Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Usuwanie duplikatów z listy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy usunąć z listy wszystkie duplikaty.

Rozwiązanie

Zadanie można rozwiązać w sposób następujący. Jeśli lista nie jest pusta, rozpoczynamy przeglądanie od pierwszego elementu. Nazwijmy go elementem bieżącym. Dla każdego kolejnego elementu bieżącego przechodzimy listę wzdłuż jego następników. Jeśli natrafimy na element, który w polu data zawiera tę samą daną co element bieżący, to usuwamy ten element i kontynuujemy przeglądanie. Po przeglądnięciu całej listy zostaną z niej usunięte wszystkie duplikaty elementu bieżącego. Operację kontynuujemy z następnym elementem bieżącym, aż wykorzystamy wszystkie elementy listy. Algorytm ma klasę złożoności obliczeniowej O(n2), gdzie n oznacza liczbę elementów listy.

Algorytm usuwania duplikatów z listy jednokierunkowej

Wejście:

head : adres pierwszego elementu listy.

Wyjście:

lista, na której każda wartość danych jest reprezentowana tylko jeden raz.

Elementy pomocnicze:

p,r : wskaźniki elementu listy.
pc : wskaźnik elementu bieżącego.

Lista kroków:

K01: pchead ; jako element bieżący przyjmujemy
        ; pierwszy element listy
K02: Dopóki pc ≠ nil,
   wykonuj kroki K03…K11
K03:  ppc ; zawsze będziemy testowali następnik
K04:  Dopóki (pnext) ≠ nil, ; dopóki istnieje
    wykonuj kroki K05…K10 ; następnik
K05:   Jeśli ((pnext)→data) ≠ (pcdata), ; sprawdzamy,
     to idź do kroku K10 ; czy jest duplikatem
K06:   r ← (pnext) ; zapamiętujemy adres następnika
K07:   (pnext) ← (rnext) ; wyłączamy następnik z listy
K08:   Usuń z pamięci element o adresie r
K09:   Kontynuuj pętlę z kroku K04
K10:   p ← (pnext) ; przesuwamy się do następnika
K11:  pc ← (pcnext) ; kolejny element bieżący
K12: Zakończ

Pascal
// dla listy jednokierunkowej
procedure l_unigue(head : PslistEl);
var
 p,pc,r : PslistEl;
begin
 pc := head;
 while pc <> nil do
 begin
  p := pc;
  while p^.next <> nil do
   if p^.next^.data = pc^.data then
   begin
    r := p^.next;
    p^.next := r^.next;
    dispose(r);
   end
   else p := p^.next;
  pc := pc^.next;
 end;
end;
C++
// dla listy jednokierunkowej
void l_unique(slistEl * head)
{
 slistEl * p, * pc, * r;
 pc = head;
 while(pc)
 {
  p = pc;
  while(p->next)
   if(p->next->data == pc->data)
   {
    r = p->next;
    p->next = r->next;
    delete r;
   }
   else p = p->next;
  pc = pc->next;
 }
}
Basic
' dla listy jednokierunkowej
Sub l_unique(head As slistEl Ptr)
 Dim As slistEl Ptr p,pc,r
 pc = head
 While pc
  p = pc
  While p->next
   If p->next->data = pc->data Then
    r = p->next
    p->next = r->next
    Delete r
   Else
    p = p->next
   End If
  Wend
  pc = pc->next
 Wend
End Sub
Python (dodatek)
# dla listy jednokierunkowej

# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:

  # konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # usuwa duplikaty
  def l_unique(self):
    pc = self.head
    while pc:
      p = pc
      while p.next:
        if p.next.data == pc.data:
          r = p.next
          p.next = r.next
          del r
        else:
          p = p.next
    pc = pc.next

Algorytm usuwania duplikatów z listy dwukierunkowej

Wejście:

L : zmienna obsługująca listę dwukierunkową.

Wyjście:

lista, na której każda wartość danych jest reprezentowana tylko jeden raz.

Elementy pomocnicze:

p : wskaźniki elementu listy.
pc : wskaźnik elementu bieżącego.
l_remove(L,e) : usuwa element e z listy

Lista kroków:

K01: pcL.head ; jako element bieżący przyjmujemy
         ; pierwszy element listy
K02: Dopóki pc ≠ nil,
   wykonuj kroki K03…K06
K03:  ppc ; zawsze będziemy testowali następnik
K04:  Dopóki (pnext) ≠ nil, ; dopóki istnieje następnik
    wykonuj krok K05
K05:   Jeśli ((pnext)→data) ≠ (pcdata), ; jeśli następnik
     to l_remove(L,(pnext)) ; jest duplikatem, usuwamy go
     inaczej p ← (pnext) ; inaczej przesuwamy się do
               ; kolejnego elementu listy
K06:  pc ← (pcnext) ; kolejny element bieżący
K07: Zakończ

Pascal
// dla listy dwukierunkowej
procedure l_unigue(var L : dlistVar);
var
 p,pc : PdlistEl;
begin
 pc := head;
 while pc <> nil do
 begin
  p := pc;
  while p^.next <> nil do
   if p^.next^.data = pc^.data then
    l_remove(L,p^.next)
   else
    p := p^.next;
  pc := pc^.next;
 end;
end;
C++
// dla listy dwukierunkowej
void l_unique(dlistVar & L)
{
 dlistEl * p, * pc;
 pc = L.head;
 while(pc)
 {
  p = pc;
  while(p->next)
   if(p->next->data == pc->data)
    l_remove(L, p->next);
   else
    p = p->next;
  pc = pc->next;
 }
}
Basic
' dla listy dwukierunkowej
Sub l_unique(ByRef L As dlistVar)
 Dim As dlistEl Ptr p,pc
 pc = L.head
 While pc
  p = pc
  While p->next
   If p->next->data = pc->data Then
    l_remove(L,p->next)
   Else
    p = p->next
   End If
  Wend
  pc = pc->next
 Wend
End Sub
Python (dodatek)
# dla listy dwukierunkowej

# klasa elementu listy
class dlistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.prev = None
    self.data = data

# klasa listy
class dlistVar:
  def __init__(self):
    self.head = None
    self.tail = None
    self.count = 0

  # usuwa e z listy
  def l_remove(self,e):
    self.count -= 1
    if e.prev:
      e.prev.next = e.next
    else:
      self.head = e.next
    if e.next:
      e.next.prev = e.prev
    else:
      self.tail = e.prev
    del e

  # usuwa duplikaty
  def l_unique(self):
    pc = self.head
    while pc:
      p = pc
      while p.next:
        if p.next.data == pc.data:
          self.l_remove(p.next)
        else:
          p = p.next
      pc = pc.next

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę o długości 40 elementów, które zawierają losowo litery od A do Z. Następnie usuwa z niej wszystkie duplikaty. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej.
Pascal
// Usuwanie duplikatów
// z listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program slist_unique;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------

 slistVar = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function l_len : cardinal;
   procedure l_print;
   procedure l_push_front(v : char);
   procedure l_pop_front;
   procedure l_unique;
 end;

//------------------------
// Metody obiektu slistVar
//------------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slistVar.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slistVar.destroy;
begin
 while head <> nil do l_pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slistVar.l_len : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 l_len := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość listy
//------------------------------------
procedure slistVar.l_print;
var
 p : PslistEl;
begin
 write(l_len,' : ');
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slistVar.l_push_front(v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slistVar.l_pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
procedure slistVar.l_unique();
var
 p,pc,r : PslistEl;
begin
 pc := head;
 while pc <> nil do
 begin
  p := pc;
  while p^.next <> nil do
   if p^.next^.data = pc^.data then
   begin
    r := p^.next;
    p^.next := r^.next;
    dispose(r);
   end
   else p := p^.next;
  pc := pc^.next;
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slistVar; // lista
 i : integer;
begin
 randomize;

 L.init;    // inicjujemy obiekt

 for i := 1 to 40 do
  L.l_push_front(char(65+random(26)));
 L.l_print;
 L.l_unique;
 L.l_print;
 L.destroy;
end.
C++
// Usuwanie duplikatów z listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------

class slistVar
{
 public:
  slistEl * head;

  slistVar(); // konstruktor
  ~slistVar(); // destruktor
  unsigned l_len();
  void l_print();
  void l_push_front(char v);
  void l_pop_front();
  void l_unique();
};

// Konstruktor listy
//------------------
slistVar::slistVar()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slistVar::~slistVar()
{
 while(head) l_pop_front();
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slistVar::l_len()
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while(p)
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slistVar::l_print()
{
 slistEl * p;

 cout << l_len() << ": ";
 for(p = head; p; p = p->next)
  cout << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slistVar::l_push_front(char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slistVar::l_pop_front()
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if(p)
 {
  head = p->next; // nowy początek
  delete p;    // usuń element z pamięci
 }
}

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
void slistVar::l_unique()
{
 slistEl * p, * pc, * r;
 pc = head;
 while(pc)
 {
  p = pc;
  while(p->next)
   if(p->next->data == pc->data)
   {
    r = p->next;
    p->next = r->next;
    delete r;
   }
   else p = p->next;
  pc = pc->next;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slistVar L;
 int i;

 srand (time(NULL));

 for(i = 0; i < 40; i++)
  L.l_push_front(65+rand()% 26);
 L.l_print();
 L.l_unique();
 L.l_print();

 return 0;
}
Basic
' Usuwanie duplikatów z listy jednokierunkowej
' Data: 20.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slistVar
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Function l_len() As UInteger
 Declare Sub l_push_front (v As String)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Sub l_unique()
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistVar
Dim i As Integer

Randomize

For i = 1 To 40
 L.l_push_front(Chr(65+Int(Rnd()*26)))
Next
L.l_print()
L.l_unique()
L.l_print()

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slistVar()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slistVar()
 While head
  l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slistVar.l_print()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print l_len();": ";
 While p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slistVar.l_len() As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_len = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slistVar.l_push_front(v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slistVar.l_pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Usuwa duplikaty z listy
'------------------------
Sub slistVar.l_unique()
 Dim As slistEl Ptr p,pc,r
 pc = head
 While pc
  p = pc
  While p->next
   If p->next->data = pc->data Then
    r = p->next
    p->next = r->next
    Delete r
   Else
    p = p->next
   End If
  Wend
  pc = pc->next
 Wend
End Sub
Python (dodatek)
# Usuwanie duplikatów z listy jednokierunkowej
# Data: 18.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------------------------

import random

# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Destruktor
  def __del__(self):
    while self.head:
      self.l_pop_front()

  # Oblicza liczbę elementów listy
  def l_len(self):
    c = 0
    p = self.head
    while p:
      c += 1
      p = p.next
    return c

  # Wyświetla zawartość listy
  def l_print(self):
    print(self.l_len(),": ",sep="",end="")
    p = self.head
    while p:
      print(p.data,end="")
      p = p.next
    print()

  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p

  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p
 
  # Usuwa duplikaty z listy
  def l_unique(self):
    pc = self.head
    while pc:
      p = pc
      while p.next:
        if p.next.data == pc.data:
          r = p.next
          p.next = r.next
          del r
        else:
          p = p.next
      pc = pc.next

#---------------
# Program główny
#---------------

L = slistVar()
for i in range(40):
  L.l_push_front(chr(65+random.randrange(26)))
L.l_print()
L.l_unique()
L.l_print()
Wynik:
40 : ZUCDFARPEXJJZQJXEMLGXRXOOSAQRPVWJLWRYTVP
21 : ZUCDFARPEXJQMLGOSVWYT

Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie duplikatów z listy posortowanej

Jeśli lista jest posortowana, to duplikaty sąsiadują ze sobą. W takim przypadku nie musimy dla każdego kolejnego elementu przeglądać listy do  końca. Postępujemy w sposób następujący:

Rozpoczynamy od pierwszego elementu listy. Dopóki jego następnik jest duplikatem, usuwamy go z listy, po czym przechodzimy do następnika i całą procedurę powtarzamy, aż do osiągnięcia końca listy.

Ten algorytm posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n).

Algorytm usuwania duplikatów z posortowanej listy jednokierunkowej

Wejście:

head : adres początku listy. Lista musi być posortowana.

Wyjście:

lista, na której każda wartość danych jest reprezentowana tylko jeden raz.

Elementy pomocnicze:

p,r : wskaźniki elementu listy.

Lista kroków:

K01: phead ; rozpoczynamy od pierwszego elementu listy
K02: Dopóki (p ≠ nil) obrazek (pnext) ≠ nil, ; dopóki istnieje
   wykonuj kroki K03…K08 ; element i jego następnik
K03:  Jeśli (pdata) ≠ ((pnext)→data), ; sprawdzamy,
    to idź do kroku K08 ; czy następnik jest duplikatem
K04:  r ← (pnext) ; jeśli tak, usuwamy go
K05:  (pnext) ← (rnext)
K06  Usuń element o adresie r
K07:  Kontynuuj pętlę z kroku K02
K08:  p ← (pnext) ; jeśli nie, przechodzimy do następnika
K09: Zakończ

Pascal
procedure l_unique(head : PslistEl);
var
 p,r : PslistEl;
begin
 p := head;
 while(p <> nil) and (p^.next <> nil) do
  if p^.data = p^.next^.data then
  begin
   r := p^.next;
   p^.next := r^.next;
   dispose(r);
  end
  else p := p^.next;
end;
C++
void l_unique(slistEl * head)
{
 slistEl * p, * r;
 p = head;
 while(p && p->next)
  if(p->data == p->next->data)
  {
   r = p->next;
   p->next = r->next;
   delete r;
  }
  else p = p->next;
}
Basic
Sub l_unique(head As slistEl Ptr)
 Dim As slistEl Ptr p,r
 p = head
 while(p <> 0) AndAlso (p->next <> 0)
  If p->data = p->next->data Then
   r = p->next
   p->next = r->next
   Delete r
  Else
   p = p->next
  End If
 Wend
End Sub
Python (dodatek)
# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Destruktor
  def __del__(self):
    while self.head:
      self.l_pop_front()

  # Usuwanie duplikatów z listy
  # posortowanej
  def l_unique(self):
    p = self.head
    while p and p.next:
      if p.data == p.next.data:
        r = p.next
        p.next = r.next
        del r
      else:
        p = p.next

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy uporządkowaną listę o długości 70 elementów, które zawierają losową ilość liter od A do Z. Następnie usuwa z niej wszystkie duplikaty. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej.
Pascal
// Usuwanie duplikatów z uporządkowanej
// listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------

program slist_unique;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------

 slistVar = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function l_len : cardinal;
   procedure l_print;
   procedure l_push_front(v : char);
   procedure l_pop_front;
   procedure l_unique;
 end;

//------------------------
// Metody obiektu slistVar
//------------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slistVar.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slistVar.destroy;
begin
 while head <> nil do l_pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slistVar.l_len : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 l_len := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slistVar.l_print;
var
 p : PslistEl;
begin
 write(l_len,' : ');
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slistVar.l_push_front(v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slistVar.l_pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
procedure slistVar.l_unique();
var
 p,r : PslistEl;
begin
 p := head;
 while(p <> nil) and (p^.next <> nil) do
  if p^.data = p^.next^.data then
  begin
   r := p^.next;
   p^.next := r^.next;
   dispose(r);
  end
  else p := p^.next;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L  : slistVar; // obiekt listy jednokierunkowej
 i,c : integer;
 z  : char;
begin
 randomize; // inicjujemy generator pseudolosowy

 L.init; // inicjujemy obiekt

 // tworzymy listę uporządkowaną

 z := 'Z';
 c := 1+random(5);
 for i := 1 to 70 do
 begin
  L.l_push_front(char(z));
  dec(c);
  if c = 0 then
  begin
   if z = 'A' then
    c := 70
   else
   begin
    dec(z);
    c := 1+random(5);
   end;
  end;
 end;
 L.l_print;
 L.l_unique;
 L.l_print;
 L.destroy;
end.
C++
// Usuwanie duplikatów z uporządkowanej
// listy jednokierunkowej
// Data: 20.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slistVar
//------------------------------------

class slistVar
{
 public:
  slistEl * head;

  slistVar(); // konstruktor
  ~slistVar(); // destruktor
  unsigned l_len();
  void l_print();
  void l_push_front(char v);
  void l_pop_front();
  void l_unique();
};

// Konstruktor listy
//------------------
slistVar::slistVar()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slistVar::~slistVar()
{
 while(head) l_pop_front();
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slistVar::l_len()
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while(p)
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slistVar::l_print()
{
 slistEl * p;

 cout << l_len() << ": ";
 for(p = head; p; p = p->next)
  cout << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slistVar::l_push_front(char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slistVar::l_pop_front()
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if(p)
 {
  head = p->next; // nowy początek
  delete p;    // usuń element z pamięci
 }
}

// Usuwa duplikaty z listy
//------------------------
void slistVar::l_unique()
{
 slistEl * p, * r;
 p = head;
 while(p && p->next)
  if(p->data == p->next->data)
  {
   r = p->next;
   p->next = r->next;
   delete r;
  }
  else p = p->next;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slistVar L; // obiekt listy jednokierunkowej
 int i,c;
 char z;

 srand(time(NULL)); // inicjujemy generator pseudolosowy

 // tworzymy listę uporządkowaną

 z = 'Z';
 c = 1+rand()%5;
 for(i = 0; i < 70; i++)
 {
  L.l_push_front(char(z));
  c--;
  if(!c)
  {
   if(z == 'A')
    c = 70;
   else
   {
    z--;
    c = 1+rand()%5;
   }
  }
 }
 L.l_print();
 L.l_unique();
 L.l_print();

 return 0;
}
Basic
' Usuwanie duplikatów z uporządkowanej
' listy jednokierunkowej
' Data: 20.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slistVar
'-----------------------
Type slistVar
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Function l_len() As UInteger
 Declare Sub l_push_front(v As String)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Sub l_unique()
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistVar ' obiekt listy jednokierunkowej
Dim As Integer i,c,z

Randomize     ' inicjujemy generator pseudolosowy

' tworzymy listę uporządkowaną

z = Asc ("Z")
c = 1+Int(Rnd*5)
For i = 1 To 70
 L.l_push_front(Chr(z))
 c -= 1
 If c = 0 Then
  If z = Asc("A") Then
   c = 70
  Else
   z -= 1
   c = 1+Int(Rnd*5)
  End If
 End If
Next
L.l_print()
L.l_unique()
L.l_print()

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slistVar()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slistVar()
 While head
  l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slistVar.l_print()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print l_len();": ";
 While p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slistVar.l_len() As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_len = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slistVar.l_push_front(v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slistVar.l_pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Usuwa duplikaty z listy
'------------------------
Sub slistVar.l_unique()
 Dim As slistEl Ptr p, r
 p = head
 while(p <> 0) AndAlso (p->next <> 0)
  If p->data = p->next->data Then
   r = p->next
   p->next = r->next
   Delete r
  Else
   p = p->next
  End If
 Wend
End Sub
Python (dodatek)
# Usuwanie duplikatów z uporządkowanej
# listy jednokierunkowej
# Data: 18.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-------------------------------------

import random

# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Destruktor
  def __del__(self):
    while self.head:
      self.l_pop_front()

  # oblicza liczbę elementów listy
  def l_len(self):
    c = 0
    p = self.head
    while p:
      c += 1
      p = p.next
    return c
  
  # Wyświetla zawartość listy
  def l_print(self):
    print(self.l_len(),": ",sep="",end="")
    p = self.head
    while p:
      print(p.data,end="")
      p = p.next
    print()
    
  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p


  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

  # Usuwa duplikaty z listy
  def l_unique(self):
    p = self.head
    while p and p.next:
      if p.data == p.next.data:
        r = p.next
        p.next = r.next
        del r
      else:
        p = p.next

#---------------
# Program główny
#---------------

L = slistVar() # obiekt listy jednokierunkowej

# tworzymy listę uporządkowaną

z = ord('Z')
c = 1+random.randrange(5)
for i in range(70):
  L.l_push_front(chr(z))
  c -= 1
  if not c:
    if z == ord('A'):
      c = 70
    else:
      z -= 1
      c = 1+random.randrange(5)
L.l_print()
L.l_unique()
L.l_print()
Wynik:
70 : EEEEFFFGGGGGHHHIIIJJJKKKLMMMMMNOOOOOPPQQRRRRSSSSSTTTTTUVVVVWWXXXXYYZZZ
22 : EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania

 1. Napisz podobny program dla listy dwukierunkowej
 2. Zaproponuj podobny algorytm dla listy cyklicznej. Napisz odpowiedni program.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.