Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przechodzenie drzew binarnych – DFS

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy dokonać przejścia w głąb przez wszystkie węzły drzewa binarnego.

Drzewa odzwierciedlają różnego rodzaju struktury. W węzłach są przechowywane różne informacje. Często będziemy spotykać się z zadaniem, które wymaga odwiedzenia każdego węzła drzewa i przetworzenia informacji przechowywanych w węźle. Zadanie to realizuje algorytm przechodzenia drzewa (ang. tree traversal algorithm ). Polega on na poruszaniu się po drzewie od węzła do węzła wzdłuż krawędzi w pewnym porządku i przetwarzaniu danych przechowywanych w węzłach. Istnieje kilka takich algorytmów o różnych własnościach. Omówimy je w tym rozdziale.

Algorytm DFS

Odwiedzenie węzła (ang. node visit) polega na dojściu do danego węzła po strukturze drzewa oraz przetworzenie danych zawartych w węźle. Przeszukiwanie w głąb ( ang. Depth First Search - DFS) jest bardzo popularnym algorytmem przechodzenia przez wszystkie węzły poddrzewa, którego korzeniem jest węzeł startowy (jeśli węzłem startowym będzie korzeń drzewa, to algorytm DFS przejdzie przez wszystkie węzły zawarte w drzewie ). Zasada działania tego algorytmu opiera się na rekurencji lub stosie, którym zastępujemy wywołania rekurencyjne. Ze względu na kolejność odwiedzin węzłów wyróżniamy trzy odmiany DFS (istnieją jeszcze trzy dalsze będące "lustrzanymi odbiciami" ).

Na początek:  podrozdziału   strony 

DFS: pre-order – przejście wzdłużne

W przejściu wzdłużnym (ang. pre-order traversal) najpierw odwiedzamy korzeń poddrzewa, a następnie przechodzimy kolejno lewe i prawe poddrzewo. Prześledź poniższy przykład:

Stan przejścia Przetworzone węzły Opis
obrazek A Odwiedzamy korzeń A i przechodzimy do lewego syna B, który jest korzeniem lewego poddrzewa dla węzła A.
obrazek A B Odwiedzamy korzeń B poddrzewa i przechodzimy do lewego syna D, który jest korzeniem poddrzewa dla węzła B.
obrazek A B D Odwiedzamy D i przechodzimy do H.
obrazek A B D H Odwiedzamy H. Węzeł nie ma dzieci, zatem lewe poddrzewo dla węzła D (ojca H ) zostało przebyte. Wracamy do węzła D i przechodzimy do I, który jest korzeniem prawego poddrzewa dla węzła D.
obrazek A B D H I Odwiedzamy I. Węzeł jest liściem, zatem prawe drzewo węzła D zostało przebyte. Jednocześnie zostało przebyte całe lewe poddrzewo węzła B. Wracamy do B i przechodzimy do E, które jest korzeniem prawego poddrzewa węzła B.
obrazek A B D H I E Odwiedzamy węzeł E i przechodzimy do lewego poddrzewa, czyli do węzła J.
obrazek A B D H I E J Wracamy do korzenia A, ponieważ całe lewe poddrzewo zostało przebyte. Teraz w analogiczny sposób odwiedzamy prawe poddrzewo, rozpoczynając od jego korzenia C.
obrazek A B D H I E J C Odwiedzamy C i przechodzimy do lewego poddrzewa.
obrazek A B D H I E J C F Odwiedzamy F i przechodzimy do lewego poddrzewa.
obrazek A B D H I E J C F K Odwiedzamy K i wracamy do C (lewe poddrzewo węzła C jest przebyte ), a następnie przechodzimy do prawego poddrzewa.
obrazek A B D H I E J C F K G Odwiedzamy G. Drzewo zostało przebyte.

Na poniższym rysunku zaznaczyliśmy linię przejścia przez kolejne węzły drzewa.

obrazek → pre-order → obrazek

Algorytm rekurencyjny DFS:preorder dla drzewa binarnego

Wejście:

v  –  wskazanie węzła startowego drzewa binarnego

Wyjście:

przetworzenie wszystkich węzłów drzewa.

Lista kroków:

K01: Jeśli v  = nil,
to zakończ
koniec rekurencji
K02: Odwiedź węzeł wskazany przez v  
K03: preorder ( vleft  ) przejdź rekurencyjnie przez lewe poddrzewo
K04: preorder ( vright  ) przejdź rekurencyjnie przez prawe poddrzewo
K05: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy strukturę drzewa binarnego jak w przykładzie powyżej. Danymi węzłów są znaki A, B, C, ... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu preorder, wypisując odwiedzane kolejno węzły.
Pascal
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:preorder
// Data: 17.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program DFS_preorder;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'G' );
 H : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'H' );
 I : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'I' );
 J : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'J' );
 K : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'K' );

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = ( left: @H; right: @I; data:'D' );
 E : BTNode = ( left: @J; right:nil; data:'E' );
 F : BTNode = ( left: @K; right:nil; data:'F' );
 B : BTNode = ( left: @D; right: @E; data:'B' );
 C : BTNode = ( left: @F; right: @G; data:'C' );

// Tworzymy korzeń drzewa

 A : BTNode = ( left: @B; right: @C; data:'A' );


// Rekurencyjna procedura preorder

procedure preorder ( v : PBTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  write ( v^.data, ' ' ); // odwiedzamy węzeł
  preorder ( v^.left ); // przechodzimy lewe poddrzewo
  preorder ( v^.right ); // przechodzimy prawe poddrzewo
 end;
end;

begin
 preorder ( @A ); // przejście rozpoczynamy od korzenia
 writeln;
end.
C++
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:preorder
// Data: 17.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL, NULL, 'G'};
BTNode H = {NULL, NULL, 'H'};
BTNode I = {NULL, NULL, 'I'};
BTNode J = {NULL, NULL, 'J'};
BTNode K = {NULL, NULL, 'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I, 'D'};
BTNode E = { &J, NULL, 'E'};
BTNode F = { &K, NULL, 'F'};
BTNode B = { &D, &E, 'B'};
BTNode C = { &F, &G, 'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C, 'A'};

// Rekurencyjna funkcja preorder

void preorder ( BTNode * v )
{
 if( v )
 {
  cout << v->data << " "; // odwiedzamy węzeł
  preorder ( v->left );   // przechodzimy lewe poddrzewo
  preorder ( v->right );   // przechodzimy prawe poddrzewo
 }
}

int main( )
{
 preorder ( &A ); // przejście rozpoczynamy od korzenia
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Przechodzenie drzew binarnych DFS:preorder
' Data: 17.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => ( 0, 0, "G" )
Dim H As BTNode => ( 0, 0, "H" )
Dim I As BTNode => ( 0, 0, "I" )
Dim J As BTNode => ( 0, 0, "J" )
Dim K As BTNode => ( 0, 0, "K" )

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => ( @H, @I, "D" )
Dim E As BTNode => ( @J, 0, "E" )
Dim F As BTNode => ( @K, 0, "F" )
Dim B As BTNode => ( @D, @E, "B" )
Dim C As BTNode => ( @F, @G, "C" )

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode = ( @B, @C, "A" )

' Rekurencyjna procedura preorder

Sub preorder ( ByVal v As BTNode Ptr )
 If v Then
  Print v->Data;" "; ' odwiedzamy węzeł
  preorder ( v->left )  ' przechodzimy lewe poddrzewo
  preorder ( v->right ) ' przechodzimy prawe poddrzewo
 End If
End Sub

preorder ( @A ) ' przejście rozpoczynamy od korzenia
Print
End
Wynik:
A B D H I E J C F K G

Algorytm stosowy DFS:preorder dla drzewa binarnego

Wejście:

v  –  wskazanie węzła startowego drzewa binarnego

Wyjście:

przetworzenie wszystkich węzłów drzewa.
Zmienne pomocnicze:
S  –  stos wskazań węzłów, rozmiar stosu nie przekracza podwójnej wysokości drzewa.

Lista kroków:

K01: Utwórz pusty stos S  
K02: S.push ( v  ) zapamiętujemy wskazanie węzła startowego na stosie
K03: Dopóki S.empty( ) = false,
wykonuj kroki K04...K08
w pętli przetwarzamy kolejne węzły
K04:     v  ← S.top( ) pobieramy ze stosu wskazanie węzła
K05:     S.pop( ) pobrane wskazanie usuwamy ze stosu
K06:     Odwiedź węzeł wskazany przez v przetwarzamy węzeł
K07:     Jeśli ( vright  ) ≠ nil,
    to S.push ( vright  )
umieszczamy na stosie wskazanie prawego syna, jeśli istnieje
K08:     Jeśli ( vleft  ) ≠ nil,
    to S.push ( vleft  )
umieszczamy na stosie lewego syna, jeśli istnieje i kontynuujemy pętlę aż do wyczerpania stosu
K09: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy strukturę drzewa binarnego. Danymi węzłów są znaki A, B, C, ... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu preorder, wypisując odwiedzane kolejno węzły. Przy przechodzeniu drzewa korzysta z prostego stosu.
Pascal
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:preorder
// Data: 17.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program DFS_preorder;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'G' );
 H : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'H' );
 I : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'I' );
 J : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'J' );
 K : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'K' );

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = ( left: @H; right: @I; data:'D' );
 E : BTNode = ( left: @J; right:nil; data:'E' );
 F : BTNode = ( left: @K; right:nil; data:'F' );
 B : BTNode = ( left: @D; right: @E; data:'B' );
 C : BTNode = ( left: @F; right: @G; data:'C' );

// Korzeń drzewa

 A : BTNode = ( left: @B; right: @C; data:'A' );

 S  : array [ 0..6 ] of PBTNode; // stos
 sptr : Integer;          // wskaźnik stosu
 v  : PBTNode;

begin

 S [ 0 ] := @A;      // na stosie umieszczamy adres korzenia
 sptr := 1;      // stos zawiera 1 element

 while sptr > 0 do
 begin
  dec ( sptr );
  v := S [ sptr ];    // pobieramy ze stosu wskazanie węzła

  write ( v^.data, ' ' ); // przetwarzamy węzeł

  // Na stosie umieszczamy wskazania dzieci, jeśli istnieją

  if v^.right <> nil then
  begin
   S [ sptr ] := v^.right;
   inc ( sptr );
  end;

  if v^.left <> nil then
  begin
   S [ sptr ] := v^.left;
   inc ( sptr );
  end;

 end;

 writeln;
end.
C++
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:preorder
// Data: 17.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL, NULL, 'G'};
BTNode H = {NULL, NULL, 'H'};
BTNode I = {NULL, NULL, 'I'};
BTNode J = {NULL, NULL, 'J'};
BTNode K = {NULL, NULL, 'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I, 'D'};
BTNode E = { &J, NULL, 'E'};
BTNode F = { &K, NULL, 'F'};
BTNode B = { &D, &E, 'B'};
BTNode C = { &F, &G, 'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C, 'A'};

int main( )
{
 BTNode * v, * S [ 7 ];   // stos
 int sptr;         // wskaźnik stosu

 S [ 0 ] = &A;       // na stosie umieszczamy wskazanie korzenia
 sptr = 1;         // stos zawiera 1 element

 while( sptr )
 {
  v = S [ --sptr ];    // pobieramy ze stosu wskazanie węzła

  cout << v->data << " "; // przetwarzamy węzeł

  // na stosie umieszczamy wskazania dzieci, jeśli istnieją

  if( v->right ) S [ sptr++ ] = v->right;

  if( v->left ) S [ sptr++ ] = v->left;
 }

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Przechodzenie drzew binarnych DFS:preorder
' Data: 17.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => ( 0, 0, "G" )
Dim H As BTNode => ( 0, 0, "H" )
Dim I As BTNode => ( 0, 0, "I" )
Dim J As BTNode => ( 0, 0, "J" )
Dim K As BTNode => ( 0, 0, "K" )

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => ( @H, @I, "D" )
Dim E As BTNode => ( @J, 0, "E" )
Dim F As BTNode => ( @K, 0, "F" )
Dim B As BTNode => ( @D, @E, "B" )
Dim C As BTNode => ( @F, @G, "C" )

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode => ( @B, @C, "A" )

Dim S ( 6 ) As BTNode Ptr ' stos
Dim sptr As Integer    ' wskaźnik stosu
Dim v As BTNode Ptr    ' wskaźnik węzła
 
S ( 0 ) = @A       ' na stosie umieszczamy wskazanie korzenia
sptr = 1         ' stos zawiera 1 element

While sptr > 0
 sptr -= 1
 v = S ( sptr )     ' pobieramy ze stosu wskazanie węzła

 Print v->Data;" ";   ' przetwarzamy węzeł

 ' na stosie umieszczamy wskazania dzieci, jeśli istnieją

 If v->Right Then
  S ( sptr ) = v->Right
  sptr += 1
 End If

 If v->Left Then
  S ( sptr ) = v->Left
  sptr += 1
 End If

Wend
Print
End
Wynik:
A B D H I E J C F K G
Na początek:  podrozdziału   strony 

DFS: in-order – przejście poprzeczne

W przejściu poprzecznym (ang. in-order traversal) najpierw przechodzimy lewe poddrzewo danego węzła, następnie odwiedzamy węzeł i na koniec przechodzimy prawe poddrzewo.

Stan przejścia Przetworzone węzły Opis
obrazek H Rozpoczynamy w korzeniu A. Jednakże węzła A nie przetwarzamy, lecz przechodzimy do lewego syna B. Tutaj dalej przechodzimy do D i H. Węzeł H nie ma dzieci, więc przechodzenie do lewego poddrzewa się kończy i węzeł H zostaje przetworzony jako pierwszy.
obrazek H D Lewe poddrzewo węzła D zostało przebyte, zatem przetwarzamy węzeł D i przechodzimy do prawego poddrzewa, którego korzeniem jest węzeł I.
obrazek H D I Węzeł I jest liściem, zatem nie posiada lewego poddrzewa. Przetwarzamy węzeł I.
obrazek H D I B Lewe poddrzewo węzła B zostało przebyte. Przetwarzamy węzeł B i przechodzimy do jego prawego poddrzewa rozpoczynającego się w węźle E.
obrazek H D I B J Będąc w węźle E najpierw przechodzimy jego lewe poddrzewo, czyli idziemy do węzła J. Węzeł J jest liściem i nie posiada dalszych poddrzew. Przetwarzamy J i wracamy do E.
obrazek H D I B J E Lewe poddrzewo węzła E zostało przebyte. Przetwarzamy węzeł E. Ponieważ nie posiada on prawego poddrzewa, wracamy do A.
obrazek H D I B J E A Lewe poddrzewo węzła A zostało przebyte. Przetwarzamy A i przechodzimy do prawego poddrzewa rozpoczynającego się od węzła C.
obrazek H D I B J E A K Będąc w węźle C przechodzimy do lewego poddrzewa rozpoczynającego się od węzła F, a tam dalej przechodzimy do następnego lewego poddrzewa, czyli do węzła K. Ten węzeł jest liściem i nie posiada dalszych poddrzew. Przetwarzamy K i wracamy do F.
obrazek H D I B J E A K F Lewe poddrzewo węzła F zostało przebyte. Przetwarzamy F. Ponieważ brak prawego poddrzewa, wracamy do C.
obrazek H D I B J E A K F C Lewe poddrzewo węzła C zostało przebyte, przetwarzamy C i przechodzimy do prawego poddrzewa, czyli do węzła G.
obrazek H D I B J E A K F C G G jest liściem, przetwarzamy G i kończymy.
obrazek → in-order → obrazek

Algorytm rekurencyjny DFS:inorder dla drzewa binarnego

Wejście:

v  –  wskazanie węzła startowego drzewa binarnego

Wyjście:

przetworzenie wszystkich węzłów drzewa.

Lista kroków:

K01: Jeśli v  = nil,
to zakończ
koniec rekurencji
K02: inorder ( vleft  ) przejdź rekurencyjnie przez lewe poddrzewo
K03: Odwiedź węzeł wskazany przez v  
K04: inorder ( vright  ) przejdź rekurencyjnie przez prawe poddrzewo
K05: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy strukturę drzewa binarnego jak w przykładzie powyżej. Danymi węzłów są znaki A, B, C, ... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu inorder, wypisując odwiedzane kolejno węzły.
Pascal
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:inorder
// Data: 17.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program DFS_inorder;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'G' );
 H : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'H' );
 I : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'I' );
 J : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'J' );
 K : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'K' );

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = ( left: @H; right: @I; data:'D' );
 E : BTNode = ( left: @J; right:nil; data:'E' );
 F : BTNode = ( left: @K; right:nil; data:'F' );
 B : BTNode = ( left: @D; right: @E; data:'B' );
 C : BTNode = ( left: @F; right: @G; data:'C' );

// Tworzymy korzeń drzewa

 A : BTNode = ( left: @B; right: @C; data:'A' );


// Rekurencyjna procedura inorder

procedure inorder ( v : PBTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  inorder ( v^.left );  // przechodzimy lewe poddrzewo
  write ( v^.data, ' ' ); // odwiedzamy węzeł
  inorder ( v^.right ); // przechodzimy prawe poddrzewo
 end;
end;

begin
 inorder ( @A ); // przejście rozpoczynamy od korzenia
 writeln;
end.
C++
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:inorder
// Data: 17.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL, NULL, 'G'};
BTNode H = {NULL, NULL, 'H'};
BTNode I = {NULL, NULL, 'I'};
BTNode J = {NULL, NULL, 'J'};
BTNode K = {NULL, NULL, 'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I, 'D'};
BTNode E = { &J, NULL, 'E'};
BTNode F = { &K, NULL, 'F'};
BTNode B = { &D, &E, 'B'};
BTNode C = { &F, &G, 'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C, 'A'};

// Rekurencyjna funkcja inorder

void inorder ( BTNode * v )
{
 if( v )
 {
  inorder ( v->left );    // przechodzimy lewe poddrzewo
  cout << v->data << " "; // odwiedzamy węzeł
  inorder ( v->right );   // przechodzimy prawe poddrzewo
 }
}

int main( )
{
 inorder ( &A ); // przejście rozpoczynamy od korzenia
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Przechodzenie drzew binarnych DFS:inorder
' Data: 17.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => ( 0, 0, "G" )
Dim H As BTNode => ( 0, 0, "H" )
Dim I As BTNode => ( 0, 0, "I" )
Dim J As BTNode => ( 0, 0, "J" )
Dim K As BTNode => ( 0, 0, "K" )

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => ( @H, @I, "D" )
Dim E As BTNode => ( @J, 0, "E" )
Dim F As BTNode => ( @K, 0, "F" )
Dim B As BTNode => ( @D, @E, "B" )
Dim C As BTNode => ( @F, @G, "C" )

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode => ( @B, @C, "A" )

' Rekurencyjna procedura inorder

Sub inorder ( ByVal v As BTNode Ptr )
 If v Then
  inorder ( v->left )  ' przechodzimy lewe poddrzewo
  Print v->Data;" "; ' odwiedzamy węzeł
  inorder ( v->right ) ' przechodzimy prawe poddrzewo
 End If
End Sub

inorder ( @A ) ' przejście rozpoczynamy od korzenia
Print
End
Wynik:
H D I B J E A K F C G

Algorytm stosowy DFS:inorder dla drzewa binarnego

Algorytm wykorzystuje stos oraz dodatkowy wskaźnik cp, którym przemieszczamy się po drzewie.

Wejście:

v  –  wskazanie węzła startowego drzewa binarnego

Wyjście:

przetworzenie wszystkich węzłów drzewa.
Zmienne pomocnicze:
S  –  stos wskazań węzłów, rozmiar stosu nie przekracza podwójnej wysokości drzewa.
cp  – wskaźnik bieżącego węzła

Lista kroków:

K01: Utwórz pusty stos S  
K02: cp  ← v bieżącym węzłem jest korzeń drzewa
K03: Dopóki ( S.empty( ) = false ) obrazek ( cp  ≠ nil ),
wykonuj
kroki K04...K11
pętla jest wykonywana, jeśli jest coś na stosie lub cp wskazuje węzeł drzewa
K04:     Jeśli cp  = nil,
    to idź do kroku K07
sprawdzamy, czy wyszliśmy poza liść drzewa
K05:     S.push ( cp  ) jeśli nie, to umieszczamy wskazanie bieżącego węzła na stosie
K06:     cp  ← ( cpleft  ) bieżącym węzłem staje się lewy syn
K07:     Następny obieg pętli K02 wracamy na początek pętli
K08:     cp  ← S.top( ) wyszliśmy poza liść, wracamy do węzła, pobierające jego wskazanie ze stosu
K09:     S.pop( ) wskazanie usuwamy ze stosu
K10:     Odwiedź węzeł wskazany przez cp przetwarzamy dane w węźle
K11:     cp  ← ( cpright  ) bieżącym węzłem staje się prawy syn
K12: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy strukturę drzewa binarnego. Danymi węzłów są znaki A, B, C, ... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu inorder, wypisując odwiedzane kolejno węzły. Przy przechodzeniu drzewa korzysta z prostego stosu.
Pascal
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:inorder
// Data: 18.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program DFS_preorder;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'G' );
 H : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'H' );
 I : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'I' );
 J : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'J' );
 K : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'K' );

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = ( left: @H; right: @I; data:'D' );
 E : BTNode = ( left: @J; right:nil; data:'E' );
 F : BTNode = ( left: @K; right:nil; data:'F' );
 B : BTNode = ( left: @D; right: @E; data:'B' );
 C : BTNode = ( left: @F; right: @G; data:'C' );

// Korzeń drzewa

 A : BTNode = ( left: @B; right: @C; data:'A' );

 S  : array [ 0..6 ] of PBTNode; // stos
 sptr : Integer;          // wskaźnik stosu
 cp  : PBTNode;        // wskaźnik bieżącego węzła

begin

 sptr := 0;      // pusty stos

 cp := @A;       // cp ustawiamy na korzeń drzewa

 while( sptr > 0 ) or ( cp <> nil ) do
  if cp <> nil then
  begin
   S [ sptr ] := cp;  // umieszczamy cp na stosie
   inc ( sptr );
   cp := cp^.left;  // cp staje się lewym synem
  end
  else
  begin
   dec ( sptr );
   cp := S [ sptr ];  // pobieramy wskazanie ze stosu
   write ( cp^.data, ' ' );
   cp := cp^.right; // cp staje się prawym synem
  end;
 writeln;
end.
C++
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:inorder
// Data: 18.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL, NULL, 'G'};
BTNode H = {NULL, NULL, 'H'};
BTNode I = {NULL, NULL, 'I'};
BTNode J = {NULL, NULL, 'J'};
BTNode K = {NULL, NULL, 'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I, 'D'};
BTNode E = { &J, NULL, 'E'};
BTNode F = { &K, NULL, 'F'};
BTNode B = { &D, &E, 'B'};
BTNode C = { &F, &G, 'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C, 'A'};

int main( )
{
 BTNode * cp, * S [ 7 ];  // stos
 int sptr = 0;       // wskaźnik stosu

 cp = &A;          // cp ustawiamy na korzeń drzewa

 while( sptr || cp )
  if( cp )
  {
   S [ sptr++ ] = cp;   // umieszczamy cp na stosie
   cp = cp->left;     // cp staje się lewym synem
  }
  else
  {
   cp = S [ --sptr ];   // pobieramy wskazanie ze stosu
   cout << cp->data << " ";
   cp = cp->right;    // cp staje się prawym synem
  }

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Przechodzenie drzew binarnych DFS:inorder
' Data: 18.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => ( 0, 0, "G" )
Dim H As BTNode => ( 0, 0, "H" )
Dim I As BTNode => ( 0, 0, "I" )
Dim J As BTNode => ( 0, 0, "J" )
Dim K As BTNode => ( 0, 0, "K" )

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => ( @H, @I, "D" )
Dim E As BTNode => ( @J, 0, "E" )
Dim F As BTNode => ( @K, 0, "F" )
Dim B As BTNode => ( @D, @E, "B" )
Dim C As BTNode => ( @F, @G, "C" )

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode => ( @B, @C, "A" )

Dim S ( 6 ) As BTNode Ptr ' stos
Dim sptr As Integer  ' wskaźnik stosu
Dim cp As BTNode Ptr ' wskaźnik bieżącego węzła
 
sptr = 0       ' pusty stos

cp = @A        ' cp ustawiamy na korzeń drzewa

while( sptr > 0 ) Or ( cp <> 0 )
 If cp Then
  S ( sptr ) = cp  ' umieszczamy cp na stosie
  sptr += 1
  cp = cp->left   ' cp staje się lewym synem
 Else
  sptr -= 1
  cp = S ( sptr )  ' pobieramy wskazanie ze stosu
  Print cp->data;" ";
  cp = cp->right  ' cp staje się prawym synem
 End If
Wend

Print

End
Wynik:
H D I B J E A K F C G
Na początek:  podrozdziału   strony 

DFS: post-order – przejście wsteczne

W przejściu wstecznym (ang. post-order traversal) najpierw przechodzimy lewe poddrzewo, następnie prawe, a dopiero na końcu przetwarzamy węzeł.

Stan przejścia Przetworzone węzły Opis
obrazek H Rozpoczynamy w korzeniu A. Najpierw przechodzimy lewe poddrzewo. Idziemy do B. Tutaj również przechodzimy lewe poddrzewo i idziemy do D, a następnie do H. Węzeł H jest liściem i nie posiada poddrzew. Przetwarzamy H i wracamy do D.
obrazek H I Lewe poddrzewo węzła D jest przebyte, przechodzimy poddrzewo prawe. Idziemy do węzła I. Ponieważ jest on liściem, to nie posiada poddrzew. Przetwarzamy I. Wracamy do D.
obrazek H I D Oba poddrzewa węzła D zostały przebyte, przetwarzamy D i wracamy do B.
obrazek H I D J Dla węzła B przebyte zostało poddrzewo lewe. Teraz przechodzimy przez jego prawe poddrzewo. Idziemy do E i do J (lewe poddrzewo E ). J jest liściem i nie posiada dalszych poddrzew, zatem przetwarzamy J i wracamy do E.
obrazek H I D J E Lewe poddrzewo węzła E zostało przebyte. Nie ma prawego poddrzewa dla E, zatem przetwarzamy E i wracamy do B.
obrazek H I D J E B Lewe i prawe poddrzewo węzła B jest przebyte. Przetwarzamy węzeł B i wracamy do A.
obrazek H I D J E B K Lewe poddrzewo węzła A zostało przebyte. Przechodzimy do prawego poddrzewa, czyli do węzła C, następnie do F (lewe poddrzewo C) i do K (lewe poddrzewo F ). K jest liściem i nie posiada poddrzew. Przetwarzamy K i wracamy do F.
obrazek H I D J E B K F Lewe poddrzewo węzła F jest przebyte, a prawego poddrzewa brak. Przetwarzamy F i wracamy do C.
obrazek H I D J E B K F G Lewe poddrzewo węzła C jest przebyte, przechodzimy do poddrzewa prawego, czyli do węzła G. Węzeł G jest liściem i nie posiada poddrzew. Przetwarzamy G i wracamy do C.
obrazek H I D J E B K F G C Oba poddrzewa węzła C zostały przebyte. Przetwarzamy C i wracamy do A.
obrazek H I D J E B K F G C A Oba poddrzewa węzła A zostały przebyte. Przetwarzamy A i kończymy
obrazek → post-order → obrazek

Algorytm rekurencyjny DFS:postorder dla drzewa binarnego

Wejście:

v  –  wskazanie węzła startowego drzewa binarnego

Wyjście:

przetworzenie wszystkich węzłów drzewa.

Lista kroków:

K01: Jeśli v  = nil,
to zakończ
koniec rekurencji
K02: postorder ( vleft  ) przejdź rekurencyjnie przez lewe poddrzewo
K03: postorder ( vright  ) przejdź rekurencyjnie przez prawe poddrzewo
K04: Odwiedź węzeł wskazany przez v  
K05: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy strukturę drzewa binarnego jak w przykładzie powyżej. Danymi węzłów są znaki A, B, C, ... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu postorder, wypisując odwiedzane kolejno węzły.
Pascal
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:postorder
// Data: 19.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program DFS_postorder;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'G' );
 H : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'H' );
 I : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'I' );
 J : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'J' );
 K : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'K' );

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = ( left: @H; right: @I; data:'D' );
 E : BTNode = ( left: @J; right:nil; data:'E' );
 F : BTNode = ( left: @K; right:nil; data:'F' );
 B : BTNode = ( left: @D; right: @E; data:'B' );
 C : BTNode = ( left: @F; right: @G; data:'C' );

// Tworzymy korzeń drzewa

 A : BTNode = ( left: @B; right: @C; data:'A' );


// Rekurencyjna procedura postorder

procedure postorder ( v : PBTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  postorder ( v^.left ); // przechodzimy lewe poddrzewo
  postorder ( v^.right ); // przechodzimy prawe poddrzewo
  write ( v^.data, ' ' ); // odwiedzamy węzeł
 end;
end;

begin
 postorder ( @A ); // przejście rozpoczynamy od korzenia
 writeln;
end.
C++
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:postorder
// Data: 19.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL, NULL, 'G'};
BTNode H = {NULL, NULL, 'H'};
BTNode I = {NULL, NULL, 'I'};
BTNode J = {NULL, NULL, 'J'};
BTNode K = {NULL, NULL, 'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I, 'D'};
BTNode E = { &J, NULL, 'E'};
BTNode F = { &K, NULL, 'F'};
BTNode B = { &D, &E, 'B'};
BTNode C = { &F, &G, 'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C, 'A'};

// Rekurencyjna funkcja postorder

void postorder ( BTNode * v )
{
 if( v )
 {
  postorder ( v->left );   // przechodzimy lewe poddrzewo
  postorder ( v->right );  // przechodzimy prawe poddrzewo
  cout << v->data << " "; // odwiedzamy węzeł
 }
}

int main( )
{
 postorder ( &A ); // przejście rozpoczynamy od korzenia
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Przechodzenie drzew binarnych DFS:postorder
' Data: 19.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => ( 0, 0, "G" )
Dim H As BTNode => ( 0, 0, "H" )
Dim I As BTNode => ( 0, 0, "I" )
Dim J As BTNode => ( 0, 0, "J" )
Dim K As BTNode => ( 0, 0, "K" )

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => ( @H, @I, "D" )
Dim E As BTNode => ( @J, 0, "E" )
Dim F As BTNode => ( @K, 0, "F" )
Dim B As BTNode => ( @D, @E, "B" )
Dim C As BTNode => ( @F, @G, "C" )

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode => ( @B, @C, "A" )

' Rekurencyjna procedura postorder

Sub postorder ( ByVal v As BTNode Ptr )
 If v Then
  postorder ( v->left ) ' przechodzimy lewe poddrzewo
  postorder ( v->right ) ' przechodzimy prawe poddrzewo
  Print v->Data;" "; ' odwiedzamy węzeł
 End If
End Sub

postorder ( @A ) ' przejście rozpoczynamy od korzenia
Print
End
Wynik:
H I D J E B K F G C A

Algorytm stosowy DFS:postorder dla drzewa binarnego

Algorytm wykorzystuje stos oraz dwa wskaźniki: pp  – wskazanie poprzedniego węzła i cp  – wskazanie bieżącego węzła. Są one używane do określenia, czy oba poddrzewa danego węzła zostały przebyte.

Wejście:

v  –  wskazanie węzła startowego drzewa binarnego

Wyjście:

przetworzenie wszystkich węzłów drzewa.
Zmienne pomocnicze:
S  –  stos wskazań węzłów, rozmiar stosu nie przekracza podwójnej wysokości drzewa.
pp  – wskaźnik węzła poprzedniego
cp  – wskaźnik węzła bieżącego.

Lista kroków:

K01: Utwórz pusty stos S  
K02: S.push ( v  ) węzeł startowy umieszczamy na stosie
K03: pp  ← nil zerujemy wskaźnik węzła poprzedniego
K04: Dopóki S.empty( ) = false,
wykonuj
kroki K05...K14
 
K05:     cp  ← S.top( ) ustawiamy cp na węzeł przechowywany na stosie
K06:     Jeśli ( pp  = nil ) obrazek ( ( ppleft  ) = cp  ) obrazek ( ( ppright  ) = cp  ),
    to idź do kroku K11
sprawdzamy, czy idziemy w głąb drzewa
K07:     Jeśli ( cpleft  ) = pp,
    to idź do kroku K13
sprawdzamy, czy wróciliśmy z lewego poddrzewa
K08:     Odwiedź węzeł wskazany przez cp oba poddrzewa przebyte, przetwarzamy węzeł
K09:     S.pop( ) i usuwamy jego wskazanie ze stosu
K10:     Idź do kroku K14  
K11:     Jeśli ( cpleft  ) ≠ nil,
    to S.push ( cpleft  )
    inaczej jeśli ( cpright  ) ≠ nil, to S.push ( cpright  )
jeśli istnieje lewy syn cp, umieszczamy go na stosie
; inaczej umieszczamy na stosie prawego syna, jeśli istnieje
K12:     Idź do kroku K14  
K13:     Jeśli ( cpright  ) ≠ nil,
   
to S.push ( cpright  )
jeśli istnieje prawy syn, to umieszczamy go na stosie
K14:     pp  ← cp zapamiętujemy cp w pp i wykonujemy kolejny obieg pętli
K15: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy strukturę drzewa binarnego. Danymi węzłów są znaki A, B, C, ... Po utworzeniu drzewa program przechodzi je za pomocą algorytmu postorder, wypisując odwiedzane kolejno węzły. Przy przechodzeniu drzewa korzysta z prostego stosu.
Pascal
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:postorder
// Data: 19.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program DFS_postorder;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  data : char;
 end;

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

var

 G : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'G' );
 H : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'H' );
 I : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'I' );
 J : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'J' );
 K : BTNode = ( left:nil; right:nil; data:'K' );

// Tworzymy kolejnych ojców

 D : BTNode = ( left: @H; right: @I; data:'D' );
 E : BTNode = ( left: @J; right:nil; data:'E' );
 F : BTNode = ( left: @K; right:nil; data:'F' );
 B : BTNode = ( left: @D; right: @E; data:'B' );
 C : BTNode = ( left: @F; right: @G; data:'C' );

// Korzeń drzewa

 A : BTNode = ( left: @B; right: @C; data:'A' );

 S   : array [ 0..6 ] of PBTNode; // stos
 sptr : Integer;          // wskaźnik stosu
 pp, cp : PBTNode;

begin

 S [ 0 ] := @A;    // węzeł startowy
 sptr := 1;

 pp := nil;

 while sptr > 0 do
 begin
  cp := S [ sptr - 1 ];
  if( pp = nil ) or ( pp^.left = cp ) or ( pp^.right = cp ) then
  begin
   if cp^.left <> nil then
   begin
    S [ sptr ] := cp^.left;
    inc ( sptr );
   end
   else if cp^.right <> nil then
   begin
    S [ sptr ] := cp^.right;
    inc ( sptr );
   end
  end
  else if cp^.left = pp then
  begin
   if cp^.right <> nil then
   begin
    S [ sptr ] := cp^.right;
    inc ( sptr )
   end
  end
  else
  begin
   write ( cp^.data, ' ' );
   dec ( sptr );
  end;
  pp := cp;
 end;

 writeln;
end.
C++
// Przechodzenie drzew binarnych DFS:postorder
// Data: 19.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 char data;
};

// Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

BTNode G = {NULL, NULL, 'G'};
BTNode H = {NULL, NULL, 'H'};
BTNode I = {NULL, NULL, 'I'};
BTNode J = {NULL, NULL, 'J'};
BTNode K = {NULL, NULL, 'K'};

// Tworzymy kolejnych ojców

BTNode D = { &H, &I, 'D'};
BTNode E = { &J, NULL, 'E'};
BTNode F = { &K, NULL, 'F'};
BTNode B = { &D, &E, 'B'};
BTNode C = { &F, &G, 'C'};

// Tworzymy korzeń drzewa

BTNode A = { &B, &C, 'A'};

int main( )
{
 BTNode * S [ 7 ]; // stos
 int sptr;     // wskaźnik stosu
 BTNode *pp, *cp;

 S [ 0 ] = &A;     // węzeł startowy
 sptr = 1;

 pp = NULL;

 while( sptr )
 {
  cp = S [ sptr - 1 ];
  if( !pp || pp->left == cp || pp->right == cp )
  {
   if( cp->left )    S [ sptr++ ] = cp->left;
   else if( cp->right ) S [ sptr++ ] = cp->right;
  }
  else if( cp->left == pp )
  {
   if( cp->right ) S [ sptr++ ] = cp->right;
  }
  else
  {
   cout << cp->data << " ";
   sptr--;
  }
  pp = cp;
 }

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Przechodzenie drzew binarnych DFS:postorder
' Data: 19.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As String * 1
End Type

' Tworzenie struktury drzewa rozpoczynamy od liści

Dim G As BTNode => ( 0, 0, "G" )
Dim H As BTNode => ( 0, 0, "H" )
Dim I As BTNode => ( 0, 0, "I" )
Dim J As BTNode => ( 0, 0, "J" )
Dim K As BTNode => ( 0, 0, "K" )

' Tworzymy kolejnych ojców

Dim D As BTNode => ( @H, @I, "D" )
Dim E As BTNode => ( @J, 0, "E" )
Dim F As BTNode => ( @K, 0, "F" )
Dim B As BTNode => ( @D, @E, "B" )
Dim C As BTNode => ( @F, @G, "C" )

' Tworzymy korzeń drzewa

Dim A As BTNode => ( @B, @C, "A" )

Dim S ( 6 ) As BTNode Ptr ' stos
Dim sptr As Integer    ' wskaźnik stosu
Dim As BTNode Ptr pp, cp

S ( 0 ) = @A        ' węzeł startowy
sptr = 1

pp = 0

While sptr > 0
 cp = S ( sptr - 1 )
 if( pp = 0 ) OrElse ( pp->left = cp ) OrElse ( pp->right = cp ) Then
  If cp->Left Then
  	S ( sptr ) = cp->Left
  	sptr += 1
  ElseIf cp->Right Then
   S ( sptr ) = cp->Right
   sptr += 1	
  End If
 ElseIf cp->left = pp Then
  If cp->Right Then
  	S ( sptr ) = cp->Right
  	sptr += 1
  End If
 Else
  Print cp->data;" ";
  sptr -= 1
 End If
 pp = cp
Wend

Print

End
Wynik:
H I D J E B K F G C A
Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Drzewo binarne przejście pre-order przejście in-order przejście post-order
obrazek obrazek obrazek obrazek
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.