Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Usuwanie duplikatów z listy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy usunąć z listy wszystkie duplikaty.

Rozwiązanie

Zadanie można rozwiązać w sposób następujący. Jeśli lista nie jest pusta, rozpoczynamy przeglądanie od pierwszego elementu. Nazwijmy go elementem bieżącym. Dla każdego kolejnego elementu bieżącego przechodzimy listę wzdłuż jego następników. Jeśli natrafimy na element, który w polu data zawiera tę samą daną co element bieżący, to usuwamy ten element i kontynuujemy przeglądanie. Po przeglądnięciu całej listy zostaną z niej usunięte wszystkie duplikaty elementu bieżącego. Operację kontynuujemy z następnym elementem bieżącym, aż wykorzystamy wszystkie elementy listy. Algorytm ma klasę złożoności obliczeniowej O ( n 2 ), gdzie n  oznacza liczbę elementów listy.

Algorytm usuwania duplikatów z listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  adres pierwszego elementu listy

Wyjście:

lista, na której każda wartość danych jest reprezentowana tylko jeden raz

Zmienne pomocnicze:

p, r  –  wskaźniki elementu listy
pc  – wskaźnik elementu bieżącego

Lista kroków:

K01: pc  ← head; jako element bieżący przyjmujemy pierwszy element listy
K02: Dopóki pc  ≠ nil,
wykonuj kroki K03...K11
 
K03:     p  ← pc zawsze będziemy testowali następnik
K04:     Dopóki ( pnext  ) ≠ nil,
    wykonuj kroki K05...K10
dopóki istnieje następnik
K05:         Jeśli ( ( pnext  )→data  ) ≠ ( pcdata  ),
        to idź do kroku K10
sprawdzamy, czy jest duplikatem
K06:         r  ← ( pnext  ) zapamiętujemy adres następnika
K07: ( pnext  ) ← ( r→next  ) wyłączamy następnik z listy
K08:         Usuń z pamięci element o adresie r zwalniamy pamięć zajętą przez element
K09:         Kontynuuj pętlę z kroku K04  
K10:         p  ← ( pnext  ) przesuwamy się do następnika
K11     pc  ← ( pcnext  ) kolejny element bieżący
K12: Zakończ  

Pascal
procedure l_unigue ( head : PslistEl );
var
 p, pc, r : PslistEl;
begin
 pc := head;
 while pc <> nil do
 begin
  p := pc;
  while p^.next <> nil do
   if p^.next^.data = pc^.data then
   begin
    r := p^.next;
    p^.next := r^.next;
    dispose ( r );
   end
   else p := p^.next;
  pc := pc^.next;
 end;
end;
C++
void l_unique ( slistEl * head )
{
 slistEl * p, * pc, * r;
 pc = head;
 while( pc )
 {
  p = pc;
  while( p->next )
   if( p->next->data == pc->data )
   {
    r = p->next;
    p->next = r->next;
    delete r;
   }
   else p = p->next;
  pc = pc->next;
 }
}
Basic
Sub l_unique ( head As slistEl Ptr )
 Dim As slistEl Ptr p, pc, r
 pc = head
 While pc
  p = pc
  While p->next
   If p->next->data = pc->data Then
    r = p->next
    p->next = r->next
    Delete r
   Else
    p = p->next
   End If
  Wend
  pc = pc->next
 Wend
End Sub

Algorytm usuwania duplikatów z listy dwukierunkowej

Wejście:

L  –  zmienna obsługująca listę dwukierunkową

Wyjście:

lista, na której każda wartość danych jest reprezentowana tylko jeden raz

Zmienne pomocnicze:

p  –  wskaźniki elementu listy
pc  – wskaźnik elementu bieżącego

Lista kroków:

K01: pc  ← L.head; jako element bieżący przyjmujemy pierwszy element listy
K02: Dopóki pc  ≠ nil,
wykonuj kroki K03...K06
 
K03:     p  ← pc zawsze będziemy testowali następnik
K04:     Dopóki ( pnext  ) ≠ nil,
    wykonuj krok K05
dopóki istnieje następnik
K05:         Jeśli ( ( pnext  )→data  ) ≠ ( pcdata  ),
        to l_remove ( L, ( pnext ) )
        inaczej p  ← ( pnext  )
jeśli następnik jest duplikatem, usuwamy go
; inaczej przesuwamy się do kolejnego elementu listy
K06     pc  ← ( pcnext  ) kolejny element bieżący
K07: Zakończ  

Pascal
procedure l_unigue ( var L : dlistVar );
var
 p, pc : PdlistEl;
begin
 pc := head;
 while pc <> nil do
 begin
  p := pc;
  while p^.next <> nil do
   if p^.next^.data = pc^.data then
    l_remove ( L, p^.next )
   else
    p := p^.next;
  pc := pc^.next;
 end;
end;
C++
void l_unique ( dlistVar & L )
{
 dlistEl * p, * pc;
 pc = L.head;
 while( pc )
 {
  p = pc;
  while( p->next )
   if( p->next->data == pc->data )
    l_remove ( L, p->next );
   else
    p = p->next;
  pc = pc->next;
 }
}
Basic
Sub l_unique ( ByRef L As dlistVar )
 Dim As dlistEl Ptr p, pc
 pc = L.head
 While pc
  p = pc
  While p->next
   If p->next->data = pc->data Then
    l_remove ( L, p->next )
   Else
    p = p->next
   End If
  Wend
  pc = pc->next
 Wend
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę o długości 40 elementów, które zawierają losowo litery od A do Z. Następnie usuwa z niej wszystkie duplikaty. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej.
Pascal
// Usuwanie duplikatów z listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------

program slist_unique;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function size : cardinal;
   procedure printl;
   procedure push_front ( v : char );
   procedure pop_front;
   procedure unique;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slist.size : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc ( c );
  p := p^.next;
 end;
 size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 write ( size, ' : ' );
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write ( p^.data );
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front ( v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose ( p );
 end;
end;

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
procedure slist.unique( );
var
 p, pc, r : PslistEl;
begin
 pc := head;
 while pc <> nil do
 begin
  p := pc;
  while p^.next <> nil do
   if p^.next^.data = pc^.data then
   begin
    r := p^.next;
    p^.next := r^.next;
    dispose ( r );
   end
   else p := p^.next;
  pc := pc^.next;
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slist;  // obiekt listy jednokierunkowej
 i : integer;
begin
 randomize;  // inicjujemy generator pseudolosowy

 L.init;    // inicjujemy obiekt

 for i := 1 to 40 do L.push_front ( char ( 65 + random ( 26 ) ) );
 L.printl;
 L.unique;
 L.printl; 
 L.destroy;
end.
C++
// Usuwanie duplikatów z listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist( ); // konstruktor
  ~slist( ); // destruktor
  unsigned size( );
  void printl( );
  void push_front ( char v );
  void pop_front( );
  void unique( );
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist( )
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist( )
{
 while( head ) pop_front( );
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slist::size( )
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while( p )
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl( )
{
 unsigned i;
 slistEl * p = head;

 cout << size( ) << ": ";
 for( i = 1; p; p = p->next ) cout << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front ( char v )
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front( )
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if( p )
 {
  head = p->next;  // nowy początek
  delete p;     // usuń element z pamięci
 }
}

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
void slist::unique( )
{
 slistEl * p, * pc, * r;
 pc = head;
 while( pc )
 {
  p = pc;
  while( p->next )
   if( p->next->data == pc->data )
   {
    r = p->next;
    p->next = r->next;
    delete r;
   }
   else p = p->next;
  pc = pc->next;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slist L;
 int i;

 srand ( time ( NULL ) );

 for( i = 0; i < 40; i++ ) L.push_front ( 65 + rand( ) % 26 );
 L.printl( );
 L.unique( );
 L.printl( );

 return 0;
}
Basic
' Usuwanie duplikatów z listy jednokierunkowej
' Data: 20.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Sub printl( )
 Declare Function size( ) As UInteger
 Declare Sub push_front ( v As String )
 Declare Sub pop_front( )
 Declare Sub unique( )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slist
Dim i As Integer

Randomize

For i = 1 To 40
 L.push_front ( Chr ( 65 + Int ( Rnd( ) * 26 ) ) )
Next
L.printl( )
L.unique( )
L.printl( )

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist( )
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist( )
 While head
  pop_front( )
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl( )
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print size( );": ";
 While p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slist.size( ) As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 size = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front ( v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front( )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Usuwa duplikaty z listy
'------------------------
Sub slist.unique( )
 Dim As slistEl Ptr p, pc, r
 pc = head
 While pc
  p = pc
  While p->next
   If p->next->data = pc->data Then
    r = p->next
    p->next = r->next
    Delete r
   Else
    p = p->next
   End If
  Wend
  pc = pc->next
 Wend
End Sub
Wynik:
40 : ZUCDFARPEXJJZQJXEMLGXRXOOSAQRPVWJLWRYTVP
21 : ZUCDFARPEXJQMLGOSVWYT
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie duplikatów z listy posortowanej

Jeśli lista jest posortowana, to duplikaty sąsiadują ze sobą. W takim przypadku nie musimy dla każdego kolejnego elementu przeglądać listy do końca. Postępujemy w sposób następujący:

Rozpoczynamy od pierwszego elementu listy. Dopóki jego następnik jest duplikatem, usuwamy go z listy, po czym przechodzimy do następnika i całą procedurę powtarzamy, aż do osiągnięcia końca listy.

Ten algorytm posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O ( n ).

Algorytm usuwania duplikatów z posortowanej listy jednokierunkowej

Wejście:

head  –  adres początku listy. Lista musi być posortowana.

Wyjście:

lista, na której każda wartość danych jest reprezentowana tylko jeden raz

Zmienne pomocnicze:

p, r  –  wskaźniki elementu listy

Lista kroków:

K01: p  ← head rozpoczynamy od pierwszego elementu listy
K02: Dopóki ( p  ≠ nil ) obrazek ( pnext  ) ≠ nil,
wykonuj kroki K03...K08
dopóki istnieje element i jego następnik
K03:     Jeśli ( pdata  ) ≠ ( ( pnext  )→data  ),
    to idź do kroku K08
sprawdzamy, czy następnik jest duplikatem
K04:     r  ← ( pnext  ) jeśli tak, usuwamy go
K05: ( pnext  ) ← ( rnext  )  
K06     Usuń element o adresie r  
K07:     Kontynuuj pętlę z kroku K02  
K08:     p  ← ( pnext  ) jeśli nie, przechodzimy do następnika
K09: Zakończ  

Pascal
procedure l_unique ( head : PslistEl );
var
 p, r : PslistEl;
begin
 p := head;
 while( p <> nil ) and ( p^.next <> nil ) do
  if p^.data = p^.next^.data then
  begin
   r := p^.next;
   p^.next := r^.next;
   dispose ( r );
  end
  else p := p^.next;
end;
C++
void l_unique ( slistEl * head )
{
 slistEl * p, * r;
 p = head;
 while( p && p->next )
  if( p->data == p->next->data )
  {
   r = p->next;
   p->next = r->next;
   delete r;
  }
  else p = p->next;
}
Basic
Sub l_unique ( head As slistEl Ptr )
 Dim As slistEl Ptr p, r
 p = head
 while( p <> 0 ) AndAlso ( p->next <> 0 )
  If p->data = p->next->data Then
   r = p->next
   p->next = r->next
   Delete r
  Else
   p = p->next
  End If
 Wend
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy uporządkowaną listę o długości 70 elementów, które zawierają losową ilość liter od A do Z. Następnie usuwa z niej wszystkie duplikaty. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej.
Pascal
// Usuwanie duplikatów z uporządkowanej listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------------------------

program slist_unique;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function size : cardinal;
   procedure printl;
   procedure push_front ( v : char );
   procedure pop_front;
   procedure unique;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slist.size : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc ( c );
  p := p^.next;
 end;
 size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 write ( size, ' : ' );
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write ( p^.data );
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front ( v : char );
var
 p : PslistEl;
begin
 new ( p );
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose ( p );
 end;
end;

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
procedure slist.unique( );
var
 p, r : PslistEl;
begin
 p := head;
 while( p <> nil ) and ( p^.next <> nil ) do
  if p^.data = p^.next^.data then
  begin
   r := p^.next;
   p^.next := r^.next;
   dispose ( r );
  end
  else p := p^.next;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L  : slist;  // obiekt listy jednokierunkowej
 i, c : integer;
 z  : char;
begin
 randomize;  // inicjujemy generator pseudolosowy

 L.init;    // inicjujemy obiekt

 // tworzymy listę uporządkowaną

 z := 'Z'; c := 1 + random ( 5 );
 for i := 1 to 70 do
 begin
  L.push_front ( char ( z ) );
  dec ( c );
  if c = 0 then
  begin
   if z = 'A' then
    c := 70
   else
   begin
    dec ( z );
    c := 1 + random ( 5 );
   end;
  end;
 end;
 L.printl;
 L.unique;
 L.printl;
 L.destroy;
end.
C++
// Usuwanie duplikatów z uporządkowanej listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist( ); // konstruktor
  ~slist( ); // destruktor
  unsigned size( );
  void printl( );
  void push_front ( char v );
  void pop_front( );
  void unique( );
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist( )
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist( )
{
 while( head ) pop_front( );
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slist::size( )
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while( p )
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl( )
{
 unsigned i;
 slistEl * p = head;

 cout << size( ) << ": ";
 for( i = 1; p; p = p->next ) cout << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front ( char v )
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front( )
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if( p )
 {
  head = p->next;  // nowy początek
  delete p;     // usuń element z pamięci
 }
}

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
void slist::unique( )
{
 slistEl * p, * r;
 p = head;
 while( p && p->next )
  if( p->data == p->next->data )
  {
   r = p->next;
   p->next = r->next;
   delete r;
  }
  else p = p->next;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 slist L;   // obiekt listy jednokierunkowej
 int i, c;
 char z;

 srand ( time ( NULL ) ); // inicjujemy generator pseudolosowy

 // tworzymy listę uporządkowaną

 z = 'Z'; c = 1 + rand( ) % 5;
 for( i = 0; i < 70; i++ )
 {
  L.push_front ( char ( z ) );
  c--;
  if( !c )
  {
   if( z == 'A' )
    c = 70;
   else
   {
    z--;
    c = 1 + rand( ) % 5;
   }
  }
 }
 L.printl( );
 L.unique( );
 L.printl( );

 return 0;
}
Basic
' Usuwanie duplikatów z uporządkowanej listy jednokierunkowej
' Data: 20.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor( )
 Declare Destructor( )
 Declare Sub printl( )
 Declare Function size( ) As UInteger
 Declare Sub push_front ( v As String )
 Declare Sub pop_front( )
 Declare Sub unique( )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slist  ' obiekt listy jednokierunkowej
Dim As Integer i, c, z

Randomize     ' inicjujemy generator pseudolosowy

' tworzymy listę uporządkowaną

z = Asc ( "Z" ): c = 1 + Int ( Rnd * 5 )
For i = 1 To 70
 L.push_front ( Chr ( z ) )
 c -= 1
 If c = 0 Then
  If z = Asc ( "A" ) Then
   c = 70
  Else
   z -= 1
   c = 1 + Int ( Rnd * 5 )
  End If
 End If
Next
L.printl( )
L.unique( )
L.printl( )

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist( )
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist( )
 While head
  pop_front( )
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl( )
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print size( );": ";
 While p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slist.size( ) As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 size = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front ( v As String )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front( )

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Usuwa duplikaty z listy
'------------------------
Sub slist.unique( )
 Dim As slistEl Ptr p, r
 p = head
 while( p <> 0 ) AndAlso ( p->next <> 0 )
  If p->data = p->next->data Then
   r = p->next
   p->next = r->next
   Delete r
  Else
   p = p->next
  End If
 Wend
End Sub
Wynik:
70 : EEEEFFFGGGGGHHHIIIJJJKKKLMMMMMNOOOOOPPQQRRRRSSSSSTTTTTUVVVVWWXXXXYYZZZ
22 : EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania

 1. Napisz podobny program dla listy dwukierunkowej
 2. Zaproponuj podobny algorytm dla listy cyklicznej. Napisz odpowiedni program.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.