Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem dla listy dwukierunkowej

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy szybko wyszukać na liście dwukierunkowej element zawierający daną o wartości v.

Rozwiązanie

Wyszukiwanie z wartownikiem skraca czas poszukiwań eliminując sprawdzanie przy każdym elemencie warunku osiągnięcia końca listy. Jeśli lista jest bardzo długa, to postępujemy następująco. Na koniec listy dodajemy chwilowo element z poszukiwaną daną v. Dzięki temu zapewniamy, że na liście na pewno jest poszukiwany element – nasz wartownik. Teraz upraszczamy przejście przez poszczególne elementy listy, sprawdzając jedynie, czy spełniają one kryterium poszukiwań. Gdy znajdziemy odpowiedni element, to sprawdzamy, czy jest wartownikiem – jeśli tak, poszukiwanego elementu nie było na liście. Jeśli nie, to znaleźliśmy nasz element. Po tej operacji wartownika należy usunąć z listy.

Algorytm przeszukiwania liniowego z wartownikiem dla listy dwukierunkowej

Wejście:

L : zmienna obsługująca listę.
v : poszukiwana dana.

Wyjście:

Adres elementu listy, który zawiera v lub adres zerowy w przypadku, gdy takiego elementu nie ma na liście.

Elementy pomocnicze:

p : wskaźnik elementów listy.
l_push_back(L,v) : umieszcza element na końcu listy.
l_pop_back(L) : usuwa ostatni element listy.

Lista kroków:

K01: l_push_back(L,v)   ; na końcu listy umieszczamy wartownika
K02: pL.head      ; w p ustawiamy adres pierwszego elementu listy
K03: Dopóki (pdata) ≠ v, ; przeszukujemy listę, aż natrafimy
   wykonuj p ← (pnext) ; na element zawierający v
K04: Jeśli p = L.tail,  ; jeśli odszukaliśmy wartownika,
   to p ← nil      ; to poszukiwanego elementu na liście nie ma
K05: l_pop_back(L)    ; usuwamy wartownika z listy
K06: Zakończ z wynikiem p

Pascal
function l_find_first(var L : dlistVar;
             v : char)
             : PdlistEl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 l_push_back(L,v);
 p := L.head;
 while p^.data <> v do
  p := p^.next;
 if p = L.tail then p := nil;
 l_pop_back(L);
 l_find_first := p;
end;
C++
dlistEl * l_find_first(dlistVar & L,
            char v)
{
 dlistEl * p;
 l_push_back(L,v);
 p = L.head;
 while(p->data != v)
  p = p->next;
 if(p == L.tail) p = NULL;
 l_pop_back(L);
 return p; 
}
Basic
Function l_find_first(ByRef L As dlistVar,_
              v As String)_
              As dlistEl Ptr
 Dim p As dlistEl Ptr
 l_push_back(L,v)
 p = L.head
 While p->data <> v
  p = p->next
 Wend
 If p = L.tail Then p = 0
 l_pop_back(L)
 l_find_first = p
End Function
Python (dodatek)
# klasa elementu listy
#---------------------
class dlistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.prev = None
    self.data = data

# klasa listy dwukierunkowej
#---------------------------
class dlistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None
    self.tail = None
    self.count = 0

  # Destruktor
  def __del__(self):
    while self.head:
      self.l_pop_front()

  # Dodaje nowy element na koniec
  def l_push_back(self,v):
    p = dlistEl(v)
    p.prev = self.tail
    self.tail = p
    self.count += 1
    if p.prev:
      p.prev.next = p
    else:
      self.head = p

  # Usuwa wybrany element
  def l_remove(self,e):
    self.count -= 1
    if e.prev:
      e.prev.next = e.next
    else:
      self.head = e.next
    if e.next:
      e.next.prev = e.prev
    else:
      self.tail = e.prev
    del e

  # Usuwa element z końca
  def l_pop_back(self):
    if self.count:
      self.l_remove(self.tail)

  # Wyszukuje v
  def l_find_first(self,v):
    self.l_push_back(v)
    p = self.head
    while p.data != v:
      p = p.next
    if p is self.tail:
      p = None
    self.l_pop_back()
    return p  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wykorzystuje obiekt listy dwukierunkowej, w którym dodaliśmy metodę l_find_first( ) oraz zmodyfikowaliśmy nieco metodę l_print( ). Tworzona jest lista 40 przypadkowych znaków od A do G. Następnie na liście wyszukiwane są elementy zawierające znak A. Znak ten zostaje zastąpiony znakiem kropki. Następnie z lewej strony wstawiany jest znak (, a z prawej znak ). Po każdej modyfikacji zawartość listy jest wyświetlana.
Pascal
// Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem
// Data: 17.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

program dlist_lssearch;

// Definicje typów
//----------------

type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementów listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl; // następnik
  prev : PdlistEl; // poprzednik
  data : char;
 end;

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
 dlistVar = object
  public
   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy
   count : cardinal; // licznik elementów

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  l_print;
   procedure  l_push_front(v : char);
   procedure  l_push_back(v : char);
   procedure  l_insert_before(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  l_insert_after(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  l_remove(e : PdlistEl);
   procedure  l_pop_front;
   procedure  l_pop_back;
   function  l_find_first(v : char) : PdlistEl;
 end;

//---------------------------------------------
// Definicje metod obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
constructor dlistVar.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
 count := 0;
end;

// Usuwa elementy listy
//---------------------
destructor dlistVar.destroy;
begin
 while count > 0 do l_pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlistVar.l_print;
var
 p : PdlistEl;
begin
 write(count:3,' : ');
 p := head;
 while p <> NIL do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure dlistVar.l_push_front(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new (p); // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 inc(count);
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure dlistVar.l_push_back(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p); // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := tail;
 tail  := p;
 inc(count);
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else head := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element przed wybranym
//---------------------------------------------
procedure dlistVar.l_insert_before(e : PdlistEl;
                  v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = head then l_push_front(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e;
  p^.prev := e^.prev;
  inc(count);
  e^.prev^.next := p;
  e^.prev := p;
 end;
end;

// Procedura dodaje nowy element za wybranym
//------------------------------------------
procedure dlistVar.l_insert_after(e : PdlistEl;
                 v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = tail then l_push_back(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e^.next;
  p^.prev := e;
  inc(count);
  e^.next^.prev := p;
  e^.next := p;
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure dlistVar.l_remove(e : PdlistEl);
begin
 dec(count);
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else tail := e^.prev;
 dispose(e);
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure dlistVar.l_pop_front;
begin
 if count > 0 then l_remove(head);
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure dlistVar.l_pop_back;
begin
 if count > 0 then l_remove(tail);
end;

// Wyszukuje pierwsze wystąpienie elementu v
//------------------------------------------
function dlistVar.l_find_first(v : char) : PdlistEl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 l_push_back(v);
 p := head;
 while p^.data <> v do p := p^.next;
 if p = tail then p := nil;
 l_pop_back;
 l_find_first := p;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlistVar;
 p : PdlistEl;
 i : integer;

begin
 Randomize;
 L.init;
 for i := 1 to 40 do
  L.l_push_back(char(65+random(8)));
 L.l_print;
 repeat
  p := L.l_find_first('A');
  if p <> nil then
  begin
   p^.data := '.';
   L.l_insert_before(p,'(');
   L.l_insert_after(p,')');
   L.l_print;
  end;
 until p = nil;
 L.destroy;
end.
C++
// Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
// Data: 17.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next; // następnik
 dlistEl * prev; // poprzednik
 char data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlistVar
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy
  unsigned count; // licznik elementów

  dlistVar(); // konstruktor
  ~dlistVar(); // destruktor
  void l_print();
  void l_push_front(char v);
  void l_push_back(char v);
  void l_insert_before(dlistEl * e, char v);
  void l_insert_after(dlistEl * e, char v);
  void l_remove(dlistEl * e);
  void l_pop_front();
  void l_pop_back();
  dlistEl * l_find_first (char v);
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlistVar::dlistVar()
{
 head = tail = NULL;
 count = 0;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlistVar::~dlistVar()
{
 while(count) l_pop_front();
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//------------------------------------
void dlistVar::l_print()
{
 dlistEl * p;

 cout << setw(3) << count << ": ";
 p = head;
 while(p)
 {
  cout << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << endl;
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//--------------------------------------
void dlistVar::l_push_front(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 count++;
 if(p->next) p->next->prev = p;
 else tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//------------------------------------
void dlistVar::l_push_back(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = tail;
 tail = p;
 count++;
 if(p->prev) p->prev->next = p;
 else head = p;
}

// Dodaje nowy element przed wybranym
//-----------------------------------
void dlistVar::l_insert_before(dlistEl * e,
                char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == head) l_push_front(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e;
  p->prev = e->prev;
  count++;
  e->prev->next = p;
  e->prev = p;
 }
}

// Dodaje nowy element za wybranym
//--------------------------------
void dlistVar::l_insert_after(dlistEl * e,
               char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == tail) l_push_back(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e->next;
  p->prev = e;
  count++;
  e->next->prev = p;
  e->next = p;
 }
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void dlistVar::l_remove(dlistEl * e)
{
 count--;
 if(e->prev) e->prev->next = e->next;
 else head = e->next;
 if(e->next) e->next->prev = e->prev;
 else tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void dlistVar::l_pop_front()
{
 if(count) l_remove(head);
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void dlistVar::l_pop_back()
{
 if(count) l_remove(tail);
}

// Wyszukuje pierwsze wystąpienie elementu v
//------------------------------------------
dlistEl * dlistVar::l_find_first(char v)
{
 dlistEl * p;
 l_push_back(v); // wstawiamy wartownika
 p = head;
 while(p->data != v) p = p->next;
 if(p == tail) p = NULL;
 l_pop_back(); // usuwamy wartownika
 return p;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlistVar L;
 dlistEl * p;
 int i;

 srand(time(NULL));
 for(i = 0; i < 40; i++)
  L.l_push_back(65+rand()%8);
 L.l_print();
 do
 {
  p = L.l_find_first('A');
  if(p)
  {
   p->data = '.';
   L.l_insert_before(p,'(');
   L.l_insert_after(p,')');
   L.l_print();
  }
 } while(p);

 return 0;
}
Basic
' Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem
' Data: 17.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr ' następnik
 prev As dlistEl Ptr ' poprzednik
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy listy dwukierunkowej
'-----------------------------------
Type dlistVar
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Sub l_push_front(v As String)
 Declare Sub l_push_back(v As String)
 Declare Sub l_insert_before(e As dlistEl Ptr, v As String)
 Declare Sub l_insert_after(e As dlistEl Ptr, v As String)
 Declare Sub l_remove(e As dlistEl Ptr)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Sub l_pop_back()
 Declare Function l_find_first(v As String) As dlistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlistVar
Dim p As dlistEl Ptr
Dim i As Integer

Randomize
For i = 1 To 40
 L.l_push_back(Chr(65+Int(Rnd()*8)))
Next
L.l_print()
Do
 p = L.l_find_first("A")
 If p Then
  p->data = "."
  L.l_insert_before(p,"(")
  L.l_insert_after(p,")")
  L.l_print()
 End If
Loop Until p = 0
End

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlistVar()
 head = 0
 tail = 0
 count = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlistVar()
 While count > 0
  l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlistVar.l_print()
 Dim p As dlistEl Ptr

 Print Using "### : ";count;
 p = head
 while p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na początek listy
'------------------------------------------------
Sub dlistVar.l_push_front(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  tail = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na koniec listy
'----------------------------------------------
Sub dlistVar.l_push_back(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = tail
 tail = p
 count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  head = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element przed wybranym
'---------------------------------------------
Sub dlistVar.l_insert_before(e As dlistEl Ptr,_
               v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = head Then
  l_push_front(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e
  p->prev = e->prev
  count += 1
  e->prev->next = p
  e->prev = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element za wybranym
'------------------------------------------
Sub dlistVar.l_insert_after(e As dlistEl Ptr,_
              v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = tail Then
  l_push_back(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e->next
  p->prev = e
  count += 1
  e->next->prev = p
  e->next = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element z listy
'----------------------------------------
Sub dlistVar.l_remove(e As dlistEl Ptr)
 count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Procedura usuwa element z początku listy
'-----------------------------------------
Sub dlistVar.l_pop_front()
 If count > 0 Then l_remove(head)
End Sub

' Procedura usuwa element z końca listy
'--------------------------------------
Sub dlistVar.l_pop_back()
 If count > 0 Then l_remove(tail)
End Sub

' Wyszukuje pierwsze wystąpienie elementu v
'------------------------------------------
Function dlistVar.l_find_first(v As String)_
                As dlistEl Ptr
 Dim p As dlistEl Ptr
 l_push_back(v) ' wstawiamy wartownika
 p = head
 While p->data <> v
  p = p->next
 Wend
 If p = tail Then p = 0
 l_pop_back() ' usuwamy wartownika
 l_find_first = p
End Function
Python (dodatek)
# Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
# Data: 14.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#------------------------------------

import random

# klasa elementu listy
#---------------------
class dlistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.prev = None
    self.data = data

# klasa listy dwukierunkowej
#---------------------------
class dlistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None
    self.tail = None
    self.count = 0

  # Destruktor
  def __del__(self):
    while self.count:
      self.l_pop_front()

  # Wyświetla zawartość listy
  def l_print(self):
    print("%3d: " % self.count,end="")
    p = self.head
    while p:
      print(p.data,end="")
      p = p.next
    print()

  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = dlistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p
    self.count += 1
    if p.next:
      p.next.prev = p
    else:
      self.tail = p

  # Dodaje nowy element na koniec
  def l_push_back(self,v):
    p = dlistEl(v)
    p.prev = self.tail
    self.tail = p
    self.count += 1
    if p.prev:
      p.prev.next = p
    else:
      self.head = p

  # Dodaje nowy element przed
  def l_insert_before(self,e,v):
    if e is self.head:
      self.l_push_front(v)
    else:
      p = dlistEl(v)
      p.next = e
      p.prev = e.prev
      self.count += 1
      e.prev.next = p
      e.prev = p

  # Dodaje nowy element za
  def l_insert_after(self,e,v):
    if e is self.tail:
      self.l_push_back(v)
    else:
      p = dlistEl(v)
      p.next = e.next
      p.prev = e
      self.count += 1
      e.next.prev = p
      e.next = p

  # Usuwa wybrany element
  def l_remove(self,e):
    self.count -= 1
    if e.prev:
      e.prev.next = e.next
    else:
      self.head = e.next
    if e.next:
      e.next.prev = e.prev
    else:
      self.tail = e.prev
    del e

  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    if self.count:
      self.l_remove(self.head)

  # Usuwa element z końca
  def l_pop_back(self):
    if self.count:
      self.l_remove(self.tail)

  # Wyszukuje pierwsze wystąpienie
  def l_find_first(self,v):
    self.l_push_back(v) # wartownik
    p = self.head
    while p.data != v:
      p = p.next
    if p is self.tail:
      p = None
    self.l_pop_back() # wartownik
    return p

#---------------
# Program główny
#---------------

L = dlistVar()
for i in range(40):
  L.l_push_back(chr(random.randrange(65,73)))
L.l_print()
while True:
  p = L.l_find_first('A')
  if p:
    p.data = '.'
    L.l_insert_before(p,'(')
    L.l_insert_after(p,')')
    L.l_print()
  else:
    break
Wynik:
 40 : FBGEECAFAFDFAGFADEHBFEGACDECHGFAAHBEFBGH
 42 : FBGEEC(.)FAFDFAGFADEHBFEGACDECHGFAAHBEFBGH
 44 : FBGEEC(.)F(.)FDFAGFADEHBFEGACDECHGFAAHBEFBGH
 46 : FBGEEC(.)F(.)FDF(.)GFADEHBFEGACDECHGFAAHBEFBGH
 48 : FBGEEC(.)F(.)FDF(.)GF(.)DEHBFEGACDECHGFAAHBEFBGH
 50 : FBGEEC(.)F(.)FDF(.)GF(.)DEHBFEG(.)CDECHGFAAHBEFBGH
 52 : FBGEEC(.)F(.)FDF(.)GF(.)DEHBFEG(.)CDECHGF(.)AHBEFBGH
 54 : FBGEEC(.)F(.)FDF(.)GF(.)DEHBFEG(.)CDECHGF(.)(.)HBEFBGH

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie

Zaproponuj algorytm wyszukujący ostatni element z daną v.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.