Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Podział listy jednokierunkowej na dwie listy

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI

Problem

Daną listę jednokierunkową należy podzielić na dwie podlisty, tak aby w każdej z podlist znalazła się połowa elementów listy głównej.

Rozwiązanie

Problem rozwiązujemy przez wybieranie z początku rozdzielanej listy kolejnych elementów i wprowadzanie ich raz na jedną a raz na drugą listę docelową.

Algorytm podziału listy jednokierunkowej na dwie podlisty

Wejście:

h  :  adres pierwszego elementu dzielonej listy
h 1, h 2   adresy pustych list

Wyjście:

lista wskazywana przez h zostanie podzielona na dwie podlisty wskazywane przez h1 i h2. Podlisty będą zawierały połowę elementów pierwotnej listy.

Zmienne pomocnicze:

p1, p2  :  wskaźniki elementów list
s  :  selektor listy, zmienna logiczna

Lista kroków:

K01: s ← false selektor wybiera raz jedną, a raz drugą listę h1 i h2
K02: l_push_front (h1, 0) na liście h1 umieszczamy fałszywy element
K03: l_push_front (h2, 0) na liście h2 umieszczamy fałszywy element
K04: p1 ← h1 wskaźnik elementów pierwszej listy docelowej
K05: p2 ← h2 wskaźnik elementów drugiej listy docelowej
K06: Dopóki h ≠ nil,
wykonuj kroki K07…K15
 
K07: Jeśli s = true,
to idź do kroku K11
zgodnie z selektorem wybieramy listę docelową
K08: (p1→next) ← h dodajemy pierwszy element h do h 1
K09: p1 ← (p1→next) przemieszczamy wskaźnik na dodany element
K10: Idź do kroku K13  
K11: (p2→next) ← h dodajemy pierwszy element h do h 2
K12: p2 ← (p2→next) przemieszczamy wskaźnik na dodany element
K13: h ← ( h→next) usuwamy z h pierwszy element, który już do niej nie należy
K14: s ← ¬ s zmieniamy wartość selektora na przeciwną
K15: (p1→next) ← nil zamykamy listę h2
K16: (p2→next) ← nil zamykamy listę h3
K17: l_pop_front (h1) usuwamy fałszywe elementy z początku obu list h1 i h2
K18: l_pop_front (h2)  
K19: Zakończ  

Uwaga: Jeśli liczba elementów pierwotnej listy h jest nieparzysta, to w h1 pozostanie lista dłuższa o 1 element od listy h2.

Fałszywe elementy ułatwiają konstrukcję algorytmu – dzięki nim listy nie są puste i można ich adresy przypisać bezpośrednio wskaźnikom p1 i p2. W przeciwnym razie musielibyśmy modyfikować algorytm dla pierwszego wstawianego na listę elementu. A tak zawsze dodajemy jedynie następnik elementu, który już na liście się znajduje. Na końcu algorytmu po prostu usuwamy dodane elementy i otrzymujemy właściwe listy.


Pascal
procedure l_split (var h, h1, h2 : PslistEl);
var
 p1, p2 : PslistEl;
 s : boolean;
begin
 s := false;
 l_push_front (h1, 0);
 l_push_front (h2, 0);
 p1 := h1;
 p2 := h2;
 while h <> nil do
 begin
  if s then
  begin
   p2^.next := h;
   p2 := p2^.next;
  end
  else
  begin
   p1^.next := h;
   p1 := p1^.next;
  end;
  h := h^.next;
  s := not s;
 end;
 p1^.next := nil;
 p2^.next := nil;
 l_pop_front (h1);
 l_pop_front (h2);
end;
C++
void l_split (slistEl * & h, slistEl * & h1, slistEl * & h2)
{
 slistEl * p1, * p2;
 bool s = false;
 l_push_front (h1, 0);
 l_push_front (h2, 0);
 p1 = h1;
 p2 = h2;
 while(h)
 {
  if(s)
  {
   p2->next = h;
   p2 = p2->next;
  }
  else
  {
   p1->next = h;
   p1 = p1->next;
  }
  h = h->next;
  s = !s;
 }
 p1->next = p2->next = NULL;
 l_pop_front (h1);
 l_pop_front (h2); 
}
Basic
Sub l_split (ByRef h As slistEl Ptr, ByRef h1 As slistEl Ptr, ByRef h2 As slistEl Ptr)
 Dim As slistEl Ptr p1, p2
 Dim As Integer s = 0
 l_push_front (h1, 0)
 l_push_front (h2, 0)
 p1 = h1
 p2 = h2
 While h
  If s = 0 Then
   p1->next = h
   p1 = p1->next
  Else
   p2->next = h
   p2 = p2->next
  End If
  h = h->next
  s = s Xor 1
 Wend
 p1->next = 0
 p2->next = 0
 l_pop_front (h1)
 l_pop_front (h2)
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę zawierającą kolejne znaki alfabetu od A do Z, a następnie rozdziela ją na dwie podlisty. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej.
Pascal
// Podział listy jednokierunkowej na dwie podlisty
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------------

program slist_split;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function  size : cardinal;
   procedure printl;
   procedure push_front (v : char);
   procedure pop_front;
   procedure split (var l1, l2 : slist);
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slist.size : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc (c);
  p := p^.next;
 end;
 size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 write (size, ' : ');
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write (p^.data, ' ');
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front (v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new (p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose (p);
 end;
end;

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
procedure slist.split (var l1, l2 : slist);
var
 p1, p2 : PslistEl;
 s : boolean;
begin
 s := false;
 l1.push_front (#0);
 l2.push_front (#0);
 p1 := l1.head;
 p2 := l2.head;
 while head <> nil do
 begin
  if s then
  begin
   p2^.next := head;
   p2 := p2^.next;
  end
  else
  begin
   p1^.next := head;
   p1 := p1^.next;
  end;
  head := head^.next;
  s := not s;
 end;
 p1^.next := nil;
 p2^.next := nil;
 l1.pop_front();
 l2.pop_front();
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L, L1, L2 : slist; // obiekty list jednokierunkowych
 i : char;

begin
 L.init;      // inicjujemy obiekty
 L1.init;
 L2.init;

 for i := 'Z' downto 'A' do L.push_front (i);
 L.printl;
 writeln;

 L.split (L1, L2);  // dzielimy L, wynik w L1 i L2
 L1.printl;    // wyświetlamy L1
 L2.printl;    // wyświetlamy L2

 L1.destroy;    // usuwamy listy z pamięci
 L2.destroy;
end.
C++
// Podział listy jednokierunkowej na dwie podlisty
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist(); // konstruktor
  ~slist(); // destruktor
  unsigned size();
  void printl();
  void push_front (char v);
  void pop_front();
  void split (slist & l1, slist & l2);
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist()
{
 while(head) pop_front();
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slist::size()
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while(p)
 {
  C++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl()
{
 slistEl * p;

 cout << size() << ": ";
 for(p = head; p; p = p->next) cout << p->data << " ";
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front (char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front()
{
 slistEl * p = head;

 if(p)
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

// Dokonuje podziału listy
//------------------------
void slist::split (slist & l1, slist & l2)
{
 slistEl * p1, * p2;
 bool s = false;
 l1.push_front (0);
 l2.push_front (0);
 p1 = l1.head;
 p2 = l2.head;
 while(head)
 {
  if(s)
  {
   p2->next = head;
   p2 = p2->next;
  }
  else
  {
   p1->next = head;
   p1 = p1->next;
  }
  head = head->next;
  s = !s;
 }
 p1->next = p2->next = NULL;
 l1.pop_front();
 l2.pop_front();
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slist L, L1, L2;  // obiekty list jednokierunkowych
 char i;

 for(i = 'Z'; i >= 'A'; i--) L.push_front (i);
 L.printl();
 cout << endl;

 L.split (L1, L2);  // dzielimy L, wynik w L1 i L2
 L1.printl();   // wyświetlamy L1
 L2.printl();   // wyświetlamy L2

 return 0;
}
Basic
' Podział listy jednokierunkowej na dwie podlisty
' Data: 25.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Function size() As UInteger
 Declare Sub push_front (v As String)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Sub split (ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim As slist L, L1, L2 ' obiekty list jednokierunkowych
Dim i As Integer

For i = Asc ("Z") To Asc ("A") Step - 1
 L.push_front (Chr (i))
Next
L.printl()
Print

L.split (L1, L2)   ' dzielimy L, wynik w L1 i L2
L1.printl()    ' wyświetlamy L1
L2.printl()    ' wyświetlamy L2

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist()
 While head
  pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print size();": ";
 While p
  Print p->Data;" ";
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slist.size() As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 size = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front (v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Dokonuje podziału listy
'------------------------
Sub slist.split (ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
 Dim As slistEl Ptr p1, p2
 Dim As Integer s = 0
 l1.push_front (Chr (0))
 l2.push_front (Chr (0))
 p1 = l1.head
 p2 = l2.head
 While head
  If s = 0 Then
   p1->next = head
   p1 = p1->next
  Else
   p2->next = head
   p2 = p2->next
  End If
  head = head->next
  s = s Xor 1
 Wend
 p1->next = 0
 p2->next = 0
 l1.pop_front()
 l2.pop_front()
End Sub
Wynik:
26 : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

13 : A C E G I K M O Q S U W Y
13 : B D F H J L N P R T V X Z

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.