Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Scalanie dwóch list posortowanych

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy posortować rosnąco elementy listy względem zawartości ich pól danych.

Rozwiązanie

Problem rozwiązujemy rekurencyjnie. Jeśli dana lista posiada więcej niż jeden element, to dzielimy ją na dwie podlisty, każdą z podlist sortujemy tym samym algorytmem, po czym obie listy scalamy w jedną listę. W efekcie lista zostanie posortowana.

Algorytm ma klasę złożoności obliczeniowej O (n·log n), jednakże wymaga dosyć dużo dodatkowej pamięci na tworzone listy pośrednie – O ( n), zatem nie nadaje się do sortowania zbyt dużych list.

Algorytm scalania dwóch jednokierunkowych list posortowanych w jednokierunkową listę posortowaną

Wejście:

h1, h2  :  adresy początków scalanych list
h  :  adres pustej listy

Wyjście:

listy wskazywane przez h1 i h2 zostaną scalone w listę wskazywaną przez h.

Zmienne pomocnicze:

p  :  wskaźnik elementów listy h3

Lista kroków:

K01: l_push_front (h3, 0) wstaw na listę h3 fałszywy element
K02: p ← h p wskazuje fałszywy element listy h
K03: Dopóki (h1 ≠ nil) obrazek (h2 ≠ nil),
wykonuj kroki K04…K10
dopóki scalane listy obie nie są puste, scalamy ich elementy w pętli
K04: Jeśli (h 1→data) > (h2→data),
to idź do kroku K08
wybieramy mniejszy element
K05: (p→next) ← h 1 wstawiamy go na koniec listy h 3
K06: h1 ← (h1→next) wybrany element usuwamy z jego listy
K07: Idź do kroku K10  
K08: (p→next) ← h 2  
K09: h2 ← (h2→next)  
K10: p ← (p→next) przechodzimy do dodanego elementu
K11 Dopóki h1 ≠ nil,
wykonuj kroki K12…K14
do h3 dodajemy końcówkę listy h1, jeśli pozostały elementy
K12 (p→next) ← h1  
K13: h1 ← (h1→next)  
K14 p ← (p→next)  
K15: Dopóki h2 ≠ nil,
wykonuj kroki K16…K18
do h3 dodajemy końcówkę listy h2, jeśli pozostały elementy
K16: (p→next) ← h 2  
K17: h2 ← (h2→next)  
K18: p ← (p→next)  
K19: l_pop_front (h) usuwamy z h fałszywy element
K20: Zakończ  

Pascal
procedure l_merge (var h1, h2, h : PslistEl);
var
 p : PslistEl;
begin
 l_push_front (h, 0);
 p := h;
 while(h1 <> nil) and (h2 <> nil) do
 begin
  if h1^.data > h2^.data then
  begin
   p^.next := h2;
   h2 := h2^.next;
  end
  else
  begin
   p^.next := h1;
   h1 := h1^.next;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 while h1 <> nil do
 begin
  p^.next := h1;
  h1 := h1^.next;
  p := p^.next;
 end;
 while h2 <> nil do
 begin
  p^.next := h2;
  h2 := h2^.next;
  p := p^.next;
 end;
 l_pop_front (h);
end;
C++
void l_merge (slistEl * & h1, slistEl * & h2, slistEl * & h)
{
 slistEl * p;
 l_push_front (h, 0);
 p = h;
 while(h1 && h2)
 {
  if(h1->data > h2->data)
  {
   p->next = h2;
   h2 = h2->next;
  }
  else
  {
   p->next = h1;
   h1 = h1->next;
  }
  p = p->next;
 }
 while(h1)
 {
  p->next = h1;
  h1 = h1->next;
  p = p->next;
 }
 while(h2)
 {
  p->next = h2;
  h2 = h2->next;
  p = p->next;
 }
 l_pop_front (h);
}
Basic
Sub l_merge (ByRef h1 As slistEl Ptr, ByRef h2 As slistEl Ptr, ByRef h As slistEl Ptr)
 Dim p As slistEl Ptr
 l_push_front (h, 0)
 p = h
 while(h1 <> 0) AndAlso (h2 <> 0)
  If h1->data > h2->data Then
   p->next = h2
   h2 = h2->next
  Else
   p->next = h1
   h1 = h1->next
  End If
  p = p->next
 Wend
 While h1
  p->next = h1
  h1 = h1->next
  p = p->next
 Wend
 While h2
  p->next = h2
  h2 = h2->next
  p = p->next
 Wend
 l_pop_front (h)
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy dwie listy uporządkowane i scala je w jedną listę uporządkowaną. Program wykorzystuje obiekt listy jednokierunkowej.
Pascal
// Scalanie dwóch posortowanych list jednokierunkowych
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

program slist_merge;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : char;
 end;

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

 slist = object
  public
   head : PslistEl; // początek listy

   constructor init;
   destructor destroy;
   function  size : cardinal;
   procedure printl;
   procedure push_front (v : char);
   procedure pop_front;
   procedure merge (var l1, l2 : slist);
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor - inicjuje pole head
//---------------------------------
constructor slist.init;
begin
 head := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor slist.destroy;
begin
 while head <> nil do pop_front;
end;

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
function slist.size : cardinal;
var
 c : cardinal;
 p : PslistEl;
begin
 c := 0;
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  inc (c);
  p := p^.next;
 end;
 size := c;
end;

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
procedure slist.printl;
var
 p : PslistEl;
begin
 write (size, ' : ');
 p := head;
 while p <> nil do
 begin
  write (p^.data);
  p := p^.next;
 end;
 writeln;
end;

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
procedure slist.push_front (v : char);
var
 p : PslistEl;
begin
 new (p);
 p^.next := head;
 p^.data := v;
 head  := p;
end;

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
procedure slist.pop_front;
var
 p : PslistEl;
begin
 p := head;
 if p <> nil then
 begin
  head := p^.next;
  dispose (p);
 end;
end;

// Scala dwie obce listy
//----------------------
procedure slist.merge (var l1, l2 : slist);
var
 p : PslistEl;
begin
 push_front (#0);
 p := head;
 while(l1.head <> nil) and (l2.head <> nil) do
 begin
  if l1.head^.data > l2.head^.data then
  begin
   p^.next := l2.head;
   l2.head := l2.head^.next;
  end
  else
  begin
   p^.next := l1.head;
   l1.head := l1.head^.next;
  end;
  p := p^.next;
 end;
 while l1.head <> nil do
 begin
  p^.next := l1.head;
  l1.head := l1.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 while l2.head <> nil do
 begin
  p^.next := l2.head;
  l2.head := l2.head^.next;
  p := p^.next;
 end;
 pop_front();
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 L1, L2, L3 : slist; // obiekty list jednokierunkowych
 c, i : integer;
 z  : char;

begin
 Randomize;
 L1.init;    // inicjujemy obiekty
 L2.init;
 L3.init;

 c := 1 + random (2);
 z := char (65 + random (26));

 for i := 1 to 30 do
 begin
  L1.push_front (z);
  dec (c);
  if c = 0 then
  begin
   c := 1 + random (2);
   if z > 'A' then dec (z);
  end;
 end;

 L1.printl;

 c := 1 + random (2);
 z := char (65 + random (26));

 for i := 1 to 40 do
 begin
  L2.push_front (z);
  dec (c);
  if c = 0 then
  begin
   c := 1 + random (3);
   if z > 'A' then dec (z);
  end;
 end;
 L2.printl;

 writeln;

 L3.merge (L1, L2);
 L3.printl;

 L3.destroy;
end.
C++
// Scalanie dwóch posortowanych list jednokierunkowych
// Data: 25.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ elementów listy
//--------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego slist
//---------------------------------

class slist
{
 public:
  slistEl * head;

  slist(); // konstruktor
  ~slist(); // destruktor
  unsigned size();
  void printl();
  void push_front (char v);
  void pop_front();
  void merge (slist & l1, slist & l2);
};

// Konstruktor listy
//------------------
slist::slist()
{
 head = NULL;
}

// Destruktor listy
//-----------------
slist::~slist()
{
 while(head) pop_front();
}

// Funkcja oblicza liczbę elementów listy
//---------------------------------------
unsigned slist::size()
{
 unsigned c = 0;
 slistEl * p = head;
 while(p)
 {
  C++;
  p = p->next;
 }
 return c;
}

// Procedura wyświetla zawartość elementów listy
//----------------------------------------------
void slist::printl()
{
 slistEl * p;

 cout << size() << ": ";
 for(p = head; p; p = p->next) cout << p->data;
 cout << endl;
}

// Procedura dołączania na początek listy
//---------------------------------------
void slist::push_front (char v)
{
 slistEl * p;

 p = new slistEl;
 p->next = head;
 p->data = v;
 head = p;
}

// Procedura usuwa pierwszy element
//---------------------------------
void slist::pop_front()
{
 slistEl * p = head;

 if(p)
 {
  head = p->next;
  delete p;
 }
}

// Scala dwie obce listy
//----------------------
void slist::merge (slist & l1, slist & l2)
{
 slistEl * p;
 push_front (0);
 p = head;
 while(l1.head && l2.head)
 {
  if(l1.head->data > l2.head->data)
  {
   p->next = l2.head;
   l2.head = l2.head->next;
  }
  else
  {
   p->next = l1.head;
   l1.head = l1.head->next;
  }
  p = p->next;
 }
 while(l1.head)
 {
  p->next = l1.head;
  l1.head = l1.head->next;
  p = p->next;
 }
 while(l2.head)
 {
  p->next = l2.head;
  l2.head = l2.head->next;
  p = p->next;
 }
 pop_front();
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 slist L1, L2, L3; // obiekty list jednokierunkowych
 int c, i;
 char z;

 srand (time(NULL));

 c = 1 + rand() % 2;
 z = 65 + rand() % 26;

 for(i = 0; i < 30; i++)
 {
  L1.push_front (z);
  if(!--c)
  {
   c = 1 + rand() % 2;
   if(z > 'A') z--;
  }
 }

 L1.printl();

 c = 1 + rand() % 2;
 z = 65 + rand() % 26;

 for(i = 0; i < 40; i++)
 {
  L2.push_front (z);
  if(!--c)
  {
   c = 1 + rand() % 2;
   if(z > 'A') z--;
  }
 }
 L2.printl();

 cout << endl;

 L3.merge (L1, L2);
 L3.printl();

 return 0;
}
Basic
' Scalanie dwóch posortowanych list jednokierunkowych
' Data: 25.02.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------------

' Typ elementów listy
'--------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As String * 1
End Type

' Typ obiektowy slist
'------------------------------
Type slist
 head As slistEl Ptr
 
 Declare Constructor()
 Declare Destructor()
 Declare Sub printl()
 Declare Function size() As UInteger
 Declare Sub push_front (v As String)
 Declare Sub pop_front()
 Declare Sub merge (ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim As slist L1, L2, L3 ' obiekty list jednokierunkowych
Dim As Integer c, i, z

Randomize

c = 1 + Int (Rnd() * 2)
z = 65 + Int (Rnd() * 26)

For i = 1 To 30
 L1.push_front (Chr (z))
 c -= 1
 If c = 0 Then
  c = 1 + Int (Rnd() * 2)
  If z > 65 then z -= 1
 End If
Next

L1.printl()

c = 1 + Int (Rnd() * 2)
z = 65 + Int (Rnd() * 26)

For i = 1 To 40
 L2.push_front (Chr (z))
 c -= 1
 If c = 0 Then
  c = 1 + Int (Rnd() * 2)
  If z > 65 then z -= 1
 End If
Next

L2.printl()

Print

L3.merge (L1, L2)

L3.printl()

End

' Konstruktor listy
'-------------------
Constructor slist()
 head = 0
End Constructor

' Destruktor listy
'-----------------
Destructor slist()
 While head
  pop_front()
 Wend
End Destructor

' Procedura wyświetla zawartość elementów listy
'----------------------------------------------
Sub slist.printl()
 
 Dim p As slistEl Ptr = head
 
 Print size();": ";
 While p
  Print p->Data;
  p = p->next
 Wend
 Print
End Sub

' Funkcja oblicza liczbę elementów listy
'---------------------------------------
Function slist.size() As UInteger

 Dim c As UInteger
 Dim p As slistEl Ptr = head

 c = 0
 While p
  c += 1
  p = p->next
 Wend
 size = c
End Function

' Procedura dołączania na początek listy
'---------------------------------------
Sub slist.push_front (v As String)

 Dim p As slistEl Ptr

 p = new slistEl
 p->next = head
 p->data = v
 head = p
End Sub

' Procedura usuwa pierwszy element
'---------------------------------
Sub slist.pop_front()

 Dim p As slistEl Ptr

 p = head   ' zapamiętujemy początek
 If p Then
  head = p->next ' nowy początek
  Delete p   ' usuń element z pamięci
 End If
End Sub

' Scala dwie obce listy
'----------------------
Sub slist.merge (ByRef l1 As slist, ByRef l2 As slist)
 Dim p As slistEl Ptr
 push_front (Chr (0))
 p = head
 while(l1.head <> 0) AndAlso (l2.head <> 0)
  If l1.head->data > l2.head->data Then
   p->next = l2.head
   l2.head = l2.head->next
  Else
   p->next = l1.head
   l1.head = l1.head->next
  End If
  p = p->next
 Wend
 While l1.head
  p->next = l1.head
  l1.head = l1.head->next
  p = p->next
 Wend
 While l2.head
  p->next = l2.head
  l2.head = l2.head->next
  p = p->next
 Wend
 pop_front()
End Sub
Wynik:
30 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBCDEEFF
40 : BCCDDDEFGHHIIIJJJKKLMMNNOOOPQRSSSTTTUUUV

70 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBCCCDDDDEEEFFFGHHIIIJJJKKLMMNNOOOPQRSSSTTTUUUV

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.