Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Proste zastosowania drzew BST

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Drzewa BST ( ang. Binary Search Tree – Drzewo Poszukiwań Binarnych ) są zwykle stosowane w aplikacjach, gdzie należy szybko wyszukiwać różne dane. Dobrze skonstruowane drzewo BST pozwala znaleźć dane w czasie O ( log n ). Oczywiście podobny czas uzyskamy stosując tablicę i algorytm wyszukiwania binarnego, jednakże tablice nie pozwalają na łatwe dołączanie i usuwanie elementów, ponieważ zajmują ciągły blok pamięci ( wstawienie nowego elementu wymaga rozsunięcia elementów tablicy, co zajmuje czas ). Drzewo BST jest natomiast strukturą dynamiczną, w której można tworzyć i usuwać efektywnie elementy.

Poniżej podajemy kilka wybranych zastosowań drzew BST.

Sortowanie

Drzewo BST można wykorzystać do stworzenia prostego algorytmu sortującego. Działa on w dwóch krokach. Najpierw z danych wejściowych budujemy odpowiednie drzewo BST ( dane nie powinny być w żaden sposób uporządkowane, inaczej otrzymamy zdegenerowane drzewo BST i efektywność sortowania spadnie ). Następnie drzewo przechodzimy algorytmem inorder i wyprowadzamy na wyjście dane przechowywane w odwiedzanych węzłach. Dane te będą uporządkowane rosnąco.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z wejścia liczbę n, a następnie n  liczb. Z odczytanych liczb tworzy drzewo BST. Utworzone drzewo przechodzi algorytmem in-order, wypisując na wyjście klucze kolejno odwiedzanych węzłów.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

29
14 23 16 27 24 17 10 2 29 5 22 7 25 1 11 13 8 15 21 6 9 26 19 28 3 20 12 18 4
Pascal
// Sortowanie BST
// Data: 5.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program bst;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  left, right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
procedure insertBST ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 w, p : PBSTNode;
begin

 new ( w );       // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;    // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;
 w^.key := k;      // Wstawiamy klucz

 p := root;       // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then    // Drzewo puste?
  root := w      // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do    // Pętla nieskończona
   if k < p^.key then // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin       // prawego syna, o ile takowy istnieje 
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma, 
    begin
     p^.left := w; // to w staje się lewym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma, 
    begin
     p^.right := w; // to w staje się prawym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;
end;

// Rekurencyjna procedura inorder
//-------------------------------
procedure inorderBST ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  inorderBST ( v^.left );  // przechodzimy lewe poddrzewo
  write ( v^.key, ' ' );  // odwiedzamy węzeł
  inorderBST ( v^.right ); // przechodzimy prawe poddrzewo
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 i, n, x : integer;
 root : PBSTNode;   // korzeń drzewa BST

begin

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 read ( n );      // Czytamy liczbę elementów

 for i := 1 to n do
 begin
  read ( x );     // Czytamy kolejne elementy
  insertBST ( root, x ); // i umieszczamy je w drzewie BST
 end;

 writeln;

 inorderBST ( root ); // Przechodzimy drzewo algorytmem inorder

 DFSRelease ( root ); // Usuwamy drzewo BST z pamięci

end.
C++
// Sortowanie BST
// Data: 5.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode * left, * right;
 int key;
};

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
void insertBST ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;      // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów
 w->key = k;        // Wstawiamy klucz

 p = root;         // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if( !p )          // Drzewo puste?
  root = w;        // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while( true )      // Pętla nieskończona
   if( k < p->key )    // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {           // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if( !p->left )    // Jeśli lewego syna nie ma, 
    {
     p->left = w;    // to węzeł w staje się lewym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if( !p->right )   // Jeśli prawego syna nie ma, 
    {
     p->right = w;   // to węzeł w staje się prawym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }
}

// Rekurencyjna procedura inorder
//-------------------------------
void inorderBST ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  inorderBST ( v->left ); // przechodzimy lewe poddrzewo
  cout << v->key << " ";  // odwiedzamy węzeł
  inorderBST ( v->right ); // przechodzimy prawe poddrzewo
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int i, n, x;
 BSTNode * root = NULL; // korzeń drzewa BST

 cin >> n;       // Czytamy liczbę elementów

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  cin >> x;      // Czytamy kolejne elementy
  insertBST ( root, x ); // i umieszczamy je w drzewie BST
 }

 cout << endl;

 inorderBST ( root );  // Przechodzimy drzewo algorytmem inorder

 DFSRelease ( root );  // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie BST
' Data: 5.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
'-------------------------------------------------
Sub insertBST ( ByRef root As BSTNode Ptr, k As Integer )
	
 Dim As BSTNode Ptr w, p

 w = new BSTNode      ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0       ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0
 w->key = k        ' Wstawiamy klucz

 p = root         ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then       ' Drzewo puste?
  root = w        ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  Do           ' Pętla nieskończona
   If k < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
              ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    If p->Left = 0 Then ' Jeśli lewego syna nie ma, 
     p->left = w    ' to węzeł w staje się lewym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    If p->Right = 0 Then' Jeśli prawego syna nie ma, 
     p->right = w   ' to węzeł w staje się prawym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Loop          ' Koniec pętli
 End If
End Sub

' Rekurencyjna procedura inorder
'-------------------------------
Sub inorderBST ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  inorderBST ( v->left ) ' przechodzimy lewe poddrzewo
  print v->key;      ' odwiedzamy węzeł
  inorderBST ( v->right ) ' przechodzimy prawe poddrzewo
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i, n, x
Dim As BSTNode Ptr root = 0 ' korzeń drzewa BST

Open Cons For Input As #1

Input #1, n       ' Czytamy liczbę elementów

For i = 1 To n
 Input #1, x      ' Czytamy kolejne elementy
 insertBST ( root, x ) ' i umieszczamy je w drzewie BST
Next

Close #1

Print

inorderBST ( root )   ' Przechodzimy drzewo algorytmem inorder

DFSRelease ( root )   ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik:
29
14 23 16 27 24 17 10 2 29 5 22 7 25 1 11 13 8 15 21 6 9 26 19 28 3 20 12 18 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Na początek:  podrozdziału   strony 

Kolejka priorytetowa

Kolejka priorytetowa ( ang. priority queue ) jest strukturą danych, w której umieszczone dane posiadają priorytet. Odczyt danych z kolejki zawsze wykonywany jest wg najwyższego priorytetu. Istnieje wiele różnych implementacji kolejek priorytetowych. Możemy je oprzeć na drzewie BST. Dane do drzewa BST wprowadzamy w normalny sposób. Natomiast wyprowadzamy zawsze największy węzeł. Kolejkę zrealizujemy w postaci obiektu. W rzeczywistej implementacji należałoby zadbać o równoważenie drzewa BST – np. można zliczać węzły oraz mierzyć wysokość drzewa przy wstawianiu nowego elementu i jeśli przekroczy ona znacznie wartość log 2 n, dokonać zrównoważenia algorytmem DSW, albo po prostu dokonywać zrównoważenia po wstawieniu lub usunięciu zadanej liczby elementów. U nas tę opcję pominiemy, pozostawiając ją zdolniejszym czytelnikom.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy 10 elementów o losowych priorytetach i umieszcza je w kolejce, po czym odczytuje zawartość kolejki i wyświetla ją w oknie konsoli.
Pascal
// Kolejka priorytetowa oparta na drzewie BST
// Data: 11.05.2013
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program prioqueue;

// Definicja typu węzłów drzewa
//-------------------------------

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up, left, right : PBSTNode;
  key : integer;   // Klucz jest priorytetem
  data : integer;  // Dane przechowywane przez węzeł
 end;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
 queue = object
  private
   root : PBSTNode; // Korzeń drzewa BST

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : integer;
   function frontprio: integer;
   procedure push ( prio, v : integer );
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
constructor queue.init;
begin
 root := nil;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 DFSRelease ( root );
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 empty := root = nil;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function queue.front : integer;
var
 p : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then  // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 begin         // to szukamy największego elementu
  p := root;
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

  front := p^.data;  // i zwracamy jego wartość

 end

 else front := -MAXINT; // inaczej zwracamy wartość specjalną

end;

// Zwraca priorytet pierwszego elementu
//-------------------------------------
function queue.frontprio : integer;
var
 p : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then  // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 begin         // to szukamy największego elementu
  p := root;
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;
  frontprio := p^.key; // i zwracamy jego priorytet, czyli klucz
 end
 else frontprio := -MAXINT; // inaczej zwracamy wartość specjalną

end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push ( prio, v : integer );
var
 w, p : PBSTNode;
begin

 new ( w );         // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;      // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;
 w^.key  := prio;      // Wstawiamy priorytet
 w^.data := v;       // Wstawiamy dane

 p := root;         // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then       // Drzewo puste?
  root := w         // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do       // Pętla nieskończona
   if prio < p^.key then  // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin          // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma, 
    begin
     p^.left := w;    // to w staje się lewym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma, 
    begin
     p^.right := w;    // to w staje się prawym synem
     break;        // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;

 w^.up  := p;   // Ojcem w jest zawsze p
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
var
 p : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then     // Jeśli drzewo BST nie jest puste, 
 begin            // to szukamy największego elementu
  p := root;
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

// Jeśli element ma lewego syna, to jego ojcem stanie się ojciec elementu

  if p^.left <> nil then p^.left^.up := p^.up;

// Jeśli element ma ojca, to jego prawym synem stanie sie lewy syn elementu

  if p^.up <> nil then p^.up^.right := p^.left
  else root := p^.left;  // inaczej uaktualniamy korzeń drzewa

  dispose ( p );      // zwalniamy pamięć

 end
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 Q : queue;  // kolejka
 i, p, v : integer;

begin
 randomize;         // Inicjujemy generator pseudolosowy

 Q.init;          // Inicjujemy kolejkę priorytetową

 for i := 1 to 10 do    // Wstawiamy do kolejki 10 elementów
 begin           // o różnych priorytetach.
  v := random ( 100 );
  p := random ( 10 );
  writeln ( v:2, ':', p );
  Q.push ( p, v );
 end;

 writeln ( '----' );

 while not Q.empty do    // Pobieramy z kolejki kolejne elementy
 begin
  writeln ( Q.front:2, ':', Q.frontprio ); // Wypisujemy ich zawartość
  Q.pop;          // i usuwamy z kolejki
 end;

 Q.destroy;

end.
C++
// Kolejka priorytetowa oparta na drzewie BST
// Data: 11.05.2013
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647;

// Definicja typu węzłów drzewa
//-------------------------------

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;   // Klucz jest priorytetem
 int data;  // Dane przechowywane przez węzeł
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  BSTNode * root;  // Korzeń drzewa BST

 public:
  queue( );
  ~queue( );
  bool empty( );
  int front( );
  int frontprio( );
  void push ( int prio, int v );
  void pop( );
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
queue::queue( )
{
 root = NULL;
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
queue::~queue( )
{
 DFSRelease ( root );
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty( )
{
 return !root;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int queue::front( )
{
 BSTNode * p;

 if( root )      // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 {          // to szukamy największego elementu
  for( p = root; p->right; p = p->right ) ;

  return p->data;  // i zwracamy jego wartość
 }
 else return -MAXINT; // inaczej zwracamy wartość specjalną
}

// Zwraca priorytet pierwszego elementu
//-------------------------------------
int queue::frontprio( )
{
 BSTNode * p;

 if( root )      // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 {          // to szukamy największego elementu
  for( p = root; p->right; p = p->right ) ;

  return p->key;   // i zwracamy jego priorytet, czyli klucz
 }
 else return -MAXINT; // inaczej zwracamy wartość specjalną
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push ( int prio, int v )
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;       // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów
 w->key = prio;       // Wstawiamy priorytet
 w->data = v;         // Wstawiamy dane

 p = root;          // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if( !p )           // Drzewo puste?
  root = w;         // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while( true )       // Pętla nieskończona
   if( prio < p->key )   // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {            // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if( !p->left )     // Jeśli lewego syna nie ma, 
    {
     p->left = w;     // to w staje się lewym synem
     break;        // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if( !p->right )    // Jeśli prawego syna nie ma, 
    {
     p->right = w;    // to w staje się prawym synem
     break;        // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }

 w->up  = p;   // Ojcem w jest zawsze p
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop( )
{
 BSTNode * p;

 if( root )     // Jeśli drzewo BST nie jest puste, 
 {         // to szukamy największego elementu
  for( p = root; p->right; p = p->right ) ;

// Jeśli element ma lewego syna, to jego ojcem stanie się ojciec elementu

  if( p->left ) p->left->up = p->up;

// Jeśli element ma ojca, to jego prawym synem stanie sie lewy syn elementu

  if( p->up ) p->up->right = p->left;
  else root = p->left;  // inaczej uaktualniamy korzeń drzewa

  delete p;       // zwalniamy pamięć
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------
int main( )
{
 queue * Q = new queue;  // kolejka
 int i, p, v;

 srand ( time ( NULL ) ); // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for( i = 0; i < 10; i++ ) // Wstawiamy do kolejki 10 elementów
 {             // o różnych priorytetach.
  v = rand( ) % 100;
  p = rand( ) % 10;
  cout << setw ( 2 ) << v << ":" << p << endl;
  Q->push ( p, v );
 }

 cout << "----" << endl;

 while( !Q->empty( ) )    // Pobieramy z kolejki kolejne elementy
 {
  cout << setw ( 2 ) << Q->front( )
   << ":" << Q->frontprio( ) << endl; // Wypisujemy ich zawartość
  Q->pop( );        // i usuwamy z kolejki
 }

 delete Q;
}
Basic
' Kolejka priorytetowa oparta na drzewie BST
' Data: 11.05.2013
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------
const MAXINT As Integer = 2147483647

' Definicja typu węzłów drzewa
'-------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST
'----------------------

Type BSTNode
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 Up As BSTNode Ptr
 key As Integer ' Klucz jest priorytetem
 Data As integer ' Dane przechowywane przez węzeł
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------
Type queue
 Private:
  root As BSTNode Ptr  ' Korzeń drzewa BST

 Public:
  Declare Constructor( )	
  Declare Destructor( )
  Declare Function empty( ) As Integer
  Declare Function front( ) As Integer
  Declare Function frontprio( ) As Integer
  Declare Sub push ( ByVal prio As integer, ByVal v As integer )
  Declare Sub pop( )
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy pustą listę
'---------------------------------
Constructor queue( )
 root = 0
End Constructor

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
sub DFSRelease ( ByVal v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Destruktor - usuwa listę z pamięci
'-----------------------------------
Destructor queue( )
 DFSRelease ( root )
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty( ) As Integer
 Return root = 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function queue.front( ) As Integer
 Dim As BSTNode Ptr p

 If root Then       ' Jeśli drzewo nie jest puste, to szukamy największego elementu
  p = root
  While p->Right
  	p = p->Right 
  Wend

  return p->Data     ' i zwracamy jego wartość
 Else
  Return -MAXINT     ' inaczej zwracamy wartość specjalną
 End If
End Function

' Zwraca priorytet pierwszego elementu
'-------------------------------------
Function queue.frontprio( ) As Integer
 Dim As BSTNode Ptr p

 If root Then       ' Jeśli drzewo nie jest puste, to szukamy największego elementu
  p = root
  While p->Right
  	p = p->Right 
  Wend

  Return p->key      ' i zwracamy jego priorytet, czyli klucz
 Else
  Return -MAXINT     ' inaczej zwracamy wartość specjalną
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push ( ByVal prio As Integer, ByVal v As Integer )
 Dim As BSTNode ptr w, p

 w = new BSTNode       ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0        ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0
 w->key  = prio       ' Wstawiamy priorytet
 w->data = v        ' Wstawiamy dane

 p = root          ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then        ' Drzewo puste?
  root = w         ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  While 1          ' Pętla nieskończona
   if prio < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
               ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    if p->Left = 0 Then  ' Jeśli lewego syna nie ma, 
     p->left = w     ' to w staje się lewym synem
     Exit While     ' Przerywamy pętlę while
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    if p->Right = 0 Then ' Jeśli prawego syna nie ma, 
     p->right = w    ' to w staje się prawym synem
     Exit While     ' Przerywamy pętlę while
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Wend
 End If
 w->up  = p         ' Ojcem w jest zawsze p
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop( )
 Dim As BSTNode Ptr p

 If root Then        ' Jeśli drzewo BST nie jest puste, 
               ' to szukamy największego elementu
  p = root
  While p->Right
   p = p->Right 
  Wend

' Jeśli element ma lewego syna, to jego ojcem stanie się ojciec elementu

  if p->left Then p->left->up = p->up

' Jeśli element ma ojca, to jego prawym synem stanie sie lewy syn elementu

  If p->up Then
  	p->up->right = p->Left
  Else
   root = p->Left  ' inaczej uaktualniamy korzeń drzewa
  End If
  
  Delete p      ' zwalniamy pamięć
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------
Dim Q As queue
Dim As Integer i, p, v

Randomize

For i = 1 To 10
 v = Int ( Rnd( ) * 100 )
 p = Int ( Rnd( ) * 10 )
 Print Using "##:#";v;p
 Q.push ( p, v )
Next

Print "----"

While Q.empty( ) = 0
 Print Using "##:#";Q.front( );Q.frontprio( )
 Q.pop( )
Wend

End
Wynik:
33:9
39:6
83:9
71:6
61:5
86:4
 6:3
81:4
86:9
17:0
----
86:9
83:9
33:9
71:6
39:6
61:5
81:4
86:4
 6:3
17:0
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.