Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Zliczanie elementów listy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy określić liczbę elementów listy, które zawierają daną o wartości v.

Rozwiązanie

Zadanie jest bardzo proste. Tworzymy licznik, zerujemy go. Następnie przechodzimy przez wszystkie elementy listy. Jeśli bieżący element ma w polu data wartość v, to licznik zwiększamy o 1. Po przejściu listy w liczniku znajdzie się liczba wystąpień wartości v na liście.

Algorytm zliczania wystąpień danej wartości na liście

Wejście:

head : adres pierwszego elementu listy.
v : zliczana wartość.

Wyjście:

liczba elementów listy, które w polu danych zawierają v.

Zmienne pomocnicze:

p : wskaźnik elementu listy.
c : licznik, c ∈ N.

Lista kroków:

K01: c ← 0 ; zerujemy licznik
K02: phead ; ustawiamy p na pierwszy element listy
K03: Dopóki p ≠ nil, ; przeglądamy kolejne elementy listy
   wykonuj kroki K04…K05
K04: Jeśli (pdata) = v, ; jeśli natrafimy na element
   to cc+1 ; przechowujący v, zwiększamy licznik
K05: p ← (pnext) ; przechodzimy do następnego elementu listy
K06: Zakończ z wynikiem c

W poniżej znajdują się przykładowe funkcje zliczania wystąpień elementów na liście.

Pascal
// dla listy jednokierunkowej
function l_countv(head : PslistEl,
         v : char)
         : cardinal;
var
 p : PslistEl;
 c : cardinal;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  if p^.data = v then inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 l_countv := c; 
end;
// dla listy dwukierunkowej
function l_countv(var L : dlistVar;
           v : char)
           : cardinal;
var
 p : PdlistEl;
 c : cardinal;
begin
 c := 0;
 p := L.head;
 while p <> nil do
 begin
  if p^.data = v then inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 l_countv := c; 
end;
C++
// dla listy jednokierunkowej
unsigned l_countv(slistEl * head,
         char v)
{
 slistEl * p = head;
 unsigned c = 0; 
 while(p)
 {
  if(p->data == v) c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}
// dla listy dwukierunkowej
unsigned l_countv(dlistVar & L,
         char v)
{
 dlistEl * p = L.head;
 unsigned c = 0; 
 while(p)
 {
  if(p->data == v) c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}
Basic
' dla listy jednokierunkowej
Function l_countv(head As slistEl Ptr,_
         v As String)_
         As UInteger
 Dim As slistEl Ptr p = head
 Dim As UInteger c = 0
 While p
  If p->data = v Then c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_countv = c
End Function
' dla listy dwukierunkowej
Function l_countv(ByRef L As dlistVar,_
            v As String)_
            As UInteger
 Dim As dlistEl Ptr p = L.head
 Dim As UInteger c = 0
 While p
  If p->data = v Then c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_countv = c
End Function
Python (dodatek)
# dla listy jednokierunkowej

# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#---------------------------
class slistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Zliczanie
  def l_countv(self,v):
    p = self.head
    c = 0 
    while p:
      if p.data == v:
        c += 1
      p = p.next
    return c
# dla listy dwukierunkowej

# klasa elementu listy
#---------------------
class dlistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.prev = None
    self.data = data

# klasa listy dwukierunkowej
#---------------------------
class dlistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None
    self.tail = None
    self.count = 0

  # Zliczanie
  def l_countv(self,v):
    p = self.head
    c = 0 
    while p:
      if p.data == v:
        c += 1
      p = p.next
    return c

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy listę o długości 400 elementów, które zawierają losowo litery od A do Z. Następnie wylicza ilość wystąpień na liście każdej litery. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej, w którym pozostawiliśmy tylko niezbędne metody.
Pascal
// Zliczanie elementów listy
// Data: 19.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program slist_count;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slistVar = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   procedure  l_print;
   procedure  l_push_front(v : char);
   procedure  l_pop_front;
   function  l_countv(v : char) : cardinal;
 end;

//------------------------
// Metody obiektu slistVar
//------------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slistVar.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slistVar.destroy;
begin
 while head <> nil do l_pop_front;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slistVar.l_print;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slistVar.l_push_front(v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slistVar.l_pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

// Oblicza liczbę elementów zawierających v
//-----------------------------------------
function slistVar.l_countv(v : char)
              : cardinal;
var
 p : PslistEl;
 c : cardinal;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  if p^.data = v then inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 l_countv := c;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L : slistVar; // obiekt listy
 i : integer;

begin
 Randomize;

 L.init; // inicjujemy obiekt

 for i := 1 to 400 do
  L.l_push_front(char(65+random(26)));
 L.l_print;

 for i := ord('A') to ord('Z') do
  writeln(char(i),' : ',L.l_countv(char(i)):3);

 L.destroy;
end.
C++
// Zliczanie elementów listy
// Data: 19.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slistVar
{
 public:
  slistEl * head;

  slistVar(); // konstruktor
  ~slistVar(); // destruktor
  void l_print();
  void l_push_front(char v);
  void l_pop_front();
  unsigned l_countv(char v);
};

// Konstruktor listy
//------------------
slistVar::slistVar()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slistVar::~slistVar()
{
 while(head) l_pop_front();
}

// Procedura wyświetla zawartość listy
//------------------------------------
void slistVar::l_print()
{
 slistEl * p;
 for(p = head; p; p = p->next)
  cout << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołącza na początek listy
//------------------------------------
void slistVar::l_push_front(char v)
{
 slistEl * p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slistVar::l_pop_front()
{
 slistEl * p = head; // zapamiętujemy początek

 if(p)
 {
  head = p->next; // nowy początek
  delete p; // usuń element z pamięci
 }
}

// Oblicza liczbę elementów zawierających v
//-----------------------------------------
unsigned slistVar::l_countv(char v)
{
 slistEl * p = head;
 unsigned c = 0;
 while(p)
 {
  if(p->data == v) c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slistVar L; // obiekt listy
 int i;

 srand (time(NULL));

 for(i = 0; i < 400; i++)
  L.l_push_front(65+rand()%26);

 L.l_print();

 for(i = 'A'; i <= 'Z'; i++)
  cout << char(i)
     << ": "
     << setw(3) << L.l_countv(i)
     << endl;

 return 0;
}
Basic
' Zliczanie elementów listy
' Data: 19.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slistVar
'-----------------------
Type slistVar
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub l_print()
 Declare Sub l_push_front(v As String)
 Declare Sub l_pop_front()
 Declare Function l_countv(v As String)_
              As UInteger
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim L As slistVar
Dim i As Integer

Randomize

For i = 1 To 400
 L.l_push_front(Chr(65+Int(Rnd*26)))
Next
L.l_print()

For i = Asc("A") To Asc("Z")
 Print Using "&: ###";Chr(i);L.l_countv(Chr(i))
Next

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slistVar()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slistVar()
 While head
  l_pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slistVar.l_print()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 While p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slistVar.l_push_front(v As String)

 Dim p As slistEl Ptr = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slistVar.l_pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr = head
 If p Then
  head = p->next
  Delete p
 End If
End Sub

' Oblicza liczbę elementów zawierających v
'-----------------------------------------
Function slistVar.l_countv(v As String)_
              As UInteger
 Dim As slistEl Ptr p = head
 Dim As UInteger c = 0
 While p
  If p->data = v Then c += 1
  p = p->next
 Wend
 l_countv = c
End Function
Python (dodatek)
# Zliczanie elementów listy
# Data: 17.05.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

# klasa elementu listy
#---------------------
class slistEl:
  def __init__(self,data):
    self.next = None
    self.data = data

# klasa listy jednokierunkowej
#-----------------------------
class slistVar:

  # Konstruktor
  def __init__(self):
    self.head = None

  # Destruktor
  def __del__(self):
    while self.head:
      self.l_pop_front()

  # Wyświetla zawartość listy
  def l_print(self):
    p = self.head
    while p:
      print(p.data,end="")
      p = p.next
    print()

  # Dodaje nowy element na początek
  def l_push_front(self,v):
    p = slistEl(v)
    p.next = self.head
    self.head = p


  # Usuwa element z początku
  def l_pop_front(self):
    p = self.head
    if p:
      self.head = p.next
      del p

  # Oblicza liczbę elementów
  # zawierających v
  def l_countv(self,v):
    p = self.head
    c = 0
    while p:
      if p.data == v:
        c += 1
      p = p.next
    return c

#---------------
# Program główny
#---------------

L = slistVar()
for i in range(400):
  L.l_push_front(chr(65+random.randrange(26)))
L.l_print()
for i in range(ord('A'),ord('Z')+1):
  print("%s: %3d" %(chr(i),L.l_countv(chr(i))))
Wynik:
XJIOTMLPBNMHIVLUKPIVXZUJXGMABVQIEQSDHCMFKTSGXDCOVGIQURDUXFDIQUIXCVCARPMEHTGUVZVY
BHAVRACLBEXODIXPTPYUNCVPXVDCYWDSLVBYSMKDCYJZTDUQABUQMKROGSMDDOIZVVSYQNUIQOMPGQLY
PCUDSHXLFRCRKAPUXNXQFPSCPAFEDMIYYSKEWINKVUATZPUQFOREPQPVPDBRAWBPJTDLXUCKQURTXOTD
MRGMDDJAWOLMWDYHRQCBHEHERZLNHFGYRSLJHESOMWFCRAEKIWUDBQELBCEMJPUAXNYEOEVWDHQVZQKJ
GZYLUGOFVGLZKIVMBLLINCEKGBKOKOCRPHJTOPXGIZAFTRNKGMHAAFSRUMJPBGSGPTARUCLGIPDBTBLB

A : 16
B : 17
C : 18
D : 22
E : 15
F : 11
G : 17
H : 13
I : 17
J : 10
K : 15
L : 17
M : 18
N : 9
O : 15
P : 22
Q : 17
R : 18
S : 13
T : 13
U : 21
V : 19
W : 8
X : 16
Y : 13
Z : 10

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie

Zaproponuj podobny algorytm dla listy cyklicznej.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.