Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2019 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem dla listy dwukierunkowej

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy szybko wyszukać na liście dwukierunkowej element zawierający daną o wartości v.

Rozwiązanie

Wyszukiwanie z wartownikiem skraca czas poszukiwań eliminując sprawdzanie warunku osiągnięcia końca listy. Jeśli lista jest bardzo długa, to postępujemy następująco. Na koniec listy dodajemy chwilowo element z poszukiwaną daną v. Dzięki temu zapewniamy, że na liście na pewno jest poszukiwany element – nasz wartownik. Teraz upraszczamy przejście przez poszczególne elementy listy, sprawdzając jedynie, czy spełniają one kryterium poszukiwań. Gdy znajdziemy odpowiedni element, to sprawdzamy, czy jest wartownikiem – jeśli tak, poszukiwanego elementu nie było na liście. Jeśli nie, to znaleźliśmy nasz element. Po tej operacji wartownika należy usunąć z listy.

Algorytm przeszukiwania liniowego z wartownikiem dla listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę
v  – poszukiwana dana

Wyjście:

adres elementu listy, który zawiera v lub adres zerowy w przypadku, gdy takiego elementu nie ma na liście.

Zmienne pomocnicze:

p  –  wskaźnik elementów listy

Lista kroków:

K01: l_push_back(L, v) na końcu listy umieszczamy wartownika
K02: pL.head w p ustawiamy adres pierwszego elementu listy
K03: Dopóki (pdata) ≠ v, wykonuj p ← (pnext) przeszukujemy listę, aż natrafimy na element zawierający v
K04: Jeśli p = L.tail, to p ← nil jeśli odszukaliśmy wartownika, to poszukiwanego elementu na liście nie ma
K05: l_pop_back(L) usuwamy wartownika z listy
K06: Zakończ z wynikiem p  

Pascal
function l_find_first(var L : dlistVar; v : char) : PdlistEl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 l_push_back(L, v); // wstawiamy wartownika na koniec listy
 p := L.head;
 while p^.data <> v do p := p^.next;
 if p = L.tail then p := nil;
 l_pop_back(L);  // usuwamy wartownika
 l_find_first := p;
end;
C++
dlistEl * l_find_first(dlistVar & L, char v)
{
 dlistEl * p;
 l_push_back(L, v); // wstawiamy wartownika na koniec listy
 p = L.head;
 while(p->data != v) p = p->next;
 if(p == L.tail) p = NULL;
 l_pop_back(L);   // usuwamy wartownika
 return p; 
}
Basic
Function l_find_first(ByRef L As dlistVar, v As String) As dlistEl Ptr
 Dim p As dlistEl Ptr
 l_push_back(L, v)  ' wstawiamy wartownika na koniec listy
 p = L.head
 While p->data <> v
  p = p->next
 Wend
 If p = L.tail Then p = 0
 l_pop_back(L)
 l_find_first = p
End Function

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wykorzystuje obiekt listy dwukierunkowej, w którym dodaliśmy metodę find_first oraz zmodyfikowaliśmy nieco metodę printl. Tworzona jest lista 40 przypadkowych znaków od A do G. Następnie na liście wyszukiwane są elementy zawierające znak A. Znak ten zostaje zastąpiony znakiem kropki. Następnie z lewej strony wstawiany jest znak (, a z prawej znak ). Po każdej modyfikacji zawartość listy jest wyświetlana.
Pascal
// Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem
// Data: 17.02.2012
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

program dlist_lssearch;

// Definicje typów
//----------------

type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementów listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;  // następnik
  prev : PdlistEl;  // poprzednik
  data : char;
 end;


// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
 dlist = object
  public
   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy
   count : cardinal; // licznik elementów

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front(v : char);
   procedure  push_back(v : char);
   procedure  insert_before(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  insert_after(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  remove(e : PdlistEl);
   procedure  pop_front;
   procedure  pop_back;
   function  find_first(v : char) : PdlistEl;
 end;

//---------------------------------------------
// Definicje metod obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
constructor dlist.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
 count := 0;
end;

// Usuwa elementy listy
//---------------------
destructor dlist.destroy;
begin
 while count > 0 do pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.printl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 write(count:3, ' : '); 
 p := head;
 while p <> NIL do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure dlist.push_front(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p);  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 inc(count);
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.push_back(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p);  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := tail;
 tail  := p;
 inc(count);
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else head := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element przed wybranym
//---------------------------------------------
procedure dlist.insert_before(e : PdlistEl; v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = head then push_front(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e;
  p^.prev := e^.prev;
  inc(count);
  e^.prev^.next := p;
  e^.prev := p;
 end;
end;

// Procedura dodaje nowy element za wybranym
//------------------------------------------
procedure dlist.insert_after(e : PdlistEl; v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = tail then push_back(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e^.next;
  p^.prev := e;
  inc(count);
  e^.next^.prev := p;
  e^.next := p;
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure dlist.remove(e : PdlistEl);
begin
 dec(count);
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else tail := e^.prev;
 dispose(e);
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure dlist.pop_front;
begin
 if count > 0 then remove(head);
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure dlist.pop_back;
begin
 if count > 0 then remove(tail);
end;

// Wyszukuje pierwsze wystąpienie elementu v
//------------------------------------------
function dlist.find_first(v : char) : PdlistEl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 push_back(v);
 p := head;
 while p^.data <> v do p := p^.next;
 if p = tail then p := nil;
 pop_back;
 find_first := p;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlist;
 p : PdlistEl;
 i : integer;

begin
 Randomize;
 L.init;
 for i := 1 to 40 do L.push_back(char(65 + random(8)));
 L.printl;
 repeat
  p := L.find_first('A');
  if p <> nil then
  begin
   p^.data := '.';
   L.insert_before(p, '(');
   L.insert_after(p, ')');
   L.printl;
  end;
 until p = nil;
 L.destroy;
end.
C++
// Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem
// Data: 17.02.2012
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;  // następnik
 dlistEl * prev;  // poprzednik
 char data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlist
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy
  unsigned count; // licznik elementów

  dlist();     // konstruktor
  ~dlist();    // destruktor
  void printl();
  void push_front(char v);
  void push_back(char v);
  void insert_before(dlistEl * e, char v);
  void insert_after(dlistEl * e, char v);
  void remove(dlistEl * e);
  void pop_front();
  void pop_back();
  dlistEl * find_first(char v);
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlist::dlist()
{
 head = tail = NULL;
 count = 0;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlist::~dlist()
{
 while(count) pop_front();
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlist::printl()
{
 dlistEl * p;

 cout << setw(3) << count << ": ";
 p = head;
 while(p)
 {
  cout << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << endl;
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
void dlist::push_front(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 count++;
 if(p->next) p->next->prev = p;
 else tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
void dlist::push_back(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = tail;
 tail = p;
 count++;
 if(p->prev) p->prev->next = p;
 else head = p;
}

// Dodaje nowy element przed wybranym
//-----------------------------------
void dlist::insert_before(dlistEl * e, char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == head) push_front(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e;
  p->prev = e->prev;
  count++;
  e->prev->next = p;
  e->prev = p;
 }
}

// Dodaje nowy element za wybranym
//--------------------------------
void dlist::insert_after(dlistEl * e, char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == tail) push_back(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e->next;
  p->prev = e;
  count++;
  e->next->prev = p;
  e->next = p;
 }
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void dlist::remove(dlistEl * e)
{
 count--;
 if(e->prev) e->prev->next = e->next;
 else    head = e->next;
 if(e->next) e->next->prev = e->prev;
 else    tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void dlist::pop_front()
{
 if(count) remove(head);
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void dlist::pop_back()
{
 if(count) remove(tail);
}

// Wyszukuje pierwsze wystąpienie elementu v
//------------------------------------------
dlistEl * dlist::find_first(char v)
{
 dlistEl * p;
 push_back(v);  // wstawiamy wartownika na koniec listy
 p = head;
 while(p->data != v) p = p->next;
 if(p == tail) p = NULL;
 pop_back();   // usuwamy wartownika
 return p;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlist L;
 dlistEl * p;
 int i;

 srand(time(NULL));
 for(i = 0; i < 40; i++) L.push_back(65 + rand() % 8);
 L.printl();
 do
 {
  p = L.find_first('A');
  if(p)
  {
   p->data = '.';
   L.insert_before(p, '(');
   L.insert_after(p, ')');
   L.printl();
  }
 } while(p);

 return 0;
}
Basic
' Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem
' Data: 17.02.2012
' (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy listy dwukierunkowej
'-----------------------------------
Type dlist
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Sub push_front(v As String)
 Declare Sub push_back(v As String)
 Declare Sub insert_before(e As dlistEl Ptr, v As String)
 Declare Sub insert_after(e As dlistEl Ptr, v As String)
 Declare Sub remove(e As dlistEl Ptr)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Sub pop_back()
 Declare Function find_first(v As String) As dlistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlist
Dim p As dlistEl Ptr
Dim i As Integer

Randomize
For i = 1 To 40: L.push_back(Chr(65 + Int(Rnd() * 8))): Next
L.printl()
Do
 p = L.find_first("A")
 If p Then
  p->data = "."
  L.insert_before(p, "(")
  L.insert_after(p, ")")
  L.printl()
 End If
Loop Until p = 0
End

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlist()
 head = 0
 tail = 0
 count = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlist()
 While count > 0
 	 pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.printl()
 Dim p As dlistEl Ptr

 Print Using "### : ";count;
 p = head
 while p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na początek listy
'------------------------------------------------
Sub dlist.push_front(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  tail = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na koniec listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.push_back(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = tail
 tail = p
 count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  head = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element przed wybranym
'---------------------------------------------
Sub dlist.insert_before(e As dlistEl Ptr, v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = head Then
  push_front(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e
  p->prev = e->prev
  count += 1
  e->prev->next = p
  e->prev = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element za wybranym
'------------------------------------------
Sub dlist.insert_after(e As dlistEl Ptr, v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = tail Then
  push_back(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e->next
  p->prev = e
  count += 1
  e->next->prev = p
  e->next = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element z listy
'----------------------------------------
Sub dlist.remove(e As dlistEl Ptr)
 count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Procedura usuwa element z początku listy
'-----------------------------------------
Sub dlist.pop_front()
 If count > 0 Then remove(head)
End Sub

' Procedura usuwa element z końca listy
'--------------------------------------
Sub dlist.pop_back()
 If count > 0 Then remove(tail)
End Sub

' Wyszukuje pierwsze wystąpienie elementu v
'------------------------------------------
Function dlist.find_first(v As String) As dlistEl Ptr
 Dim p As dlistEl Ptr
 push_back(v)  ' wstawiamy wartownika na koniec listy
 p = head
 While p->data <> v
  p = p->next
 Wend
 If p = tail Then p = 0
 pop_back()
 find_first = p
End Function
Wynik:
 40 : CCHFAHBGAAADDEHAGBBHBHABDHDCBADDGHFEBHCB
 42 : CCHF(.)HBGAAADDEHAGBBHBHABDHDCBADDGHFEBHCB
 44 : CCHF(.)HBG(.)AADDEHAGBBHBHABDHDCBADDGHFEBHCB
 46 : CCHF(.)HBG(.)(.)ADDEHAGBBHBHABDHDCBADDGHFEBHCB
 48 : CCHF(.)HBG(.)(.)(.)DDEHAGBBHBHABDHDCBADDGHFEBHCB
 50 : CCHF(.)HBG(.)(.)(.)DDEH(.)GBBHBHABDHDCBADDGHFEBHCB
 52 : CCHF(.)HBG(.)(.)(.)DDEH(.)GBBHBH(.)BDHDCBADDGHFEBHCB
 54 : CCHF(.)HBG(.)(.)(.)DDEH(.)GBBHBH(.)BDHDCB(.)DDGHFEBHCB
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie

Zaproponuj algorytm wyszukujący ostatni element z daną v.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.