Drzewa Splay


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Drzewa
Podstawowe pojęcia dotyczące drzew
Przechodzenie drzew binarnych – DFS: pre-order, in-order, post-order
Przechodzenie drzew binarnych – BFS
Badanie drzewa binarnego
Prezentacja drzew binarnych
Kopiec
Drzewa wyrażeń
Drzewa poszukiwań binarnych – BST
Tworzenie drzewa BST
Równoważenie drzewa BST – algorytm DSW
Proste zastosowania drzew BST
Drzewa AVL
Drzewa Splay
Drzewa Czerwono-Czarne
Kompresja Huffmana
Zbiory rozłączne – implementacja za pomocą drzew
  Wiadomości podstawowe
Operacja splay
Wyszukiwanie węzłów w drzewie Splay
Wstawianie węzła do drzewa Splay
Usuwanie węzła z drzewa Splay

Wiadomości podstawowe

Przedstawione w poprzednim rozdziale drzewa AVL pozwalały na utrzymywanie optymalnej wysokości drzewa binarnego, co przekłada się na szybkość w operacjach wyszukiwania danych przechowywanych w drzewie. Jednakże drzewa AVL wymagają dosyć skomplikowanych algorytmów przy wstawianiu i usuwaniu węzłów oraz każdy węzeł musi przechowywać dodatkowy parametr bf zwany współczynnikiem równowagi. Zwiększa to zapotrzebowanie na pamięć.

Z tych powodów wymyślono prostsze struktury danych, zwane drzewami Splay (ang. splay trees). Wynalazcami tej struktury danych są Daniel Dominic Sleator oraz Robert Endre Tarjan. Nazwa drzew pochodzi od operacji splay(T,x) (czytaj splej), która wyszukuje w drzewie T węzeł x i umieszcza go w korzeniu drzewa. Jeśli w drzewie T nie ma węzła x, to w korzeniu jest umieszczany taki węzeł x' drzewa T, iż pomiędzy x a x' nie istnieje w tym drzewie żaden inny węzeł.

Węzły drzewa Splay są zwykłymi węzłami drzewa BST:

 

Lazarus Code::Blocks Free Basic
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up  : PBSTNode;
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
  data : typ_danych;
 end;
struct BSTNode
{
 BSTNode * up;
 BSTNode * left;
 BSTNode * right;
 int key;
 typ_danych data;
};
Type BSTNode
 up  As BSTNode Ptr
 left As BSTNode Ptr
 right As BSTNode Ptr
 key  As Integer
 data As typ_danych
End Type

 

Zbalansowane drzewa BST zostały zaprojektowane w celu zredukowania pesymistycznego czasu wykonywania operacji. Jednakże w typowych aplikacjach wykonuje się na nich nie pojedyncze operacje lecz całe serie, zatem istotne znaczenie ma czas wykonania takiej serii operacji (np. sprawdzenie poprawności ortograficznej tekstu wymaga wielu poszukiwań w drzewie BST słownika - przynajmniej tyle razy, ile wyrazów zawiera tekst). W takiej sytuacji zamiast optymalizować pojedyncze operacje na drzewie BST, lepszym celem będzie zoptymalizowanie czasu zamortyzowanego ciągu operacji, gdzie przez czas zamortyzowany (ang. amortized time) autorzy tej struktury rozumieją średni czas operacji w przypadku pesymistycznym dla ciągu operacji na drzewie BST.

Właśnie opisane poniżej samoorganizujące się drzewa BST pozwalają zoptymalizować czas zamortyzowany. Pomiędzy operacjami drzewo może znajdować się w dowolnym stanie, jednakże przy każdej operacji zostaje ono przebudowane na korzyść przyszłych operacji. Dzięki operacji splay często wykorzystywane elementy wędrują w pobliże korzenia drzewa BST. Zatem kolejny dostęp do nich będzie już dużo szybszy.

Drzewa Splay posiadają kilka zalet w stosunku do struktur zbalansowanych o różnych ograniczeniach:

Samoorganizujące się drzewa BST posiadają jednakże trzy potencjalne wady:

 1. Wymagają więcej lokalnych regulacji, szczególnie podczas dostępu do danych. Struktury z ograniczeniami wymagają regulacji tylko przy przebudowie drzewa, a nie przy dostępie do danych.
 2. Pojedyncze operacje w ciągu mogą być kosztowne, co może się okazać wadą w rzeczywistych aplikacjach.
 3. Ponieważ każda operacja na takim drzewie przebudowuje go, to zastosowanie drzew splay w środowisku wielowątkowym może napotykać na pewne trudności, ale to już wyższa szkoła jazdy.

 

Operacja Splay

Operacja Splay (ang. rozchylanie) polega na przemieszczeniu wybranego węzła w górę do korzenia drzewa. Przemieszczanie to dokonywane jest przy pomocy rotacji, które poznaliśmy przy okazji drzew AVL. W przypadku drzew Splay operacje te upraszczają się, ponieważ nie musimy się martwić o współczynniki zrównoważenia bf, których tutaj po prostu nie ma. Istnieją trzy zasady wykonywania rotacji w drzewie Splay:

 

Zasada nr 1 (zig):

Jeśli ojcem y węzła x jest korzeń drzewa T, to wykonujemy rotację pojedynczą, w której uczestniczą ojciec y oraz węzeł x. Rotacja taka kończy operację splay. Poniższy rysunek przedstawia sposób wykonania rotacji.

 

obrazek

 

Zasada nr 2 (zig-zig):

Jeśli ojciec y węzła x nie jest korzeniem, a zarówno y jak i x są jednocześnie prawymi lub jednocześnie lewymi synami, to wykonujemy dwie rotacje: najpierw rotacja z dziadkiem z i ojcem y, a następnie rotacja z ojcem y i węzłem x. Poniżej przedstawiamy sposób wykonania tych rotacji (przypadek lustrzany działa identycznie, zatem nie został uwzględniony na rysunku):

 

obrazek

 

Zasada nr 3 (zig-zag):

Jeśli ojciec y nie jest korzeniem, a węzły x i y są naprzemiennie lewym i prawym dzieckiem, to najpierw wykonujemy rotację węzła y z węzłem x, a następnie rotację nowego ojca x (jest to teraz węzeł z)  z węzłem y. Poniżej przedstawiamy sposób wykonania tych rotacji:

 

obrazek

 

 

Rotacja zig oraz para rotacji zig-zig lub zig-zag nosi nazwę kroku rozchylającego (ang. splaying step). Kroki rozchylające wykonujemy dotąd, aż węzeł x znajdzie się w korzeniu drzewa. Wtedy operacja splay się kończy.

 

Operacja splay(T,x) składa się zatem z dwóch faz. W pierwszej wyszukujemy węzeł x w strukturze drzewa T. Jeśli węzeł x nie zostanie znaleziony, to za x przyjmujemy ostatni niepusty węzeł, który odwiedziła operacja wyszukiwania. W drugiej fazie wykonujemy kroki rozchylające dotąd, aż znaleziony w pierwszej fazie węzeł x zostanie przesunięty do korzenia drzewa T.

 

Algorytm operacji splay

Wejście
root  –  referencja do zmiennej, która przechowuje korzeń drzewa BST
k  –  klucz węzła, który ma się znaleźć w korzeniu drzewa
Wyjście:
Jeśli węzeł o kluczu k znajduje się w drzewie BST, to jest on umieszczony w korzeniu. Jeśli takiego węzła nie ma w drzewie, to korzeń zawiera jego bezpośredni poprzednik lub następnik.
Elementy pomocnicze:
x,y  –  wskazania węzłów
rot_R(root,w)  –  rotacja w prawo względem węzła w
rot_L(root,w)  –  rotacja w lewo względem węzła w
Lista kroków:
K01: xroot ; rozpoczynamy fazę poszukiwania węzła o kluczu k
K02: Jeśli x = nil, to zakończ ; drzewo jest puste, kończymy
K03:     Jeśli (xkey) = k, to idź do K08 ; znaleźliśmy węzeł o kluczu k
K04:     yx ; zapamiętujemy bieżący węzeł
K05:     Jeśli k < (xkey), to x ← (xleft)
    Inaczej                     x ← (xright)
; przechodzimy do potomka węzła x
K06:     Jeśli xnil, to idź do K03 ; kontynuujemy wyszukiwanie
K07: xy ; w drzewie nie ma węzła o kluczu k, za x przyjmujemy poprzednik lub następnik
K08:     Jeśli (xup) = nil, to zakończ ; węzeł x znalazł się w korzeniu drzewa
K09:     Jeśli (xupup) ≠ nil, to idź do K12 ; badamy odpowiednie przypadki
K10:     Jeśli (xupleft) = x, to rot_R(root,(xup))
    Inaczej                          rot_L(root,(xup))
; ojcem x jest korzeń. Rotacja ZIG umieszcza x w korzeniu drzewa
K11:     Zakończ  
K12:     Jeśli (xupupleft) ≠ (xup) obrazek (xupleft) ≠ x, to idź do K16 ; badamy przypadek na ZIG-ZIG
K13:     rot_R(root,(xupup)) ; prawy ZIG z dziadkiem x
K14:     rot_R(root,(xup)) ; prawy ZIG z ojcem x
K15:     Idź do K08 ; kontynuujemy pętlę
K16:     Jeśli (xupupright) ≠ (xup) obrazek (xupright) ≠ x, to idź do K20 ; badamy przypadek na ZIG-ZIG
K17:     rot_L(root,(xupup)) ; lewy ZIG z dziadkiem x
K18:     rot_L(root,(xup)) ; lewy ZIG z ojcem x
K19:     Idź do K08  
K20:     Jeśli (xupleft) = x, to idź do K24 ; ZIG-ZAG
K21:     rot_L(root,(xup)) ; lewy ZIG z ojcem x
K22:     rot_R(root,(xup)) ; prawy ZAG z pierwotnym dziadkiem x, teraz ojcem x
K23:     Idź do K08  
K24:     rot_R(root,(xup)) ; przypadek lustrzanego odbicia ZIG-ZAG
K25:     rot_L(root,(xup))  
K26:     Idź do K08  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy zrównoważone drzewo BST o 15 węzłach z kluczami od 1 do 15, wyświetla je, a następnie wykonuje operację Splay dla losowego klucza i wyświetla drzewo wynikowe.

 

Lazarus
// Drzewo Splay
// Data: 29.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program splaytree;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up,left,right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 cr,cl,cp : string;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT(sp,sn : string; v : PBSTNode);
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s[length(s) - 1] := ' ';
  printBT(s+cp,cr,v^.right);

  s := Copy(sp,1,length(sp)-2);
  writeln(s,sn,v^.key);

  s := sp;
  if sn = cl then s[length(s) - 1] := ' ';
  printBT(s+cp,cl,v^.left);
 end;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease(v : PBSTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease(v^.left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v^.right); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose(v);      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
procedure insertBST(var root : PBSTNode; k : integer);
var
 w,p : PBSTNode;
begin

 new(w);      // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;  // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;

 p := root;     // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then  // Drzewo puste?
  root := w    // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do  // Pętla nieskończona
   if k < p^.key then // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin       // prawego syna, o ile takowy istnieje 
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma,
    begin
     p^.left := w; // to w staje się lewym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma,
    begin
     p^.right := w; // to w staje się prawym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;

 w^.up := p;   // Ojcem w jest zawsze p
 w^.key := k;   // Wstawiamy klucz

end;

// Rotacja w lewo
//---------------
procedure rot_L(var root : PBSTNode; A : PBSTNode);
var
 B,p : PBSTNode;
begin
 B := A^.right;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.right := B^.left;
  if A^.right <> nil then A^.right^.up := A;

  B^.left := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Rotacja w prawo
//----------------
procedure rot_R(var root : PBSTNode; A : PBSTNode);
var
 B,p : PBSTNode;
begin
 B := A^.left;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.left := B^.right;
  if A^.left <> nil then A^.left^.up := A;

  B^.right := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------

procedure splay(var root : PBSTNode; k : integer);
var
 x,y : PBSTNode;
begin
 x := root;        // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if x <> nil then
 begin
  repeat
   if x^.key = k then break;
   y := x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   if k < x^.key then x := x^.left
   else        x := x^.right;
  until x = nil;

  if x = nil then x := y; // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while true do      // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  begin
   if x^.up = nil then break; // x jest korzeniem, kończymy

   if x^.up^.up = nil then
   begin         // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if x^.up^.left = x then rot_R(root,x^.up)
    else          rot_L(root,x^.up);
    break;       // Kończymy
   end;

   if (x^.up^.up^.left = x^.up) and (x^.up^.left = x) then
   begin         // prawy ZIG-ZIG
    rot_R(root,x^.up^.up);
    rot_R(root,x^.up);
    continue;
   end;

   if (x^.up^.up^.right = x^.up) and (x^.up^.right = x) then
   begin         // lewy ZIG-ZIG
    rot_L(root,x^.up^.up);
    rot_L(root,x^.up);
    continue;
   end;

   if x^.up^.right = x then
   begin        // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L(root,x^.up);
    rot_R(root,x^.up);
   end
   else
   begin        // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R(root,x^.up);
    rot_L(root,x^.up);
   end;
  end;
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 a,b,c,i : integer;
 root : PBSTNode;    // korzeń drzewa BST

begin
 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 randomize;      // Inicjujemy generator pseudolosowy

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 a := 8; b := 16; c := a;
 for i := 1 to 15 do  // Drzewo wypełniamy węzłami
 begin
  insertBST(root,c);
  inc(c,b);
  if c > 16 then
  begin
   a := a shr 1;
   b := b shr 1;
   c := a;
  end;
 end;

 printBT('','',root); // Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 c := 1 + random(15); // Losujemy klucz
 writeln(c);

 splay(root,c);    // Operacja splay dla wylosowanego klucza

 writeln; writeln;

 printBT('','',root); // Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 DFSRelease(root);   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

end.
Code::Blocks
// Drzewo Splay
// Data: 29.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;
};

// Zmienne globalne
//-----------------

string cr,cl,cp;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT(string sp, string sn, BSTNode * v)
{
 string s;

 if(v)
 {
  s = sp;
  if(sn == cr) s[s.length() - 2] = ' ';
  printBT(s + cp, cr, v->right);

  s = s.substr(0,sp.length()-2);
  cout << s << sn << v->key << endl;

  s = sp;
  if(sn == cl) s[s.length() - 2] = ' ';
  printBT(s + cp, cl, v->left);
 }
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease(BSTNode * v)
{
 if(v)
 {
  DFSRelease(v->left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
void insertBST(BSTNode * & root, int k)
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;      // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów

 p = root;         // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if(!p)           // Drzewo puste?
  root = w;        // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while(true)       // Pętla nieskończona
   if(k < p->key)     // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {           // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if(!p->left)     // Jeśli lewego syna nie ma,
    {
     p->left = w;    // to węzeł w staje się lewym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if(!p->right)    // Jeśli prawego syna nie ma,
    {
     p->right = w;   // to węzeł w staje się prawym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }

 w->up = p;        // Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p
 w->key = k;        // Wstawiamy klucz. Operacja jest zakończona.

}

// Rotacja w lewo
//---------------
void rot_L(BSTNode * & root, BSTNode * A)
{
 BSTNode * B = A->right, * p = A->up;

 if(B)
 {
  A->right = B->left;
  if(A->right) A->right->up = A;

  B->left = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if(p)
  {
   if(p->left == A) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Rotacja w prawo
//----------------
void rot_R(BSTNode * & root, BSTNode * A)
{
 BSTNode * B = A->left, * p = A->up;

 if(B)
 {
  A->left = B->right;
  if(A->left) A->left->up = A;

  B->right = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if(p)
  {
   if(p->left == A) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------
void splay(BSTNode * & root, int k)
{
 BSTNode * x, *y;

 x = root;         // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if(x)
 {
  do
  {
   if(x->key == k) break;
   y = x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   x = k < x->key ? x->left: x->right;
  } while(x);

  if(!x) x = y;      // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while(true)       // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  {
   if(!x->up) break;   // x jest korzeniem, kończymy

   if(!x->up->up)
   {           // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if(x->up->left == x) rot_R(root,x->up);
    else         rot_L(root,x->up);
    break;       // Kończymy
   }

   if((x->up->up->left == x->up) && (x->up->left == x))
   {           // prawy ZIG-ZIG
    rot_R(root,x->up->up);
    rot_R(root,x->up);
    continue;
   }

   if((x->up->up->right == x->up) && (x->up->right == x))
   {          // lewy ZIG-ZIG
    rot_L(root,x->up->up);
    rot_L(root,x->up);
    continue;
   }

   if(x->up->right == x)
   {          // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L(root,x->up);
    rot_R(root,x->up);
   }
   else
   {          // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R(root,x->up);
    rot_L(root,x->up);
   }
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int a,b,c,i;
 BSTNode * root = NULL;

 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr[0] = 218; cr[1] = 196;
 cl[0] = 192; cl[1] = 196;
 cp[0] = 179;

 srand(time(NULL));    // inicjujemy generator pseudolosowy

 a = c = 8; b = 16;
 for(i = 0; i < 15; i++)  // Drzewo wypełniamy węzłami
 {
  insertBST(root,c);
  c += b;
  if(c > 16)
  {
   a >>= 1;
   b >>= 1;
   c = a;
  }
 }

 printBT("","",root); // Wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 c = 1 + rand() % 15; // Losujemy klucz
 cout << c << endl;

 splay(root,c);    // Operacja splay dla wylosowanego klucza

 cout << endl << endl;

 printBT("","",root); // Wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 DFSRelease(root);   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Free Basic
' Drzewo Splay
' Data: 29.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST
'----------------------
Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Zmienne globalne
'-----------------
Dim Shared As String * 2 cr,cl,cp ' łańcuchy do ramek

' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT(sp As String, sn As String, v As BSTNode Ptr)

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid(s,Len(s) - 1, 1) = " "
  printBT(s + cp, cr, v->Right)

  s = Mid(s,1, Len(sp)-2)
  Print Using "&&&";s;sn;v->key

  s = sp
  If sn = cl Then Mid(s,Len(s) - 1, 1) = " "
  printBT(s + cp, cl, v->Left)
 End If
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease(v As BSTNode Ptr)
 If v Then
  DFSRelease(v->left)  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
'-------------------------------------------------
Sub insertBST(ByRef root As BSTNode Ptr, k As Integer)
	
 Dim As BSTNode Ptr w, p

 w = new BSTNode      ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0       ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0

 p = root         ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then       ' Drzewo puste?
  root = w        ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  Do           ' Pętla nieskończona
   If k < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
              ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    If p->Left = 0 Then ' Jeśli lewego syna nie ma,
     p->left = w    ' to węzeł w staje się lewym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    If p->Right = 0 Then' Jeśli prawego syna nie ma,
     p->right = w   ' to węzeł w staje się prawym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Loop          ' Koniec pętli
 End If
 
 w->up = p        ' Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p
 w->key = k        ' Wstawiamy klucz. Operacja jest zakończona.

End Sub

' Rotacja w lewo
'---------------
Sub rot_L(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr)
	
 Dim As BSTNode Ptr B = A->right, p = A->up

 If B Then
  A->right = B->Left
  If A->Right Then A->right->up = A

  B->left = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Rotacja w prawo
'----------------
Sub rot_R(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr)

 Dim As BSTNode Ptr B = A->left, p = A->up

 If B Then
  A->left = B->Right
  If A->left Then A->left->up = A

  B->right = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Procedura Splay
' root - korzeń drzewa
' k  - klucz
'---------------------
Sub splay(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer)
 Dim As BSTNode Ptr x,y

 x = root         ' Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 If x Then
  Do
   If x->key = k Then Exit Do
   y = x         ' Zapamiętujemy adres węzła
   If k < x->key Then x = x->Left: Else x = x->right
  Loop Until x = 0

  if x = 0 Then x = y   ' Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              ' bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  While 1         ' W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
   If x->up = 0 Then Exit While ' x jest korzeniem, kończymy

   If x->up->up = 0 Then ' Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    If x->up->left = x Then rot_R(root,x->up): Else rot_L(root,x->up)
    Exit While     ' Kończymy
   End If

   If (x->up->up->left = x->up) AndAlso (x->up->left = x) Then
    rot_R(root,x->up->up) ' prawy ZIG-ZIG
    rot_R(root,x->up)
    Continue While
   End If

   If (x->up->up->right = x->up) AndAlso (x->up->right = x) Then
    rot_L(root,x->up->up) ' lewy ZIG-ZIG
    rot_L(root,x->up)
    Continue While
   End If

   If x->up->right = x Then
    rot_L(root,x->up) ' lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_R(root,x->up)
   Else
    rot_R(root,x->up) ' prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_L(root,x->up)
   End If
  Wend
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer a,b,c,i
Dim As BSTNode Ptr root = 0

' ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr(218) + Chr(196)
cl = Chr(192) + Chr(196)
cp = Chr(179) + " "

Randomize        ' Inicjujemy generator pseudolosowy

a = 8: c = 8: b = 16
For i = 1 To 15     ' Drzewo wypełniamy węzłami
 insertBST(root,c)
 c += b
 If c > 16 Then
  a Shr= 1
  b Shr= 1
  c = a
 End If
Next

printBT("","",root)   ' Wyświetlamy drzewo

Print: Print

c = 1 + Int(Rnd() * 15) ' Losujemy klucz
Print c

splay(root,c)      ' Operacja splay dla wylosowanego klucza

Print: Print

printBT("","",root)   ' Wyświetlamy drzewo

Print: Print

DFSRelease(root)     ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik
    ┌─15
  ┌─14
  │ └─13
┌─12
│ │ ┌─11
│ └─10
│   └─9
8
│   ┌─7
│ ┌─6
│ │ └─5
└─4
  │ ┌─3
  └─2
    └─1


13


  ┌─15
┌─14
13
│ ┌─12
│ │ │ ┌─11
│ │ └─10
│ │   └─9
└─8
  │   ┌─7
  │ ┌─6
  │ │ └─5
  └─4
    │ ┌─3
    └─2
      └─1

 

 

Wyszukiwanie węzłów w drzewie Splay

W przeciwieństwie do zwykłego drzewa BST, wszystkie operacje na drzewie Splay T wykorzystują opisaną powyżej operację splay. Wyszukanie węzła o zadanym kluczu k polega zatem na wykonaniu operacji splay(T,k). Następnie sprawdzamy, co znalazło się w korzeniu drzewa. Jeśli korzeń ma klucz równy k, to zwracamy jego adres. W przeciwnym razie zwracamy adres pusty – drzewo T nie zawiera węzła o kluczu k.

 

Algorytm wyszukiwania węzła w drzewie Splay

Wejście
root  –  referencja do zmiennej przechowującej korzeń drzewa Splay
k  –  klucz poszukiwanego elementu
Wyjście:
Wskazanie węzła o kluczu k lub wskazanie puste, jeśli drzewo nie zawiera węzła o kluczu k.
Elementy pomocnicze:
splay(root,k)  –  operacja splay
Lista kroków:
K01: splay(root,k) ; element o kluczu k trafia do korzenia
K02: Jeśli root = nil obrazek (rootkey) ≠ k, to zakończ z wynikiem nil ; element nie został znaleziony, zwracamy wskazanie puste
K03: Zakończ z wynikiem root ; korzeń drzewa zawiera poszukiwany węzeł

 

Wstawianie węzła do drzewa Splay

Aby wstawić węzeł do drzewa Splay, postępujemy następująco:

 

Jeśli drzewo Splay jest puste, to węzeł umieszczamy w jego korzeniu i kończymy.

W przeciwnym razie wykonujemy operację splay(T,k), gdzie k jest kluczem wstawianego węzła. Operacja ta umieszcza w węźle bezpośredni następnik lub poprzednik wstawianego węzła x (jeśli dopuszczamy duplikaty węzłów, to w korzeniu może się znaleźć węzeł o kluczu równym k).

obrazek

 

Porównujemy klucz k z kluczem węzła. Jeśli k jest mniejsze od klucza węzła w korzeniu drzewa, to węzeł x wstawiamy jako lewego syna korzenia, w przeciwnym razie x wstawiamy jako prawego syna.

Istnieje również wariant tej metody: węzeł wstawiamy do drzewa BST normalnie, a następnie przesuwamy go do korzenia drzewa za pomocą rotacji węzłów jak w operacji splay. W takim przypadku wstawiany węzeł zawsze znajduje się w korzeniu drzewa. Jednakże ten sam efekt otrzymamy dokonując rotacji w lewo lub w prawo (w zależności czy węzeł stał się prawym czy lewym synem korzenia) po wstawieniu węzła wg pierwszej metody.

 

Algorytm wstawiania węzła do drzewa Splay

Wejście
root  –  referencja do zmiennej przechowującej korzeń drzewa Splay
k  –  klucz nowego elementu (mogą również wystąpić dodatkowe dane, które chcemy umieszczać w węzłach)
Wyjście:
Drzewo Splay z wstawionym elementem o kluczu k.
Elementy pomocnicze:
splay(root,k)  –  operacja splay
x  –  wskazanie węzła
Lista kroków:
K01: Utwórz nowy węzeł  
K02: x ← adres nowego węzła  
K03: (xleft) ← nil ; ustawiamy pola węzła
K04: (xright) ← nil  
K05: (xkey) ← k  
K06: Jeśli rootnil, to idź do K10  
K07: (xup) ← nil ; zerujemy ojca węzła x, ponieważ stanie się on korzeniem
K08: rootx ; drzewo jest puste, węzeł x wstawiamy do korzenia
K09: Zakończ  
K10: splay(root,k) ; w korzeniu umieszczamy bezpośredni poprzednik lub następnik x
K11: (xup) ← root ; ojcem x zawsze będzie korzeń
K12: Jeśli k < (rootkey), to idź do K17 ; sprawdzamy, gdzie umieścić x
K13: (xright) ← (rootright) ; x staje się prawym synem korzenia
K14: (rootright) ← x  
K15: Jeśli (xright) ≠ nil, to (xrightup) ← x ; ojcem prawego syna korzenia staje się teraz węzeł x
K16: Zakończ  
K17: (xleft) ← (rootleft) ; x staje się lewym synem korzenia
K18: (rootleft) ← x  
K19: Jeśli (xleft) ≠ nil, to (xleftup) ← x  
K20: Zakończ  

 

Usuwanie węzła z drzewa Splay

Aby usunąć węzeł o kluczu k z drzewa Splay postępujemy następująco:

 

Jeśli drzewo Splay jest puste, kończymy.

Wykonujemy operację splay(T,k). Jeśli korzeń drzewa nie zawiera elementu o kluczu k, to kończymy – w drzewie nie ma pożądanego węzła.

W przeciwnym razie odłączamy korzeń od drzewa i usuwamy go z pamięci, zapamiętując jego synów TL i TR. Jeśli oba poddrzewa TL i TR są puste, to kończymy. W przeciwnym razie mamy dwa poddrzewa (a właściwie przynajmniej jedno poddrzewo):

TL – o kluczach mniejszych (lub równych, jeśli dopuściliśmy duplikaty kluczy) k

TR – o kluczach większych (lub równych) k.

 

obrazek

 

Ponownie wykonujemy operację splay(TL,k) lub splay(TR,k) w zależności od tego, które z poddrzew istnieje. W efekcie do korzenia wybranego poddrzewa trafi:

węzeł o maksymalnym kluczu dla TL
węzeł o minimalnym kluczu dla TR

Oznaczmy ten węzeł przez y. Jeśli dopuściliśmy duplikaty kluczy, to za pomocą rotacji (w lewo dla TL lub w prawo dla TR) w korzeniu poddrzewa ustawiamy węzeł, który nie posiada prawego syna dla TL lub lewego syna dla TR – jest to konieczne, ponieważ potrzebujemy skrajne węzły poddrzewa, aby połączyć ze sobą TL i TR. Teraz w zależności od tego, w którym z poddrzew jest węzeł y:

w TL: do prawego syna y dołączamy poddrzewo TR
w TR: do lewego syna y dołączamy poddrzewo TL

W efekcie otrzymamy pojedyncze drzewo o korzeniu y. Na koniec wskazanie y zapamiętujemy w zmiennej root.

 

Algorytm usuwania węzła o kluczu k z drzewa Splay

Wejście
root  –  referencja do zmiennej przechowującej korzeń drzewa Splay.
k  –  klucz węzła do usunięcia.
Wyjście:
Drzewo Splay z usuniętym węzłem o kluczu k
Elementy pomocnicze:
TL,TR  –  korzenie poddrzew
splay(r,k)  –  wykonuje operację splay na drzewie o korzeniu r i kluczu k
rot_L(r,x)  –  wykonuje rotację w lewo na poddrzewie o korzeniu r, względem węzła x
rot_R(r,x)  –  wykonuje rotację w prawo na poddrzewie o korzeniu r, względem węzła x
Lista kroków:
K01: Jeśli root = nil, to zakończ  
K02: splay(root,k) ; usuwany element idzie do korzenia
K03: Jeśli (rootkey) ≠ k, to zakończ ; w drzewie nie ma węzła o kluczu k
K04: TL ← (rootleft) ; zapamiętujemy synów korzenia
K05: TR ← (root→right)  
K06: Usuń węzeł root z pamięci ; korzeń usuwamy
K07: rootnil  
K08: Jeśli TL = nil, to idź do K16 ; wybieramy istniejące poddrzewo
K09 (TLup) ← nil ; TL jest korzeniem poddrzewa lewego
K10: splay(TL,k) ; istnieje TL, wykonujemy na nim operację splay
K11: Dopóki (TLright) ≠ nil, wykonuj rot_L(TL,TL) ; jeśli w drzewie są duplikaty, to przesuwamy się na skraj drzewa
K12: (TLright) ← TR ; prawym synem staje się TR
K13: Jeśli TRnil, to (TRup) ← TL ; ojcem TR staje się TL
K14: rootTL ; uaktualniamy korzeń
K15: Zakończ  
K16: Jeśli TR = nil, to zakończ ; węzeł nie miał synów i drzewo jest teraz puste
K17 (TRup) ← nil ; TR jest korzeniem poddrzewa prawego
K18: splay(TR,k) ; przypadek symetryczny dla TR
K19: Dopóki (TRleft) ≠ nil, wykonuj rot_R(TR,TR)  
K20: (TRleft) ← TL  
K21: Jeśli TLnil, to (TLup) ← TR  
K22: rootTR ; uaktualniamy korzeń
K23: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy losowo drzewo Splay z 30 węzłów o kluczach od 1 do 30. Wyświetla je, następnie usuwa z tego drzewa 10 losowych węzłów i wyświetla drzewo wynikowe.

 

Lazarus
// Wstawianie i usuwanie węzłów na drzewie Splay
// Data: 30.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

program splaytree;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up,left,right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 cr,cl,cp : string;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT(sp,sn : string; v : PBSTNode);
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s[length(s) - 1] := ' ';
  printBT(s+cp,cr,v^.right);

  s := Copy(sp,1,length(sp)-2);
  writeln(s,sn,v^.key);

  s := sp;
  if sn = cl then s[length(s) - 1] := ' ';
  printBT(s+cp,cl,v^.left);
 end;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease(v : PBSTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease(v^.left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v^.right); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose(v);      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Rotacja w lewo
//---------------
procedure rot_L(var root : PBSTNode; A : PBSTNode);
var
 B,p : PBSTNode;
begin
 B := A^.right;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.right := B^.left;
  if A^.right <> nil then A^.right^.up := A;

  B^.left := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Rotacja w prawo
//----------------
procedure rot_R(var root : PBSTNode; A : PBSTNode);
var
 B,p : PBSTNode;
begin
 B := A^.left;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.left := B^.right;
  if A^.left <> nil then A^.left^.up := A;

  B^.right := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------
procedure splay(var root : PBSTNode; k : integer);
var
 x,y : PBSTNode;
begin
 x := root;        // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if x <> nil then
 begin
  repeat
   if x^.key = k then break;
   y := x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   if k < x^.key then x := x^.left
   else        x := x^.right;
  until x = nil;

  if x = nil then x := y; // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while true do      // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  begin
   if x^.up = nil then break; // x jest korzeniem, kończymy

   if x^.up^.up = nil then
   begin         // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if x^.up^.left = x then rot_R(root,x^.up)
    else          rot_L(root,x^.up);
    break;       // Kończymy
   end;

   if (x^.up^.up^.left = x^.up) and (x^.up^.left = x) then
   begin         // prawy ZIG-ZIG
    rot_R(root,x^.up^.up);
    rot_R(root,x^.up);
    continue;
   end;

   if (x^.up^.up^.right = x^.up) and (x^.up^.right = x) then
   begin         // lewy ZIG-ZIG
    rot_L(root,x^.up^.up);
    rot_L(root,x^.up);
    continue;
   end;

   if x^.up^.right = x then
   begin        // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L(root,x^.up);
    rot_R(root,x^.up);
   end
   else
   begin        // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R(root,x^.up);
    rot_L(root,x^.up);
   end;
  end;
 end;
end;

// Procedura wstawia do drzewa Splay nowy węzeł
// root - referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia
// k  - klucz wstawianego węzła
//------------------------------------------------------------
procedure insertSplay(var root : PBSTNode; k : integer);
var
 x : PBSTNode;
begin
 new(x);         // Tworzymy nowy węzeł

 x^.left := nil;     // Ustawiamy pola nowego węzła
 x^.right := nil;
 x^.key  := k;

 if root = nil then
 begin          // Jeśli drzewo jest puste,
  x^.up := nil;     // to węzeł x staje się korzeniem
  root := x;
 end
 else
 begin
  splay(root,k);     // W korzeniu pojawia się następnik lub poprzedni
  x^.up := root;     // Będzie on zawsze ojcem węzła x
  if k < root^.key then // Wybieramy miejsce dla x
  begin
   x^.left := root^.left;
   root^.left := x;   // x staje się lewym synem korzenia
   if x^.left <> nil then x^.left^.up := x;
  end
  else
  begin
   x^.right := root^.right;
   root^.right := x;  // x staje się prawym synem korzenia
   if x^.right <> nil then x^.right^.up := x;
  end
 end;
end;

// Procedura usuwa węzeł z drzewa Splay
// root - referencja do zmiennej z adresem korzenia
// k  - klucz węzła do usunięcia
//-------------------------------------------------
procedure removeSplay(var root : PBSTNode; k : integer);
var
 TL,TR : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then
 begin
  splay(root,k);    // Usuwany węzeł idzie do korzenia
  if root^.key = k then // Sprawdzamy, czy rzeczywiście tam trafił
  begin
   TL := root^.left;  // Zapamiętujemy synów węzła
   TR := root^.right;
   dispose(root);   // Węzeł usuwamy z pamięci
   root := nil;    // Teraz drzewo jest puste
   if TL <> nil then  // Wybieramy niepuste poddrzewo
   begin
    TL^.up := nil;  // Teraz TL wskazuje korzeń
    splay(TL,k);   // Do korzenia trafia poprzednik usuniętego węzła
    while TL^.right <> nil do rot_L(TL,TL); // idziemy na skraj drzewa
    TL^.right := TR; // TR staje się prawym synem
    if TR <> nil then TR^.up := TL;
    root := TL;    // Uaktualniamy korzeń
   end
   else if TR <> nil then // Przypadek symetryczny dla TR
   begin
    TR^.up := nil;  // Teraz TR wskazuje korzeń
    splay(TR,k);   // Do korzenia trafia następnik usuniętego węzła
    while TR^.left <> nil do rot_R(TR,TR); // idziemy na skraj drzewa
    TR^.left := TL;  // TL staje się lewym synem
    if TL <> nil then TL^.up := TR;
    root := TR;    // Uaktualniamy korzeń
   end;
  end
 end
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 T     : array [0..29] of integer;
 i,i1,i2,x : integer;
 root   : PBSTNode; // korzeń drzewa BST

begin
 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 randomize;      // Inicjujemy generator pseudolosowy

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 // W tablicy ustawiamy numery węzłów od 1 do 31

 for i := 0 to 29 do T[i] := i + 1;

 // Mieszamy tablicę

 for i := 0 to 300 do
 begin
  i1 := random(30); i2 := random(30);
  x := T[i1]; T[i1] := T[i2]; T[i2] := x;
 end;

 // Wyświetlamy tablicę i tworzymy drzewo Splay

 for i := 0 to 29 do
 begin
  write(T[i],' ');
  insertSplay(root,T[i]);
 end;

 writeln; writeln;

 printBT('','',root); // Wyświetlamy drzewo

 // Ponownie mieszamy tablicę

 for i := 0 to 300 do
 begin
  i1 := random(30); i2 := random(30);
  x := T[i1]; T[i1] := T[i2]; T[i2] := x;
 end;

 // Usuwamy węzły

 writeln; writeln;

 for i := 0 to 9 do
 begin
  write(T[i],' ');
  removeSplay(root,T[i]);
 end;

 writeln; writeln;

 printBT('','',root); // Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 DFSRelease(root);   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

end.
Code::Blocks
// Wstawianie i usuwanie węzłów na drzewie Splay
// Data: 30.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;
};

// Zmienne globalne
//-----------------

string cr,cl,cp;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT(string sp, string sn, BSTNode * v)
{
 string s;

 if(v)
 {
  s = sp;
  if(sn == cr) s[s.length() - 2] = ' ';
  printBT(s + cp, cr, v->right);

  s = s.substr(0,sp.length()-2);
  cout << s << sn << v->key << endl;

  s = sp;
  if(sn == cl) s[s.length() - 2] = ' ';
  printBT(s + cp, cl, v->left);
 }
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease(BSTNode * v)
{
 if(v)
 {
  DFSRelease(v->left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Rotacja w lewo
//---------------
void rot_L(BSTNode * & root, BSTNode * A)
{
 BSTNode * B = A->right, * p = A->up;

 if(B)
 {
  A->right = B->left;
  if(A->right) A->right->up = A;

  B->left = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if(p)
  {
   if(p->left == A) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Rotacja w prawo
//----------------
void rot_R(BSTNode * & root, BSTNode * A)
{
 BSTNode * B = A->left, * p = A->up;

 if(B)
 {
  A->left = B->right;
  if(A->left) A->left->up = A;

  B->right = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if(p)
  {
   if(p->left == A) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Procedura Splay
// root - korzeń drzewa
// k  - klucz
//---------------------
void splay(BSTNode * & root, int k)
{
 BSTNode * x, *y;

 x = root;         // Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 if(x)
 {
  do
  {
   if(x->key == k) break;
   y = x;        // Zapamiętujemy adres węzła
   x = k < x->key ? x->left: x->right;
  } while(x);

  if(!x) x = y;      // Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              // bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  while(true)       // W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
  {
   if(!x->up) break;   // x jest korzeniem, kończymy

   if(!x->up->up)
   {           // Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    if(x->up->left == x) rot_R(root,x->up);
    else         rot_L(root,x->up);
    break;       // Kończymy
   }

   if((x->up->up->left == x->up) && (x->up->left == x))
   {           // prawy ZIG-ZIG
    rot_R(root,x->up->up);
    rot_R(root,x->up);
    continue;
   }

   if((x->up->up->right == x->up) && (x->up->right == x))
   {          // lewy ZIG-ZIG
    rot_L(root,x->up->up);
    rot_L(root,x->up);
    continue;
   }

   if(x->up->right == x)
   {          // lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_L(root,x->up);
    rot_R(root,x->up);
   }
   else
   {          // prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_R(root,x->up);
    rot_L(root,x->up);
   }
  }
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa Splay nowy węzeł
// root - referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia
// k  - klucz wstawianego węzła
//------------------------------------------------------------
void insertSplay(BSTNode * & root, int k)
{
 BSTNode * x = new BSTNode; // Tworzymy nowy węzeł

 x->left = x->right = NULL; // Ustawiamy pola nowego węzła
 x->key = k;

 if(!root)
 {             // Jeśli drzewo jest puste,
  x->up = NULL;      // to węzeł x staje się korzeniem
  root = x;
 }
 else
 {
  splay(root,k);     // W korzeniu pojawia się następnik lub poprzedni
  x->up = root;      // Będzie on zawsze ojcem węzła x
  if(k < root->key)    // Wybieramy miejsce dla x
  {
   x->left = root->left;
   root->left = x;    // x staje się lewym synem korzenia
   if(x->left) x->left->up = x;
  }
  else
  {
   x->right = root->right;
   root->right = x;   // x staje się prawym synem korzenia
   if(x->right) x->right->up = x;
  }
 }
}

// Procedura usuwa węzeł z drzewa Splay
// root - referencja do zmiennej z adresem korzenia
// k  - klucz węzła do usunięcia
//-------------------------------------------------
void removeSplay(BSTNode * & root, int k)
{
 BSTNode *TL,*TR;

 if(root)
 {
  splay(root,k);    // Usuwany węzeł idzie do korzenia
  if(root->key == k)  // Sprawdzamy, czy rzeczywiście tam trafił
  {
   TL = root->left;  // Zapamiętujemy synów węzła
   TR = root->right;
   delete root;    // Węzeł usuwamy z pamięci
   root = NULL;    // Teraz drzewo jest puste
   if(TL)       // Wybieramy niepuste poddrzewo
   {
    TL->up = NULL;  // Teraz TL wskazuje korzeń
    splay(TL,k);   // Do korzenia trafia poprzednik usuniętego węzła
    while(TL->right) rot_L(TL,TL); // idziemy na skraj drzewa
    TL->right = TR;  // TR staje się prawym synem
    if(TR) TR->up = TL;
    root = TL;    // Uaktualniamy korzeń
   }
   else if(TR)     // Przypadek symetryczny dla TR
   {
    TR->up = NULL;  // Teraz TR wskazuje korzeń
    splay(TR,k);   // Do korzenia trafia następnik usuniętego węzła
    while(TR->left) rot_R(TR,TR); // idziemy na skraj drzewa
    TR->left = TL;  // TL staje się lewym synem
    if(TL) TL->up = TR;
    root = TR;    // Uaktualniamy korzeń
   }
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int i,i1,i2,x,T[30];
 BSTNode * root = NULL;

 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr[0] = 218; cr[1] = 196;
 cl[0] = 192; cl[1] = 196;
 cp[0] = 179;

 srand(time(NULL));    // inicjujemy generator pseudolosowy

 // W tablicy ustawiamy numery węzłów od 1 do 31

 for(i = 0; i < 30; i++) T[i] = i + 1;

 // Mieszamy tablicę

 for(i = 0; i < 300; i++)
 {
  i1 = rand() % 30; i2 = rand() % 30;
  x = T[i1]; T[i1] = T[i2]; T[i2] = x;
 }

 // Wyświetlamy tablicę i tworzymy drzewo Splay

 for(i = 0; i < 30; i++)
 {
  cout << T[i] << " ";
  insertSplay(root,T[i]);
 }

 cout << endl << endl;

 printBT("","",root); // Wyświetlamy drzewo

 // Ponownie mieszamy tablicę

 for(i = 0; i < 300; i++)
 {
  i1 = rand() % 30; i2 = rand() % 30;
  x = T[i1]; T[i1] = T[i2]; T[i2] = x;
 }

 // Usuwamy węzły

 cout << endl << endl;

 for(i = 0; i < 10; i++)
 {
  cout << T[i] << " ";
  removeSplay(root,T[i]);
 }

 cout << endl << endl;

 printBT("","",root); // Wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 DFSRelease(root);   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Free Basic
' Wstawianie i usuwanie węzłów na drzewie Splay
' Data: 30.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST
'----------------------
Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Zmienne globalne
'-----------------
Dim Shared As String * 2 cr,cl,cp ' łańcuchy do ramek

' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT(sp As String, sn As String, v As BSTNode Ptr)

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid(s,Len(s) - 1, 1) = " "
  printBT(s + cp, cr, v->Right)

  s = Mid(s,1, Len(sp)-2)
  Print Using "&&&";s;sn;v->key

  s = sp
  If sn = cl Then Mid(s,Len(s) - 1, 1) = " "
  printBT(s + cp, cl, v->Left)
 End If
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease(v As BSTNode Ptr)
 If v Then
  DFSRelease(v->left)  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Rotacja w lewo
'---------------
Sub rot_L(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr)
	
 Dim As BSTNode Ptr B = A->right, p = A->up

 If B Then
  A->right = B->Left
  If A->Right Then A->right->up = A

  B->left = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Rotacja w prawo
'----------------
Sub rot_R(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr)

 Dim As BSTNode Ptr B = A->left, p = A->up

 If B Then
  A->left = B->Right
  If A->left Then A->left->up = A

  B->right = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Procedura Splay
' root - korzeń drzewa
' k  - klucz
'---------------------
Sub splay(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer)
 Dim As BSTNode Ptr x,y

 x = root         ' Poszukujemy węzła o kluczu k, poczynając od korzenia
 If x Then
  Do
   If x->key = k Then Exit Do
   y = x         ' Zapamiętujemy adres węzła
   If k < x->key Then x = x->Left: Else x = x->right
  Loop Until x = 0

  if x = 0 Then x = y   ' Jeśli w drzewie nie ma takiego węzła, to za x
              ' bierzemy bezpośredni następnik lub poprzednik
  While 1         ' W pętli węzeł x przesuwamy do korzenia
   If x->up = 0 Then Exit While ' x jest korzeniem, kończymy

   If x->up->up = 0 Then ' Ojcem x jest korzeń. Wykonujemy ZIG
    If x->up->left = x Then rot_R(root,x->up): Else rot_L(root,x->up)
    Exit While     ' Kończymy
   End If

   If (x->up->up->left = x->up) AndAlso (x->up->left = x) Then
    rot_R(root,x->up->up) ' prawy ZIG-ZIG
    rot_R(root,x->up)
    Continue While
   End If

   If (x->up->up->right = x->up) AndAlso (x->up->right = x) Then
    rot_L(root,x->up->up) ' lewy ZIG-ZIG
    rot_L(root,x->up)
    Continue While
   End If

   If x->up->right = x Then
    rot_L(root,x->up) ' lewy ZIG, prawy ZAG
    rot_R(root,x->up)
   Else
    rot_R(root,x->up) ' prawy ZIG, lewy ZAG
    rot_L(root,x->up)
   End If
  Wend
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa Splay nowy węzeł
' root - referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia
' k  - klucz wstawianego węzła
'------------------------------------------------------------
Sub insertSplay(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer)

 Dim As BSTNode Ptr x = new BSTNode ' Tworzymy nowy węzeł

 x->left = 0        ' Ustawiamy pola nowego węzła
 x->right = 0
 x->key  = k

 If root = 0 Then
  x->up = 0        ' Jeśli drzewo jest puste,      
  root = x        ' to węzeł x staje się korzeniem
 Else
  splay(root,k)      ' W korzeniu pojawia się następnik lub poprzedni
  x->up = root      ' Będzie on zawsze ojcem węzła x
  If k < root->key Then  ' Wybieramy miejsce dla x
   x->left = root->Left
   root->left = x    ' x staje się lewym synem korzenia
   if x->Left Then x->left->up = x
  Else
   x->right = root->Right
   root->right = x    ' x staje się prawym synem korzenia
   if x->Right Then x->right->up = x
  End If
 End If
End Sub

' Procedura usuwa węzeł z drzewa Splay
' root - referencja do zmiennej z adresem korzenia
' k  - klucz węzła do usunięcia
'-------------------------------------------------
Sub removeSplay(ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal k As Integer)

 Dim As BSTNode Ptr TL,TR

 If root Then
  splay(root,k)     ' Usuwany węzeł idzie do korzenia
  If root->key = k Then ' Sprawdzamy, czy rzeczywiście tam trafił
   TL = root->Left   ' Zapamiętujemy synów węzła
   TR = root->Right
   delete root     ' Węzeł usuwamy z pamięci
   root = 0      ' Teraz drzewo jest puste
   If TL Then   ' Wybieramy niepuste poddrzewo
    TL->up = 0    ' Teraz TL wskazuje korzeń
    splay(TL,k)    ' Do korzenia trafia poprzednik usuniętego węzła
    While TL->Right: rot_L(TL,TL): Wend ' idziemy na skraj drzewa
    TL->right = TR  ' TR staje się prawym synem
    If TR Then TR->up = TL
    root = TL     ' Uaktualniamy korzeń
   ElseIf TR Then ' Przypadek symetryczny dla TR
    TR->up = 0    ' Teraz TR wskazuje korzeń
    splay(TR,k)    ' Do korzenia trafia następnik usuniętego węzła
    While TR->Left: rot_R(TR,TR): Wend ' idziemy na skraj drzewa
    TR->left = TL   ' TL staje się lewym synem
    if TL then TL->up = TR
    root = TR     ' Uaktualniamy korzeń
   End If
  End If
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i,i1,i2,x,T(29)
Dim As BSTNode Ptr root = 0

' ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr(218) + Chr(196)
cl = Chr(192) + Chr(196)
cp = Chr(179) + " "

Randomize ' Inicjujemy generator pseudolosowy

' W tablicy ustawiamy numery węzłów od 1 do 31

For i = 0 To 29: T(i) = i + 1: Next

' Mieszamy tablicę

For i = 0 To 300
 i1 = Int(rnd() * 30): i2 = Int(rnd() * 30)
 x = T(i1): T(i1) = T(i2): T(i2) = x
Next

' Wyświetlamy tablicę i tworzymy drzewo Splay

For i = 0 To 29
 Print T(i);
 insertSplay(root,T(i))
Next

Print: Print

printBT("","",root) ' Wyświetlamy drzewo

' Ponownie mieszamy tablicę

For i = 0 To 300
 i1 = Int(rnd() * 30): i2 = Int(rnd() * 30)
 x = T(i1): T(i1) = T(i2): T(i2) = x
Next

' Usuwamy węzły

Print: Print

For i = 0 To 9
  print T(i);
  removeSplay(root,T(i))
Next

Print: Print

printBT("","",root) ' Wyświetlamy drzewo

Print: Print

DFSRelease(root)   ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik
15 28 20 25 27 1 16 22 19 10 14 6 7 4 5 26 30 2 24 8 29 3 18 9 21 12 13 11 17 23


    ┌─30
  ┌─29
┌─28
│ │ ┌─27
│ └─26
│   └─25
24
└─23
  │    ┌─22
  │    │ └─21
  │ ┌─20
  │ │ └─19
  │ │   └─18
  └─17
    └─16
      │     ┌─15
      │   ┌─14
      │   │ └─13
      │ ┌─12
      │ │ └─11
      └─10
        └─9
          └─8
            │ ┌─7
            │ │ └─6
            │ │   └─5
            └─4
              └─3
                └─2
                  └─1


1 23 29 22 30 10 12 20 25 21

   ┌─28
   │ │ ┌─27
   │ └─26
┌─24
19
│   ┌─18
│ ┌─17
│ │ └─16
│ │   │ ┌─15
│ │   └─14
│ │     └─13
└─11
  └─9
    │   ┌─8
    │   │ └─7
    │   │   └─6
    │   │     └─5
    │ ┌─4
    │ │ └─3
    └─2

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe