Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Operacje na listach jednokierunkowych

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Uwaga:

Podane tutaj procedury obsługi list nie uwzględniają sytuacji błędnych – np. braku pamięci dla tworzonych elementów czy nieprawidłowych danych. Można je zatem stosować tylko wtedy, gdy jesteśmy w 100% pewni, że nie dojdzie do żadnych błędów. W przeciwnym razie należałoby zaimplementować obsługę wyjątków, a to jest temat na osobny artykuł.

Typy dla list jedno-kierunkowych

Pascal
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : typ_danych;
 end;
C++
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 typ_danych data;
};
Basic
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type
Python (dodatek)
# klasa elementu listy jednokierunkowej
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data
# klasa listy jednokierunkowej
class slistVar:
  def __init__(self):
    self.head = None

Przejście przez listę

Przechodzenie listy – ma na celu przejście kolejno przez wszystkie elementy listy, począwszy od pierwszego, a skończywszy na ostatnim. Operacja ta jest częścią składową wielu innych operacji, gdzie algorytm musi coś wyszukać na liście. W przypadku listy jednokierunkowej możemy się po niej poruszać tylko w jednym kierunku: od początku do końca. Z uwagi na sposób powiązania ze sobą elementów listy, do jej przechodzenia potrzebna jest zmienna typu wskaźnik, która będzie wskazywała na kolejne elementy. Na początku algorytmu zmienna ta powinna wskazywać pierwszy element na liście. W pętli przetwarzamy element wskazywany przez tą zmienną, po czym za nową wartość zmiennej przyjmuje się adres następnego elementu listy. Adres ten jest przechowywany w polu next elementu bieżącego. Listę przechodzimy do momentu, aż zmienna wskazująca przyjmie wartość 0. Stanie się tak po wyjściu z ostatniego elementu listy, w którego polu next przechowywany jest adres 0.

Algorytm przechodzenia przez listę jednokierunkową

Wejście:

p : wskazanie początku listy jednokierunkowej, czyli adres pierwszego elementu na liście

Wyjście:

Przejście przez wszystkie elementy listy

Lista kroków:

K01: Dopóki p ≠ nil,    ; w pętli przechodzimy przez
   wykonuj kroki K02…K03 ; kolejne elementy listy
K02:  Przetwarzaj element wskazywany przez p
K03:  p ← (pnext) ; w p umieść zawartość pola next
          ; elementu wskazywanego przez p
K04: Zakończ
Pascal
while p <> nil do
begin
 …
 p := p^.next;
end;
C++
while(p)
{
 …
 p = p->next;
}
Basic
While p
 …
 p = p->next
Wend
Python (dodatek)
while p:
  …
  p = p.next

Na początek:  podrozdziału   strony 

Liczba elementów listy

Problem liczby elementów listy rozwiązujemy za pomocą algorytmu przejścia przez listę. Tworzymy licznik, któremu na początku nadajemy wartość 0. Następnie przechodzimy kolejno przez wszystkie elementy na liście. Przy każdym mijanym elemencie zwiększamy licznik o 1. Po przejściu całej listy w liczniku będzie liczba elementów.

Algorytm wyznaczania liczby elementów na liście jednokierunkowej

Wejście:

p : wskazanie listy jednokierunkowej

Wyjście:

c : liczba elementów; c ∈ C.

Lista kroków:

K01: c ← 0 ; zeruj licznik
K02: Dopóki p ≠ nil,    ; w pętli przechodzimy przez
   wykonuj kroki K03…K04 ; kolejne elementy listy
K03:  cc + 1  ; zwiększ licznik
K04:  p ← (p→next) ; w p umieść zawartość pola next
          ; elementu wskazywanego przez p
K05: Zakończ z wynikiem c ; koniec, wynik w c
Pascal
function l_len(p : PslistEl) : cardinal;
var
 c : cardinal;
begin
 c := 0; // zerujemy licznik

 while p <> nil do
 begin
  inc(c); // zwiększamy licznik o 1
  p := p^.next; // następny element
 end;

 l_len := c;
end;
C++
unsigned l_len(slistEl * p)
{
 unsigned c = 0; // zerujemy licznik

 while(p)
 {
  c++; // zwiększamy licznik o 1
  p = p->next; // następny element
 }

 return c;
}
Basic
Function l_len(p As slistEl Ptr)_
        As UInteger

 Dim c As UInteger

 c = 0 ' zerujemy licznik

 While p
  c += 1 ' zwiększamy licznik o 1
  p = p->next ' następny element
 Wend

 l_len = c
End Function
Python (dodatek)
# klasa elementu listy jednokierunkowej
class slistEl:

  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
class slistVar:

  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_len(self):
    c = 0
    p = self.head
    while p:
      c += 1
      p = p.next
    return c

Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie elementu na początku listy

obrazek
Załóżmy, iż mamy daną listę trójelementową. Naszym zadaniem jest dodanie nowego elementu na początku tej listy. Postępujemy wg następującego schematu:
obrazek
Tworzymy dynamicznie w pamięci nowy element listy (na rysunku w kolorze zielonym). Wprowadzamy do niego dane dla pola data.
obrazek
W polu next nowego elementu umieszczamy adres przechowywany przez zmienną head. W ten sposób następnikiem nowego elementu stanie się obecny pierwszy element listy.
obrazek
W zmiennej head umieszczamy adres nowego elementu. Po tej operacji początkiem listy staje się nowo utworzony element. Reszta elementów listy znajduje się za nowowprowadzonym elementem. Zwróć uwagę, iż elementy listy nie muszą być przesuwane jak w przypadku tablic. Jest to dużą zaletą list. Operacja dołączania nowego elementu wykonywana jest w czasie stałym, zatem jej złożoność obliczeniowa ma klasę O(1).

Algorytm dołączania nowego elementu na początek listy jednokierunkowej

Wejście:

head  : zmienna wskazująca początek listy.
v : wartość wprowadzana do elementu.

Wyjście:

Lista z dołączonym na początku elementem o wartości v.

Dane pomocnicze:

p : wskazanie elementu listy.

Lista kroków:

K01: p ← nowy element ; tworzymy nowy element listy
            ; i jego adres umieszczany w p
K02: (pdata) ← v ; umieszczamy dane w elemencie
K03: (pnext) ← head ; następnikiem będzie bieżący
           ; pierwszy element listy
K04: headp ; ustawiamy początek listy
       ; na nowy element
K05: Zakończ
Uwaga:

Elementy są umieszczone na liście w kierunku odwrotnym do kolejności ich wstawiania – ostatnio wstawiony element jest pierwszym elementem listy. Taka struktura pozwala prosto realizować stos.
Pascal
procedure l_push_front(var head : PslistEl;
            v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);    // tworzymy nowy element
 p^.data := v; // inicjujemy element
 p^.next := head;
 head := p;
end;
C++
void l_push_front(slistEl * & head,
char v)
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->data = v; // inicjujemy element
 p->next = head;
 head = p;
}
Basic
Sub l_push_front(ByRef head As slistEl Ptr,_
         v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl ' tworzymy nowy element
 p->data = v   ' inicjujemy element
 p->next = head
 head = p
End Sub
Python (dodatek)
class slistEl:
  
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

class slistVar:
  
  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p

Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie elementu z początku listy

obrazek
Jeśli lista jest pusta, to nic nie robimy. Załóżmy, że mamy daną listę, z której początku należy usunąć element zaznaczony na rysunku kolorem czerwonym.
obrazek
W zmiennej head umieszczamy zawartość pola next usuwanego elementu. W ten sposób początek listy rozpocznie się w następniku, a usuwany element zostanie wyłączony z listy.
obrazek
Odłączony element usuwamy z pamięci.
obrazek
Otrzymujemy listę bez pierwszego elementu.

Algorytm usuwania elementu z początku listy jednokierunkowej

Wejście:

head : zmienna wskazująca początek listy.

Wyjście:

Lista bez pierwszego elementu.

Dane pomocnicze:

p : wskazanie elementu listy.

Lista kroków:

K01: p ← head ; zapamiętaj pierwszy element
K02: Jeśli p = nil, ; zakończ, jeśli lista jest pusta
   to zakończ
K03: head ← (pnext) ; początkiem listy będzie
           ; element następny
K04: Usuń z pamięci element wskazany przez p
K05: Zakończ
Pascal
procedure l_pop_front(var head : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head; // zapamiętujemy początek
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next; // nowy początek
  dispose(p); // usuń element z pamięci
 end;
end;
C++
void l_pop_front(slistEl * & head)
{
 slistEl * p;
 p = head; // zapamiętujemy początek
 if(p)
 {
  head = p->next; // nowy początek
  delete p; // usuń element z pamięci
 }
}
Basic
Sub l_pop_front(ByRef head As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub
Python (dodatek)
class slistEl:
  
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

class slistVar:
  
  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

Dla prostych zastosowań podane powyżej operacje dla list jednokierunkowych zwykle wystarczają. W dalszej części artykułu rozszerzamy tę listę o kolejne operacje.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Poniższy program implementuje listę jednokierunkową. Elementy tej listy będą przechowywały znaki. Najpierw umieszczamy na liście kolejno litery A, B i C, następnie usuwamy z początku listy dwa elementy. Za każdym razem zawartość listy jest wyświetlana.
Pascal
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 11.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

program slist_test1;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function l_len(p : PslistEl) : cardinal;
var
 c : cardinal;
begin
 c := 0;
 while p <> nil do
 begin
  inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 l_len := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure l_print(p : PslistEl);
var
 i : cardinal;
begin
 writeln('Number of elements : ',l_len(p));
 i := 1;
 while p <> nil do
 begin
  writeln('Element #',i,' data = ',p^.data);
  inc(i);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure l_push_front(var head : PslistEl;
              v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.data := v;
 p^.next := head;
 head := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure l_pop_front(var head : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : PslistEl;  // zawiera adres początku listy

begin
 L := nil;
 l_push_front(L,'A');
 l_push_front(L,'B');
 l_push_front(L,'C');
 l_print(L);
 l_pop_front(L);
 l_pop_front(L);
 l_print(L);
end.
C++
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 11.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned l_len(slistEl * p)
{
 unsigned c = 0;

 while(p)
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów
//----------------------------------------
void l_print(slistEl * p)
{
 unsigned i;

 cout << "Number of elements : "
    << l_len(p) << endl;

 for(i = 1; p; p = p->next)
  cout << "Element #" << i++
     << " data = " << p->data
     << endl;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void l_push_front(slistEl * & head, char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->data = v;
 p->next = head;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void l_pop_front(slistEl * & head)
{
 slistEl * p = head;

 if(p)
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slistEl * L = NULL;

 l_push_front(L,'A');
 l_push_front(L,'B');
 l_push_front(L,'C');
 l_print(L);
 l_pop_front(L);
 l_pop_front(L);
 l_print(L);

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list jednokierunkowych
' Data: 11.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function l_len(p As slistEl Ptr) As UInteger

 Dim c As UInteger

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_len = c
End Function

' Procedura wyświetla zawartość listy
'-----------------------------------
Sub l_print(p As slistEl Ptr)
 
 Dim i As UInteger
 
 Print "Number of elements : ";l_len (p)
 i = 1
 While p
  Print "Element #";i;" data = ";p->data
  i += 1
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub l_push_front(ByRef head As slistEl Ptr,_
            v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->data = v
 p->next = head
 Head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub l_pop_front(ByRef head As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  head = p->next
  Delete p
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistEl Ptr

L = 0

l_push_front(L,"A")
l_push_front(L,"B")
l_push_front(L,"C")
l_print(L)

l_pop_front(L)
l_pop_front(L)
l_print(L)
sleep
End
Wynik:
Number of elements : 3
Element #1 data = C
Element #2 data = B
Element #3 data = A

Number of elements : 1
Element #1 data = A
Python (dodatek)
# Program testowy dla list jednokierunkowych
# Data: 1.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-------------------------------------------

# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:
  
  # konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # liczba elementów
  def l_len(self):
    c = 0
    p = self.head
    while p:
      c += 1
      p = p.next
    return c

  # wstawianie na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p

  # usuwanie z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

  # wyświetlenie listy
  def l_print(self):
    print("Liczba elementów :",self.l_len())
    i = 1
    p = self.head
    while p:
      print("Element nr",i,"dane =",p.data)
      i += 1
      p = p.next
    print()

  # destruktor
  def __del__(self):
    while self.head:
      self.l_pop_front()
    print("Lista usunięta z pamięci")

#---------------
# Program główny
#---------------

L = slistVar() # lista
L.l_push_front('A')
L.l_push_front('B')
L.l_push_front('C')
L.l_print()
L.l_pop_front()
L.l_pop_front()
L.l_print()
del L
Wynik:
Liczba elementów : 3
Element nr 1 dane = C
Element nr 2 dane = B
Element nr 3 dane = A

Liczba elementów : 1
Element nr 1 dane = A

Lista usunięta z pamięci

Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie elementu na koniec listy

obrazek
Tworzymy nowy element. W polu next umieszczamy adres zero – ostatni element listy nie posiada następnika.
obrazek
Jeśli lista jest pusta, to head zawiera adres zero. W takim przypadku adres nowego elementu umieszczamy w zmiennej head. Nowy element staje się jednocześnie pierwszym i ostatnim elementem listy.
obrazek
Jeśli lista zawiera elementy, to przechodzimy do ostatniego z nich (za pomocą podanego wcześniej algorytmu przejścia listy).
obrazek
W polu next ostatniego elementu umieszczamy adres nowego elementu. W ten sposób nowy element staje się częścią listy i jest umieszczony na jej końcu.
obrazek
Lista zostaje wydłużona o nowy element.

Algorytm dołączania nowego elementu do końca listy jednokierunkowej

Wejście:

head : zmienna wskazująca początek listy.
v : wartość umieszczana w elemencie listy.

Wyjście:

Lista z dołączonym na końcu nowym elementem o wartości v.

Dane pomocnicze:

p,e : wskazania elementu listy

Lista kroków:

K01: p ← nowy element ; tworzymy nowy element listy
            ; i jego adres umieszczany w p
K02: (enext) ← nil ; inicjujemy pola nowego elementu
K03: (edata) ← v
K04: p ← head ; w p ustawiamy początek listy
K06: Jeśli p ≠ nil, ; czy lista jest pusta?
   to idź do kroku K09
K06: heade ; jeśli tak, to nowy element będzie
       ; pierwszym elementem listy
K07: Zakończ
K08: Dopóki (pnext) ≠ nil, ; inaczej przechodzimy
   wykonuj p ← (pnext)  ; do ostatniego elementu listy
K09: (pnext) ← e ; dołączamy nowy element
         ; za ostatnim na liście
K10: Zakończ
Pascal
procedure l_push_back(var head : PslistEl;
             v : char);
var
 p,e : PslistEl;
begin
 new(e);     // tworzymy nowy element
 e^.next := nil; // inicjujemy element
 e^.data := v;
 p := head;
 if p = nil then
  head := e
 else
 begin
  while p^.next <> nil do
   p := p^.next;
  p^.next := e;
 end;
end;
C++
void l_push_back(slistEl * & head, char v)
{
 slistEl * p, * e;

 e = new slistEl; // tworzymy nowy element
 e->next = NULL; // inicjujemy element
 e->data = v;
 p = head;
 if(p)
 {
   while(p->next) p = p->next;
   p->next = e;
 }
 else head = e;
}
Basic
Sub l_push_back(ByRef head As slistEl Ptr,_
           v As String)

 Dim As slistEl Ptr p,e

 e = New slistEl ' tworzymy nowy element
 e->next = 0   ' inicjujemy element
 e->data = v
 p = head
 If p = 0 Then
  head = e
 Else
  While p->next
   p = p->next
  Wend
  p->next = e
 End If
End Sub
Python (dodatek)
class slistEl:
  
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

class slistVar:
  
  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_push_back(self,v):
    e = slistEl(v)
    p = self.head
    if p:
      while p.next:
        p = p.next
      p.next = e
    else:
      self.head = e

Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie ostatniego elementu listy

obrazek
Jeśli lista jest pusta, nic nie robimy. W  przeciwnym razie sprawdzamy, czy lista zawiera tylko jeden element. Rozpoznamy to po tym, iż pole next pierwszego elementu zawiera adres zero.
obrazek
Jeśli tak, to w zmiennej head umieszczamy adres zero. Spowoduje to odłączenie elementu od  listy (oczywiście adres tego elementu musimy wcześniej zapamiętać, gdyż inaczej stracimy do niego dostęp!), a lista staje się pusta.
obrazek
Odłączony element usuwamy z pamięci i kończymy.
obrazek
Jeśli lista nie jest pusta, to naszym zadaniem staje się usunięcie ostatniego jej elementu, który zaznaczyliśmy na rysunku kolorem czerwonym. Przechodzimy na liście do przedostatniego elementu –  przedostatni element rozpoznamy po tym, iż pole next jego następnika zawiera adres zero.
obrazek
Usuwamy z pamięci element wskazywany przez pole next przedostatniego elementu listy.
obrazek
W polu next elementu przedostatniego (który teraz staje się elementem ostatnim listy) umieszczamy adres zero. W ten sposób lista staje się krótsza o jeden element.

Algorytm usuwania elementu z końca listy jednokierunkowej

Wejście:

head : zmienna wskazująca początek listy.

Wyjście:

Lista z usuniętym ostatnim elementem.

Dane pomocnicze:

p : wskazania elementu listy.

Lista kroków:

K01: phead ; pobieramy do p adres początku listy
K02: Jeśli p = nil, ; jeśli lista jest pusta, kończymy
   to zakończ
K03: Jeśli (pnext) ≠ nil, ; sprawdzamy, czy lista
   to idź do kroku K07 ; jest jednoelementowa
K04: Usuń z pamięci element wskazywany przez p
K05; head ← nil ; lista jednoelementowa staje się
        ; listą pustą
K06: Zakończ
K07: Dopóki ((pnext)→next) ≠ nil, ; idziemy do
   wykonuj p ← (pnext) ; przedostatniego elementu
K08: Usuń z pamięci element ; usuwamy następny element,
   wskazywany przez (pnext) ; czyli ostatni
K09: (pnext) ← nil ; przedostatni element nie ma
          ; już następnika
K10: Zakończ
Pascal
procedure l_pop_back(var head : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.next <> nil then
  begin
   while p^.next^.next <> nil do
    p := p^.next;
   dispose(p^.next);
   p^.next := nil;
  end
  else
  begin
   dispose(p); // lista jednoelementowa
   head := nil; // staje się listą pustą
  end
 end;
end;
C++
void l_pop_back(slistEl * & head)
{
 slistEl * p = head;
 if(p)
 {
  if(p->next)
  {
   while(p->next->next) p = p->next;
   delete p->next;
   p->next = NULL;
  }
  else
  {
   delete p; // lista jednoelementowa
   head = NULL; // staje się listą pustą
  }
 }
}
Basic
Sub l_pop_back(ByRef head As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  If p->next Then
   While p->next->next
   p = p->next
   Wend
   Delete p->next
   p->next = 0
  Else
   Delete p
   head = 0
  End If
 End If
End Sub
Python (dodatek)
class slistEl:
  
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

class slistVar:
  
  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_pop_back(self):
    p = self.head
    if p:
      if p.next:
        while p.next.next:
          p = p.next
        del p.next
        p.next = None
      else:
        del p      # lista jednoelementowa
        self.head = None # staje się listą pustą

Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie nowego elementu przed wybranym elementem listy

obrazek
Jeśli wybranym elementem jest pierwszy element listy, to operacja sprowadza się do opisanej wcześniej operacji dodawania elementu na początku listy. Pierwszy element rozpoznajemy po tym, iż wskazuje go pole head.
obrazek
Załóżmy, że wybranym elementem nie jest pierwszy element na liście, lecz dowolny z następnych. Na rysunku zaznaczono go kolorem jasnoniebieskim.
obrazek
Znajdujemy poprzednik elementu wybranego – listę przechodzimy dotąd, aż pole next przetwarzanego elementu będzie zawierało adres elementu wybranego. Poprzednik elementu wybranego zaznaczyliśmy kolorem żółtym.
obrazek
Tworzymy dynamicznie nowy element (na rysunku zaznaczony kolorem zielonym) i jego adres umieszczamy w polu next elementu poprzedzającego, a w polu next nowego elementu umieszczamy adres elementu wybranego. W ten sposób nowy element zostanie umieszczony na liście przed elementem wybranym.

Algorytm dołączania nowego elementu przed wybranym elementem listy jednokierunkowej

Wejście:

head : zmienna wskazująca początek listy.
e : wskazanie elementu listy, przed którym ma zostać wstawiony nowy element.
v : dane dla nowego elementu.

Wyjście:

Lista z nowym elementem wstawionym przed element wskazywany przez e.

Dane pomocnicze:

p: wskazanie elementu listy.
l_push_front(head,v) : umieszcza nowy element o wartości v na początku listy.

Lista kroków:

K01: phead ; pobieramy do p adres początku listy
K02: Jeśli pe, ;sprawdzamy, czy e nie jest
   to idź do kroku K05 ; pierwszym elementem listy
K03: l_push_front(head,v) ; nowy element umieść
             ; na początku listy
K04: Zakończ
K05: Dopóki (pnext) ≠ e, ; przechodzimy do elementu
   wykonuj p ← (pnext) ; poprzedzającego e
K06: (pnext) ← nowy element ; tworzymy nowy element listy
   ; i jego adres umieszczany w następniku p
K07: ((pnext)→next) ← e ; inicjujemy pola nowego elementu
K08: ((pnext)→data) ← v
K10: Zakończ
Pascal
procedure l_insert_before(var head : PslistEl;
             e : PslistEl;
             v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p = e then l_push_front(head,v)
 else
 begin
  while p^.next <> e do
   p := p^.next;
  new(p^.next);
  p^.next^.next := e;
  p^.next^.data := v;
 end;
end;
C++
void l_insert_before(slistEl * & head,
           slistEl * e,
           char v)
{
 slistEl * p = head;

 if(p == e) l_push_front(head,v);
 else
 {
  while(p->next != e)
   p = p->next;
  p->next = new slistEl;
  p->next->next = e;
  p->next->data = v;
 }
}
Basic
Sub l_insert_before(ByRef head As slistEl Ptr,_
             e As slistEl Ptr,_
             v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p = e Then
 	 l_push_front(head,v)
 Else
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = New slistEl
  p->next->next = e
  p->next->data = v
 End If
End Sub
Python (dodatek)
class slistEl:
  
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

class slistVar:
  
  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p

  def l_insert_before(self,e,v):
    p = self.head
    if p is e:
      self.l_push_front(v)
    else:
      while(p.next is not e):
        p = p.next
      p.next = slistEl(v)
      p.next.next = e

Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie nowego elementu za elementem wybranym

obrazek
Zadanie mamy znacznie uproszczone w porównaniu z  poprzednim. Załóżmy, że wybrany element jest dowolnym elementem listy, nieważne którym (na rysunku oznaczony został kolorem jasnoniebieskim).
obrazek
Tworzymy dynamicznie w pamięci nowy element (na rysunku w kolorze jasnozielonym).
obrazek
W polu next nowego elementu umieszczamy zawartość pola next elementu wybranego. W ten sposób następnikiem nowego elementu będzie następnik elementu wybranego.
obrazek
W polu next elementu wybranego umieszczamy adres nowego elementu. Nowy element zostaje umieszczony na liście za elementem wybranym.

Algorytm dołączania nowego elementu za wybranym elementem listy jednokierunkowej

Wejście:

e : wskazanie elementu listy, za którym ma zostać wstawiony nowy element.
v : dane dla nowego elementu.

Wyjście:

Lista z nowym elementem wstawionym za elementem wskazywanym przez e.

Dane pomocnicze:

p : wskazania elementu listy.

Lista kroków:

K01: p ← (enext)      ; adres elementu następnego
K02: (enext) ← Nowy element ; jako następny za wybranym
               ; będzie nowy element
K03: ((enext)→next) ← p   ; następnik nowego elementu
K04: ((enext)→data) ← v
K06: Zakończ
Pascal
procedure l_insert_after(e : PslistEl;
             v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := e^.next;
 new(e^.next);
 (e^.next)^.next := p;
 (e^.next)^.data := v;
end;
C++
void l_insert_after(slistEl * e,
          char v)
{
 slistEl * p = e->next;

 e->next = new slistEl;
 e->next->next = p;
 e->next->data = v;
}
Basic
Sub l_insert_after(e As slistEl Ptr,_
          v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = e->next
 e->next = new slistEl
 e->next->next = p
 e->next->data = v
End Sub
Python (dodatek)
class slistEl:
  
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

class slistVar:
  
  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_insert_after(self,e,v):
    p = e.next
    e.next = slistEl(v)
    e.next.next = p;

Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie wybranego elementu listy

obrazek
Jeśli wybranym do usunięcia elementem jest pierwszy na liście, to wykorzystujemy podany wcześniej algorytm usuwania pierwszego elementu listy.
obrazek
Załóżmy, że usuwany element nie jest pierwszym elementem listy.
obrazek
Skoro tak, to posiada on poprzedniki. Znajdujemy poprzednik wybranego elementu – na rysunku zaznaczyliśmy go na zielono.
obrazek
W polu next poprzednika umieszczamy zawartość pola next usuwanego elementu. W ten sposób poprzednik będzie wskazywał na następnik wybranego elementu, a sam element wybrany znajdzie się poza listą.
obrazek
Wybrany element można usunąć z pamięci. Lista staje się krótsza o jeden element.

Algorytm usuwania wybranego elementu listy jednokierunkowej

Wejście:

head : zmienna wskazująca początek listy.
e : wskazanie elementu listy do usunięcia.

Wyjście:

Lista bez elementu wskazywanego przez e.

Dane pomocnicze:

p : wskazania elementu listy.
l_pop_front(head) : usuwa pierwszy element listy.

Lista kroków:

K01: Jeśli heade, ; sprawdzamy, czy usuwany element
   to idź do kroku K04 ; jest pierwszym na liście
K02: l_pop_front(head) ; jeśli tak, usuwamy go z listy
K03: Zakończ
K04: phead ; w p ustawiamy początek listy
K05: Dopóki (pnext) ≠ e, ; w p ustawiamy adres elementu
   wykonuj p ← (pnext) ; poprzedzającego e
K06: (pnext) ← (enext) ; odłączamy e od listy
K07: Usuń z pamięci element
   wskazywany przez e
K08: Zakończ
Pascal
procedure l_remove(var head : PslistEl;
            e : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 if head = e then
  l_pop_front(head)
 else
 begin
  p := head;
  while p^.next <> e do
   p := p^.next;
  p^.next := e^.next;
  dispose(e);
 end;
end;
C++
void l_remove(slistEl * & head,
       slistEl * e)
{
 slistEl * p;

 if(head == e)
  l_pop_front(head);
 else
 {
  p = head;
  while(p->next != e)
   p = p->next;
  p->next = e->next;
  delete e;
 }
}
Basic
Sub l_remove(ByRef head As slistEl Ptr,
          e As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 If head = e Then
  l_pop_front(head)
 Else
  p = head
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = e->next
  Delete e
 End If
End Sub
Python (dodatek)
class slistEl:
  
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

class slistVar:
  
  def __init__(self):
    self.head = None

  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

  def l_remove(self,e):
    if self.head is e:
      self.l_pop_front()
    else:
      p = self.head
      while p.next is not e:
        p = p.next
      p.next = e.next
      del e

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Poniższy program demonstruje opisane operacje na liście jednokierunkowej. Tworzy on listę kolejnych liter od A do G (7 elementów). Następnie wybiera element z literą D i wstawia przed nim + a za nim *. Na zakończenie z listy jest usuwany element D, pierwszy i ostatni. Po każdej operacji zawartość listy zostaje wyświetlona.
Pascal
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 7.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

program slist_test2;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function l_len(p : PslistEl) : cardinal;
var
 c : cardinal;
begin
 c := 0; // zerujemy licznik
 while p <> nil do
 begin
  inc(c); // zwiększamy licznik o 1
  p := p^.next;
 end;
 l_len := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość
// elementów listy
//------------------------------
procedure l_print(p : PslistEl);
var
 i : cardinal;
begin
 writeln('Number of elements : ',l_len(p));
 i := 1;
 while p <> nil do
 begin
  writeln('Element #',i,' data = ',p^.data);
  inc(i);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure l_push_front(var head : PslistEl;
              v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);    // tworzymy nowy element
 p^.data := v; // inicjujemy element
 p^.next := head;
 head := p;
end;

// Procedura dołączania na koniec listy
//-------------------------------------
procedure l_push_back(var head : PslistEl;
             v : char);
var
 p,e : PslistEl;
begin
 new(e);     // tworzymy nowy element
 e^.next := nil; // inicjujemy element
 e^.data := v;
 p := head;
 if p = nil then
  head := e
 else
 begin
  while p^.next <> nil do
   p := p^.next;
  p^.next := e;
 end;
end;

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
procedure l_insert_before(var head : PslistEl;
               e : PslistEl;
               v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p = e then l_push_front(head,v)
 else
 begin
  while p^.next <> e do
   p := p^.next;
  new(p^.next);
  p^.next^.next := e;
  p^.next^.data := v;
 end;
end;

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
procedure l_insert_after(e : PslistEl;
             v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := e^.next;
 new(e^.next);
 (e^.next)^.next := p;
 (e^.next)^.data := v;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure l_pop_front(var head : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head; // zapamiętujemy początek
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next; // nowy początek
  dispose(p); // usuń element z pamięci
 end;
end;

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
procedure l_pop_back(var head : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.next <> nil then
  begin
   while p^.next^.next <> nil do
    p := p^.next;
   dispose(p^.next);
   p^.next := nil;
  end
  else
  begin
   dispose(p); // lista jednoelementowa
   head := nil; // staje się listą pustą
  end
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
procedure l_remove(var head : PslistEl;
          e : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 if head = e then l_pop_front(head)
 else
 begin
  p := head;
  while p^.next <> e do
   p := p^.next;
  p^.next := e^.next;
  dispose(e);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : PslistEl; // adres początku listy
 e : PslistEl; // wskazywanie elementów
 i : char;

begin
 L := nil;

 for i := 'A' to 'G' do
  l_push_back(L,i);
 l_print(L);

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e := L;

 for i := 'A' to 'C' do e := e^.next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 l_insert_before(L,e,'+');

 // Za elementem D umieszczamy *

 l_insert_after(e,'*');
 l_print(L);

 // Usuwamy element D oraz
 // element pierwszy i ostatni

 l_remove(L,e);
 l_pop_front(L);
 l_pop_back(L);
 l_print(L);
end.
C++
// Program testowy dla list jednokierunkowych
// Data: 11.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned l_len(slistEl * p)
{
 unsigned c = 0; // zerujemy licznik

 while(p)
 {
  c++;   // zwiększamy licznik o 1
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void l_print(slistEl * p)
{
 unsigned i;

 cout << "Number of elements : "
    << l_len(p) << endl;

 for(i = 1; p; p = p->next)
  cout << "Element #" << i++
     << " data = " << p->data
     << endl;

 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void l_push_front(slistEl * & head,
         char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl; // tworzymy nowy element
 p->data = v;   // inicjujemy element
 p->next = head;
 head = p;
}

// Procedura dołączania na koniec listy
//---------------------------------------
void l_push_back(slistEl * & head,
         char v)
{
 slistEl * p, * e;

 e = new slistEl; // tworzymy nowy element
 e->next = NULL; // inicjujemy element
 e->data = v;
 p = head;
 if(p)
 {
   while(p->next) p = p->next;
   p->next = e;
 }
 else head = e;
}

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
void l_insert_before(slistEl * & head,
           slistEl * e,
           char v)
{
 slistEl * p = head;

 if(p == e) l_push_front(head,v);
 else
 {
  while(p->next != e)
   p = p->next;
  p->next = new slistEl;
  p->next->next = e;
  p->next->data = v;
 }
}

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
void l_insert_after(slistEl * e,
          char v)
{
 slistEl * p = e->next;

 e->next = new slistEl;
 e->next->next = p;
 e->next->data = v;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void l_pop_front(slistEl * & head)
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if(p)
 {
  head = p->next;  // nowy początek
  delete p;     // usuń element z pamięci
 }
}

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
void l_pop_back(slistEl * & head)
{
 slistEl * p = head;
 if(p)
 {
  if(p->next)
  {
   while(p->next->next) p = p->next;
   delete p->next;
   p->next = NULL;
  }
  else
  {
   delete p;  // lista jednoelementowa
   head = NULL; // staje się listą pustą
  }
 }
}

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
void l_remove(slistEl * & head,
       slistEl * e)
{
 slistEl * p;

 if(head == e)
  l_pop_front(head);
 else
 {
  p = head;
  while(p->next != e)
   p = p->next;
  p->next = e->next;
  delete e;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slistEl * L = NULL; // zawiera adres początku listy
 slistEl * e;    // do wskazywania elementów listy
 char i;

 for(i = 'A'; i <= 'G'; i++)
  l_push_back(L,i);
 l_print(L);

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e = L;

 for(i = 'A'; i <= 'C'; i++)
  e = e->next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 l_insert_before(L,e,'+');

 // Za elementem D umieszczamy *

 l_insert_after(e,'*');
 l_print(L);

 // Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

 l_remove(L,e);
 l_pop_front(L);
 l_pop_back(L);
 l_print(L);

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list jednokierunkowych
' Data: 11.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function l_len(p As slistEl Ptr)_
        As UInteger

 Dim c As UInteger

 c = 0     ' zerujemy licznik
 While p
  c += 1   ' zwiększamy licznik o 1
  p = p->next
 Wend
 l_len = c
End Function

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub l_print (p As slistEl Ptr)
 
 Dim i As UInteger
 
 Print "Number of elements : ";_
    l_len(p)

 i = 1
 While p
  Print "Element #";i;_
     " data = ";p->data
  i += 1
  p = p->next
 Wend
 
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub l_push_front(ByRef head As slistEl Ptr,_
            v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl ' tworzymy nowy element
 p->data = v   ' inicjujemy element
 p->next = head
 head = p
End Sub

' Procedura dołączania na koniec listy
'-------------------------------------
Sub l_push_back(ByRef head As slistEl Ptr,_
           v As String)

 Dim As slistEl Ptr p,e

 e = New slistEl
 e->next = 0
 e->data = v
 p = head
 If p = 0 Then
  head = e
 Else
  While p->next
   p = p->next
  Wend
  p->next = e
 End If
End Sub

' Procedura dołączania przed elementem e
'---------------------------------------
Sub l_insert_before(ByRef head As slistEl Ptr,_
             e As slistEl Ptr,_
             v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p = e Then
  l_push_front(head,v)
 Else
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = New slistEl
  p->next->next = e
  p->next->data = v
 End If
End Sub

' Procedura dołączania za elementem e
'------------------------------------
Sub l_insert_after(e As slistEl Ptr,_
          v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = e->next
 e->next = new slistEl
 e->next->next = p
 e->next->data = v
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub l_pop_front(ByRef head As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  head = p->next
  Delete p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa ostatni element
'--------------------------------
Sub l_pop_back(ByRef head As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  If p->next Then
   While p->next->next
  	p = p->next
   Wend
   Delete p->next
   p->next = 0
  Else
   Delete p
   head = 0
  End If
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element
'--------------------------------
Sub l_remove(ByRef head As slistEl Ptr,_
          e As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 If head = e Then
  l_pop_front(head)
 Else
  p = head
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = e->next
  Delete e
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistEl Ptr
Dim e As slistEl Ptr
Dim i As Integer

L = 0

For i = Asc("A") To Asc("G")
 l_push_back(L,Chr(i))
Next
l_print(L)

' Przechodzimy do elementu o wartości D

e = L
For i = 1 To 3
 e = e->next
Next

' Przed elementem D umieszczamy +

l_insert_before(L,e,"+")

' Za elementem D umieszczamy *

l_insert_after(e,"*")
l_print(L)

' Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

l_remove(L,e)
l_pop_front(L)
l_pop_back(L)
l_print(L)
End
Wynik:
Number of elements : 7
Element #1 data = A
Element #2 data = B
Element #3 data = C
Element #4 data = D
Element #5 data = E
Element #6 data = F
Element #7 data = G

Number of elements : 9
Element #1 data = A
Element #2 data = B
Element #3 data = C
Element #4 data = +
Element #5 data = D
Element #6 data = *
Element #7 data = E
Element #8 data = F
Element #9 data = G

Number of elements : 6
Element #1 data = B
Element #2 data = C
Element #3 data = +
Element #4 data = *
Element #5 data = E
Element #6 data = F
Python (dodatek)
# Program testowy dla list jednokierunkowych
# Data: 4.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-------------------------------------------

# klasa elementu listy jednokierunkowej
class slistEl:

  # konstruktor
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
class slistVar:

  # konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # destruktor
  def __del__(self):
    while self.head:
      self.l_pop_front()
    print("Lista usunięta z pamięci")

  # długość listy
  def l_len(self):
    c = 0
    p = self.head
    while p:
      c += 1
      p = p.next
    return c

  # wyświetlenie listy
  def l_print(self):
    print("Liczba elementów :",self.l_len())
    i = 1
    p = self.head
    while p:
      print("Element nr",i,"dane =",p.data)
      i += 1
      p = p.next
    print()

  # wstawianie na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p

  # wstawianie na koniec
  def l_push_back(self,v):
    e = slistEl(v)
    p = self.head
    if p:
      while p.next:
        p = p.next
      p.next = e
    else:
      self.head = e

  #wstawianie przed e
  def l_insert_before(self,e,v):
    p = self.head
    if p is e:
      self.l_push_front(v)
    else:
      while(p.next is not e):
        p = p.next
      p.next = slistEl(v)
      p.next.next = e

  # wstawianie za e
  def l_insert_after(self,e,v):
    p = e.next
    e.next = slistEl(v)
    e.next.next = p;

  # usuwanie z przodu
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

  # usuwanie z tyłu
  def l_pop_back(self):
    p = self.head
    if p:
      if p.next:
        while p.next.next:
          p = p.next
        del p.next
        p.next = None
      else:
        del p
        self.head = None

  # usuwanie e
  def l_remove(self,e):
    if self.head is e:
      self.l_pop_front()
    else:
      p = self.head
      while p.next is not e:
        p = p.next
      p.next = e.next
      del e

#---------------
# Program główny
#---------------

L = slistVar()

for i in range(ord('A'),ord('G')+1):
  L.l_push_back(chr(i))
L.l_print()

# Przechodzimy do elementu D

e = L.head

for i in range(ord('A'),ord('C')+1):
  e = e.next

# Przed elementem D umieszczamy +

L.l_insert_before(e,'+')

# Za elementem D umieszczamy *

L.l_insert_after(e,'*')
L.l_print()

# Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

L.l_remove(e)
L.l_pop_front()
L.l_pop_back()
L.l_print()

del L
Wynik:
Liczba elementów : 7
Element nr 1 dane = A
Element nr 2 dane = B
Element nr 3 dane = C
Element nr 4 dane = D
Element nr 5 dane = E
Element nr 6 dane = F
Element nr 7 dane = G

Liczba elementów : 9
Element nr 1 dane = A
Element nr 2 dane = B
Element nr 3 dane = C
Element nr 4 dane = +
Element nr 5 dane = D
Element nr 6 dane = *
Element nr 7 dane = E
Element nr 8 dane = F
Element nr 9 dane = G

Liczba elementów : 6
Element nr 1 dane = B
Element nr 2 dane = C
Element nr 3 dane = +
Element nr 4 dane = *
Element nr 5 dane = E
Element nr 6 dane = F

Lista usunięta z pamięci

Na początek:  podrozdziału   strony 

Wersja obiektowa

W dalszych rozdziałach będziemy używali list jako obiektów ze względu na wygodę programowania. Obiekt jest strukturą danych, która posiada pola danych oraz funkcje i procedury obsługujące te pola. Do funkcji i procedur obiektu odwołujemy się identycznie jak do pól struktury. Każdy z wybranych przez nas języków programowania, tj. Pascal, C++, Basic i  Python  pozwala bezproblemowo tworzyć obiekty. Poniższy program jest obiektową wersją ostatniego programu.
Pascal
// Obiekt listy jednokierunkowej
// Data: 12.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program slist_object;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------
 slistVar = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function l_len : cardinal;
   procedure l_print;
   procedure l_push_front(v : char);
   procedure l_push_back(v : char);
   procedure l_insert_before(e : PslistEl;
                v : char);
   procedure l_insert_after(e : PslistEl;
                v : char);
   procedure l_pop_front;
   procedure l_pop_back;
   procedure l_remove(e : PslistEl);
 end;

//------------------------
// Metody obiektu slistVar
//------------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slistVar.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slistVar.destroy;
begin
 while head <> nil do l_pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slistVar.l_len : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 l_len := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slistVar.l_print;
var
 i : integer;
 p : PslistEl;
begin
 writeln('Number of elements : ',l_len);
 p := head;
 i := 1;
 while p <> nil do
 begin
  writeln('Element #',i,' data = ',p^.data);
  inc(i);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slistVar.l_push_front(v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura dołączania na koniec listy
//-------------------------------------
procedure slistVar.l_push_back(v : char);
var
 p,e : PslistEl;
begin
 new(e);
 e^.next := nil;
 e^.data := v;
 p := head;
 if p = nil then
  head := e
 else
 begin
  while p^.next <> nil do p := p^.next;
  p^.next := e;
 end;
end;

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
procedure slistVar.l_insert_before(e : PslistEl;
                  v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p = e then l_push_front(v)
 else
 begin
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  new(p^.next);
  p^.next^.next := e;
  p^.next^.data := v;
 end;
end;

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
procedure slistVar.l_insert_after(e : PslistEl;
                 v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := e^.next;
 p^.data := v;
 e^.next := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slistVar.l_pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
procedure slistVar.l_pop_back;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.next <> nil then
  begin
   while p^.next^.next <> nil do
    p := p^.next;
   dispose(p^.next);
   p^.next := nil;
  end
  else
  begin
   dispose(p);
   head := nil;
  end
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
procedure slistVar.l_remove (e : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 if head = e then l_pop_front
 else
 begin
  p := head;
  while p^.next <> e do p := p^.next;
  p^.next := e^.next;
  dispose(e);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slistVar; // obiekt listy jednokierunkowej
 e : PslistEl; // do wskazywania elementów listy
 i : char;

begin
 L.init; // inicjujemy obiekt

 for i := 'A' to 'G' do L.l_push_back(i);
 L.l_print;

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e := L.head;

 for i := 'A' to 'C' do
  e := e^.next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 L.l_insert_before(e,'+');

 // Za elementem D umieszczamy *

 L.l_insert_after(e,'*');
 L.l_print;

 // Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

 L.l_remove(e);
 L.l_pop_front;
 L.l_pop_back;
 L.l_print;

 L.destroy;
end.
C++
// Obiekt listy jednokierunkowej
// Data: 12.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------
class slistVar
{
 public:
  slistEl * head;

  slistVar(); // konstruktor
  ~slistVar(); // destruktor
  unsigned l_len();
  void l_print();
  void l_push_front(char v);
  void l_push_back(char v);
  void l_insert_before(slistEl * e,char v);
  void l_insert_after(slistEl * e,char v);
  void l_pop_front();
  void l_pop_back();
  void l_remove(slistEl * e);
};

// Konstruktor listy
//------------------
slistVar::slistVar()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slistVar::~slistVar()
{
 while(head) l_pop_front();
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slistVar::l_len()
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while(p)
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slistVar::l_print()
{
 unsigned i;
 slistEl * p = head;

 cout << "Number of elements : " << l_len()
    << endl;
 for(i = 1; p; p = p->next)
  cout << "Element #" << i++
     << " data = " << p->data << endl;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slistVar::l_push_front(char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura dołączania na koniec listy
//---------------------------------------
void slistVar::l_push_back(char v)
{
 slistEl * p,* e;

 e = new slistEl; // tworzymy nowy element
 e->next = NULL; // inicjujemy element
 e->data = v;
 p = head;
 if(p)
 {
   while(p->next) p = p->next;
   p->next = e;
 }
 else head = e;
}

// Procedura dołączania przed elementem e
//---------------------------------------
void slistVar::l_insert_before(slistEl * e,char v)
{
 slistEl * p = head;

 if(p == e) l_push_front(v);
 else
 {
  while(p->next != e) p = p->next;
  p->next = new slistEl;
  p->next->next = e;
  p->next->data = v;
 }
}

// Procedura dołączania za elementem e
//------------------------------------
void slistVar::l_insert_after(slistEl * e,char v)
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->next = e->next;
 p->data = v;
 e->next = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slistVar::l_pop_front()
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if(p)
 {
  head = p->next;  // nowy początek
  delete p;     // usuń element z pamięci
 }
}

// Procedura usuwa ostatni element
//---------------------------------
void slistVar::l_pop_back()
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if(p)
 {
  if(p->next)
  {
   while(p->next->next) p = p->next;
   delete p->next;
   p->next = NULL;
  }
  else
  {
   delete p;
   head = NULL;
  }
 }
}

// Procedura usuwa wybrany element
//--------------------------------
void slistVar::l_remove(slistEl * e)
{
 slistEl * p;

 if(head == e) l_pop_front();
 else
 {
  p = head;
  while(p->next != e) p = p->next;
  p->next = e->next;
  delete e;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slistVar L; // zawiera adres początku listy
 slistEl * e; // do wskazywania elementów listy
 char i;

 for(i = 'A'; i <= 'G'; i++) L.l_push_back(i);
 L.l_print();

 // Przechodzimy do elementu o wartości D

 e = L.head;

 for(i = 'A'; i <= 'C'; i++) e = e->next;

 // Przed elementem D umieszczamy +

 L.l_insert_before(e,'+');

 // Za elementem D umieszczamy *

 L.l_insert_after(e,'*');

 L.l_print();

 // Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

 L.l_remove(e);
 L.l_pop_front();
 L.l_pop_back();
 L.l_print();

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list jednokierunkowych
' Data: 11.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slistVar
'-----------------------
Type slistVar
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Function l_len() As UInteger
 Declare Sub l_push_front(v As String)
 Declare Sub l_push_back(v As String)
 Declare Sub l_insert_before(e As slistEl Ptr,_
               v As String)
 Declare Sub l_insert_after(e As slistEl Ptr,_
               v As String)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Sub l_pop_back()
 Declare Sub l_remove(e As slistEl Ptr)
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistVar  ' zawiera adres początku listy
Dim e As slistEl Ptr ' do wskazywania elementów listy 
Dim i As Integer

For i = Asc ("A") To Asc ("G")
 L.l_push_back(Chr(i))
Next

L.l_print()

' Przechodzimy do elementu o wartości D

e = L.head
For i = 1 To 3
 e = e->next
Next

' Przed elementem D umieszczamy +

L.l_insert_before(e,"+")

' Za elementem D umieszczamy *

L.l_insert_after(e, "*")
L.l_print()

' Usuwamy element D oraz element pierwszy i ostatni

L.l_remove(e)
L.l_pop_front()
L.l_pop_back()
L.l_print()

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slistVar()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slistVar()
 While head
  l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slistVar.l_print()
 
 Dim i As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print "Number of elements : ";l_len()
 i = 1
 While p
  Print "Element #";i;" data = ";p->data
  i += 1
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slistVar.l_len As UInteger
 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_len = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slistVar.l_push_front(v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura dołączania na koniec listy
'-------------------------------------
Sub slistVar.l_push_back(v As String)

 Dim As slistEl Ptr p,e

 e = New slistEl
 e->next = 0
 e->data = v
 p = head
 If p = 0 Then
  head = e
 Else
  While p->next
   p = p->next
  Wend
  p->next = e
 End If
End Sub

' Procedura dołączania przed elementem e
'---------------------------------------
Sub slistVar.l_insert_before(e As slistEl Ptr,_
               v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p = e Then
  l_push_front(v)
 Else
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = New slistEl
  p->next->next = e
  p->next->data = v
 End If
End Sub

' Procedura dołączania za elementem e
'------------------------------------
Sub slistVar.l_insert_after(e As slistEl Ptr,_
              v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = e->next
 p->data = v
 e->next = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slistVar.l_pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Procedura usuwa ostatni element
'--------------------------------
Sub slistVar.l_pop_back()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head
 If p Then
  If p->next Then
   While p->next->next
    p = p->next
   Wend
   Delete p->next
   p->next = 0
  Else
   Delete p
   head = 0
  End If
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element
'--------------------------------
Sub slistVar.l_remove(e As slistEl Ptr)

 Dim p As slistEl Ptr

 If head = e Then
  l_pop_front()
 Else
  p = head
  While p->next <> e
   p = p->next
  Wend
  p->next = e->next
  Delete e
 End If
End Sub

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.