Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Daną listę dwukierunkową należy posortować rosnąco algorytmem Quick Sort.

Rozwiązanie

Wynalazcą algorytmu Quick Sort jest prof. Tony Hoare. Algorytm ten sortuje zbiór danych w klasie złożoności obliczeniowej O(n·logn). Jednakże w pewnych niekorzystnych wypadkach jego klasa złożoności może się degradować do O(n2). Algorytm Quick Sort działa następująco:

Wybieramy na liście jeden element, który nazwiemy piwotem (ang. pivot – element zwrotny). Następnie tak przekształcamy listę, aby elementy większe lub równe piwotowi znalazły się po prawej stronie piwota, a elementy mniejsze po stronie lewej:
obrazek

Piwot dzieli listę na dwie części, które będziemy nazywać lewą partycją (elementy mniejsze)prawą partycją (elementy równe lub większe). Zwróć uwagę, że po tej operacji piwot zajął na  liście swoją końcową pozycję. Teraz w ten sam sposób sortujemy lewą i prawą partycję. Operacje wykonujemy rekurencyjnie dotąd, aż dojdziemy do partycji pustych lub jednoelementowych. Ponieważ fizycznie nie musimy rozłączać listy, to po wykonaniu tej procedury stanie się ona posortowana, ponieważ każdy podział partycji częściowo porządkuje listę.

Należy rozwiązać kilka problemów technicznych. Po pierwsze, jak wybrać piwot? Najlepszym rozwiązaniem byłoby wybieranie go w sposób losowy wewnątrz listy. Możemy też ułatwić sobie sprawę i jako piwot wybierać pierwszy lub ostatni element listy. Jeśli lista jest nieuporządkowana, to taki sposób wyboru piwota jest zupełnie wystarczający.

obrazek

Jeśli wybierzemy piwot na początku listy, to podział na partycje uzyskamy przechodząc przez elementy następne aż do końca listy, a następnie porównując je z piwotem. Jeśli dany element jest mniejszy od pivota, to odłączamy go od listy i dołączamy przed pivota. W efekcie w prawej partycji pozostaną tylko elementy większe lub równe piwotowi. Elementy mniejsze zostaną przeniesione do partycji lewej.

Drugim problemem jest podział listy na dwie partycje. Osiągniemy to dodając na początku i na końcu listy wartowników.

obrazek

Po wybraniu pivota elementy mniejsze dopisujemy przed piwotem. Listę przeszukujemy aż do natrafienia na wartownika prawego. Dalsze podziały listy na partycje nie wymagają już dodawania nowych wartowników – staną się nimi piwoty i poprzedni wartownicy:

obrazek

Partycja jest pusta, jeśli następnikiem lewego wartownika jest wartownik prawy. Partycja jest jednoelementowa, jeśli następnikiem piwota będzie prawy wartownik. Te spostrzeżenia pozwolą nam zakończyć rekurencję.

Po posortowaniu listy usuwamy z niej pierwszy i ostatni element, czyli dodanych na początku wartowników.

Algorytm szybkiego sortowania listy dwukierunkowej

Wejście:

: zmienna listy dwukierunkowej.

Wyjście:

Posortowana rosnąco lista wskazywana przez zmienną L.

Elementy pomocnicze:

l_push_front(X,v) : wstawia nowy element o wartości v na początek listy X.
l_push_back(X,v) : wstawia nowy element o wartości v na koniec listy X.
l_pop_front(X) : usuwa element z początku listy X.
l_pop_back(X) : usuwa element z końca listy X.
l_quicksort(X) : sortuje szybko listę X.
l_partition(lg,rg) : dzieli rekurencyjnie na partycje, lg i rg to adresy lewego i prawego wartownika.

Lista kroków:

l_quicksort(L):

K01: Jeśli L.count < 2, ; listy pustej i jednoelementowej nie sortuj
   to zakończ
K02: l_push_front(L,0) ; dodaj lewego wartownika
K03: l_push_back(L,0)  ; dodaj prawego wartownika
K04: l_partition(L.head,L.tail) ; dziel na partycje,
            ; w efekcie sortując listę
K05: l_pop_front(L)   ; usuń lewego wartownika
K06: l_pop_back(L)   ; usuń prawego wartownika
K07: Zakończ

Algorytm rekurencyjnego partycjonowania listy

Wejście:

lg,rg : lewy i prawy wartownik.

Wyjście:

Posortowana rosnąco partycja pomiędzy elementami wskazywanymi przez lg oraz rg.

Elementy pomocnicze:

p : pivot.
i, j : wskaźniki elementów listy.
l_partition
(lg,rg) : dzieli rekurencyjnie na partycje, lg i rg to adresy lewego i prawego wartownika.

Lista kroków:

l_partition(lg,rg):

K01: p ← (lgnext) ; ustawiamy piwot na pierwszy element listy
K02: Jeśli p = rg, ; partycja jest pusta, kończymy
   to zakończ
K03: i ← (pnext) ; i rozpoczyna jako następnik piwota
K04: Jeśli i = rg, ; partycja jest jednoelementowa, kończymy
   to zakończ
K05:  ji     ; j jest badanym elementem
K06  i ← (inext) ; i jest zawsze następnikiem
K07:  Jeśli (jdata) ≥ (pdata), ; szukamy elementu mniejszego od piwota,
    to idź do kroku K14 ; pomijając elementy większe lub równe
K08:  (jprevnext) ← (jnext) ; gdy go znajdziemy, to odłączamy od listy
K09:  (jnextprev) ← (jprev)
K10:  (jnext) ← p ; i dołączamy go przed piwotem p
K11:  (jprev) ← (pprev)
K12:  (pprev) ← j
K13:  (jprevnext) ← j
K14:  Jeśli irg, ; jeśli nie przetworzyliśmy całej partycji,
    to idź do kroku K05 ; to wracamy na początek pętli
K15: Jeśli lgnextp, ; rekurencyjnie dzielimy lewą partycję
   to l_partition(lg,p)
K16: Jeśli pnextrg, ; i prawą partycje
   to l_partition(p,rg)
K17: Zakończ

Uwaga: podany algorytm sortowania szybkiego jest jednym z wielu możliwych. Zmiany dotyczą głównie sposobów wyboru piwota oraz przeszukiwania partycji.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę 200 pseudolosowych liczb całkowitych, po czym sortuje ją algorytmem Quick Sort. Program wykorzystuje obiekt listy dwukierunkowej, w którym typ danych zmieniliśmy ze znakowego na całkowity. W obiekcie pozostawiliśmy jedynie niezbędne metody.
Pascal
// Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
// Data: 08.07.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------

program dlist_qsort;

// Definicje typów
//----------------

type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementu listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;  // następnik
  prev : PdlistEl;  // poprzednik
  data : integer;
 end;

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
 dlistVar = object
  public
   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy
   count : cardinal; // licznik elementów

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  l_print;
   procedure  l_push_front(v : integer);
   procedure  l_push_back(v : integer);
   procedure  l_remove(e : PdlistEl);
   procedure  l_pop_front;
   procedure  l_pop_back;
   procedure  l_quicksort;
   procedure  l_partition(lg,rg : PdlistEl);
 end;

//---------------------------------------------
// Definicje metod obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
constructor dlistVar.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
 count := 0;
end;

// Usuwa elementy listy
//---------------------
destructor dlistVar.destroy;
begin
 while count > 0 do l_pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlistVar.l_print;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 while p <> NIL do
 begin
  write(p^.data:4);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure dlistVar.l_push_front(v : integer);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p); // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 inc(count);
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure dlistVar.l_push_back(v : integer);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p); // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := tail;
 tail  := p;
 inc(count);
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else head := p;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure dlistVar.l_remove(e : PdlistEl);
begin
 dec(count);
 if e^.prev <> nil then
  e^.prev^.next := e^.next
 else
  head := e^.next;
 if e^.next <> nil then
  e^.next^.prev := e^.prev
 else
  tail := e^.prev;
 dispose(e);
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure dlistVar.l_pop_front;
begin
 if count > 0 then l_remove(head);
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure dlistVar.l_pop_back;
begin
 if count > 0 then l_remove(tail);
end;

// Procedura szybkiego sortowania
//-------------------------------
procedure dlistVar.l_quicksort;
begin
 if count > 1 then
 begin
  l_push_front(0); // dodajemy lewego wartownika
  l_push_back(0); // dodajemy prawego wartownika
  l_partition(head,tail); // tworzymy partycje
  l_pop_back;   // usuwamy prawego wartownika
  l_pop_front;   // usuwamy lewego wartownika
 end;
end;

// Procedura rekurencyjnie dzieli na partycje
//-------------------------------------------
procedure dlistVar.l_partition(lg,rg : PdlistEl);
var
 p,i,j : PdlistEl;
begin
 p := lg^.next; // piwot
 i := p^.next;
 if (p <> rg) and (i <> rg) then
 begin
  repeat // szukamy elementów mniejszych od piwota
   j := i;
   i := i^.next;
   if(j^.data) < (p^.data) then
   begin
    j^.prev^.next := j^.next; // element wycinamy
    j^.next^.prev := j^.prev; // z listy
    j^.next := p; // i wstawiamy go przed piwot
    j^.prev := p^.prev;
    p^.prev := j;
    j^.prev^.next := j;
   end;
  until i = rg;

  if lg^.next <> p then l_partition(lg,p);
  if p^.next <> rg then l_partition(p,rg);

 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlistVar;

begin

 randomize;

 L.init;

 while L.count < 200 do
  L.l_push_back(random(101)-50);
 L.l_print;
 L.l_quicksort;
 writeln;
 L.l_print;

 L.destroy;
 readln;
end.
C++
// Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
// Data: 08.07.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next; // następnik
 dlistEl * prev; // poprzednik
 int data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlistVar
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy
  unsigned count; // licznik elementów

  dlistVar();   // konstruktor
  ~dlistVar();  // destruktor
  void l_print();
  void l_push_front(int v);
  void l_push_back(int v);
  void l_remove(dlistEl * e);
  void l_quicksort();
  void l_partition(dlistEl * lg, dlistEl * rg);
  void l_pop_front();
  void l_pop_back();
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlistVar::dlistVar()
{
 head = tail = NULL;
 count = 0;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlistVar::~dlistVar()
{
 while(count) l_pop_front();
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlistVar::l_print()
{
 dlistEl * p;

 p = head;
 while(p)
 {
  cout << setw(4) << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << endl;
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
void dlistVar::l_push_front(int v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head  = p;
 count++;
 if(p->next)
  p->next->prev = p;
 else
  tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
void dlistVar::l_push_back(int v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = tail;
 tail  = p;
 count++;
 if(p->prev)
  p->prev->next = p;
 else
  head = p;
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void dlistVar::l_remove(dlistEl * e)
{
 count--;
 if(e->prev)
  e->prev->next = e->next;
 else
  head = e->next;
 if(e->next)
  e->next->prev = e->prev;
 else
  tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void dlistVar::l_pop_front()
{
 if(count) l_remove(head);
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void dlistVar::l_pop_back()
{
 if(count) l_remove(tail);
}

// Procedura szybkiego sortowania
//-------------------------------
void dlistVar::l_quicksort()
{
 if(count > 1)
 {
  l_push_front(0); // dodajemy lewego wartownika
  l_push_back(0); // dodajemy prawego wartownika
  l_partition(head,tail); // tworzymy partycje
  l_pop_back();  // usuwamy prawego wartownika
  l_pop_front();  // usuwamy lewego wartownika
 }
}

// Rekurencyjny podział na partycje
//---------------------------------
void dlistVar::l_partition(dlistEl * lg,
              dlistEl * rg)
{
 dlistEl * p, * i, * j;

 p = lg->next; // piwot
 i = p->next;
 if((p != rg) && (i != rg))
 {
  do // szukamy elementów mniejszych od piwota
  {
   j = i;
   i = i->next;
   if(j->data < p->data)
   {
    j->prev->next = j->next; // element wycinamy
    j->next->prev = j->prev; // z listy
    j->next = p; // i wklejamy go przed piwot
    j->prev = p->prev;
    p->prev = j;
    j->prev->next = j;
   }
  } while(i != rg);

  if(lg->next != p) l_partition(lg,p);
  if(p->next != rg) l_partition(p,rg);
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlistVar L;

 srand(time(NULL));

 while(L.count < 200)
  L.l_push_back((rand()%101)-50);
 L.l_print();
 L.l_quicksort();
 cout << endl;
 L.l_print();

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
' Data: 08.07.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As Integer
End Type

' Typ obiektowy listy dwukierunkowej
'-----------------------------------
Type dlistVar
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Sub l_push_front(v As Integer)
 Declare Sub l_push_back(v As Integer)
 Declare Sub l_remove(e As dlistEl Ptr)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Sub l_pop_back()
 Declare Sub l_quicksort()
 Declare Sub l_partition(ByVal lg As dlistEl Ptr,_
             ByVal rg As dlistEl Ptr)
End Type

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlistVar()
 head = 0
 tail = 0
 count = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
'----------------------
Destructor dlistVar()
 While count > 0
 	 l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Wyświetla zawartość elementów listy
'------------------------------------
Sub dlistVar.l_print()
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = head
 while p
  Print Using "####";p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Dodaje nowy element na początek listy
'--------------------------------------
Sub dlistVar.l_push_front(v As Integer)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head  = p
 count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  tail = p
 End If
End Sub

' Dodaje nowy element na koniec listy
'------------------------------------
Sub dlistVar.l_push_back(v As Integer)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = tail
 tail  = p
 count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  head = p
 End If
End Sub

' Usuwa wybrany element z listy
'------------------------------
Sub dlistVar.l_remove(e As dlistEl Ptr)
 count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Usuwa element z początku listy
'-------------------------------
Sub dlistVar.l_pop_front()
 If count > 0 Then l_remove(head)
End Sub

' Usuwa element z końca listy
'----------------------------
Sub dlistVar.l_pop_back()
 If count > 0 Then l_remove(tail)
End Sub

' Procedura szybkiego sortowania
'-------------------------------
sub dlistVar.l_quicksort()
 If count > 1 Then
  l_push_front(0) ' lewy wartownik
  l_push_back(0) ' prawy wartownik
  l_partition(head,tail) ' tworzymy partycje
  l_pop_back()  ' usuwamy prawego wartownika
  l_pop_front()  ' usuwamy lewego wartownika
 End If
End Sub

' Dokonuje rekurencyjnego podziału na partycje
'---------------------------------------------
sub dlistVar.l_partition(ByVal lg As dlistEl Ptr,_
             ByVal rg As dlistEl Ptr)
 Dim As dlistEl Ptr p,i,j

 p = lg->next ' piwot
 i = p->Next
 If (p <> rg) AndAlso (i <> rg) Then
  Do ' szukamy elementów mniejszych od piwota
   j = i
   i = i->Next
   if j->data < p->Data Then
    j->prev->next = j->next ' element wycinamy
    j->next->prev = j->prev
    j->next = p ' i wklejamy go przed piwotem
    j->prev = p->prev
    p->prev = j
    j->prev->next = j
   End If
  Loop Until i = rg

  If lg->next <> p then l_partition(lg,p)
  If p->next <> rg Then l_partition(p,rg)

 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlistVar

Randomize

while L.count < 200
 L.l_push_back(Int(Rnd*101)-50)
Wend

L.l_print()
L.l_quicksort()
Print
L.l_print()

End
Python (dodatek)
# Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
# Data: 30.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#----------------------------------------

import random

# klasa elementu listy
#---------------------
class dlistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.prev = None
    self.data = data

# klasa listy dwukierunkowej
#---------------------------
class dlistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None
    self.tail = None
    self.count = 0

  # Destructor
  def __del__(self):
    while self.count:
      self.l_pop_front()

  # Wyświetla zawartość elementów listy
  def l_print(self):
    p = self.head
    while p:
      print("%4d" % p.data,end="")
      p = p.next
    print()

  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = dlistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p
    self.count += 1
    if p.next:
      p.next.prev = p
    else:
      self.tail = p

  # Dodaje nowy element na koniec
  def l_push_back(self,v):
    p = dlistEl(v)
    p.prev = self.tail
    self.tail = p
    self.count += 1
    if p.prev:
      p.prev.next = p
    else:
      self.head = p
  
  # Usuwa wybrany element z listy
  def l_remove(self,e):
    self.count -= 1
    if e.prev:
      e.prev.next = e.next
    else:
      self.head = e.next
    if e.next:
      e.next.prev = e.prev
    else:
      self.tail = e.prev
    del e

  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    if self.count:
      self.l_remove(self.head)

  # Usuwa element z końca
  def l_pop_back(self):
    if self.count:
      self.l_remove(self.tail)

  # Szybkie sortowanie
  def l_quicksort(self):
    if self.count > 1:
      self.l_push_front(0)
      self.l_push_back(0)
      self.l_partition(self.head,self.tail)
      self.l_pop_back()
      self.l_pop_front()

  # Rekurencyjny podział na partycje
  def l_partition(self,lg,rg):
    p = lg.next
    i = p.next
    if (p is not rg) and (i is not rg):
      while True:
        j = i
        i = i.next
        if j.data < p.data:
          j.prev.next = j.next
          j.next.prev = j.prev
          j.next = p
          j.prev = p.prev
          p.prev = j
          j.prev.next = j
        if i is rg: break
      if lg.next is not p:
        self.l_partition(lg,p)
      if p.next is not rg:
        self.l_partition(p,rg)

#---------------
# Program główny
#---------------

import random

L = dlistVar()

while L.count < 200:
  L.l_push_back(random.randrange(-50,51))
L.l_print()
L.l_quicksort()
print()
L.l_print()
del L
Wynik:
 10 -5 28 18 42 -46 -8 43 19 28 30 -30  7  6  1 38 -50 -10 43 13
 -26 20 14 45 43 42 -42 -21 26 43 -43 -19 -10 36 40 19 18 -10 -5 49
 16 -1 -1 -34 -26 -50 -30 -13 -20 -31 31 -30 -3 10 48 -31 -20 43 -3 -38
 22 48 49 -32 16 -32 -50 -39 10 24 -46 -38 -33 -3 18 13 -47 -36 -47 12
 39 -8 -14  0 44 -38 -20 34 -20  0 44 -5 -44 -14  5 45  1 -32  2 -34
 18 -39 42 -6 -31 -44 47 -14 -32 -20 -13 -26  9 -6 -31 17 24 25  3 -29
 -21 -4 -8 31 13 -40 -28 -25 -27 -38  5 -29 -45 -28 -38 -29 -21 -17 -24 -33
 -28 -32 48 -27 -17 -31 42 17 -22 -6 18 31 44 21 -25 -11 35 -16 15 26
 -15 -1 27 -13 30 -28 -39 -14 27 -31 -3 -18 20 16 -42 -44 49 47 23 -2
 -13 -33 -24 42 -46 -7 44 23 44 14 -33 -10 37 -18 43 46 -36 36 15 -11

 -50 -50 -50 -47 -47 -46 -46 -46 -45 -44 -44 -44 -43 -42 -42 -40 -39 -39 -39 -38
 -38 -38 -38 -38 -36 -36 -34 -34 -33 -33 -33 -33 -32 -32 -32 -32 -32 -31 -31 -31
 -31 -31 -31 -30 -30 -30 -29 -29 -29 -28 -28 -28 -28 -27 -27 -26 -26 -26 -25 -25
 -24 -24 -22 -21 -21 -21 -20 -20 -20 -20 -20 -19 -18 -18 -17 -17 -16 -15 -14 -14
 -14 -14 -13 -13 -13 -13 -11 -11 -10 -10 -10 -10 -8 -8 -8 -7 -6 -6 -6 -5
 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1  0  0  1  1  2  3  5  5  6
  7  9 10 10 10 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18
 18 18 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28
 30 30 31 31 31 34 35 36 36 37 38 39 40 42 42 42 42 42 43 43
 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 46 47 47 48 48 48 49 49 49

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.