Proste zastosowania drzew BST


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Drzewa
Podstawowe pojęcia dotyczące drzew
Przechodzenie drzew binarnych – DFS: pre-order, in-order, post-order
Przechodzenie drzew binarnych – BFS
Badanie drzewa binarnego
Prezentacja drzew binarnych
Kopiec
Drzewa wyrażeń
Drzewa poszukiwań binarnych – BST
Tworzenie drzewa BST
Równoważenie drzewa BST – algorytm DSW
Proste zastosowania drzew BST
Drzewa AVL
Drzewa Splay
Drzewa Czerwono-Czarne
Kompresja Huffmana
Zbiory rozłączne – implementacja za pomocą drzew
  Sortowanie
Kolejka priorytetowa

Drzewa BST (ang. Binary Search Tree – Drzewo Poszukiwań Binarnych) są zwykle stosowane w aplikacjach, gdzie należy szybko wyszukiwać różne dane. Dobrze skonstruowane drzewo BST pozwala znaleźć dane w czasie O(log n). Oczywiście podobny czas uzyskamy stosując tablicę i algorytm wyszukiwania binarnego, jednakże tablice nie pozwalają na łatwe dołączanie i usuwanie elementów, ponieważ zajmują ciągły blok pamięci (wstawienie nowego elementu wymaga rozsunięcia elementów tablicy, co zajmuje czas). Drzewo BST jest natomiast strukturą dynamiczną, w której można tworzyć i usuwać efektywnie elementy.

Poniżej podajemy kilka wybranych zastosowań drzew BST.

 

Sortowanie

Drzewo BST można wykorzystać do stworzenia prostego algorytmu sortującego. Działa on w dwóch krokach. Najpierw z danych wejściowych budujemy odpowiednie drzewo BST (dane nie powinny być w żaden sposób uporządkowane, inaczej otrzymamy zdegenerowane drzewo BST i efektywność sortowania spadnie). Następnie drzewo przechodzimy algorytmem inorder i wyprowadzamy na wyjście dane przechowywane w odwiedzanych węzłach. Dane te będą uporządkowane rosnąco.

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje z wejścia liczbę n, a następnie n liczb. Z odczytanych liczb tworzy drzewo BST. Utworzone drzewo przechodzi algorytmem inorder, wypisując na wyjście klucze kolejno odwiedzanych węzłów.

Przykładowe dane:

29
14 23 16 27 24 17 10 2 29 5 22 7 25 1 11 13 8 15 21 6 9 26 19 28 3 20 12 18 4

 

Lazarus
// Sortowanie BST
// Data: 5.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program bst;

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  left, right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease(v : PBSTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease(v^.left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v^.right); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose(v);      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
procedure insertBST(var root : PBSTNode; k : integer);
var
 w, p : PBSTNode;
begin

 new(w);        // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;    // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;
 w^.key := k;      // Wstawiamy klucz

 p := root;       // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then    // Drzewo puste?
  root := w      // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do    // Pętla nieskończona
   if k < p^.key then // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin       // prawego syna, o ile takowy istnieje 
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma, 
    begin
     p^.left := w; // to w staje się lewym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma, 
    begin
     p^.right := w; // to w staje się prawym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;
end;

// Rekurencyjna procedura inorder
//-------------------------------
procedure inorderBST(v : PBSTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  inorderBST(v^.left);  // przechodzimy lewe poddrzewo
  write(v^.key, ' ');   // odwiedzamy węzeł
  inorderBST(v^.right); // przechodzimy prawe poddrzewo
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 i, n, x : integer;
 root : PBSTNode;   // korzeń drzewa BST

begin

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 read(n);       // Czytamy liczbę elementów

 for i := 1 to n do
 begin
  read(x);      // Czytamy kolejne elementy
  insertBST(root, x); // i umieszczamy je w drzewie BST
 end;

 writeln;

 inorderBST(root);   // Przechodzimy drzewo algorytmem inorder

 DFSRelease(root);   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

end.
Code::Blocks
// Sortowanie BST
// Data: 5.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode * left, * right;
 int key;
};

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease(BSTNode * v)
{
 if(v)
 {
  DFSRelease(v->left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
void insertBST(BSTNode * & root, int k)
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;      // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów
 w->key = k;        // Wstawiamy klucz

 p = root;         // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if(!p)           // Drzewo puste?
  root = w;        // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while(true)       // Pętla nieskończona
   if(k < p->key)     // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {           // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if(!p->left)     // Jeśli lewego syna nie ma, 
    {
     p->left = w;    // to węzeł w staje się lewym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if(!p->right)    // Jeśli prawego syna nie ma, 
    {
     p->right = w;   // to węzeł w staje się prawym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }
}

// Rekurencyjna procedura inorder
//-------------------------------
void inorderBST(BSTNode * v)
{
 if(v)
 {
  inorderBST(v->left);  // przechodzimy lewe poddrzewo
  cout << v->key << " "; // odwiedzamy węzeł
  inorderBST(v->right); // przechodzimy prawe poddrzewo
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int i, n, x;
 BSTNode * root = NULL;// korzeń drzewa BST

 cin >> n;       // Czytamy liczbę elementów

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> x;      // Czytamy kolejne elementy
  insertBST(root, x); // i umieszczamy je w drzewie BST
 }

 cout << endl;

 inorderBST(root);   // Przechodzimy drzewo algorytmem inorder

 DFSRelease(root);   // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Free Basic
' Sortowanie BST
' Data: 5.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease(v As BSTNode Ptr)
 If v Then
  DFSRelease(v->left)  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
'-------------------------------------------------
Sub insertBST(ByRef root As BSTNode Ptr, k As Integer)
	
 Dim As BSTNode Ptr w, p

 w = new BSTNode      ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0       ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0
 w->key = k        ' Wstawiamy klucz

 p = root         ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then       ' Drzewo puste?
  root = w        ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  Do           ' Pętla nieskończona
   If k < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
              ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    If p->Left = 0 Then ' Jeśli lewego syna nie ma, 
     p->left = w    ' to węzeł w staje się lewym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    If p->Right = 0 Then' Jeśli prawego syna nie ma, 
     p->right = w   ' to węzeł w staje się prawym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Loop          ' Koniec pętli
 End If
End Sub

' Rekurencyjna procedura inorder
'-------------------------------
Sub inorderBST(v As BSTNode Ptr)
 If v Then
  inorderBST(v->left)  ' przechodzimy lewe poddrzewo
  print v->key;     ' odwiedzamy węzeł
  inorderBST(v->right) ' przechodzimy prawe poddrzewo
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i, n, x
Dim As BSTNode Ptr root = 0 ' korzeń drzewa BST

Open Cons For Input As #1

Input #1, n       ' Czytamy liczbę elementów

For i = 1 To n
 Input #1, x      ' Czytamy kolejne elementy
 insertBST(root, x)   ' i umieszczamy je w drzewie BST
Next

Close #1

Print

inorderBST(root)    ' Przechodzimy drzewo algorytmem inorder

DFSRelease(root)    ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik
29
14 23 16 27 24 17 10 2 29 5 22 7 25 1 11 13 8 15 21 6 9 26 19 28 3 20 12 18 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

Kolejka priorytetowa

Kolejka priorytetowa (ang. priority queue) jest strukturą danych, w której umieszczone dane posiadają priorytet. Odczyt danych z kolejki zawsze wykonywany jest wg najwyższego priorytetu. Istnieje wiele różnych implementacji kolejek priorytetowych. Możemy je oprzeć na drzewie BST. Dane do drzewa BST wprowadzamy w normalny sposób. Natomiast wyprowadzamy zawsze największy węzeł. Kolejkę zrealizujemy w postaci obiektu. W rzeczywistej implementacji należałoby zadbać o równoważenie drzewa BST – np. można zliczać węzły oraz mierzyć wysokość drzewa przy wstawianiu nowego elementu i jeśli przekroczy ona znacznie wartość log 2n, dokonać zrównoważenia algorytmem DSW, albo po prostu dokonywać zrównoważenia po wstawieniu lub usunięciu zadanej liczby elementów. U nas tę opcję pominiemy, pozostawiając ją zdolniejszym czytelnikom.

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program tworzy 10 elementów o losowych priorytetach i umieszcza je w kolejce, po czym odczytuje zawartość kolejki i wyświetla ją w oknie konsoli.

 

Lazarus
// Kolejka priorytetowa oparta na drzewie BST
// Data: 11.05.2013
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program prioqueue;

// Definicja typu węzłów drzewa
//-------------------------------

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up, left, right : PBSTNode;
  key : integer;   // Klucz jest priorytetem
  data : integer;  // Dane przechowywane przez węzeł
 end;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
 queue = object
  private
   root : PBSTNode;  // Korzeń drzewa BST

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : integer;
   function frontprio: integer;
   procedure push(prio, v : integer);
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
constructor queue.init;
begin
 root := nil;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease(v : PBSTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease(v^.left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v^.right); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose(v);      // usuwamy sam węzeł
 end
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 DFSRelease(root);
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 empty := root = nil;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function queue.front : integer;
var
 p : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then       // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 begin              // to szukamy największego elementu
  p := root;
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

  front := p^.data;       // i zwracamy jego wartość

 end

 else front := -MAXINT;     // inaczej zwracamy wartość specjalną

end;

// Zwraca priorytet pierwszego elementu
//-------------------------------------
function queue.frontprio : integer;
var
 p : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then      // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 begin             // to szukamy największego elementu
  p := root;
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;
  frontprio := p^.key;     // i zwracamy jego priorytet, czyli klucz
 end
 else frontprio := -MAXINT;   // inaczej zwracamy wartość specjalną

end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push(prio, v : integer);
var
 w, p : PBSTNode;
begin

 new(w);           // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;       // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;
 w^.key  := prio;      // Wstawiamy priorytet
 w^.data := v;        // Wstawiamy dane

 p := root;          // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then       // Drzewo puste?
  root := w         // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do       // Pętla nieskończona
   if prio < p^.key then  // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin          // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma, 
    begin
     p^.left := w;    // to w staje się lewym synem
     break;        // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma, 
    begin
     p^.right := w;    // to w staje się prawym synem
     break;        // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;

 w^.up  := p;   // Ojcem w jest zawsze p
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
var
 p : PBSTNode;
begin
 if root <> nil then     // Jeśli drzewo BST nie jest puste, 
 begin            // to szukamy największego elementu
  p := root;
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

// Jeśli element ma lewego syna, to jego ojcem stanie się ojciec elementu

  if p^.left <> nil then p^.left^.up := p^.up;

// Jeśli element ma ojca, to jego prawym synem stanie sie lewy syn elementu

  if p^.up <> nil then p^.up^.right := p^.left
  else root := p^.left;  // inaczej uaktualniamy korzeń drzewa

  dispose(p);       // zwalniamy pamięć

 end
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 Q : queue;  // kolejka
 i, p, v : integer;

begin
 randomize;         // Inicjujemy generator pseudolosowy

 Q.init;          // Inicjujemy kolejkę priorytetową

 for i := 1 to 10 do    // Wstawiamy do kolejki 10 elementów
 begin           // o różnych priorytetach.
  v := random(100);
  p := random(10);
  writeln(v:2, ':', p);
  Q.push(p, v);
 end;

 writeln('----');

 while not Q.empty do    // Pobieramy z kolejki kolejne elementy
 begin
  writeln(Q.front:2, ':', Q.frontprio); // Wypisujemy ich zawartość
  Q.pop;          // i usuwamy z kolejki
 end;

 Q.destroy;

end.
Code::Blocks
// Kolejka priorytetowa oparta na drzewie BST
// Data: 11.05.2013
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647;

// Definicja typu węzłów drzewa
//-------------------------------

// Typ węzłów drzewa BST
//----------------------

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;   // Klucz jest priorytetem
 int data;  // Dane przechowywane przez węzeł
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  BSTNode * root;  // Korzeń drzewa BST

 public:
  queue();
  ~queue();
  bool empty();
  int front();
  int frontprio();
  void push(int prio, int v);
  void pop();
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
queue::queue()
{
 root = NULL;
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease(BSTNode * v)
{
 if(v)
 {
  DFSRelease(v->left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
queue::~queue()
{
 DFSRelease(root);
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty()
{
 return !root;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int queue::front()
{
 BSTNode * p;

 if(root)            // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 {                // to szukamy największego elementu
  for(p = root; p->right; p = p->right) ;

  return p->data;        // i zwracamy jego wartość
 }
 else return -MAXINT;     // inaczej zwracamy wartość specjalną
}

// Zwraca priorytet pierwszego elementu
//-------------------------------------
int queue::frontprio()
{
 BSTNode * p;

 if(root)            // Jeśli drzewo nie jest puste, 
 {               // to szukamy największego elementu
  for(p = root; p->right; p = p->right) ;

  return p->key;        // i zwracamy jego priorytet, czyli klucz
 }
 else return -MAXINT;      // inaczej zwracamy wartość specjalną
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push(int prio, int v)
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;       // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów
 w->key = prio;       // Wstawiamy priorytet
 w->data = v;         // Wstawiamy dane

 p = root;          // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if(!p)            // Drzewo puste?
  root = w;         // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while(true)        // Pętla nieskończona
   if(prio < p->key)    // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {            // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if(!p->left)      // Jeśli lewego syna nie ma, 
    {
     p->left = w;     // to w staje się lewym synem
     break;        // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if(!p->right)     // Jeśli prawego syna nie ma, 
    {
     p->right = w;    // to w staje się prawym synem
     break;        // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }

 w->up  = p;   // Ojcem w jest zawsze p
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop()
{
 BSTNode * p;

 if(root)     // Jeśli drzewo BST nie jest puste, 
 {        // to szukamy największego elementu
  for(p = root; p->right; p = p->right) ;

// Jeśli element ma lewego syna, to jego ojcem stanie się ojciec elementu

  if(p->left) p->left->up = p->up;

// Jeśli element ma ojca, to jego prawym synem stanie sie lewy syn elementu

  if(p->up) p->up->right = p->left;
  else root = p->left;  // inaczej uaktualniamy korzeń drzewa

  delete p;       // zwalniamy pamięć
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------
int main()
{
 queue * Q = new queue;   // kolejka
 int i, p, v;

 srand(time(NULL));     // Inicjujemy generator pseudolosowy

 for(i = 0; i < 10; i++)  // Wstawiamy do kolejki 10 elementów
 {             // o różnych priorytetach.
  v = rand() % 100;
  p = rand() % 10;
  cout << setw(2) << v << ":" << p << endl;
  Q->push(p, v);
 }

 cout << "----" << endl;

 while(!Q->empty())     // Pobieramy z kolejki kolejne elementy
 {
  cout << setw(2) << Q->front() << ":" << Q->frontprio() << endl; // Wypisujemy ich zawartość
  Q->pop();        // i usuwamy z kolejki
 }

 delete Q;
}
Free Basic
' Kolejka priorytetowa oparta na drzewie BST
' Data: 11.05.2013
' (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------
const MAXINT As Integer = 2147483647

' Definicja typu węzłów drzewa
'-------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST
'----------------------

Type BSTNode
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 Up As BSTNode Ptr
 key As Integer  ' Klucz jest priorytetem
 Data As integer ' Dane przechowywane przez węzeł
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------
Type queue
 Private:
  root As BSTNode Ptr  ' Korzeń drzewa BST

 Public:
  Declare Constructor()	
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function front() As Integer
  Declare Function frontprio() As Integer
  Declare Sub push(ByVal prio As integer, ByVal v As integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy pustą listę
'---------------------------------
Constructor queue()
 root = 0
End Constructor

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
sub DFSRelease(ByVal v As BSTNode Ptr)
 If v Then
  DFSRelease(v->left)  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Destruktor - usuwa listę z pamięci
'-----------------------------------
Destructor queue()
 DFSRelease(root)
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty() As Integer
 Return root = 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function queue.front() As Integer
 Dim As BSTNode Ptr p

 If root Then       ' Jeśli drzewo nie jest puste, to szukamy największego elementu
  p = root
  While p->Right
  	p = p->Right 
  Wend

  return p->Data     ' i zwracamy jego wartość
 Else
  Return -MAXINT     ' inaczej zwracamy wartość specjalną
 End If
End Function

' Zwraca priorytet pierwszego elementu
'-------------------------------------
Function queue.frontprio() As Integer
 Dim As BSTNode Ptr p

 If root Then       ' Jeśli drzewo nie jest puste, to szukamy największego elementu
  p = root
  While p->Right
  	p = p->Right 
  Wend

  Return p->key      ' i zwracamy jego priorytet, czyli klucz
 Else
  Return -MAXINT     ' inaczej zwracamy wartość specjalną
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push(ByVal prio As Integer, ByVal v As Integer)
 Dim As BSTNode ptr w, p

 w = new BSTNode       ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0        ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0
 w->key  = prio       ' Wstawiamy priorytet
 w->data = v        ' Wstawiamy dane

 p = root          ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then        ' Drzewo puste?
  root = w         ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  While 1          ' Pętla nieskończona
   if prio < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
               ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    if p->Left = 0 Then  ' Jeśli lewego syna nie ma, 
     p->left = w     ' to w staje się lewym synem
     Exit While     ' Przerywamy pętlę while
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    if p->Right = 0 Then ' Jeśli prawego syna nie ma, 
     p->right = w    ' to w staje się prawym synem
     Exit While     ' Przerywamy pętlę while
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Wend
 End If
 w->up  = p         ' Ojcem w jest zawsze p
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop()
 Dim As BSTNode Ptr p

 If root Then        ' Jeśli drzewo BST nie jest puste, 
               ' to szukamy największego elementu
  p = root
  While p->Right
   p = p->Right 
  Wend

' Jeśli element ma lewego syna, to jego ojcem stanie się ojciec elementu

  if p->left Then p->left->up = p->up

' Jeśli element ma ojca, to jego prawym synem stanie sie lewy syn elementu

  If p->up Then
  	p->up->right = p->Left
  Else
   root = p->Left  ' inaczej uaktualniamy korzeń drzewa
  End If
  
  Delete p       ' zwalniamy pamięć
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------
Dim Q As queue
Dim As Integer i, p, v

Randomize

For i = 1 To 10
 v = Int(Rnd() * 100)
 p = Int(Rnd() * 10)
 Print Using "##:#";v;p
 Q.push(p, v)
Next

Print "----"

While Q.empty() = 0
 Print Using "##:#";Q.front();Q.frontprio()
 Q.pop()
Wend

End
Wynik
33:9
39:6
83:9
71:6
61:5
86:4
 6:3
81:4
86:9
17:0
----
86:9
83:9
33:9
71:6
39:6
61:5
81:4
86:4
 6:3
17:0

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe