Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Drzewa Splay

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Wiadomości podstawowe

Przedstawione w poprzednim rozdziale drzewa AVL pozwalały na utrzymywanie optymalnej wysokości drzewa binarnego, co przekłada się na szybkość w operacjach wyszukiwania danych przechowywanych w drzewie. Jednakże drzewa AVL wymagają dosyć skomplikowanych algorytmów przy wstawianiu i usuwaniu węzłów oraz każdy węzeł musi przechowywać dodatkowy parametr bf  zwany współczynnikiem równowagi. Zwiększa to zapotrzebowanie na pamięć.

Z tych powodów wymyślono prostsze struktury danych, zwane drzewami Splay ( ang. splay trees ). Wynalazcami tej struktury danych są Daniel Dominic Sleator oraz Robert Endre Tarjan. Nazwa drzew pochodzi od operacji splay ( T, x ) ( czytaj splej ), która wyszukuje w drzewie T węzeł x i umieszcza go w korzeniu drzewa. Jeśli w drzewie T nie ma węzła x, to w korzeniu jest umieszczany taki węzeł x' drzewa T, iż pomiędzy x a x' nie istnieje w tym drzewie żaden inny węzeł.

Węzły drzewa Splay są zwykłymi węzłami drzewa BST:

Pascal
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up  : PBSTNode;
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
  data : typ_danych;
 end;
   C++
struct BSTNode
{
 BSTNode * up;
 BSTNode * left;
 BSTNode * right;
 int key;
 typ_danych data;
};
   Basic
Type BSTNode
 up  As BSTNode Ptr
 left As BSTNode Ptr
 right As BSTNode Ptr
 key  As Integer
 data As typ_danych
End Type

Zbalansowane drzewa BST zostały zaprojektowane w celu zredukowania pesymistycznego czasu wykonywania operacji. Jednakże w typowych aplikacjach wykonuje się na nich nie pojedyncze operacje lecz całe serie, zatem istotne znaczenie ma czas wykonania takiej serii operacji ( np. sprawdzenie poprawności ortograficznej tekstu wymaga wielu poszukiwań w drzewie BST słownika - przynajmniej tyle razy, ile wyrazów zawiera tekst ). W takiej sytuacji zamiast optymalizować pojedyncze operacje na drzewie BST, lepszym celem będzie zoptymalizowanie czasu zamortyzowanego ciągu operacji, gdzie przez czas zamortyzowany ( ang. amortized time ) autorzy tej struktury rozumieją średni czas operacji w przypadku pesymistycznym dla ciągu operacji na drzewie BST.

Właśnie opisane poniżej samoorganizujące się drzewa BST pozwalają zoptymalizować czas zamortyzowany. Pomiędzy operacjami drzewo może znajdować się w dowolnym stanie, jednakże przy każdej operacji zostaje ono przebudowane na korzyść przyszłych operacji. Dzięki operacji splay często wykorzystywane elementy wędrują w pobliże korzenia drzewa BST. Zatem kolejny dostęp do nich będzie już dużo szybszy.

Drzewa Splay posiadają kilka zalet w stosunku do struktur zbalansowanych o różnych ograniczeniach:

Samoorganizujące się drzewa BST posiadają jednakże trzy potencjalne wady:

 1. Wymagają więcej lokalnych regulacji, szczególnie podczas dostępu do danych. Struktury z ograniczeniami wymagają regulacji tylko przy przebudowie drzewa, a nie przy dostępie do danych.
 2. Pojedyncze operacje w ciągu mogą być kosztowne, co może się okazać wadą w rzeczywistych aplikacjach.
 3. Ponieważ każda operacja na takim drzewie przebudowuje go, to zastosowanie drzew splay w środowisku wielowątkowym może napotykać na pewne trudności, ale to już wyższa szkoła jazdy.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Operacja Splay

Operacja Splay ( ang. rozchylanie ) polega na przemieszczeniu wybranego węzła w górę do korzenia drzewa. Przemieszczanie to dokonywane jest przy pomocy rotacji, które poznaliśmy przy okazji drzew AVL. W przypadku drzew Splay operacje te upraszczają się, ponieważ nie musimy się martwić o współczynniki zrównoważenia bf, których tutaj po prostu nie ma. Istnieją trzy zasady wykonywania rotacji w drzewie Splay:

Zasada nr 1 ( zig ):

Jeśli ojcem y  węzła x  jest korzeń drzewa T, to wykonujemy rotację pojedynczą, w której uczestniczą ojciec y  oraz węzeł x. Rotacja taka kończy operację splay. Poniższy rysunek przedstawia sposób wykonania rotacji.

obrazek

Zasada nr 2 ( zig-zig ):

Jeśli ojciec y  węzła x  nie jest korzeniem, a zarówno y  jak i x  są jednocześnie prawymi lub jednocześnie lewymi synami, to wykonujemy dwie rotacje: najpierw rotacja z dziadkiem z  i ojcem y, a następnie rotacja z ojcem y  i węzłem x. Poniżej przedstawiamy sposób wykonania tych rotacji ( przypadek lustrzany działa identycznie, zatem nie został uwzględniony na rysunku ):

obrazek

Zasada nr 3 ( zig-zag ):

Jeśli ojciec y  nie jest korzeniem, a węzły x  i y  są naprzemiennie lewym i prawym dzieckiem, to najpierw wykonujemy rotację węzła y  z węzłem x, a następnie rotację nowego ojca x ( jest to teraz węzeł z  )  z węzłem y. Poniżej przedstawiamy sposób wykonania tych rotacji:

obrazek

Rotacja zig oraz para rotacji zig-zig lub zig-zag nosi nazwę kroku rozchylającego ( ang. splaying step ). Kroki rozchylające wykonujemy dotąd, aż węzeł x  znajdzie się w korzeniu drzewa. Wtedy operacja splay się kończy.

Operacja splay ( T, x ) składa się zatem z dwóch faz. W pierwszej wyszukujemy węzeł x  w strukturze drzewa T. Jeśli węzeł x  nie zostanie znaleziony, to za x  przyjmujemy ostatni niepusty węzeł, który odwiedziła operacja wyszukiwania. W drugiej fazie wykonujemy kroki rozchylające dotąd, aż znaleziony w pierwszej fazie węzeł x  zostanie przesunięty do korzenia drzewa T.

Algorytm operacji splay

Wejście:

root  –  referencja do zmiennej, która przechowuje korzeń drzewa BST
k  –  klucz węzła, który ma się znaleźć w korzeniu drzewa

Wyjście:

Jeśli węzeł o kluczu k  znajduje się w drzewie BST, to jest on umieszczony w korzeniu. Jeśli takiego węzła nie ma w drzewie, to korzeń zawiera jego bezpośredni poprzednik lub następnik.
Zmienne pomocnicze:
x, y  –  wskazania węzłów
rot_R ( root, w  )  –  rotacja w prawo względem węzła w
rot_L ( root, w  )  –  rotacja w lewo względem węzła w

Lista kroków:

K01: x  ← root rozpoczynamy fazę poszukiwania węzła o kluczu k
K02: Jeśli x  = nil,
to zakończ
drzewo jest puste, kończymy
K03: Jeśli ( xkey  ) = k,
to idź do kroku K08
znaleźliśmy węzeł o kluczu k
K04: y  ← x zapamiętujemy bieżący węzeł
K05: Jeśli k  < ( xkey  ),
to x  ← ( xleft  )
inaczej x  ← ( xright  )
przechodzimy do potomka węzła x
K06: Jeśli x  ≠ nil,
to idź do kroku K03
kontynuujemy wyszukiwanie
K07: x  ← y w drzewie nie ma węzła o kluczu k, za x przyjmujemy poprzednik lub następnik
K08: Jeśli ( xup  ) = nil,
to zakończ
węzeł x znalazł się w korzeniu drzewa
K09: Jeśli ( xupup  ) ≠ nil,
to idź
do kroku K12
badamy odpowiednie przypadki
K10: Jeśli ( xupleft  ) = x,
to rot_R ( root, ( xup  ) )
inaczej rot_L ( root, ( xup  ) )
ojcem x jest korzeń. Rotacja ZIG umieszcza x w korzeniu drzewa
K11: Zakończ  
K12: Jeśli ( xupupleft  ) ≠ ( xup  ) obrazek ( xupleft  ) ≠ x,
to idź do kroku K16
badamy przypadek na ZIG-ZIG
K13: rot_R ( root, ( xupup  ) ) prawy ZIG z dziadkiem x
K14: rot_R ( root, ( xup  ) ) prawy ZIG z ojcem x
K15: Idź do K08 kontynuujemy pętlę
K16: Jeśli ( xupupright  ) ≠ ( xup  ) obrazek ( xupright  ) ≠ x,
to idź do kroku K20
badamy przypadek na ZIG-ZIG
K17: rot_L ( root, ( xupup  ) ) lewy ZIG z dziadkiem x
K18: rot_L ( root, ( xup  ) ) lewy ZIG z ojcem x
K19: Idź do K08  
K20: Jeśli ( xupleft  ) = x,
to idź do kroku K24
ZIG-ZAG
K21: rot_L ( root, ( xup  ) ) lewy ZIG z ojcem x
K22: rot_R ( root, ( xup  ) ) prawy ZAG z pierwotnym dziadkiem x, teraz ojcem x
K23: Idź do kroku K08  
K24: rot_R ( root, ( xup  ) ) przypadek lustrzanego odbicia ZIG-ZAG
K25: rot_L ( root, ( xup  ) )  
K26: Idź do kroku K08  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy zrównoważone drzewo BST o 15 węzłach z kluczami od 1 do 15, wyświetla je, a następnie wykonuje operację Splay dla losowego klucza i wyświetla drzewo wynikowe.
Pascal
// Drzewo Splay
// Data: 29.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program splaytree;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up, left, right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 cr, cl, cp : string;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT ( sp, sn : string; v : PBSTNode );
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cr, v^.right );

  s := Copy ( sp, 1, length ( sp )-2 );
  writeln ( s, sn, v^.key );

  s := sp;
  if sn = cl then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cl, v^.left );
 end;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
procedure insertBST ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 w, p : PBSTNode;
begin

 new ( w );     // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;  // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;

 p := root;     // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then  // Drzewo puste?
  root := w    // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do  // Pętla nieskończona
   if k < p^.key then // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin     // prawego syna, o ile takowy istnieje 
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma, 
    begin
     p^.left := w; // to w staje się lewym synem
     break;   // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma, 
    begin
     p^.right := w; // to w staje się prawym synem
     break;   // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;

 w^.up := p;   // Ojcem w jest zawsze p
 w^.key := k;   // Wstawiamy klucz

end;

// Rotacja w lewo
//---------------
procedure rot_L ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.right;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.right := B^.left;
  if A^.right <> nil then A^.right^.up := A;

  B^.left := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Rotacja w prawo
//----------------
procedure rot_R ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.left;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.left := B^.right;
  if A^.left <> nil then A^.left^.up := A;

  B^.right := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------

procedure splay ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 x, y : PBSTNode;
begin
 x := root;        // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if x <> nil then
 begin
  repeat
   if x^.key = k then break;
   y := x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   if k < x^.key then x := x^.left
   else        x := x^.right;
  until x = nil;

  if x = nil then x := y; // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while true do      // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  begin
   if x^.up = nil then break; // x jest korzeniem, kończymy

   if x^.up^.up = nil then
   begin         // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if x^.up^.left = x then rot_R ( root, x^.up )
    else          rot_L ( root, x^.up );
    break;       // Kończymy
   end;

   if( x^.up^.up^.left = x^.up ) and ( x^.up^.left = x ) then
   begin         // prawy ZIG-ZIG
    rot_R ( root, x^.up^.up );
    rot_R ( root, x^.up );
    continue;
   end;

   if( x^.up^.up^.right = x^.up ) and ( x^.up^.right = x ) then
   begin         // lewy ZIG-ZIG
    rot_L ( root, x^.up^.up );
    rot_L ( root, x^.up );
    continue;
   end;

   if x^.up^.right = x then
   begin        // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L ( root, x^.up );
    rot_R ( root, x^.up );
   end
   else
   begin        // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R ( root, x^.up );
    rot_L ( root, x^.up );
   end;
  end;
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 a, b, c, i : integer;
 root : PBSTNode;    // korzeń drzewa BST

begin
 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 randomize;      // Inicjujemy generator pseudolosowy

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 a := 8; b := 16; c := a;
 for i := 1 to 15 do  // Drzewo wypełniamy węzłami
 begin
  insertBST ( root, c );
  inc ( c, b );
  if c > 16 then
  begin
   a := a shr 1;
   b := b shr 1;
   c := a;
  end;
 end;

 printBT ( '', '', root ); // Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 c := 1 + random ( 15 );  // Losujemy klucz
 writeln ( c );

 splay ( root, c );    // Operacja splay dla wylosowanego klucza

 writeln; writeln;

 printBT ( '', '', root ); // Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 DFSRelease ( root );   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

end.
C++
// Drzewo Splay
// Data: 29.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;
};

// Zmienne globalne
//-----------------

string cr, cl, cp;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT ( string sp, string sn, BSTNode * v )
{
 string s;

 if( v )
 {
  s = sp;
  if( sn == cr ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cr, v->right );

  s = s.substr ( 0, sp.length( )-2 );
  cout << s << sn << v->key << endl;

  s = sp;
  if( sn == cl ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cl, v->left );
 }
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
void insertBST ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;      // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów

 p = root;         // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if( !p )          // Drzewo puste?
  root = w;        // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while( true )      // Pętla nieskończona
   if( k < p->key )    // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {           // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if( !p->left )    // Jeśli lewego syna nie ma, 
    {
     p->left = w;    // to węzeł w staje się lewym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if( !p->right )   // Jeśli prawego syna nie ma, 
    {
     p->right = w;   // to węzeł w staje się prawym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }

 w->up = p;        // Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p
 w->key = k;        // Wstawiamy klucz. Operacja jest zakończona.

}

// Rotacja w lewo
//---------------
void rot_L ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->right, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->right = B->left;
  if( A->right ) A->right->up = A;

  B->left = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Rotacja w prawo
//----------------
void rot_R ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->left, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->left = B->right;
  if( A->left ) A->left->up = A;

  B->right = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------
void splay ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode * x, *y;

 x = root;         // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if( x )
 {
  do
  {
   if( x->key == k ) break;
   y = x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   x = k < x->key ? x->left: x->right;
  } while( x );

  if( !x ) x = y;     // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while( true )      // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  {
   if( !x->up ) break;  // x jest korzeniem, kończymy

   if( !x->up->up )
   {           // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if( x->up->left == x ) rot_R ( root, x->up );
    else rot_L ( root, x->up );
    break;       // Kończymy
   }

   if( ( x->up->up->left == x->up ) && ( x->up->left == x ) )
   {           // prawy ZIG-ZIG
    rot_R ( root, x->up->up );
    rot_R ( root, x->up );
    continue;
   }

   if( ( x->up->up->right == x->up ) && ( x->up->right == x ) )
   {           // lewy ZIG-ZIG
    rot_L ( root, x->up->up );
    rot_L ( root, x->up );
    continue;
   }

   if( x->up->right == x )
   {           // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L ( root, x->up );
    rot_R ( root, x->up );
   }
   else
   {           // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R ( root, x->up );
    rot_L ( root, x->up );
   }
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int a, b, c, i;
 BSTNode * root = NULL;

 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr [ 0 ] = 218; cr [ 1 ] = 196;
 cl [ 0 ] = 192; cl [ 1 ] = 196;
 cp [ 0 ] = 179;

 srand ( time ( NULL ) );  // inicjujemy generator pseudolosowy

 a = c = 8; b = 16;
 for( i = 0; i < 15; i++ )  // Drzewo wypełniamy węzłami
 {
  insertBST ( root, c );
  c += b;
  if( c > 16 )
  {
   a >>= 1;
   b >>= 1;
   c = a;
  }
 }

 printBT ( "", "", root ); // Wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 c = 1 + rand( ) % 15;   // Losujemy klucz
 cout << c << endl;

 splay ( root, c );    // Operacja splay dla wylosowanego klucza

 cout << endl << endl;

 printBT ( "", "", root ); // Wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 DFSRelease ( root );   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Drzewo Splay
' Data: 29.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST
'----------------------
Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Zmienne globalne
'-----------------
Dim Shared As String * 2 cr, cl, cp ' łańcuchy do ramek

' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT ( sp As String, sn As String, v As BSTNode Ptr )

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cr, v->Right )

  s = Mid ( s, 1, Len ( sp )-2 )
  Print Using "&&&";s;sn;v->key

  s = sp
  If sn = cl Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cl, v->Left )
 End If
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
'-------------------------------------------------
Sub insertBST ( ByRef root As BSTNode Ptr, k As Integer )
	
 Dim As BSTNode Ptr w, p

 w = new BSTNode      ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0       ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0

 p = root         ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then       ' Drzewo puste?
  root = w        ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  Do           ' Pętla nieskończona
   If k < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
              ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    If p->Left = 0 Then ' Jeśli lewego syna nie ma, 
     p->left = w    ' to węzeł w staje się lewym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    If p->Right = 0 Then' Jeśli prawego syna nie ma, 
     p->right = w   ' to węzeł w staje się prawym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Loop          ' Koniec pętli
 End If
 
 w->up = p        ' Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p
 w->key = k        ' Wstawiamy klucz. Operacja jest zakończona.

End Sub

' Rotacja w lewo
'---------------
Sub rot_L ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )
	
 Dim As BSTNode Ptr B = A->right, p = A->up

 If B Then
  A->right = B->Left
  If A->Right Then A->right->up = A

  B->left = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Rotacja w prawo
'----------------
Sub rot_R ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )

 Dim As BSTNode Ptr B = A->left, p = A->up

 If B Then
  A->left = B->Right
  If A->left Then A->left->up = A

  B->right = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Procedura Splay
' root - korzeń drzewa
' k  - klucz
'---------------------
Sub splay ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer )
 Dim As BSTNode Ptr x, y

 x = root         ' Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 If x Then
  Do
   If x->key = k Then Exit Do
   y = x         ' Zapamiętujemy adres węzła
   If k < x->key Then x = x->Left: Else x = x->right
  Loop Until x = 0

  if x = 0 Then x = y   ' Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              ' bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  While 1         ' W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
   If x->up = 0 Then Exit While ' x jest korzeniem, kończymy

   If x->up->up = 0 Then ' Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    If x->up->left = x Then rot_R ( root, x->up ): Else rot_L ( root, x->up )
    Exit While     ' Kończymy
   End If

   if( x->up->up->left = x->up ) AndAlso ( x->up->left = x ) Then
    rot_R ( root, x->up->up ) ' prawy ZIG-ZIG
    rot_R ( root, x->up )
    Continue While
   End If

   if( x->up->up->right = x->up ) AndAlso ( x->up->right = x ) Then
    rot_L ( root, x->up->up ) ' lewy ZIG-ZIG
    rot_L ( root, x->up )
    Continue While
   End If

   If x->up->right = x Then
    rot_L ( root, x->up ) ' lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_R ( root, x->up )
   Else
    rot_R ( root, x->up ) ' prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_L ( root, x->up )
   End If
  Wend
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer a, b, c, i
Dim As BSTNode Ptr root = 0

' ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr ( 218 ) + Chr ( 196 )
cl = Chr ( 192 ) + Chr ( 196 )
cp = Chr ( 179 ) + " "

Randomize        ' Inicjujemy generator pseudolosowy

a = 8: c = 8: b = 16
For i = 1 To 15     ' Drzewo wypełniamy węzłami
 insertBST ( root, c )
 c += b
 If c > 16 Then
  a Shr= 1
  b Shr= 1
  c = a
 End If
Next

printBT ( "", "", root )   ' Wyświetlamy drzewo

Print: Print

c = 1 + Int ( Rnd( ) * 15 ) ' Losujemy klucz
Print c

splay ( root, c )      ' Operacja splay dla wylosowanego klucza

Print: Print

printBT ( "", "", root )   ' Wyświetlamy drzewo

Print: Print

DFSRelease ( root )     ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik:
    ┌─15
  ┌─14
  │ └─13
┌─12
│ │ ┌─11
│ └─10
│   └─9
8
│   ┌─7
│ ┌─6
│ │ └─5
└─4
  │ ┌─3
  └─2
    └─1


13


  ┌─15
┌─14
13
│ ┌─12
│ │ │ ┌─11
│ │ └─10
│ │   └─9
└─8
  │   ┌─7
  │ ┌─6
  │ │ └─5
  └─4
    │ ┌─3
    └─2
      └─1
Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyszukiwanie węzłów w drzewie Splay

W Przeciwieństwie do zwykłego drzewa BST, wszystkie operacje na drzewie Splay T  wykorzystują opisaną powyżej operację splay. Wyszukanie węzła o zadanym kluczu k  polega zatem na wykonaniu operacji splay ( T, k ). Następnie sprawdzamy, co znalazło się w korzeniu drzewa. Jeśli korzeń ma klucz równy k, to zwracamy jego adres. W przeciwnym razie zwracamy adres pusty – drzewo T nie zawiera węzła o kluczu k.

Algorytm wyszukiwania węzła w drzewie Splay

Wejście:

root  –  referencja do zmiennej przechowującej korzeń drzewa Splay
k  –  klucz poszukiwanego elementu

Wyjście:

Wskazanie węzła o kluczu k  lub wskazanie puste, jeśli drzewo nie zawiera węzła o kluczu k.
Zmienne pomocnicze:
splay ( root, k  )  –  operacja splay

Lista kroków:

K01: splay ( root, k  ) element o kluczu k trafia do korzenia
K02: Jeśli root  = nil obrazek ( rootkey  ) ≠ k,
to zakończ z wynikiem nil
element nie został znaleziony, zwracamy wskazanie puste
K03: Zakończ z wynikiem root korzeń drzewa zawiera poszukiwany węzeł
Na początek:  podrozdziału   strony 

Wstawianie węzła do drzewa Splay

Aby wstawić węzeł do drzewa Splay, postępujemy następująco:

Jeśli drzewo Splay jest puste, to węzeł umieszczamy w jego korzeniu i kończymy.

W przeciwnym razie wykonujemy operację splay ( T, k  ), gdzie k  jest kluczem wstawianego węzła. Operacja ta umieszcza w węźle bezpośredni następnik lub poprzednik wstawianego węzła x ( jeśli dopuszczamy duplikaty węzłów, to w korzeniu może się znaleźć węzeł o kluczu równym k ).

obrazek

Porównujemy klucz k z kluczem węzła. Jeśli k jest mniejsze od klucza węzła w korzeniu drzewa, to węzeł x wstawiamy jako lewego syna korzenia, w przeciwnym razie x wstawiamy jako prawego syna.

Istnieje również wariant tej metody: węzeł wstawiamy do drzewa BST normalnie, a następnie przesuwamy go do korzenia drzewa za pomocą rotacji węzłów jak w operacji splay. W takim przypadku wstawiany węzeł zawsze znajduje się w korzeniu drzewa. Jednakże ten sam efekt otrzymamy dokonując rotacji w lewo lub w prawo ( w zależności czy węzeł stał się prawym czy lewym synem korzenia ) po wstawieniu węzła wg pierwszej metody.

Algorytm wstawiania węzła do drzewa Splay

Wejście:

root  –  referencja do zmiennej przechowującej korzeń drzewa Splay
k  –  klucz nowego elementu ( mogą również wystąpić dodatkowe dane, które chcemy umieszczać w węzłach )

Wyjście:

Drzewo Splay z wstawionym elementem o kluczu k.

Zmienne pomocnicze:

splay ( root, k  )  –  operacja splay
x  –  wskazanie węzła

Lista kroków:

K01: Utwórz nowy węzeł  
K02: x  ← adres nowego węzła  
K03: ( xleft  ) ← nil ustawiamy pola węzła
K04: ( xright  ) ← nil  
K05: ( xkey  ) ← k  
K06: Jeśli root  ≠ nil,
to idź do kroku K10
 
K07: ( xup  ) ← nil zerujemy ojca węzła x, ponieważ stanie się on korzeniem
K08: root  ← x drzewo jest puste, węzeł x wstawiamy do korzenia
K09: Zakończ  
K10: splay ( root, k  ) w korzeniu umieszczamy bezpośredni poprzednik lub następnik x
K11: ( xup  ) ← root ojcem x zawsze będzie korzeń
K12: Jeśli k  < ( rootkey  ),
to idź do kroku K17
sprawdzamy, gdzie umieścić x
K13: ( xright  ) ← ( rootright  ) x staje się prawym synem korzenia
K14: ( rootright  ) ← x  
K15: Jeśli ( xright  ) ≠ nil,
to ( xrightup  ) ← x
ojcem prawego syna korzenia staje się teraz węzeł x
K16: Zakończ  
K17: ( xleft  ) ← ( rootleft  ) x staje się lewym synem korzenia
K18: ( rootleft  ) ← x  
K19: Jeśli ( xleft  ) ≠ nil,
to ( xleftup  ) ← x
 
K20: Zakończ  
Na początek:  podrozdziału   strony 

Usuwanie węzła z drzewa Splay

Aby usunąć węzeł o kluczu k  z drzewa Splay postępujemy następująco:

Jeśli drzewo Splay jest puste, kończymy.

Wykonujemy operację splay ( T, k  ). Jeśli korzeń drzewa nie zawiera elementu o kluczu k, to kończymy – w drzewie nie ma pożądanego węzła.

W przeciwnym razie odłączamy korzeń od drzewa i usuwamy go z pamięci, zapamiętując jego synów T L i T R. Jeśli oba poddrzewa T L i T R są puste, to kończymy. W przeciwnym razie mamy dwa poddrzewa ( a właściwie przynajmniej jedno poddrzewo ):

T L – o kluczach mniejszych ( lub równych, jeśli dopuściliśmy duplikaty kluczy ) k
T
R – o kluczach większych ( lub równych ) k.

obrazek

Ponownie wykonujemy operację splay ( T L, k  ) lub splay ( T R, k  ) w zależności od tego, które z poddrzew istnieje. W efekcie do korzenia wybranego poddrzewa trafi:

węzeł o maksymalnym kluczu dla T L
węzeł o minimalnym kluczu dla T R

Oznaczmy ten węzeł przez y. Jeśli dopuściliśmy duplikaty kluczy, to za pomocą rotacji ( w lewo dla T L lub w prawo dla T R ) w korzeniu poddrzewa ustawiamy węzeł, który nie posiada prawego syna dla T L lub lewego syna dla T R – jest to konieczne, ponieważ potrzebujemy skrajne węzły poddrzewa, aby połączyć ze sobą T L i T R. Teraz w zależności od tego, w którym z poddrzew jest węzeł y:

w T L: do prawego syna y  dołączamy poddrzewo T R
w T R: do lewego syna y  dołączamy poddrzewo T L

W efekcie otrzymamy pojedyncze drzewo o korzeniu y. Na koniec wskazanie y  zapamiętujemy w zmiennej root.

Algorytm usuwania węzła o kluczu k z drzewa Splay

Wejście:

root  –  referencja do zmiennej przechowującej korzeń drzewa Splay.
k  –  klucz węzła do usunięcia.

Wyjście:

Drzewo Splay z usuniętym węzłem o kluczu k
Zmienne pomocnicze:
T L, T R  –  korzenie poddrzew
splay ( r, k  )  –  wykonuje operację splay na drzewie o korzeniu r   i kluczu k.
rot_L ( r, x  )  –  wykonuje rotację w lewo na poddrzewie o korzeniu r, względem węzła x.
rot_R ( r, x  )  –  wykonuje rotację w prawo na poddrzewie o korzeniu r, względem węzła x.

Lista kroków:

K01: Jeśli root  = nil,
to zakończ
 
K02: splay ( root, k  ) usuwany element idzie do korzenia
K03: Jeśli ( rootkey  ) ≠ k,
to zakończ
w drzewie nie ma węzła o kluczu k
K04: T L ← ( rootleft  ) zapamiętujemy synów korzenia
K05: T R ← ( root→right )  
K06: Usuń węzeł root  z pamięci korzeń usuwamy
K07: root  ← nil  
K08: Jeśli T L = nil, to idź do kroku K16 wybieramy istniejące poddrzewo
K09 ( T Lup  ) ← nil T L jest korzeniem poddrzewa lewego
K10: splay ( T L, k  ) istnieje T L, wykonujemy na nim operację splay
K11: Dopóki ( T Lright  ) ≠ nil,
wykonuj rot_L ( T L, T L )
jeśli w drzewie są duplikaty, to przesuwamy się na skraj drzewa
K12: ( T Lright  ) ← T R prawym synem staje się T R
K13: Jeśli T Rnil,
to ( T Rup  ) ← T L
ojcem T R staje się T L
K14: root  ← T L uaktualniamy korzeń
K15: Zakończ  
K16: Jeśli T R = nil,
to zakończ
węzeł nie miał synów i drzewo jest teraz puste
K17 ( T Rup  ) ← nil T R jest korzeniem poddrzewa prawego
K18: splay ( T R, k  ) przypadek symetryczny dla T R
K19: Dopóki ( T Rleft  ) ≠ nil,
wykonuj rot_R ( T R, T R )
 
K20: ( T Rleft  ) ← T L  
K21: Jeśli T Lnil,
to ( T Lup  ) ← T R
 
K22: root  ← T R uaktualniamy korzeń
K23: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy losowo drzewo Splay z 30 węzłów o kluczach od 1 do 30. Wyświetla je, następnie usuwa z tego drzewa 10 losowych węzłów i wyświetla drzewo wynikowe.
Pascal
// Wstawianie i usuwanie węzłów na drzewie Splay
// Data: 30.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

program splaytree;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up, left, right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 cr, cl, cp : string;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT ( sp, sn : string; v : PBSTNode );
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cr, v^.right );

  s := Copy ( sp, 1, length ( sp )-2 );
  writeln ( s, sn, v^.key );

  s := sp;
  if sn = cl then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cl, v^.left );
 end;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Rotacja w lewo
//---------------
procedure rot_L ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.right;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.right := B^.left;
  if A^.right <> nil then A^.right^.up := A;

  B^.left := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Rotacja w prawo
//----------------
procedure rot_R ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.left;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.left := B^.right;
  if A^.left <> nil then A^.left^.up := A;

  B^.right := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------
procedure splay ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 x, y : PBSTNode;
begin
 x := root;        // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if x <> nil then
 begin
  repeat
   if x^.key = k then break;
   y := x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   if k < x^.key then x := x^.left
   else        x := x^.right;
  until x = nil;

  if x = nil then x := y; // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while true do      // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  begin
   if x^.up = nil then break; // x jest korzeniem, kończymy

   if x^.up^.up = nil then
   begin         // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if x^.up^.left = x then rot_R ( root, x^.up )
    else          rot_L ( root, x^.up );
    break;       // Kończymy
   end;

   if( x^.up^.up^.left = x^.up ) and ( x^.up^.left = x ) then
   begin         // prawy ZIG-ZIG
    rot_R ( root, x^.up^.up );
    rot_R ( root, x^.up );
    continue;
   end;

   if( x^.up^.up^.right = x^.up ) and ( x^.up^.right = x ) then
   begin         // lewy ZIG-ZIG
    rot_L ( root, x^.up^.up );
    rot_L ( root, x^.up );
    continue;
   end;

   if x^.up^.right = x then
   begin        // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L ( root, x^.up );
    rot_R ( root, x^.up );
   end
   else
   begin        // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R ( root, x^.up );
    rot_L ( root, x^.up );
   end;
  end;
 end;
end;

// Procedura wstawia do drzewa Splay nowy węzeł
// root - referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia
// k  - klucz wstawianego węzła
//------------------------------------------------------------
procedure insertSplay ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 x : PBSTNode;
begin
 new ( x );        // Tworzymy nowy węzeł

 x^.left := nil;     // Ustawiamy pola nowego węzła
 x^.right := nil;
 x^.key  := k;

 if root = nil then
 begin          // Jeśli drzewo jest puste, 
  x^.up := nil;     // to węzeł x staje się korzeniem
  root := x;
 end
 else
 begin
  splay ( root, k );     // W korzeniu pojawia się następnik lub poprzedni
  x^.up := root;     // Będzie on zawsze ojcem węzła x
  if k < root^.key then // Wybieramy miejsce dla x
  begin
   x^.left := root^.left;
   root^.left := x;   // x staje się lewym synem korzenia
   if x^.left <> nil then x^.left^.up := x;
  end
  else
  begin
   x^.right := root^.right;
   root^.right := x;  // x staje się prawym synem korzenia
   if x^.right <> nil then x^.right^.up := x;
  end
 end;
end;

// Procedura usuwa węzeł z drzewa Splay
// root - referencja do zmiennej z adresem korzenia
// k  - klucz węzła do usunięcia
//-------------------------------------------------
procedure removeSplay ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 TL, TR : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then
 begin
  splay ( root, k );  // Usuwany węzeł idzie do korzenia
  if root^.key = k then // Sprawdzamy, czy rzeczywiście tam trafił
  begin
   TL := root^.left;  // Zapamiętujemy synów węzła
   TR := root^.right;
   dispose ( root );  // Węzeł usuwamy z pamięci
   root := nil;    // Teraz drzewo jest puste
   if TL <> nil then  // Wybieramy niepuste poddrzewo
   begin
    TL^.up := nil;  // Teraz TL wskazuje korzeń
    splay ( TL, k );   // Do korzenia trafia poprzednik usuniętego węzła
    while TL^.right <> nil do rot_L ( TL, TL ); // idziemy na skraj drzewa
    TL^.right := TR; // TR staje się prawym synem
    if TR <> nil then TR^.up := TL;
    root := TL;    // Uaktualniamy korzeń
   end
   else if TR <> nil then // Przypadek symetryczny dla TR
   begin
    TR^.up := nil;  // Teraz TR wskazuje korzeń
    splay ( TR, k );   // Do korzenia trafia następnik usuniętego węzła
    while TR^.left <> nil do rot_R ( TR, TR ); // idziemy na skraj drzewa
    TR^.left := TL;  // TL staje się lewym synem
    if TL <> nil then TL^.up := TR;
    root := TR;    // Uaktualniamy korzeń
   end;
  end
 end
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 T     : array [ 0..29 ] of integer;
 i, i1, i2, x : integer;
 root   : PBSTNode; // korzeń drzewa BST

begin
 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 randomize;      // Inicjujemy generator pseudolosowy

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 // W tablicy ustawiamy numery węzłów od 1 do 31

 for i := 0 to 29 do T [ i ] := i + 1;

 // Mieszamy tablicę

 for i := 0 to 300 do
 begin
  i1 := random ( 30 ); i2 := random ( 30 );
  x := T [ i1 ]; T [ i1 ] := T [ i2 ]; T [ i2 ] := x;
 end;

 // Wyświetlamy tablicę i tworzymy drzewo Splay

 for i := 0 to 29 do
 begin
  write ( T [ i ], ' ' );
  insertSplay ( root, T [ i ] );
 end;

 writeln; writeln;

 printBT ( '', '', root ); // Wyświetlamy drzewo

 // Ponownie mieszamy tablicę

 for i := 0 to 300 do
 begin
  i1 := random ( 30 ); i2 := random ( 30 );
  x := T [ i1 ]; T [ i1 ] := T [ i2 ]; T [ i2 ] := x;
 end;

 // Usuwamy węzły

 writeln; writeln;

 for i := 0 to 9 do
 begin
  write ( T [ i ], ' ' );
  removeSplay ( root, T [ i ] );
 end;

 writeln; writeln;

 printBT ( '', '', root ); // Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 DFSRelease ( root );   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

end.
C++
// Wstawianie i usuwanie węzłów na drzewie Splay
// Data: 30.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;
};

// Zmienne globalne
//-----------------

string cr, cl, cp;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT ( string sp, string sn, BSTNode * v )
{
 string s;

 if( v )
 {
  s = sp;
  if( sn == cr ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cr, v->right );

  s = s.substr ( 0, sp.length( )-2 );
  cout << s << sn << v->key << endl;

  s = sp;
  if( sn == cl ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cl, v->left );
 }
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Rotacja w lewo
//---------------
void rot_L ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->right, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->right = B->left;
  if( A->right ) A->right->up = A;

  B->left = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Rotacja w prawo
//----------------
void rot_R ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->left, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->left = B->right;
  if( A->left ) A->left->up = A;

  B->right = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------
void splay ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode * x, *y;

 x = root;         // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if( x )
 {
  do
  {
   if( x->key == k ) break;
   y = x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   x = k < x->key ? x->left: x->right;
  } while( x );

  if( !x ) x = y;     // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while( true )      // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  {
   if( !x->up ) break;  // x jest korzeniem, kończymy

   if( !x->up->up )
   {           // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if( x->up->left == x ) rot_R ( root, x->up );
    else         rot_L ( root, x->up );
    break;       // Kończymy
   }

   if( ( x->up->up->left == x->up ) && ( x->up->left == x ) )
   {           // prawy ZIG-ZIG
    rot_R ( root, x->up->up );
    rot_R ( root, x->up );
    continue;
   }

   if( ( x->up->up->right == x->up ) && ( x->up->right == x ) )
   {          // lewy ZIG-ZIG
    rot_L ( root, x->up->up );
    rot_L ( root, x->up );
    continue;
   }

   if( x->up->right == x )
   {          // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L ( root, x->up );
    rot_R ( root, x->up );
   }
   else
   {          // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R ( root, x->up );
    rot_L ( root, x->up );
   }
  }
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa Splay nowy węzeł
// root - referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia
// k  - klucz wstawianego węzła
//------------------------------------------------------------
void insertSplay ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode * x = new BSTNode; // Tworzymy nowy węzeł

 x->left = x->right = NULL; // Ustawiamy pola nowego węzła
 x->key = k;

 if( !root )
 {             // Jeśli drzewo jest puste, 
  x->up = NULL;      // to węzeł x staje się korzeniem
  root = x;
 }
 else
 {
  splay ( root, k );   // W korzeniu pojawia się następnik lub poprzedni
  x->up = root;      // Będzie on zawsze ojcem węzła x
  if( k < root->key )   // Wybieramy miejsce dla x
  {
   x->left = root->left;
   root->left = x;    // x staje się lewym synem korzenia
   if( x->left ) x->left->up = x;
  }
  else
  {
   x->right = root->right;
   root->right = x;   // x staje się prawym synem korzenia
   if( x->right ) x->right->up = x;
  }
 }
}

// Procedura usuwa węzeł z drzewa Splay
// root - referencja do zmiennej z adresem korzenia
// k  - klucz węzła do usunięcia
//-------------------------------------------------
void removeSplay ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode *TL, *TR;

 if( root )
 {
  splay ( root, k );  // Usuwany węzeł idzie do korzenia
  if( root->key == k ) // Sprawdzamy, czy rzeczywiście tam trafił
  {
   TL = root->left;  // Zapamiętujemy synów węzła
   TR = root->right;
   delete root;    // Węzeł usuwamy z pamięci
   root = NULL;    // Teraz drzewo jest puste
   if( TL )      // Wybieramy niepuste poddrzewo
   {
    TL->up = NULL;  // Teraz TL wskazuje korzeń
    splay ( TL, k ); // Do korzenia trafia poprzednik usuniętego węzła
    while( TL->right ) rot_L ( TL, TL ); // idziemy na skraj drzewa
    TL->right = TR;  // TR staje się prawym synem
    if( TR ) TR->up = TL;
    root = TL;    // Uaktualniamy korzeń
   }
   else if( TR )    // Przypadek symetryczny dla TR
   {
    TR->up = NULL;  // Teraz TR wskazuje korzeń
    splay ( TR, k );   // Do korzenia trafia następnik usuniętego węzła
    while( TR->left ) rot_R ( TR, TR ); // idziemy na skraj drzewa
    TR->left = TL;  // TL staje się lewym synem
    if( TL ) TL->up = TR;
    root = TR;    // Uaktualniamy korzeń
   }
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int i, i1, i2, x, T [ 30 ];
 BSTNode * root = NULL;

 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr [ 0 ] = 218; cr [ 1 ] = 196;
 cl [ 0 ] = 192; cl [ 1 ] = 196;
 cp [ 0 ] = 179;

 srand ( time ( NULL ) );    // inicjujemy generator pseudolosowy

 // W tablicy ustawiamy numery węzłów od 1 do 31

 for( i = 0; i < 30; i++ ) T [ i ] = i + 1;

 // Mieszamy tablicę

 for( i = 0; i < 300; i++ )
 {
  i1 = rand( ) % 30; i2 = rand( ) % 30;
  x = T [ i1 ]; T [ i1 ] = T [ i2 ]; T [ i2 ] = x;
 }

 // Wyświetlamy tablicę i tworzymy drzewo Splay

 for( i = 0; i < 30; i++ )
 {
  cout << T [ i ] << " ";
  insertSplay ( root, T [ i ] );
 }

 cout << endl << endl;

 printBT ( "", "", root ); // Wyświetlamy drzewo

 // Ponownie mieszamy tablicę

 for( i = 0; i < 300; i++ )
 {
  i1 = rand( ) % 30; i2 = rand( ) % 30;
  x = T [ i1 ]; T [ i1 ] = T [ i2 ]; T [ i2 ] = x;
 }

 // Usuwamy węzły

 cout << endl << endl;

 for( i = 0; i < 10; i++ )
 {
  cout << T [ i ] << " ";
  removeSplay ( root, T [ i ] );
 }

 cout << endl << endl;

 printBT ( "", "", root ); // Wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 DFSRelease ( root );   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Wstawianie i usuwanie węzłów na drzewie Splay
' Data: 30.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST
'----------------------
Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Zmienne globalne
'-----------------
Dim Shared As String * 2 cr, cl, cp ' łańcuchy do ramek

' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT ( sp As String, sn As String, v As BSTNode Ptr )

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cr, v->Right )

  s = Mid ( s, 1, Len ( sp )-2 )
  Print Using "&&&";s;sn;v->key

  s = sp
  If sn = cl Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cl, v->Left )
 End If
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Rotacja w lewo
'---------------
Sub rot_L ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )
	
 Dim As BSTNode Ptr B = A->right, p = A->up

 If B Then
  A->right = B->Left
  If A->Right Then A->right->up = A

  B->left = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Rotacja w prawo
'----------------
Sub rot_R ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )

 Dim As BSTNode Ptr B = A->left, p = A->up

 If B Then
  A->left = B->Right
  If A->left Then A->left->up = A

  B->right = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Procedura Splay
' root - korzeń drzewa
' k  - klucz
'---------------------
Sub splay ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer )
 Dim As BSTNode Ptr x, y

 x = root         ' Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 If x Then
  Do
   If x->key = k Then Exit Do
   y = x         ' Zapamiętujemy adres węzła
   If k < x->key Then x = x->Left: Else x = x->right
  Loop Until x = 0

  if x = 0 Then x = y   ' Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              ' bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  While 1         ' W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
   If x->up = 0 Then Exit While ' x jest korzeniem, kończymy

   If x->up->up = 0 Then ' Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    If x->up->left = x Then rot_R ( root, x->up ): Else rot_L ( root, x->up )
    Exit While     ' Kończymy
   End If

   if( x->up->up->left = x->up ) AndAlso ( x->up->left = x ) Then
    rot_R ( root, x->up->up ) ' prawy ZIG-ZIG
    rot_R ( root, x->up )
    Continue While
   End If

   if( x->up->up->right = x->up ) AndAlso ( x->up->right = x ) Then
    rot_L ( root, x->up->up ) ' lewy ZIG-ZIG
    rot_L ( root, x->up )
    Continue While
   End If

   If x->up->right = x Then
    rot_L ( root, x->up ) ' lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_R ( root, x->up )
   Else
    rot_R ( root, x->up ) ' prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_L ( root, x->up )
   End If
  Wend
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa Splay nowy węzeł
' root - referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia
' k  - klucz wstawianego węzła
'------------------------------------------------------------
Sub insertSplay ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer )

 Dim As BSTNode Ptr x = new BSTNode ' Tworzymy nowy węzeł

 x->left = 0       ' Ustawiamy pola nowego węzła
 x->right = 0
 x->key  = k

 If root = 0 Then
  x->up = 0        ' Jeśli drzewo jest puste,      
  root = x        ' to węzeł x staje się korzeniem
 Else
  splay ( root, k )      ' W korzeniu pojawia się następnik lub poprzedni
  x->up = root      ' Będzie on zawsze ojcem węzła x
  If k < root->key Then  ' Wybieramy miejsce dla x
   x->left = root->Left
   root->left = x    ' x staje się lewym synem korzenia
   if x->Left Then x->left->up = x
  Else
   x->right = root->Right
   root->right = x    ' x staje się prawym synem korzenia
   if x->Right Then x->right->up = x
  End If
 End If
End Sub

' Procedura usuwa węzeł z drzewa Splay
' root - referencja do zmiennej z adresem korzenia
' k  - klucz węzła do usunięcia
'-------------------------------------------------
Sub removeSplay ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer )

 Dim As BSTNode Ptr TL, TR

 If root Then
  splay ( root, k )   ' Usuwany węzeł idzie do korzenia
  If root->key = k Then ' Sprawdzamy, czy rzeczywiście tam trafił
   TL = root->Left   ' Zapamiętujemy synów węzła
   TR = root->Right
   delete root     ' Węzeł usuwamy z pamięci
   root = 0      ' Teraz drzewo jest puste
   If TL Then   ' Wybieramy niepuste poddrzewo
    TL->up = 0    ' Teraz TL wskazuje korzeń
    splay ( TL, k )    ' Do korzenia trafia poprzednik usuniętego węzła
    While TL->Right: rot_L ( TL, TL ): Wend ' idziemy na skraj drzewa
    TL->right = TR  ' TR staje się prawym synem
    If TR Then TR->up = TL
    root = TL     ' Uaktualniamy korzeń
   ElseIf TR Then ' Przypadek symetryczny dla TR
    TR->up = 0    ' Teraz TR wskazuje korzeń
    splay ( TR, k )    ' Do korzenia trafia następnik usuniętego węzła
    While TR->Left: rot_R ( TR, TR ): Wend ' idziemy na skraj drzewa
    TR->left = TL   ' TL staje się lewym synem
    if TL then TL->up = TR
    root = TR     ' Uaktualniamy korzeń
   End If
  End If
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i, i1, i2, x, T ( 29 )
Dim As BSTNode Ptr root = 0

' ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr ( 218 ) + Chr ( 196 )
cl = Chr ( 192 ) + Chr ( 196 )
cp = Chr ( 179 ) + " "

Randomize ' Inicjujemy generator pseudolosowy

' W tablicy ustawiamy numery węzłów od 1 do 31

For i = 0 To 29: T ( i ) = i + 1: Next

' Mieszamy tablicę

For i = 0 To 300
 i1 = Int ( rnd( ) * 30 ): i2 = Int ( rnd( ) * 30 )
 x = T ( i1 ): T ( i1 ) = T ( i2 ): T ( i2 ) = x
Next

' Wyświetlamy tablicę i tworzymy drzewo Splay

For i = 0 To 29
 Print T ( i );
 insertSplay ( root, T ( i ) )
Next

Print: Print

printBT ( "", "", root ) ' Wyświetlamy drzewo

' Ponownie mieszamy tablicę

For i = 0 To 300
 i1 = Int ( rnd( ) * 30 ): i2 = Int ( rnd( ) * 30 )
 x = T ( i1 ): T ( i1 ) = T ( i2 ): T ( i2 ) = x
Next

' Usuwamy węzły

Print: Print

For i = 0 To 9
  print T ( i );
  removeSplay ( root, T ( i ) )
Next

Print: Print

printBT ( "", "", root ) ' Wyświetlamy drzewo

Print: Print

DFSRelease ( root )   ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik:
15 28 20 25 27 1 16 22 19 10 14 6 7 4 5 26 30 2 24 8 29 3 18 9 21 12 13 11 17 23


    ┌─30
  ┌─29
┌─28
│ │ ┌─27
│ └─26
│   └─25
24
└─23
  │    ┌─22
  │    │ └─21
  │ ┌─20
  │ │ └─19
  │ │   └─18
  └─17
    └─16
      │     ┌─15
      │   ┌─14
      │   │ └─13
      │ ┌─12
      │ │ └─11
      └─10
        └─9
          └─8
            │ ┌─7
            │ │ └─6
            │ │   └─5
            └─4
              └─3
                └─2
                  └─1


1 23 29 22 30 10 12 20 25 21

   ┌─28
   │ │ ┌─27
   │ └─26
┌─24
19
│   ┌─18
│ ┌─17
│ │ └─16
│ │   │ ┌─15
│ │   └─14
│ │     └─13
└─11
  └─9
    │   ┌─8
    │   │ └─7
    │   │   └─6
    │   │     └─5
    │ ┌─4
    │ │ └─3
    └─2
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.