Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Operacje na cyklicznych listach jednokierunkowych

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Uwaga:

Podane tutaj procedury obsługi list nie uwzględniają sytuacji błędnych – np. braku pamięci dla tworzonych elementów czy nieprawidłowych danych. Można je zatem stosować tylko wtedy, gdy jesteśmy w 100% pewni, że nie dojdzie do żadnych błędów. W przeciwnym razie należałoby zaimplementować obsługę wyjątków, a to jest temat na osobny artykuł.

Typ elementu listy

Cykliczna lista jednokierunkowa jest zwykłą listą jednokierunkową. Różnica polega jedynie na tym, iż pole next  ostatniego elementu wskazuje na pierwszy element listy. Zmienna head  wskazuje nie początek, lecz punkt wejścia do pierścienia, który tworzą elementy listy jednokierunkowej.

obrazek

Pascal C++ Basic
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : typ_danych;
 end;
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 typ_danych data;
};
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type

Przejście przez listę

Lista cykliczna nigdy się nie kończy, gdyż ostatni element łączy się z pierwszym. Nie możemy więc przechodzić jej w taki sam sposób jak listę niecykliczną. Umówimy się, że zmienna head  wskazuje początek takiej listy, który będziemy nazywali punktem wejścia ( ang. entry point ). Natomiast ostatnim elementem będzie ten, którego pole next  wskazuje pierwszy element, czyli zawiera taki sam adres jak head. Pozwoli nam to przejść przez wszystkie elementy listy cyklicznej.

Algorytm przechodzenia przez listę cykliczną listę jednokierunkową

Wejście:

head  –  zmienna zawierająca adres punktu wejścia do listy cyklicznej

Wyjście:

Przejście przez wszystkie elementy listy od pierwszego do ostatniego

Dane pomocnicze:
p  –  wskazanie elementu listy
Lista kroków
K01: p head w p ustawiamy adres punktu wejscia
K02: Jeśli p  = nil,
to zakończ
kończymy, jeśli lista jest pusta
K03:     Przetwarzaj element wskazywany przez p  
K04:     p  ← ( pnext  ) w p umieść zawartość pola next elementu wskazywanego przez p
K05: Jeśli p  ≠ head,
to idź do kroku K03
w pętli przechodzimy przez kolejne elementy listy, aż wrócimy do punktu wejścia
K06: Zakończ  
Pascal
p := head;
if p <> nil then
 repeat
  ...
  p := p^.next;
 until p = head;
   C++
p = head;
if( p )
do
{
 ...
 p = p->next;
} while( p != head );
   Basic
p = head
if p Then
 Do
  ...
  p = p->next
 Loop Until p = head
End If
Na początek:  podrozdziału   strony 

Liczba elementów listy

Do obliczenia liczby elementów wykorzystujemy algorytm przejścia z licznikiem. Przed wejściem do pierścienia licznik zerujemy. Przechodzimy przez kolejne elementy, przy każdym zwiększamy licznik o 1. Po przejściu dookoła pierścienia w liczniku otrzymamy liczbę elementów listy.

Algorytm wyznaczania liczby elementów listy cyklicznej jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zmienna zawierająca adres punktu wejścia do listy cyklicznej

Wyjście:

Liczba elementów listy

Dane pomocnicze:
p  –  wskazanie elementu listy
c  – licznik elementów

Lista kroków:

K01: c  ← 0 zerujemy licznik
K02: p  ← head w p ustawiamy adres pierwszego elementu
K03: Jeśli p  = nil,
to idź do kroku K07
pomijamy obliczanie, jeśli lista jest pusta
K04:     c  ← c  + 1 dla każdego elementu zwiększamy licznik o 1
K05:     p  ← ( pnext  ) p ustawiamy na następny element w pierścieniu
K06: Jeśli p  ≠ head,
to idź do kroku K04
w pętli przechodzimy przez wszystkie elementy pierścienia
K07: Zakończ z wynikiem c  
Pascal
function l_size ( head : PslistEl ) : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   inc ( c );
   p := p^.next;
  until p = head;
 l_size := c;
end;
C++
unsigned l_size ( slistEl * head )
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;

 if( p )
 do
 {
  c++;
  p = p->next;
 } while( p != head );
 return c;
}
Basic
Function l_size ( head As slistEl Ptr ) As UInteger
 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr

 c = 0
 p = head

 If p Then
  Do
   c += 1
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 l_size = c
End Function
Na początek:  podrozdziału   strony 

Dodawanie następnika punktu wejścia

     obrazek Tworzymy element ( na rysunku w kolorze zielonym ) i umieszczamy w nim dane.
obrazek  obrazek Jeśli lista jest pusta ( zmienna head  zawiera adres zerowy ), to pole next  ustawiamy na adres nowego elementu ( czyli element wskazuje sam siebie ). Ten sam adres wprowadzamy do head. Wstawianie jest zakończone.
obrazek Jeśli lista nie jest pusta, to w polu next  nowego elementu umieszczamy zawartość pola next  pierwszego elementu.
obrazek W polu next  pierwszego elementu oraz w zmiennej head  umieszczamy adres nowego elementu. Nowy element zostaje wstawiony za punktem wejścia i staje się nowym punktem wejścia do pierścienia.

W tym algorytmie wstawiania zmienna head  zawsze wskazuje ostatnio dodany do listy element. Następnik jest natomiast zawsze pierwszym z dodanych elementów. Taka prosta struktura pozwala tworzyć tzw. kolejki ( ang. queue ), czyli bufory przechowujące dane. W kolejce dane odczytujemy w tej samej kolejności, w której zostały wstawione. Tutaj wystarczy odczytywać następnik i usuwać go z listy.

Algorytm wstawiania następnika punktu wejścia do listy cyklicznej jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zawiera adres elementu listy cyklicznej, który jest punktem wejścia
v  – dane do umieszczenia w elemencie

Wyjście:

Nowy element wstawiony za punktem wejścia. Nowy element staje się nowym punktem wejścia.

Dane pomocnicze:
p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: Utwórz nowy element  
K02: p  ← adres nowego elementu  
K03: ( pdata  ) ← v w nowym elemencie umieszczamy dane
K04: Jeśli head  ≠ nil,
to idź do kroku K07
sprawdzamy, czy lista jest pusta
K05: ( pnext  ) ← p jeśli tak, to nowy element jest swoim własnym następnikiem
K06: Idź do kroku K09  
K07 ( pnext  ) ← ( headnext  ) następnikiem będzie następnik punktu wejścia
K08: ( headnext  ) ← p następnikiem pierwszego elementu będzie nowy element
K09: head  ← p przesuwamy punkt wejścia na wstawiony element
K10: Zakończ  
Pascal
procedure l_push ( var head : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.data := v;
 if head = nil then p^.next := p
 else
 begin
  p^.next := head^.next;
  head^.next := p;
 end;
 head := p;
end;
C++
void l_push ( slistEl * & head, char v )
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->data = v;
 if( head )
 {
  p->next = head->next;
  head->next = p;
 }
 else p->next = p;
 head = p;
}
Basic
Sub l_push ( ByRef head As slistEl Ptr, v As String )
 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->data = v
 If head = 0 Then
  p->next = p
 Else
  p->next = head->next
  head->next = p
 End If
 head = p
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie następnika punktu wejścia

obrazek Jeśli lista jest pusta ( head  zawiera adres zerowy ), to nic nie usuwamy i kończymy algorytm.
obrazek Znajdujemy następnik punktu wejścia ( na rysunku oznaczony kolorem żółtym – zwróć uwagę, że w przypadku listy jednoelementowej następnik będzie tym samym elementem co punkt wejścia ).
obrazek W polu next  punktu wejścia umieszczamy zawartość pola next  następnika. W ten sposób pierścień listy cyklicznej będzie omijał następnik ( o ile lista nie jest jednoelementowa! ).
obrazek Jeśli lista jest jednoelementowa ( pole next  następnika wskazuje na niego samego ), to w head  umieszczamy adres zerowy. Lista stanie się listą pustą.
obrazek Usuwamy następnik.

Algorytm usuwania następnika punktu wejścia do listy cyklicznej jednokierunkowej

Wejście:

head  –  zawiera adres elementu listy cyklicznej, który jest punktem wejścia

Wyjście:

Lista z usuniętym następnikiem punktu wejścia

Dane pomocnicze:
p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: Jeśli head  = 0,
to zakończ
lista jest pusta i nie ma co z niej usuwać
K02: p  ← ( headnext  ) p będzie wskazywało następnik punktu wejścia
K03: ( headnext  )← ( pnext  ) następnikiem punktu wejścia będzie następnik następnika
K04: Jeśli ( pnext  ) = p,
to head← nil
zerujemy head, jeśli lista jest jednoelementowa
K05 Usuń z pamięci element wskazywany przez p usuwamy następnik
K06: Zakończ  

Pascal
procedure l_pop ( var head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  head^.next := p^.next;
  if p^.next = p then head := nil;
  dispose ( p );
 end;
end;
C++
void l_pop ( slistEl * & head )
{
 if( head )
 {
  slistEl * p = head->next;
  head->next = p->next;
  if( p->next == p ) head = NULL;
  delete p;
 }
}
Basic
Sub l_pop ( ByRef head As slistEl Ptr )
 Dim p As slistEl Ptr

 If head Then
  p = head->next
  head->next = p->next
  If p->next = p Then head = 0
  Delete p
 End If
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

To jest program testowy, który działa następująco:
 • [ ] – tworzy pustą listę literek alfabetu
 • Na liście umieszcza kolejno literki od A do G, za każdym razem wyświetlając zawartość listy – zwróć uwagę na kolejność poszczególnych elementów w łańcuchu, pamiętaj, że za ostatnim elementem listy następuje bezpośrednio pierwszy element, co jest cechą listy cyklicznej.
 • Usuwa elementy listy aż do ich wyczerpania. Po każdym usunięciu wyświetlana jest zawartość listy – zwróć uwagę, że elementy znikają z listy w tej samej kolejności w jakiej się na niej pojawiały ( cecha kolejki ).
Na wydruku pierwsza liczba oznacza ilość elementów listy.
Pascal
// Program testowy dla list cyklicznych jednokierunkowych
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------------------

program cslist_test;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;


// Oblicza liczbę elementów listy
//-------------------------------
function l_size ( head : PslistEl ) : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   inc ( c );
   p := p^.next;
  until p = head;
 l_size := c;
end;


// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
procedure l_printl ( head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 write ( l_size ( head ):3, ' [ ' );
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   write ( ' ', p^.data );
   p := p^.next;
  until p = head;
 writeln ( ' ] ' );
 writeln;
end;

// Wstawia nowy element
//---------------------
procedure l_push ( var head : PslistEl; v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.data := v;
 if head = nil then p^.next := p
 else
 begin
  p^.next := head^.next;
  head^.next := p;
 end;
 head := p;
end;


// Usuwa element z listy
//----------------------
procedure l_pop ( var head : PslistEl );
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  head^.next := p^.next;
  if p^.next = p then head := nil; 
  dispose ( p );
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 head : PslistEl;
 i  : char;
begin
 head := nil;
 l_printl ( head );
 for i := 'A' to 'G' do
 begin
  l_push ( head, i );
  l_printl ( head );
 end;
 while head <> nil do
 begin
  l_pop ( head );
  l_printl ( head );
 end;

end.
C++
// Program testowy dla list cyklicznych jednokierunkowych
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned l_size ( slistEl * head )
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;

 if( p )
 do
 {
  c++;
  p = p->next;
 } while( p != head );
 return c;
}

// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
void l_printl ( slistEl * head )
{
  slistEl * p;

 cout << setw ( 3 ) << l_size ( head ) << " [ ";
 p = head;
 if( p )
  do
  {
   cout << " " << p->data;
   p = p->next;
  } while( p != head );
 cout << " ] \n\n";
}

// Wstawia nowy element
//---------------------
void l_push ( slistEl * & head, char v )
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->data = v;
 if( head )
 {
  p->next = head->next;
  head->next = p;
 }
 else p->next = p;
 head = p;
}

// Usuwa element
//--------------
void l_pop ( slistEl * & head )
{
 if( head )
 {
  slistEl * p = head->next;
  head->next = p->next;
  if( p->next == p ) head = NULL;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slistEl * head = NULL;
 char i;

 l_printl ( head );
 for( i = 'A'; i <= 'G'; i++ )
 {
  l_push ( head, i );
  l_printl ( head );
 }
 while( head )
 {
  l_pop ( head );
  l_printl ( head );
 }

 return 0;
}
Basic
' Program testowy dla list cyklicznych jednokierunkowych
' Data: 16.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function l_size ( head As slistEl Ptr ) As UInteger
 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr

 c = 0
 p = head

 If p Then
  Do
   c += 1
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 l_size = c
End Function

' Wyświetla kolejne elementy listy
'---------------------------------
Sub l_printl ( head As slistEl Ptr )
 Dim p As slistEl Ptr

 Print Using "### [ ";l_size ( head );
 p = head
 If p Then
  do
   Print " ";p->data;
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 Print " ] "
 Print
End Sub

' Wstawia nowy element
'---------------------
Sub l_push ( ByRef head As slistEl Ptr, v As String )
 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->data = v
 If head = 0 Then
  p->next = p
 Else
  p->next = head->next
  head->next = p
 End If
 head = p
End Sub

' Usuwa element
'--------------
Sub l_pop ( ByRef head As slistEl Ptr )
 Dim p As slistEl Ptr

 If head Then
  p = head->next
  head->next = p->next
  If p->next = p Then head = 0
  Delete p
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim head As slistEl Ptr
Dim i As Integer

head = 0
l_printl ( head )
For i = Asc ( "A" ) To Asc ( "G" )
 l_push ( head, Chr ( i ) )
 l_printl ( head )
Next

While head
 l_pop ( head )
 l_printl ( head )
Wend

End
Wynik:
  0 [ ]

  1 [ A ]

  2 [ B A ]

  3 [ C A B ]

  4 [ D A B C ]

  5 [ E A B C D ]

  6 [ F A B C D E ]

  7 [ G A B C D E F ]

  6 [ G B C D E F ]

  5 [ G C D E F ]

  4 [ G D E F ]

  3 [ G E F ]

  2 [ G F ]

  1 [ G ]

  0 [ ]
Na początek:  podrozdziału   strony 

Wersja obiektowa

Poniższy program jest obiektową wersją ostatniego programu.

Pascal
// Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------------------

program cslist_object;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
//-----------------------------------------
 cslist = object
  public
   head : PslistEl; // punkt wejścia do pierścienia

   constructor init;
   destructor destroy;
   function  size : cardinal;
   procedure  printl;
   procedure  push ( v : char );
   procedure  pop;
 end;

// Metody obiektu cslist
//----------------------

// Inicjuje obiekt
//----------------
constructor cslist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Usuwa listę
//------------
destructor cslist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop;
end;

// Oblicza liczbę elementów listy
//-------------------------------
function cslist.size : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   inc ( c );
   p := p^.next;
  until p = head;
 size := c;
end;


// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
procedure cslist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 write ( size:3, ' [ ' );
 p := head;
 if p <> nil then
  repeat
   write ( ' ', p^.data );
   p := p^.next;
  until p = head;
 writeln ( ' ] ' );
 writeln;
end;

// Wstawia nowy element
//---------------------
procedure cslist.push ( v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.data := v;
 if head = nil then p^.next := p
 else
 begin
  p^.next := head^.next;
  head^.next := p;
 end;
 head := p;
end;

// Usuwa element z listy
//----------------------
procedure cslist.pop;
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  head^.next := p^.next;
  if p^.next = p then head := nil;
  dispose ( p );
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : cslist;
 i : char;
begin
 L.init;
 L.printl;
 for i := 'A' to 'G' do
 begin
  L.push ( i );
  L.printl;
 end;
 while L.head <> nil do
 begin
  L.pop;
  L.printl;
 end;

end.
C++
// Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
// Data: 16.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class cslist
{
 public:
  slistEl * head; // punkt wejścia do listy

  cslist( );    // konstruktor
  ~cslist( );    // destruktor
  unsigned size( );
  void   printl( );
  void   push ( char v );
  void   pop( );
};

//-------------------------------------------------
// Metody obiektu listy cyklicznej jednokierunkowej
//-------------------------------------------------

// Inicjuje obiekt
//----------------
cslist::cslist( )
{
 head = NULL;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
cslist::~cslist( )
{
 while( head ) pop( );
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned cslist::size( )
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;

 if( p )
 do
 {
  c++;
  p = p->next;
 } while( p != head );
 return c;
}

// Wyświetla kolejne elementy listy
//---------------------------------
void cslist::printl( )
{
  slistEl * p;

 cout << setw ( 3 ) << size( ) << " [ ";
 p = head;
 if( p )
  do
  {
   cout << " " << p->data;
   p = p->next;
  } while( p != head );
 cout << " ] \n\n";
}

// Wstawia nowy element
//---------------------
void cslist::push ( char v )
{
 slistEl * p = new slistEl;

 p->data = v;
 if( head )
 {
  p->next = head->next;
  head->next = p;
 }
 else p->next = p;
 head = p;
}

// Usuwa element
//--------------
void cslist::pop( )
{
 if( head )
 {
  slistEl * p = head->next;
  head->next = p->next;
  if( p->next == p ) head = NULL;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 cslist L;
 char i;

 L.printl( );
 for( i = 'A'; i <= 'G'; i++ )
 {
  L.push ( i );
  L.printl( );
 }
 while( L.head )
 {
  L.pop( );
  L.printl( );
 }

 return 0;
}
Basic
' Obiekt listy cyklicznej jednokierunkowej
' Data: 16.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy listy cyklicznej jednokierunkowej
'------------------------------------------------
Type cslist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Function size( ) As UInteger
 Declare Sub printl( )
 Declare Sub push ( v As String )
 Declare Sub pop( )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As cslist
Dim i As Integer

L.printl( )
For i = Asc ( "A" ) To Asc ( "G" )
 L.push ( Chr ( i ) )
 L.printl( )
Next

While L.head
 L.pop( )
 L.printl( )
Wend
End

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor cslist( )
 head = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor cslist( )
 While head
 	 pop( )
 Wend
End Destructor

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function cslist.size( ) As UInteger
 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr

 c = 0
 p = head

 If p Then
  Do
   c += 1
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 size = c
End Function

' Wyświetla kolejne elementy listy
'---------------------------------
Sub cslist.printl( )
 Dim p As slistEl Ptr

 Print Using "### [ ";size( );
 p = head
 If p Then
  do
   Print " ";p->data;
   p = p->next
  Loop Until p = head
 End If
 Print " ] "
 Print
End Sub

' Wstawia nowy element
'---------------------
Sub cslist.push ( v As String )
 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->data = v
 If head = 0 Then
  p->next = p
 Else
  p->next = head->next
  head->next = p
 End If
 head = p
End Sub

' Usuwa element
'--------------
Sub cslist.pop( )
 Dim p As slistEl Ptr

 If head Then
  p = head->next
  head->next = p->next
  If p->next = p Then head = 0
  Delete p
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.