Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przechodzenie drzew binarnych – BFS

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy dokonać przejścia wszerz przez wszystkie węzły drzewa binarnego.

Rozwiązanie

Przechodzenie drzewa binarnego wszerz (ang. breadth-first search, BFS) polega na odwiedzaniu kolejnych węzłów leżących na kolejnych poziomach.

obrazek

Najpierw odwiedzamy korzeń drzewa – węzeł nr 0, który znajduje się na poziomie 0. Dalej przechodzimy do jego synów i odwiedzamy węzły nr 1 i 2 na poziomie 1. W kolejnym kroku przechodzimy do poziomu 2 i odwiedzamy kolejno węzły nr 3, 4, 5 i 6. Operację tę kontynuujemy, aż do przejścia przez wszystkie węzły drzewa.

Tego typu przejście wymaga zapamiętywania wskazań węzłów w kolejce. Kolejka pozwala odczytywać umieszczone w niej elementy w tej samej kolejności, w jakiej zostały do niej wstawione, czyli jest jakby buforem opóźniającym. Prześledźmy przejście BFS przedstawione w poniższej tabelce (dane dopisujemy na koniec kolejki, czyli z prawej strony, a pobieramy z początku kolejki, czyli z lewej strony ):

Stan przejścia Kolejka Przetworzone węzły Opis
  [ A ]   Umieszczamy w kolejce węzeł startowy, czyli A. Przejście wykonywane jest w pętli dotąd, aż kolejka stanie się pusta.
obrazek [ B C ] A Pobieramy z kolejki węzeł A. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy dzieci węzła A, czyli węzły B i C.
obrazek [ C D E ] A B Pobieramy z kolejki węzeł B. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy synów D i E.
obrazek [ D E F G ] A B C Pobieramy z kolejki węzeł C. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy synów F i G.
obrazek [ E F G H I ] A B C D Pobieramy z kolejki węzeł D. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy synów H i I.
obrazek [ F G H I J ] A B C D E Pobieramy z kolejki węzeł E. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy syna J.
obrazek [ G H I J K ] A B C D E F Pobieramy z kolejki węzeł F. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy syna K.
obrazek [ H I J K ] A B C D E F G Pobieramy z kolejki węzeł G. Odwiedzamy go. Węzeł jest liściem, więc nic nie umieszczamy w kolejce.
obrazek [ I J K ] A B C D E F G H Pobieramy z kolejki węzeł H. Odwiedzamy go. Węzeł jest liściem, więc nic nie umieszczamy w kolejce.
obrazek [ J K ] A B C D E F G H I Pobieramy z kolejki węzeł I. Odwiedzamy go.
obrazek [ K ] A B C D E F G H I J Pobieramy z kolejki węzeł J. Odwiedzamy go.
obrazek [ pusta ] A B C D E F G H I J K Pobieramy z kolejki węzeł K. Odwiedzamy go. Kończymy przechodzenie drzewa, ponieważ kolejka jest już pusta.

Na poniższym rysunku zaznaczyliśmy linię przejścia przez kolejne węzły drzewa.

obrazek → BFS → obrazek

Rozmiar kolejki nie przekracza 2 h, gdzie h  jest wysokością drzewa.

Algorytm kolejkowy BFS dla drzewa binarnego

Wejście:

v  –  wskazanie węzła startowego drzewa binarnego
h  –  wysokość drzewa

Wyjście:

przetworzenie wszystkich węzłów drzewa kolejnymi poziomami od strony lewej do prawej.
Zmienne pomocnicze:
Q  –  kolejka, której elementy są wskazaniami węzłów drzewa. Długość kolejki jest równa 2 h.

Lista kroków:

K01: Utwórz pustą kolejkę Q  
K02: Q.push ( v  ) zapamiętujemy wskazanie węzła startowego w kolejce
K03: Dopóki Q.empty( ) = false,
wykonuj
kroki K04...K08
 
K04:     v  ← Q.front( ) pobieramy wskazanie węzła z początku kolejki
K05:     Q.pop( ) usuwamy pobrany element z kolejki
K06:     Odwiedź węzeł wskazywany przez v przetwarzamy węzeł
K07:     Jeśli ( vleft  ) ≠ nil,
    to Q.push ( vleft  )
jeśli węzeł ma lewego syna, to umieszczamy jego wskazanie w kolejce
K08:     Jeśli ( vright  ) ≠ nil,
    to Q.push ( vright  )
jeśli węzeł ma prawego syna, to umieszczamy jego wskazanie w kolejce
K09: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy strukturę drzewa binarnego jak w przykładzie powyżej. Danymi węzłów są znaki A, B, C, ... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu BFS. Wykorzystuje obiekt prostej kolejki.
Pascal
// Przechodzenie drzew binarnych BFS
// Data: 23.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program BFS;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Typ tablicy wskazań węzłów

 TBTNode = array of PBTNode;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------

 queue = object
  private
   n  : integer;  // rozmiar tablicy
   qptr : integer;  // wskaźnik początku kolejki
   qcnt : integer;  // licznik elementów
   Q  : TBTNode; // tablica dynamiczna wskazań węzłów drzewa

  public
   constructor init ( x : integer );
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : PBTNode;
   procedure push ( v : PBTNode );
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy tablicę dla kolejki
//-----------------------------------------
constructor queue.init ( x : integer );
begin
 n := x;
 SetLength ( Q, x );
 qptr := 0; // początek kolejki na początku tablicy
 qcnt := 0; // pusta kolejka
end;

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 SetLength ( Q, 0 );
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 if qcnt = 0 then empty := true
 else empty := false;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to nil
//-----------------------------
function queue.front : PBTNode;
begin
 if qcnt = 0 then front := nil
 else       front := Q [ qptr ];

end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push ( v : PBTNode );
var
 i : integer;
begin
 if qcnt < n then
 begin
  i := qptr + qcnt;
  if i >= n then dec ( i, n );
  Q [ i ] := v;
  inc ( qcnt );
 end;
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
begin
 if qcnt > 0 then
 begin
  dec ( qcnt );
  inc ( qptr );
  if qptr = n then qptr := 0;
 end;
end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'G' );
 H : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'H' );
 I : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'I' );
 J : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'J' );
 K : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'K' );

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = ( left: @H; right: @I; data:'D' );
 E : BTNode = ( left: @J; right:nil; data:'E' );
 F : BTNode = ( left: @K; right:nil; data:'F' );
 B : BTNode = ( left: @D; right: @E; data:'B' );
 C : BTNode = ( left: @F; right: @G; data:'C' );

// Korzeń drzewa

 A : BTNode = ( left: @B; right: @C; data:'A' );

 Q : queue;   // kolejka

 v : PBTNode; // wskazanie węzła

begin

 Q.init ( 8 );  // rozmiar kolejki równy 2^3, gdzie 3 jest wysokością drzewa

 Q.push ( @A ); // w kolejce umieszczamy wskazanie węzła A

 while not Q.empty do
 begin

  v := Q.front; // pobieramy element z kolejki

  Q.pop;     // pobrany element usuwamy z kolejki

  write ( v^.data, ' ' ); // odwiedzamy węzeł

  // w kolejce umieszczamy synów węzła wskazywanego przez v

  if v^.left <> nil then Q.push ( v^.left ); // lewy syn

  if v^.right <> nil then Q.push ( v^.right ); // prawy syn

 end;

 writeln;

 Q.destroy;

end.
C++
// Przechodzenie drzew binarnych BFS
// Data: 23.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  int n;      // rozmiar tablicy
  int qptr;    // wskaźnik początku kolejki
  int qcnt;    // licznik elementów
  BTNode * * Q; // tablica dynamiczna wskazań węzłów

 public:
  queue ( int x ); // konstruktor
  ~queue( );   // destruktor
  bool empty ( void );
  BTNode * front ( void );
  void push ( BTNode * v );
  void pop ( void );
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy tablicę dla kolejki
//-----------------------------------------
queue::queue ( int x )
{
 n = x;
 Q = new BTNode * [ x ]; // tworzymy tablicę x wskazań węzłów
 qptr = qcnt = 0;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
queue::~queue( )
{
 delete [ ] Q;
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty ( void )
{
 return !qcnt;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to NULL
//-----------------------------
BTNode * queue::front ( void )
{
 if( qcnt ) return Q [ qptr ];
 return NULL;
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push ( BTNode * v )
{
 int i;
 if( qcnt < n )
 {
  i = qptr + qcnt++;
  if( i >= n ) i -= n;
  Q [ i ] = v;
 }
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop ( void )
{
 if( qcnt )
 {
  qcnt--;
  qptr++;
  if( qptr == n ) qptr = 0;
 }
}

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL, NULL, 'G'};
BTNode H = {NULL, NULL, 'H'};
BTNode I = {NULL, NULL, 'I'};
BTNode J = {NULL, NULL, 'J'};
BTNode K = {NULL, NULL, 'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I, 'D'};
BTNode E = { &J, NULL, 'E'};
BTNode F = { &K, NULL, 'F'};
BTNode B = { &D, &E, 'B'};
BTNode C = { &F, &G, 'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C, 'A'};

int main( )
{
 queue Q ( 8 );    // rozmiar kolejki równy 2^3, gdzie 3 jest wysokością drzewa

 BTNode * v;  // wskazanie węzła

 Q.push ( &A );    // w kolejce umieszczamy wskazanie węzła A

 while( !Q.empty( ) )
 {
  v = Q.front( ); // pobieramy element z kolejki

  Q.pop( );    // pobrany element usuwamy z kolejki

  cout << v->data << " "; // odwiedzamy węzeł

  // w kolejce umieszczamy synów węzła wskazywanego przez v

  if( v->left ) Q.push ( v->left ); // lewy syn

  if( v->right ) Q.push ( v->right ); // prawy syn

 }

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Przechodzenie drzew binarnych BFS
' Data: 23.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------

Type queue
 Private:
  n  As Integer      ' rozmiar tablicy
  qptr As Integer      ' wskaźnik początku kolejki
  qcnt As Integer      ' licznik elementów
  Q  As BTNode Ptr Ptr ' tablica dynamiczna wskazań węzłów

 Public:
  Declare Constructor ( ByVal x As Integer )
  Declare Destructor( )
  Declare Function empty( ) As Integer
  Declare Function front As BTNode Ptr
  Declare Sub push ( ByVal v As BTNode Ptr )
  Declare Sub pop( )
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy tablicę dla kolejki
'-----------------------------------------
Constructor queue ( ByVal x As Integer )
 n = x
 Q = New BTNode Ptr [ x ] 
 qptr = 0
 qcnt = 0
End Constructor

' Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
'----------------------------------------
Destructor queue( )
 Delete [ ] Q
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty( ) As Integer
 If qcnt = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to 0
'-----------------------------
Function queue.front( ) As BTNode Ptr
 If qcnt = 0 then
  front = 0
 Else
  front = Q [ qptr ] 
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push ( ByVal v As BTNode Ptr )
 Dim i As Integer
 If qcnt < n then
  i = qptr + qcnt
  If i >= n Then i -= n
  Q [ i ] = v
  qcnt += 1
 End If
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop( )
 If qcnt > 0 Then
  qcnt -= 1
  qptr += 1
  If qptr = n Then qptr = 0
 End If
End Sub

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => ( 0, 0, "G" )
Dim H As BTNode => ( 0, 0, "H" )
Dim I As BTNode => ( 0, 0, "I" )
Dim J As BTNode => ( 0, 0, "J" )
Dim K As BTNode => ( 0, 0, "K" )

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => ( @H, @I, "D" )
Dim E As BTNode => ( @J, 0, "E" )
Dim F As BTNode => ( @K, 0, "F" )
Dim B As BTNode => ( @D, @E, "B" )
Dim C As BTNode => ( @F, @G, "C" )

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode => ( @B, @C, "A" )

Dim Q As queue = 8   ' rozmiar kolejki równy 2^3, gdzie 3 jest wysokością drzewa

Dim As BTNode Ptr v ' wskazanie węzła

Q.push ( @A )       ' w kolejce umieszczamy wskazanie węzła A

While Q.empty( ) = 0

 v = Q.front( )     ' pobieramy element z kolejki

 Q.pop( )        ' pobrany element usuwamy z kolejki

 Print v->Data;" ";  ' odwiedzamy węzeł

 ' w kolejce umieszczamy synów węzła wskazywanego przez v

 If v->Left Then Q.push ( v->left ) ' lewy syn

 If v->Right Then Q.push ( v->right ) ' prawy syn

Wend

Print

End
Wynik:
A B C D E F G H I J K
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.