Samoorganizujące się listy


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Listy
Podstawowe pojęcia dotyczące list
Reprezentacja list w pamięci komputera
Operacje na listach jednokierunkowych
Operacje na listach dwukierunkowych
Operacje na listach cyklicznych jednokierunkowych
Liniowe przeszukiwanie listy
Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem listy dwukierunkowej
Wyszukiwanie największego/najmniejszego elementu listy
Zliczanie elementów listy
Usuwanie z listy duplikatów
Odwracanie listy jednokierunkowej
Podział listy jednokierunkowej na dwie listy
Scalanie dwóch list posortowanych
Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
Sortowanie przez wstawianie z wykorzystaniem listy jednokierunkowej
Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
Samoorganizujące się listy
Haszowanie z wykorzystaniem list jednokierunkowych
Zbiory rozłączne – implementacja listowa
  Metoda przesuwania na początek listy
Metoda zliczania
Metoda przemieszczania
Zadanie

Problem

Zaprojektować listę, w której dostęp do elementów wyszukiwanych najczęściej jest najkrótszy.Tego typu lista nosi nazwę listy samoorganizującej się (ang. self organizing list). Samoorganizujące się listy posiadają wiele praktycznych zastosowań. Ich zaletą jest fakt, że czas dostępu do elementów często używanych jest niższy niż dla pozostałych elementów. Dzięki takie cesze listy samoorganizujące się mogą być bardziej efektywne dla niektórych algorytmów, np. dla baz danych. Przykładem jest lista odwiedzanych stron w przeglądarce. Gdy ją rozwiniemy, to na samym początku znajdą się najczęściej odwiedzane strony. W ten sposób szybko możemy przejść do ulubionej strony WWW. Podobnie działa lista skrótów do ostatnio używanych programów w menu Start w systemie Windows – na samej górze listy system umieszcza skróty do najczęściej uruchamianych aplikacji.

Z badań wynika, że 80% odczytów z listy dotyczy jedynie 20% jej elementów. Pozostałe są wykorzystywane rzadko. Istnieje kilka strategii rozwiązania tego problemu. Polegają one na takim uporządkowaniu listy, aby elementy wyszukiwane najczęściej znalazły się na jej początku. Dzięki temu algorytm przeszukujący listę natrafi na nie szybciej.

 

Metoda przesuwania na początek listy (ang. move-to-front method)

W metodzie tej każdy znaleziony element jest umieszczany na początku listy. Można ją w prosty sposób zaimplementować na listach jedno i dwukierunkowych. Nie wymaga dodatkowej pamięci. Szybko przebudowuje listę w miarę wyszukiwania w niej elementów, jednakże niektóre elementy mogą zostać ocenione zbyt wysoko przez tę metodę, tzn. element rzadko wykorzystywany może być przeniesiony do początku listy.

 

Algorytm wyszukiwania z przesuwaniem na początek listy

Wejście
L    zmienna obsługująca listę
v   poszukiwana wartość
Wyjście:

adres znalezionego elementu lub nil, jeśli elementu nie ma na liście. Znaleziony element jest umieszczany na początku listy.

Elementy pomocnicze:
p    wskaźnik elementów listy
Lista kroków:
K01: p L.head ; rozpoczynamy wyszukiwanie od pierwszego elementu listy
K02: Jeśli p = nil, to idź do K09 ; jeśli koniec listy, to kończymy
K03: Jeśli (pdata) ≠ v, to idź do K07 ; sprawdzamy, czy natrafiliśmy na poszukiwany element
K04: Odłącz element p od listy ; jeśli tak, to wyłączamy go z listy
K05: Wstaw element p na początek listy ; i umieszczamy go na początku listy
K06: Idź do K09 ; wychodzimy z pętli
K07: p ← (pnext) ; przechodzimy do następnego elementu na liście
K08: Idź do K02 ; i kontynuujemy pętlę
K09: Zakończ z wynikiem p  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy uporządkowaną listę dwukierunkową 10 liczb całkowitych od 0 do 9. Następnie dokonuje 20 wyszukiwań liczb losowych od 0 do 9. Po każdym wyszukaniu prezentuje zawartość listy – element wyszukiwany zawsze znajduje się na jej początku. W programie wykorzystujemy zmodyfikowany obiekt listy dwukierunkowej.

 

Lazarus
// Samoorganizujące się listy
// Przesuwanie na początek listy
// Data: 04.08.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program move_to_front;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PdlistEl = ^dlistEl;

 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego dlist
//---------------------------------

 dlist = object
  public

   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl;
   procedure  push_front(v : integer);
   procedure  pop_front;
   function  find(v : integer) : PdlistEl;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu dlist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor dlist.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor dlist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;


// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.printl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  if p = head then
   write('(',p^.data,')')
  else
   write(' ',p^.data,' ');
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure dlist.push_front(v : integer);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p);  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head := p;
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;


// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure dlist.pop_front;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  if head = nil then tail := nil
  else head^.prev := nil;
  dispose(p);
 end;
end;

// Funkcja wyszukuje element, a jeśli go znajdzie,
// to umieszcza go na początku listy. Zwraca
// adres znalezionego elementu lub nil
//------------------------------------------------

function dlist.find(v : integer) : PdlistEl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;          // rozpoczynamy od początku listy

 while p <> nil do      // w pętli przeszukujemy listę
 begin

  if p^.data = v then    // element znaleziony?
  begin
                // odłączamy element od listy

   if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p^.next
   else head := p^.next;
   if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p^.prev
   else tail := p^.prev;

                // umieszczamy go na początku listy
   p^.next := head;
   p^.prev := nil;
   head := p;
   if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
   else tail := p;

   break;          // opuszczamy pętlę

  end;

  p := p^.next;       // przechodzimy do następnego elementu
 end;             // kontynuujemy pętlę

 find := p;          // zwracamy wynik p
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L  : dlist;  // obiekt listy
 i,v : integer;

begin
 randomize;               // inicjujemy liczby pseudolosowe

 L.init;                 // inicjujemy obiekt

 for i := 9 downto 0 do L.push_front(i); // tworzymy listę

 for i := 1 to 20 do           // przeszukujemy listę
 begin
  v := random(10);           // losujemy element
  write(v,': ');            // wyświetlamy go
  L.find(v);              // szukamy elementu
  L.printl;               // wyświetlamy zawartość listy
 end;

 L.destroy;
end.
Code::Blocks
// Samoorganizujące się listy
// Przesuwanie na początek listy
// Data: 04.08.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;  // następnik
 dlistEl * prev;  // poprzednik
 int data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlist
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy

  dlist();     // konstruktor
  ~dlist();    // destruktor
  void printl();
  void push_front(int v);
  void pop_front();
  dlistEl * find(int v);
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlist::dlist()
{
 head = tail = NULL;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlist::~dlist()
{
 while(head) pop_front();
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlist::printl()
{
 for(dlistEl * p = head; p; p = p->next)
  if(p == head) cout << "(" << p->data << ")";
  else     cout << " " << p->data << " ";
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void dlist::push_front(int v)
{
 dlistEl * p = new dlistEl;  // tworzymy nowy element
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 if(p->next) p->next->prev = p; else tail = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void dlist::pop_front()
{
 if(dlistEl * p = head)
 {
  if(!(head = p->next)) tail = NULL; else head->prev = NULL;
  delete p;
 }
}

// Funkcja wyszukuje element, a jeśli go znajdzie,
// to umieszcza go na początku listy. Zwraca
// adres znalezionego elementu lub nil
//------------------------------------------------

dlistEl * dlist::find(int v)
{
 dlistEl * p;

 for(p = head; p; p = p->next) // w pętli przeszukujemy listę

  if(p->data == v)      // element znaleziony?
  {
   // odłączamy element od listy

   if(p->prev) p->prev->next = p->next; else head = p->next;
   if(p->next) p->next->prev = p->prev; else tail = p->prev;

   // umieszczamy go na początku listy

   p->next = head;
   p->prev = NULL;
   head = p;
   if(p->next) p->next->prev = p; else tail = p;

   break;          // opuszczamy pętlę

  }

 return p;          // zwracamy wynik p
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlist L;  // obiekt listy
 int i,v;

 srand(time(NULL));            // inicjujemy liczby pseudolosowe

 for(i = 9; i >= 0; i--) L.push_front(i); // tworzymy listę

 for(i = 0; i < 20; i++)         // przeszukujemy listę
 {
  v = rand() % 10;            // losujemy element
  cout << v << ": ";          // wyświetlamy go
  L.find(v);               // szukamy elementu
  L.printl();              // wyświetlamy zawartość listy
 }
 return 0;
}
Free Basic
' Samoorganizujące się listy
' Przesuwanie na początek listy
' Data: 04.08.2012
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As Integer
End Type

' Definicja obiektu listy dwukierunkowej
'---------------------------------------
Type dlist

 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Sub push_front(v As Integer)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Function find(v As Integer) As dlistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlist
Dim As Integer i,v

Randomize                 ' inicjujemy liczby pseudolosowe

For i = 9 To 0 Step -1
 L.push_front(i)             ' tworzymy listę
Next

For i = 1 To 20              ' przeszukujemy listę
 v = Int(Rnd()* 10)            ' losujemy element
 Print Using "#: ";v;          ' wyświetlamy go
 L.find(v)                ' szukamy elementu
 L.printl()                ' wyświetlamy zawartość listy
Next
End

'------------------------------------
' Metody obiektu listy dwukierunkowej
'------------------------------------

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlist()
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlist()
 While head
 	 pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.printl()

 Dim p As dlistEl Ptr
 p = head
 While p
  If p = head Then
  	Print Using "(#)";p->data;
  Else
   Print Using " # ";p->data;
  End If
  p = p->Next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub dlist.push_front(v As Integer)
 Dim p As dlistEl Ptr
 p = new dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 If p->Next Then
 	 p->next->prev = p
 Else
 	 tail = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub dlist.pop_front()
 Dim p As dlistEl Ptr
 p = head
 If p Then
 	 head = p->Next
  If head = 0 Then
  	tail = 0
  Else
  	head->prev = 0
  End If
  Delete p
 End If
End Sub

' Funkcja wyszukuje element, a jeśli go znajdzie,
' to umieszcza go na początku listy. Zwraca
' adres znalezionego elementu lub nil
'------------------------------------------------

Function dlist.find(v As integer) As dlistEl Ptr

 Dim p As dlistEl Ptr
 p = head
 While p             ' w pętli przeszukujemy listę

  If p->data = v Then      ' element znaleziony?
  
   ' odłączamy element od listy

   If p->prev Then
    p->prev->next = p->next
   Else
    head = p->Next
   End If
   
   If p->next Then
    p->next->prev = p->prev
   Else
    tail = p->prev
   End If

   ' umieszczamy go na początku listy

   p->next = head
   p->prev = 0
   head = p
   if p->Next Then
    p->next->prev = p
   Else
    tail = p
   End If

   Exit While        ' opuszczamy pętlę

  End If
  
  p = p->Next        ' idziemy do następnego elementu
  
 Wend

 find = p           ' zwracamy wynik p
End function
Wynik
4:  (4) 0  1  2  3  5  6  7  8  9
6:  (6) 4  0  1  2  3  5  7  8  9
7:  (7) 6  4  0  1  2  3  5  8  9
5:  (5) 7  6  4  0  1  2  3  8  9
0:  (0) 5  7  6  4  1  2  3  8  9
6:  (6) 0  5  7  4  1  2  3  8  9
7:  (7) 6  0  5  4  1  2  3  8  9
7:  (7) 6  0  5  4  1  2  3  8  9
2:  (2) 7  6  0  5  4  1  3  8  9
0:  (0) 2  7  6  5  4  1  3  8  9
4:  (4) 0  2  7  6  5  1  3  8  9
5:  (5) 4  0  2  7  6  1  3  8  9
5:  (5) 4  0  2  7  6  1  3  8  9
6:  (6) 5  4  0  2  7  1  3  8  9
4:  (4) 6  5  0  2  7  1  3  8  9
5:  (5) 4  6  0  2  7  1  3  8  9
0:  (0) 5  4  6  2  7  1  3  8  9
6:  (6) 0  5  4  2  7  1  3  8  9
8:  (8) 6  0  5  4  2  7  1  3  9
8:  (8) 6  0  5  4  2  7  1  3  9

 

Metoda zliczania (ang. count method)

W tej metodzie każdy element listy posiada dodatkowe pole licznika. Po znalezieniu elementu jego licznik zostaje zwiększony, a następnie lista zostaje uporządkowana względem malejącej wartości liczników. W ten sposób elementy wykorzystywane najczęściej zajmują początkowe pozycje listy. Ta metoda jest lepsza od poprzedniej, ponieważ rozkład elementów lepiej odpowiada częstości ich wykorzystywania. Wadą jest zwiększone zapotrzebowanie na pamięć, ponieważ musimy z każdym elementem dodatkowo przechowywać jego licznik. Musimy również pamiętać, że liczniki posiadają górny zakres, np. 4 miliardów. Jeśli program przekroczy tę wartość, to liczniki się przewiną i element najczęściej używany trafi na koniec listy (w takim przypadku można zastosować różne strategie normalizacyjne – np. umawiamy się, że jeśli wartość licznika przekroczy, powiedzmy, 4 miliardy, to wszystkie liczniki zmniejszamy o 2 miliardy, a te, które po zmniejszeniu mają stan ujemny, zerujemy – pozwoli to zachować względną kolejność elementów na liście).

Metoda wymaga nowego typu elementów:

 

Lazarus Code::Blocks Free Basic
type
 PdlistEl = ^dlistEl;
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  count : Cardinal
  data : typ_danych;
 end;
struct dlistEl
{
 dlistEl * next, * prev;
 unsigned int count;
 typ_danych data;
};
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr
 prev As dlistEl Ptr
 count As UInteger
 data As typ_danych
End Type

 

Algorytm wyszukiwania ze zliczaniem znalezionych elementów i sortowaniem listy

Wejście
L    zmienna obsługująca listę
v   poszukiwana wartość
Wyjście:

adres znalezionego elementu lub nil, jeśli elementu nie ma na liście. Lista zostaje posortowana wg częstości wykorzystywania jej elementów.

Elementy pomocnicze:
p, r    wskaźniki elementów listy
Lista kroków:
K01: p L.head ; rozpoczynamy wyszukiwanie od pierwszego elementu listy
K02: Jeśli p = nil, to idź do K14 ; jeśli koniec listy, to kończymy
K03: Jeśli (pdata) ≠ v, to idź do K09 ; element znaleziony?
K04: (pcount) ← (pcount) + 1 ; zwiększamy licznik użycia
K05: r ← (pprev) ; zapamiętaj poprzedni element w r
K06: Odłącz element p od listy  
K07: Jeśli r = nil, idź do K11 ; jeśli brak poprzednika, to p jest pierwszym elementem
K08: Jeśli (rcount) > (pcount), to idź do K13 ; szukamy bardziej częstego elementu poprzedzającego
K09: r ← (rprev) ; cofamy się wstecz o jeden element
K10: Idź do K07 ; i kontynuujemy wyszukiwanie
K11: Wstaw p na początek listy  
K12 Idź do K14  
K13: Wstaw p za r  
K14: Zakończ z wynikiem p  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy uporządkowaną listę dwukierunkową 10 liczb całkowitych od 0 do 9. Następnie dokonuje 1000 wyszukiwań liczb losowych od 0 do 9. Na końcu wypisuje zawartość listy wraz ze stanem licznika każdego elementu. W programie wykorzystujemy zmodyfikowany obiekt listy dwukierunkowej.

 

Lazarus
// Samoorganizujące się listy
// Zliczanie z sortowaniem
// Data: 04.08.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program count_use;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PdlistEl = ^dlistEl;

 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  count : Cardinal;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego dlist
//---------------------------------

 dlist = object
  public

   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure printl;
   procedure push_front(v : integer);
   procedure pop_front;
   function find(v : integer) : PdlistEl;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu dlist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor dlist.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor dlist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;


// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.printl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  writeln(p^.data,' : ',p^.count:4);
  p := p^.next;
 end;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure dlist.push_front(v : integer);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p);  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.count := 0;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head   := p;
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;


// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure dlist.pop_front;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  if head = nil then tail := nil
  else head^.prev := nil;
  dispose(p);
 end;
end;

// Funkcja wyszukuje element, zwiększa jego licznik
// i umieszcza na takim miejscu listy, że poprzednik
// posiada licznik większy
//------------------------------------------------

function dlist.find(v : integer) : PdlistEl;
var
 p,r : PdlistEl;
begin
 p := head;         // rozpoczynamy od początku listy

 while p <> nil do      // w pętli przeszukujemy listę
 begin

  if p^.data = v then    // element znaleziony?
  begin

   inc(p^.count);     // zwiększamy licznik użycia

   r := p^.prev;      // w r zapamiętujemy poprzedni element

               // odłączamy element od listy

   if r <> nil then r^.next := p^.next
   else head := p^.next;

   if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p^.prev
   else tail := p^.prev;

   while true do
   begin

    if r = nil then
    begin         // umieszczamy go na początku listy
     p^.next := head;
     p^.prev := nil;
     head := p;
     if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
     else tail := p;

     Exit(p);      // wychodzimy z funkcji
    end;

    if r^.count > p^.count then
    begin         // umieszczamy go za r
     p^.next := r^.next;
     r^.next := p;
     p^.prev := r;
     if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
     else tail := p;

     Exit(p);      // wychodzimy z funkcji
    end;

    r := r^.prev;     // idziemy do poprzedniego elementu

   end;

  end;

  p := p^.next;       // przechodzimy do następnego elementu
 end;            // kontynuujemy pętlę

 find := p;         // zwracamy wynik p
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : dlist;  // obiekt listy
 i : integer;

begin
 randomize;               // inicjujemy liczby pseudolosowe

 L.init;                 // inicjujemy obiekt

 for i := 9 downto 0 do L.push_front(i); // tworzymy listę

 for i := 1 to 1000 do          // przeszukujemy listę 1000 razy
  L.find(random(10));          // szukamy elementów od 0 do 9

 L.printl;                // wyświetlamy wyniki
 L.destroy;
end.
Code::Blocks
// Samoorganizujące się listy
// Zliczanie z sortowaniem
// Data: 04.08.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;   // następnik
 dlistEl * prev;   // poprzednik
 unsigned int count; // licznik
 int data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlist
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy

  dlist();     // konstruktor
  ~dlist();    // destruktor
  void printl();
  void push_front(int v);
  void pop_front();
  dlistEl * find(int v);
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlist::dlist()
{
 head = tail = NULL;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlist::~dlist()
{
 while(head) pop_front();
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlist::printl()
{
 for(dlistEl * p = head; p; p = p->next)
  cout << p->data << ": " << setw(4) << p->count << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void dlist::push_front(int v)
{
 dlistEl * p = new dlistEl;  // tworzymy nowy element
 p->data = v;
 p->count = 0;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 if(p->next) p->next->prev = p; else tail = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void dlist::pop_front()
{
 if(dlistEl * p = head)
 {
  if(!(head = p->next)) tail = NULL; else head->prev = NULL;
  delete p;
 }
}

// Funkcja wyszukuje element, zwiększa jego licznik
// i umieszcza na takim miejscu listy, że poprzednik
// posiada licznik większy
//------------------------------------------------

dlistEl * dlist::find(int v)
{
 dlistEl *p, *r;

 for(p = head; p; p = p->next) // w pętli przeszukujemy listę

  if(p->data == v)       // element znaleziony?
  {
   p->count++;        // zwiększamy licznik użycia

   r = p->prev;        // w r zapamiętujemy poprzedni element

   // odłączamy element od listy

   if(r)    r->next = p->next;    else head = p->next;
   if(p->next) p->next->prev = p->prev; else tail = p->prev;

   while(true)
   {
    if(!r)
    { // umieszczamy go na początku listy
     p->next = head;
     p->prev = NULL;
     head = p;
     if(p->next) p->next->prev = p; else tail = p;

     return p;      // wychodzimy z funkcji
    }

    if(r->count > p->count)
    { // umieszczamy go za r
     p->next = r->next;
     r->next = p;
     p->prev = r;
     if(p->next) p->next->prev = p; else tail = p;

     return p;      // wychodzimy z funkcji
    }

    r = r->prev;     // idziemy do poprzedniego elementu
   }
  }

 return p;         // zwracamy wynik p
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlist L;  // obiekt listy
 int i;

 srand(time(NULL));            // inicjujemy liczby pseudolosowe

 for(i = 9; i >= 0; i--) L.push_front(i); // tworzymy listę

 for(i = 0; i < 1000; i++)        // przeszukujemy listę 1000 razy
  L.find(rand() % 10);

 L.printl();               // wyświetlamy zawartość listy

 return 0;
}
Free Basic
' Samoorganizujące się listy
' Zliczanie z sortowaniem
' Data: 04.08.2012
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 count As UInteger   ' licznik
 data As Integer
End Type

' Definicja obiektu listy dwukierunkowej
'---------------------------------------
Type dlist

 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Sub push_front(v As Integer)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Function find(v As Integer) As dlistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlist
Dim As Integer i

Randomize                 ' inicjujemy liczby pseudolosowe

For i = 9 To 0 Step -1
 L.push_front(i)             ' tworzymy listę
Next

For i = 1 To 1000             ' przeszukujemy listę 1000
 L.find(Int(Rnd()* 10))          ' szukamy elementów od 0 do 9
Next

L.printl()                 ' wyświetlamy zawartość listy

End

'------------------------------------
' Metody obiektu listy dwukierunkowej
'------------------------------------

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlist()
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlist()
 While head
 	 pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.printl()

 Dim p As dlistEl Ptr
 p = head
 While p
  Print Using "#: ####";p->Data,p->count
  p = p->Next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub dlist.push_front(v As Integer)
 Dim p As dlistEl Ptr
 p = new dlistEl
 p->data = v
 p->count = 0
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 If p->Next Then
 	 p->next->prev = p
 Else
 	 tail = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub dlist.pop_front()
 Dim p As dlistEl Ptr
 p = head
 If p Then
 	 head = p->Next
  If head = 0 Then
  	tail = 0
  Else
  	head->prev = 0
  End If
  Delete p
 End If
End Sub

' Funkcja wyszukuje element, zwiększa jego licznik
' i umieszcza na takim miejscu listy, że poprzednik
' posiada licznik większy
'------------------------------------------------
Function dlist.find(v As integer) As dlistEl Ptr

 Dim As dlistEl Ptr p, r
 
 p = head
 
 While p            ' w pętli przeszukujemy listę

  if p->data = v Then     ' element znaleziony?
  
   p->count += 1       ' zwiększamy licznik użycia

   r = p->prev        ' w r zapamiętujemy poprzedni element

   ' odłączamy element od listy

   if r then
    r->next = p->next
   else
    head = p->Next
   End If
   
   if p->Next Then
    p->next->prev = p->prev
   else
    tail = p->prev
   End If

   While 1
    if r = 0 Then
     ' umieszczamy go na początku listy
     p->next = head
     p->prev = 0
     head = p
     If p->Next Then
      p->next->prev = p
     else
      tail = p
     End If

     return p       ' wychodzimy z funkcji
    End If

    if r->count > p->count Then
     ' umieszczamy go za r
     p->next = r->Next
     r->next = p
     p->prev = r
     if p->next Then
      p->next->prev = p
     else
      tail = p
     End If

     return p       ' wychodzimy z funkcji
    
    End If

    r = r->prev     ' idziemy do poprzedniego elementu
   
   Wend
  
  End If
  
  p = p->Next
  
 Wend

 return p          ' zwracamy wynik p

End function
Wynik
8 :  113
5 :  111
7 :  105
9 :  103
0 :  102
3 :   99
2 :   98
4 :   96
6 :   91
1 :   82

 

Metoda przemieszczania (ang. transpose method)

W metodzie przemieszczania znaleziony element zostaje wymieniony z elementem go poprzedzającym. W efekcie elementy często używane ciągle są przemieszczane w kierunku początku listy. Zaletą tej metody jest brak konieczności utrzymywania liczników, z drugiej strony elementy znajdujące się początkowo daleko na liście będą wymagały wielu operacji przemieszczenia, zanim znajdą się na początku listy.

 

Algorytm wyszukiwania z przemieszczaniem elementów

Wejście
L    zmienna obsługująca listę
v   poszukiwana wartość
Wyjście:

adres znalezionego elementu lub nil, jeśli elementu nie ma na liście. Znaleziony element zostaje przemieszczony na liście o jedną pozycję w kierunku jej początku.

Elementy pomocnicze:
p    wskaźnik elementów listy
Lista kroków:
K01: pL.head ; przeszukiwanie rozpoczynamy od pierwszego elementu na liście
K02: Jeśli p = nil, to idź do K09  
K03: Jeśli (pdata) ≠ v, to idź do K07 ; sprawdzamy, czy p wskazuje poszukiwany element
K04: Odłącz p od listy ; jeśli tak, to zamieniamy go z poprzedzającym
K05: Wstaw p przed jego poprzednik  
K06: Idź do K09  
K07: p ← (pnext) ; przechodzimy do następnego elementu
K08: Idź do K02 ; i kontynuujemy pętlę
K09: Zakończ z wynikiem p  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy uporządkowaną listę dwukierunkową 10 liczb całkowitych od 0 do 9. Następnie dokonuje 40 wyszukiwań liczb losowych od 0 do 9, wypisując za każdym razem stan listy. W programie wykorzystujemy zmodyfikowany obiekt listy dwukierunkowej.

 

Lazarus
// Samoorganizujące się listy
// Wyszukiwanie z przemieszczaniem
// Data: 04.08.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program transpose;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PdlistEl = ^dlistEl;

 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego dlist
//---------------------------------

 dlist = object
  public

   head : PdlistEl; // początek listy
   tail : PdlistEl; // koniec listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  printl(v : integer);
   procedure  push_front(v : integer);
   procedure  pop_front;
   function  find(v : integer) : PdlistEl;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu dlist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor dlist.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor dlist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure dlist.printl(v : integer);
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  if p^.data = v then write('(',p^.data,')') else write(' ',p^.data,' ');
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure dlist.push_front(v : integer);
var
 p : PdlistEl;
begin
 new(p);  // tworzymy nowy element
 p^.data := v;
 p^.prev := nil;
 p^.next := head;
 head   := p;
 if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p
 else tail := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure dlist.pop_front;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  if head = nil then tail := nil
  else head^.prev := nil;
  dispose(p);
 end;
end;

// Funkcja wyszukuje element i zamienia go z poprzednikiem
//--------------------------------------------------------

function dlist.find(v : integer) : PdlistEl;
var
 p : PdlistEl;
begin
 p := head;          // rozpoczynamy od początku listy

 while p <> nil do      // w pętli przeszukujemy listę
 begin

  if p^.data = v then    // element znaleziony?
  begin
                // odłączamy element od listy

   if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p^.next
   else break;

   if p^.next <> nil then p^.next^.prev := p^.prev
   else tail := p^.prev;

                // umieszczamy go przed poprzednikiem
   p^.next := p^.prev;
   p^.prev := p^.next^.prev;
   p^.next^.prev := p;
   if p^.prev <> nil then p^.prev^.next := p
   else head := p;

   break;

  end;

  p := p^.next;       // przechodzimy do następnego elementu
 end;             // kontynuujemy pętlę

 find := p;          // zwracamy wynik p
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : dlist;  // obiekt listy
 i,v : integer;

begin
 Randomize;               // inicjujemy liczby pseudolosowe

 L.init;                 // inicjujemy obiekt

 for i := 9 downto 0 do L.push_front(i); // tworzymy listę


 write('  '); L.printl(10);      // lista początkowa

 for i := 1 to 40 do           // 40 razy wyszukujemy element
 begin
  v := random(10);           // losujemy elemeny 0...9
  write(v,': ');            // wyświetlamy wylosowany element
  L.find(v);              // wyszukujemy element
  L.printl(v);             // wyświetlamy listę
 end;

 L.destroy;
end.
Code::Blocks
// Samoorganizujące się listy
// Wyszukiwanie z przemieszczaniem
// Data: 04.08.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Element listy
//--------------
struct dlistEl
{
 dlistEl * next;   // następnik
 dlistEl * prev;   // poprzednik
 int data;
};

// Definicja obiektu listy dwukierunkowej
//---------------------------------------
class dlist
{
 public:
  dlistEl * head; // początek listy
  dlistEl * tail; // koniec listy

  dlist();     // konstruktor
  ~dlist();    // destruktor
  void printl(int v);
  void push_front(int v);
  void pop_front();
  dlistEl * find(int v);
};

//------------------------------------
// Metody obiektu listy dwukierunkowej
//------------------------------------

// Inicjuje pola zmiennej listy
//-----------------------------
dlist::dlist()
{
 head = tail = NULL;
}

// Usuwa listę z pamięci
//----------------------
dlist::~dlist()
{
 while(head) pop_front();
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void dlist::printl(int v)
{
 for(dlistEl * p = head; p; p = p->next)
  if(p->data == v) cout << "(" << p->data << ")";
  else       cout << " " << p->data << " ";
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void dlist::push_front(int v)
{
 dlistEl * p = new dlistEl;  // tworzymy nowy element
 p->data = v;
 p->prev = NULL;
 p->next = head;
 head = p;
 if(p->next) p->next->prev = p; else tail = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void dlist::pop_front()
{
 if(dlistEl * p = head)
 {
  if(!(head = p->next)) tail = NULL; else head->prev = NULL;
  delete p;
 }
}

// Funkcja wyszukuje element i zamienia go z poprzednikiem
//--------------------------------------------------------

dlistEl * dlist::find(int v)
{
 dlistEl *p;

 for(p = head; p; p = p->next) // w pętli przeszukujemy listę

  if(p->data == v)       // element znaleziony?
  {

   // odłączamy element od listy

   if(p->prev) p->prev->next = p->next;
   else break;

   if(p->next) p->next->prev = p->prev;
   else tail = p->prev;

                // umieszczamy go przed poprzednikiem
   p->next = p->prev;
   p->prev = p->next->prev;
   p->next->prev = p;
   if(p->prev) p->prev->next = p;
   else head = p;

   break;
  }

 return p;          // zwracamy wynik p
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 dlist L;  // obiekt listy
 int i,v;

 srand(time(NULL));            // inicjujemy liczby pseudolosowe

 for(i = 9; i >= 0; i--) L.push_front(i); // tworzymy listę

 cout << "  "; L.printl(10);      // lista początkowa

 for(i = 0; i < 40; i++)         // 40 razy wyszukujemy element
 {
  v = rand() % 10;            // losujemy elemeny 0...9
  cout << v << ": ";          // wyświetlamy wylosowany element
  L.find(v);               // wyszukujemy element
  L.printl(v);              // wyświetlamy listę
 }

 return 0;
}
Free Basic
' Samoorganizujące się listy
' Wyszukiwanie z przemieszczaniem
' Data: 04.08.2012
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Element listy
'--------------
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr  ' następnik
 prev As dlistEl Ptr  ' poprzednik
 data As Integer
End Type

' Definicja obiektu listy dwukierunkowej
'---------------------------------------
Type dlist

 head As dlistEl Ptr ' początek listy
 tail As dlistEl Ptr ' koniec listy

 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl(v As Integer)
 Declare Sub push_front(v As Integer)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Function find(v As Integer) As dlistEl Ptr
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As dlist
Dim As Integer i,v

Randomize                 ' inicjujemy liczby pseudolosowe

For i = 9 To 0 Step -1
 L.push_front(i)             ' tworzymy listę
Next

Print "  ";: L.printl(10)        ' lista początkowa

For i = 1 to 40              ' 40 razy wyszukujemy element
 v = Int(Rnd() * 10)           ' losujemy elemeny 0...9
 Print Using "#: ";v;          ' wyświetlamy wylosowany element
 L.find(v)                ' wyszukujemy element
 L.printl(v)               ' wyświetlamy listę
Next
End

'------------------------------------
' Metody obiektu listy dwukierunkowej
'------------------------------------

' Konstruktor listy
'------------------
Constructor dlist()
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Usuwa listę z pamięci
Destructor dlist()
 While head
 	 pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub dlist.printl(v As Integer)

 Dim p As dlistEl Ptr
 p = head
 While p
  if p->data = v Then
  	Print Using "(#)";p->data;
  Else
  	Print Using " # ";p->data;
  End If
  p = p->Next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub dlist.push_front(v As Integer)
 Dim p As dlistEl Ptr
 p = new dlistEl
 p->data = v
 p->prev = 0
 p->next = head
 head = p
 If p->Next Then
 	 p->next->prev = p
 Else
 	 tail = p
 End If
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub dlist.pop_front()
 Dim p As dlistEl Ptr
 p = head
 If p Then
 	 head = p->Next
  If head = 0 Then
  	tail = 0
  Else
  	head->prev = 0
  End If
  Delete p
 End If
End Sub

' Funkcja wyszukuje element i zamienia go z poprzednikiem
'--------------------------------------------------------
Function dlist.find(v As integer) As dlistEl Ptr

 Dim As dlistEl Ptr p
 
 p = head
 
 While p            ' w pętli przeszukujemy listę

  if p->data = v Then     ' element znaleziony?

   ' odłączamy element od listy
   
   if p->prev Then
    p->prev->next = p->Next
   Else
    Exit While
   End If

   if p->next then
    p->next->prev = p->prev
   Else
    tail = p->prev
   End If

   ' umieszczamy go przed poprzednikiem
   
   p->next = p->prev
   p->prev = p->next->prev
   p->next->prev = p
   if p->prev then
    p->prev->Next = p
   Else
   	head = p
   End If
   
   Exit While
  
  End If
  
  p = p->Next
  
 Wend

 return p          ' zwracamy wynik p

End function
Wynik
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
3:   0  1 (3) 2  4  5  6  7  8  9
5:   0  1  3  2 (5) 4  6  7  8  9
5:   0  1  3 (5) 2  4  6  7  8  9
8:   0  1  3  5  2  4  6 (8) 7  9
0:  (0) 1  3  5  2  4  6  8  7  9
4:   0  1  3  5 (4) 2  6  8  7  9
4:   0  1  3 (4) 5  2  6  8  7  9
0:  (0) 1  3  4  5  2  6  8  7  9
8:   0  1  3  4  5  2 (8) 6  7  9
3:   0 (3) 1  4  5  2  8  6  7  9
8:   0  3  1  4  5 (8) 2  6  7  9
4:   0  3 (4) 1  5  8  2  6  7  9
5:   0  3  4 (5) 1  8  2  6  7  9
5:   0  3 (5) 4  1  8  2  6  7  9
3:  (3) 0  5  4  1  8  2  6  7  9
6:   3  0  5  4  1  8 (6) 2  7  9
3:  (3) 0  5  4  1  8  6  2  7  9
2:   3  0  5  4  1  8 (2) 6  7  9
5:   3 (5) 0  4  1  8  2  6  7  9
2:   3  5  0  4  1 (2) 8  6  7  9
1:   3  5  0 (1) 4  2  8  6  7  9
6:   3  5  0  1  4  2 (6) 8  7  9
4:   3  5  0 (4) 1  2  6  8  7  9
2:   3  5  0  4 (2) 1  6  8  7  9
2:   3  5  0 (2) 4  1  6  8  7  9
1:   3  5  0  2 (1) 4  6  8  7  9
1:   3  5  0 (1) 2  4  6  8  7  9
6:   3  5  0  1  2 (6) 4  8  7  9
2:   3  5  0 (2) 1  6  4  8  7  9
9:   3  5  0  2  1  6  4  8 (9) 7
4:   3  5  0  2  1 (4) 6  8  9  7
9:   3  5  0  2  1  4  6 (9) 8  7
5:  (5) 3  0  2  1  4  6  9  8  7
2:   5  3 (2) 0  1  4  6  9  8  7
1:   5  3  2 (1) 0  4  6  9  8  7
0:   5  3  2 (0) 1  4  6  9  8  7
9:   5  3  2  0  1  4 (9) 6  8  7
3:  (3) 5  2  0  1  4  9  6  8  7
1:   3  5  2 (1) 0  4  9  6  8  7
9:   3  5  2  1  0 (9) 4  6  8  7

 

Zadanie

Zaproponuj podobne algorytmy dla list jednokierunkowych

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe