Przechodzenie drzew binarnych – BFS


Tematy pokrewne
Drzewa
Podstawowe pojęcia dotyczące drzew
Przechodzenie drzew binarnych – DFS: pre-order, in-order, post-order
Przechodzenie drzew binarnych – BFS
Badanie drzewa binarnego
Prezentacja drzew binarnych
Kopiec
Drzewa wyrażeń
Drzewa poszukiwań binarnych – BST
Tworzenie drzewa BST
Równoważenie drzewa BST – algorytm DSW
Proste zastosowania drzew BST
Drzewa AVL
Drzewa Splay
Drzewa Czerwono-Czarne
Kompresja Huffmana
Zbiory rozłączne – implementacja za pomocą drzew
Podstawowe operacje na tablicach
Podstawowe pojęcia dotyczące kolejek

Problem

Dokonać przejścia wszerz przez wszystkie węzły drzewa binarnego.Przechodzenie drzewa binarnego wszerz (ang. breadth-first search, BFS) polega na odwiedzaniu kolejnych węzłów leżących na kolejnych poziomach.

 

 

Najpierw odwiedzamy korzeń drzewa – węzeł nr 0, który znajduje się na poziomie 0. Dalej przechodzimy do jego synów i odwiedzamy węzły nr 1 i 2 na poziomie 1. W kolejnym kroku przechodzimy do poziomu 2 i odwiedzamy kolejno węzły nr 3, 4, 5 i 6. Operację tę kontynuujemy, aż do przejścia przez wszystkie węzły drzewa.

Tego typu przejście wymaga zapamiętywania wskazań węzłów w kolejce. Kolejka pozwala odczytywać umieszczone w niej elementy w tej samej kolejności, w jakiej zostały do niej wstawione, czyli jest jakby buforem opóźniającym. Prześledźmy przejście BFS przedstawione w poniższej tabelce (dane dopisujemy na koniec kolejki, czyli z prawej strony, a pobieramy z początku kolejki, czyli z lewej strony):

 

Stan przejścia Kolejka Przetworzone węzły Opis
  [ A ]   Umieszczamy w kolejce węzeł startowy, czyli A. Przejście wykonywane jest w pętli dotąd, aż kolejka stanie się pusta.
[ B C ] A Pobieramy z kolejki węzeł A. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy dzieci węzła A, czyli węzły B i C
[ C D E ] A B Pobieramy z kolejki węzeł B. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy synów D i E.
[ D E F G ] A B C Pobieramy z kolejki węzeł C. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy synów F i G.
[ E F G H I ] A B C D Pobieramy z kolejki węzeł D. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy synów H i I.
[ F G H I J ] A B C D E Pobieramy z kolejki węzeł E. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy syna J
[ G H I J K ] A B C D E F Pobieramy z kolejki węzeł F. Odwiedzamy go. W kolejce umieszczamy syna K
[ H I J K ] A B C D E F G Pobieramy z kolejki węzeł G. Odwiedzamy go. Węzeł jest liściem, więc nic nie umieszczamy w kolejce.
[ I J K ] A B C D E F G H Pobieramy z kolejki węzeł H. Odwiedzamy go. Węzeł jest liściem, więc nic nie umieszczamy w kolejce.
[ J K ] A B C D E F G H I Pobieramy z kolejki węzeł I. Odwiedzamy go.
[ K ] A B C D E F G H I J Pobieramy z kolejki węzeł J. Odwiedzamy go.
[ pusta ] A B C D E F G H I J K Pobieramy z kolejki węzeł K. Odwiedzamy go. Kończymy przechodzenie drzewa, ponieważ kolejka jest już pusta.

Na poniższym rysunku zaznaczyliśmy linię przejścia przez kolejne węzły drzewa.

→ BFS →

Rozmiar kolejki nie przekracza 2h, gdzie h jest wysokością drzewa.

 

Algorytm kolejkowy BFS dla drzewa binarnego

Wejście
v    wskazanie węzła startowego drzewa binarnego
h    wysokość drzewa
Wyjście:
przetworzenie wszystkich węzłów drzewa kolejnymi poziomami od strony lewej do prawej.
Elementy pomocnicze:
Q    kolejka, której elementy są wskazaniami węzłów drzewa. Długość kolejki jest równa 2h.
Lista kroków:
K01: Utwórz pustą kolejkę Q  
K02: Q.push(v) ; zapamiętujemy wskazanie węzła startowego w kolejce
K03: Dopóki Q.empty() = false: wykonuj K04...K08  
K04:     vQ.front() ; pobieramy wskazanie węzła z początku kolejki
K05:     Q.pop() ; usuwamy pobrany element z kolejki
K06:     Odwiedź węzeł wskazywany przez v ; przetwarzamy węzeł
K07:     Jeśli (vleft) ≠ nil, to Q.push(vleft) ; jeśli węzeł ma lewego syna, to umieszczamy jego wskazanie w kolejce
K08:     Jeśli (vright) ≠ nil, to Q.push(vright) ; jeśli węzeł ma prawego syna, to umieszczamy jego wskazanie w kolejce
K09: Zakończ  

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy strukturę drzewa binarnego jak w przykładzie powyżej. Danymi węzłów są znaki A. B. C, .... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu BFS. Wykorzystuje obiekt prostej kolejki.

 

Lazarus
// Przechodzenie drzew binarnych BFS
// Data: 23.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program BFS;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Typ tablicy wskazań węzłów

 TBTNode = array of PBTNode;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------

 queue = object
  private
   n  : integer;  // rozmiar tablicy
   qptr : integer;  // wskaźnik początku kolejki
   qcnt : integer;  // licznik elementów
   Q  : TBTNode; // tablica dynamiczna wskazań węzłów drzewa

  public
   constructor init(x : integer);
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : PBTNode;
   procedure push(v : PBTNode);
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy tablicę dla kolejki
//-----------------------------------------
constructor queue.init(x : integer);
begin
 n := x;
 SetLength(Q,x);
 qptr := 0; // początek kolejki na początku tablicy
 qcnt := 0; // pusta kolejka
end;

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 SetLength(Q,0);
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 if qcnt = 0 then empty := true
 else empty := false;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to nil
//-----------------------------
function queue.front : PBTNode;
begin
 if qcnt = 0 then front := nil
 else       front := Q[qptr];

end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push(v : PBTNode);
var
 i : integer;
begin
 if qcnt < n then
 begin
  i := qptr + qcnt;
  if i >= n then dec(i,n);
  Q[i] := v;
  inc(qcnt);
 end;
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
begin
 if qcnt > 0 then
 begin
  dec(qcnt);
  inc(qptr);
  if qptr = n then qptr := 0;
 end;
end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = (left:nil; right:nil; data:'G');
 H : BTNode = (left:nil; right:nil; data:'H');
 I : BTNode = (left:nil; right:nil; data:'I');
 J : BTNode = (left:nil; right:nil; data:'J');
 K : BTNode = (left:nil; right:nil; data:'K');

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = (left: @H; right: @I; data:'D');
 E : BTNode = (left: @J; right:nil; data:'E');
 F : BTNode = (left: @K; right:nil; data:'F');
 B : BTNode = (left: @D; right: @E; data:'B');
 C : BTNode = (left: @F; right: @G; data:'C');

// Korzeń drzewa

 A : BTNode = (left: @B; right: @C; data:'A');

 Q : queue;   // kolejka

 v : PBTNode; // wskazanie węzła

begin

 Q.init(8);  // rozmiar kolejki równy 2^3, gdzie 3 jest wysokością drzewa

 Q.push(@A); // w kolejce umieszczamy wskazanie węzła A

 while not Q.empty do
 begin

  v := Q.front; // pobieramy element z kolejki

  Q.pop;     // pobrany element usuwamy z kolejki

  write(v^.data,' '); // odwiedzamy węzeł

  // w kolejce umieszczamy synów węzła wskazywanego przez v

  if v^.left <> nil then Q.push(v^.left); // lewy syn

  if v^.right <> nil then Q.push(v^.right); // prawy syn

 end;

 writeln;

 Q.destroy;

end.
Code::Blocks
// Przechodzenie drzew binarnych BFS
// Data: 23.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  int n;      // rozmiar tablicy
  int qptr;    // wskaźnik początku kolejki
  int qcnt;    // licznik elementów
  BTNode * * Q; // tablica dynamiczna wskazań węzłów

 public:
  queue(int x); // konstruktor
  ~queue();   // destruktor
  bool empty(void);
  BTNode * front(void);
  void push(BTNode * v);
  void pop(void);
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy tablicę dla kolejki
//-----------------------------------------
queue::queue(int x)
{
 n = x;
 Q = new BTNode * [x]; // tworzymy tablicę x wskazań węzłów
 qptr = qcnt = 0;
}

// Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
//----------------------------------------
queue::~queue()
{
 delete [] Q;
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty(void)
{
 return !qcnt;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to NULL
//-----------------------------
BTNode * queue::front(void)
{
 if(qcnt) return Q[qptr];
 return NULL;
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push(BTNode * v)
{
 int i;
 if(qcnt < n)
 {
  i = qptr + qcnt++;
  if(i >= n) i -= n;
  Q[i] = v;
 }
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop(void)
{
 if(qcnt)
 {
  qcnt--;
  qptr++;
  if(qptr == n) qptr = 0;
 }
}

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL,NULL,'G'};
BTNode H = {NULL,NULL,'H'};
BTNode I = {NULL,NULL,'I'};
BTNode J = {NULL,NULL,'J'};
BTNode K = {NULL,NULL,'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I,'D'};
BTNode E = { &J,NULL,'E'};
BTNode F = { &K,NULL,'F'};
BTNode B = { &D, &E,'B'};
BTNode C = { &F, &G,'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C,'A'};

int main()
{
 queue Q(8);    // rozmiar kolejki równy 2^3, gdzie 3 jest wysokością drzewa

 BTNode * v;  // wskazanie węzła

 Q.push(&A);    // w kolejce umieszczamy wskazanie węzła A

 while(!Q.empty())
 {
  v = Q.front(); // pobieramy element z kolejki

  Q.pop();    // pobrany element usuwamy z kolejki

  cout << v->data << " "; // odwiedzamy węzeł

  // w kolejce umieszczamy synów węzła wskazywanego przez v

  if(v->left) Q.push(v->left); // lewy syn

  if(v->right) Q.push(v->right); // prawy syn

 }

 cout << endl;

 return 0;
}
Free Basic
' Przechodzenie drzew binarnych BFS
' Data: 23.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------

Type queue
 Private:
  n  As Integer      ' rozmiar tablicy
  qptr As Integer      ' wskaźnik początku kolejki
  qcnt As Integer      ' licznik elementów
  Q  As BTNode Ptr Ptr ' tablica dynamiczna wskazań węzłów

 Public:
  Declare Constructor(ByVal x As Integer)
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function front As BTNode Ptr
  Declare Sub push(ByVal v As BTNode Ptr)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy tablicę dla kolejki
'-----------------------------------------
Constructor queue(ByVal x As Integer)
 n = x
 Q = New BTNode Ptr [x]
 qptr = 0
 qcnt = 0
End Constructor

' Destruktor - zwalnia tablicę dynamiczną
'----------------------------------------
Destructor queue()
 Delete [] Q
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty() As Integer
 If qcnt = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to 0
'-----------------------------
Function queue.front() As BTNode Ptr
 If qcnt = 0 then
  front = 0
 Else
  front = Q[qptr]
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push(ByVal v As BTNode Ptr)
 Dim i As Integer
 If qcnt < n then
  i = qptr + qcnt
  If i >= n Then i -= n
  Q[i] = v
  qcnt += 1
 End If
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop()
 If qcnt > 0 Then
  qcnt -= 1
  qptr += 1
  If qptr = n Then qptr = 0
 End If
End Sub

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => (0, 0,"G")
Dim H As BTNode => (0, 0,"H")
Dim I As BTNode => (0, 0,"I")
Dim J As BTNode => (0, 0,"J")
Dim K As BTNode => (0, 0,"K")

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => (@H,@I,"D")
Dim E As BTNode => (@J, 0,"E")
Dim F As BTNode => (@K, 0,"F")
Dim B As BTNode => (@D,@E,"B")
Dim C As BTNode => (@F,@G,"C")

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode => (@B,@C,"A")

Dim Q As queue = 8   ' rozmiar kolejki równy 2^3, gdzie 3 jest wysokością drzewa

Dim As BTNode Ptr v ' wskazanie węzła

Q.push(@A)       ' w kolejce umieszczamy wskazanie węzła A

While Q.empty() = 0

 v = Q.front()     ' pobieramy element z kolejki

 Q.pop()        ' pobrany element usuwamy z kolejki

 Print v->Data;" ";  ' odwiedzamy węzeł

 ' w kolejce umieszczamy synów węzła wskazywanego przez v

 If v->Left Then Q.push(v->left) ' lewy syn

 If v->Right Then Q.push(v->right) ' prawy syn

Wend

Print

End
Wynik
A B C D E F G H I J K

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe