Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Operacje na listach jednokierunkowych

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Uwaga:

Podane tutaj procedury obsługi list nie uwzględniają sytuacji błędnych – np. braku pamięci dla tworzonych elementów czy nieprawidłowych danych. Można je zatem stosować tylko wtedy, gdy jesteśmy w 100% pewni, że nie dojdzie do żadnych błędów. W przeciwnym razie należałoby zaimplementować obsługę wyjątków, a to jest temat na osobny artykuł.

Typ elementu listy

Pascal C++ Basic
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : typ_danych;
 end;
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 typ_danych data;
};
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type

Przejście przez listę

Przechodzenie listy – ma na celu przejście kolejno przez wszystkie elementy listy, począwszy od pierwszego, a skończywszy na ostatnim. Operacja ta jest częścią składową wielu innych operacji, gdzie algorytm musi coś wyszukać na liście. W przypadku listy jednokierunkowej możemy się po niej poruszać tylko w jednym kierunku: od początku do końca. Z uwagi na sposób powiązania ze sobą elementów listy, do jej przechodzenia potrzebna jest zmienna typu wskaźnik, która będzie wskazywała na kolejne elementy. Na początku algorytmu zmienna ta powinna wskazywać pierwszy element na liście. W pętli przetwarzamy element wskazywany przez tą zmienną, po czym za nową wartość zmiennej przyjmuje się adres następnego elementu listy. Adres ten jest przechowywany w polu next  elementu bieżącego. Listę przechodzimy do momentu, aż zmienna wskazująca przyjmie wartość 0. Stanie się tak po wyjściu z ostatniego elementu listy, w którego polu next  przechowywany jest adres 0.

Algorytm przechodzenia przez listę jednokierunkową

Wejście:

p  –  wskazanie początku listy jednokierunkowej, czyli adres pierwszego elementu na liście

Wyjście:

Przejście przez wszystkie elementy listy

Lista kroków:

K01: Dopóki p  ≠ nil,
wykonuj kroki K02...K03
w pętli przechodzimy przez kolejne elementy listy
K02:     Przetwarzaj element wskazywany przez p  
K03:     p  ← ( pnext  ) w p umieść zawartość pola next elementu wskazywanego przez p
K04: Zakończ  
Pascal
while p <> nil do
begin
 ...
 p := p^.next;
end;
   C++
while( p )
{
 ...
 p = p->next;
}
   Basic
While p
 ...
 p = p->next
Wend
Na początek:  podrozdziału   strony 

Liczba elementów listy

Problem liczby elementów listy rozwiązujemy za pomocą algorytmu przejścia przez listę. Tworzymy licznik, któremu na początku nadajemy wartość 0. Następnie przechodzimy kolejno przez wszystkie elementy na liście. Przy każdym mijanym elemencie zwiększamy licznik o 1. Po przejściu całej listy w liczniku będzie liczba elementów.

Algorytm wyznaczania liczby elementów na liście jednokierunkowej

Wejście:

p  –  wskazanie listy jednokierunkowej

Wyjście:

c  –  liczba elementów

Lista kroków:

K01: c  ← 0 zerujemy licznik
K02: Dopóki p  ≠ nil,
wykonuj kroki K03...K04
w pętli przechodzimy przez kolejne elementy listy
K03:     c  ← c  + 1 zwiększ licznik
K04:     p  ← ( pnext  ) w p umieść zawartość pola next elementu wskazywanego przez p
K05: Zakończ z wynikiem c koniec, wynik w c
Pascal
function l_size ( p : PslistEl ) : cardinal;
var
 c : cardinal;
begin
 c := 0;    // zerujemy licznik

 while p <> nil do
 begin
  inc ( c );   // zwiększamy licznik o 1
  p := p^.next;
 end;

 l_size := c;
end;
C++
unsigned l_size ( slistEl * p )
{
 unsigned c = 0; // zerujemy licznik

 while( p )
 {
  c++;   // zwiększamy licznik o 1
  p = p->next;
 }

 return c;
}
Basic
Function l_size ( p As slistEl Ptr ) As UInteger

 Dim c As UInteger

 c = 0     ' zerujemy licznik

 While p
  c += 1   ' zwiększamy licznik o 1
  p = p->next
 Wend

 l_size = c
End Function
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie elementu na początku listy

obrazek Załóżmy, iż mamy daną listę trójelementową. Naszym zadaniem jest dodanie nowego elementu na początku tej listy. Postępujemy wg następującego schematu:
obrazek Tworzymy dynamicznie w pamięci nowy element listy (na rysunku w kolorze zielonym ). Wprowadzamy do niego dane dla pola data.
obrazek W polu next  nowego elementu umieszczamy adres przechowywany przez zmienną head. W ten sposób następnikiem nowego elementu stanie się obecny pierwszy element listy.
obrazek W zmiennej head  umieszczamy adres nowego elementu. Po tej operacji początkiem listy staje się nowo utworzony element.

Algorytm dołączania nowego elementu na początek listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zmienna wskazująca początek listy
v  – wartość wprowadzana do elementu

Wyjście:

Lista z dołączonym na początku elementem o wartości v.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: Utwórz nowy element listy  
K02: p  ← adres nowego elementu  
K03: ( pdata  ) ← v umieszczamy dane w elemencie
K04: ( pnext  ) ← head następnikiem będzie bieżący pierwszy element listy
K05: head  ← p ustawiamy początek listy na nowy element
K06: Zakończ  
Uwaga:

Elementy są umieszczone na liście w kierunku odwrotnym do kolejności ich wstawiania – ostatnio wstawiony element jest pierwszym elementem listy. Taka struktura pozwala prosto realizować stos.
Pascal
procedure l_push_front ( var head : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );      // tworzymy nowy element
 p^.data := v;   // inicjujemy element
 p^.next := head;
 head := p;
end;
C++
void l_push_front ( slistEl * & head, char v )
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->data = v;  // inicjujemy element
 p->next = head;
 head = p;
}
Basic
Sub l_push_front ( ByRef head As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl ' tworzymy nowy element
 p->data = v   ' inicjujemy element
 p->next = head
 head = p
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie elementu z początku listy

obrazek Jeśli lista jest pusta, to nic nie robimy.

Załóżmy, że mamy daną listę, z której początku należy usunąć element zaznaczony na rysunku kolorem czerwonym.

obrazek W zmiennej head  umieszczamy zawartość pola next  usuwanego elementu. W ten sposób początek listy rozpocznie się w następniku, a usuwany element zostanie wyłączony z listy.
obrazek Odłączony element usuwamy z pamięci.
obrazek Otrzymujemy listę bez pierwszego elementu.

Algorytm usuwania elementu z początku listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zmienna wskazująca początek listy

Wyjście:

Lista bez pierwszego elementu.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: p ← head zapamiętaj pierwszy element
K02 Jeśli p = nil,
to zakończ
zakończ, jeśli lista jest pusta
K03: head  ← ( pnext  ) początkiem listy będzie element następny
K04: Usuń z pamięci element wskazany przez p  
K05: Zakończ  
Pascal
procedure l_pop_front ( var head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;   // zapamiętujemy początek
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next; // nowy początek
  dispose ( p );  // usuń element z pamięci
 end;
end;
C++
void l_pop_front ( slistEl * & head )
{
 slistEl * p;
 p = head;   // zapamiętujemy początek
 if( p )
 {
  head = p->next; // nowy początek
  delete p;  // usuń element z pamięci
 }
}
Basic
Sub l_pop_front ( ByRef head As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head    ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

Dla prostych zastosowań podane powyżej operacje dla list jednokierunkowych zwykle wystarczają. W dalszej części artykułu rozszerzamy tę listę o kolejne operacje.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Poniższy program implementuje listę jednokierunkową. Elementy tej listy będą przechowywały znaki. Najpierw umieszczamy na liście kolejno litery A, B i C, następnie usuwamy z początku listy dwa elementy. Za każdym razem zawartość listy jest wyświetlana.
Pascal
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 11.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

program slist_test1;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function l_size ( p : PslistEl ) : cardinal;
var
 c : cardinal;
begin
 c := 0;
 while p <> nil do
 begin
  inc ( c );
  p := p^.next;
 end;
 l_size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure l_printl ( p : PslistEl );
var
 i : cardinal;
begin
 writeln ( 'Number of elements : ', l_size ( p ) );
 i := 1;
 while p <> nil do
 begin
  writeln ( 'Element #', i, ' data = ', p^.data );
  inc ( i );
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure l_push_front ( var head : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.data := v;
 p^.next := head;
 head := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure l_pop_front ( var head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose ( p );
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : PslistEl;  // zawiera adres początku listy

begin
 L := nil;
 l_push_front ( L, 'A' );
 l_push_front ( L, 'B' );
 l_push_front ( L, 'C' );
 l_printl ( L );
 l_pop_front ( L );
 l_pop_front ( L );
 l_printl ( L );
end.
C++
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 11.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned l_size ( slistEl * p )
{
 unsigned c = 0;

 while( p )
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void l_printl ( slistEl * p )
{
 unsigned i;

 cout << "Number of elements : " << l_size ( p ) << endl;

 for( i = 1; p; p = p->next )
  cout << "Element #" << i++ << " data = " << p->data << endl;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void l_push_front ( slistEl * & head, char v )
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->data = v;
 p->next = head;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void l_pop_front ( slistEl * & head )
{
 slistEl * p = head;

 if( p )
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slistEl * L = NULL;

 l_push_front ( L, 'A' );
 l_push_front ( L, 'B' );
 l_push_front ( L, 'C' );
 l_printl ( L );
 l_pop_front ( L );
 l_pop_front ( L );
 l_printl ( L );

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list jednokierunkowych
' Data: 11.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function l_size ( p As slistEl Ptr ) As UInteger

 Dim c As UInteger

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_size = c
End Function

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub l_printl ( p As slistEl Ptr )
 
 Dim i As UInteger
 
 Print "Number of elements : ";l_size ( p )
 i = 1
 While p
  Print "Element #";i;" data = ";p->data
  i += 1
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub l_push_front ( ByRef head As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->data = v
 p->next = head
 Head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub l_pop_front ( ByRef head As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  head = p->next
  Delete p
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistEl Ptr

L = 0

l_push_front ( L, "A" )
l_push_front ( L, "B" )
l_push_front ( L, "C" )
l_printl ( L )

l_pop_front ( L )
l_pop_front ( L )
l_printl ( L )

End
Wynik:
Number of elements : 3
Element #1  data = C
Element #2  data = B
Element #3  data = A

Number of elements : 1
Element #1  data = A
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie elementu na koniec listy

obrazek     Tworzymy nowy element. W polu next  umieszczamy adres zero – ostatni element listy nie posiada następnika.
obrazek Jeśli lista jest pusta, to head  zawiera adres zero. W takim przypadku adres nowego elementu umieszczamy w zmiennej head. Nowy element staje się jednocześnie pierwszym i ostatnim elementem listy.
obrazek Jeśli lista zawiera elementy, to przechodzimy do ostatniego z nich (za pomocą podanego wcześniej algorytmu przejścia ).
obrazek W polu next  ostatniego elementu umieszczamy adres nowego elementu. W ten sposób nowy element staje się częścią listy i jest umieszczony na jej końcu.
obrazek Lista zostaje wydłużona o nowy element.

Algorytm dołączania nowego elementu do końca listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zmienna wskazująca początek listy
v  – wartość umieszczana w elemencie listy

Wyjście:

Lista z dołączonym na końcu nowym elementem o wartości v

Dane pomocnicze:

p, e  –  wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: Utwórz nowy element  
K02: e  ← adres nowego elementu  
K03: ( enext  ) ← nil inicjujemy pola nowego elementu
K04: ( edata  ) ← v  
K05; p  ← head w p ustawiamy początek listy
K06: Jeśli p  ≠ nil,
to idź do kroku K09
czy lista jest pusta?
K07: head  ← e jeśli tak, to nowy element będzie pierwszym elementem listy
K08: Zakończ  
K09: Dopóki ( pnext  ) ≠ nil,
wykonuj p  ← ( pnext  )
inaczej przechodzimy do ostatniego elementu listy
K10: ( pnext  ) ← e dołączamy nowy element za ostatnim na liście
K11: Zakończ  
Pascal
procedure l_push_back ( var head : PslistEl; v : char );
var
 p, e : PslistEl;
begin
 new ( e );     // tworzymy nowy element
 e^.next := nil; // inicjujemy element
 e^.data := v;
 p := head;
 if p = nil then
  head := e
 else
 begin
  while p^.next <> nil do p := p^.next;
  p^.next := e;
 end;
end;
C++
void l_push_back ( slistEl * & head, char v )
{
 slistEl * p, * e;

 e = new slistEl; // tworzymy nowy element
 e->next = NULL;  // inicjujemy element
 e->data = v;
 p = head;
 if( p )
 {
   while( p->next ) p = p->next;
   p->next = e;
 }
 else head = e;
}
Basic
Sub l_push_back ( ByRef head As slistEl Ptr, v As String )

 Dim As slistEl Ptr p, e

 e = New slistEl ' tworzymy nowy element
 e->next = 0   ' inicjujemy element
 e->data = v
 p = head
 If p = 0 Then
  head = e
 Else
  While p->next
   p = p->next
  Wend
  p->next = e
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie ostatniego elementu listy

obrazek Jeśli lista jest pusta, nic nie robimy. W przeciwnym razie sprawdzamy, czy lista zawiera tylko jeden element. Rozpoznamy to po tym, iż pole next  pierwszego elementu zawiera adres zero.
obrazek Jeśli tak, to w zmiennej head  umieszczamy adres zero. Spowoduje to odłączenie elementu od listy (oczywiście adres tego elementu musimy wcześniej zapamiętać, gdyż inaczej stracimy do niego dostęp! )..
obrazek Odłączony element usuwamy z listy. Lista pozostaje pusta. Kończymy.
obrazek Jeśli lista nie jest pusta, to naszym zadaniem staje się usunięcie ostatniego jej elementu, który zaznaczyliśmy na rysunku kolorem czerwonym. Przechodzimy na liście do przedostatniego elementu – przedostatni element rozpoznamy po tym, iż pole next  jego następnika zawiera adres zero.
obrazek Usuwamy z pamięci element wskazywany przez pole next  przedostatniego elementu listy.
obrazek W polu next  elementu przedostatniego (który teraz staje się elementem ostatnim listy) umieszczamy adres zero. W ten sposób lista staje się krótsza o jeden element.

Algorytm usuwania elementu z końca listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zmienna wskazująca początek listy

Wyjście:

Lista z usuniętym ostatnim elementem

Dane pomocnicze:

p  –  wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: p  ← head pobieramy do p adres początku listy
K02: Jeśli p  = nil,
to zakończ
jeśli lista jest pusta, kończymy
K03: Jeśli ( pnext  ) ≠ nil,
to idź do kroku K07
sprawdzamy, czy lista jest jednoelementowa
K04: Usuń z pamięci element wskazywany przez p  
K05; head  ← nil lista jednoelementowa staje się listą pustą
K06: Zakończ  
K07: Dopóki ( ( pnext  )→next  ) ≠ nil,
wykonuj p  ← ( pnext  )
idziemy do przedostatniego elementu
K08: Usuń z pamięci element
wskazywany przez ( pnext  )
usuwamy następny element, czyli ostatni
K09: ( pnext  ) ← nil przedostatni element nie ma już następnika
K10: Zakończ  
Pascal
procedure l_pop_back ( var head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.next <> nil then
  begin
   while p^.next^.next <> nil do
    p := p^.next;
   dispose ( p^.next );
   p^.next := nil;
  end
  else
  begin
   dispose ( p ); // lista jednoelementowa
   head := nil; // staje się listą pustą
  end
 end;
end;
C++
void l_pop_back ( slistEl * & head )
{
 slistEl * p = head;
 if( p )
 {
  if( p->next )
  {
   while( p->next->next ) p = p->next;
   delete p->next;
   p->next = NULL;
  }
  else
  {
   delete p;  // lista jednoelementowa
   head = NULL; // staje się listą pustą
  }
 }
}
Basic
Sub l_pop_back ( ByRef head As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  If p->next Then
   While p->next->next
  	p = p->next
   Wend
   Delete p->next
   p->next = 0
  Else
   Delete p
   head = 0
  End If
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie nowego elementu przed wybranym elementem listy

obrazek Jeśli wybranym elementem jest pierwszy element listy, to operacja sprowadza się do opisanej wcześniej operacji dodawania elementu na początku listy.
obrazek Załóżmy, że wybranym elementem nie jest pierwszy element na liście, lecz dowolny z następnych. Na rysunku zaznaczono go kolorem jasnoniebieskim.
obrazek Znajdujemy poprzednik elementu wybranego – listę przechodzimy dotąd, aż pole next  przetwarzanego elementu będzie zawierało adres elementu wybranego. Poprzednik elementu wybranego zaznaczyliśmy kolorem żółtym.
obrazek Tworzymy dynamicznie nowy element (na rysunku zaznaczony kolorem zielonym) i jego adres umieszczamy w polu next  poprzednika elementu wybranego. W ten sposób nowy element stanie się elementem następnym poprzednika. Lista chwilowo zostanie rozdzielona.
obrazek W polu next  nowego elementu umieszczamy adres elementu wybranego. W ten sposób nowy element zostanie umieszczony na liście przed elementem wybranym.

Algorytm dołączania nowego elementu przed wybranym elementem listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zmienna wskazująca początek listy
e  – wskazanie elementu listy, przed którym ma zostać wstawiony nowy element
v  – dane dla nowego elementu

Wyjście:

Lista z nowym elementem wstawionym przed element wskazywany przez e.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: p  ← head pobieramy do p adres początku listy
K02: Jeśli p  ≠ e,
to idź do kroku K05
sprawdzamy, czy e nie jest pierwszym elementem listy
K03: Wstaw nowy element na początku listy  
K04: Zakończ  
K05; Dopóki ( pnext  ) ≠ e,
wykonuj p  ← ( pnext  )
przechodzimy do elementu poprzedzającego e
K06: Utwórz nowy element  
K07: ( pnext  ) ← adres nowego elementu nowy element wstawiamy za element poprzedzający
K08: ( ( pnext  )→next  ) ← e inicjujemy nowy element
K09: ( ( pnext  )→data  ) ← v  
K10: Zakończ  
Pascal
procedure l_insert_before ( var head : PslistEl; e : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p = e then l_push_front ( head, v )
 else
 begin
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  new ( p^.next );
  p^.next^.next := e;
  p^.next^.data := v;
 end;
end;
C++
void l_insert_before ( slistEl * & head, slistEl * e, char v )
{
 slistEl * p = head;

 if( p == e ) l_push_front ( head, v );
 else
 {
  while( p->next != e ) p = p->next;
  p->next = new slistEl;
  p->next->next = e;
  p->next->data = v;
 }
}
Basic
Sub l_insert_before ( ByRef head As slistEl Ptr, e As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p = e Then
 	 l_push_front ( head, v )
 Else
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = New slistEl
  p->next->next = e
  p->next->data = v
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie nowego elementu za elementem wybranym

obrazek Zadanie mamy znacznie uproszczone w porównaniu z poprzednim. Załóżmy, że wybrany element jest dowolnym elementem listy, nieważne którym.
obrazek Tworzymy dynamicznie w pamięci nowy element.
obrazek W polu next  nowego elementu umieszczamy zawartość pola next  elementu wybranego. W ten sposób następnikiem nowego elementu będzie następnik elementu wybranego.
obrazek W polu next  elementu wybranego umieszczamy adres nowego elementu. Nowy element zostaje umieszczony na liście za elementem wybranym.

Algorytm dołączania nowego elementu za wybranym elementem listy jednokierunkowej

Wejście:

e  –  wskazanie elementu listy, za którym ma zostać wstawiony nowy element
v  – dane dla nowego elementu

Wyjście:

Lista z nowym elementem wstawionym za elementem wskazywanym przez e.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: Utwórz nowy element  
K02: p  ← adres nowego elementu  
K03: ( pnext  ) ← ( enext  ) następnym elementem za nowym będzie następny element za e
K04: ( pdata  ) ← v  
K05; ( enext  ) ← p nowy element wstawiamy za e
K06: Zakończ  
Pascal
procedure l_insert_after ( e : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := e^.next;
 p^.data := v;
 e^.next := p;
end;
C++
void l_insert_after ( slistEl * e, char v )
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->next = e->next;
 p->data = v;
 e->next = p;
}
Basic
Sub l_insert_after ( e As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = e->next
 p->data = v
 e->next = p
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie wybranego elementu listy

obrazek Jeśli wybranym do usunięcia elementem jest pierwszy na liście, to wykorzystujemy podany wcześniej algorytm usuwania pierwszego elementu listy.
obrazek Załóżmy, że usuwany element nie jest pierwszym elementem listy.
obrazek Skoro tak, to posiada on poprzedniki. Znajdujemy poprzednik wybranego elementu – na rysunku zaznaczyliśmy go na zielono.
obrazek W polu next  poprzednika umieszczamy zawartość pola next  usuwanego elementu. W ten sposób poprzednik będzie wskazywał na następnik wybranego elementu, a sam element wybrany znajdzie się poza listą.
obrazek Wybrany element można usunąć z pamięci.

Algorytm usuwania wybranego elementu listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zmienna wskazująca początek listy
e  – wskazanie elementu listy do usunięcia

Wyjście:

Lista bez elementu wskazywanego przez e.

Dane pomocnicze:

p  –  wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: Jeśli head  ≠ e,
to idź do kroku K04
sprawdzamy, czy usuwany element jest pierwszym na liście
K02: Usuń pierwszy element listy jeśli tak, usuwamy go z listy
K03: Zakończ  
K04: p  ← head w p ustawiamy początek listy
K05: Dopóki ( pnext  ) ≠ e,
wykonuj p  ← ( pnext  )
w p ustawiamy adres elementu poprzedzającego e
K06: ( pnext  ) ← ( enext  ) odłączamy e od listy
K07: Usuń z pamięci element
wskazywany przez e
 
K08: Zakończ  
Pascal
procedure l_remove ( var head : PslistEl; e : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 if head = e then l_pop_front ( head )
 else
 begin
  p := head;
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  p^.next := e^.next;
  dispose ( e );
 end;
end;
C++
void l_remove ( slistEl * & head, slistEl * e )
{
 slistEl * p;

 if( head == e ) l_pop_front ( head );
 else
 {
  p = head;
  while( p->next != e ) p = p->next;
  p->next = e->next;
  delete e;
 }
}
Basic
Sub l_remove ( ByRef head As slistEl Ptr, e As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 If head = e Then
  l_pop_front ( head )
 Else
  p = head
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = e->next
  Delete e
 End If
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Poniższy program demonstruje opisane operacje na liście jednokierunkowej. Tworzy on listę kolejnych liter od A do G (7 elementów ). Następnie wybiera element z literą D i wstawia przed nim + a za nim *. Na końcu z listy jest usuwany element D, pierwszy i ostatni. Po każdej operacji zawartość listy zostaje wyświetlona.
Pascal
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 7.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

program slist_test2;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function l_size ( p : PslistEl ) : cardinal;
var
 c : cardinal;
begin
 c := 0;    // zerujemy licznik
 while p <> nil do
 begin
  inc ( c ); // zwiększamy licznik o 1
  p := p^.next;
 end;
 l_size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure l_printl ( p : PslistEl );
var
 i : integer; // licznik elementów
begin
 writeln ( 'Number of elements : ', l_size ( p ) );

 i := 1;    // licznik ustawiamy na 1

 // W petli przechodzimy przez kolejne elementy listy
 // i wyświetlamy zawartość ich pola danych

 while p <> nil do
 begin
  writeln ( 'Element #', i, ' data = ', p^.data );
  inc ( i ); // Zwiększamy licznik elementów o 1
  p := p^.next; // Przechodzimy do następnego elementu listy
 end;
 writeln;   // Odstęp
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure l_push_front ( var head : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v; // inicjujemy element
 p^.next := head;
 head := p;
end;

// Procedura dołączania na koniec listy
//-------------------------------------
procedure l_push_back ( var head : PslistEl; v : char );
var
 p, e : PslistEl;
begin
 new ( e );  // tworzymy nowy element
 e^.next := nil; // inicjujemy element
 e^.data := v;
 p := head;
 if p = nil then
  head := e
 else
 begin
  while p^.next <> nil do p := p^.next;
  p^.next := e;
 end;
end;

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
procedure l_insert_before ( var head : PslistEl; e : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p = e then l_push_front ( head, v )
 else
 begin
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  new ( p^.next );
  p^.next^.next := e;
  p^.next^.data := v;
 end;
end;

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
procedure l_insert_after ( e : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := e^.next;
 p^.data := v;
 e^.next := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure l_pop_front ( var head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;     // zapamiętujemy początek
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next; // nowy początek
  dispose ( p );   // usuń element z pamięci
 end;
end;

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
procedure l_pop_back ( var head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.next <> nil then
  begin
   while p^.next^.next <> nil do
    p := p^.next;
   dispose ( p^.next );
   p^.next := nil;
  end
  else
  begin
   dispose ( p );  // lista jednoelementowa
   head := nil; // staje się listą pustą
  end
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
procedure l_remove ( var head : PslistEl; e : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 if head = e then l_pop_front ( head )
 else
 begin
  p := head;
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  p^.next := e^.next;
  dispose ( e );
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : PslistEl; // zawiera adres początku listy
 e : PslistEl; // do wskazywania elementów listy
 i : char;

begin
 L := nil;

 for i := 'A' to 'G' do l_push_back ( L, i );
 l_printl ( L );

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e := L;

 for i := 'A' to 'C' do e := e^.next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 l_insert_before ( L, e, '+' );

 // Za elementem D umieszczamy *

 l_insert_after ( e, '*' );
 l_printl ( L );

 // Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

 l_remove ( L, e );
 l_pop_front ( L );
 l_pop_back ( L );
 l_printl ( L );

end.
C++
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 11.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned l_size ( slistEl * p )
{
 unsigned c = 0; // zerujemy licznik

 while( p )
 {
  c++;   // zwiększamy licznik o 1
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void l_printl ( slistEl * p )
{
 unsigned i;  // licznik elementów

 cout << "Number of elements : " << l_size ( p ) << endl;

 // W petli przechodzimy przez kolejne elementy listy
 // i wyświetlamy zawartość ich pola danych

 for( i = 1; p; p = p->next )
  cout << "Element #" << i++ << " data = " << p->data << endl;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void l_push_front ( slistEl * & head, char v )
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl; // tworzymy nowy element
 p->data = v;   // inicjujemy element
 p->next = head;
 head = p;
}

// Procedura dołączania na koniec listy
//---------------------------------------
void l_push_back ( slistEl * & head, char v )
{
 slistEl * p, * e;

 e = new slistEl; // tworzymy nowy element
 e->next = NULL;  // inicjujemy element
 e->data = v;
 p = head;
 if( p )
 {
   while( p->next ) p = p->next;
   p->next = e;
 }
 else head = e;
}

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
void l_insert_before ( slistEl * & head, slistEl * e, char v )
{
 slistEl * p = head;

 if( p == e ) l_push_front ( head, v );
 else
 {
  while( p->next != e ) p = p->next;
  p->next = new slistEl;
  p->next->next = e;
  p->next->data = v;
 }
}

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
void l_insert_after ( slistEl * e, char v )
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->next = e->next;
 p->data = v;
 e->next = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void l_pop_front ( slistEl * & head )
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if( p )
 {
  head = p->next;  // nowy początek
  delete p;     // usuń element z pamięci
 }
}

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
void l_pop_back ( slistEl * & head )
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if( p )
 {
  if( p->next )
  {
   while( p->next->next ) p = p->next;
   delete p->next;
   p->next = NULL;
  }
  else
  {
   delete p;
   head = NULL;
  }
 }
}

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
void l_remove ( slistEl * & head, slistEl * e )
{
 slistEl * p;

 if( head == e ) l_pop_front ( head );
 else
 {
  p = head;
  while( p->next != e ) p = p->next;
  p->next = e->next;
  delete e;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slistEl * L = NULL; // zawiera adres początku listy
 slistEl * e;    // do wskazywania elementów listy
 char i;

 for( i = 'A'; i <= 'G'; i++ ) l_push_back ( L, i );
 l_printl ( L );

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e = L;

 for( i = 'A'; i <= 'C'; i++ ) e = e->next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 l_insert_before ( L, e, '+' );

 // Za elementem D umieszczamy *

 l_insert_after ( e, '*' );
 l_printl ( L );

 // Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

 l_remove ( L, e );
 l_pop_front ( L );
 l_pop_back ( L );
 l_printl ( L );

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list jednokierunkowych
' Data: 11.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function l_size ( p As slistEl Ptr ) As UInteger

 Dim c As UInteger

 c = 0     ' zerujemy licznik
 While p
  c += 1   ' zwiększamy licznik o 1
  p = p->next
 Wend
 l_size = c
End Function

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub l_printl ( p As slistEl Ptr )
 
 Dim i As UInteger    ' licznik elementów
 
 Print "Number of elements : ";l_size ( p )

 i = 1 ' licznik ustawiamy na 1

 ' W pętli przechodzimy przez kolejne elementy listy
 ' i wyświetlamy zawartość ich pola danych

 While p
  Print "Element #";i;" data = ";p->data
  i += 1    ' zwiększamy licznik elementów o 1
  p = p->next ' przechodzimy do następnego elementu listy
 Wend
 
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub l_push_front ( ByRef head As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl ' tworzymy nowy element
 p->data = v   ' inicjujemy element
 p->next = head
 head = p
End Sub

' Procedura dołączania na koniec listy
'-------------------------------------
Sub l_push_back ( ByRef head As slistEl Ptr, v As String )

 Dim As slistEl Ptr p, e

 e = New slistEl ' tworzymy nowy element
 e->next = 0   ' inicjujemy element
 e->data = v
 p = head
 If p = 0 Then
  head = e
 Else
  While p->next
   p = p->next
  Wend
  p->next = e
 End If
End Sub

' Procedura dołączania przed elementem e
'---------------------------------------
Sub l_insert_before ( ByRef head As slistEl Ptr, e As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p = e Then
  l_push_front ( head, v )
 Else
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = New slistEl
  p->next->next = e
  p->next->data = v
 End If
End Sub

' Procedura dołączania za elementem e
'------------------------------------
Sub l_insert_after ( e As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = e->next
 p->data = v
 e->next = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub l_pop_front ( ByRef head As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head  ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Procedura usuwa ostatni element
'--------------------------------
Sub l_pop_back ( ByRef head As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  If p->next Then
   While p->next->next
  	p = p->next
   Wend
   Delete p->next
   p->next = 0
  Else
   Delete p
   head = 0
  End If
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element
'--------------------------------
Sub l_remove ( ByRef head As slistEl Ptr, e As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 If head = e Then
  l_pop_front ( head )
 Else
  p = head
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = e->next
  Delete e
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistEl Ptr ' zawiera adres początku listy
Dim e As slistEl Ptr ' do wskazywania elementów listy 
Dim i As Integer

L = 0

For i = Asc ( "A" ) To Asc ( "G" )
 l_push_back ( L, Chr ( i ) )
Next
l_printl ( L )

' Przechodzimy do elementu o wartości D

e = L
For i = 1 To 3
 e = e->next
Next

' Przed elementem D umieszczamy +

l_insert_before ( L, e, "+" )

' Za elementem D umieszczamy *

l_insert_after ( e, "*" )
l_printl ( L )

' Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

l_remove ( L, e )
l_pop_front ( L )
l_pop_back ( L )
l_printl ( L )

End
Wynik:
Number of elements : 7
Element #1  data = A
Element #2  data = B
Element #3  data = C
Element #4  data = D
Element #5  data = E
Element #6  data = F
Element #7  data = G

Number of elements : 9
Element #1  data = A
Element #2  data = B
Element #3  data = C
Element #4  data = +
Element #5  data = D
Element #6  data = *
Element #7  data = E
Element #8  data = F
Element #9  data = G

Number of elements : 6
Element #1  data = B
Element #2  data = C
Element #3  data = +
Element #4  data = *
Element #5  data = E
Element #6  data = F
Na początek:  podrozdziału   strony 

Wersja obiektowa

W dalszych rozdziałach będziemy używali list jako obiektów ze względu na wygodę programowania. Obiekt jest strukturą danych, która posiada pola danych oraz funkcje i procedury obsługujące te pola. Do funkcji i procedur obiektu odwołujemy się identycznie jak do pól struktury. Każdy z wybranych przez nas języków programowania, tj. Pascal, C++ i Basic, pozwala bezproblemowo tworzyć obiekty. Poniższy program jest obiektową wersją ostatniego programu.
Pascal
// Obiekt listy jednokierunkowej
// Data: 12.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program slist_object;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------
 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function size : cardinal;
   procedure printl;
   procedure push_front ( v : char );
   procedure push_back ( v : char );
   procedure insert_before ( e : PslistEl; v : char );
   procedure insert_after ( e : PslistEl; v : char );
   procedure pop_front;
   procedure pop_back;
   procedure remove ( e : PslistEl );
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slist.size : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc ( c );
  p := p^.next;
 end;
 size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 i : integer;
 p : PslistEl;
begin
 writeln ( 'Number of elements : ', size );
 p := head;
 i := 1;
 while p <> nil do
 begin
  writeln ( 'Element #', i, ' data = ', p^.data );
  inc ( i );
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front ( v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura dołączania na koniec listy
//-------------------------------------
procedure slist.push_back ( v : char );
var
 p, e : PslistEl;
begin
 new ( e );
 e^.next := nil;
 e^.data := v;
 p := head;
 if p = nil then
  head := e
 else
 begin
  while p^.next <> nil do p := p^.next;
  p^.next := e;
 end;
end;

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
procedure slist.insert_before ( e : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p = e then push_front ( v )
 else
 begin
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  new ( p^.next );
  p^.next^.next := e;
  p^.next^.data := v;
 end;
end;

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
procedure slist.insert_after ( e : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := e^.next;
 p^.data := v;
 e^.next := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose ( p );
 end;
end;

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
procedure slist.pop_back;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.next <> nil then
  begin
   while p^.next^.next <> nil do
    p := p^.next;
   dispose ( p^.next );
   p^.next := nil;
  end
  else
  begin
   dispose ( p );
   head := nil;
  end
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
procedure slist.remove ( e : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 if head = e then pop_front
 else
 begin
  p := head;
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  p^.next := e^.next;
  dispose ( e );
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slist;  // obiekt listy jednokierunkowej
 e : PslistEl; // do wskazywania elementów listy
 i : char;

begin
 L.init; // inicjujemy obiekt

 for i := 'A' to 'G' do L.push_back ( i );
 L.printl;

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e := L.head;

 for i := 'A' to 'C' do e := e^.next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 L.insert_before ( e, '+' );

 // Za elementem D umieszczamy *

 L.insert_after ( e, '*' );
 L.printl;

 // Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

 L.remove ( e );
 L.pop_front;
 L.pop_back;
 L.printl;

 L.destroy;
end.
C++
// Obiekt listy jednokierunkowej
// Data: 12.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------
class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist( ); // konstruktor
  ~slist( ); // destruktor
  unsigned size( );
  void printl( );
  void push_front ( char v );
  void push_back ( char v );
  void insert_before ( slistEl * e, char v );
  void insert_after ( slistEl * e, char v );
  void pop_front( );
  void pop_back( );
  void remove ( slistEl * e );
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist( )
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist( )
{
 while( head ) pop_front( );
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slist::size( )
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while( p )
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl( )
{
 unsigned i;
 slistEl * p = head;

 cout << "Number of elements : " << size( ) << endl;
 for( i = 1; p; p = p->next ) cout << "Element #" << i++ << " data = " << p->data << endl;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front ( char v )
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura dołączania na koniec listy
//---------------------------------------
void slist::push_back ( char v )
{
 slistEl * p, * e;

 e = new slistEl; // tworzymy nowy element
 e->next = NULL;  // inicjujemy element
 e->data = v;
 p = head;
 if( p )
 {
   while( p->next ) p = p->next;
   p->next = e;
 }
 else head = e;
}

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
void slist::insert_before ( slistEl * e, char v )
{
 slistEl * p = head;

 if( p == e ) push_front ( v );
 else
 {
  while( p->next != e ) p = p->next;
  p->next = new slistEl;
  p->next->next = e;
  p->next->data = v;
 }
}

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
void slist::insert_after ( slistEl * e, char v )
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->next = e->next;
 p->data = v;
 e->next = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front( )
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if( p )
 {
  head = p->next;  // nowy początek
  delete p;     // usuń element z pamięci
 }
}

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
void slist::pop_back( )
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if( p )
 {
  if( p->next )
  {
   while( p->next->next ) p = p->next;
   delete p->next;
   p->next = NULL;
  }
  else
  {
   delete p;
   head = NULL;
  }
 }
}

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
void slist::remove ( slistEl * e )
{
 slistEl * p;

 if( head == e ) pop_front( );
 else
 {
  p = head;
  while( p->next != e ) p = p->next;
  p->next = e->next;
  delete e;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slist L;   // zawiera adres początku listy
 slistEl * e; // do wskazywania elementów listy
 char i;

 for( i = 'A'; i <= 'G'; i++ ) L.push_back ( i );
 L.printl( );

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e = L.head;

 for( i = 'A'; i <= 'C'; i++ ) e = e->next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 L.insert_before ( e, '+' );

 // Za elementem D umieszczamy *

 L.insert_after ( e, '*' );

 L.printl( );

 // Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

 L.remove ( e );
 L.pop_front( );
 L.pop_back( );
 L.printl( );

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list jednokierunkowych
' Data: 11.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Sub printl( )
 Declare Function size( ) As UInteger
 Declare Sub push_front ( v As String )
 Declare Sub push_back ( v As String )
 Declare Sub insert_before ( e As slistEl Ptr, v As String )
 Declare Sub insert_after ( e As slistEl Ptr, v As String )
 Declare Sub pop_front( )
 Declare Sub pop_back( )
 Declare Sub remove ( e As slistEl Ptr )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slist    ' zawiera adres początku listy
Dim e As slistEl Ptr ' do wskazywania elementów listy 
Dim i As Integer


For i = Asc ( "A" ) To Asc ( "G" )
 L.push_back ( Chr ( i ) )
Next

L.printl( )

' Przechodzimy do elementu o wartości D

e = L.head
For i = 1 To 3
 e = e->next
Next

' Przed elementem D umieszczamy +

L.insert_before ( e, "+" )

' Za elementem D umieszczamy *

L.insert_after ( e, "*" )
L.printl( )

' Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

L.remove ( e )
L.pop_front( )
L.pop_back( )
L.printl( )

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist( )
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist( )
 While head
  pop_front( )
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl( )
 
 Dim i As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print "Number of elements : ";size( )
 i = 1
 While p
  Print "Element #";i;" data = ";p->data
  i += 1
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slist.size( ) As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 size = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front ( v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura dołączania na koniec listy
'-------------------------------------
Sub slist.push_back ( v As String )

 Dim As slistEl Ptr p, e

 e = New slistEl
 e->next = 0
 e->data = v
 p = head
 If p = 0 Then
  head = e
 Else
  While p->next
   p = p->next
  Wend
  p->next = e
 End If
End Sub

' Procedura dołączania przed elementem e
'---------------------------------------
Sub slist.insert_before ( e As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p = e Then
  push_front ( v )
 Else
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = New slistEl
  p->next->next = e
  p->next->data = v
 End If
End Sub

' Procedura dołączania za elementem e
'------------------------------------
Sub slist.insert_after ( e As slistEl Ptr, v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = e->next
 p->data = v
 e->next = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front( )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Procedura usuwa ostatni element
'--------------------------------
Sub slist.pop_back( )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  If p->next Then
   While p->next->next
  	p = p->next
   Wend
   Delete p->next
   p->next = 0
  Else
   Delete p
   head = 0
  End If
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element
'--------------------------------
Sub slist.remove ( e As slistEl Ptr )

 Dim p As slistEl Ptr

 If head = e Then
  pop_front( )
 Else
  p = head
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = e->next
  Delete e
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.