Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Reprezentacja macierzy w pamięci komputera

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Deklarowanie tablic wielowymiarowych

Macierze mogą być reprezentowane w pamięci komputera przez tablice dwuwymiarowe. Rozwiązanie to przydaje się w przypadku, gdy z góry znany jest rozmiar macierzy.

Pascal

Deklarację tablicy w języku Pascal umieszczamy w sekcji deklaracji zmiennych var. Składnia deklaracji tablicy dwuwymiarowej jest następująca:

nazwa_tablicy  : array [ 1..liczba wierszy, 1..liczba_kolumn  ] of typ_elementów;
nazwa_tablicy  –  tworzona jest wg zwykłych reguł tworzenia nazw zmiennych w języku Pascal
liczba_wierszy  – określa liczbę wierszy w macierzy
liczba_kolumn  – określa liczbę kolumn w macierzy
typ_elementów  – określa rodzaj informacji przechowywanej w każdym elemencie

Słowa array oraz of są słowami kluczowymi, które muszą się pojawić w deklaracji tablicy. Poniżej podajemy kilka przykładów:

var
 ...
 a : array [ 1..3, 1..3 ] of integer; // macierz a 3x3 liczb całkowitych
 x : array [ 1..4, 1..3 ] of double; // macierz x 4x3 liczb rzeczywistych
 c : array [ 1..8, 1..5 ] of char;  // macierz c 8x5 znakowa
 ...

Dostęp do elementów macierzy wymaga dwóch indeksów – indeksu wierszowego oraz indeksu kolumnowego. Poniższy przykład inicjuje główną przekątną macierzy a:

a [ 1, 1 ] := 1;
a [ 2, 2 ] := 7;
a [ 3, 3 ] := 5;

C++

Deklarację tablicy umieszczamy w języku C++ na liście deklaracji zmiennych. Składnia jest następująca:

typ_danych nazwa_tablicy [ liczba_wierszy  ][ liczba_kolumn  ] ;
typ_danych  –  określa rodzaj informacji przechowywanych przez deklarowane zmienne
nazwa_tablicy  – tworzona jest wg zwykłych reguł tworzenia nazw zmiennych w języku C++
liczba_wierszy  – określa liczbę wierszy w macierzy
liczba_kolumn  – określa liczbę kolumn w macierzy

Poniżej podajemy kilka przykładów deklaracji tablic w C++:

...
int  a [ 3 ][ 3 ]; // macierz a 3x3 liczb całkowitych
double x [ 4 ][ 3 ]; // macierz x 4x3 liczb rzeczywistych
char  c [ 8 ][ 5 ]; // macierz c 8x5 znakowa
...

Ze względu na specyfikę języka C++ indeksy rozpoczynają się od 0 a nie od 1. Dostęp do elementów macierzy wymaga dwóch indeksów – indeksu wierszowego oraz indeksu kolumnowego. Poniższy przykład inicjuje główną przekątną macierzy a:

a [ 0 ][ 0 ] = 1;
a [ 1 ][ 1 ] = 7;
a [ 2 ][ 2 ] = 5;

Basic

Deklarację tablicy umieszczamy w języku Basic w instrukcji Dim. Składnia jest następująca:

Dim As typ_danych nazwa_tablicy ( 1 To liczba_wierszy, 1 To liczba_kolumn )
typ_danych  –  określa rodzaj informacji przechowywanych przez deklarowane zmienne
nazwa_tablicy  – tworzona jest wg zwykłych reguł tworzenia nazw zmiennych
liczba_wierszy  – określa liczbę wierszy w macierzy
liczba_kolumn  – określa liczbę kolumn w macierzy

Poniżej podajemy kilka przykładów deklaracji macierzy:

...
Dim As Integer a ( 1 To 3, 1 To 3 ) ' macierz a 3x3 liczb całkowitych
Dim As Double x ( 1 To 4, 1 To 3 ) ' macierz x 4x3 liczb rzeczywistych
...

Dostęp do elementów macierzy wymaga dwóch indeksów – indeksu wierszowego oraz indeksu kolumnowego. Poniższy przykład inicjuje główną przekątną macierzy a:

a ( 1, 1 ) = 1
a ( 2, 2 ) = 7
a ( 3, 3 ) = 5
Na początek:  podrozdziału   strony 

Tworzenie tablic dynamicznych – przypomnienie

Tablica dynamiczna jest strukturą danych, która jest tworzona przez program w trakcie jego wykonywania. Zaletą tablicy dynamicznej jest to, iż dopasowuje się ona dokładnie do wymagań programu, nie marnując bez potrzeby pamięci. Procedura tworzenia tablicy dynamicznej w każdym z naszych trzech języków jest podobna (w języku Basic jest w zasadzie identyczna z językiem C++ ):

Tworzenie wskaźnika do danych
Pascal C++ Basic
type
dptr = array of typ_elementów;
...
var
A : dptr;
typ_elementów * A;
Dim A As typ_elementów Ptr
Rezerwowanie obszaru pamięci na tablicę A zawierającą n elementów
SetLength ( A, n );
A = new typ_elementów [ n ];
A = New typ_elementów [ n ] 
Dostęp do elementów za pomocą indeksów od 0 do n-1
A [ i ] := ...
A [ i ] = ...
A [ i ] = ...
Usunięcie tablicy dynamicznej, gdy przestanie być potrzebna
SetLength ( A, 0 );
delete [ ] A;
Delete [ ] A
Przekazywanie tablicy dynamicznej jako parametru dla procedury/funkcji
procedure p ( A : dptr )
void p ( typ_elementów * A )
Sub p ( A As typ_elementów Ptr )
Na początek:  podrozdziału   strony 

Tworzenie macierzy dynamicznych

Rozwiązanie opiera się na utworzeniu dynamicznej tablicy wskaźników o m  elementach (m  – liczba wierszy macierzy ). Następnie tworzymy dynamicznie m  tablic n  elementowych (n  – liczba kolumn macierzy) i ich adresy przypisujemy poszczególnym wskaźnikom z pierwszej tablicy dynamicznej. Ze względu na specyfikę tablic dynamicznych indeksy muszą jedynie rozpoczynać się od wartości 0, a nie 1. Pierwsza tablica jest tablicą wskaźników wierszy. Kolejne elementy tej tablicy wskazują kolejne wiersze macierzy.

Tworzenie wskaźnika do danych
Pascal C++ Basic
type
 nptr = array of typ_elementów;
 mptr = array of nptr;
...
var
 A : mptr;
typ_elementów ** A;
Dim A As typ_elementów Ptr Ptr
Rezerwowanie obszaru pamięci na macierz A [ m x n ]
SetLength ( A, m );
for i := 0 to m - 1 do
 SetLength ( A [ i ], n );
A = new typ_elementów * [ m ];
for( i = 0; i < m; i++ )
 A [ i ] = new typ_elementów [ n ];
A = New typ_elementów Ptr [ n ] 
For i = 0 To m
 A [ i ] = New typ_elementów [ n ] 
Next
Dostęp do elementów za pomocą indeksów od 0 do n-1
A [ i ][ j ] := ...
A [ i ][ j ] = ...
A [ i ][ j ] = ...
Usunięcie tablicy dynamicznej, gdy przestanie być potrzebna
for i = 0 to m - 1 do
 SetLength ( A [ i ], 0 );
SetLength ( A, 0 )
for( i = 0; i < m; i++ )
 delete [ ] A [ i ];
delete [ ] A;
For i = 0 to m - 1
 Delete A [ i ] 
Next
Delete [ ] A
Przekazywanie macierzy dynamicznej jako parametru dla procedury/funkcji
procedure p ( A : mptr )
void p ( typ_elementów ** A )
Sub p ( A As typ_elementów Ptr Ptr )

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje liczbę wierszy i kolumn macierzy, tworzy tablicę dynamiczną, którą wypełnia liczbami 0, gdy suma indeksów wierszowego i kolumnowego jest parzysta i 1, gdy suma ta jest nieparzysta. Wynikowa macierz zostaje wyświetlona.
Pascal
// Tworzenie macierzy dynamicznej
// Data: 8.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program matrix;

type
 NInt = array of integer; // typ tablic wierszy
 MInt = array of NInt;  // typ tablicy wskaźników

// Procedura wypełnia macierz i wyświetla ją
//------------------------------------------
procedure p ( m, n : integer; A : MInt );
var
 i, j : integer;
begin
 for i := 0 to m - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do A [ i ][ j ] := ( i + j ) mod 2;

 for i := 0 to m - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do write ( A [ i ][ j ], ' ' );
  writeln;
 end;
end;

// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
//-----------------------

var
 A   : MInt;
 n, m, i : integer;
begin
 write ( 'm = ' ); readln ( m );
 write ( 'n = ' ); readln ( n );

 // tworzymy tablicę wskaźników

 SetLength ( A, m );

 // tworzymy kolejne tablice wierszy

 for i := 0 to m - 1 do SetLength ( A [ i ], n );

 // wypełniamy i wyświetlamy macierz

  p ( m, n, A );

 // najpierw usuwamy tablice wierszy

 for i := 0 to m - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );

 // teraz usuwamy tablicę wskaźników

 SetLength ( A, 0 );

end.
C++
// Tworzenie macierzy dynamicznej
// Data: 8.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Procedura wypełnia macierz i wyświetla ją
//------------------------------------------
void p ( int m, int n, int ** A )
{
 int i, j;

 for( i = 0; i < m; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ ) A [ i ][ j ] = ( i + j ) % 2;

 for( i = 0; i < m; i++ )
 {
  for( j = 0; j < n; j++ ) cout << A [ i ][ j ] << " ";
  cout << endl;
 }
}

// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
//-----------------------

int main( )
{
 int ** A, n, m, i;

 cout << "m = "; cin >> m;
 cout << "n = "; cin >> n;

 // tworzymy tablicę wskaźników

 A = new int * [ m ];

 // tworzymy kolejne tablice wierszy

 for( i = 0; i < m; i++ ) A [ i ] = new int [ n ];

 // wypełniamy i wyświetlamy macierz

  p ( m, n, A );

 // najpierw usuwamy tablice wierszy

 for( i = 0; i < m; i++ ) delete [ ] A [ i ];

 // teraz usuwamy tablicę wskaźników

 delete [ ] A;

 return 0;
}
Basic
' Tworzenie macierzy dynamicznej
' Data: 8.02.2011
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek'-----------------------------

' Procedura wypełnia macierz i wyświetla ją
'------------------------------------------
Sub p ( m As Integer, n As Integer, A As Integer Ptr Ptr )

 Dim As Integer i, j

 For i = 0 To m - 1
  For j = 0 To n - 1
   A [ i ][ j ] = ( i + j ) Mod 2
  Next
 Next

 For i = 0 To m - 1
  For j = 0 To n - 1
   Print Using "& ";A [ i ][ j ];
  Next
  Print
 Next
 
End Sub

Dim A As Integer Ptr Ptr
Dim As Integer n, m, i

Input "m = ", m
Input "n = ", n

' tworzymy tablicę wskaźników

A = New Integer Ptr [ m ] 

' tworzymy kolejne tablice wierszy

For i = 0 To m - 1
 A [ i ] = New Integer [ n ] 
Next

' wypełniamy i wyświetlamy macierz

  p ( m, n, A )

' najpierw usuwamy tablice wierszy

For i = 0 To m - 1
 Delete [ ] A [ i ] 
Next

' teraz usuwamy tablicę wskaźników

Delete [ ] A

End
Wynik:
m = 10
n = 20

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Na początek:  podrozdziału   strony 

Macierze dynamiczne o dynamicznych rozmiarach

Czasami występuje konieczność zmiany rozmiaru macierzy (np. gdy usuwamy lub dodajemy wiersz/kolumnę ). Istnieją wtedy dwa rozwiązania:

 1. Tworzymy macierz o maksymalnym rozmiarze mm  × nn. Wewnątrz tej macierzy operujemy na podmacierzy o rozmiarze m  × n, gdzie m  ≤ mm  i n  ≤ nn. Wymiary m  i n  możemy dowolnie zmieniać, dopóki są zachowane te dwie nierówności. Rozwiązanie to jest nieefektywne pamięciowo, lecz szybkie w działaniu.
 2. Dla macierzy m  × n  tworzymy macierz nieco większą o rozmiarze mm  × nn, gdzie mm  = m  + z, nn  = n  + z. Tak utworzona macierz posiada w zapasie z  wierszy oraz z kolumn. Zatem m  i n  mogą odpowiednio rosnąć do momentu, aż zostanie spełniona jedna z nierówności:
      m  > mm  lub n  > nn.
  Gdy tak się stanie, tworzymy nową macierz o rozmiarze ( m  + z  ) × ( n  + z  ). Przenosimy do niej zawartość starej macierzy. Starą macierz usuwamy z pamięci i przypisujemy jej nową macierz. Wymiary mm  i nn  odpowiednio uaktualniamy: mm  = m  + z, nn  = n  + z.

  Podobnie możemy postępować przy zmniejszaniu rozmiaru macierzy. Jeśli będzie spełniona jedna z nierówności:
      m  ≤ mm  - 2z  lub n  ≤ nn  - 2z,
  to macierz możemy zmniejszyć. Tworzymy nową macierz o rozmiarze ( m  + z  ) × ( n  + z  ). Przenosimy do niej zawartość starej macierzy, a starą macierz usuwamy z pamięci. Starej macierzy przypisujemy nową macierz i uaktualniamy wymiary mm  i nn.
  Możesz zastanawiać się, dlaczego w powyższych nierównościach pojawiło się 2z  zamiast z. Powód jest bardzo prosty – po zmniejszeniu rozmiaru macierzy wciąż chcemy posiadać z  wierszy i kolumn zapasu.

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Pascal
// Zwiększanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
//------------------------------
procedure inc_matrix ( var A : mptr; m, n, z : integer );
var
 i : integer;
begin
 if( m > Length ( A ) ) or ( n > Length ( A [ 0 ] ) ) then
 begin
  SetLength ( A, m+z );
  for i := 0 to m + z - 1 do SetLength ( A [ i ], n + z );
 end;
end;

// Zmniejszanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
//-------------------------------
procedure dec_matrix ( var A : mptr; m, n, z : integer );
var
 i : integer;
begin
 if( m <= Length ( A ) - z - z ) or ( n <= Length ( A [ 0 ] ) - z - z ) then
 begin
  SetLength ( A, m + z );
  for i := 0 to m + z - 1 do SetLength ( A [ i ], n + z );
 end;
end;
C++
// Zwiększanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
// mm- maksymalna liczba wierszy
// nn- maksymalna liczba kolumn
//------------------------------
void inc_matrix ( dane ** & A, int m, int n, int z, int & mm, int & nn )
{
 int i, j;
 dane ** T;

 if( ( m > mm ) || ( n > nn ) )
 {
  T = new dane * [ m + z ];
  for( i = 0; i < m + z; i++ )
  {
   T [ i ] = new dane [ n + z ];
   if( i < mm )
   {
    for( j = 0; j < nn; j++ ) T [ i ][ j ] = A [ i ][ j ];
    delete [ ] A [ i ];
   }
  }
  delete [ ] A;
  mm = m + z;
  nn = n + z;
  A = T;
 }
}

// Zmniejszanie rozmiaru macierzy
// A - macierz
// m - liczba wierszy
// n - liczba kolumn
// z - zapas
// mm- maksymalna liczba wierszy
// nn- maksymalna liczba kolumn
//------------------------------
void dec_matrix ( dane ** & A, int m, int n, int z, int & mm, int & nn )
{
 int i, j;
 dane ** T;

 if( ( m <= mm - z - z ) || ( n <= nn - z - z ) )
 {
  T = new dane * [ m + z ];
  for( i = 0; i < mm; i++ )
  {
   if( i < m + z )
   {
    T [ i ] = new dane [ n + z ];
    for( j = 0; j < n + z; j++ ) T [ i ][ j ] = A [ i ][ j ];
   }
   delete [ ] A [ i ];
  }
  delete [ ] A;
  mm = m + z;
  nn = n + z;
  A = T;
 }
}
Basic
' Zwiększanie rozmiaru macierzy
' A - macierz
' m - liczba wierszy
' n - liczba kolumn
' z - zapas
' mm- maksymalna liczba wierszy
' nn- maksymalna liczba kolumn
'------------------------------
Sub inc_matrix ( ByRef A As dane Ptr Ptr, m As Integer, n As Integer, z As Integer, _
        ByRef mm As Integer, ByRef nn As Integer )
 Dim As Integer i, j
 Dim As dane Ptr Ptr T

 if( m > mm ) OrElse ( n > nn ) Then
  T = New dane Ptr [ m + z ] 
  For i = 0 To m + z - 1
   T [ i ] = New dane [ n + z ] 
   If i < mm Then
    For j = 0 To nn - 1: T [ i ][ j ] = A [ i ][ j ] : Next
    Delete [ ] A [ i ] 
   End If
  Next
  Delete [ ] A
  mm = m + z
  nn = n + z
  A = T
 End If
End Sub

' Zmniejszanie rozmiaru macierzy
' A - macierz
' m - liczba wierszy
' n - liczba kolumn
' z - zapas
' mm- maksymalna liczba wierszy
' nn- maksymalna liczba kolumn
'------------------------------
Sub dec_matrix ( ByRef A As dane Ptr Ptr, m As Integer, n As Integer, z As Integer, _
        ByRef mm As Integer, ByRef nn As Integer )
 Dim As Integer i, j
 Dim As dane Ptr Ptr T

 if( m <= mm - z - z ) OrElse ( n <= nn - z - z ) Then
  T = New dane Ptr [ m + z ] 
  For i = 0 To mm - 1
   If i < m + z Then
    T [ i ] = New dane [ n + z ] 
    For j = 0 To n + z - 1: T [ i ][ j ] = A [ i ][ j ] : Next
   End If
   Delete [ ] A [ i ] 
  Next
  Delete [ ] A
  mm = m + z
  nn = n + z
  A = T
 End If
End Sub
Na początek:  podrozdziału   strony 

Odczyt macierzy ze standardowego wejścia

Przy odczycie macierzy będziemy stosowali następujący format danych wejściowych:

Dla macierzy kwadratowej pierwsza liczba określa jej rozmiar n. Następne n 2 liczb określa elementy macierzy podawane kolejnymi wierszami. Na przykład:

Macierz:
  3 6 3  
  1 7 2  
  3 3 1  
Dane:
3
3 6 3
1 7 2
3 3 1

Dla macierzy prostokątnej pierwsze dwie liczby określają kolejno m  – liczbę wierszy i n  – liczbę kolumn macierzy. Następne m  × n  liczb określa m  kolejnych wierszy po n  elementów w każdym. Na przykład:

Macierz:
  3 6 3  
  1 7 2  
  4 2 0  
  3 3 1  
Dane:
4 3
3 6 3
1 7 2
4 2 0
3 3 1

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje dane dla macierzy ze standardowego wejścia, tworzy dynamicznie macierz, wprowadza do niej odczytane liczby i wyświetla jej zawartość.
Pascal
// Odczyt macierzy
// Data: 21.12.2009
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program matrix;

type
 NInt = array of integer;
 MInt = array of NInt;
var
 A : MInt;
 n, m, iw, ik : integer;

begin
 
 // odczytujemy rozmiar macierzy

 read ( m, n );

 // tworzymy tablicę wskaźników

 SetLength ( A, m );

 // tworzymy tablice wierszy

 for iw := 0 to m - 1 do SetLength ( A [ iw ], n );

 // odczytujemy elementy macierzy

 for iw := 0 to m - 1 do
  for ik := 0 to n - 1 do read ( A [ iw ][ ik ] );
 writeln;

 // wyświetlamy macierz

 for iw := 0 to m - 1 do
 begin
  for ik := 0 to n - 1 do write ( A [ iw ][ ik ] :4 );
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz z pamięci

 for iw := 0 to m - 1 do SetLength ( A [ iw ], 0 );

 SetLength ( A, 0 );

end.
C++
// Odczyt macierzy
// Data: 21.12.2009
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main( )
{
 int ** A, n, m, iw, ik;

 // odczytujemy rozmiar macierzy

 cin >> m >> n;

 // tworzymy tablicę wskaźników

 A = new int * [ m ];

 // tworzymy tablice wierszy

 for( iw = 0; iw < m; iw++ ) A [ iw ] = new int [ n ];

 // odczytujemy elementy macierzy

 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
  for( ik = 0; ik < n; ik++ ) cin >> A [ iw ][ ik ];
 cout << endl;
 
 // wyświetlamy macierz
 
 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
 {
  for( ik = 0; ik < n; ik++ ) cout << setw ( 4 ) << A [ iw ][ ik ];
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz z pamięci

 for( iw = 0; iw < m; iw++ ) delete [ ] A [ iw ];

 delete [ ] A;

 return 0;
}
Basic
' Odczyt macierzy
' Data: 21.12.2009
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Dim A As Integer Ptr Ptr
Dim As Integer n, m, iw, ik
 
Open Cons For Input As #1

' odczytujemy rozmiar macierzy

Input #1, m, n

' tworzymy macierz

A = New Integer Ptr [ m ] 

For iw = 0 To m - 1
 A [ iw ] = New Integer [ n ] 
Next

' odczytujemy elementy macierzy

For iw = 0 To m - 1
 For ik = 0 To n - 1
  Input #1, A [ iw ][ ik ] 
 Next
Next
Print

Close #1

' wyświetlamy macierz

For iw = 0 To m - 1
 For ik = 0 To n - 1
  Print Using "####";A [ iw ][ ik ];
 Next
 Print
Next

' usuwamy macierz z pamięci

For iw = 0 To m - 1
 Delete [ ] A [ iw ] 
Next

Delete [ ] A

End
Wynik:
4 3
3 6 3
1 7 2
4 2 0
3 3 1

   3   6   3
   1   7   2
   4   2   0
   3   3   1
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.