Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie największego/najmniejszego elementu listy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy wyszukać na liście element zawierający największą/najmniejszą wartość.

Rozwiązanie

Problem ten rozwiązujemy w sposób podobny do wyszukiwania największego/najmniejszego elementu tablicy.  Zapamiętujemy adres pierwszego elementu listy. Jeśli jest to adres zerowy, to kończymy i zwracamy ten adres zerowy. W przeciwnym razie przeglądamy listę od elementu następnego do jej końca. Jeśli istnieje następny element listy, to sprawdzamy, czy jego pole data zawiera wartość większą/mniejszą od pola data elementu pod zapamiętanym adresem. Jeśli tak, to zapamiętujemy adres tego element, podmieniając adres zapamiętany poprzednio, po czym przechodzimy w pętli do jego następnika. Gdy osiągniemy koniec listy, zwracamy zapamiętany adres elementu listy.

Algorytm wyszukiwania na liście elementu największego

Wejście:

head : adres pierwszego elementu listy.

Wyjście:

Adres elementu listy, który największą wartość w polu data.

Zmienne pomocnicze:

pmax : wskaźnik elementu z największą wartością w polu data.
p : wskaźnik elementu listy.

Lista kroków:

K01: pmaxhead ; ustawiamy pmax na pierwszy element listy
K02: Jeśli head = nil, ; w przypadku listy pustej, kończymy
   to idź do kroku K07
K03: p ← (headnext) ; w p umieszczamy adres następnika
           ; pierwszego elementu listy
K04: Dopóki p ≠ nil, ; w pętli przetwarzamy elementy listy
   wykonuj kroki K05…K06
K05:  Jeśli (pdata) > (pmaxdata), ; jeśli bieżący element
    to pmaxp ; ma większą wartość, to zapamiętujemy go
K06:  p ← (pnext) ; przechodzimy do następnika
K07: Zakończ z wynikiem pmax

Uwaga, jeśli mamy wyszukać element o wartości najmniejszej, to zmieniamy kierunek nierówności w kroku K05.

W poniżej znajdują się przykładowe funkcje wyznaczania wartości maksymalnej na liście. W przypadku listy dwukierunkowej odwołujemy się do pola:

listahead
Pascal
function l_max(head : PslistEl) : PslistEl;
var
 p,pmax : PslistEl;
begin
 pmax := head;
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  while p <> nil do
  begin
   if p^.data > pmax^.data then
    pmax := p;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 l_max := pmax;
end;
C++
slistEl * l_max(slistEl * head)
{
 slistEl * p, * pmax;
 pmax = head;
 if(head)
  for(p = head->next; p; p = p->next)
   if(p->data > pmax->data)
    pmax = p;
 return pmax;
}
Basic
Function l_max(head As slistEl Ptr)_
        As slistEl Ptr
 Dim As slistEl Ptr p,pmax
 pmax = head
 If head Then
  p = head->next
  While p
   If p->data > pmax->data Then pmax = p
   p = p->next
  Wend
 End If
 l_max = pmax
End Function
Python (dodatek)
# klasa elementu listy
# dwukierunkowej
#---------------------
class dlistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.prev = None
    self.data = data

# klasa listy dwukierunkowej
#---------------------------
class dlistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None
    self.tail = None
    self.count = 0

  # Znajduje max
  def l_max(self):
    pmax = self.head
    if self.head:
      p = self.head.next
      while p:
        if p.data > pmax.data:
          pmax = p
        p = p.next
    return pmax

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wykorzystuje obiekt listy dwukierunkowej, w którym dodaliśmy metodę l_max( ) oraz zmodyfikowaliśmy nieco metodę l_printl( ). Tworzona jest lista 30 przypadkowych znaków od A do z. Następnie na liście wyszukiwany jest pierwszy element zawierający znak o najwyższym kodzie ASCII. Znaleziony znak zostaje otoczony przy pomocy znaków > i <.
Pascal
// Wyszukiwanie największego elementu
// Data: 18.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

program dlist_max;

// Definicje typów
//----------------

type

 PdlistEl = ^dlistEl; // wskaźnik do elementów listy

 // Element listy
 //--------------
 dlistEl = record
  next : PdlistEl; // następnik
  prev : PdlistEl; // poprzednik
  data : char;
 end;


// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
 dlistVar = object
  public
   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy
   count : cardinal; // licznik elementów

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  l_print;
   procedure  l_push_front(v : char);
   procedure  l_push_back(v : char);
   procedure  l_insert_before(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  l_insert_after(e : PdlistEl; v : char);
   procedure  l_remove(e : PdlistEl);
   procedure  l_pop_front;
   procedure  l_pop_back;
   function  l_max : PdlistEl;
 end;

//---------------------------------------------
// Definicje metod obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
constructor dlistVar.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
 count := 0;
end;

// Usuwa elementy listy
//---------------------
destructor dlistVar.destroy;
begin
 while count > 0 do l_pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlistVar.l_print;
var
 p : PdlistEl;
begin
 write(count:3,' : ');
 p := head;
 while p <> NIL do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
procedure dlistVar.l_push_front(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p); // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 inc(count);
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
procedure dlistVar.l_push_back(v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p); // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.next := nil;
 p^.prev := tail;
 tail  := p;
 inc (count);
 if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
 else head := p;
end;

// Procedura dodaje nowy element przed wybranym
//---------------------------------------------
procedure dlistVar.l_insert_before(e : PdlistEl;
                  v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = head then l_push_front(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e;
  p^.prev := e^.prev;
  inc(count);
  e^.prev^.next := p;
  e^.prev := p;
 end;
end;

// Procedura dodaje nowy element za wybranym
//------------------------------------------
procedure dlistVar.l_insert_after(e : PdlistEl;
                 v : char);
var
 p : PdlistEl;
begin
 if e = tail then l_push_back(v)
 else
 begin
  new(p);
  p^.data := v;
  p^.next := e^.next;
  p^.prev := e;
  inc(count);
  e^.next^.prev := p;
  e^.next := p;
 end;
end;

// Procedura usuwa wybrany element z listy
//----------------------------------------
procedure dlistVar.l_remove(e : PdlistEl);
begin
 dec(count);
 if e^.prev <> nil then e^.prev^.next := e^.next
 else head := e^.next;
 if e^.next <> nil then e^.next^.prev := e^.prev
 else tail := e^.prev;
 dispose(e);
end;

// Procedura usuwa element z początku listy
//-----------------------------------------
procedure dlistVar.l_pop_front;
begin
 if count > 0 then l_remove(head);
end;

// Procedura usuwa element z końca listy
//--------------------------------------
procedure dlistVar.l_pop_back;
begin
 if count > 0 then l_remove(tail);
end;

// Wyszukuje element o największej wartości
//-----------------------------------------
function dlistVar.l_max : PdlistEl;
var
 p, pmax : PdlistEl;
begin
 pmax := head;
 if head <> nil then
 begin
  p := head^.next;
  while p <> nil do
  begin
   if p^.data > pmax^.data then pmax := p;
   p := p^.next;
  end;
 end;
 l_max := pmax;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var

 L : dlistVar;
 p : PdlistEl;
 i : integer;

begin
 Randomize;
 L.init;
 for i := 1 to 30 do
  L.l_push_back(char(65+random(58)));
 L.l_print;
 p := L.l_max;
 L.l_insert_before(p,'>');
 L.l_insert_after(p,'<');
 L.l_print;
 L.destroy;
end.
C++
// Wyszukiwanie największego elementu
// Data: 18.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;  // następnik
 dlistEl * prev;  // poprzednik
 char data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlistVar
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy
  unsigned count; // licznik elementów

  dlistVar(); // konstruktor
  ~dlistVar(); // destruktor
  void l_print();
  void l_push_front(char v);
  void l_push_back(char v);
  void l_insert_before(dlistEl * e,
             char v);
  void l_insert_after(dlistEl * e,
            char v);
  void l_remove(dlistEl * e);
  void l_pop_front();
  void l_pop_back();
  dlistEl * l_max();
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlistVar::dlistVar()
{
 head = tail = NULL;
 count = 0;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlistVar::~dlistVar()
{
 while(count) l_pop_front();
}

// Wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlistVar::l_print()
{
 dlistEl * p;

 cout << setw(3) << count << ": ";
 p = head;
 while(p)
 {
  cout << p->data;
  p = p->next;
 }
 cout << endl;
}

// Dodaje nowy element na początek listy
//------------------------------------------------
void dlistVar::l_push_front(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 count++;
 if(p->next) p->next->prev = p;
 else tail = p;
}

// Dodaje nowy element na koniec listy
//----------------------------------------------
void dlistVar::l_push_back(char v)
{
 dlistEl * p;

 p = new dlistEl;
 p->data = v;
 p->next = NULL;
 p->prev = tail;
 tail = p;
 count++;
 if(p->prev) p->prev->next = p;
 else head = p;
}

// Dodaje nowy element przed wybranym
//-----------------------------------
void dlistVar::l_insert_before(dlistEl * e,
                char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == head) l_push_front(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e;
  p->prev = e->prev;
  count++;
  e->prev->next = p;
  e->prev = p;
 }
}

// Dodaje nowy element za wybranym
//--------------------------------
void dlistVar::l_insert_after(dlistEl * e,
               char v)
{
 dlistEl * p;

 if(e == tail) l_push_back(v);
 else
 {
  p = new dlistEl;
  p->data = v;
  p->next = e->next;
  p->prev = e;
  count++;
  e->next->prev = p;
  e->next = p;
 }
}

// Usuwa wybrany element z listy
//------------------------------
void dlistVar::l_remove(dlistEl * e)
{
 count--;
 if(e->prev) e->prev->next = e->next;
 else head = e->next;
 if(e->next) e->next->prev = e->prev;
 else tail = e->prev;
 delete e;
}

// Usuwa element z początku listy
//-------------------------------
void dlistVar::l_pop_front()
{
 if(count) l_remove(head);
}

// Usuwa element z końca listy
//----------------------------
void dlistVar::l_pop_back()
{
 if(count) l_remove(tail);
}

// Wyszukuje element o największej wartości
//-----------------------------------------
dlistEl * dlistVar::l_max()
{
 dlistEl * p, * pmax;
 pmax = head;
 if(head)
  for(p = head->next; p; p = p->next)
   if(p->data > pmax->data) pmax = p;
 return pmax;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlistVar L;
 dlistEl * p;
 int i;

 srand(time(NULL));
 for(i = 0; i < 30; i++)
  L.l_push_back(65+rand()%58);
 L.l_print();
 p = L.l_max();
 L.l_insert_before(p,'>');
 L.l_insert_after(p,'<');
 L.l_print();
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie największego elementu
' Data: 18.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy listy dwukierunkowej
'-----------------------------------
Type dlistVar
 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy
 count As UInteger  ' licznik elementów

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Sub l_push_front(v As String)
 Declare Sub l_push_back(v As String)
 Declare Sub l_insert_before(e As dlistEl Ptr,_
               v As String)
 Declare Sub l_insert_after(e As dlistEl Ptr,_
               v As String)
 Declare Sub l_remove(e As dlistEl Ptr)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Sub l_pop_back()
 Declare Function l_max() As dlistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlistVar
Dim p As dlistEl Ptr
Dim i As Integer

Randomize
For i = 1 To 30
 L.l_push_back(Chr(65+Int(Rnd()*58)))
Next
L.l_print()
p = L.l_max()
L.l_insert_before(p,">")
L.l_insert_after(p,"<")
L.l_print()
End

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlistVar()
 head = 0
 tail = 0
 count = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlistVar()
 While count > 0
 	 l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlistVar.l_print()
 Dim p As dlistEl Ptr

 Print Using "### : ";count;
 p = head
 while p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na początek listy
'------------------------------------------------
Sub dlistVar.l_push_front(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 count += 1
 If p->next Then
  p->next->prev = p
 Else
  tail = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element na koniec listy
'----------------------------------------------
Sub dlistVar.l_push_back(v As String)
 Dim p As dlistEl Ptr

 p = New dlistEl
 p->data = v
 p->next = 0
 p->prev = tail
 tail = p
 count += 1
 If p->prev Then
  p->prev->next = p
 Else
  head = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element przed wybranym
'---------------------------------------------
Sub dlistVar.l_insert_before(e As dlistEl Ptr,_
             v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = head Then
  l_push_front(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e
  p->prev = e->prev
  count += 1
  e->prev->next = p
  e->prev = p
 End If
End Sub

' Procedura dodaje nowy element za wybranym
'------------------------------------------
Sub dlistVar.l_insert_after(e As dlistEl Ptr,_
             v As String)

 Dim p As dlistEl Ptr

 If e = tail Then
  l_push_back(v)
 Else
  p = New dlistEl
  p->data = v
  p->next = e->next
  p->prev = e
  count += 1
  e->next->prev = p
  e->next = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa wybrany element z listy
'----------------------------------------
Sub dlistVar.l_remove(e As dlistEl Ptr)
 count -= 1
 If e->prev Then
  e->prev->next = e->next
 Else
  head = e->next
 End If
 If e->next Then
  e->next->prev = e->prev
 Else
  tail = e->prev
 End If
 Delete e
End Sub

' Procedura usuwa element z początku listy
'-----------------------------------------
Sub dlistVar.l_pop_front()
 If count > 0 Then l_remove(head)
End Sub

' Procedura usuwa element z końca listy
'--------------------------------------
Sub dlistVar.l_pop_back()
 If count > 0 Then l_remove(tail)
End Sub

' Wyszukuje element o największej wartości
'-----------------------------------------
Function dlistVar.l_max() As dlistEl Ptr
 Dim As dlistEl Ptr p,pmax
 pmax = head
 If head Then
  p = head->next
  While p
   If p->data > pmax->data Then pmax = p
   p = p->next
  Wend
 End If
 l_max = pmax
End Function
Python (dodatek)
# Wyszukiwanie największego elementu
# Data: 15.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------------

import random

# klasa elementu listy
#---------------------
class dlistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.prev = None
    self.data = data

# klasa listy dwukierunkowej
#---------------------------
class dlistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None
    self.tail = None
    self.count = 0

  # Destruktor
  def __del__(self):
    while self.count:
      self.l_pop_front()

  # Wyświetla zawartość listy
  def l_print(self):
    print("%3d: "% self.count,end="")
    p = self.head
    while p:
      print(p.data,end="")
      p = p.next
    print()

  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = dlistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p
    self.count += 1
    if p.next:
      p.next.prev = p
    else:
      self.tail = p

  # Dodaje nowy element na koniec
  def l_push_back(self,v):
    p = dlistEl(v)
    p.prev = self.tail
    self.tail = p
    self.count += 1
    if p.prev:
      p.prev.next = p
    else:
      self.head = p

  # Dodaje nowy element przed
  def l_insert_before(self,e,v):
    if e is self.head:
      self.l_push_front(v)
    else:
      p = dlistEl(v)
      p.next = e
      p.prev = e.prev
      self.count += 1
      e.prev.next = p
      e.prev = p

  # Dodaje nowy element za
  def l_insert_after(self,e,v):
    if e is self.tail:
      self.l_push_back(v)
    else:
      p = dlistEl(v)
      p.next = e.next
      p.prev = e
      self.count += 1
      e.next.prev = p
      e.next = p

  # Usuwa wybrany element
  def l_remove(self,e):
    self.count -= 1
    if e.prev:
      e.prev.next = e.next
    else:
      self.head = e.next
    if e.next:
      e.next.prev = e.prev
    else:
      self.tail = e.prev
    del e

  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    if self.count:
      self.l_remove(self.head)

  # Usuwa element z końca
  def l_pop_back(self):
    if self.count:
      self.l_remove(self.tail)

  # Wyszukuje element o największej wartości
  def l_max(self):
    pmax = self.head
    if self.head:
      p = self.head.next
      while p:
        if p.data > pmax.data:
          pmax = p
        p = p.next
    return pmax

#---------------
# Program główny
#---------------

L = dlistVar()
for i in range(30):
  L.l_push_back(chr(65+random.randrange(58)))
L.l_print()
p = L.l_max()
L.l_insert_before(p,'>')
L.l_insert_after(p,'<')
L.l_print()
Wynik:
 30 : zAUOF^iXCxfzK^uLS`rmW\nENJXykt
 32 : >z<AUOF^iXCxfzK^uLS`rmW\nENJXykt

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie

Zaproponuj podobny algorytm dla listy cyklicznej.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.