Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2019 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie największego/najmniejszego elementu listy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy wyszukać na liście element zawierający największą/najmniejszą wartość.

Rozwiązanie

Problem ten rozwiązujemy w sposób podobny do wyszukiwania największego/najmniejszego elementu tablicy. Jeśli lista jest pusta, zwracamy adres zerowy. W przeciwnym razie zapamiętujemy pierwszy element listy. Przeglądamy listę od elementu drugiego do końca. Jeśli istnieje kolejny element listy, to sprawdzamy, czy jego pole data zawiera wartość większą/mniejszą od pola data elementu zapamiętanego. Jeśli tak, to zapamiętujemy ten element i przechodzimy w pętli do jego następnika. Gdy osiągniemy koniec listy, zwracamy adres elementu zapamiętanego.

Algorytm wyszukiwania na liście elementu największego

Wejście:

head  –  adres pierwszego elementu listy

Wyjście:

adres elementu listy, który największą wartość w polu data

Zmienne pomocnicze:

p max  –  wskaźnik elementu z największą wartością w polu data
p  – wskaźnik elementu listy

Lista kroków:

K01: p maxhead ustawiamy p max na pierwszy element listy
K02: Jeśli head = nil, to idź do K07 w przypadku listy pustej, kończymy
K03: p ← (headnext) w p umieszczamy adres następnika pierwszego elementu listy
K04: Dopóki p ≠ nil, wykonuj K05...K06 w pętli przetwarzamy elementy listy
K05:     Jeśli (pdata) > (p maxdata), to p maxp jeśli bieżący element ma większą wartość, to zapamiętujemy go
K06:     p ← (pnext) przechodzimy do następnika
K07: Zakończ z wynikiem p max  

Uwaga, jeśli mamy wyszukać element o wartości najmniejszej, to zmieniamy kierunek nierówności w kroku K05.

W poniższej tabelce znajdują się przykładowe funkcje wyznaczania wartości maksymalnej na liście. Po lewej stronie dla listy jednokierunkowej, po prawej stronie dla listy dwukierunkowej.

Pascal
function l_max(head : PslistEl) : PslistEl;
var
 p, pmax : PslistEl;
begin
 pmax := head;
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  while p <> nil do
  begin
   if p^.data > pmax^.data then pmax := p;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 l_max := pmax;
end;
  
function l_max(var L : dlistVar) : PdlistEl;
var
 p, pmax : PdlistEl;
begin
 pmax := L.head;
 if L.head <> nil then
 begin
  p := L.head^.next;
  while p <> nil do
  begin
   if p^.data > pmax^.data then pmax := p;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 l_max := pmax;
end;
C++
slistEl * l_max(slistEl * head)
{
 slistEl * p, * pmax;
 pmax = head;
 if(head)
  for(p = head->next; p; p = p->next)
   if(p->data > pmax->data) pmax = p;
 return pmax;
}
 
dlistEl * l_max(dlistVar & L)
{
 dlistEl * p, * pmax;
 pmax = L.head;
 if(L.head)
  for(p = L.head->next; p; p = p->next)
   if(p->data > pmax->data) pmax = p;
 return pmax;
}
Basic
Function l_max(head As slistEl Ptr) As slistEl Ptr
 Dim As slistEl Ptr p, pmax
 pmax = head
 If head Then
  p = head->next
  While p
   If p->data > pmax->data Then pmax = p
   p = p->next
  Wend
 End If
 l_max = pmax
End Function
 
Function l_max(ByRef L As dlistVar) As dlistEl Ptr
 Dim As dlistEl Ptr p, pmax
 pmax = L.head
 If L.head Then
  p = L.head->next
  While p
   If p->data > pmax->data Then pmax = p
   p = p->next
  Wend
 End If
 l_max = pmax
End Function

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wykorzystuje obiekt listy dwukierunkowej, w którym dodaliśmy metodę max oraz zmodyfikowaliśmy nieco metodę printl. Tworzona jest lista 40 przypadkowych znaków od A do Z. Następnie na liście wyszukiwany jest element zawierający znak o najwyższym kodzie ASCII. Znaleziony znak zostaje otoczony kropkami.
Pascal
// Wyszukiwanie największego elementu
// Data: 18.02.2012
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

program dlist_max;

// Definicje typów
//----------------

type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementów listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;  // następnik
  prev : PdlistEl;  // poprzednik
  data : char;
 end;


// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
 dlist = object
  public
   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy
   count : cardinal; // licznik elementów

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front(v : char);
   procedure  push_back(v : char);
   procedure  insert_before(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  insert_after(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  remove(e : PdlistEl);
   procedure  pop_front;
   procedure  pop_back;
   function  max : PdlistEl;
 end;

//---------------------------------------------
// Definicje metod obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
constructor dlist.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
 count := 0;
end;

// Usuwa elementy listy
//---------------------
destructor dlist.destroy;
begin
 while count > 0 do pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.printl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 write(count:3, ' : ');
 p := head;
 while p <> NIL do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure dlist.push_front(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p);  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 inc(count);
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.push_back(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p);  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := tail;
 tail  := p;
 inc(count);
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else head := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element przed wybranym
//---------------------------------------------
procedure dlist.insert_before(e : PdlistEl; v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = head then push_front(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e;
  p^.prev := e^.prev;
  inc(count);
  e^.prev^.next := p;
  e^.prev := p;
 end;
end;

// Procedura dodaje nowy element za wybranym
//------------------------------------------
procedure dlist.insert_after(e : PdlistEl; v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = tail then push_back(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e^.next;
  p^.prev := e;
  inc(count);
  e^.next^.prev := p;
  e^.next := p;
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure dlist.remove(e : PdlistEl);
begin
 dec(count);
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else tail := e^.prev;
 dispose(e);
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure dlist.pop_front;
begin
 if count > 0 then remove(head);
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure dlist.pop_back;
begin
 if count > 0 then remove(tail);
end;

// Wyszukuje element o największej wartości
//-----------------------------------------
function dlist.max : PdlistEl;
var
 p, pmax : PdlistEl;
begin
 pmax := head;
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  while p <> nil do
  begin
   if p^.data > pmax^.data then pmax := p;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 max := pmax;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlist;
 p : PdlistEl;
 i : integer;

begin
 Randomize;
 L.init;
 for i := 1 to 40 do L.push_back(char(65 + random(26)));
 L.printl;
 p := L.max;
 L.insert_before(p, '.');
 L.insert_after(p, '.');
 L.printl;
 L.destroy;
end.
C++
// Wyszukiwanie największego elementu
// Data: 18.02.2012
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;  // następnik
 dlistEl * prev;  // poprzednik
 char data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlist
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy
  unsigned count; // licznik elementów

  dlist();     // konstruktor
  ~dlist();    // destruktor
  void printl();
  void push_front(char v);
  void push_back(char v);
  void insert_before(dlistEl * e, char v);
  void insert_after(dlistEl * e, char v);
  void remove(dlistEl * e);
  void pop_front();
  void pop_back();
  dlistEl * max();
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlist::dlist()
{
 head = tail = NULL;
 count = 0;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlist::~dlist()
{
 while(count) pop_front();
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlist::printl()
{
 dlistEl * p;

 cout << setw(3) << count << ": ";
 p = head;
 while(p)
 {
  cout << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << endl;
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
void dlist::push_front(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 count++;
 if(p->next) p->next->prev = p;
 else tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
void dlist::push_back(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = tail;
 tail = p;
 count++;
 if(p->prev) p->prev->next = p;
 else head = p;
}

// Dodaje nowy element przed wybranym
//-----------------------------------
void dlist::insert_before(dlistEl * e, char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == head) push_front(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e;
  p->prev = e->prev;
  count++;
  e->prev->next = p;
  e->prev = p;
 }
}

// Dodaje nowy element za wybranym
//--------------------------------
void dlist::insert_after(dlistEl * e, char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == tail) push_back(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e->next;
  p->prev = e;
  count++;
  e->next->prev = p;
  e->next = p;
 }
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void dlist::remove(dlistEl * e)
{
 count--;
 if(e->prev) e->prev->next = e->next;
 else    head = e->next;
 if(e->next) e->next->prev = e->prev;
 else    tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void dlist::pop_front()
{
 if(count) remove(head);
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void dlist::pop_back()
{
 if(count) remove(tail);
}

// Wyszukuje element o największej wartości
//-----------------------------------------
dlistEl * dlist::max()
{
 dlistEl * p, * pmax;
 pmax = head;
 if(head)
  for(p = head->next; p; p = p->next)
   if(p->data > pmax->data) pmax = p;
 return pmax;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlist L;
 dlistEl * p;
 int i;

 srand(time(NULL));
 for(i = 0; i < 40; i++) L.push_back(65 + rand() % 26);
 L.printl();
 p = L.max();
 L.insert_before(p, '.');
 L.insert_after(p, '.');
 L.printl();

 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie największego elementu
' Data: 18.02.2012
' (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy listy dwukierunkowej
'-----------------------------------
Type dlist
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Sub push_front(v As String)
 Declare Sub push_back(v As String)
 Declare Sub insert_before(e As dlistEl Ptr, v As String)
 Declare Sub insert_after(e As dlistEl Ptr, v As String)
 Declare Sub remove(e As dlistEl Ptr)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Sub pop_back()
 Declare Function max() As dlistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlist
Dim p As dlistEl Ptr
Dim i As Integer

Randomize
For i = 1 To 40: L.push_back(Chr(65 + Int(Rnd() * 26))): Next
L.printl()
p = L.max()
L.insert_before(p, ".")
L.insert_after(p, ".")
L.printl()

End

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlist()
 head = 0
 tail = 0
 count = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlist()
 While count > 0
 	 pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.printl()
 Dim p As dlistEl Ptr

 Print Using "### : ";count;
 p = head
 while p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na początek listy
'------------------------------------------------
Sub dlist.push_front(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  tail = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na koniec listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.push_back(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = tail
 tail = p
 count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  head = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element przed wybranym
'---------------------------------------------
Sub dlist.insert_before(e As dlistEl Ptr, v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = head Then
  push_front(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e
  p->prev = e->prev
  count += 1
  e->prev->next = p
  e->prev = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element za wybranym
'------------------------------------------
Sub dlist.insert_after(e As dlistEl Ptr, v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = tail Then
  push_back(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e->next
  p->prev = e
  count += 1
  e->next->prev = p
  e->next = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element z listy
'----------------------------------------
Sub dlist.remove(e As dlistEl Ptr)
 count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Procedura usuwa element z początku listy
'-----------------------------------------
Sub dlist.pop_front()
 If count > 0 Then remove(head)
End Sub

' Procedura usuwa element z końca listy
'--------------------------------------
Sub dlist.pop_back()
 If count > 0 Then remove(tail)
End Sub

' Wyszukuje element o największej wartości
'-----------------------------------------
Function dlist.max() As dlistEl Ptr
 Dim As dlistEl Ptr p, pmax
 pmax = head
 If head Then
  p = head->next
  While p
   If p->data > pmax->data Then pmax = p
   p = p->next
  Wend
 End If
 max = pmax
End Function
 
Wynik:
 40 : OMIHMSYOTLPQABOJRIRDCMNFSLEHWBHOAIZFOSFS
 42 : OMIHMSYOTLPQABOJRIRDCMNFSLEHWBHOAI.Z.FOSFS
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie

Zaproponuj podobny algorytm dla listy cyklicznej.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.