Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Operacje na listach dwukierunkowych

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Uwaga:

Podane tutaj procedury obsługi list nie uwzględniają sytuacji błędnych – np. braku pamięci dla tworzonych elementów czy nieprawidłowych danych. Można je zatem stosować tylko wtedy, gdy jesteśmy w 100% pewni, że nie dojdzie do żadnych błędów. W przeciwnym razie należałoby zaimplementować obsługę wyjątków, a to jest temat na osobny artykuł.

Typ elementu listy i zmiennej obsługującej listę

Pascal C++ Basic
type
 PdlistEl = ^dlistEl;
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  data : typ_danych;
 end;

 dlistVar = record
  head : PdlistEl;
  tail : PdlistEl;
  count : cardinal;
 end;
struct dlistEl
{
 dlistEl * next, * prev;
 typ_danych data;
};

struct dlistVar
{
 dlistEl * head, * tail;
 unsigned count;
};
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr
 prev As dlistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type

Type dlistVar
 head As dlistEl Ptr
 tail As dlistEl Ptr
 count As UInteger
End Type

Przejście przez listę

W porównaniu z listami jednokierunkowymi, opisanymi w poprzednim rozdziale, listy dwukierunkowe są bardziej skomplikowane, ponieważ każdy ich element posiada dodatkowe pole prev. Pole to wskazuje element poprzedni na liście. Zatem listy tego typu można przechodzić w obu kierunkach. Z drugiej strony ta możliwość skraca czas wykonania wielu operacji na liście, gdzie wymagany jest element poprzedzający w stosunku do danego. W przypadku listy jednokierunkowej element ten znajdowany był za pomocą przejścia od początku listy – w liście dwukierunkowej mamy go danego bezpośrednio poprzez pole prev.

Zasada przechodzenia listy dwukierunkowej jest identyczna jak przy listach jednokierunkowych. Potrzebujemy wskaźnika, który będzie wskazywał poszczególne elementy listy. Wskazywany element przetwarzamy, po czym przechodzimy do następnego poprzez pole next  lub do poprzedniego poprzez pole prev. Operację przejścia kontynuujemy dotąd, aż wskaźnik przyjmie wartość 0 ( ostatni element listy ma w polu next  wartość 0, pierwszy element listy ma w polu prev  wartość 0 – zatem wyjście z ostatniego lub z pierwszego elementu poprzez next/prev  skutkuje adresem zerowym ).

Algorytm przechodzenia przez listę dwukierunkową

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę

Wyjście:

Przejście przez wszystkie elementy listy od pierwszego do ostatniego lub od ostatniego do pierwszego

Dane pomocnicze:

p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków : przejście w przód

K01: p L.head w p ustawiamy adres pierwszego elementu listy
K02: Dopóki p  ≠ nil,
wykonuj kroki K03...K05
w pętli przechodzimy przez kolejne elementy listy
K03:     Przetwarzaj element wskazywany przez p  
K04:     p  ← ( pnext  ) w p umieść zawartość pola next elementu wskazywanego przez p
K05: Zakończ  

Lista kroków : przejście wstecz

K01: p L.tail w p ustawiamy adres ostatniego elementu listy
K02: Dopóki p  ≠ nil,
wykonuj kroki K03...K05
w pętli przechodzimy przez kolejne elementy listy
K03:     Przetwarzaj element wskazywany przez p  
K04:     p  ← ( pprev  ) w p umieść zawartość pola prev elementu wskazywanego przez p
K05: Zakończ  
Pascal
p := L.head;
while p <> nil do
begin
 ...
 p := p^.next;
end;
  
p := L.tail;
while p <> nil do
begin
 ...
 p := p^.prev;
end;
C++
p = L.head;
while( p )
{
 ...
 p = p->next;
}
 
p = L.tail;
while( p )
{
 ...
 p = p->prev;
}
Basic
p = L.head
While p
 ...
 p = p->next
Wend
 
p = L.tail
While p
 ...
 p = p->prev
Wend
Na początek:  podrozdziału   strony 

Liczba elementów listy

Dla listy dwukierunkowej nie musimy posiadać osobnego algorytmu wyznaczania liczby elementów, ponieważ pole count  zmiennej obsługującej listę przechowuje bezpośrednio tę informację.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie elementu na początku listy

 obrazek

Naszym zadaniem jest dodanie nowego elementu na początku listy dwukierunkowej.
obrazek Tworzymy nowy element dynamicznie w pamięci ( na rysunku w kolorze zielonym ), umieszczamy w nim dane, a w polu prev  zapisujemy adres zerowy, ponieważ pierwszy element listy nie posiada poprzednika.
obrazek W polu next  umieszczamy adres przechowywany przez pole head. W ten sposób następnikiem nowego elementu stanie się obecny pierwszy element listy.
obrazek W polu head  umieszczamy adres nowego elementu, który teraz staje się pierwszym elementem listy.
obrazek Zwiększamy pole count  o 1.
obrazek Teraz musimy zapewnić komunikację w drugą stronę. Jeśli istnieje następnik dodanego elementu, to w polu prev  następnika umieszczamy adres nowego elementu. Pozwoli to przejść z następnika do pierwszego elementu. Lista staje się kompletna.

obrazek

Jeśli następnik nie istnieje, to dodawaliśmy element do pustej listy. W takim przypadku w polu tail  należy również wprowadzić adres nowego elementu – lista stanie się listą jednoelementową.

Algorytm dołączania nowego elementu na początek listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę
v  – wartość wprowadzana do elementu

Wyjście:

Lista z dołączonym na początku elementem o wartości v.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: Utwórz nowy element  
K02: p  ← adres nowego elementu  
K03: ( pdata  ) ← v umieszczamy dane w nowym elemencie
K04: ( pprev  ) ← nil pierwszy element nie posiada poprzednika
K05: ( pnext  ) ← L.head następnikiem będzie obecny pierwszy element listy
K06: L.head  ← p dołączamy element do początku listy
K07 L.count  ← L.count  + 1 zwiększamy licznik elementów o 1
K08: Jeśli ( pnext  ) ≠ nil,
to ( ( pnext  )→prev  ) ← p
inaczej L.tail  ← p
jeśli istnieje następnik, to jego poprzednikiem czynimy nowy element
inaczej adres nowego elementu umieszczamy w polu tail
K09: Zakończ  

Pascal
procedure l_push_front ( var L : dlistVar; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := L.head;
 L.head := p;
 inc ( L.count );
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else L.tail := p;
end;
C++
void l_push_front ( dlistVar & L, char v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;  // tworzymy nowy element
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = L.head;
 L.head = p;
 L.count++;
 if( p->next ) p->next->prev = p;
 else L.tail = p;
}
Basic
Sub l_push_front ( ByRef L As dlistVar, v As String )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl  ' tworzymy nowy element
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = L.head
 L.head = p
 L.count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  L.tail = p
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie elementu na koniec listy

obrazek Dodawanie elementu na koniec listy jest symetryczne z dodawaniem na początek. Musi tak być, ponieważ lista dwukierunkowa jest strukturą symetryczną.
obrazek Tworzymy dynamicznie w pamięci nowy element ( oznaczony na rysunku kolorem zielonym ) i umieszczamy w nim dane. W polu next  wstawiamy adres zerowy – ostatni element nie posiada następnika.
obrazek Do pola prev  kopiujemy zawartość pola tail  ze zmiennej obsługującej listę. Poprzednikiem nowego elementu stanie się obecny ostatni element listy.
obrazek W polu tail  umieszczamy adres nowego elementu. Nowy element staje się ostatnim elementem listy
obrazek Zwiększamy o 1 zawartość pola count.
obrazek Jeśli istnieje poprzednik nowego elementu ( pole prev  ma wartość różną od zera ), to w poprzedniku ustawiamy pole next  na adres nowego elementu – lista zostanie połączona w całość.
obrazek Jeśli poprzednik nie istnieje, to lista była pusta, a teraz zawiera jeden element – ten dodany przez nas. W takim przypadku adres nowego elementu należy wprowadzić również do pola head. Lista stanie się jednoelementowa, a dodany element będzie zarówno pierwszym jak i ostatnim jej elementem.

Algorytm dołączania nowego elementu do końca listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę
v  – wartość wprowadzana do elementu

Wyjście:

Lista z dołączonym na końcu nowym elementem o wartości v

Dane pomocnicze:

p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: Utwórz nowy element  
K02: p ← adres nowego elementu  
K03: ( pdata  ) ← v umieszczamy dane w nowym elemencie
K04: ( pnext  ) ← nil ostatni element nie będzie posiadał następnika
K05; ( pprev  ) ← L.tail poprzednikiem będzie obecny ostatni element
K06: L.tail  ← p nowy element staje się ostatnim na liście
K07: L.count  ← L.count  + 1 zwiększamy o 1 licznik elementów listy
K08: Jeśli ( pprev  ) ≠ nil,
to ( ( pprev  )→next  ) ← p
inaczej L.head  ← p
jeśli istnieje poprzednik, to nowy element będzie jego następnikiem
; inaczej adres nowego elementu umieszczamy w polu head
K09: Zakończ  

Pascal
procedure l_push_back ( var L : dlistVar; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := L.tail;
 L.tail := p;
 inc ( L.count );
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else L.head := p;
end;
C++
void l_push_back ( dlistVar & L, char v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = L.tail;
 L.tail = p;
 L.count++;
 if( p->prev ) p->prev->next = p;
 else L.head = p;
}
Basic
Sub l_push_back ( ByRef L As dlistVar, v As String )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = L.tail
 L.tail = p
 L.count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  L.head = p
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie nowego elementu przed wybranym elementem listy

obrazek Jeśli wybrany element ( na rysunku zaznaczony kolorem jasnoniebieskim ) jest pierwszym elementem listy, to zadanie sprowadza się do dodania nowego elementu na początku listy, co opisaliśmy wcześniej w tym rozdziale.
obrazek Załóżmy, że wybrany element nie jest pierwszym elementem listy. Musi wtedy posiadać poprzednik ( na rysunku zaznaczyliśmy go kolorem żółtym ). Dostęp do poprzednika mamy poprzez pole prev  elementu wybranego.
obrazek Tworzymy dynamicznie w pamięci nowy element ( na rysunku w kolorze zielonym ). Umieszczamy w nim dane, pole next  ustawiamy na adres elementu wybranego, a pole prev  na adres poprzednika elementu wybranego ( zawartość pola prev  w elemencie wybranym ).
obrazek Zwiększamy o 1 licznik elementów count  w zmiennej obsługującej listę.
obrazek Pola next  w poprzedniku oraz prev  w elemencie wybranym ustawiamy na adres nowego elementu. Teraz nowy element stanie się częścią składową listy i będzie umieszczony w niej przed elementem wybranym.

Algorytm dołączania nowego elementu przed wybranym elementem listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę
e  – wskazanie elementu listy, przed którym ma zostać wstawiony nowy element
v  – dane dla nowego elementu

Wyjście:

Lista z nowym elementem wstawionym przed element wskazywany przez e.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: Jeśli e  ≠ L.head,
to idź do K04
sprawdzamy, czy wybrany element nie jest pierwszym elementem listy
K02: Wstaw nowy element na początek listy jeśli jest, to wykorzystujemy algorytm wstawiania na początek listy
K03: Zakończ  
K04: Utwórz nowy element  
K05; p  ← adres nowego elementu  
K06: ( pdata  ) ← v umieszczamy dane w nowym elemencie
K07: ( pnext  ) ← e następnikiem będzie element wybrany
K08: ( pprev  ) ← ( eprev  ) poprzednikiem będzie poprzednik elementu wybranego
K09: L.count  ← L.count  + 1 zwiększamy licznik elementów listy
K10: ( ( eprev  )→next  ) ← p następnikiem poprzednika elementu wybranego będzie nowy element
K11: ( eprev  ) ← p poprzednikiem elementu wybranego będzie nowy element
K12: Zakończ  

Pascal
procedure l_insert_before ( var L : dlistVar; e : PdlistEl; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = L.head then l_push_front ( L, v )
 else
 begin
  new ( p );
  p^.data := v;
  p^.next := e;
  p^.prev := e^.prev;
  inc ( L.count );
  e^.prev^.next := p;
  e^.prev := p;
 end;
end;
C++
void l_insert_before ( dlistVar & L, dlistEl * e, char v )
{
 dlistEl * p;

 if( e == L.head ) l_push_front ( L, v );
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e;
  p->prev = e->prev;
  L.count++;
  e->prev->next = p;
  e->prev = p;
 }
}
Basic
Sub l_insert_before ( ByRef L As dlistVar, e As dlistEl Ptr, v As String )

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = L.head Then
  l_push_front ( L, v )
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e
  p->prev = e->prev
  L.count += 1
  e->prev->next = p
  e->prev = p
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie nowego elementu za elementem wybranym

obrazek Wstawianie za wybranym elementem jest symetryczne do wstawiania przed wybranym elementem.

Jeśli wybrany element jest ostatnim elementem listy ( w polu next  ma adres zerowy ), to wykorzystujemy opisany wcześniej algorytm wstawiania na koniec listy.

obrazek Załóżmy, że wybrany element nie jest ostatni na liście. Wtedy posiada następnik ( na rysunku w kolorze żółtym ).
obrazek Tworzymy nowy element ( na rysunku w kolorze zielonym ), wprowadzamy do niego dane, w polu next  umieszczamy adres następnika z pola next  elementu wybranego, a w polu prev  umieszczamy adres elementu wybranego.
obrazek Zwiększamy licznik elementów count  o 1.
obrazek Adres nowego elementu umieszczamy w polach prev  następnika oraz next  elementu wybranego. Nowy element stanie się częścią listy i będzie umieszczony w niej za elementem wybranym.

Algorytm dołączania nowego elementu za wybranym elementem listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę
e  – wskazanie elementu listy, za którym ma zostać wstawiony nowy element
v  – dane dla nowego elementu

Wyjście:

Lista z nowym elementem wstawionym za elementem wskazywanym przez e.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: Jeśli e  ≠ L.tail,
to idź do kroku K04
sprawdzamy, czy e nie jest ostatnim elementem listy
K02: Wstaw nowy element na koniec listy jeśli jest ostatnim elementem listy, wykorzystujemy algorytm wstawiania na koniec listy
K03: Zakończ  
K04: Utwórz nowy element  
K05; p  ← adres nowego elementu  
K06: ( pdata  ) ← v umieszczamy dane w nowym elemencie
K07: ( pnext  ) ← ( enext  ) następnikiem będzie następnik elementu wybranego
K08: ( pprev  ) ← e poprzednikiem będzie element wybrany
K09: L.count  ← L.count  + 1 zwiększamy licznik elementów
K10: ( ( pnext  )→prev  ) ← p ustawiamy p jako poprzednik następnika
K11: ( enext  ) ← p ustawiamy p jako następnik elementu wybranego
K12: Zakończ  

Pascal
procedure l_insert_after ( var L : dlistVar; e : PdlistEl; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = L.tail then l_push_back ( L, v )
 else
 begin
  new ( p );
  p^.data := v;
  p^.next := e^.next;
  p^.prev := e;
  inc ( L.count );
  e^.next^.prev := p;
  e^.next := p;
 end;
end;
C++
void l_insert_after ( dlistVar & L, dlistEl * e, char v )
{
 dlistEl * p;

 if( e == L.tail ) l_push_back ( L, v );
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e->next;
  p->prev = e;
  L.count++;
  e->next->prev = p;
  e->next = p;
 }
}
Basic
Sub l_insert_after ( ByRef L As dlistVar, e As dlistEl Ptr, v As String )

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = L.tail Then
  l_push_back ( L, v )
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e->next
  p->prev = e
  L.count += 1
  e->next->prev = p
  e->next = p
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie wybranego elementu listy

obrazek

obrazek

obrazek

Zmniejszamy o 1 pole count.

Usuwany element oznaczyliśmy kolorem czerwonym na rysunku.

Element ten może znajdować się na początku listy, gdzieś w środku lub na jej końcu. Nasz algorytm sprawdzi każdą z tych trzech możliwości.

obrazek

obrazek

Jeśli istnieje poprzednik usuwanego elementu ( kolor żółty ), to w jego polu next  umieszczamy zawartość pola next  usuwanego elementu, czyli adres następnika.

W przeciwnym razie wybrany element jest pierwszym elementem listy. W takim przypadku w head  umieszczamy zawartość pola next  usuwanego elementu, czyli adres następnika. Zwróć uwagę, że w przypadku listy jednoelementowej do pola head  trafi adres zerowy.

obrazek

obrazek

Jeśli istnieje następnik usuwanego elementu ( kolor zielony ), to w jego polu prev  umieszczamy zawartość pola prev  usuwanego elementu, czyli adres poprzednika.

W przeciwnym razie wybrany element jest ostatnim elementem listy. W polu tail  umieszczamy zawartość pola prev. Zwróć uwagę, że w przypadku listy jednoelementowej do pola tail  trafi adres zerowy.

W obu przypadkach usuwany element staje się odłączony od listy

obrazek Usuwamy element wybrany z pamięci.

Algorytm usuwania wybranego elementu listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę
e  – wskazanie elementu listy do usunięcia

Wyjście:

Lista bez elementu wskazywanego przez e.

Lista kroków:

K01: L.count  ← L.count  - 1 zmniejszamy licznik elementów listy
K02: Jeśli ( eprev  ) ≠ nil,
to ( ( eprev  )→next  ) ← ( enext  )
inaczej L.head  ← ( enext  )
następnikiem poprzednika będzie następnik usuwanego elementu
jeśli poprzednika nie ma, modyfikujemy head
K03: Jeśli ( enext  ) ≠ nil,
to ( ( enext  )→prev  ) ← ( eprev  )
inaczej L.tail  ← ( eprev  )
poprzednikiem następnika będzie poprzednik usuwanego elementu
jeśli następnika nie ma, to modyfikujemy tail
K04: Usuń element e  
K05: Zakończ  

Pascal
procedure l_remove ( var L : dlistVar; e : PdlistEl );
begin
 dec ( L.count );
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else L.head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else L.tail := e^.prev;
 dispose ( e );
end;
C++
void l_remove ( dlistVar & L, dlistEl * e )
{
 L.count--;
 if( e->prev ) e->prev->next = e->next;
 else    L.head = e->next;
 if( e->next ) e->next->prev = e->prev;
 else    L.tail = e->prev;
 delete e;
}
Basic
Sub l_remove ( ByRef L As dlistVar, e As dlistEl Ptr )
 L.count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  L.head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  L.tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie elementu z początku listy

Nie musimy tworzyć osobnego algorytmu, wykorzystamy algorytm usuwania wybranego elementu listy.

Algorytm usuwania elementu z początku listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę

Wyjście:

Lista bez pierwszego elementu.

Lista kroków:

K01: Jeśli L.count  = 0,
to zakończ
lista jest pusta i nie ma co usuwać
K02 Usuń z listy element wskazywany przez L.head  
K03: Zakończ jeśli lista zawiera więcej niż 1 element, przejdź dalej

Pascal
procedure l_pop_front ( var L : dlistVar );
begin
 if L.count > 0 then l_remove ( L, L.head );
end;
C++
void l_pop_front ( dlistVar & L )
{
 if( L.count ) l_remove ( L, L.head );
}
Basic
Sub l_pop_front ( ByRef L As dlistVar )
 If L.count > 0 Then l_remove ( L, L.head )
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie elementu z końca listy

Tutaj również wykorzystujemy algorytm ogólny.

Algorytm usuwania elementu z końca listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę

Wyjście:

Lista bez ostatniego elementu.

Lista kroków:

K01: Jeśli L.count  = 0,
to zakończ
lista jest pusta i nie ma co usuwać
K02 Usuń element wskazywany przez L.tail  
K03: Zakończ  

Pascal
procedure l_pop_back ( var L : dlistVar );
begin
 if L.count > 0 then l_remove ( L, L.tail );
end;
C++
void l_pop_back ( dlistVar & L )
{
 if( L.count ) l_remove ( L, L.tail );
}
Basic
Sub l_pop_back ( ByRef L As dlistVar )
 If L.count > 0 Then l_remove ( L, L.tail )
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

To jest program testowy, który działa następująco:
 • [ ]   – tworzy pustą listę literek alfabetu
 • [ C B A ] – na początku listy dołącza kolejno litery A, B, C. Na liście znajdą się one w odwrotnej kolejności ( dlaczego? ).
 • [ C B A D E F ] – na końcu listy dołącza kolejno litery D, E, F. Tym razem kolejność liter zostanie zachowana.
 • [ C B A D E # F ] – przed ostatnim elementem dodaje znak #.
 • [ C % B A D E # F ] – za pierwszym elementem dodaje znak %.
 • [ % B A D E # F ] – usuwa pierwszy element.
 • [ % B A D E # ] – usuwa ostatni element
 • [ % B D E # ] – usuwa trzeci element

Na wydruku pierwsza liczba oznacza ilość elementów listy.

Pascal
// Program testowy dla list dwukierunkowych
// Data: 14.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------

program dlist_test;

// Definicje typów
//----------------
type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementów listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;  // następnik
  prev : PdlistEl;  // poprzednik
  data : char;
 end;

 // Zmienna obsługująca listę
 //--------------------------
 dlistVar = record
  head : PdlistEl; // początek listy
  tail : PdlistEl; // koniec listy
  count : cardinal; // licznik elementów
 end;

//-------------------------------------------------
// Procedury i funkcje obsługi listy dwukierunkowej
//-------------------------------------------------

// Procedura inicjuje pola zmiennej listy
//---------------------------------------
procedure l_init ( var L : dlistVar );
begin
 L.head := nil;
 L.tail := nil;
 L.count := 0;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure l_printl ( var L : dlistVar );
var
 p : PdlistEl;
begin
 write ( L.count:3, ' : [ ' );
 p := L.head;
 while p <> NIL do
 begin
  write ( ' ', p^.data );
  p := p^.next;
 end;
 writeln ( ' ] ' );
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure l_push_front ( var L : dlistVar; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := L.head;
 L.head := p;
 inc ( L.count );
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else L.tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure l_push_back ( var L : dlistVar; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := L.tail;
 L.tail := p;
 inc ( L.count );
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else L.head := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element przed wybranym
//---------------------------------------------
procedure l_insert_before ( var L : dlistVar; e : PdlistEl; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = L.head then l_push_front ( L, v )
 else
 begin
  new ( p );
  p^.data := v;
  p^.next := e;
  p^.prev := e^.prev;
  inc ( L.count );
  e^.prev^.next := p;
  e^.prev := p;
 end;
end;

// Procedura dodaje nowy element za wybranym
//------------------------------------------
procedure l_insert_after ( var L : dlistVar; e : PdlistEl; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = L.tail then l_push_back ( L, v )
 else
 begin
  new ( p );
  p^.data := v;
  p^.next := e^.next;
  p^.prev := e;
  inc ( L.count );
  e^.next^.prev := p;
  e^.next := p;
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure l_remove ( var L : dlistVar; e : PdlistEl );
begin
 dec ( L.count );
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else L.head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else L.tail := e^.prev;
 dispose ( e );
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure l_pop_front ( var L : dlistVar );
begin
 if L.count > 0 then l_remove ( L, L.head );
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure l_pop_back ( var L : dlistVar );
begin
 if L.count > 0 then l_remove ( L, L.tail );
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlistVar;
 i : char;

begin
 l_init ( L ); // inicjujemy zmienną obsługi listy

 for i := 'A' to 'C' do l_push_front ( L, i );// [ C B A ] 
 l_printl ( L );
 for i := 'D' to 'F' do l_push_back ( L, i ); // [ C B A D E F ] 
 l_printl ( L );
 l_insert_before ( L, L.tail, '#' );     // [ C B A D E # F ] 
 l_printl ( L );
 l_insert_after ( L, L.head, '%' );      // [ C % B A D E # F ] 
 l_printl ( L );
 l_pop_front ( L );              // [ % B A D E # F ] 
 l_printl ( L );
 l_pop_back ( L );              // [ % B A D E # ] 
 l_printl ( L );
 l_remove ( L, L.head^.next^.next );     // [ % B D E # ] 
 l_printl ( L );

end.
C++
// Program testowy dla list dwukierunkowych
// Data: 14.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Definicje typów
//----------------

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;  // następnik
 dlistEl * prev;  // poprzednik
 char data;
};

// Zmienna obsługująca listę
//--------------------------
struct dlistVar
{
 dlistEl * head; // początek listy
 dlistEl * tail; // koniec listy
 unsigned count; // licznik elementów
};

//-----------------------------
// Obsługa listy dwukierunkowej
//-----------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//---------------------------------------
void l_init ( dlistVar & L )
{
 L.head = L.tail = NULL;
 L.count = 0;
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void l_printl ( dlistVar & L )
{
 dlistEl * p;

 cout << setw ( 3 ) << L.count << ": [ ";
 p = L.head;
 while( p )
 {
  cout << " " << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << " ] \n\n";
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
void l_push_front ( dlistVar & L, char v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = L.head;
 L.head = p;
 L.count++;
 if( p->next ) p->next->prev = p;
 else L.tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
void l_push_back ( dlistVar & L, char v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = L.tail;
 L.tail = p;
 L.count++;
 if( p->prev ) p->prev->next = p;
 else L.head = p;
}

// Dodaje nowy element przed wybranym
//-----------------------------------
void l_insert_before ( dlistVar & L, dlistEl * e, char v )
{
 dlistEl * p;

 if( e == L.head ) l_push_front ( L, v );
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e;
  p->prev = e->prev;
  L.count++;
  e->prev->next = p;
  e->prev = p;
 }
}

// Dodaje nowy element za wybranym
//--------------------------------
void l_insert_after ( dlistVar & L, dlistEl * e, char v )
{
 dlistEl * p;

 if( e == L.tail ) l_push_back ( L, v );
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e->next;
  p->prev = e;
  L.count++;
  e->next->prev = p;
  e->next = p;
 }
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void l_remove ( dlistVar & L, dlistEl * e )
{
 L.count--;
 if( e->prev ) e->prev->next = e->next;
 else    L.head = e->next;
 if( e->next ) e->next->prev = e->prev;
 else    L.tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void l_pop_front ( dlistVar & L )
{
 if( L.count ) l_remove ( L, L.head );
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void l_pop_back ( dlistVar & L )
{
 if( L.count ) l_remove ( L, L.tail );
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 dlistVar L;
 char i;

 l_init ( L ); // inicjujemy zmienną obsługi listy

 for( i = 'A'; i <= 'C'; i++ ) l_push_front ( L, i );
 l_printl ( L );
 for( i = 'D'; i <= 'F'; i++ ) l_push_back ( L, i );
 l_printl ( L );
 l_insert_before ( L, L.tail, '#' );
 l_printl ( L );
 l_insert_after ( L, L.head, '%' );
 l_printl ( L );
 l_pop_front ( L );
 l_printl ( L );
 l_pop_back ( L );
 l_printl ( L );
 l_remove ( L, L.head->next->next );
 l_printl ( L );

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list dwukierunkowych
' Data: 14.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------------

' Definicje typów
'----------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As String * 1
End Type

' Zmienna obsługująca listę
'--------------------------
Type dlistVar
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów
End Type

' Procedura inicjuje pola zmiennej listy
'---------------------------------------
Sub l_init ( ByRef L As dlistVar )
 L.head = 0
 L.tail = 0
 L.count = 0
End Sub

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub l_printl ( ByRef L As dlistVar )
 Dim p As dlistEl Ptr

 Print Using "### : [ ";L.count;
 p = L.head
 while p
  Print " ";p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print " ] "
 Print
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na początek listy
'------------------------------------------------
Sub l_push_front ( ByRef L As dlistVar, v As String )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = L.head
 L.head = p
 L.count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  L.tail = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na koniec listy
'----------------------------------------------
Sub l_push_back ( ByRef L As dlistVar, v As String )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = L.tail
 L.tail = p
 L.count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  L.head = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element przed wybranym
'---------------------------------------------
Sub l_insert_before ( ByRef L As dlistVar, e As dlistEl Ptr, v As String )

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = L.head Then
  l_push_front ( L, v )
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e
  p->prev = e->prev
  L.count += 1
  e->prev->next = p
  e->prev = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element za wybranym
'------------------------------------------
Sub l_insert_after ( ByRef L As dlistVar, e As dlistEl Ptr, v As String )

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = L.tail Then
  l_push_back ( L, v )
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e->next
  p->prev = e
  L.count += 1
  e->next->prev = p
  e->next = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element z listy
'----------------------------------------
Sub l_remove ( ByRef L As dlistVar, e As dlistEl Ptr )
 L.count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  L.head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  L.tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Procedura usuwa element z początku listy
'-----------------------------------------
Sub l_pop_front ( ByRef L As dlistVar )
 If L.count > 0 Then l_remove ( L, L.head )
End Sub

' Procedura usuwa element z końca listy
'--------------------------------------
Sub l_pop_back ( ByRef L As dlistVar )
 If L.count > 0 Then l_remove ( L, L.tail )
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlistVar
Dim i AS UInteger

l_init ( L ) ' inicjujemy zmienną obsługi listy
l_printl ( L )
For i = Asc ( "A" ) To Asc ( "C" ): l_push_front ( L, Chr ( i ) ): Next
l_printl ( L )
For i = Asc ( "D" ) To Asc ( "F" ): l_push_back ( L, Chr ( i ) ): Next
l_printl ( L )
l_insert_before ( L, L.tail, "#" )
l_printl ( L )
l_insert_after ( L, L.head, "%" )
l_printl ( L )
l_pop_front ( L )
l_printl ( L )
l_pop_back ( L )
l_printl ( L )
l_remove ( L, L.head->next->next )
l_printl ( L )

End
Wynik:
  0 : [ ]

  3 : [ C B A ]

  6 : [ C B A D E F ]

  7 : [ C B A D E # F ]

  8 : [ C % B A D E # F ]

  7 : [ % B A D E # F ]

  6 : [ % B A D E # ]

  5 : [ % B D E # ]

  0 : [ ]
Na początek:  podrozdziału   strony 

Wersja obiektowa

Poniższy program jest obiektową wersją ostatniego programu.

Pascal
// Obiekt listy dwukierunkowej
// Data: 14.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program dlist_object;

// Definicje typów
//----------------

type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementów listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;  // następnik
  prev : PdlistEl;  // poprzednik
  data : char;
 end;


// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
 dlist = object
  public
   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy
   count : cardinal; // licznik elementów

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front ( v : char );
   procedure  push_back ( v : char );
   procedure  insert_before ( e : PdlistEl; v : char );
   procedure  insert_after ( e : PdlistEl; v : char );
   procedure  remove ( e : PdlistEl );
   procedure  pop_front;
   procedure  pop_back;
 end;

//---------------------------------------------
// Definicje metod obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
constructor dlist.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
 count := 0;
end;

// Usuwa elementy listy
//---------------------
destructor dlist.destroy;
begin
 while count > 0 do pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.printl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 write ( count:3, ' : [ ' );
 p := head;
 while p <> NIL do
 begin
  write ( ' ', p^.data );
  p := p^.next;
 end;
 writeln ( ' ] ' );
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure dlist.push_front ( v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 inc ( count );
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.push_back ( v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := tail;
 tail  := p;
 inc ( count );
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else head := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element przed wybranym
//---------------------------------------------
procedure dlist.insert_before ( e : PdlistEl; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = head then push_front ( v )
 else
 begin
  new ( p );
  p^.data := v;
  p^.next := e;
  p^.prev := e^.prev;
  inc ( count );
  e^.prev^.next := p;
  e^.prev := p;
 end;
end;

// Procedura dodaje nowy element za wybranym
//------------------------------------------
procedure dlist.insert_after ( e : PdlistEl; v : char );
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = tail then push_back ( v )
 else
 begin
  new ( p );
  p^.data := v;
  p^.next := e^.next;
  p^.prev := e;
  inc ( count );
  e^.next^.prev := p;
  e^.next := p;
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure dlist.remove ( e : PdlistEl );
begin
 dec ( count );
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else tail := e^.prev;
 dispose ( e );
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure dlist.pop_front;
begin
 if count > 0 then remove ( head );
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure dlist.pop_back;
begin
 if count > 0 then remove ( tail );
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlist;
 i : char;

begin
 L.init; // inicjujemy obiekt [ ] 
 L.printl;
 for i := 'A' to 'C' do L.push_front ( i ); // [ C B A ] 
 L.printl;
 for i := 'D' to 'F' do L.push_back ( i ); // [ C B A D E F ] 
 L.printl;
 L.insert_before ( L.tail, '#' );      // [ C B A D E # F ] 
 L.printl;
 L.insert_after ( L.head, '%' );      // [ C % B A D E # F ] 
 L.printl;
 L.pop_front;              // [ % B A D E # F ] 
 L.printl;
 L.pop_back;               // [ % B A D E # ] 
 L.printl;
 L.remove ( L.head^.next^.next );      // [ % B D E # ] 
 L.printl;
 L.destroy; // usuwamy listę z pamięci [ ] 
 L.printl;
end.
C++
// Obiekt listy dwukierunkowej
// Data: 14.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;  // następnik
 dlistEl * prev;  // poprzednik
 char data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlist
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy
  unsigned count; // licznik elementów

  dlist( );     // konstruktor
  ~dlist( );    // destruktor
  void printl( );
  void push_front ( char v );
  void push_back ( char v );
  void insert_before ( dlistEl * e, char v );
  void insert_after ( dlistEl * e, char v );
  void remove ( dlistEl * e );
  void pop_front( );
  void pop_back( );
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlist::dlist( )
{
 head = tail = NULL;
 count = 0;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlist::~dlist( )
{
 while( count ) pop_front( );
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlist::printl( )
{
 dlistEl * p;

 cout << setw ( 3 ) << count << ": [ ";
 p = head;
 while( p )
 {
  cout << " " << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << " ] \n\n";
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
void dlist::push_front ( char v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 count++;
 if( p->next ) p->next->prev = p;
 else tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
void dlist::push_back ( char v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = tail;
 tail = p;
 count++;
 if( p->prev ) p->prev->next = p;
 else head = p;
}

// Dodaje nowy element przed wybranym
//-----------------------------------
void dlist::insert_before ( dlistEl * e, char v )
{
 dlistEl * p;

 if( e == head ) push_front ( v );
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e;
  p->prev = e->prev;
  count++;
  e->prev->next = p;
  e->prev = p;
 }
}

// Dodaje nowy element za wybranym
//--------------------------------
void dlist::insert_after ( dlistEl * e, char v )
{
 dlistEl * p;

 if( e == tail ) push_back ( v );
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e->next;
  p->prev = e;
  count++;
  e->next->prev = p;
  e->next = p;
 }
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void dlist::remove ( dlistEl * e )
{
 count--;
 if( e->prev ) e->prev->next = e->next;
 else    head = e->next;
 if( e->next ) e->next->prev = e->prev;
 else    tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void dlist::pop_front( )
{
 if( count ) remove ( head );
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void dlist::pop_back( )
{
 if( count ) remove ( tail );
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 dlist L;
 char i;

 L.printl( );
 for( i = 'A'; i <= 'C'; i++ ) L.push_front ( i );
 L.printl( );
 for( i = 'D'; i <= 'F'; i++ ) L.push_back ( i );
 L.printl( );
 L.insert_before ( L.tail, '#' );
 L.printl( );
 L.insert_after ( L.head, '%' );
 L.printl( );
 L.pop_front( );
 L.printl( );
 L.pop_back( );
 L.printl( );
 L.remove ( L.head->next->next );
 L.printl( );

 return 0;
}
Basic
' Obiekt listy dwukierunkowej
' Data: 14.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy listy dwukierunkowej
'-----------------------------------
Type dlist
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów

 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Sub printl( )
 Declare Sub push_front ( v As String )
 Declare Sub push_back ( v As String )
 Declare Sub insert_before ( e As dlistEl Ptr, v As String )
 Declare Sub insert_after ( e As dlistEl Ptr, v As String )
 Declare Sub remove ( e As dlistEl Ptr )
 Declare Sub pop_front( )
 Declare Sub pop_back( )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlist
Dim i AS UInteger

L.printl( )
For i = Asc ( "A" ) To Asc ( "C" ): L.push_front ( Chr ( i ) ): Next
L.printl( )
For i = Asc ( "D" ) To Asc ( "F" ): L.push_back ( Chr ( i ) ): Next
L.printl( )
L.insert_before ( L.tail, "#" )
L.printl( )
L.insert_after ( L.head, "%" )
L.printl( )
L.pop_front( )
L.printl( )
L.pop_back( )
L.printl( )
L.remove ( L.head->next->next )
L.printl( )
End

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlist( )
 head = 0
 tail = 0
 count = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlist( )
 While count > 0
 	 pop_front( )
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.printl( )
 Dim p As dlistEl Ptr

 Print Using "### : [ ";count;
 p = head
 while p
  Print " ";p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print " ] "
 Print
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na początek listy
'------------------------------------------------
Sub dlist.push_front ( v As String )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  tail = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na koniec listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.push_back ( v As String )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = tail
 tail = p
 count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  head = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element przed wybranym
'---------------------------------------------
Sub dlist.insert_before ( e As dlistEl Ptr, v As String )

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = head Then
  push_front ( v )
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e
  p->prev = e->prev
  count += 1
  e->prev->next = p
  e->prev = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element za wybranym
'------------------------------------------
Sub dlist.insert_after ( e As dlistEl Ptr, v As String )

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = tail Then
  push_back ( v )
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e->next
  p->prev = e
  count += 1
  e->next->prev = p
  e->next = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element z listy
'----------------------------------------
Sub dlist.remove ( e As dlistEl Ptr )
 count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Procedura usuwa element z początku listy
'-----------------------------------------
Sub dlist.pop_front( )
 If count > 0 Then remove ( head )
End Sub

' Procedura usuwa element z końca listy
'--------------------------------------
Sub dlist.pop_back( )
 If count > 0 Then remove ( tail )
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.