Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Reprezentacja macierzy w pamięci komputera

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Deklarowanie tablic wielowymiarowych

Macierze mogą być reprezentowane w pamięci komputera przez tablice dwuwymiarowe. Rozwiązanie to przydaje się w przypadku, gdy z góry znany jest rozmiar macierzy.

Pascal

Deklarację tablicy w języku Pascal umieszczamy w sekcji deklaracji zmiennych var. Składnia deklaracji tablicy dwuwymiarowej jest następująca:

nazwa_tablicy : array [1..liczba wierszy, 1..liczba_kolumn] of typ_elementów;
nazwa_tablicy : tworzona jest wg zwykłych reguł tworzenia nazw zmiennych w języku Pascal.
liczba_wierszy : określa liczbę wierszy w macierzy.
liczba_kolumn : określa liczbę kolumn w macierzy.
typ_elementów : określa rodzaj informacji przechowywanej w każdym elemencie.

Słowa array oraz of są słowami kluczowymi, które muszą się pojawić w deklaracji tablicy. Poniżej podajemy kilka przykładów:

var
 …
 a : array [1..3,1..3] of integer; // macierz a 3x3 liczb całkowitych
 x : array [1..4,1..3] of double; // macierz x 4x3 liczb rzeczywistych
 c : array [1..8,1..5] of char;  // macierz c 8x5 znakowa
 …

Dostęp do elementów macierzy wymaga dwóch indeksów –  indeksu wierszowego oraz indeksu kolumnowego. Poniższy przykład inicjuje główną przekątną macierzy a:

a[1,1] := 1;
a[2,2] := 7;
a[3,3] := 5;

C++

Deklarację tablicy umieszczamy w języku C++ na liście deklaracji zmiennych. Składnia jest następująca:

typ_danych nazwa_tablicy [liczba_wierszy][liczba_kolumn];
typ_danych : określa rodzaj informacji przechowywanych przez deklarowane zmienne.
nazwa_tablicy : tworzona jest wg zwykłych reguł tworzenia nazw zmiennych w języku C++.
liczba_wierszy : określa liczbę wierszy w macierzy.
liczba_kolumn : określa liczbę kolumn w macierzy.

Poniżej podajemy kilka przykładów deklaracji tablic w C++:

…
int  a[3][3]; // macierz a 3x3 liczb całkowitych
double x[4][3]; // macierz x 4x3 liczb rzeczywistych
char  c[8][5]; // macierz c 8x5 znakowa
…

Ze względu na specyfikę języka C++ indeksy rozpoczynają się od 0 a nie od 1. Dostęp do elementów macierzy wymaga dwóch indeksów –  indeksu wierszowego oraz indeksu kolumnowego. Poniższy przykład inicjuje główną przekątną macierzy a:

a[0][0] = 1;
a[1][1] = 7;
a[2][2] = 5;

Basic

Deklarację tablicy umieszczamy w języku Basic w instrukcji Dim. Składnia jest następująca:

Dim As typ_danych nazwa_tablicy (1 To liczba_wierszy, 1 To liczba_kolumn)
typ_danych : określa rodzaj informacji przechowywanych przez deklarowane zmienne
nazwa_tablicy : tworzona jest wg zwykłych reguł tworzenia nazw zmiennych
liczba_wierszy : określa liczbę wierszy w macierzy
liczba_kolumn : określa liczbę kolumn w macierzy

Poniżej podajemy kilka przykładów deklaracji macierzy:

…
Dim As Integer a(1 To 3,1 To 3) ' macierz a 3x3 liczb całkowitych
Dim As Double x(1 To 4,1 To 3) ' macierz x 4x3 liczb rzeczywistych
…

Dostęp do elementów macierzy wymaga dwóch indeksów –  indeksu wierszowego oraz indeksu kolumnowego. Poniższy przykład inicjuje główną przekątną macierzy a:

a(1,1) = 1
a(2,2) = 7
a(3,3) = 5
Python (dodatek)

W języku Python zmienne tworzy się poprzez przypisanie. Tablice są listami dynamicznymi. Możemy je tworzyć na kilka sposobów. Oto jeden z nich:

# Tablica liczb całkowitych
# o 4 wierszach i 5 kolumnach

t = []
for i in range(4): # wiersze
  a = []
  for j in range(5): #kolumny
    a.append(10+i*5+j)
  t.append(a)

for i in range(4):
  print(t[i])
Wynik:
[10, 11, 12, 13, 14]
[15, 16, 17, 18, 19]
[20, 21, 22, 23, 24]
[25, 26, 27, 28, 29]

Indeksy komórek rozpoczynają się od 0.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Tworzenie tablic dynamicznych – przypomnienie

Tablica dynamiczna jest strukturą danych, która jest tworzona przez program w trakcie jego wykonywania. Zaletą tablicy dynamicznej jest to, iż dopasowuje się ona dokładnie do wymagań programu, nie marnując bez potrzeby pamięci. Procedura tworzenia tablicy dynamicznej w każdym z naszych trzech języków jest podobna (w języku Basic jest w zasadzie identyczna z językiem C++):

Tworzenie wskaźnika do danych
Pascal C++ Basic
type
dptr = array of typ_elementów;

var
A : dptr;
typ_elementów * A;
Dim A As typ_elementów Ptr
Rezerwowanie obszaru pamięci na tablicę A zawierającą n elementów
SetLength(A,n);
A = new typ_elementów[n];
A = New typ_elementów[n] 
Dostęp do elementów za pomocą indeksów od 0 do n-1
A[i] := …
A[i] = …
A[i] = …
Usunięcie tablicy dynamicznej, gdy przestanie być potrzebna
SetLength(A, 0);
delete [] A;
Delete [] A
Przekazywanie tablicy dynamicznej jako parametru dla procedury/funkcji
procedure p(A : dptr)
void p(typ_elementów * A)
Sub p(A As typ_elementów Ptr)

Na początek:  podrozdziału   strony 

Tworzenie macierzy dynamicznych

Rozwiązanie opiera się na utworzeniu dynamicznej tablicy wskaźników o m elementach (m – liczba wierszy macierzy). Następnie tworzymy dynamicznie m tablic n elementowych (n – liczba kolumn macierzy) i ich adresy przypisujemy poszczególnym wskaźnikom z pierwszej tablicy dynamicznej. Ze względu na specyfikę tablic dynamicznych indeksy muszą jedynie rozpoczynać się od wartości 0, a nie 1. Pierwsza tablica jest tablicą wskaźników wierszy. Kolejne elementy tej tablicy wskazują kolejne wiersze macierzy.

Tworzenie wskaźnika do danych
Pascal C++ Basic
type
 nptr = array of typ_elementów;
 mptr = array of nptr;
…
var
 A : mptr;
typ_elementów ** A;
Dim A As typ_elementów Ptr Ptr
Rezerwowanie obszaru pamięci na macierz A [m x n]
SetLength(A,m);
for i := 0 to m-1 do
 SetLength(A[i],n);
A = new typ_elementów * [m];
for(i = 0; i < m; i++)
 A[i] = new typ_elementów[n];
A = New typ_elementów Ptr[n]
For i = 0 To m
 A[i] = New typ_elementów[n]
Next
Dostęp do elementów za pomocą indeksów od 0 do n-1
A[i][j] := …
A[i][j] = …
A[i][j] = …
Usunięcie tablicy dynamicznej, gdy przestanie być potrzebna
for i = 0 to m-1 do
 SetLength(A[i],0);
SetLength(A,0)
for(i = 0; i < m; i++)
 delete [] A[i];
delete [] A;
For i = 0 to m - 1
 Delete A[i]
Next
Delete []A
Przekazywanie macierzy dynamicznej jako parametru dla procedury/funkcji
procedure p(A : mptr)
void p(typ_elementów ** A)
Sub p(A As typ_elementów Ptr Ptr)

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje liczbę wierszy i kolumn macierzy, tworzy tablicę dynamiczną, którą wypełnia liczbami 0, gdy suma indeksów wierszowego i kolumnowego jest parzysta i 1, gdy suma ta jest nieparzysta. Wynikowa macierz zostaje wyświetlona.
Pascal
// Tworzenie macierzy dynamicznej
// Data: 8.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program matrix;

type
 NInt = array of integer; // typ tablic wierszy
 MInt = array of NInt;  // typ tablicy wskaźników

// Procedura wypełnia macierz i wyświetla ją
//------------------------------------------
procedure p(m,n : integer; A : MInt);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to m-1 do
  for j := 0 to n-1 do A[i][j] := (i+j) mod 2;

 for i := 0 to m-1 do
 begin
  for j := 0 to n-1 do write(A[i][j],' ');
  writeln;
 end;
end;

// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
//-----------------------

var
 A   : MInt;
 n,m,i : integer;
begin
 write('m = '); readln(m);
 write('n = '); readln(n);

 // tworzymy tablicę wskaźników

 SetLength(A,m);

 // tworzymy kolejne tablice wierszy

 for i := 0 to m-1 do SetLength(A[i],n);

 // wypełniamy i wyświetlamy macierz

  p(m,n,A);

 // najpierw usuwamy tablice wierszy

 for i := 0 to m-1 do SetLength(A[i],0);

 // teraz usuwamy tablicę wskaźników

 SetLength(A,0);

end.
C++
// Tworzenie macierzy dynamicznej
// Data: 8.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Procedura wypełnia macierz i wyświetla ją
//------------------------------------------
void p(int m,int n,int ** A)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < m; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   A[i][j] = (i+j)%2;

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   cout << A[i][j] << " ";
  cout << endl;
 }
}

// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
//-----------------------

int main()
{
 int ** A,n,m,i;

 cout << "m = "; cin >> m;
 cout << "n = "; cin >> n;

 // tworzymy tablicę wskaźników

 A = new int * [m];

 // tworzymy kolejne tablice wierszy

 for(i = 0; i < m; i++)
  A[i] = new int[n];

 // wypełniamy i wyświetlamy macierz

 p(m,n,A);

 // najpierw usuwamy tablice wierszy

 for(i = 0; i < m; i++) delete [] A[i];

 // teraz usuwamy tablicę wskaźników

 delete [] A;

 return 0;
}
Basic
' Tworzenie macierzy dynamicznej
' Data: 8.02.2011
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

' Procedura wypełnia macierz i wyświetla ją
'------------------------------------------
Sub p(m As Integer,_
   n As Integer,_
   A As Integer Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To m-1
  For j = 0 To n-1
   A[i][j] = (i+j) Mod 2
  Next
 Next

 For i = 0 To m-1
  For j = 0 To n-1
   Print Using "& ";A[i][j];
  Next
  Print
 Next
 
End Sub

Dim A As Integer Ptr Ptr
Dim As Integer n,m,i

Input "m = ",m
Input "n = ",n

' tworzymy tablicę wskaźników

A = New Integer Ptr[m]

' tworzymy kolejne tablice wierszy

For i = 0 To m-1
 A[i] = New Integer[n]
Next

' wypełniamy i wyświetlamy macierz

  p(m,n,A)

' najpierw usuwamy tablice wierszy

For i = 0 To m-1
 Delete [] A[i]
Next

' teraz usuwamy tablicę wskaźników

Delete [] A

End
Python (dodatek)
# Tworzenie macierzy dynamicznej
# Data: 6.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-------------------------------

# Procedura wypełnia macierz i wyświetla ją
#------------------------------------------
def p(A):
 for i in range(len(A)):    # wiersze
   for j in range(len(A[0])): # i-ty wiersz
     A[i][j] = (i+j)%2   # element wiersza
     print(A[i][j],end=" ")
   print()

# *** PROGRAM GŁÓWNY ***
#-----------------------

m = int(input("m = "))
n = int(input("n = "))

# tworzymy macierz

A = []       # lista wierszy
for i in range(m):
  a = []     # lista wiersza
  for j in range(n):
    a.append(0) # elementy wiersza
  A.append(a)   # wiersz

# wypełniamy i wyświetlamy macierz

p(A)

# usuwamy macierz

del A,a
Wynik:
m = 10
n = 20

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Na początek:  podrozdziału   strony 

Macierze dynamiczne o dynamicznych rozmiarach

Czasami występuje konieczność zmiany rozmiaru macierzy (np. gdy usuwamy lub dodajemy wiersz/kolumnę). Istnieją wtedy dwa rozwiązania:

 1. Tworzymy macierz o maksymalnym rozmiarze mm×nn. Wewnątrz tej macierzy operujemy na podmacierzy o rozmiarze m×n, gdzie m ≤ mmnnn. Wymiary m i n możemy dowolnie zmieniać, dopóki są zachowane te dwie nierówności. Rozwiązanie to  jest nieefektywne pamięciowo, lecz szybkie w działaniu.
 2. Dla macierzy m×n tworzymy macierz nieco większą o rozmiarze mm×nn, gdzie mm = m+z, nn = n+z. Tak utworzona macierz posiada w zapasie z wierszy oraz z kolumn. Zatem m i n mogą odpowiednio rosnąć do momentu, aż zostanie spełniona jedna z nierówności: m > mm lub n > nn.
  Gdy tak się stanie, tworzymy nową macierz o rozmiarze (m+z)×(n+z). Przenosimy do niej zawartość starej macierzy. Starą macierz usuwamy z  pamięci i przypisujemy jej nową macierz. Wymiary mm i nn odpowiednio uaktualniamy: mm = m+z, nn = n+z.
  Podobnie możemy postępować przy zmniejszaniu rozmiaru macierzy. Jeśli będzie spełniona jedna z nierówności: m ≤ mm-2z lub n ≤ nn-2z, to macierz możemy zmniejszyć. Tworzymy nową macierz o rozmiarze (m+z)×(n+z). Przenosimy do niej zawartość starej macierzy, a starą macierz usuwamy z pamięci. Starej macierzy przypisujemy nową macierz i uaktualniamy wymiary mm i nn.
  Możesz zastanawiać się, dlaczego w powyższych nierównościach pojawiło się 2z zamiast z. Powód jest bardzo prosty – po zmniejszeniu rozmiaru macierzy wciąż chcemy posiadać z wierszy i kolumn zapasu.

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Pascal
// Zwiększanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
//------------------------------
procedure inc_matrix(var A : mptr; m,n,z : integer);
var
 i : integer;
begin
 if(m > Length(A)) or (n > Length(A[0])) then
 begin
  SetLength(A,m+z);
  for i := 0 to m+z-1 do SetLength(A[i],n+z);
 end;
end;

// Zmniejszanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
//-------------------------------
procedure dec_matrix(var A : mptr; m,n,z : integer);
var
 i : integer;
begin
 if(m <= Length(A)-z-z) or (n <= Length(A[0])-z-z) then
 begin
  SetLength(A,m+z);
  for i := 0 to m+z-1 do SetLength(A[i],n+z);
 end;
end;
C++
// Zwiększanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
// mm - maksymalna liczba wierszy
// nn - maksymalna liczba kolumn
//------------------------------
void inc_matrix(dane ** & A,
        int m,int n,int z,
        int & mm,int & nn)
{
 int i,j;
 dane ** T;

 if((m > mm) || (n > nn))
 {
  T = new dane * [m+z];
  for(i = 0; i < m+z; i++)
  {
   T[i] = new dane [n+z];
   if(i < mm)
   {
    for(j = 0; j < nn; j++)
     T[i][j] = A[i][j];
    delete [] A[i];
   }
  }
  delete [] A;
  mm = m+z;
  nn = n+z;
  A = T;
 }
}

// Zmniejszanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
// mm - maksymalna liczba wierszy
// nn - maksymalna liczba kolumn
//------------------------------
void dec_matrix(dane ** & A,
        int m,int n,int z,
        int & mm,int & nn)
{
 int i,j;
 dane ** T;

 if((m <= mm-z-z) || (n <= nn-z-z))
 {
  T = new dane * [m+z];
  for(i = 0; i < mm; i++)
  {
   if(i < m+z)
   {
    T[i] = new dane [n+z];
    for(j = 0; j < n+z; j++)
     T[i][j] = A[i][j];
   }
   delete [] A[i];
  }
  delete []A;
  mm = m+z;
  nn = n+z;
  A = T;
 }
}
Basic
' Zwiększanie rozmiaru macierzy
' A - macierz
' m - liczba wierszy
' n - liczba kolumn
' z - zapas
' mm - maksymalna liczba wierszy
' nn - maksymalna liczba kolumn
'------------------------------
Sub inc_matrix (ByRef A As dane Ptr Ptr,_
        m As Integer, n As Integer, z As Integer,_
        ByRef mm As Integer, ByRef nn As Integer)
 Dim As Integer i,j
 Dim As dane Ptr Ptr T

 if(m > mm) OrElse (n > nn) Then
  T = New dane Ptr [m+z]
  For i = 0 To m+z-1
   T[i] = New dane [n+z]
   If i < mm Then
    For j = 0 To nn-1
     T[i][j] = A[i][j]
    Next
    Delete [] A[i]
   End If
  Next
  Delete [] A
  mm = m+z
  nn = n+z
  A = T
 End If
End Sub

' Zmniejszanie rozmiaru macierzy
' A - macierz
' m - liczba wierszy
' n - liczba kolumn
' z - zapas
' mm - maksymalna liczba wierszy
' nn - maksymalna liczba kolumn
'------------------------------
Sub dec_matrix (ByRef A As dane Ptr Ptr,_
        m As Integer, n As Integer, z As Integer,_
        ByRef mm As Integer, ByRef nn As Integer)
 Dim As Integer i,j
 Dim As dane Ptr Ptr T

 if(m <= mm-z-z) OrElse (n <= nn-z-z) Then
  T = New dane Ptr [m+z]
  For i = 0 To mm-1
   If i < m+z Then
    T[i] = New dane [n+z]
    For j = 0 To n+z-1
     T[i][j] = A[i][j]
    Next
   End If
   Delete [] A[i]
  Next
  Delete [] A
  mm = m+z
  nn = n+z
  A = T
 End If
End Sub

W języku Python tablice można tworzyć przy pomocy list, a listy są z natury obiektami dynamicznymi.

Element dodajemy na koniec listy przy pomocy funkcji składowej: lista.append(element). Jeśli musimy dodać element na określonej pozycji, to używamy funkcji składowej: lista.insert(indeks,element).

Element listy możemy usuwać na wiele sposobów, np. poprzez użycie funkcji składowej: lista.pop( ), która bez parametrów usuwa ostatni element, a z parametrem usuwa element o podanym indeksie, np. lista.pop(3).

Poniższy program tworzy macierz o rozmiarze 3×4, a następnie zwiększa jej rozmiar do 4×5 przez dodane elementów o wartości 0.

Python (dodatek)
# Zwiększanie rozmiaru macierzy
# Data: 7.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-------------------------------

# wyświetla macierz
def pm(x):
  for i in x:
    for j in i:
      print("%3d " % j,end="")
    print()
  print()
  
m = 3 # liczba wierszy
n = 4 # liczba kolumn

# tworzymy macierz z zawartością

A = []
for i in range(m):
  a = []
  for j in range(n):
    a.append(i*n+j)
  A.append(a)

# wyświetlamy macierz

pm(A)

# zwiększamy rozmiar macierzy do 4 x 5

for i in range(m):
  A[i].append(0)
a = []
for i in range(n+1):
  a.append(0)
A.append(a)

# wyświetlamy macierz

pm(A)

# usuwamy macierz

del(A)
del(a)
Wynik:
 0  1  2  3 
 4  5  6  7 
 8  9 10 11 

 0  1  2  3  0 
 4  5  6  7  0 
 8  9 10 11  0 
 0  0  0  0  0 

Poniższy program tworzy macierz o rozmiarze 4×5, a następnie zmniejsza ją do rozmiaru 3×4 przez usunięcie ostatniej kolumny i ostatniego wiersza.

Python (dodatek)
# Zmniejszanie rozmiaru macierzy
# Data: 7.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-------------------------------

# wyświetla macierz
def pm(x):
  for i in x:
    for j in i:
      print("%3d " % j,end="")
    print()
  print()
  
m = 4 # liczba wierszy
n = 5 # liczba kolumn

# tworzymy macierz z zawartością

A = []
for i in range(m):
  a = []
  for j in range(n):
    a.append(i*n+j)
  A.append(a)

# wyświetlamy macierz

pm(A)

# zmniejszamy rozmiar macierzy

A.pop() # usuwamy ostatni wiersz
for i in range(len(A)):
  A[i].pop() # usuwamy ostatnią kolumnę

# wyświetlamy macierz

pm(A)
Wynik:
 0  1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 
 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 

 0  1  2  3 
 5  6  7  8 
 10 11 12 13 

Na początek:  podrozdziału   strony 

Odczyt macierzy ze standardowego wejścia

Przy odczycie macierzy będziemy stosowali następujący format danych wejściowych:

Dla macierzy kwadratowej pierwsza liczba określa jej rozmiar n. Następne n2 liczb określa elementy macierzy podawane kolejnymi wierszami. Na przykład:

Macierz:
 
3 6 3
1 7 2
3 3 1
 
   
Dane:
3
3 6 3
1 7 2
3 3 1

Dla macierzy prostokątnej pierwsze dwie liczby określają kolejno m – liczbę wierszy i n – liczbę kolumn macierzy. Następne m×n liczb określa m kolejnych wierszy po n elementów w każdym. Na przykład:

Macierz:
 
3 6 3
1 7 2
4 2 0
3 3 1
 
   
Dane:
4 3
3 6 3
1 7 2
4 2 0
3 3 1

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje dane dla macierzy ze standardowego wejścia, tworzy dynamicznie macierz, wprowadza do niej odczytane liczby i wyświetla jej zawartość.
Pascal
// Odczyt macierzy
// Data: 21.12.2009
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program matrix;

type
 NInt = array of integer;
 MInt = array of NInt;
var
 A : MInt;
 n,m,iw,ik : integer;

begin

 // odczytujemy rozmiar macierzy

 read(m,n);

 // tworzymy tablicę wskaźników

 SetLength(A,m);

 // tworzymy tablice wierszy

 for iw := 0 to m-1 do SetLength(A[iw],n);

 // odczytujemy elementy macierzy

 for iw := 0 to m-1 do
  for ik := 0 to n-1 do read(A[iw][ik]);
 writeln;

 // wyświetlamy macierz

 for iw := 0 to m-1 do
 begin
  for ik := 0 to n-1 do write(A[iw][ik]:4);
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz z pamięci

 for iw := 0 to m-1 do SetLength(A[iw],0);

 SetLength(A,0);

end.
C++
// Odczyt macierzy
// Data: 21.12.2009
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
 int ** A,n,m,iw,ik;

 // odczytujemy rozmiar macierzy

 cin >> m >> n;

 // tworzymy tablicę wskaźników

 A = new int * [m];

 // tworzymy tablice wierszy

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
  A[iw] = new int [n];

 // odczytujemy elementy macierzy

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
  for(ik = 0; ik < n; ik++)
   cin >> A[iw][ik];
 cout << endl;
 
 // wyświetlamy macierz
 
 for(iw = 0; iw < m; iw++)
 {
  for(ik = 0; ik < n; ik++)
   cout << setw(4) << A[iw][ik];
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
  delete [] A[iw];

 delete [] A;

 return 0;
}
Basic
' Odczyt macierzy
' Data: 21.12.2009
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Dim A As Integer Ptr Ptr
Dim As Integer n,m,iw,ik

Open Cons For Input As #1

' odczytujemy rozmiar macierzy

Input #1,m,n

' tworzymy macierz

A = New Integer Ptr [m]

For iw = 0 To m-1
 A[iw] = New Integer [n]
Next

' odczytujemy elementy macierzy

For iw = 0 To m-1
 For ik = 0 To n-1
  Input #1,A[iw][ik]
 Next
Next
Print

Close #1

' wyświetlamy macierz

For iw = 0 To m-1
 For ik = 0 To n-1
  Print Using "####";A[iw][ik];
 Next
 Print
Next

' usuwamy macierz z pamięci

For iw = 0 To m-1
 Delete [] A[iw]
Next

Delete [] A

End
Python (dodatek)
# Odczyt macierzy
# Data: 7.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------

# odczytujemy rozmiar macierzy

x = input().split()
m = int(x[0])
n = int(x[1])

# tworzymy macierz

A = []

# odczytujemy wiersz i dodajemy go do A

for iw in range(m):
  x = input().split()
  for ik in range(len(x)):
    x[ik] = int(x[ik])
  A.append(x)
print() 

# wyświetlamy macierz
 
for iw in range(len(A)):
  for ik in A[iw]:
    print("%4d" % ik,end="")
  print()
print()

# usuwamy macierz z pamięci

del(A)
Wynik:
4 3
3 6 3
1 7 2
4 2 0
3 3 1

  3  6  3
  1  7  2
  4  2  0
  3  3  1

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.