Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Operacje na cyklicznych listach jednokierunkowych

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Uwaga:

Podane tutaj procedury obsługi list nie uwzględniają sytuacji błędnych – np. braku pamięci dla tworzonych elementów czy nieprawidłowych danych wejściowych. Można je zatem stosować tylko wtedy, gdy jesteśmy w 100% pewni, że nie dojdzie do żadnych nieprawidłowości. W przeciwnym razie należałoby zaimplementować obsługę wyjątków, a to jest temat na osobny artykuł.

Typy dla list cyklicznych jedno-kierunkowych

Cykliczna lista jednokierunkowa jest zwykłą listą jednokierunkową. Różnica polega jedynie na tym, iż pole next ostatniego elementu wskazuje na pierwszy element listy. Zmienna head wskazuje nie początek, lecz punkt wejścia do pierścienia, który tworzą elementy listy jednokierunkowej.

obrazek
Pascal
type
 PcslistEl = ^cslistEl;
 cslistEl = record
  next : PcslistEl;
  data : typ_danych;
 end;
C++
struct cslistEl
{
 cslistEl * next;
 typ_danych data;
};
Basic
Type cslistEl
 next As cslistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type
Python (dodatek)
# klasa elementu listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistVar:
  def __init__(self):
    self.head = None

Przejście przez listę

Lista cykliczna nigdy się nie kończy, gdyż ostatni element łączy się z pierwszym. Nie możemy więc przechodzić jej w taki sam sposób jak listę niecykliczną. Umówimy się, że zmienna head wskazuje początek takiej listy, który będziemy nazywali punktem wejścia (ang. entry point). Natomiast ostatnim elementem będzie ten, którego pole next wskazuje pierwszy element, czyli zawiera taki sam adres jak head. Pozwoli nam to przejść przez wszystkie elementy listy cyklicznej.

Algorytm przechodzenia przez listę cykliczną listę jednokierunkową

Wejście:

head : zmienna zawierająca adres punktu wejścia do listy cyklicznej.

Wyjście:

Przejście przez wszystkie elementy listy od pierwszego do  ostatniego.
Dane pomocnicze:
p : wskazanie elementu listy.
Lista kroków
K01: phead ; w p ustawiamy adres punktu wejścia
K02: Jeśli p = nil, ; kończymy, jeśli lista jest pusta
   to zakończ
K03: Przetwarzaj element wskazywany przez p
K04: p ← (pnext) ; w p umieść zawartość pola next
         ; elementu wskazywanego przez p
K05: Jeśli phead, ; w pętli przechodzimy przez kolejne
   to idź do kroku K03 ; elementy listy, aż wrócimy
             ; do punktu wejścia
K06: Zakończ
Pascal
…
p := head;
if p <> nil then
 repeat
  …
  p := p^.next;
 until p = head;
…
C++
…
p = head;
if(p)
do
{
 …
 p = p->next;
} while(p != head);
…
Basic
…
p = head
if p Then
 Do
  …
  p = p->next
 Loop Until p = head
End If
…
Python (dodatek)
# klasa elementu listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistVar:
  def __init__(self):
    self.head = None
…
L = cslistVar()
…
p = L.head
if p:
  while True:
  … # przetwarzanie elementu
  p = p.next
  if p is L.head: break
…

Na początek:  podrozdziału   strony 

Liczba elementów listy

Do obliczenia liczby elementów wykorzystujemy algorytm przejścia z licznikiem. Przed wejściem do pierścienia licznik zerujemy. Przechodzimy przez kolejne elementy, przy każdym zwiększamy licznik o 1. Po przejściu dookoła pierścienia w liczniku otrzymamy liczbę elementów listy.

Algorytm wyznaczania liczby elementów listy cyklicznej jednokierunkowej

Wejście:

head : zmienna zawierająca adres punktu wejścia do listy cyklicznej.

Wyjście:

Liczba elementów listy.
Dane pomocnicze:
p : wskazanie elementu listy.
c : licznik elementów.

Lista kroków:

K01: c ← 0 ; zerujemy licznik
K02: p ← head ; w p ustawiamy adres pierwszego elementu
K03: Jeśli p = nil, ; pomijamy obliczanie, jeśli lista jest pusta
   to idź do kroku K07
K04: c ← c+1 ; dla każdego elementu zwiększamy licznik o 1
K05: p ← (pnext) ; p ustawiamy na następny element w pierścieniu
K06: Jeśli phead, ; w pętli przechodzimy przez wszystkie
   to idź do kroku K04 ; elementy pierścienia
K07: Zakończ z wynikiem c
Pascal
function l_len(head : PcslistEl) : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PcslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   inc(c);
   p := p^.next;
  until p = head;
 l_len := c;
end;
C++
unsigned l_len(cslistEl * head)
{
 unsigned c = 0;
 cslistEl * p = head;

 if(p)
  do
  {
   c++;
   p = p->next;
  } while(p != head);
 return c;
}
Basic
Function l_len(head As cslistEl Ptr)_
        As UInteger
 Dim c As UInteger
 Dim p As cslistEl Ptr

 c = 0
 p = head

 If p Then
  Do
   c += 1
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 l_len = c
End Function
Python (dodatek)
# klasa elementu listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistVar:
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Zliczanie elementów
  def l_len(self):
    c = 0
    p = self.Head
    if p:
      while True:
        c += 1
        p = p.next
        if self.Head is p:
          break
    return c

Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie następnika punktu wejścia

obrazek
Tworzymy element (na rysunku w kolorze zielonym) i umieszczamy w nim dane.
obrazek obrazek
Jeśli lista jest pusta (zmienna head zawiera adres zerowy), to pole next ustawiamy na adres nowego elementu (czyli element wskazuje sam siebie). Ten sam adres wprowadzamy do head. Wstawianie jest zakończone.
obrazek
Jeśli lista nie jest pusta, to w polu next nowego elementu umieszczamy zawartość pola next pierwszego elementu.
obrazek
W polu next pierwszego elementu oraz w zmiennej head umieszczamy adres nowego elementu. Nowy element zostaje wstawiony za punktem wejścia i staje się nowym punktem wejścia do pierścienia.

W tym algorytmie wstawiania zmienna head zawsze wskazuje ostatnio dodany do listy element. Następnik jest natomiast zawsze pierwszym z dodanych elementów. Taka prosta struktura pozwala tworzyć tzw. kolejki (ang. queue), czyli bufory przechowujące dane. W kolejce dane odczytujemy w tej samej kolejności, w której zostały wstawione. Tutaj wystarczy odczytywać następnik i usuwać go z listy.

Algorytm wstawiania następnika punktu wejścia do listy cyklicznej jednokierunkowej

Wejście:

head : zawiera adres elementu listy cyklicznej, który jest punktem wejścia.
v : dane do umieszczenia w elemencie.

Wyjście:

Nowy element wstawiony za punktem wejścia. Nowy element staje się nowym punktem wejścia.
Dane pomocnicze:
: wskazanie elementu listy.

Lista kroków:

K01: p ← adres nowego elementu
K02: (pdata) ← v ; w nowym elemencie umieszczamy dane
K03: Jeśli head ≠ nil, ; sprawdzamy, czy lista jest pusta
   to idź do kroku K06
K04: (pnext) ← p ; jeśli tak, to nowy element jest
         ; swoim własnym następnikiem
K05: Idź do kroku K08
K06: (pnext) ← (headnext) ; następnikiem będzie następnik
              ; punktu wejścia
K07: (headnext) ← p ; następnikiem pierwszego elementu
           ; będzie nowy element
K08: headp ; przesuwamy punkt wejścia na wstawiony element
K09: Zakończ
Pascal
procedure l_push(var head : PcslistEl;
           v : char);
var
 p : PcslistEl;
begin
 new(p);
 p^.data := v;
 if head = nil then p^.next := p
 else
 begin
  p^.next := head^.next;
  head^.next := p;
 end;
 head := p;
end;
C++
void l_push(cslistEl * & head, char v)
{
 cslistEl * p = new cslistEl;

 p->data = v;
 if(head)
 {
  p->next = head->next;
  head->next = p;
 }
 else p->next = p;
 head = p;
}
Basic
Sub l_push(ByRef head As cslistEl Ptr,_
         v As String)
 Dim p As cslistEl Ptr

 p = new cslistEl
 p->data = v
 If head = 0 Then
  p->next = p
 Else
  p->next = head->next
  head->next = p
 End If
 head = p
End Sub
Python (dodatek)
# klasa elementu listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data
    
# klasa listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistVar:
  def __init__(self):
    self.head = None

  # wstawianie następnika
  def l_push(self,v):
    p = cslistEl(v)
    if self.head:
      p.next = head.next
      head.next = p
    else:
      p.next = p
    head = p  

Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie następnika punktu wejścia

obrazek
Jeśli lista jest pusta (head zawiera adres zerowy), to nic nie usuwamy i kończymy algorytm.
obrazek
Znajdujemy następnik punktu wejścia (na rysunku oznaczony kolorem żółtym – zwróć uwagę, że w przypadku listy jednoelementowej następnik będzie tym samym elementem co punkt wejścia).
obrazek
W polu next punktu wejścia umieszczamy zawartość pola next następnika. W ten sposób pierścień listy cyklicznej będzie omijał następnik (o ile lista nie jest jednoelementowa!).
obrazek
Jeśli lista jest jednoelementowa (pole next następnika wskazuje na niego samego), to w head umieszczamy adres zerowy. Lista stanie się listą pustą.
obrazek
Usuwamy następnik.

Algorytm usuwania następnika punktu wejścia do listy cyklicznej jednokierunkowej

Wejście:

head : zawiera adres elementu listy cyklicznej, który jest punktem wejścia.

Wyjście:

Lista z usuniętym następnikiem punktu wejścia.
Dane pomocnicze:
p : wskazanie elementu listy.

Lista kroków:

K01: Jeśli head = 0, ; lista jest pusta i nie ma
   to zakończ   ; co z niej usuwać
K02: p ← (headnext) ; p będzie wskazywało następnik
           ; punktu wejścia
K03: (headnext) ← (pnext) ; następnikiem punktu wejścia
              ; będzie następnik następnika
K04: Jeśli (pnext) = p, ; zerujemy head, jeśli lista
   to head nil    ; jest jednoelementowa
K05: Usuń element wskazywany przez p ; usuwamy następnik
K06: Zakończ

Pascal
procedure l_pop(var head : PcslistEl);
var
 p : PcslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  head^.next := p^.next;
  if p^.next = p then head := nil;
  dispose(p);
 end;
end;
C++
void l_pop(cslistEl * & head)
{
 if(head)
 {
  cslistEl * p = head->next;
  head->next = p->next;
  if(p->next == p) head = NULL;
  delete p;
 }
}
Basic
Sub l_pop(ByRef head As cslistEl Ptr)
 Dim p As cslistEl Ptr

 If head Then
  p = head->next
  head->next = p->next
  If p->next = p Then head = 0
  Delete p
 End If
End Sub
Python (dodatek)
# klasa elementu listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data
    
# klasa listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistVar:
  def __init__(self):
    self.head = None

  #usuwanie
  def l_pop(self):
    if self.head:
      p = self.head.next
      self.head.next = p.next
      if p.next is p:
        head = None
      del p

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

To jest program testowy, który działa następująco:
 • [ ] – tworzy pustą listę literek alfabetu
 • Na liście umieszcza kolejno literki od A do G, za każdym razem wyświetlając zawartość listy – zwróć uwagę na kolejność poszczególnych elementów w łańcuchu, pamiętaj, że za ostatnim elementem listy następuje bezpośrednio pierwszy element, co jest cechą listy cyklicznej.
 • Usuwa elementy listy aż do ich wyczerpania. Po każdym usunięciu wyświetlana jest zawartość listy – zwróć uwagę, że elementy znikają z listy w tej samej kolejności w jakiej się na niej pojawiały (cecha kolejki).
Na wydruku pierwsza liczba oznacza ilość elementów listy.
Pascal
// Program testowy dla list
// cyklicznych jednokierunkowych
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program ccslist_test;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PcslistEl = ^cslistEl;

 cslistEl = record
  next : PcslistEl;
  data : char;
 end;

// Oblicza liczbę elementów listy
//-------------------------------
function l_len(head : PcslistEl) : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PcslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   inc(c);
   p := p^.next;
  until p = head;
 l_len := c;
end;

// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
procedure l_print(head : PcslistEl);
var
 p : PcslistEl;
begin
 write(l_len(head):3,' [');
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   write(' ',p^.data);
   p := p^.next;
  until p = head;
 writeln(' ]');
end;

// Wstawia nowy element
//---------------------
procedure l_push(var head : PcslistEl;
           v : char);
var
 p : PcslistEl;
begin
 new(p);
 p^.data := v;
 if head = nil then p^.next := p
 else
 begin
  p^.next := head^.next;
  head^.next := p;
 end;
 head := p;
end;


// Usuwa element z listy
//----------------------
procedure l_pop(var head : PcslistEl);
var
 p : PcslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  head^.next := p^.next;
  if p^.next = p then head := nil;
  dispose(p);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 head : PcslistEl;
 i  : char;
begin
 head := nil;
 l_print(head);
 for i := 'A' to 'G' do
 begin
  l_push(head,i);
  l_print(head);
 end;
 while head <> nil do
 begin
  l_pop(head);
  l_print(head);
 end;

end.
C++
// Program testowy dla list
// cyklicznych jednokierunkowych
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct cslistEl
{
 cslistEl * next;
 char data;
};

// Funkcja oblicza liczbę
// elementów listy
//-----------------------
unsigned l_len(cslistEl * head)
{
 unsigned c = 0;
 cslistEl * p = head;

 if(p)
 do
 {
  c++;
  p = p->next;
 } while(p != head);
 return c;
}

// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
void l_print(cslistEl * head)
{
  cslistEl * p;

 cout << setw(3) << l_len(head) << " [";
 p = head;
 if(p)
  do
  {
   cout << " " << p->data;
   p = p->next;
  } while(p != head);
 cout << " ]\n";
}

// Wstawia nowy element
//---------------------
void l_push(cslistEl * & head,
      char v)
{
 cslistEl * p = new cslistEl;

 p->data = v;
 if(head)
 {
  p->next = head->next;
  head->next = p;
 }
 else p->next = p;
 head = p;
}

// Usuwa element
//--------------
void l_pop(cslistEl * & head)
{
 if(head)
 {
  cslistEl * p = head->next;
  head->next = p->next;
  if(p->next == p) head = NULL;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 cslistEl * head = NULL;
 char i;

 l_print(head);
 for(i = 'A'; i <= 'G'; i++)
 {
  l_push(head,i);
  l_print(head);
 }
 while(head)
 {
  l_pop(head);
  l_print(head);
 }

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list
' cyklicznych jednokierunkowych
' Data: 16.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type cslistEl
 next As cslistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function l_len(head As cslistEl Ptr)_
          As UInteger
 Dim c As UInteger
 Dim p As cslistEl Ptr

 c = 0
 p = head

 If p Then
  Do
   c += 1
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 l_len = c
End Function

' Wyświetla kolejne elementy listy
'---------------------------------
Sub l_print(head As cslistEl Ptr)
 Dim p As cslistEl Ptr

 Print Using "### [";l_len(head);
 p = head
 If p Then
  do
   Print " ";p->data;
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 Print " ]"
End Sub

' Wstawia nowy element
'---------------------
Sub l_push(ByRef head As cslistEl Ptr,_
         v As String)
 Dim p As cslistEl Ptr

 p = new cslistEl
 p->data = v
 If head = 0 Then
  p->next = p
 Else
  p->next = head->next
  head->next = p
 End If
 head = p
End Sub

' Usuwa element
'--------------
Sub l_pop(ByRef head As cslistEl Ptr)
 Dim p As cslistEl Ptr

 If head Then
  p = head->next
  head->next = p->next
  If p->next = p Then head = 0
  Delete p
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim head As cslistEl Ptr
Dim i As Integer

head = 0
l_print(head)
For i = Asc ("A") To Asc ("G")
 l_push(head,Chr(i))
 l_print(head)
Next

While head
 l_pop(head)
 l_print(head)
Wend

End
Python (dodatek)
# Program testowy dla list
# cyklicznych jednokierunkowych
# Data: 11.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#------------------------------

# klasa elementu listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy cyklicznej
# jednokierunkowej
class cslistVar:

  # konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # destruktor
  def __del__(self):
    while(self.head):
      self.l_pop()

  # zliczanie elementów
  def l_len(self):
    c = 0
    p = self.head
    if p:
      while True:
        c += 1
        p = p.next
        if self.head is p:
          break
    return c

  # wyświetla elementy
  def l_print(self):
    print("%3d [ " % self.l_len(),end="")
    p = self.head
    if p:
      while True:
        print(p.data,end=" ")
        p = p.next
        if p is self.head:
          break
    print("]")

  # wstawia element
  def l_push(self,v):
    p = cslistEl(v)
    if self.head:
      p.next = self.head.next
      self.head.next = p
    else:
      p.next = p
    self.head = p

  # usuwa element
  def l_pop(self):
    if self.head:
      p = self.head.next;
      self.head.next = p.next
      if p.next is p:
        self.head = None
      del p
      
#---------------
# Program główny
#---------------

L = cslistVar()
L.l_print()
for i in range(ord('A'),ord('G')+1):
  L.l_push(chr(i))
  L.l_print()
while L.head:
  L.l_pop()
  L.l_print()
Wynik:
0 [ ] 
1 [ A ]
2 [ B A ]
3 [ C A B ]
4 [ D A B C ]
5 [ E A B C D ]
6 [ F A B C D E ]
7 [ G A B C D E F ] 
6 [ G B C D E F ] 
5 [ G C D E F ] 
4 [ G D E F ] 
3 [ G E F ] 
2 [ G F ] 
1 [ G ] 
0 [ ]

Na początek:  podrozdziału   strony 

Wersja obiektowa

Poniższy program jest obiektową wersją ostatniego programu.

Pascal
// Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------

program ccslist_object;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PcslistEl = ^cslistEl;

 cslistEl = record
  next : PcslistEl;
  data : char;
 end;

// Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
//-----------------------------------------
 cslistVar = object
  public
   head : PcslistEl; // punkt wejścia
   constructor init;
   destructor destroy;
   function  l_len : cardinal;
   procedure  l_print;
   procedure  l_push(v : char);
   procedure  l_pop;
 end;

// Metody obiektu cslistVar
//-------------------------

// Inicjuje obiekt
//----------------
constructor cslistVar.init;
begin
 head := nil;
end;

// Usuwa listę
//------------
destructor cslistVar.destroy;
begin
 while head <> nil do l_pop;
end;

// Oblicza liczbę elementów listy
//-------------------------------
function cslistVar.l_len : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PcslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   inc(c);
   p := p^.next;
  until p = head;
 l_len := c;
end;


// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
procedure cslistVar.l_print;
var
 p : PcslistEl;
begin
 write(l_len:3,' [');
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   write (' ',p^.data);
   p := p^.next;
  until p = head;
 writeln(' ]');
end;

// Wstawia nowy element
//---------------------
procedure cslistVar.l_push(v : char);
var
 p : PcslistEl;
begin
 new(p);
 p^.data := v;
 if head = nil then p^.next := p
 else
 begin
  p^.next := head^.next;
  head^.next := p;
 end;
 head := p;
end;

// Usuwa element z listy
//----------------------
procedure cslistVar.l_pop;
var
 p : PcslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  head^.next := p^.next;
  if p^.next = p then head := nil;
  dispose(p);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : cslistVar;
 i : char;
begin
 L.init;
 L.l_print;
 for i := 'A' to 'G' do
 begin
  L.l_push(i);
  L.l_print;
 end;
 while L.head <> nil do
 begin
  L.l_pop;
  L.l_print;
 end;
end.
C++
// Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct cslistEl
{
 cslistEl * next;
 char data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class cslistVar
{
 public:
  cslistEl * head; // punkt wejścia
  cslistVar();   // konstruktor
  ~cslistVar();  // destruktor
  unsigned l_len();
  void   l_print();
  void   l_push(char v);
  void   l_pop();
};

//-------------------------------------------------
// Metody obiektu listy cyklicznej jednokierunkowej
//-------------------------------------------------

// Inicjuje obiekt
//----------------
cslistVar::cslistVar()
{
 head = NULL;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
cslistVar::~cslistVar()
{
 while(head) l_pop();
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned cslistVar::l_len()
{
 unsigned c = 0;
 cslistEl * p = head;

 if(p)
 do
 {
  c++;
  p = p->next;
 } while(p != head);
 return c;
}

// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
void cslistVar::l_print()
{
  cslistEl * p;

 cout << setw(3) << l_len() << " [";
 p = head;
 if(p)
  do
  {
   cout << " " << p->data;
   p = p->next;
  } while(p != head);
 cout << " ]\n";
}

// Wstawia nowy element
//---------------------
void cslistVar::l_push(char v)
{
 cslistEl * p = new cslistEl;

 p->data = v;
 if(head)
 {
  p->next = head->next;
  head->next = p;
 }
 else p->next = p;
 head = p;
}

// Usuwa element
//--------------
void cslistVar::l_pop()
{
 if(head)
 {
  cslistEl * p = head->next;
  head->next = p->next;
  if(p->next == p) head = NULL;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 cslistVar L;
 char i;

 L.l_print();
 for(i = 'A'; i <= 'G'; i++)
 {
  L.l_push(i);
  L.l_print();
 }
 while(L.head)
 {
  L.l_pop();
  L.l_print();
 }

 return 0;
}
Basic
' Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
' Data: 16.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type cslistEl
 next As cslistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy listy cyklicznej jednokierunkowej
'------------------------------------------------
Type cslistVar
 head As cslistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Function l_len() As UInteger
 Declare Sub l_print()
 Declare Sub l_push(v As String)
 Declare Sub l_pop()
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As cslistVar
Dim i As Integer

L.l_print()
For i = Asc ("A") To Asc ("G")
 L.l_push(Chr(i))
 L.l_print()
Next

While L.head
 L.l_pop()
 L.l_print()
Wend

End

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor cslistVar()
 head = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor cslistVar()
 While head
  l_pop()
 Wend
End Destructor

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function cslistVar.l_len() As UInteger
 Dim c As UInteger
 Dim p As cslistEl Ptr

 c = 0
 p = head

 If p Then
  Do
   c += 1
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 l_len = c
End Function

' Wyświetla kolejne elementy listy
'---------------------------------
Sub cslistVar.l_print()
 Dim p As cslistEl Ptr

 Print Using "### [";l_len();
 p = head
 If p Then
  do
   Print " ";p->data;
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 Print " ]"
End Sub

' Wstawia nowy element
'---------------------
Sub cslistVar.l_push(v As String)
 Dim p As cslistEl Ptr

 p = new cslistEl
 p->data = v
 If head = 0 Then
  p->next = p
 Else
  p->next = head->next
  head->next = p
 End If
 head = p
End Sub

' Usuwa element
'--------------
Sub cslistVar.l_pop()
 Dim p As cslistEl Ptr

 If head Then
  p = head->next
  head->next = p->next
  If p->next = p Then head = 0
  Delete p
 End If
End Sub

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.