
 while(l1.head && l2.head)
 {
  if(l1.head->data > l2.head->data)
  {
   p->next = l2.head;
   l2.head = l2.head->next;
  }
  else
  {
   p->next = l1.head;
   l1.head = l1.head->next;
  }
  p = p->next;
 }
 while(l1.head)
 {
  p->next = l1.head;
  l1.head = l1.head->next;
  p = p->next;
 }
 while(l2.head)
 {
  p->next = l2.head;
  l2.head = l2.head->next;
  p = p->next;
 }
 pop_front();
}

// Sortuje listę przez scalanie
//-----------------------------
void slist::merge_sort()
{
 slist h1, h2;
 if(head && head->next)
 {
  split(h1, h2);
  h1.merge_sort();
  h2.merge_sort();
  merge(h1, h2);
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slist L;   // obiekt listy jednokierunkowej
 int i;

 srand(time(NULL));

 for(i = 0; i < 200; i++) L.push_front(rand() % 199 - 99);
 L.printl();

 cout << endl;

 L.merge_sort();
 L.printl();

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
' Data: 25.02.2012
' (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As Integer
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Sub push_front(v As Integer)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Sub split(ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
 Declare Sub merge(ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
 Declare Sub merge_sort()
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slist   ' obiekt listy jednokierunkowej
Dim i As Integer

Randomize

For i = 1 To 200
	L.push_front(Int(Rnd() * 199) - 99)
Next
L.printl()

Print

L.merge_sort()
L.printl()

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist()
 While head
  pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 While p
  Print Using "####";p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front(v As Integer)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Dokonuje podziału listy
'------------------------
Sub slist.split(ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
 Dim As slistEl Ptr p1, p2
 Dim As Integer s = 0
 l1.push_front(0)
 l2.push_front(0)
 p1 = l1.head
 p2 = l2.head
 While head
  If s = 0 Then
   p1->next = head
   p1 = p1->next
  Else
   p2->next = head
   p2 = p2->next
  End If
  head = head->next
  s = s Xor 1
 Wend
 p1->next = 0
 p2->next = 0
 l1.pop_front()
 l2.pop_front()
End Sub

' Scala dwie obce listy
'----------------------
Sub slist.merge(ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
 Dim p As slistEl Ptr
 push_front(0)
 p = head
 While (l1.head <> 0) AndAlso (l2.head <> 0)
  If l1.head->data > l2.head->data Then
   p->next = l2.head
   l2.head = l2.head->next
  Else
   p->next = l1.head
   l1.head = l1.head->next
  End If
  p = p->next
 Wend
 While l1.head
  p->next = l1.head
  l1.head = l1.head->next
  p = p->next
 Wend
 While l2.head
  p->next = l2.head
  l2.head = l2.head->next
  p = p->next
 Wend
 pop_front()
End Sub

' Sortuje listę przez scalanie
'-----------------------------
Sub slist.merge_sort()
 Dim As slist h1, h2
 If (head <> 0) AndAlso (head->next <> 0) Then
  split(h1, h2)
  h1.merge_sort()
  h2.merge_sort()
  merge(h1, h2)
 End If
End Sub
Wynik:
  74 -82 -74 -39 -98  72 -78  -3  90  47  53  84  84 -44  -9  28  53  62  -5  72
 -99 -64  69 -43 -59  22  22 -98  38  71 -49  80 -93 -14  72 -92 -19 -25  65  31
   0  61  53  36  99 -40  93 -83  26  24 -54   2  -3 -37 -40  45 -73 -26 -78  58
 -31  65  62 -14 -37  46 -30  12 -96 -33 -41 -26 -82 -86  98  34 -66   5  54   8
 -83  -2  88  87  24 -72 -19  27  68   8 -60  39   7  44  92 -13  33 -38 -51 -25
  43  59 -75  80  25 -69  17 -83  50  26  67  60  51 -95 -10 -10  12  69 -60 -53
  82  11  77 -12 -87  86 -70  61   6  14 -30  15  76  23 -40  12 -69   3 -82 -17
  93  37  -7  13  14  64 -91  51  83  58 -30 -41 -82  13  74 -49  50  94 -95 -39
 -62  70  12 -30 -55  -3  49  14 -98  64  50 -69 -86 -32 -86 -20 -40  44  96 -36
  13 -29 -39  78 -24  40   7  95 -10  42  46  -5  38  27 -37  81 -26   7 -26 -90

 -99 -98 -98 -98 -96 -95 -95 -93 -92 -91 -90 -87 -86 -86 -86 -83 -83 -83 -82 -82
 -82 -82 -78 -78 -75 -74 -73 -72 -70 -69 -69 -69 -66 -64 -62 -60 -60 -59 -55 -54
 -53 -51 -49 -49 -44 -43 -41 -41 -40 -40 -40 -40 -39 -39 -39 -38 -37 -37 -37 -36
 -33 -32 -31 -30 -30 -30 -30 -29 -26 -26 -26 -26 -25 -25 -24 -20 -19 -19 -17 -14
 -14 -13 -12 -10 -10 -10  -9  -7  -5  -5  -3  -3  -3  -2   0   2   3   5   6   7
   7   7   8   8  11  12  12  12  12  13  13  13  14  14  14  15  17  22  22  23
  24  24  25  26  26  27  27  28  31  33  34  36  37  38  38  39  40  42  43  44
  44  45  46  46  47  49  50  50  50  51  51  53  53  53  54  58  58  59  60  61
  61  62  62  64  64  65  65  67  68  69  69  70  71  72  72  72  74  74  76  77
  78  80  80  81  82  83  84  84  86  87  88  90  92  93  93  94  95  96  98  99
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.