Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Podstawowe pojęcia dotyczące stosów

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Stos (ang. stack) jest sekwencyjną strukturą danych. Najprościej możemy go sobie wyobrazić jako stos książek na biurku. Nowe książki układamy na szczycie stosu ( ang. stack top ), wtedy stos rośnie w górę

obrazek

Ze stosu pobieramy książki znajdujące się na samej górze, wtedy stos maleje. Zwróć uwagę, że książki zawsze zdejmujesz ze stosu w kolejności odwrotnej do ich umieszczania – jako pierwszą zdejmiesz ostatnią książkę na stosie.

obrazek

Wracając do świata komputerów, stos jest taką strukturą danych, z której odczytujemy elementy w kolejności odwrotnej do ich wstawiania. Struktura ta nosi nazwę LIFO (ang. Last In – First Out – wszedł ostatni, a wyszedł pierwszy ).

Rozróżniamy następujące operacje dla stosu:

 • Sprawdzenie, czy stos jest pusty – operacja empty zwraca true, jeśli stos nie zawiera żadnego elementu, w przeciwnym razie zwraca false
 • Odczyt szczytu stosu – operacja top zwraca element (zwykle jest to wskaźnik) znajdujący się na szczycie stosu, sam element pozostaje wciąż na stosie.
 • Zapis na stos – operacja push umieszcza na szczycie stosu nowy element.
 • Usunięcie ze stosu – operacja pop usuwa ze szczytu stosu znajdujący się tam element.

Stosy możemy realizować za pomocą tablic lub list jednokierunkowych. Realizacja tablicowa jest bardzo prosta i szybka. Stosujemy ją wtedy, gdy dokładnie wiemy, ile maksymalnie elementów będzie przechowywał stos – jest to potrzebne do przygotowania odpowiednio pojemnej tablicy na elementy stosu. Realizacja za pomocą listy jednokierunkowej jest przydatna wtedy, gdy nie znamy dokładnego rozmiaru stosu – listy dostosowują się dobrze do obszarów wolnej pamięci.

Tablica jako stos

Do utworzenia stosu w tablicy potrzebujemy dwóch zmiennych. Pierwszą z nich będzie tablica, która przechowuje umieszczone na stosie elementy. Druga zmienna sptr służy do zapamiętywania pozycji szczytu stosu i nosi nazwę wskaźnika stosu (ang. stack pointer ). Umawiamy się, że wskaźnik stosu zawsze wskazuje pustą komórkę tablicy, która znajduje się tuż ponad szczytem stosu:

obrazek

Po utworzeniu tablicy zmienna sptr  musi zawsze być zerowana. Stos jest pusty, gdy sptr  wskazuje początek tablicy, czyli komórkę o indeksie zero. Ta własność jest wykorzystywana w operacji empty. Stos jest pełny, gdy sptr  ma wartość równą liczbie komórek tablicy. W takim przypadku na stosie nie można już umieszczać żadnych dalszych danych. gdyż trafiłyby poza obszar zarezerwowany na tablicę.

Stos w tablicy – algorytm sprawdzania, czy stos jest pusty

Wejście:

sptr  –  zmienna przechowująca wskaźnik stosu tablicy

Wyjście:

True, jeśli na stosie nie ma żadnego elementu, inaczej false

Lista kroków:

K01 Jeśli sptr  = 0, to zakończ z wynikiem true
K02: Zakończ z wynikiem false
Pascal
function empty : boolean;
begin
 if sptr = 0 then empty := true
 else empty := false;
end;
   C++
bool empty ( void )
{
 return !sptr;
}
   Basic
Function empty( ) As Integer
 If sptr = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

Stos w tablicy – algorytm odczytu szczytu stosu

Wejście:

sptr  –  zmienna przechowująca wskaźnik stosu tablicy
n  – rozmiar tablicy
S  – tablica przechowująca stos

Wyjście:

Zawartość szczytu stosu lub wartość specjalna, jeśli stos jest pusty.

Lista kroków:

K01 Jeśli sptr  = 0,
o zakończ z wynikiem wartość specjalna
K02: Zakończ z wynikiem S [ sptr  - 1 ]
Pascal
function top : typ_danych;
begin
 if sptr = 0 then top := wartość_specjalna
 else top := S [ sptr - 1 ];
end;
C++
typ_danych top ( void )
{
 if( sptr ) return S [ sptr - 1 );
 return wartość_specjalna
}
Basic
Function top( ) As typ_danych
 If sptr = 0 Then Return wartość_specjalna
 Return S ( sptr - 1 )
End Function

Stos w tablicy – algorytm zapisu na stos

Wejście:

sptr  –  zmienna przechowująca wskaźnik stosu tablicy
n  – rozmiar tablicy
S  – tablica przechowująca stos
v  – zapisywana wartość

Wyjście:

Na stosie zostaje zapisana wartość v, jeśli jest na to miejsce. W przeciwnym razie v  nie będzie zapisane.

Lista kroków:

K01 Jeśli sptr  = n,
to zakończ
stos jest pełny i nie ma miejsca na nową wartość
K02: S [ sptr  ] ← v umieszczamy v ponad szczytem stosu
K03: sptr  ← sptr  + 1 zwiększamy wskaźnik stosu
K04: Zakończ  
Pascal
procedure push ( v : typ_danych );
begin
 if sptr < n then
 begin
  S [ sptr ] := v;
  Inc ( sptr );
 end;
end;
   C++
void push ( typ_danych v )
{
 if( sptr < n ) S [ sptr++ ] = v;
}
   Basic
Sub push ( v As typ_danych )
 If sptr < n Then
  S ( sptr ) = v
  sptr += 1
 End If
End Sub

Stos w tablicy – algorytm usuwania ze stosu

Wejście:

sptr  –  zmienna przechowująca wskaźnik stosu tablicy
S  – tablica przechowująca stos

Wyjście:

Ze szczytu stosu zostaje usunięty element.

Lista kroków:

K01 Jeśli sptr  > 0,
to sptr  ← sptr  - 1
jeśli stos coś zawiera, to usuwamy element na szczycie stosu
K02: Zakończ  
Pascal
procedure pop;
begin
 if sptr > 0 then dec ( sptr );
end;
   C++
void pop ( void )
{
 if( sptr ) sptr--;
}
   Basic
Sub pop( )
 If sptr > 0 Then sptr -= 1
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Poniższy program przedstawia sposób implementacji stosu w tablicy. Tworzy on obiekt zawierający tablicę liczb całkowitych, wskaźnik stosu oraz metody obsługi tej struktury. Rozmiar tablicy jest określany przy tworzeniu obiektu. Na stosie zostaje zapisanych 10 liczb, a następnie są one odczytywane i wyświetlane.
Pascal
// Stos w tablicy
// Data: 13.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program arrstack;

 type
  Tinteger = array of integer;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
 stack = object
  private
   n  : integer;  // rozmiar tablicy
   sptr : integer;  // wskaźnik stosu
   S  : Tinteger; // tablica dynamiczna

  public
   constructor init ( x : integer );
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function top : integer;
   procedure push ( v : integer );
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor - tworzy tablicę dla stosu
//---------------------------------------
constructor stack.init ( x : integer );
begin
 n := x;
 SetLength ( S, x );
 sptr := 0;
end;

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
destructor stack.destroy;
begin
 SetLength ( S, 0 );
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
function stack.empty : boolean;
begin
 if sptr = 0 then empty := true
 else empty := false;
end;

// Zwraca szczyt stosu.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function stack.top : integer;
begin
 if sptr = 0 then top := -MAXINT else top := S [ sptr - 1 ];
end;

// Zapisuje na stos
//-----------------
procedure stack.push ( v : integer );
begin
 if sptr < n then
 begin
  S [ sptr ] := v;
  Inc ( sptr );
 end;
end;

// Usuwa ze stosu
//---------------
procedure stack.pop;
begin
  if sptr > 0 then dec ( sptr );
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 S : stack;
 i : integer;

begin
 S.init ( 10 );

 for i := 1 to 10 do S.push ( i );

 while not S.empty do
 begin
  writeln ( S.top );
  S.pop;
 end;

 S.destroy;
end.
C++
// Stos w tablicy
// Data: 13.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = -2147483647;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------
class stack
{
 private:
  int n;   // rozmiar tablicy
  int sptr;  // wskaźnik stosu
  int * S;  // tablica dynamiczna

 public:
  stack ( int x ); // konstruktor
  ~stack( );   // destruktor
  bool empty ( void );
  int top ( void );
  void push ( int v );
  void pop ( void );
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor - tworzy tablicę dla stosu
//---------------------------------------
stack::stack ( int x )
{
 n = x;
 S = new int [ x ];
 sptr = 0;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
stack::~stack( )
{
 delete [ ] S;
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------
bool stack::empty ( void )
{
 return !sptr;
}

// Zwraca szczyt stosu.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int stack::top ( void )
{
 if( sptr ) return S [ sptr - 1 ];
 return -MAXINT;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------
void stack::push ( int v )
{
 if( sptr < n ) S [ sptr++ ] = v;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------
void stack::pop ( void )
{
 if( sptr ) sptr--;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 stack S ( 10 ); // tworzymy stos na 10 elementów
 int i;

 for( i = 1; i <= 10; i++ ) S.push ( i );

 while( !S.empty( ) )
 {
  cout << S.top( ) << endl;
  S.pop( );
 }
}
Basic
' Stos w tablicy
' Data: 13.08.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

Const MAXINT = 2147483647

' Definicja typu obiektowego stack
'---------------------------------
Type stack
 Private:
  n  As Integer   ' rozmiar tablicy
  sptr As Integer   ' wskaźnik stosu
  S  As Integer Ptr ' tablica dynamiczna

 Public:

  Declare Constructor ( ByVal x As Integer )
  Declare Destructor( )
  Declare Function empty( ) As Integer
  Declare Function top As Integer
  Declare Sub push ( ByVal v As Integer )
  Declare Sub pop( )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------
Dim S As stack = 10
Dim i As Integer

For i = 1 To 10: S.push ( i ): Next

While S.empty( ) = 0
 Print S.top( )
 S.pop( )
Wend

End

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor - tworzy tablicę dla stosu
'---------------------------------------
Constructor stack ( ByVal x As Integer )
 n = x
 S = New Integer [ x ] 
 sptr = 0
End Constructor

' Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
'----------------------------------------
Destructor stack( )
 Delete [ ] S
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------
Function stack.empty( ) As Integer
 If sptr = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function stack.top( ) As Integer
 If sptr = 0 Then Return -MAXINT
 Return S [ sptr - 1 ] 
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------
Sub stack.push ( ByVal v As Integer )
 If sptr < n Then
  S [ sptr ] = v
  sptr += 1
 End If
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------
Sub stack.pop( )
 If sptr > 0 Then sptr -= 1
End Sub
Wynik:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Na początek:  podrozdziału   strony 

Lista jako stos

Do realizacji stosu możemy w prosty sposób wykorzystać listę jednokierunkową. Zapis na stos będzie wtedy polegał na umieszczaniu elementu na początku listy. Szczyt stosu będzie pierwszym elementem listy. Odczyt ze stosu będzie równoważny odczytowi pierwszego elementu listy, a usunięcie ze stosu będzie odpowiadało usunięciu elementu z początku listy. Realizacja listowa jest szczególnie wygodna wtedy, gdy nie znamy maksymalnego rozmiaru stosu – w przeciwieństwie do tablic listy mogą swobodnie rosnąć w pamięci, dopóki jest dla nich miejsce. W podanych niżej procedurach nie obsługujemy sytuacji braku pamięci – w każdym ze środowisk programowania można w takim przypadku wykorzystać mechanizmy wyłapywania błędów, które jednakże zaciemniają realizowane funkcje.

Każdy element listy jest następującą strukturą danych:

Pascal
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : typ_danych;
 end;
   C++
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 typ_danych data;
};
   Basic
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type

Do obsługi listy potrzebujemy wskaźnika, który wskazuje jej początek. Zdefiniujmy go następująco:

Pascal
...
var stack : PslistEl;
...
   C++
...
slistEl * stack;
...
   Basic
...
Dim stack As slistEl Ptr
...

Przed pierwszym użyciem wskaźnik stack  musi być odpowiednio wyzerowany:

Pascal
...
stack := NIL;
...
   C++
...
stack = NULL;
...
   Basic
...
stack = 0
...

Stos na liście – algorytm sprawdzania, czy stos jest pusty

Wejście:

p  –  wskaźnik szczytu stosu

Wyjście:

True, jeśli na stosie nie ma żadnego elementu, inaczej false

Lista kroków:

K01 Jeśli p  = nil,
to zakończ z wynikiem true
K02: Zakończ z wynikiem false
Pascal
function empty ( p : PslistEl ) : boolean;
begin
 if p = nil then empty := true
 else empty := false;
end;
C++
bool empty ( slistEl * p )
{
 return !p;
}
Basic
Function empty ( p As slistEl Ptr ) As Integer
 If p = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

Stos na liście – algorytm odczytu szczytu stosu

Wejście:

p  –  wskaźnik szczytu stosu

Wyjście:

Zwraca wskazanie elementu, który jest bieżącym szczytem stosu lub nil, jeśli stos jest pusty

Lista kroków:

K01: Zakończ z wynikiem p
Pascal
function top ( p : PslistEl ) : PslistEl;
begin
 top := p;
end;
C++
slist * top ( slistEl * p )
{
 return p;
}
Basic
Function top ( p As slistEl Ptr ) As slistEl Ptr
 Return p
End Function

Stos na liście – algorytm zapisu na stos

Wejście:

p  –  wskaźnik szczytu stosu
v  – zapisywana wartość

Wyjście:

Na stosie zostaje zapisana wartość v, jeśli jest na to miejsce. Inaczej nic nie zostaje zapisane.

Dane pomocnicze:

e  –  wskaźnik elementu listy

Lista kroków:

K01 Utwórz element listy i umieść jego adres w e  
K02: edata  ← v dane umieszczamy w polu data
K03: enext  ← p następnikiem będzie bieżący szczyt stosu
K04: p  ← e szczytem stosu staje się dodany element
K05: Zakończ  
Pascal
procedure push ( var p : PslistEl; v : typ_danych );
var
 e : PslistEl;
begin
 new ( e );
 e^.data := v;
 e^.next := p;
 p := e;
end;
C++
void push ( slistEl * & p, typ_danych v )
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->data = v;
 e->next = p;
 p = e;
}
Basic
Sub push ( ByRef p As slistEl Ptr, v As typ_danych )
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->data = v
 e->next = p
 p = e
End Sub

Stos na liście – algorytm usuwania ze stosu

Wejście:

p  –  wskaźnik szczytu stosu

Wyjście:

Ze szczytu stosu zostaje usunięty element.

Dane pomocnicze:

e  –  wskaźnik elementu listy

Lista kroków:

K01 Jeśli p  = nil,
to zakończ
stos jest pusty
K02: e  ← p zapamiętujemy szczyt stosu
K03 p  ← pnext usuwamy ze stosu bieżący szczyt
K04: Usuń z pamięci element wskazany przez e  
K05: Zakończ  
Pascal
procedure pop ( var p : PslistEl );
var
 e : PslistEl;
begin
 if p <> nil then
 begin
  e := p;
  p := p^.next;
  dispose ( e );
 end
end;
C++
void pop ( slistEl * & p )
{
 if( p )
 {
  slistEl * e = p;
  p = p->next;
  delete e;
 } 
}
Basic
Sub pop ( ByVal p as slistEl Ptr )
 Dim e As slistEl Ptr
 If p Then
  e = p
  p = p->next
  Delete e
 End If 
End Sub

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Poniższy program przedstawia sposób implementacji stosu za pomocą listy jednokierunkowej. Tworzy on obiekt zawierający pustą listę liczb całkowitych oraz metody obsługi tej struktury. Na stosie zostaje zapisanych 10 liczb, a następnie są one odczytywane i wyświetlane.
Pascal
// Stos na liście jednokierunkowej
// Data: 13.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program slist_stack;

// Typ elementów listy
//--------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;

 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------

 stack = object
  private
   S : PslistEl; // lista przechowująca stos
  public

   constructor init;
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function top : PslistEl;
   procedure push ( v : integer );
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu slist
//---------------------

// Konstruktor
//------------

constructor stack.init;
begin
 S := nil;
end;

// Destruktor
//-----------

destructor stack.destroy;
begin
 while S <> nil do pop;
end;

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------

function stack.empty : boolean;
begin
 if S = nil then empty := true else empty := false;
end;

// Zwraca wskazanie do szczytu stosu
//----------------------------------

function stack.top : PslistEl;
begin
 top := S;
end;

// Umieszcza dane na stosie
//-------------------------

procedure stack.push ( v : integer );
var
 e : PslistEl;
begin
 new ( e );
 e^.data := v;
 e^.next := S;
 S := e;
end;

// Usuwa dane ze stosu
//--------------------

procedure stack.pop;
var
 e :PslistEl;
begin
 if S <> NIL then
 begin
  e := S;
  S := S^.next;
  dispose ( e );
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 S : stack;
 i : integer;

begin
 S.init;

 for i := 1 to 10 do S.push ( i );

 while not S.empty do
 begin
  writeln ( S.top^.data );
  S.pop;
 end;

 S.destroy;
end.
C++
// Stos na liście jednokierunkowej
// Data: 13.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Definicja typu obiektowego stack
//---------------------------------

struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int data;
};

class stack
{
 private:
  slistEl * S;  // lista przechowująca stos

 public:
  stack( );    // konstruktor
  ~stack( );   // destruktor
  bool empty ( void );
  slistEl * top ( void );
  void push ( int v );
  void pop ( void );
};

//---------------------
// Metody obiektu stack
//---------------------

// Konstruktor
//------------

stack::stack( )
{
 S = NULL;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------

stack::~stack( )
{
 while( S ) pop( );
}

// Sprawdza, czy stos jest pusty
//------------------------------

bool stack::empty ( void )
{
 return !S;
}

// Zwraca szczyt stosu
//--------------------

slistEl * stack::top ( void )
{
 return S;
}

// Zapisuje na stos
//-----------------

void stack::push ( int v )
{
 slistEl * e = new slistEl;
 e->data = v;
 e->next = S;
 S = e;
}

// Usuwa ze stosu
//---------------

void stack::pop ( void )
{
 if( S )
 {
  slistEl * e = S;
  S = S->next;
  delete e;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main( )
{
 stack S;
 int i;

 for( i = 1; i <= 10; i++ ) S.push ( i );

 while( !S.empty( ) )
 {
  cout << S.top( )->data << endl;
  S.pop( );
 }
}
Basic
' Stos na liście jednokierunkowej
' Data: 13.08.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Definicja typu obiektowego stack
'---------------------------------

Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As Integer
End Type

Type stack
 Private:
  S As slistEl Ptr ' lista zawierająca stos

 Public:

  Declare Constructor( )
  Declare Destructor( )
  Declare Function empty( ) As Integer
  Declare Function top As slistEl Ptr
  Declare Sub push ( ByVal v As Integer )
  Declare Sub pop( )
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim S As stack
Dim i As Integer

For i = 1 To 10: S.push ( i ): Next

While S.empty( ) = 0
 Print S.top( )->Data
 S.pop( )
Wend

End

'---------------------
' Metody obiektu stack
'---------------------

' Konstruktor
'------------

Constructor stack( )
 S = 0
End Constructor

' Destruktor
'-----------

Destructor stack( )
 While S
 	 pop( )
 Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy stos jest pusty
'------------------------------

Function stack.empty( ) As Integer
 If S = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca szczyt stosu.
'------------------------------

Function stack.top( ) As slistEl Ptr
 top = S
End Function

' Zapisuje na stos
'-----------------

Sub stack.push ( ByVal v As Integer )
 Dim e As slistEl Ptr
 e = New slistEl
 e->Data = v
 e->Next = S
 S = e
End Sub

' Usuwa ze stosu
'---------------

Sub stack.pop( )
 Dim e As slistEl Ptr
 If S Then
 	 e = S
 	 S = S->Next
 	 Delete e
 End If
End Sub
Wynik:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.