Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Liniowe przeszukiwanie listy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy znaleźć element listy, który zawiera określone dane.

Rozwiązanie dla listy niecyklicznej

Zadanie rozwiązujemy algorytmem wyszukiwania liniowego ( ang. linear search algorithm ). Przeglądamy kolejne elementy listy, aż napotkamy poszukiwany element lub koniec listy ( w przypadku listy cyklicznej – aż wrócimy z powrotem do punktu wejścia ). Zwracamy adres znalezionego elementu lub zero w przypadku nie odnalezienia poszukiwanego elementu.

Algorytm wyszukiwania liniowego na liście niecyklicznej

Wejście:

head  –  zawiera adres pierwszego elementu listy
v  – poszukiwana wartość

Wyjście:

adres elementu listy, który zawiera v  lub adres zerowy, jeśli lista takiego elementu nie posiada

Zmienne pomocnicze:

p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: p  ← head ustawiamy wskaźnik na pierwszy element listy
K02: Dopóki ( p  ≠ nil ) obrazek ( ( pdata  ) ≠ v  ),
wykonuj p  ← ( pnext  )
przeszukujemy listę aż do znalezienia v lub napotkania końca listy
K03: Zakończ z wynikiem p  

Pascal
function find_first ( head : PslistEl; v : char ) : PslistEl;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while( p <> nil ) and ( p^.data <> v ) do p := p^.next;
 find_first := p;
end;
C++
slistEl * find_first ( slistEl * head; char v )
{
 slistEl * p = head;
 while( p && p->data != v ) p = p->next;
 return p;
}
Basic
Function find_first ( head As slistEl Ptr, v As String ) As slistEl Ptr
 Dim p As slistEl Ptr = head
 while( p <> 0 ) AndAlso ( p->data <> v )
  p = p->next
 Wend
 find_first = p
End Function

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę jednokierunkową o długości 40 elementów. Na liście umieszcza przypadkowe znaki od A do G. Następnie kolejno wyszukuje wszystkie elementy zawierające A i zastępuje te dane znakiem kropki. Aby skrócić program, w obiekcie listy pozostawiliśmy tylko niezbędne metody.
Pascal
// Liniowe przeszukiwanie listy
// Data: 12.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

program linear_search;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front ( v : char );
   procedure  pop_front;
   function  find_first ( v : char ) : PslistEl;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write ( p^.data, ' ' );
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front ( v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose ( p );
 end;
end;

// Wyszukuje pierwszy element listy o danej zawartości
//----------------------------------------------------
function slist.find_first ( v : char ) : PslistEl;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while( p <> nil ) and ( p^.data <> v ) do p := p^.next;
 find_first := p;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slist;  // obiekt listy jednokierunkowej
 p : PslistEl; // do wskazywania elementów listy
 i : integer;

begin
 randomize; // inicjujemy generator liczb pseudolosowych
 L.init;  // inicjujemy obiekt

 // Tworzymy listę o 40 elementach. Kazdy element przechowuje
 // przypadkową literę od A do G

 for i := 1 to 40 do L.push_front ( char ( 65+random ( 7 ) ) );
 L.printl;

 // Na liście wyszukujemy literki A i zastępujemy je znakiem #

 repeat
  p := L.find_first ( 'A' );
  if p <> nil then
  begin
   p^.data := '.';
   L.printl;
  end;
 until p = nil;

 L.destroy;
end.
C++
// Liniowe przeszukiwanie listy
// Data: 12.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist( ); // konstruktor
  ~slist( ); // destruktor
  void printl( );
  void push_front ( char v );
  void pop_front( );
  slistEl * find_first ( char v );
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist( )
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist( )
{
 while( head ) pop_front( );
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl( )
{
 for( slistEl * p = head; p; p = p->next ) cout << p->data << " ";
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front ( char v )
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front( )
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if( p )
 {
  head = p->next;  // nowy początek
  delete p;     // usuń element z pamięci
 }
}

// Wyszukuje pierwszy element listy o danej zawartości
//----------------------------------------------------
slistEl * slist::find_first ( char v )
{
 slistEl * p = head;
 while( p && p->data != v ) p = p->next;
 return p;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slist L;   // obiekt listy jednokierunkowej
 slistEl * p; // do wskazywania elementów listy
 int i;

 srand ( time ( NULL ) ); // inicjujemy generator liczb pseudolosowych

 // Tworzymy listę o 40 elementach. Kazdy element przechowuje
 // przypadkową literę od A do G

 for( i = 0; i < 40; i++ ) L.push_front ( 65 + rand( ) % 7 );
 L.printl( );

 // Na liście wyszukujemy literki A i zastępujemy je znakiem #

 do
 {
  p = L.find_first ( 'A' );
  if( p )
  {
   p->data = '.';
   L.printl( );
  }
 } while( p );

 return 0;
}
Basic
' Liniowe przeszukiwanie listy
' Data: 12.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Sub printl( )
 Declare Sub push_front ( v As String )
 Declare Sub pop_front( )
 Declare Function find_first ( v As String ) As slistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slist    ' zawiera adres początku listy
Dim p As slistEl Ptr ' do wskazywania elementów listy 
Dim i As Integer

Randomize  ' inicjujemy generator liczb pseudolosowych

' Tworzymy listę o 40 elementach. Kazdy element przechowuje
' przypadkową literę od A do G

For i = 1 To 40
 L.push_front ( Chr ( 65 + Int ( Rnd * 7 ) ) )
Next
L.printl( )

' Na liście wyszukujemy literki A i zastępujemy je znakiem #

Do
 p = L.find_first ( "A" )
 If p Then
  p->data = "."
  L.printl( )
 End If
Loop Until p = 0
End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist( )
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist( )
 While head
  pop_front( )
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl( )
 Dim p As slistEl Ptr = head
 While p
  Print p->Data;" ";
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front ( v As String )
 Dim p As slistEl Ptr = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front( )
 Dim p As slistEl Ptr = head
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p    ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Wyszukuje pierwszy element listy o danej zawartości
'----------------------------------------------------
Function slist.find_first ( v As String ) As slistEl Ptr
 Dim p As slistEl Ptr = head
 while( p <> 0 ) AndAlso ( p->data <> v )
  p = p->next
 Wend
 find_first = p
End Function
Wynik:
D B G F B E F G A F F A G D A B B D G G C D D G B F C D C F F B C F D A F B B G

D B G F B E F G . F F A G D A B B D G G C D D G B F C D C F F B C F D A F B B G

D B G F B E F G . F F . G D A B B D G G C D D G B F C D C F F B C F D A F B B G

D B G F B E F G . F F . G D . B B D G G C D D G B F C D C F F B C F D A F B B G

D B G F B E F G . F F . G D . B B D G G C D D G B F C D C F F B C F D . F B B G
Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie dla listy cyklicznej

Algorytm wyszukiwania liniowego na liście cyklicznej

Wejście:

head  –  zawiera adres punktu wejścia
v  – poszukiwana wartość

Wyjście:

adres elementu listy, który zawiera daną o wartości v  lub adres zerowy, jeśli lista takiego elementu nie posiada

Zmienne pomocnicze:

p  –  wskazanie elementu listy

Lista kroków:

K01: p  ← head ustawiamy wskaźnik na pierwszy element listy
K02: Dopóki ( p  ≠ nil ) obrazek ( ( pdata  ) ≠ v  ),
wykonuj kroki K03...K04
przeszukujemy listę
K03:     p  ← ( pnext  ) przechodzimy do następnika
K04:     Jeśli p  = head,
    to p  ← nil
jeśli obiegliśmy całą listę, to zerujemy p, co spowoduje wyjście z pętli
K05: Zakończ z wynikiem p  

Pascal
function find_first ( head : PslistEl; v : char ) : PslistEl;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while( p <> nil ) and ( p^.data <> v ) do
 begin
  p := p^.next;
  if p = head then p := nil;
 end;
 find_first := p;
end;
C++
slistEl * find_first ( slistEl * head; char v )
{
 slistEl * p = head;
 while( p && p->data != v )
 {
  p = p->next;
  if( p == head ) p = NULL;
 }
 return p;
}
Basic
Function find_first ( head As slistEl Ptr, v As String ) As slistEl Ptr
 Dim p As slistEl Ptr = head
 while( p <> 0 ) AndAlso ( p->data <> v )
  p = p->next
  If p = head Then p = 0
 Wend
 find_first = p
End Function
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania

 1. Zaproponuj algorytm znajdowania następnego wystąpienia danej v  na liście.
 2. Zaproponuj algorytm wyszukiwania ostatniego wystąpienia danej v  na liście niecyklicznej.
 3. Zaproponuj algorytm wyszukiwania ostatniego wystąpienia danej v  na liście cyklicznej jednokierunkowej.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.