Scalanie dwóch list posortowanych


Tematy pokrewne
Listy
Podstawowe pojęcia dotyczące list
Reprezentacja list w pamięci komputera
Operacje na listach jednokierunkowych
Operacje na listach dwukierunkowych
Operacje na listach cyklicznych jednokierunkowych
Liniowe przeszukiwanie listy
Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem listy dwukierunkowej
Wyszukiwanie największego/najmniejszego elementu listy
Zliczanie elementów listy
Usuwanie z listy duplikatów
Odwracanie listy jednokierunkowej
Podział listy jednokierunkowej na dwie listy
Scalanie dwóch list posortowanych
Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
Sortowanie przez wstawianie z wykorzystaniem listy jednokierunkowej
Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
Samoorganizujące się listy
Haszowanie z wykorzystaniem list jednokierunkowych
Zbiory rozłączne – implementacja listowa

Problem

Posortować rosnąco elementy listy względem zawartości ich pól danych.

 

 

Problem rozwiązujemy rekurencyjnie. Jeśli dana lista posiada więcej niż jeden element, to dzielimy ją na dwie podlisty, każdą z podlist sortujemy tym samym algorytmem, po czym obie listy scalamy w jedną listę. W efekcie lista zostanie posortowana.

Algorytm ma klasę złożoności obliczeniowej O(nlogn), jednakże wymaga dosyć dużo dodatkowej pamięci na tworzone listy pośrednie – O(n), zatem nie nadaje się do sortowania zbyt dużych list,


Algorytm scalania dwóch jednokierunkowych list posortowanych w jednokierunkową listę posortowaną

Wejście
h1,h2  –  adresy początków scalanych list
h  –  adres pustej listy
Wyjście:

listy wskazywane przez h1 i h2 zostaną scalone w listę wskazywaną przez h.

Elementy pomocnicze:
p  –  wskaźnik elementów listy h3
Lista kroków:
K01: l_push_front(h3,0) ; wstaw na listę h3 fałszywy element
K02: ph ; p wskazuje fałszywy element listy h
K03: Dopóki (h1 ≠ nil) obrazek (h2 ≠ nil), wykonuj K04...K10 ; dopóki scalane listy obie nie są puste, scalamy ich elementy w pętli
K04:     Jeśli (h1data) > (h2data), to idź do K08 ; wybieramy mniejszy element
K05:     (pnext) ← h1 ; wstawiamy go na koniec listy h3
K06:     h1 ← (h1next) ; wybrany element usuwamy z jego listy
K07:     Idź do K10  
K08:     (pnext) ← h2  
K09:     h2 ← (h2next)  
K10:     p ← (pnext) ; przechodzimy do dodanego elementu
K11 Dopóki h1 ≠ nil, wykonuj K12...K14 ; do h3 dodajemy końcówkę listy h1, jeśli pozostały elementy
K12     (pnext) ← h1  
K13:     h1 ← (h1next)  
K14     p ← (pnext)  
K15: Dopóki h2 ≠ nil, wykonuj K16...K18 ; do h3 dodajemy końcówkę listy h2, jeśli pozostały elementy
K16:     (pnext) ← h2  
K17:     h2 ← (h2next)  
K18:     p ← (pnext)  
K19: l_pop_front(h) ; usuwamy z h fałszywy element
K20: Zakończ  

 

Lazarus
procedure l_merge(var h1,h2,h : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 l_push_front(h,0);
 p := h;
 while (h1 <> nil) and (h2 <> nil) do
 begin
  if h1^.data > h2^.data then
  begin
   p^.next := h2;
   h2 := h2^.next;
  end
  else
  begin
   p^.next := h1;
   h1 := h1^.next;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 while h1 <> nil do
 begin
  p^.next := h1;
  h1 := h1^.next;
  p := p^.next;
 end;
 while h2 <> nil do
 begin
  p^.next := h2;
  h2 := h2^.next;
  p := p^.next;
 end;
 l_pop_front(h);
end;
Code::Blocks
void l_merge(slistEl * & h1, slistEl * & h2, slistEl * & h)
{
 slistEl * p;
 l_push_front(h,0);
 p = h;
 while(h1 && h2)
 {
  if(h1->data > h2->data)
  {
   p->next = h2;
   h2 = h2->next;
  }
  else
  {
   p->next = h1;
   h1 = h1->next;
  }
  p = p->next;
 }
 while(h1)
 {
  p->next = h1;
  h1 = h1->next;
  p = p->next;
 }
 while(h2)
 {
  p->next = h2;
  h2 = h2->next;
  p = p->next;
 }
 l_pop_front(h);
}
Free Basic
Sub l_merge(ByRef h1 As slistEl Ptr, ByRef h2 As slistEl Ptr, ByRef h As slistEl Ptr)
 Dim p As slistEl Ptr
 l_push_front(h,0)
 p = h
 While (h1 <> 0) AndAlso (h2 <> 0)
  If h1->data > h2->data Then
   p->next = h2
   h2 = h2->next
  Else
   p->next = h1
   h1 = h1->next
  End If
  p = p->next
 Wend
 While h1
  p->next = h1
  h1 = h1->next
  p = p->next
 Wend
 While h2
  p->next = h2
  h2 = h2->next
  p = p->next
 Wend
 l_pop_front(h)
End Sub

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy dwie listy uporządkowane i scala je w jedną listę uporządkowaną. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej.

 

Lazarus
// Scalanie dwóch posortowanych list jednokierunkowych
// Data: 25.02.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

program slist_merge;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function  size : cardinal;
   procedure printl;
   procedure push_front(v : char);
   procedure pop_front;
   procedure merge(var l1,l2 : slist);
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slist.size : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc(c);
  p := p^.next;
 end;
 size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 write(size,' : ');
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write(p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front(v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new(p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose(p);
 end;
end;

// Scala dwie obce listy
//----------------------
procedure slist.merge(var l1,l2 : slist);
var
 p : PslistEl;
begin
 push_front(#0);
 p := head;
 while (l1.head <> nil) and (l2.head <> nil) do
 begin
  if l1.head^.data > l2.head^.data then
  begin
   p^.next := l2.head;
   l2.head := l2.head^.next;
  end
  else
  begin
   p^.next := l1.head;
   l1.head := l1.head^.next;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 while l1.head <> nil do
 begin
  p^.next := l1.head;
  l1.head := l1.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 while l2.head <> nil do
 begin
  p^.next := l2.head;
  l2.head := l2.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 pop_front();
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L1,L2,L3 : slist; // obiekty list jednokierunkowych
 c,i : integer;
 z  : char;

begin
 Randomize;
 L1.init;    // inicjujemy obiekty
 L2.init;
 L3.init;

 c := 1 + random(2);
 z := char(65 + random(26));

 for i := 1 to 30 do
 begin
  L1.push_front(z);
  dec(c);
  if c = 0 then
  begin
   c := 1 + random(2);
   if z > 'A' then dec(z);
  end;
 end;

 L1.printl;

 c := 1 + random(2);
 z := char(65 + random(26));

 for i := 1 to 40 do
 begin
  L2.push_front(z);
  dec(c);
  if c = 0 then
  begin
   c := 1 + random(3);
   if z > 'A' then dec(z);
  end;
 end;
 L2.printl;

 writeln;

 L3.merge(L1,L2);
 L3.printl;

 L3.destroy;
end.
Code::Blocks
// Scalanie dwóch posortowanych list jednokierunkowych
// Data: 25.02.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist(); // konstruktor
  ~slist(); // destruktor
  unsigned size();
  void printl();
  void push_front(char v);
  void pop_front();
  void merge(slist & l1, slist & l2);
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist()
{
 while(head) pop_front();
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slist::size()
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while(p)
 {
  c++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl()
{
 slistEl * p;

 cout << size() << " : ";
 for(p = head; p; p = p->next) cout << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front(char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front()
{
 slistEl * p = head;

 if(p)
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

// Scala dwie obce listy
//----------------------
void slist::merge(slist & l1, slist & l2)
{
 slistEl * p;
 push_front(0);
 p = head;
 while(l1.head && l2.head)
 {
  if(l1.head->data > l2.head->data)
  {
   p->next = l2.head;
   l2.head = l2.head->next;
  }
  else
  {
   p->next = l1.head;
   l1.head = l1.head->next;
  }
  p = p->next;
 }
 while(l1.head)
 {
  p->next = l1.head;
  l1.head = l1.head->next;
  p = p->next;
 }
 while(l2.head)
 {
  p->next = l2.head;
  l2.head = l2.head->next;
  p = p->next;
 }
 pop_front();
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slist L1,L2,L3; // obiekty list jednokierunkowych
 int c,i;
 char z;

 srand(time(NULL));

 c = 1 + rand() % 2;
 z = 65 + rand() % 26;

 for(i = 0; i < 30; i++)
 {
  L1.push_front(z);
  if(!--c)
  {
   c = 1 + rand() % 2;
   if(z > 'A') z--;
  }
 }

 L1.printl();

 c = 1 + rand() % 2;
 z = 65 + rand() % 26;

 for(i = 0; i < 40; i++)
 {
  L2.push_front(z);
  if(!--c)
  {
   c = 1 + rand() % 2;
   if(z > 'A') z--;
  }
 }
 L2.printl();

 cout << endl;

 L3.merge(L1,L2);
 L3.printl();

 return 0;
}
Free Basic
' Scalanie dwóch posortowanych list jednokierunkowych
' Data: 25.02.2012
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Function size() As UInteger
 Declare Sub push_front(v As String)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Sub merge(ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim As slist L1,L2,L3 ' obiekty list jednokierunkowych
Dim As Integer c,i,z

Randomize

c = 1 + Int(Rnd() * 2)
z = 65 + Int(Rnd() * 26)

For i = 1 To 30
 L1.push_front(Chr(z))
 c -= 1
 If c = 0 Then
  c = 1 + Int(Rnd() * 2)
  If z > 65 then z -= 1
 End If
Next

L1.printl()

c = 1 + Int(Rnd() * 2)
z = 65 + Int(Rnd() * 26)

For i = 1 To 40
 L2.push_front(Chr(z))
 c -= 1
 If c = 0 Then
  c = 1 + Int(Rnd() * 2)
  If z > 65 then z -= 1
 End If
Next

L2.printl()

Print

L3.merge(L1,L2)

L3.printl()

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist()
 While head
  pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print size();" : ";
 While p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slist.size() As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 size = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front(v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Scala dwie obce listy
'----------------------
Sub slist.merge(ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
 Dim p As slistEl Ptr
 push_front(Chr(0))
 p = head
 While (l1.head <> 0) AndAlso (l2.head <> 0)
  If l1.head->data > l2.head->data Then
   p->next = l2.head
   l2.head = l2.head->next
  Else
   p->next = l1.head
   l1.head = l1.head->next
  End If
  p = p->next
 Wend
 While l1.head
  p->next = l1.head
  l1.head = l1.head->next
  p = p->next
 Wend
 While l2.head
  p->next = l2.head
  l2.head = l2.head->next
  p = p->next
 Wend
 pop_front()
End Sub
Wyniki
30 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBCDEEFF
40 : BCCDDDEFGHHIIIJJJKKLMMNNOOOPQRSSSTTTUUUV

70 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBCCCDDDDEEEFFFGHHIIIJJJKKLMMNNOOOPQRSSSTTTUUUV

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe