Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Drzewa poszukiwań binarnych – BST

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Budowa drzewa BST

Drzewo poszukiwań binarnych ( ang. Binary Search Tree ) jest drzewem binarnym, w którym każdy węzeł spełnia reguły:

 1. Jeśli węzeł posiada lewe poddrzewo ( drzewo, którego korzeniem jest lewy syn ), to wszystkie węzły w tym poddrzewie mają wartość niewiększą od wartości danego węzła.
 2. Jeśli węzeł posiada prawe poddrzewo, to wszystkie węzły w tym poddrzewie są niemniejsze od wartości danego węzła.

Innymi słowy, przejście in-order tego drzewa daje ciąg wartości niemalejących.

obrazek
Drzewo BST
in-order: 1 2 2 3 5 8 9
     obrazek
Drzewo nie BST
in-order: 1 2 2 3 2 8 9

Powyżej mamy przykład drzewa BST oraz drzewa nie będącego drzewem BST – zaznaczony liść 2 należy do prawego poddrzewa korzenia 2 i jest od niego mniejszy, a w prawym poddrzewie muszą być tylko węzły równe lub większe od korzenia.

Węzły w drzewie BST zawierają trzy wskaźniki, klucz oraz dane:

Pascal
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up  : PBSTNode;
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
  data : typ_danych;
 end;
   C++
struct BSTNode
{
 BSTNode * up;
 BSTNode * left;
 BSTNode * right;
 int key;
 typ_danych data;
};
   Basic
Type BSTNode
 up  As BSTNode Ptr
 left As BSTNode Ptr
 right As BSTNode Ptr
 key  As Integer
 data As typ_danych
End Type
up  –  wskazanie ojca węzła
left  – wskazanie lewego syna
right  – wskazanie prawego syna
key  – klucz, wg którego węzły są uporządkowane na drzewie BST
data  – dowolne dane

Dla niektórych drzew BST klucz może być daną, wtedy nie występuje pole data.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyszukiwanie węzłów w drzewie BST

Drzewa BST pozwalają wyszukiwać zawarte w nich elementy z klasą złożoności obliczeniowej O ( log n ), gdzie n  oznacza liczbę węzłów. Prześledźmy sposób wyszukiwania węzła o kluczu 19 w drzewie BST:   

Stan Opis
obrazek Wyszukiwanie rozpoczynamy od korzenia drzewa. Porównujemy wartość węzła z wartością poszukiwaną.  Ponieważ jest ona większa od wartości korzenia, idziemy wzdłuż prawej krawędzi do prawego syna ( jeśli węzeł nie miałby prawego syna, to oznaczałoby to, że poszukiwanej wartości nie ma w drzewie BST. )
obrazek W węźle 21 ponownie dokonujemy porównania. Ponieważ poszukiwany węzeł jest mniejszy od 21, wybieramy gałąź lewą i przechodzimy do lewego syna 15.
obrazek Porównujemy węzeł 15 z poszukiwanym 19. Ponieważ 19 jest większe, idziemy prawą krawędzią do prawego syna 19.
obrazek Porównujemy węzeł 19 z poszukiwanym. Są równe. Wyszukiwanie zakończone.

Z przedstawionego powyżej schematu wynikają dwa proste wnioski:

obrazek
Element najmniejszy w drzewie znajdziemy,
idąc lewymi gałęziami aż do elementu, który
nie posiada już lewego syna
     obrazek
Element największy w drzewie znajdziemy,
idąc prawymi gałęziami aż do elementu, który
nie posiada już prawego syna.

W obu przypadkach nie musimy porównywać węzłów.

Algorytm wyszukiwania węzła w drzewie BST – findBST ( root, k )

Wejście:

k  –  klucz poszukiwanego węzła
p  – wskazanie korzenia drzewa BST

Wyjście:

Wskazanie węzła na drzewie BST o kluczu k  lub nil, jeśli drzewo nie zawiera takiego węzła

Lista kroków:

K01: Dopóki ( p ≠ nil ) obrazek ( ( pkey  ) ≠ k  ),
wykonuj krok K02
węzła brak lub został znaleziony
K02:     Jeśli k  < ( pkey  ),
    to p  ← ( pleft  )
    inaczej p  ← ( pright  )
decydujemy, którą drogą pójść: w lewo czy w prawo
K03: Zakończ z wynikiem p  

Algorytm wyszukiwania w drzewie BST węzła o najmniejszym kluczu – minBST ( p )

Wejście:

p  – wskazanie korzenia drzewa BST

Wyjście:

Wskazanie węzła o najmniejszym kluczu lub nil, jeśli drzewo jest puste.

Lista kroków:

K01: Jeśli p  = nil,
to idź do kroku K03
 
K02: Dopóki ( pleft  ) nil,
wykonuj
p  ← ( pleft  )
szukamy węzła bez lewego syna
K03: Zakończ z wynikiem p  

Algorytm wyszukiwania w drzewie BST węzła o największym kluczu – maxBST ( p )

Wejście:

p  – wskazanie korzenia drzewa BST

Wyjście:

Wskazanie węzła o największym kluczu lub nil, jeśli drzewo jest puste.

Lista kroków:

K01: Jeśli p  = nil,
to idź do kroku K03
 
K02: Dopóki ( pright  ) nil,
wykonuj
p  ← ( pright  )
szukamy węzła bez prawego syna
K03: Zakończ z wynikiem p  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje definicję drzewa binarnego, którego klucze są liczbami całkowitymi. Wyznacza klucz minimalny i maksymalny, a następnie idąc kolejno przez wartości kluczy od min do max wyświetla informacje o znalezionym węźle.

Sposób wprowadzania drzew binarnych opisaliśmy w rozdziale o badaniu drzew binarnych. Tutaj krótko przypomnijmy, że węzły drzewa są numerowane od strony lewej do prawej na kolejnych poziomach. Pierwszą liczbą jest ilość wierzchołków n. Kolejne n  wierszy zawiera 3 liczby określające kolejne wierzchołki. Pierwsza liczba w trójce określa klucz węzła. Pozostałe dwie liczby określają kolejno numer węzła będącego lewym i prawym synem. Jeśli węzeł nie ma któregoś z synów, to numer syna przyjmuje wartość zero. W strukturach węzłów nie będziemy wykorzystywać pola up, które tutaj nie będzie nam potrzebne, ponieważ będziemy poruszać się tylko w dół drzewa.
 
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek     
12
9 1 2
5 3 4
15 5 6
4 7 0
7 8 9
10 0 10
18 0 11
1 0 0
6 0 0
8 0 0
12 0 0
19 0 0
Pascal
// Wyszukiwanie w drzewie BST
// Data: 24.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program bst;

// Typ węzłów drzewa BST

type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
function readBST : PBSTNode;
var
 vp : array of PBSTNode;  // Tablica wskazań węzłów
 key, l, r, i, n : integer;

begin

 read ( n );        // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 SetLength ( vp, n );   // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów, 
 // które również tworzymy dynamicznie

 for i := 0 to n - 1 do new ( vp [ i ] );

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for i := 0 to n - 1 do
 begin

  read ( key, l, r );   // Czytamy klucz, numer lewego i prawego syna

  vp [ i]^.key := key;  // Ustawiamy klucz

  if l > 0 then vp [ i]^.left := vp [ l ] // Ustawiamy lewego syna
  else     vp [ i]^.left := nil;

  if r > 0 then vp [ i]^.right := vp [ r ] // Ustawiamy prawego syna
  else     vp [ i]^.right := nil;

 end;

 readBST := vp [ 0 ];   // Zapamiętujemy korzeń

 SetLength ( vp, 0 );   // Usuwamy tablicę dynamiczną

end;

// Funkcja szuka w drzewie BST węzła o zadanym kluczu.
// Jeśli go znajdzie, zwraca jego wskazanie. Jeżeli nie, 
// to zwraca wskazanie puste.
// Parametrami są:
// p - wskazanie korzenia drzewa BST
// k - klucz poszukiwanego węzła
//----------------------------------------------------
function findBST ( p : PBSTNode; k : integer ) : PBSTNode;
begin

 while( p <> nil ) and ( p^.key <> k ) do
  if k < p^.key then p := p^.left
  else        p := p^.right;

 findBST := p;
end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function minBST ( p : PBSTNode ) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.left <> nil do
   p := p^.left;

 minBST := p;
end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function maxBST ( p : PBSTNode ) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

 maxBST := p;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 root, p : PBSTNode;
 k, mink, maxk : integer;

begin
 root := readBST;   // Odczytujemy drzewo BST

 if root <> nil then
 begin
  mink := minBST ( root)^.key; // Odczytujemy klucz minimalny
  maxk := maxBST ( root)^.key; // Odczytujemy klucz maksymalny

  // Przechodzimy przez kolejne wartości kluczy

  for k := mink to maxk do
  begin
   p := findBST ( root, k ); // szukamy węzła o kluczu k

   write ( 'KEY = ', k:3, ' : ' );

   if p <> nil then
   begin
    if( p^.left = nil ) and ( p^.right = nil ) then
     writeln ( 'LEAF' )
    else
     writeln ( 'INNER NODE' );
   end
   else writeln ( 'NONE' );

  end;
 end
 else writeln ( 'BST is empty!!!' );

 DFSRelease ( root ); // usuwamy drzewo z pamięci

end.
C++
// Wyszukiwanie w drzewie BST
// Data: 24.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode * left;
 BSTNode * right;
 int key;
};

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
BSTNode * readBST( )
{
 BSTNode ** vp;  // Tablica wskazań węzłów
 int key, l, r, i, n;

 cin >> n;     // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode * [ n ]; // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów, 
 // które również tworzymy dynamicznie

 for( i = 0; i < n; i++ ) vp [ i ] = new BSTNode;

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  cin >> key >> l >> r; // Czytamy klucz, numer lewego i prawego syna

  vp [ i ] ->key = key; // Ustawiamy klucz

  vp [ i ] ->left = l ? vp [ l ] : NULL; // Ustawiamy lewego syna

  vp [ i ] ->right = r ? vp [ r ] : NULL; // Ustawiamy prawego syna

 }

 BSTNode * p = vp [ 0 ]; // Zapamiętujemy korzeń

 delete [ ] vp;     // Usuwamy tablicę dynamiczną

 return p;
}

// Funkcja szuka w drzewie BST węzła o zadanym kluczu.
// Jeśli go znajdzie, zwraca jego wskazanie. Jeżeli nie, 
// to zwraca wskazanie puste.
// Parametrami są:
// p - wskazanie korzenia drzewa BST
// k - klucz poszukiwanego węzła
//----------------------------------------------------
BSTNode * findBST ( BSTNode * p, int k )
{
 while( p && p->key != k )
  p = ( k < p->key ) ? p->left: p->right;

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * minBST ( BSTNode * p )
{
 if( p ) while( p->left ) p = p->left;

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * maxBST ( BSTNode * p )
{
 if( p ) while( p->right ) p = p->right;

 return p;
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 BSTNode * root, * p;
 int k, mink, maxk;

 root = readBST( ); // Odczytujemy drzewo BST

 if( root )
 {
  mink = minBST ( root )->key; // Odczytujemy klucz minimalny
  maxk = maxBST ( root )->key; // Odczytujemy klucz maksymalny

  // Przechodzimy przez kolejne wartości kluczy

  for( k = mink; k <= maxk; k++ )
  {
   p = findBST ( root, k );  // szukamy węzła o kluczu k

   cout << "KEY = " << setw ( 3 ) << k << ": ";

   if( p )
   {
    if( !p->left && !p->right ) cout << "LEAF";
    else            cout << "INNER NODE";
   }
   else cout << "NONE";

   cout << endl;
  }
 }
 else cout << "BST is empty!!!" << endl;

 DFSRelease ( root ); // usuwamy drzewo z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie w drzewie BST
' Data: 24.04.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 left As BSTNode Ptr
 right As BSTNode Ptr
 key  As Integer
End Type

' Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
' wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
'-----------------------------------------------
Function readBST( ) As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr Ptr vp ' Tablica wskazań węzłów
 Dim As Integer key, l, r, i, n

 Open Cons For Input As #1
 
 Input #1, n        ' Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode Ptr [ n ] ' Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 ' Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów, 
 ' które również tworzymy dynamicznie

 For i = 0 To n - 1
 	vp [ i ] = new BSTNode
 Next

 ' Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 ' w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 For i = 0 To n - 1
  Input #1, key, l, r   ' Czytamy klucz, numer lewego i prawego syna

  vp [ i ] ->key = key   ' Ustawiamy klucz

  If l > 0 Then
  	vp [ i ] ->left = vp [ l ] ' Ustawiamy lewego syna
  Else
  	vp [ i ] ->left = 0
  End If

  If r > 0 Then
  	vp [ i ] ->right = vp [ r ] ' Ustawiamy prawego syna
  Else
  	vp [ i ] ->right = 0
  End If

 Next
 
 Close #1
 
 readBST = vp [ 0 ]    ' Zapamiętujemy korzeń

 delete [ ] vp      ' Usuwamy tablicę dynamiczną

End Function

' Funkcja szuka w drzewie BST węzła o zadanym kluczu.
' Jeśli go znajdzie, zwraca jego wskazanie. Jeżeli nie, 
' to zwraca wskazanie puste.
' Parametrami są:
' p - wskazanie korzenia drzewa BST
' k - klucz poszukiwanego węzła
'----------------------------------------------------
Function findBST ( p As BSTNode Ptr, k As Integer ) As BSTNode Ptr

 while( p <> 0 ) AndAlso ( p->key <> k )
  If k < p->key Then
  	p = p->Left
  Else
  	p = p->Right
  End If
 Wend
 
 Return p
 
End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function minBST ( p As BSTNode Ptr ) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Left
  	p = p->Left
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function maxBST ( p As BSTNode Ptr ) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Right
  	p = p->Right
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As BSTNode Ptr root, p
Dim As Integer k, mink, maxk

root = readBST( )   ' Odczytujemy drzewo BST

If root Then
 
 mink = minBST ( root )->key ' Odczytujemy klucz minimalny
 maxk = maxBST ( root )->key ' Odczytujemy klucz maksymalny

  ' Przechodzimy przez kolejne wartości kluczy

 For k = mink To maxk
  
  p = findBST ( root, k ) ' szukamy węzła o kluczu k

  Print Using "KEY = ### : "; k;

  If p Then
   if( p->Left = 0 ) AndAlso ( p->Right = 0 ) Then
    Print "LEAF"
   Else
    Print "INNER NODE"
   End If
   
  Else
   Print "NONE"
  End If

 Next

Else

 Print "BST is empty!!!"

End If

DFSRelease ( root ) ' usuwamy drzewo z pamięci

End
Wynik:
12
9 1 2
5 3 4
15 5 6
4 7 0
7 8 9
10 0 10
18 0 11
1 0 0
6 0 0
8 0 0
12 0 0
19 0 0
KEY =   1 : LEAF
KEY =   2 : NONE
KEY =   3 : NONE
KEY =   4 : INNER NODE
KEY =   5 : INNER NODE
KEY =   6 : LEAF
KEY =   7 : INNER NODE
KEY =   8 : LEAF
KEY =   9 : INNER NODE
KEY =  10 : INNER NODE
KEY =  11 : NONE
KEY =  12 : LEAF
KEY =  13 : NONE
KEY =  14 : NONE
KEY =  15 : INNER NODE
KEY =  16 : NONE
KEY =  17 : NONE
KEY =  18 : INNER NODE
KEY =  19 : LEAF
Na początek:  podrozdziału   strony 

Następnik i poprzednik węzła w drzewie BST

Na początku rozdziału powiedzieliśmy, że kolejność węzłów w drzewie BST jest taka, iż w wyniku przejścia tego drzewa algorytmem in-order otrzymamy niemalejący ciąg kluczy. Przyjrzyjmy się dokładniej temu przejściu:

obrazek

Zauważ, że znalezienie następnika wcale nie wymaga porównywania węzłów. Mogą wystąpić trzy przypadki:

obrazek Przypadek 1:

Węzeł x  posiada prawego syna – następnikiem jest wtedy węzeł o minimalnym kluczu w poddrzewie, którego korzeniem jest prawy syn. Wykorzystujemy tutaj algorytm wyszukiwania węzła o najmniejszym kluczu w prawym poddrzewie.

obrazek Przypadek 2:

Węzeł x  nie posiada prawego syna. W takim przypadku, idąc w górę drzewa, musimy znaleźć pierwszego ojca, dla którego nasz węzeł leży w lewym poddrzewie. Tutaj również nie musimy porównywać węzłów. Po prostu idziemy w górę drzewa i w węźle nadrzędnym sprawdzamy, czy przyszliśmy od strony lewego syna. Jeśli tak, to węzeł ten jest następnikiem. Jeśli nie, to kontynuujemy marsz w górę drzewa. Wymaga to zapamiętywania adresów kolejno mijanych węzłów.

obrazek Przypadek 3:

Węzeł x nie posiada prawego syna. Idąc w górę drzewa, dochodzimy do korzenia, a następnie do adresu nil, który wskazuje pole up  korzenia drzewa BST. W takim przypadku węzeł x  jest węzłem o największym kluczu i nie posiada następnika.

Ponieważ będziemy musieli poruszać się w górę drzewa, węzły muszą posiadać pole up  prowadzące do ojca.

Algorytm znajdowania następnika węzła w drzewie BST – succBST ( p )

Wejście:

p  – wskazanie węzła na drzewie BST, dla którego poszukujemy następnika

Wyjście:

Wskazanie węzła będącego następnikiem węzła wejściowego lub nil, jeśli węzeł wejściowy nie ma następnika.
Zmienne pomocnicze:
r  –  wskazanie węzła
minBST ( w  )  –  znajduje element minimalny od węzła w

Lista kroków:

K01: Jeśli p = nil,
to zakończ z wynikiem
p
jeśli drzewo jest puste, kończymy
K02: Jeśli ( pright  ) ≠ nil,
to zakończ z wynikiem minBST ( pright  )
Przypadek 1: zwracamy węzeł minimalny od prawego syna
K03: r  ← ( pup  ) r wskazuje ojca p
K04: Dopóki ( r  ≠ nil ) obrazek ( p  = ( rright  ),
wykonuj kroki K05...K06
Przypadki 2 i 3, brak prawego syna
K05:     p  ← r przemieszczamy się w górę drzewa, aż trafimy na węzeł,
K06:     r  ← ( rup  ) dla którego p leży w lewej gałęzi
K07: Zakończ z wynikiem r zwracamy znaleziony węzeł lub nil, jeśli następnika nie ma

Algorytm znajdowania poprzednika jest lustrzanym odbiciem algorytmu znajdowania następnika ( dlaczego? ):

Algorytm znajdowania poprzednika węzła w drzewie BST – predBST ( p )

Wejście:

p  – wskazanie węzła na drzewie BST, dla którego poszukujemy poprzednika

Wyjście:

Wskazanie węzła będącego poprzednikiem węzła wejściowego lub nil, jeśli węzeł wejściowy nie ma następnika
Zmienne pomocnicze:
r  –  wskazanie węzła
maxBST ( w  )  –  znajduje element maksymalny od węzła w

Lista kroków:

K01: Jeśli p = nil,
to zakończ z wynikiem
p
jeśli drzewo jest puste, kończymy
K02: Jeśli ( pleft  ) ≠ nil,
to zakończ z wynikiem maxBST ( pleft  )
Przypadek 1: zwracamy węzeł maksymalny od lewego syna
K03: r  ← ( pup  ) r wskazuje ojca p
K04: Dopóki ( r  ≠ nil ) obrazek ( p  = ( rleft  ),
wykonuj kroki K05...K06
Przypadki 2 i 3, brak lewego syna
K05:     p  ← r przemieszczamy się w górę drzewa, aż trafimy na węzeł,
K06:     r  ← ( rup  ) dla którego p leży w prawej gałęzi
K07: Zakończ z wynikiem r zwracamy znaleziony węzeł lub nil, jeśli poprzednika nie ma

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje definicję drzewa binarnego, którego klucze są liczbami całkowitymi. Definicja drzewa wygląda następująco:

Pierwsza liczba określa n  – ilość węzłów w drzewie.
Kolejne n  wierszy zawiera po cztery liczby: klucz, numer ojca ( dla korzenia wartość jest nieistotna ), numer lewego syna, numer prawego syna.
Program wyznacza kolejne następniki i poprzedniki korzenia.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):
obrazek     
12
9 0 1 2
5 0 3 4
15 0 5 6
4 1 7 0
7 1 8 9
10 2 0 10
18 2 0 11
1 3 0 0
6 4 0 0
8 4 0 0
12 5 0 0
19 6 0 0
Pascal
// Następnik i poprzednik w drzewie BST
// Data: 27.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------

program sp_bst;

// Typ węzłów drzewa BST

type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up  : PBSTNode;
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
function readBST : PBSTNode;
var
 vp : array of PBSTNode;  // Tablica wskazań węzłów
 key, u, l, r, i, n : integer;
begin

 read ( n );        // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 SetLength ( vp, n );   // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów, 
 // które również tworzymy dynamicznie

 for i := 0 to n - 1 do new ( vp [ i ] );

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for i := 0 to n - 1 do
 begin

  read ( key, u, l, r ); // Czytamy klucz, numery ojca, lewego i prawego syna

  vp [ i]^.key := key;  // Ustawiamy klucz

  vp [ i]^.up := vp [ u ];// Ustawiamy ojca

  if l > 0 then vp [ i]^.left := vp [ l ] // Ustawiamy lewego syna
  else     vp [ i]^.left := nil;

  if r > 0 then vp [ i]^.right := vp [ r ] // Ustawiamy prawego syna
  else     vp [ i]^.right := nil;

 end;

 vp [ 0]^.up := nil; // Korzeń nie posiada ojca

 readBST := vp [ 0 ]; // Zapamiętujemy korzeń

 SetLength ( vp, 0 ); // Usuwamy tablicę dynamiczną

end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function minBST ( p : PBSTNode ) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.left <> nil do
   p := p^.left;

 minBST := p;
end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function maxBST ( p : PBSTNode ) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

 maxBST := p;
end;

// Funkcja znajduje następnik węzła p
//-----------------------------------
function succBST ( p : PBSTNode ) : PBSTNode;
var
 r : PBSTNode;
begin
 succBST := nil;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.right <> nil then succBST := minBST ( p^.right )
  else
  begin
   r := p^.up;
   while( r <> nil ) and ( p = r^.right ) do
   begin
    p := r;
    r := r^.up;
   end;
   succBST := r;
  end;
 end;
end;

// Funkcja znajduje poprzednik węzła p
//------------------------------------
function predBST ( p : PBSTNode ) : PBSTNode;
var
 r : PBSTNode;
begin
 predBST := nil;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.left <> nil then predBST := maxBST ( p^.left )
  else
  begin
   r := p^.up;
   while( r <> nil ) and ( p = r^.left ) do
   begin
    p := r;
    r := r^.up;
   end;
   predBST := r;
  end;
 end;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 root, p : PBSTNode;

begin
 root := readBST;   // Odczytujemy drzewo BST

 if root <> nil then
 begin

  write ( 'SUCCESORS  :' );

  p := root;

  while p <> nil do
  begin
   write ( p^.key:3 );
   p := succBST ( p );
  end;

  writeln;

  write ( 'PREDECCESORS :' );

  p := root;

  while p <> nil do
  begin
   write ( p^.key:3 );
   p := predBST ( p );
  end;

  writeln;

 end
 else writeln ( 'BST is empty!!!' );

 DFSRelease ( root );  // usuwamy drzewo z pamięci

end.
C++
// Następnik i poprzednik w drzewie BST
// Data: 27.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode *up, *left, *right;
 int key;
};

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
BSTNode * readBST( )
{
 BSTNode ** vp;  // Tablica wskazań węzłów
 int key, u, l, r, i, n;

 cin >> n;         // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode * [ n ]; // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów, 
 // które również tworzymy dynamicznie

 for( i = 0; i < n; i++ ) vp [ i ] = new BSTNode;

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  cin >> key >> u >> l >> r; // Czytamy klucz, numery ojca, lewego i prawego syna

  vp [ i ] ->key = key;   // Ustawiamy klucz

  vp [ i ] ->up = vp [ u ]; // Ustawiamy ojca

  vp [ i ] ->left = l ? vp [ l ] : NULL; // Ustawiamy lewego syna

  vp [ i ] ->right = r ? vp [ r ] : NULL; // Ustawiamy prawego syna

 }

 vp [ 0 ] ->up = NULL;   // Korzeń nie posiada ojca

 BSTNode * p = vp [ 0 ];  // Zapamiętujemy korzeń

 delete [ ] vp;       // Usuwamy tablicę dynamiczną

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * minBST ( BSTNode * p )
{
 if( p ) while( p->left ) p = p->left;

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * maxBST ( BSTNode * p )
{
 if( p ) while( p->right ) p = p->right;

 return p;
}

// Funkcja znajduje następnik węzła p
//-----------------------------------
BSTNode * succBST ( BSTNode * p )
{
 BSTNode * r;

 if( p )
 {
  if( p->right ) return minBST ( p->right );
  else
  {
   r = p->up;
   while( r && ( p == r->right ) )
   {
    p = r;
    r = r->up;
   }
   return r;
  }
 }
 return p;
}

// Funkcja znajduje poprzednik węzła p
//------------------------------------
BSTNode * predBST ( BSTNode * p )
{
 BSTNode * r;

 if( p )
 {
  if( p->left ) return maxBST ( p->left );
  else
  {
   r = p->up;
   while( r && ( p == r->left ) )
   {
    p = r;
    r = r->up;
   }
   return r;
  }
 }
 return p;
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 BSTNode * root, * p;

 root = readBST( );   // Odczytujemy drzewo BST

 if( root )
 {

  cout << "SUCCESORS  :";

  for( p = root; p; p = succBST ( p ) ) cout << setw ( 3 ) << p->key;

  cout << endl << "PREDECCESORS :";

  for( p = root; p; p = predBST ( p ) ) cout << setw ( 3 ) << p->key;

  cout << endl;

 }
 else cout << "BST is empty!!!" << endl;

 DFSRelease ( root ); // usuwamy drzewo z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Następnik i poprzednik w drzewie BST
' Data: 27.04.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
' wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
'-----------------------------------------------
Function readBST( ) As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr Ptr vp  ' Tablica wskazań węzłów
 Dim As Integer key, u, l, r, i, n

 Open Cons For Input As #1
 
 Input #1, n        ' Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode Ptr [ n ] ' Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 ' Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów, 
 ' które również tworzymy dynamicznie

 For i = 0 To n - 1
  vp [ i ] = new BSTNode
 Next

 ' Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 ' w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 For i = 0 To n - 1
 
  Input #1, key, u, l, r   ' Czytamy klucz, numery ojca, lewego i prawego syna

  vp [ i ] ->key = key    ' Ustawiamy klucz

  vp [ i ] ->up = vp [ u ]  ' Ustawiamy ojca

  If l > 0 Then
  	vp [ i ] ->left = vp [ l ] ' Ustawiamy lewego syna
  Else
  	vp [ i ] ->left = 0
  End If

  If r > 0 Then
  	vp [ i ] ->right = vp [ r ] ' Ustawiamy prawego syna
  Else
  	vp [ i ] ->right = 0
  End If

 Next

 Close #1
 
 vp [ 0 ] ->up = 0    ' Korzeń nie posiada ojca

 readBST = vp [ 0 ]    ' Zapamiętujemy korzeń

 delete [ ] vp      ' Usuwamy tablicę dynamiczną

End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function minBST ( p As BSTNode Ptr ) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Left
  	p = p->Left
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function maxBST ( p As BSTNode Ptr ) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Right
  	p = p->Right
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Funkcja znajduje następnik węzła p
'-----------------------------------
Function succBST ( ByVal p As BSTNode Ptr ) As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr r

 If p Then
  If p->Right Then
  	Return minBST ( p->right )
  Else
   r = p->up
   while( r <> 0 ) AndAlso ( p = r->right )
    p = r
    r = r->up
   Wend
   Return r
  End If
 End If
 Return p
End Function

' Funkcja znajduje poprzednik węzła p
'------------------------------------
Function predBST ( ByVal p As BSTNode Ptr ) As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr r

 If p Then
  If p->Left Then
  	Return maxBST ( p->Left )
  Else
   r = p->up
   while( r <> 0 ) AndAlso ( p = r->Left )
    p = r
    r = r->up
   Wend
   Return r
  End If
 End If
 Return p
End Function

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As BSTNode Ptr root, p

root = readBST( )   ' Odczytujemy drzewo BST

If root Then
 
 Print "SUCCESORS  :";

 p = root
 
 While p
  Print Using "###";p->key;
  p = succBST ( p )
 Wend

 Print
 Print "PREDECCESORS :";

 p = root
 
 While p
  Print Using "###";p->key;
  p = predBST ( p )
 Wend

 Print 

Else

 Print "BST is empty!!!"

End If

DFSRelease ( root ) ' usuwamy drzewo z pamięci

End
Wynik:
12
9 0 1 2
5 0 3 4
15 0 5 6
4 1 7 0
7 1 8 9
10 2 0 10
18 2 0 11
1 3 0 0
6 4 0 0
8 4 0 0
12 5 0 0
19 6 0 0
SUCCESORS    :  9 10 12 15 18 19
PREDECCESORS :  9  8  7  6  5  4  1
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.