Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Daną listę dwukierunkową należy posortować rosnąco algorytmem Quick Sort.

Rozwiązanie

Wynalazcą algorytmu Quick Sort jest prof. Tony Hoare. Algorytm ten sortuje zbiór danych przy złożoności obliczeniowej O ( n log n ). Jednakże w pewnych niekorzystnych wypadkach jego złożoność może się degradować do O ( n 2 ). Algorytm Quick Sort działa następująco:

Wybieramy na liście jeden element, który nazwiemy piwotem ( ang. pivot – element zwrotny ). Następnie tak przekształcamy listę, aby elementy większe lub równe piwotowi znalazły się po prawej stronie piwota, a elementy mniejsze po stronie lewej:

obrazek

Piwot dzieli listę na dwie części, które będziemy nazywać lewą partycją ( elementy mniejsze ) i prawą partycją ( elementy równe lub większe ). Zwróć uwagę, że po tej operacji piwot zajął na liście swoją końcową pozycję. Teraz w ten sam sposób sortujemy lewą i prawą partycję. Operacje wykonujemy rekurencyjnie dotąd, aż dojdziemy do partycji pustych lub jednoelementowych. Ponieważ fizycznie nie musimy rozłączać listy, to po wykonaniu tej procedury stanie się ona posortowana, ponieważ każdy podział partycji częściowo porządkuje listę.

Należy rozwiązać kilka problemów technicznych. Po pierwsze, jak wybrać piwot? Najlepszym rozwiązaniem byłoby wybieranie go w sposób losowy wewnątrz listy. Możemy też ułatwić sobie sprawę i jako piwot wybierać pierwszy lub ostatni element listy. Jeśli lista jest nieuporządkowana, to taki sposób wyboru piwota jest zupełnie wystarczający.

obrazek

Jeśli wybierzemy piwot na początku listy, to podział na partycje uzyskamy przechodząc przez elementy następne aż do końca listy, a następnie porównując je z piwotem. Jeśli dany element jest mniejszy od pivota, to odłączamy go od listy i dołączamy przed pivota. W efekcie w prawej partycji pozostaną tylko elementy większe lub równe piwotowi. Elementy mniejsze zostaną przeniesione do partycji lewej.

Drugim problemem jest podział listy na dwie partycje. Osiągniemy to dodając na początku i na końcu listy elementy będące wartownikami.

obrazek

Po wybraniu pivota elementy mniejsze dopisujemy przed piwotem. Listę przeszukujemy aż do natrafienia na wartownika prawego. Dalsze podziały listy na partycje nie wymagają już dodawania nowych wartowników – staną się nimi piwoty i poprzedni wartownicy:

obrazek

Partycja jest pusta, jeśli następnikiem lewego wartownika jest wartownik prawy. Partycja jest jednoelementowa, jeśli następnikiem piwota będzie prawy wartownik. Te spostrzeżenia pozwolą nam zakończyć rekurencję.

Po posortowaniu listy usuwamy z niej pierwszy i ostatni element, czyli dodanych na początku wartowników.

Algorytm szybkiego sortowania listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę

Wyjście:

posortowana rosnąco lista obsługiwana przez zmienną L

Lista kroków:

K01: Jeśli L.count  < 2,
to zakończ
listy pustej i jednoelementowej nie sortujemy
K02: Dodaj dowolny element na początek listy lewy wartownik
K03: Dodaj dowolny element na koniec listy prawy wartownik
K04: Partycja ( L.head, L.tail  ) dziel na partycje, w efekcie sortując listę
K05: Usuń pierwszy element pozbądź się wartowników
K06: Usuń ostatni element  
K07: Zakończ  

Algorytm rekurencyjnego partycjonowania listy

Wejście:

Lw, Pw  –  lewy i prawy wartownik

Wyjście:

posortowana rosnąco partycja pomiędzy elementami wskazywanymi przez Lw  oraz Pw.

Zmienne pomocnicze:

p  –  pivot
i, j  – wskaźniki elementów listy

Lista kroków:

K01: p  ← ( Lwnext  ) ustawiamy piwot na pierwszy element listy
K02: i  ← ( pnext  ) i rozpoczyna jako następnik p
K03: Jeśli i  = Pw,
to zakończ
partycja jest jednoelementowa, kończymy
K04:     j  ← i j jest badanym elementem
K05     i  ← ( inext  ) i jest zawsze następnikiem
K06:     Jeśli ( jdata  ) ≥ ( pdata  ),
    to idź do kroku K13
szukamy elementu mniejszego od piwota, pomijając elementy większe lub równe
K07: ( jprevnext  ) ← ( jnext  ) gdy go znajdziemy, to wyłączamy z listy
K08: ( jnextprev  ) ← ( jprev  )  
K09: ( jnext  ) ← p i dołączamy przed piwotem p
K10: ( jprev  ) ← ( pprev  )  
K11: ( pprev  ) ← j  
K12: ( jprevnext  ) ← j  
K13:     Jeśli i  ≠ Pw,
    to idź do kroku K04
jeśli nie przetworzyliśmy całej partycji, to wracamy na początek pętli
K14: Jeśli Lwnext  ≠ p,
to Partycja ( Lw, p  )
rekurencyjnie dzielimy dalej lewą partycję
K15: Jeśli pnext  ≠ Pw,
to Partycja ( p, Pw  )
i prawą partycje
K16: Zakończ  

Uwaga: podany algorytm sortowania szybkiego jest jednym z wielu możliwych. Zmiany dotyczą głównie sposobów wyboru piwota oraz przeszukiwania partycji.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę 200 pseudolosowych liczb całkowitych, po czym sortuje ją algorytmem Quick Sort. Program wykorzystuje obiekt listy dwukierunkowej, w którym typ danych zmieniliśmy ze znakowego na całkowity. W obiekcie pozostawiliśmy jedynie niezbędne metody.
Pascal
// Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
// Data: 08.07.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program dlist_qsort;

// Definicje typów
//----------------

type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementów listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;  // następnik
  prev : PdlistEl;  // poprzednik
  data : integer;
 end;


// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
 dlist = object
  public
   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy
   count : cardinal; // licznik elementów

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front ( v : integer );
   procedure  push_back ( v : integer );
   procedure  remove ( e : PdlistEl );
   procedure  pop_front;
   procedure  pop_back;
   procedure  quick_sort;
   procedure  partition ( Lw, Pw : PdlistEl );
 end;

//---------------------------------------------
// Definicje metod obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
constructor dlist.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
 count := 0;
end;

// Usuwa elementy listy
//---------------------
destructor dlist.destroy;
begin
 while count > 0 do pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.printl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 while p <> NIL do
 begin
  write ( p^.data : 4 );
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure dlist.push_front ( v : integer );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 inc ( count );
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.push_back ( v : integer );
var
 p : PdlistEl;
begin
 new ( p );  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := tail;
 tail  := p;
 inc ( count );
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else head := p;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure dlist.remove ( e : PdlistEl );
begin
 dec ( count );
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else tail := e^.prev;
 dispose ( e );
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure dlist.pop_front;
begin
 if count > 0 then remove ( head );
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure dlist.pop_back;
begin
 if count > 0 then remove ( tail );
end;

// Procedura szybkiego sortowania
//-------------------------------
procedure dlist.quick_sort;
begin
 if count > 1 then
 begin
  push_front ( 0 );    // dodajemy lewego wartownika
  push_back ( 0 );     // dodajemy prawego wartownika
  partition ( head, tail ); // tworzymy partycje
  pop_back;       // usuwamy prawego wartownika
  pop_front;      // usuwamy lewego wartownika
 end;
end;

// Procedura dokonuje rekurencyjnego podziału na partycje
//-------------------------------------------------------
procedure dlist.partition ( Lw, Pw : PdlistEl );
var
 p, i, j : PdlistEl;
begin
 p := Lw^.next;   // piwot
 i := p^.next;
 if i <> Pw then
 begin
  repeat      // szukamy elementów mniejszych od piwota
   j := i;
   i := i^.next;
   if( j^.data ) < ( p^.data ) then
   begin
    j^.prev^.next := j^.next; // znaleziony element wyciagamy z listy
    j^.next^.prev := j^.prev;
    j^.next := p;       // i umieszczamy go przed piwotem
    j^.prev := p^.prev;
    p^.prev := j;
    j^.prev^.next := j;
   end;
  until i = Pw;

  if Lw^.next <> p then partition ( Lw, p );
  if p^.next <> Pw then partition ( p, Pw );

 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlist;

begin
 randomize;

 L.init;

 while L.count < 200 do
  L.push_back ( random ( 101 ) - 50 );

 L.printl;
 L.quick_sort;
 writeln;
 L.printl;

 L.destroy;
end.
C++
// Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
// Data: 08.07.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;  // następnik
 dlistEl * prev;  // poprzednik
 int data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlist
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy
  unsigned count; // licznik elementów

  dlist( );    // konstruktor
  ~dlist( );    // destruktor
  void printl( );
  void push_front ( int v );
  void push_back ( int v );
  void remove ( dlistEl * e );
  void quick_sort( );
  void partition ( dlistEl * Lw, dlistEl * Pw );
  void pop_front( );
  void pop_back( );
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlist::dlist( )
{
 head = tail = NULL;
 count = 0;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlist::~dlist( )
{
 while( count ) pop_front( );
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlist::printl( )
{
 dlistEl * p;

 p = head;
 while( p )
 {
  cout << setw ( 4 ) << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << endl;
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
void dlist::push_front ( int v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 count++;
 if( p->next ) p->next->prev = p;
 else tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
void dlist::push_back ( int v )
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = tail;
 tail = p;
 count++;
 if( p->prev ) p->prev->next = p;
 else head = p;
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void dlist::remove ( dlistEl * e )
{
 count--;
 if( e->prev ) e->prev->next = e->next;
 else    head = e->next;
 if( e->next ) e->next->prev = e->prev;
 else    tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void dlist::pop_front( )
{
 if( count ) remove ( head );
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void dlist::pop_back( )
{
 if( count ) remove ( tail );
}

// Procedura szybkiego sortowania
//-------------------------------
void dlist::quick_sort( )
{
 if( count > 1 )
 {
  push_front ( 0 );    // dodajemy lewego wartownika
  push_back ( 0 );     // dodajemy prawego wartownika
  partition ( head, tail ); // tworzymy partycje
  pop_back( );      // usuwamy prawego wartownika
  pop_front( );     // usuwamy lewego wartownika
 }
}

// Procedura dokonuje rekurencyjnego podziału na partycje
//-------------------------------------------------------
void dlist::partition ( dlistEl * Lw, dlistEl * Pw )
{
 dlistEl * p, * i, * j;

 p = Lw->next; // piwot
 i = p->next;
 if( i != Pw )
 {
  do     // szukamy elementów mniejszych od piwota
  {
   j = i;
   i = i->next;
   if( j->data < p->data )
   {
    j->prev->next = j->next; // znaleziony element wyciagamy z listy
    j->next->prev = j->prev;
    j->next = p;       // i umieszczamy go przed piwotem
    j->prev = p->prev;
    p->prev = j;
    j->prev->next = j;
   }
  } while( i != Pw );

  if( Lw->next != p ) partition ( Lw, p );
  if( p->next != Pw ) partition ( p, Pw );

 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 dlist L;

 srand ( time ( NULL ) );

 while( L.count < 200 ) L.push_back ( ( rand( )% 101 ) - 50 );

 L.printl( );
 L.quick_sort( );
 cout << endl;
 L.printl( );

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
' Data: 08.07.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As Integer
End Type

' Typ obiektowy listy dwukierunkowej
'-----------------------------------
Type dlist
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów

 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Sub printl( )
 Declare Sub push_front ( v As Integer )
 Declare Sub push_back ( v As Integer )
 Declare Sub remove ( e As dlistEl Ptr )
 Declare Sub pop_front( )
 Declare Sub pop_back( )
 Declare Sub quick_sort( )
 Declare Sub partition ( ByVal Lw As dlistEl Ptr, ByVal Pw As dlistEl Ptr )
End Type

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlist( )
 head = 0
 tail = 0
 count = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
'----------------------
Destructor dlist( )
 While count > 0
 	 pop_front( )
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.printl( )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = head
 while p
  Print Using "####";p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na początek listy
'------------------------------------------------
Sub dlist.push_front ( v As Integer )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  tail = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na koniec listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.push_back ( v As Integer )
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = tail
 tail = p
 count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  head = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element z listy
'----------------------------------------
Sub dlist.remove ( e As dlistEl Ptr )
 count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Procedura usuwa element z początku listy
'-----------------------------------------
Sub dlist.pop_front( )
 If count > 0 Then remove ( head )
End Sub

' Procedura usuwa element z końca listy
'--------------------------------------
Sub dlist.pop_back( )
 If count > 0 Then remove ( tail )
End Sub

' Procedura szybkiego sortowania
'-------------------------------
sub dlist.quick_sort( )
 If count > 1 Then
  push_front ( 0 ) ' dodajemy lewego wartownika
  push_back ( 0 ) ' dodajemy prawego wartownika
  partition ( head, tail ) ' tworzymy partycje
  pop_back( )   ' usuwamy prawego wartownika
  pop_front( )   ' usuwamy lewego wartownika
 End If
End Sub

' Procedura dokonuje rekurencyjnego podziału na partycje
'-------------------------------------------------------
sub dlist.partition ( ByVal Lw As dlistEl Ptr, ByVal Pw As dlistEl Ptr )
 Dim As dlistEl Ptr p, i, j

 p = Lw->next   ' piwot
 i = p->Next
 If i <> Pw Then
  Do      ' szukamy elementów mniejszych od piwota
   j = i
   i = i->Next
   if j->data < p->Data Then
    j->prev->next = j->next ' znaleziony element wyciagamy z listy
    j->next->prev = j->prev
    j->next = p       ' i umieszczamy go przed piwotem
    j->prev = p->prev
    p->prev = j
    j->prev->next = j
   End If
  Loop Until i = Pw

  If Lw->next <> p then partition ( Lw, p )
  If p->next <> Pw Then partition ( p, Pw )

 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlist

Randomize

while L.count < 200: L.push_back ( Int ( Rnd * 101 ) - 50 ): Wend

L.printl( )
L.quick_sort( )
Print
L.printl( )

End
Wynik:
 -10 -35  10 -30 -25  20  27 -21   8 -14  25 -49  30  28  37  13  23 -46  15 -46
  14 -11  45 -31 -20  13  37  10   1 -24  36  -7  10  20  -7   1 -17  33   7  23
   8  16  -4   3  41  31  -8  20  27 -43  36 -43  -3   4 -37 -18 -40 -50 -29  25
   5  10 -50 -11  -5  33 -42 -23  42  19  25  19  -3  13  16 -26   8  29  36  -4
 -26  -7 -27 -30  29  46  50 -47  14  16 -46 -29  21  44  14 -42 -14  44  -2   6
 -24  46  33  12 -42   6 -24 -38   8 -33  -2 -42  26   5 -43  28   7 -10  25  13
 -22 -29 -39  21  50 -13 -23  -1  41  48  22  10   4 -49   2 -35  35  40  -6 -23
  41  49 -16  36 -33 -37 -37 -31   6 -14 -39 -22  25 -45  -8  47 -22  37  22  23
  26  31 -42 -14 -34  26 -47  -1 -32 -14 -31   9 -47  31 -27 -10  -8  10  -7 -21
 -37 -25  24  -5  22 -41 -20  12  23  17 -21  41  49  40 -29 -17  18 -38 -33  12

 -50 -50 -49 -49 -47 -47 -47 -46 -46 -46 -45 -43 -43 -43 -42 -42 -42 -42 -42 -41
 -40 -39 -39 -38 -38 -37 -37 -37 -37 -35 -35 -34 -33 -33 -33 -32 -31 -31 -31 -30
 -30 -29 -29 -29 -29 -27 -27 -26 -26 -25 -25 -24 -24 -24 -23 -23 -23 -22 -22 -22
 -21 -21 -21 -20 -20 -18 -17 -17 -16 -14 -14 -14 -14 -14 -13 -11 -11 -10 -10 -10
  -8  -8  -8  -7  -7  -7  -7  -6  -5  -5  -4  -4  -3  -3  -2  -2  -1  -1   1   1
   2   3   4   4   5   5   6   6   6   7   7   8   8   8   8   9  10  10  10  10
  10  10  12  12  12  13  13  13  13  14  14  14  15  16  16  16  17  18  19  19
  20  20  20  21  21  22  22  22  23  23  23  23  24  25  25  25  25  25  26  26
  26  27  27  28  28  29  29  30  31  31  31  33  33  33  35  36  36  36  36  37
  37  37  40  40  41  41  41  41  42  44  44  45  46  46  47  48  49  49  50  50
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.