Drzewa poszukiwań binarnych – BST


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Drzewa
Podstawowe pojęcia dotyczące drzew
Przechodzenie drzew binarnych – DFS: pre-order, in-order, post-order
Przechodzenie drzew binarnych – BFS
Badanie drzewa binarnego
Prezentacja drzew binarnych
Kopiec
Drzewa wyrażeń
Drzewa poszukiwań binarnych – BST
Tworzenie drzewa BST
Równoważenie drzewa BST – algorytm DSW
Proste zastosowania drzew BST
Drzewa AVL
Drzewa Splay
Drzewa Czerwono-Czarne
Kompresja Huffmana
Zbiory rozłączne – implementacja za pomocą drzew
  Budowa drzewa BST
Wyszukiwanie węzłów w drzewie BST
Następnik i poprzednik węzła w drzewie BST

Budowa drzewa BST

Drzewo poszukiwań binarnych (ang. Binary Search Tree) jest drzewem binarnym, w którym każdy węzeł spełnia reguły:

 1. Jeśli węzeł posiada lewe poddrzewo (drzewo, którego korzeniem jest lewy syn), to wszystkie węzły w tym poddrzewie mają wartość niewiększą od wartości danego węzła.
 2. Jeśli węzeł posiada prawe poddrzewo, to wszystkie węzły w tym poddrzewie są niemniejsze od wartości danego węzła.

Innymi słowy, przejście in-order tego drzewa daje ciąg wartości niemalejących.

 

obrazek
Drzewo BST
in-order: 1 2 2 3 5 8 9
     obrazek
Drzewo nie BST
in-order: 1 2 2 3 2 8 9

Powyżej mamy przykład drzewa BST oraz drzewa nie będącego drzewem BST – zaznaczony liść 2 należy do prawego poddrzewa korzenia 2 i jest od niego mniejszy, a w prawym poddrzewie muszą być tylko węzły równe lub większe od korzenia.

Węzły w drzewie BST zawierają trzy wskaźniki, klucz oraz dane:

 

Lazarus Code::Blocks Free Basic
type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up  : PBSTNode;
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
  data : typ_danych;
 end;
struct BSTNode
{
 BSTNode * up;
 BSTNode * left;
 BSTNode * right;
 int key;
 typ_danych data;
};
Type BSTNode
 up  As BSTNode Ptr
 left As BSTNode Ptr
 right As BSTNode Ptr
 key  As Integer
 data As typ_danych
End Type

 

up  –  wskazanie ojca węzła
left  – wskazanie lewego syna
right  – wskazanie prawego syna
key  – klucz, wg którego węzły są uporządkowane na drzewie BST
data  – dowolne dane

Dla niektórych drzew BST klucz może być daną, wtedy nie występuje pole data.

Wyszukiwanie węzłów w drzewie BST

Drzewa BST pozwalają wyszukiwać zawarte w nich elementy z klasą złożoności obliczeniowej O(log n), gdzie n oznacza liczbę węzłów. Prześledźmy sposób wyszukiwania węzła o kluczu 19 w drzewie BST:   

 

Stan Opis
obrazek Wyszukiwanie rozpoczynamy od korzenia drzewa. Porównujemy wartość węzła z wartością poszukiwaną.  Ponieważ jest ona większa od wartości korzenia, idziemy wzdłuż prawej krawędzi do prawego syna (jeśli węzeł nie miałby prawego syna, to oznaczałoby to, że poszukiwanej wartości nie ma w drzewie BST.)
obrazek W węźle 21 ponownie dokonujemy porównania. Ponieważ poszukiwany węzeł jest mniejszy od 21, wybieramy gałąź lewą i przechodzimy do lewego syna 15.
obrazek Porównujemy węzeł 15 z poszukiwanym 19. Ponieważ 19 jest większe, idziemy prawą krawędzią do prawego syna 19.
obrazek Porównujemy węzeł 19 z poszukiwanym. Są równe. Wyszukiwanie zakończone.

 

Z przedstawionego powyżej schematu wynikają dwa proste wnioski:

 

obrazek

Element najmniejszy w drzewie znajdziemy,
idąc lewymi gałęziami aż do elementu, który
nie posiada już lewego syna

     obrazek

Element największy w drzewie znajdziemy,
idąc prawymi gałęziami aż do elementu, który
nie posiada już prawego syna.

W obu przypadkach nie musimy porównywać węzłów.

 

Algorytm wyszukiwania węzła w drzewie BST – findBST(root,k)

Wejście
k  –  klucz poszukiwanego węzła
p  – wskazanie korzenia drzewa BST
Wyjście:
Wskazanie węzła na drzewie BST o kluczu k lub nil, jeśli drzewo nie zawiera takiego węzła
Lista kroków:
K01: Dopóki (p ≠ nil) obrazek ((pkey) ≠ k), wykonuj K02 ; węzła brak lub został znaleziony
K02:     Jeśli k < (pkey), to p ← (pleft)
    Inaczej p ← (pright)
; decydujemy, którą drogą pójść: w lewo czy w prawo
K03: Zakończ z wynikiem p  

 

Algorytm wyszukiwania w drzewie BST węzła o najmniejszym kluczu – minBST(p)

Wejście
p  – wskazanie korzenia drzewa BST
Wyjście:
Wskazanie węzła o najmniejszym kluczu lub nil, jeśli drzewo jest puste.
Lista kroków:
K01: Jeśli p = nil, to idź do K03  
K02: Dopóki (pleft) nil, wykonuj: p ← (pleft) ; szukamy węzła bez lewego syna
K03: Zakończ z wynikiem p  

 

Algorytm wyszukiwania w drzewie BST węzła o największym kluczu – maxBST(p)

Wejście
p  – wskazanie korzenia drzewa BST
Wyjście:
Wskazanie węzła o największym kluczu lub nil, jeśli drzewo jest puste.
Lista kroków:
K01: Jeśli p = nil, to idź do K03  
K02: Dopóki (pright) nil, wykonuj: p ← (pright) ; szukamy węzła bez prawego syna
K03: Zakończ z wynikiem p  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program wczytuje definicję drzewa binarnego, którego klucze są liczbami całkowitymi. Wyznacza klucz minimalny i maksymalny, a następnie idąc kolejno przez wartości kluczy od min do max wyświetla informacje o znalezionym węźle.

Sposób wprowadzania drzew binarnych opisaliśmy w rozdziale o badaniu drzew binarnych. Tutaj krótko przypomnijmy, że węzły drzewa są numerowane od strony lewej do prawej na kolejnych poziomach. Pierwszą liczbą jest ilość wierzchołków n. Kolejne n wierszy zawiera 3 liczby określające kolejne wierzchołki. Pierwsza liczba w trójce określa klucz węzła. Pozostałe dwie liczby określają kolejno numer węzła będącego lewym i prawym synem. Jeśli węzeł nie ma któregoś z synów, to numer syna przyjmuje wartość zero. W strukturach węzłów nie będziemy wykorzystywać pola up, które tutaj nie będzie nam potrzebne, ponieważ będziemy poruszać się tylko w dół drzewa.

 

Przykładowe dane dla programu:

obrazek     
12
9 1 2
5 3 4
15 5 6
4 7 0
7 8 9
10 0 10
18 0 11
1 0 0
6 0 0
8 0 0
12 0 0
19 0 0

 

Lazarus
// Wyszukiwanie w drzewie BST
// Data: 24.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program bst;

// Typ węzłów drzewa BST

type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
function readBST : PBSTNode;
var
 vp : array of PBSTNode;  // Tablica wskazań węzłów
 key,l,r,i,n : integer;

begin

 read(n);         // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 SetLength(vp,n);     // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów,
 // które również tworzymy dynamicznie

 for i := 0 to n - 1 do new(vp[i]);

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for i := 0 to n - 1 do
 begin

  read(key,l,r);     // Czytamy klucz, numer lewego i prawego syna

  vp[i]^.key := key;   // Ustawiamy klucz

  if l > 0 then vp[i]^.left := vp[l] // Ustawiamy lewego syna
  else     vp[i]^.left := nil;

  if r > 0 then vp[i]^.right := vp[r] // Ustawiamy prawego syna
  else     vp[i]^.right := nil;

 end;

 readBST := vp[0];     // Zapamiętujemy korzeń

 SetLength(vp,0);     // Usuwamy tablicę dynamiczną

end;

// Funkcja szuka w drzewie BST węzła o zadanym kluczu.
// Jeśli go znajdzie, zwraca jego wskazanie. Jeżeli nie,
// to zwraca wskazanie puste.
// Parametrami są:
// p - wskazanie korzenia drzewa BST
// k - klucz poszukiwanego węzła
//----------------------------------------------------
function findBST(p : PBSTNode; k : integer) : PBSTNode;
begin

 while (p <> nil) and (p^.key <> k) do
  if k < p^.key then p := p^.left
  else        p := p^.right;

 findBST := p;
end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function minBST(p : PBSTNode) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.left <> nil do
   p := p^.left;

 minBST := p;
end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function maxBST(p : PBSTNode) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

 maxBST := p;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease(v : PBSTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease(v^.left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v^.right); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose(v);      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 root,p : PBSTNode;
 k, mink, maxk : integer;

begin
 root := readBST;   // Odczytujemy drzewo BST

 if root <> nil then
 begin
  mink := minBST(root)^.key; // Odczytujemy klucz minimalny
  maxk := maxBST(root)^.key; // Odczytujemy klucz maksymalny

  // Przechodzimy przez kolejne wartości kluczy

  for k := mink to maxk do
  begin
   p := findBST(root,k);  // szukamy węzła o kluczu k

   write('KEY = ',k:3,' : ');

   if p <> nil then
   begin
    if (p^.left = nil) and (p^.right = nil) then
     writeln('LEAF')
    else
     writeln('INNER NODE');
   end
   else writeln('NONE');

  end;
 end
 else writeln('BST is empty!!!');

 DFSRelease(root);  // usuwamy drzewo z pamięci

end.
Code::Blocks
// Wyszukiwanie w drzewie BST
// Data: 24.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode * left;
 BSTNode * right;
 int key;
};

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
BSTNode * readBST()
{
 BSTNode ** vp;  // Tablica wskazań węzłów
 int key,l,r,i,n;

 cin >> n;         // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode * [n];  // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów,
 // które również tworzymy dynamicznie

 for(i = 0; i < n; i++) vp[i] = new BSTNode;

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> key >> l >> r;  // Czytamy klucz, numer lewego i prawego syna

  vp[i]->key = key;    // Ustawiamy klucz

  vp[i]->left = l ? vp[l]: NULL; // Ustawiamy lewego syna

  vp[i]->right = r ? vp[r]: NULL; // Ustawiamy prawego syna

 }

 BSTNode * p = vp[0];   // Zapamiętujemy korzeń

 delete [] vp;       // Usuwamy tablicę dynamiczną

 return p;
}

// Funkcja szuka w drzewie BST węzła o zadanym kluczu.
// Jeśli go znajdzie, zwraca jego wskazanie. Jeżeli nie,
// to zwraca wskazanie puste.
// Parametrami są:
// p - wskazanie korzenia drzewa BST
// k - klucz poszukiwanego węzła
//----------------------------------------------------
BSTNode * findBST(BSTNode * p, int k)
{
 while(p && p->key != k)
  p = (k < p->key) ? p->left: p->right;

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * minBST(BSTNode * p)
{
 if(p) while(p->left) p = p->left;

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * maxBST(BSTNode * p)
{
 if(p) while(p->right) p = p->right;

 return p;
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease(BSTNode * v)
{
 if(v)
 {
  DFSRelease(v->left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 BSTNode * root, * p;
 int k, mink, maxk;

 root = readBST();   // Odczytujemy drzewo BST

 if(root)
 {
  mink = minBST(root)->key; // Odczytujemy klucz minimalny
  maxk = maxBST(root)->key; // Odczytujemy klucz maksymalny

  // Przechodzimy przez kolejne wartości kluczy

  for(k = mink; k <= maxk; k++)
  {
   p = findBST(root,k);  // szukamy węzła o kluczu k

   cout << "KEY = " << setw(3) << k << " : ";

   if(p)
   {
    if (!p->left && !p->right) cout << "LEAF";
    else            cout << "INNER NODE";
   }
   else cout << "NONE";

   cout << endl;
  }
 }
 else cout << "BST is empty!!!" << endl;

 DFSRelease(root);  // usuwamy drzewo z pamięci

 return 0;
}
Free Basic
' Wyszukiwanie w drzewie BST
' Data: 24.04.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 left As BSTNode Ptr
 right As BSTNode Ptr
 key  As Integer
End Type

' Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
' wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
'-----------------------------------------------
Function readBST() As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr Ptr vp  ' Tablica wskazań węzłów
 Dim As Integer key,l,r,i,n

 Open Cons For Input As #1
 
 Input #1,n          ' Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode Ptr [n]   ' Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 ' Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów,
 ' które również tworzymy dynamicznie

 For i = 0 To n - 1
 	vp[i] = new BSTNode
 Next

 ' Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 ' w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 For i = 0 To n - 1
  Input #1,key,l,r    ' Czytamy klucz, numer lewego i prawego syna

  vp[i]->key = key    ' Ustawiamy klucz

  If l > 0 Then
  	vp[i]->left = vp[l] ' Ustawiamy lewego syna
  Else
  	vp[i]->left = 0
  End If

  If r > 0 Then
  	vp[i]->right = vp[r] ' Ustawiamy prawego syna
  Else
  	vp[i]->right = 0
  End If

 Next
 
 Close #1
 
 readBST = vp[0]     ' Zapamiętujemy korzeń

 delete [] vp      ' Usuwamy tablicę dynamiczną

End Function

' Funkcja szuka w drzewie BST węzła o zadanym kluczu.
' Jeśli go znajdzie, zwraca jego wskazanie. Jeżeli nie,
' to zwraca wskazanie puste.
' Parametrami są:
' p - wskazanie korzenia drzewa BST
' k - klucz poszukiwanego węzła
'----------------------------------------------------
Function findBST(p As BSTNode Ptr, k As Integer) As BSTNode Ptr

 While (p <> 0) AndAlso (p->key <> k)
  If k < p->key Then
  	p = p->Left
  Else
  	p = p->Right
  End If
 Wend
 
 Return p
 
End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function minBST(p As BSTNode Ptr) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Left
  	p = p->Left
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function maxBST(p As BSTNode Ptr) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Right
  	p = p->Right
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease(v As BSTNode Ptr)
 If v Then
  DFSRelease(v->left)  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As BSTNode Ptr root, p
Dim As Integer k, mink, maxk

root = readBST()   ' Odczytujemy drzewo BST

If root Then
 
 mink = minBST(root)->key ' Odczytujemy klucz minimalny
 maxk = maxBST(root)->key ' Odczytujemy klucz maksymalny

  ' Przechodzimy przez kolejne wartości kluczy

 For k = mink To maxk
  
  p = findBST(root,k)  ' szukamy węzła o kluczu k

  Print Using "KEY = ### : "; k;

  If p Then
   If (p->Left = 0) AndAlso (p->Right = 0) Then
   	Print "LEAF"
   Else
     Print "INNER NODE"
   End If
   
  Else
   Print "NONE"
  End If

 Next

Else

 Print "BST is empty!!!"

End If

DFSRelease(root)  ' usuwamy drzewo z pamięci

End
Wynik
12
9 1 2
5 3 4
15 5 6
4 7 0
7 8 9
10 0 10
18 0 11
1 0 0
6 0 0
8 0 0
12 0 0
19 0 0
KEY =   1 : LEAF
KEY =   2 : NONE
KEY =   3 : NONE
KEY =   4 : INNER NODE
KEY =   5 : INNER NODE
KEY =   6 : LEAF
KEY =   7 : INNER NODE
KEY =   8 : LEAF
KEY =   9 : INNER NODE
KEY =  10 : INNER NODE
KEY =  11 : NONE
KEY =  12 : LEAF
KEY =  13 : NONE
KEY =  14 : NONE
KEY =  15 : INNER NODE
KEY =  16 : NONE
KEY =  17 : NONE
KEY =  18 : INNER NODE
KEY =  19 : LEAF

 

Następnik i poprzednik węzła w drzewie BST

Na początku rozdziału powiedzieliśmy, że kolejność węzłów w drzewie BST jest taka, iż w wyniku przejścia tego drzewa algorytmem in-order otrzymamy niemalejący ciąg kluczy. Przyjrzyjmy się dokładniej temu przejściu:

 

obrazek

 

Zauważ, że znalezienie następnika wcale nie wymaga porównywania węzłów. Mogą wystąpić trzy przypadki:

 

obrazek      Przypadek 1:

Węzeł x posiada prawego syna – następnikiem jest wtedy węzeł o minimalnym kluczu w poddrzewie, którego korzeniem jest prawy syn. Wykorzystujemy tutaj algorytm wyszukiwania węzła o najmniejszym kluczu w prawym poddrzewie.

obrazek   Przypadek 2:

Węzeł x nie posiada prawego syna. W takim przypadku, idąc w górę drzewa, musimy znaleźć pierwszego ojca, dla którego nasz węzeł leży w lewym poddrzewie. Tutaj również nie musimy porównywać węzłów. Po prostu idziemy w górę drzewa i w węźle nadrzędnym sprawdzamy, czy przyszliśmy od strony lewego syna. Jeśli tak, to węzeł ten jest następnikiem. Jeśli nie, to kontynuujemy marsz w górę drzewa. Wymaga to zapamiętywania adresów kolejno mijanych węzłów.

obrazek   Przypadek 3:

Węzeł x nie posiada prawego syna. Idąc w górę drzewa, dochodzimy do korzenia, a następnie do adresu nil, który wskazuje pole up korzenia drzewa BST. W takim przypadku węzeł x jest węzłem o największym kluczu i nie posiada następnika.

 

Ponieważ będziemy musieli poruszać się w górę drzewa, węzły muszą posiadać pole up prowadzące do ojca.

 

Algorytm znajdowania następnika węzła w drzewie BST – succBST(p)

Wejście
p  – wskazanie węzła na drzewie BST, dla którego poszukujemy następnika
Wyjście:
Wskazanie węzła będącego następnikiem węzła wejściowego lub nil, jeśli węzeł wejściowy nie ma następnika.
Zmienne pomocnicze:
r  –  wskazanie węzła
minBST(w)  –  znajduje element minimalny od węzła w
Lista kroków:
K01: Jeśli p = nil to zakończ z wynikiem p ; jeśli drzewo jest puste, kończymy
K02: Jeśli (pright) ≠ nil, to zakończ z wynikiem minBST(pright) ; Przypadek 1: zwracamy węzeł minimalny od prawego syna
K03: r ← (pup) ; r wskazuje ojca p
K04: Dopóki (rnil) obrazek (p = (rright), wykonuj  K05...K06 ; Przypadki 2 i 3, brak prawego syna
K05:     pr ; przemieszczamy się w górę drzewa, aż trafimy na węzeł,
K06:     r ← (rup) ; dla którego p leży w lewej gałęzi
K07: Zakończ z wynikiem r ; zwracamy znaleziony węzeł lub nil, jeśli następnika nie ma

 

Algorytm znajdowania poprzednika jest lustrzanym odbiciem algorytmu znajdowania następnika (dlaczego?):

 

Algorytm znajdowania poprzednika węzła w drzewie BST – predBST(p)

Wejście
p  – wskazanie węzła na drzewie BST, dla którego poszukujemy poprzednika
Wyjście:
Wskazanie węzła będącego poprzednikiem węzła wejściowego lub nil, jeśli węzeł wejściowy nie ma następnika
Zmienne pomocnicze:
r  –  wskazanie węzła
maxBST(w)  –  znajduje element maksymalny od węzła w
Lista kroków:
K01: Jeśli p = nil to zakończ z wynikiem p ; jeśli drzewo jest puste, kończymy
K02: Jeśli (pleft) ≠ nil, to zakończ z wynikiem maxBST(pleft) ; Przypadek 1: zwracamy węzeł maksymalny od lewego syna
K03: r ← (pup) ; r wskazuje ojca p
K04: Dopóki (rnil) obrazek (p = (rleft), wykonuj  K05...K06 ; Przypadki 2 i 3, brak lewego syna
K05:     pr ; przemieszczamy się w górę drzewa, aż trafimy na węzeł,
K06:     r ← (rup) ; dla którego p leży w prawej gałęzi
K07: Zakończ z wynikiem r ; zwracamy znaleziony węzeł lub nil, jeśli poprzednika nie ma

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program wczytuje definicję drzewa binarnego, którego klucze są liczbami całkowitymi. Definicja drzewa wygląda następująco:

 

Pierwsza liczba określa n – ilość węzłów w drzewie.
Kolejne n wierszy zawiera po cztery liczby: klucz, numer ojca (dla korzenia wartość jest nieistotna), numer lewego syna, numer prawego syna.

 

Program wyznacza kolejne następniki i poprzedniki korzenia. Przykładowe dane:

 

obrazek     
12
9 0 1 2
5 0 3 4
15 0 5 6
4 1 7 0
7 1 8 9
10 2 0 10
18 2 0 11
1 3 0 0
6 4 0 0
8 4 0 0
12 5 0 0
19 6 0 0

 

Lazarus
// Następnik i poprzednik w drzewie BST
// Data: 27.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------

program sp_bst;

// Typ węzłów drzewa BST

type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up  : PBSTNode;
  left : PBSTNode;
  right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
function readBST : PBSTNode;
var
 vp : array of PBSTNode;  // Tablica wskazań węzłów
 key,u,l,r,i,n : integer;
begin

 read(n);         // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 SetLength(vp,n);     // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów,
 // które również tworzymy dynamicznie

 for i := 0 to n - 1 do new(vp[i]);

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for i := 0 to n - 1 do
 begin

  read(key,u,l,r);    // Czytamy klucz, numery ojca, lewego i prawego syna

  vp[i]^.key := key;   // Ustawiamy klucz

  vp[i]^.up := vp[u];   // Ustawiamy ojca

  if l > 0 then vp[i]^.left := vp[l] // Ustawiamy lewego syna
  else     vp[i]^.left := nil;

  if r > 0 then vp[i]^.right := vp[r] // Ustawiamy prawego syna
  else     vp[i]^.right := nil;

 end;

 vp[0]^.up := nil;     // Korzeń nie posiada ojca

 readBST := vp[0];     // Zapamiętujemy korzeń

 SetLength(vp,0);     // Usuwamy tablicę dynamiczną

end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function minBST(p : PBSTNode) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.left <> nil do
   p := p^.left;

 minBST := p;
end;

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
function maxBST(p : PBSTNode) : PBSTNode;
begin
 if p <> nil then
  while p^.right <> nil do
   p := p^.right;

 maxBST := p;
end;

// Funkcja znajduje następnik węzła p
//-----------------------------------
function succBST(p : PBSTNode) : PBSTNode;
var
 r : PBSTNode;
begin
 succBST := nil;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.right <> nil then succBST := minBST(p^.right)
  else
  begin
   r := p^.up;
   while (r <> nil) and (p = r^.right) do
   begin
    p := r;
    r := r^.up;
   end;
   succBST := r;
  end;
 end;
end;

// Funkcja znajduje poprzednik węzła p
//------------------------------------
function predBST(p : PBSTNode) : PBSTNode;
var
 r : PBSTNode;
begin
 predBST := nil;
 if p <> nil then
 begin
  if p^.left <> nil then predBST := maxBST(p^.left)
  else
  begin
   r := p^.up;
   while (r <> nil) and (p = r^.left) do
   begin
    p := r;
    r := r^.up;
   end;
   predBST := r;
  end;
 end;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease(v : PBSTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease(v^.left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v^.right); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose(v);      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

var
 root,p : PBSTNode;

begin
 root := readBST;   // Odczytujemy drzewo BST

 if root <> nil then
 begin

  write('SUCCESORS  :');

  p := root;

  while p <> nil do
  begin
   write(p^.key:3);
   p := succBST(p);
  end;

  writeln;

  write('PREDECCESORS :');

  p := root;

  while p <> nil do
  begin
   write(p^.key:3);
   p := predBST(p);
  end;

  writeln;

 end
 else writeln('BST is empty!!!');

 DFSRelease(root);  // usuwamy drzewo z pamięci

end.
Code::Blocks
// Następnik i poprzednik w drzewie BST
// Data: 27.04.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//-------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode *up, *left, *right;
 int key;
};

// Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
// wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
//-----------------------------------------------
BSTNode * readBST()
{
 BSTNode ** vp;  // Tablica wskazań węzłów
 int key,u,l,r,i,n;

 cin >> n;         // Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode * [n];  // Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 // Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów,
 // które również tworzymy dynamicznie

 for(i = 0; i < n; i++) vp[i] = new BSTNode;

 // Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 // w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> key >> u >> l >> r; // Czytamy klucz, numery ojca, lewego i prawego syna

  vp[i]->key = key;    // Ustawiamy klucz

  vp[i]->up = vp[u];   // Ustawiamy ojca

  vp[i]->left = l ? vp[l]: NULL; // Ustawiamy lewego syna

  vp[i]->right = r ? vp[r]: NULL; // Ustawiamy prawego syna

 }

 vp[0]->up = NULL;     // Korzeń nie posiada ojca

 BSTNode * p = vp[0];   // Zapamiętujemy korzeń

 delete [] vp;       // Usuwamy tablicę dynamiczną

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * minBST(BSTNode * p)
{
 if(p) while(p->left) p = p->left;

 return p;
}

// Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
// Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
//------------------------------------------------------
BSTNode * maxBST(BSTNode * p)
{
 if(p) while(p->right) p = p->right;

 return p;
}

// Funkcja znajduje następnik węzła p
//-----------------------------------
BSTNode * succBST(BSTNode * p)
{
 BSTNode * r;

 if(p)
 {
  if(p->right) return minBST(p->right);
  else
  {
   r = p->up;
   while(r && (p == r->right))
   {
    p = r;
    r = r->up;
   }
   return r;
  }
 }
 return p;
}

// Funkcja znajduje poprzednik węzła p
//------------------------------------
BSTNode * predBST(BSTNode * p)
{
 BSTNode * r;

 if(p)
 {
  if(p->left) return maxBST(p->left);
  else
  {
   r = p->up;
   while(r && (p == r->left))
   {
    p = r;
    r = r->up;
   }
   return r;
  }
 }
 return p;
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease(BSTNode * v)
{
 if(v)
 {
  DFSRelease(v->left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 BSTNode * root, * p;

 root = readBST();   // Odczytujemy drzewo BST

 if(root)
 {

  cout << "SUCCESORS  :";

  for(p = root; p; p = succBST(p))cout << setw(3) << p->key;

  cout << endl << "PREDECCESORS :";

  for(p = root; p; p = predBST(p)) cout << setw(3) << p->key;

  cout << endl;

 }
 else cout << "BST is empty!!!" << endl;

 DFSRelease(root);  // usuwamy drzewo z pamięci

 return 0;
}
Free Basic
' Następnik i poprzednik w drzewie BST
' Data: 27.04.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'-------------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Funkcja wczytuje drzewo BST ze standardowego
' wejścia i zwraca wskazanie korzenia.
'-----------------------------------------------
Function readBST() As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr Ptr vp  ' Tablica wskazań węzłów
 Dim As Integer key,u,l,r,i,n

 Open Cons For Input As #1
 
 Input #1,n        ' Odczytujemy liczbę węzłów drzewa

 vp = new BSTNode Ptr [n] ' Tworzymy dynamiczną tablicę wskazań węzłów

 ' Tablicę dynamiczną wypełniamy wskazaniami węzłów,
 ' które również tworzymy dynamicznie

 For i = 0 To n - 1
  vp[i] = new BSTNode
 Next

 ' Teraz wczytujemy definicję drzewa i tworzymy jego strukturę
 ' w pamięci wypełniając odpowiednie pola węzłów.

 For i = 0 To n - 1
 
  Input #1,key,u,l,r   ' Czytamy klucz, numery ojca, lewego i prawego syna

  vp[i]->key = key    ' Ustawiamy klucz

  vp[i]->up = vp[u]   ' Ustawiamy ojca

  If l > 0 Then
  	vp[i]->left = vp[l] ' Ustawiamy lewego syna
  Else
  	vp[i]->left = 0
  End If

  If r > 0 Then
  	vp[i]->right = vp[r] ' Ustawiamy prawego syna
  Else
  	vp[i]->right = 0
  End If

 Next

 Close #1
 
 vp[0]->up = 0      ' Korzeń nie posiada ojca

 readBST = vp[0]     ' Zapamiętujemy korzeń

 delete [] vp       ' Usuwamy tablicę dynamiczną

End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o najmniejszym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function minBST(p As BSTNode Ptr) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Left
  	p = p->Left
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Funkcja zwraca wskazanie węzła o największym kluczu.
' Parametrem jest wskazanie korzenia drzewa BST.
'------------------------------------------------------
Function maxBST(p As BSTNode Ptr) As BSTNode Ptr

 If p Then
  While p->Right
  	p = p->Right
  Wend
 End If

 Return p
End Function

' Funkcja znajduje następnik węzła p
'-----------------------------------
Function succBST(ByVal p As BSTNode Ptr) As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr r

 If p Then
  If p->Right Then
  	Return minBST(p->right)
  Else
   r = p->up
   While (r <> 0) AndAlso (p = r->right)
    p = r
    r = r->up
   Wend
   Return r
  End If
 End If
 Return p
End Function

' Funkcja znajduje poprzednik węzła p
'------------------------------------
Function predBST(ByVal p As BSTNode Ptr) As BSTNode Ptr

 Dim As BSTNode Ptr r

 If p Then
  If p->Left Then
  	Return maxBST(p->Left)
  Else
   r = p->up
   While (r <> 0) AndAlso (p = r->Left)
    p = r
    r = r->up
   Wend
   Return r
  End If
 End If
 Return p
End Function

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease(v As BSTNode Ptr)
 If v Then
  DFSRelease(v->left)  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As BSTNode Ptr root, p

root = readBST()   ' Odczytujemy drzewo BST

If root Then
 
 Print "SUCCESORS  :";

 p = root
 
 While p
  Print Using "###";p->key;
  p = succBST(p)
 Wend

 Print
 Print "PREDECCESORS :";

 p = root
 
 While p
  Print Using "###";p->key;
  p = predBST(p)
 Wend

 Print 

Else

 Print "BST is empty!!!"

End If

DFSRelease(root)  ' usuwamy drzewo z pamięci

End
Wynik
12
9 0 1 2
5 0 3 4
15 0 5 6
4 1 7 0
7 1 8 9
10 2 0 10
18 2 0 11
1 3 0 0
6 4 0 0
8 4 0 0
12 5 0 0
19 6 0 0
SUCCESORS    :  9 10 12 15 18 19
PREDECCESORS :  9  8  7  6  5  4  1

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe