Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie przez wstawianie z wykorzystaniem listy jednokierunkowej

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Dane wejściowe należy posortować rosnąco, wykorzystując listę jednokierunkową. Do sortowania należy wykorzystać algorytm sortujący przez wstawianie.

Rozwiązanie

Sortowanie przez wstawianie ( ang. insertion sort ) jest algorytmem klasy O ( n 2 ). Zasada działania jest następująca:

Tworzymy pustą listę, która będzie przechowywała sortowane elementy.

Na liście umieszczamy dwóch strażników – pierwszy dowolny, drugi o wartości największej.

Odczytujemy z wejścia kolejne elementy. Na liście szukamy elementu, którego wartość jest większa lub równa wartości elementu odczytanego. Odczytany element wstawiamy przed element znaleziony.

Kontynuujemy odczyt elementów aż do wyczerpania danych.

Z listy wyprowadzamy na wyjście kolejno wszystkie elementy z pominięciem strażników.

Listę usuwamy z pamięci.

Algorytm sortowania przez wstawianie z wykorzystaniem listy jednokierunkowej

Wejście:

ciąg elementów do posortowania

Wyjście:

ciąg posortowanych rosnąco elementów

Zmienne pomocnicze:

L  –  wskaźnik pierwszego elementu listy jednokierunkowej
e, p  – wskaźniki elementów listy
v  – odczytana dana

Lista kroków:

K01: Twórz pustą listę L  
K02: Dodaj do L  dwóch strażników  
K03: Dopóki na wejściu są dane,
wykonuj kroki K04...K10
 
K04:     Czytaj v odczytujemy element z wejścia
K05:     p  ← L w p pierwszy strażnik
K06:     Dopóki v  > ( pnextdata  ),
    wykonuj p  ← ( pnext  )
szukamy na liście pierwszego elementu, który nie jest mniejszy od v
K07:     Twórz nowy element o adresie e v wstawiamy przed znaleziony element
K08: ( edata  ) ← v  
K09: ( enext  ) ← ( pnext  )  
K10: ( pnext  ) ← e  
K11: p  ← ( Lnext  ) wyprowadzamy zawartość listy pomijając strażników
K12 Dopóki ( pnext  ) ≠ nil,
wykonuj kroki K13...K14
 
K13:     Pisz ( pdata  )  
K14:     p  ← ( pnext  )  
K15: Usuń listę L  
K16: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ciąg liczb całkowitych ze standardowego wejścia. Pierwsza liczba określa ilość pozostałych liczb. Liczby są sortowane rosnąco i wyprowadzane na wyjście.

Przykładowe dane wejściowe:

25
-1 2 9 17 -3 15 4 6 -9 16 8 1 10 -2 3 12 20 14 18 -5 11 13 7 19 5
Pascal
// Sortowanie przez wstawianie z listą jednokierunkową
// Data: 21.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------

program listinsort;

type              // typ elementu listy jednokierunkowej
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : integer;
 end;

var
 L  : PslistEl;       // wskaźnik początku listy
 e, p : PslistEl;       // wskaźniki elementów listy
 n  : integer;       // liczba elementów do posortowania
 v  : integer;       // wartość elementu
 i  : integer;       // licznik elementów

begin
 new ( L );          // tworzymy pierwszego strażnika
 new ( L^.next );       // tworzymy drugiego strażnika
 L^.next^.next := nil;    // drugi strażnik jest ostatni na liście
 L^.next^.data := MAXINT;   // wartość drugiego strażnika

 read ( n );         // odczytujemy liczbę elementów

 for i := 1 to n do
 begin

  read ( v );        // czytamy element

  p := L;          // p ustawiamy na pierwszego strażnika

  while v > p^.next^.data do // szukamy miejsca wstawienia
   p := p^.next;

  new ( e );         // tworzymy nowy element

  e^.data := v;       // inicjujemy element
  e^.next := p^.next;

  p^.next := e;       // element wstawiamy do listy L

 end;

 p := L^.next;        // listę przesyłamy na wyjście

 while p^.next <> nil do
 begin
  write ( p^.data, ' ' );
  p := p^.next;
 end;

 writeln;

 while L <> nil do      // usuwamy listę z pamięci
 begin
  e := L;
  L := L^.next;
  dispose ( e );
 end;
end.
C++
// Sortowanie przez wstawianie z listą jednokierunkową
// Data: 21.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

struct slistEl        // typ elementu listy jednokierunkowej
{
 slistEl * next;
 int data;
};

int main( )
{
 slistEl * L;        // wskaźnik początku listy
 slistEl * e, * p;      // wskaźniki elementów listy
 int n;           // liczba elementów do posortowania
 int v;           // wartość elementu

 L = new slistEl;      // tworzymy pierwszego strażnika
 L->next = new slistEl;   // tworzymy drugiego strażnika
 L->next->next = NULL;    // drugi strażnik jest ostatni na liście
 L->next->data = 2147483647; // wartość drugiego strażnika

 cin >> n;          // odczytujemy liczbę elementów

 for( int i = 0; i < n; i++ )
 {
  cin >> v;         // czytamy element
               // szukamy miejsca wstawienia
  for( p = L; v > p->next->data; p = p->next ) ;

  e = new slistEl;     // tworzymy nowy element

  e->data = v;       // inicjujemy element
  e->next = p->next;

  p->next = e;       // element wstawiamy do listy L

 }
               // listę przesyłamy na wyjście
 for( p = L->next; p->next; p = p->next ) cout << p->data << " ";

 cout << endl;

 while( L )         // usuwamy listę z pamięci
 {
  e = L;
  L = L->next;
  delete e;
 }

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie przez wstawianie z listą jednokierunkową
' Data: 21.08.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------------

Type slistEl        ' typ elementu listy jednokierunkowej
 next As slistEl Ptr
 data As Integer
End Type

Dim L As slistEl Ptr    ' wskaźnik początku listy
Dim As slistEl Ptr e, p  ' wskaźniki elementów listy
Dim n As Integer      ' liczba elementów do posortowania
Dim v As Integer      ' wartość elementu
Dim i As Integer      ' licznik elementów

Open Cons For Input As #1

L = new slistEl      ' tworzymy pierwszego strażnika
L->next = new slistEl   ' tworzymy drugiego strażnika
L->next->next = 0     ' drugi strażnik jest ostatni na liście
L->next->data = 2147483647 ' wartość drugiego strażnika

Input #1, n        ' odczytujemy liczbę elementów

for i = 1 To n

 Input #1, v       ' czytamy element

 p = L          ' szukamy miejsca wstawienia
 
 While v > p->next->Data: p = p->Next: Wend 

 e = new slistEl     ' tworzymy nowy element

 e->data = v       ' inicjujemy element
 e->next = p->Next

 p->next = e       ' element wstawiamy do listy L

Next

Close #1

p = L->Next        ' listę przesyłamy na wyjście

While p->Next
 Print Using "& ";p->Data;
 p = p->Next
Wend

Print

While L          ' usuwamy listę z pamięci
 e = L
 L = L->Next
 Delete e
Wend

End
Wynik:
25
-1 2 9 17 -3 15 4 6 -9 16 8 1 10 -2 3 12 20 14 18 -5 11 13 7 19 5
-9 -5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.