Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Badanie drzewa binarnego

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Dla danego drzewa binarnego należy określić:

 1. Długość najdłuższej ścieżki od korzenia do liścia ( czyli wysokość drzewa ).
 2. Długość najkrótszej ścieżki od korzenia do liścia.
 3. Liczbę węzłów na każdym poziomie.
 4. Liczbę liści.
 5. Liczbę węzłów zawierających tylko jednego syna
 6. Sumę danych zawartych w węzłach.

Rozwiązanie

Na pierwszy rzut oka zadanie wydaje się być skomplikowane. Jednakże rozwiążemy je za pomocą opisanego wcześniej przejścia DFS:preorder. Algorytm DFS gwarantuje nam odwiedzenie każdego węzła drzewa, jeśli węzłem startowym będzie jego korzeń. Do wykonania naszego zadania w strukturze węzła będziemy potrzebowali dodatkowe pole level, w którym zostanie umieszczony numer poziomu zawierającego dany węzeł.

Pascal
type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left : PBTNode;
  right : PBTNode;
  level : Integer;
  data : typ_danych;
 end;
   C++
struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 int level;
 typ_danych data;
};
   Basic
Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 level As Integer
 data As typ_danych
End Type

Kolejnym problemem jest sposób wprowadzania drzewa. Można go rozwiązać na kilka sposobów. Tutaj postąpimy w sposób następujący:

Pierwsza liczba n  będzie określała ilość wszystkich węzłów w drzewie. Umówmy się, że węzły ponumerujemy kolejnymi liczbami od 0 do n – 1 idąc od strony lewej do prawej na kolejnych poziomach.

Kolejne dane występują jako n  trójek liczb. Każdy węzeł jest opisany jedną trójką liczb. Pierwsza trójka odnosi się do węzła nr 0, druga do węzła nr 1, itd.

Trójka liczb dla danego węzła określa kolejno: daną dla węzła, numer węzła będącego lewym synem, numer węzła będącego prawym synem. Jeśli węzeł nie posiada syna, to jego numer wynosi 0 ( nie spowoduje to dwuznaczności, ponieważ numer 0 jest zarezerwowany dla korzenia, a korzeń nie jest synem żadnego węzła ).

Przykład:

Na rysunku poniżej przedstawione jest drzewo binarne. Wewnątrz węzłów znajdują się przechowywane w tych węzłach liczby. Numery węzłów są podane w kolorze czerwonym pod każdym węzłem. Na przykład węzeł nr 3 przechowuje liczbę 32 i posiada dwóch synów: lewego – węzeł 7 i prawego – węzeł 8.
obrazek   12
5 1 2
11 3 4
7 5 6
32 7 8
-16 0 9
21 10 11
-2 0 0
3 0 0
17 0 0
-5 0 0
4 0 0
1 0 0
   Liczba węzłów
węzeł   0: synowie 1 i 2
węzeł   1: synowie 3 i 4
węzeł   2: synowie 5 i 6
węzeł   3: synowie 7 i 8
węzeł   4: prawy syn 9
węzeł   5: synowie 10 i 11
węzeł   6: brak synów
węzeł   7: brak synów
węzeł   8: brak synów
węzeł   9: brak synów
węzeł 10: brak synów
węzeł 11: brak synów


Zasada odczytu danych będzie następująca:

 1. Odczytujemy n.
 2. Tworzymy dynamicznie tablicę n  wskaźników do węzłów drzewa.
 3. Dynamicznie tworzymy n  węzłów i ich adresy zapamiętujemy we wskaźnikach.
 4. Odczytujemy n  trójek liczb. Numer trójki określa numer węzła. Pierwszą liczbę wstawiamy w pole data, następne dwie liczby, jeśli są różne od zera, darzą numery wskaźników w tablicy, które należy przepisać odpowiednio w pole left  i right  węzła.
 5. Po odczycie danych zapamiętujemy w osobnej zmiennej wskazanie korzenia, czyli pierwszy wskaźnik w tablicy wskaźników.
 6. Tablicę dynamiczną wskaźników usuwamy z pamięci.

Długość najdłuższej ścieżki

Tworząc węzły, zerujemy w nich pola level. Przed rozpoczęciem przeglądania drzewa tworzymy zmienną maxpath, w której umieszczamy wartość 0. W trakcie przechodzenia drzewa przetwarzamy węzeł:
 1. Jeśli posiada syna, to w polu level  syna umieszczamy zawartość pola level  węzła powiększoną o 1. W ten sposób dzieci będą miały zawsze numer poziomu o 1 większy od swoich rodziców.
 2. Porównujemy pole level  przetwarzanego węzła ze zmienną maxpath. Jeśli level  ma wartość większą, to zapisujemy ją w maxpath. Po przejściu całego drzewa maxlevel będzie zawierał największą wartość poziomu, czyli wysokość drzewa.

Długość najkrótszej ścieżki do liścia

Przed rozpoczęciem przeglądania drzewa tworzymy zmienną minpath, w której umieszczamy największą wartość całkowitą ( dla liczb 32 bitowych jest to 2147483647 ). W trakcie przechodzenia drzewa sprawdzamy, czy węzeł jest liściem ( tak będzie, jeśli pola left  i right  zawierają wskazanie puste ). Jeśli tak, to porównujemy wartość pola level  ze zmienną minpath. Jeśli jest mniejsze, zapamiętujemy je w minpath. Po przejściu całego drzewa minpath  będzie zawierało długość najkrótszej ścieżki.

Liczba węzłów na każdym poziomie

Przed rozpoczęciem przeglądania drzewa tworzymy dynamicznie tablicę levelcount  liczników i zerujemy je. Kolejne liczniki będą zliczały węzły na kolejnych poziomach. Tworząc tablicę musimy określić liczbę poziomów. W najbardziej niekorzystnym przypadku będzie ich n ( drzewo binarne posiadające wszystkie węzły oprócz ostatniego z jednym synem ). Dlatego tworzymy tablicę n  elementową. Faktyczną wysokość drzewa poznamy dopiero po wykonaniu przejścia DFS.

W trakcie wykonywania DFS zwiększamy o 1 licznik o indeksie równym zawartości pola level  – zliczymy węzeł na danym poziomie. Po przejściu drzewa wyświetlamy zawartości liczników od 0 do maxpath.

Liczba liści

Przed rozpoczęciem przeglądania drzewa tworzymy zmienną leafcount  i nadajemy jej wartość 0. W trakcie przeglądania drzewa sprawdzamy, czy bieżący węzeł jest liściem ( pola left i right zawierają wskazanie puste ) i jeśli tak, to zwiększamy o 1 zmienną leafcount. Po przejściu drzewa zmienna zawiera liczbę liści.

Liczba węzłów z jednym synem

Przed rozpoczęciem przeglądania drzewa tworzymy zmienną onechildcount  i nadajemy jej wartość 0. W trakcie przeglądania drzewa sprawdzamy, czy bieżący węzeł posiada tylko jednego syna ( tylko jedno z pól left  i right  zawiera wskazanie puste ) i jeśli tak, to zwiększamy o 1 zmienną onechildcount. Po przejściu drzewa zmienna zawiera liczbę węzłów z jednym synem.

Suma zawartości węzłów

Przed rozpoczęciem przeglądania drzewa tworzymy zmienną nodesum  i nadajemy jej wartość 0. W trakcie przeglądania do zmiennej nodesum  dodajemy zawartość pola data  bieżącego węzła. Po przejściu drzewa w nodesum  będzie suma zawartości wszystkich węzłów drzewa.

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ze standardowego wejścia definicję drzewa, tworzy drzewo binarne, przechodzi je algorytmem rekurencyjnym DFS:preorder, przetwarza węzły i wypisuje wyniki.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

12
5 1 2
11 3 4
7 5 6
32 7 8
-16 0 9
21 10 11
-2 0 0
3 0 0
17 0 0
-5 0 0
4 0 0
1 0 0
Pascal
// Badanie drzewa binarnego
// Data: 24.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program explore_BT;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;  // wskazanie węzła

 BTNode = record   // rekord węzła
  left : PBTNode;  // lewy syn
  right : PBTNode;  // prawy syn
  level : integer;  // numer poziomu
  data : integer;  // dane węzła
 end;

// Zmienne globalne

var
 maxpath    : integer;  // długość najdłuższej ścieżki / wysokość drzewa
 minpath    : integer;  // długość najkrótszej ścieżki
 levelcount  : array of Integer; // tablica liczników
 leafcount   : integer;  // liczba liści
 onechildcount : integer;  // liczba węzłów z jedynakiem
 nodesum    : integer;  // suma danych węzłów

 n       : integer;  // liczba węzłów
 root     : PBTNode;  // wskazanie korzenia drzewa

// Procedura inicjuje dane, odczytuje definicję drzewa
// ze standardowego wejścia i tworzy jego strukturę w
// pamięci. Na wyjściu w zmiennej root zostaje umieszczony
// adres korzenia drzewa
//--------------------------------------------------------
procedure readBT;
var
 vp : array of PBTNode; // tablica wskaźników
 i, d, l, r : integer;
begin
 read ( n );        // odczytujemy liczbę węzłów drzewa binarnego

 SetLength ( vp, n );   // tworzymy tablicę dynamiczną wskaźników

 for i := 0 to n - 1 do
  new ( vp [ i ] );    // tworzymy dynamicznie węzeł

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  read ( d, l, r );    // odczytujemy trójkę liczb

  vp [ i]^.level := 0; // zerujemy poziom węzła

  vp [ i]^.data := d; // wprowadzamy do węzła dane

  if l > 0 then vp [ i]^.left := vp [ l ] // ustawiamy lewego syna
  else     vp [ i]^.left := nil;   // jeśli istnieje

  if r > 0 then vp [ i]^.right := vp [ r ] // ustawiamy prawego syna
  else     vp [ i]^.right := nil;   // jeśli istnieje
 end;

 root := vp [ 0 ];  // zapamiętujemy korzeń drzewa

 SetLength ( vp, 0 );  // usuwamy tablicę wskaźników

 maxpath := 0;    // ustawiamy zmienne globalne
 minpath := MAXINT;
 SetLength ( levelcount, n );
 for i := 0 to n - 1 do levelcount [ i ] := 0;
 leafcount := 0;
 onechildcount := 0;
 nodesum := 0;
end;

// Procedura przechodzi drzewo algorytmem DFS:preorder
// i odpowiednio przetwarza węzły zapisując wyniki
// w zmiennych globalnych
//----------------------------------------------------
procedure DFS ( v : PBTNode );
var
 children : integer;
begin
 if v <> nil then
 begin

  // przetwarzamy bieżący węzeł

  children := 0; // liczba dzieci, 0, 1 lub 2

  if v^.left <> nil then
  begin
   inc ( children );
   v^.left^.level := v^.level + 1;
  end;

  if v^.right <> nil then
  begin
   inc ( children );
   v^.right^.level := v^.level + 1;
  end;

  // test na najdłuższą ścieżkę

  if v^.level > maxpath then maxpath := v^.level;

  // test na najkrótszą ścieżkę do liścia i zliczanie liści

  if children = 0 then
  begin
   if v^.level < minpath then minpath := v^.level;
   inc ( leafcount );
  end;

  // zliczanie węzłów na bieżącym poziomie poziomie

  inc ( levelcount [ v^.level ] );

  // zliczanie węzłów z jednym synem

  if children = 1 then inc ( onechildcount );

  // sumowanie zawartości węzłów

  inc ( nodesum, v^.data );

  DFS ( v^.left ); // przechodzimy lewe poddrzewo
  DFS ( v^.right ); // przechodzimy prawe poddrzewo
 end;
end;

// Procedura wyświetla wyniki końcowe
//-----------------------------------
procedure writeBT;
var
 i : integer;
begin
 writeln;
 writeln ( 'maxpath    = ', maxpath );
 writeln ( 'minpath    = ', minpath );
 writeln;
 for i := 0 to maxpath do
  writeln ( 'level ', i, ' : number of nodes = ', levelcount [ i ] );
 writeln;
 writeln ( 'leafcount   = ', leafcount );
 writeln ( 'onechildcount = ', onechildcount );
 writeln ( 'nodesum    = ', nodesum );
 writeln;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura sprząta pamięć
//-------------------------
procedure deleteBT;
begin
 SetLength ( levelcount, 0 );
 DFSRelease ( root );  // wykorzystujemy DFS:postorder do usunięcia drzewa
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

begin
 readBT;   // odczytaj i utwórz drzewo
 DFS ( root );  // przetwórz drzewo
 writeBT;   // wypisz wyniki
 deleteBT;  // posprzątaj pamięć
end.
C++
// Badanie drzewa binarnego
// Data: 24.01.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;
 BTNode * right;
 int level;
 int data;
};

// Zmienne globalne

int maxpath = 0;      // długość najdłuższej ścieżki / wysokość drzewa
int minpath = 2147483647; // długość najkrótszej ścieżki
int * levelcount;     // tablica liczników
int leafcount = 0;     // liczba liści
int onechildcount = 0;   // liczba węzłów z jedynakiem
int nodesum = 0;      // suma danych węzłów

int n;           // liczba węzłów
BTNode * root;       // wskazanie korzenia drzewa

// Procedura inicjuje dane, odczytuje definicję drzewa
// ze standardowego wejścia i tworzy jego strukturę w
// pamięci. Na wyjściu w zmiennej root zostaje umieszczony
// adres korzenia drzewa
//--------------------------------------------------------
void readBT( )
{
 BTNode ** vp;       // tablica wskaźników
 int i, d, l, r;

 cin >> n;         // odczytujemy liczbę węzłów drzewa binarnego

 vp = new BTNode * [ n ];  // tworzymy tablicę dynamiczną wskaźników

 for( i = 0; i < n; i++ )
  vp [ i ] = new BTNode;  // tworzymy dynamicznie węzeł

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  cin >> d >> l >> r;   // odczytujemy trójkę liczb

  vp [ i ] ->level = 0;  // zerujemy poziom węzła

  vp [ i ] ->data = d;   // wprowadzamy do węzła dane

  vp [ i ] ->left = l ? vp [ l ] : NULL; // ustawiamy lewego syna, jeśli istnieje

  vp [ i ] ->right = r ? vp [ r ] : NULL; // ustawiamy prawego syna, jeśli istnieje
 }

 root = vp [ 0 ];      // zapamiętujemy korzeń drzewa

 delete [ ] vp;       // usuwamy tablicę wskaźników

 // tworzymy tablicę liczników elementów na poziomach

 levelcount = new int [ n ];
 for( i = 0; i < n; i++ ) levelcount [ i ] = 0;
}

// Procedura przechodzi drzewo algorytmem DFS:preorder
// i odpowiednio przetwarza węzły zapisując wyniki
// w zmiennych globalnych
//----------------------------------------------------
void DFS ( BTNode * v )
{
 if( v )
 {
   // przetwarzamy bieżący węzeł

  int children = 0; // liczba dzieci, 0, 1 lub 2

  if( v->left )
  {
   children++;
   v->left->level = v->level + 1;
  }

  if( v->right )
  {
   children++;
   v->right->level = v->level + 1;
  }

  // test na najdłuższą ścieżkę

  if( v->level > maxpath ) maxpath = v->level;

  // test na najkrótszą ścieżkę do liścia i zliczanie liści

  if( !children )
  {
   if( v->level < minpath ) minpath = v->level;
   leafcount++;
  }

  // zliczanie węzłów na bieżącym poziomie poziomie

  levelcount [ v->level ] ++;

  // zliczanie węzłów z jednym synem

  if( children == 1 ) onechildcount++;

  // sumowanie zawartości węzłów

  nodesum += v->data;

  DFS ( v->left ); // przechodzimy lewe poddrzewo
  DFS ( v->right ); // przechodzimy prawe poddrzewo
 }
}

// Procedura wyświetla wyniki końcowe
//-----------------------------------
void writeBT( )
{
 cout << endl
    << "maxpath    = " << maxpath << endl
    << "minpath    = " << minpath << endl
    << endl;
 for( int i = 0; i <= maxpath; i++ )
  cout << "level " << i << ": number of nodes = " << levelcount [ i ] << endl;
 cout << endl
    << "leafcount   = " << leafcount << endl
    << "onechildcount = " << onechildcount << endl
    << "nodesum    = " << nodesum << endl
    << endl;
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura sprząta pamięć
//-------------------------
void deleteBT( )
{
 delete [ ] levelcount;
 DFSRelease ( root );  // wykorzystujemy DFS:postorder do usunięcia drzewa
}

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

int main( )
{
 readBT( );  // odczytaj i utwórz drzewo
 DFS ( root );  // przetwórz drzewo
 writeBT( );  // wypisz wyniki
 deleteBT( ); // posprzątaj pamięć

 return 0;
}
Basic
' Badanie drzewa binarnego
' Data: 24.01.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 level As Integer
 data As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer maxpath = 0     ' długość najdłuższej ścieżki / wysokość drzewa
Dim Shared As Integer minpath = 2147483647 ' długość najkrótszej ścieżki
Dim Shared As Integer Ptr levelcount    ' tablica liczników
Dim Shared As Integer leafcount = 0    ' liczba liści
Dim Shared As Integer onechildcount = 0  ' liczba węzłów z jedynakiem
Dim Shared As Integer nodesum = 0     ' suma danych węzłów

Dim Shared As Integer n          ' liczba węzłów
Dim Shared As BTNode Ptr root      ' wskazanie korzenia drzewa

' Procedura inicjuje dane, odczytuje definicję drzewa
' ze standardowego wejścia i tworzy jego strukturę w
' pamięci. Na wyjściu w zmiennej root zostaje umieszczony
' adres korzenia drzewa
'--------------------------------------------------------
Sub readBT( )
 Dim As BTNode Ptr Ptr vp   ' tablica wskaźników
 Dim As Integer i, d, l, r

 Open Cons For Input As #1
 
 Input #1, n         ' odczytujemy liczbę węzłów drzewa binarnego

 vp = new BTNode Ptr [ n ]  ' tworzymy tablicę dynamiczną wskaźników

 For i = 0 To n-1
  vp [ i ] = new BTNode   ' tworzymy dynamicznie węzeł
 Next

 For i = 0 To n-1
  Input #1, d, l, r     ' odczytujemy trójkę liczb

  vp [ i ] ->level = 0   ' zerujemy poziom węzła

  vp [ i ] ->data = d    ' wprowadzamy do węzła dane

  ' ustawiamy lewego syna, jeśli istnieje
  
  If l > 0 Then
  	vp [ i ] ->left = vp [ l ] 
  Else
  	vp [ i ] ->Left = 0
  End If

  ' ustawiamy prawego syna, jeśli istnieje
  
  If r > 0 Then
  	vp [ i ] ->right = vp [ r ] 
  Else
  	vp [ i ] ->Right = 0
  End If
 Next
 
 Close #1

 root = vp [ 0 ]     ' zapamiętujemy korzeń drzewa

 delete [ ] vp      ' usuwamy tablicę wskaźników

 ' tworzymy tablicę liczników elementów na poziomach

 levelcount = new Integer [ n ] 
 For i = 0 To n-1
 	levelcount [ i ] = 0
 Next
End Sub

' Procedura przechodzi drzewo algorytmem DFS:preorder
' i odpowiednio przetwarza węzły zapisując wyniki
' w zmiennych globalnych
'----------------------------------------------------
Sub DFS ( v As BTNode Ptr )

 Dim As Integer children = 0
  
 If v Then
  ' przetwarzamy bieżący węzeł

  If v->Left Then
   children += 1
   v->left->level = v->level + 1
  End If

  If v->Right Then
   children += 1
   v->right->level = v->level + 1
  End If

  ' test na najdłuższą ścieżkę

  If v->level > maxpath Then maxpath = v->level

  ' test na najkrótszą ścieżkę do liścia i zliczanie liści

  If children = 0 Then
   If v->level < minpath Then minpath = v->level
   leafcount += 1
  End If

  ' zliczanie węzłów na bieżącym poziomie poziomie

  levelcount [ v->level ] += 1

  ' zliczanie węzłów z jednym synem

  If children = 1 then onechildcount += 1

  ' sumowanie zawartości węzłów

  nodesum += v->Data

  DFS ( v->left ) ' przechodzimy lewe poddrzewo
  DFS ( v->right ) ' przechodzimy prawe poddrzewo
 End If
End Sub

' Procedura wyświetla wyniki końcowe
'-----------------------------------
Sub writeBT( )
 Dim As Integer i
 Print
 Print "maxpath    = ";maxpath
 Print "minpath    = ";minpath
 Print
 For i = 0 To maxpath
  Print "level ";i;": number of nodes = ";levelcount [ i ] 
 Next
 Print
 Print "leafcount   = ";leafcount
 Print "onechildcount = ";onechildcount
 Print "nodesum    = ";nodesum
 Print
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
sub DFSRelease ( v As BTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left )  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura sprząta pamięć
'-------------------------
Sub deleteBT( )
 delete [ ] levelcount
 DFSRelease ( root )    ' wykorzystujemy DFS:postorder do usunięcia drzewa
End Sub

'**********************
'*** PROGRAM GŁÓWNY ***
'**********************

readBT( )  ' odczytaj i utwórz drzewo
DFS ( root )  ' przetwórz drzewo
writeBT( )  ' wypisz wyniki
deleteBT( ) ' posprzątaj pamięć

End
Wynik:
12
5 1 2
11 3 4
7 5 6
32 7 8
-16 0 9
21 10 11
-2 0 0
3 0 0
17 0 0
-5 0 0
4 0 0
1 0 0

maxpath       = 3
minpath       = 2

level 0 : number of nodes = 1
level 1 : number of nodes = 2
level 2 : number of nodes = 4
level 3 : number of nodes = 5

leafcount     = 6
onechildcount = 1
nodesum       = 78
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.