Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Równoważenie drzewa BST – algorytm DSW

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

Należy zrównoważyć drzewo BST.

Drzewo binarnych poszukiwań (ang. BST – Binary Search Tree) jest wygodną i szeroko stosowaną strukturą, która przechowuje uporządkowane dane (np. słowniki ). Dobrze zbudowane drzewo pozwala wyszukiwać dane ze złożonością klasy O ( log n ) – np. dla miliarda danych należy wykonać tylko do 30 porównań, aby znaleźć poszukiwany obiekt. Jednakże z sytuacją tą mamy do czynienia tylko wtedy, gdy drzewo BST posiada najmniejszą możliwą wysokość, czyli jest drzewem zrównoważonym (ang. balanced tree ). Przy wprowadzaniu danych struktura drzewa wynikowego może nie być optymalna, a w najgorszym przypadku możemy otrzymać listę uporządkowaną, dla której wyszukiwanie ma klasę O ( n ). Dzieje się tak wtedy, gdy wprowadzamy do drzewa ciąg uporządkowanych elementów. Z uwagi na sposób działania algorytmu wstawiania elementu do drzewa BST elementy uporządkowane zostają dołączone jako prawi synowie kolejnych węzłów przy ciągu rosnącym kluczy lub jako lewi synowie kolejnych węzłów przy ciągu malejącym kluczy.

1 - 2 - 3
obrazek
  3 - 2 - 1
obrazek

Podany w tym rozdziale algorytm pozwoli zrównoważyć dowolne drzewo BST. Zanim go omówimy, musimy poznać tzw. rotacje drzewa.

Rotacje drzewa

Rotacja drzewa (ang. tree rotation) jest operacją na drzewie BST, która zmienia jego strukturę bez zmiany kolejności elementów, tzn. przejście in-order dla tego drzewa da takie same wyniki przed jak i po rotacji. Wyróżniamy dwie symetryczne rotacje: prawą i lewą.

Rotacja w prawo

obrazek

Oznaczmy węzły drzewa BST jak na rysunku:

A  –  korzeń drzewa
B  –  lewy syn A, który zajmie miejsce A. Nazywamy go piwotem.
BL, BR  –  lewy i prawy syn B
AR  –  prawy syn A

Po wykonaniu rotacji w prawo B zajmuje miejsce A, a A staje się prawym synem B. Dodatkowo przemieszcza się również węzeł BR, czyli prawy syn B. Staje się on lewym synem A.

Kolejne fazy operacji rotacji są następujące:

obrazek Węzeł BR staje się lewym synem A.
obrazek Węzeł A staje się prawym synem B, po czym B zajmuje miejsce A w strukturze drzewa. Rotacja jest zakończona.

Zwróć uwagę na jedną charakterystyczną cechę rotacji w prawo: wysokość lewego poddrzewa maleje o 1, natomiast wysokość prawego poddrzewa rośnie o 1.

Rotację w prawo można wykonać tylko wtedy, gdy węzeł A posiada lewego syna B.

Algorytm rotacji w prawo drzewa BST

Wejście:

root  –  referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia drzewa BST
A  –  wskazanie węzła A

Wyjście:

Drzewo BST, na którym została wykonana rotacja w prawo względem węzła A.
Zmienne pomocnicze:
B  –  wskazanie węzła B
p  –  wskazanie ojca A

Lista kroków:

K01: B  ← ( Aleft  ) w B umieszczamy adres lewego syna węzła A
K02: Jeśli B  = nil,
to zakończ
nie można wykonać rotacji
K03: p  ← ( Aup  ) w p umieszczamy ojca A
K04: ( Aleft  ) ← ( Bright  ) lewym synem A staje się prawy syn B
K05: Jeśli ( Aleft  ) ≠ nil,
to ( Aleftup  ) ← A
jeśli lewy syn istnieje, to jego ojcem jest teraz A
K06: ( Bright  ) ←  A prawym synem B staje się A
K07: ( Bup  ) ←  p ojcem B jest ojciec węzła A
K08: ( Aup  ) ←  B natomiast A zmienia ojca na B
K09: Jeśli p  = nil,
to idź do kroku K12
sprawdzamy, czy węzeł A był korzeniem
K10: Jeśli ( pleft  ) = A,
to ( pleft  ) ← B
inaczej ( pright  ) ← B
jeśli nie, to uaktualniamy jego ojca
K11: Zakończ  
K12: root  ← B jeśli A był korzeniem, to uaktualniamy korzeń
K13: Zakończ  

Rotacja w lewo

obrazek

Rotacja w lewo jest lustrzanym odbiciem rotacji w prawo (w lustrzanym odbiciu synowie prawi przechodzą w lewych i na odwrót ). Zwróć uwagę, iż kolejne wykonanie rotacji w lewo i w prawo (lub w prawo i lewo) doprowadza drzewo do stanu początkowego.

Algorytm rotacji w lewo drzewa BST

Wejście:

root  –  referencja do zmiennej przechowującej adres korzenia drzewa BST
A  –  wskazanie węzła A

Wyjście:

Drzewo BST, na którym została wykonana rotacja w lewo względem węzła A.
Zmienne pomocnicze:
B  –  wskazanie węzła B
p  –  wskazanie ojca A

Lista kroków:

K01: B  ← ( Aright  ) w B umieszczamy adres prawego syna węzła A
K02: Jeśli B  = nil,
to zakończ
 
K03: p  ← ( Aup  ) w p umieszczamy ojca A
K04: ( Aright  ) ← ( Bleft  ) prawym synem A staje się lewy syn B
K05: Jeśli ( Aright  ) ≠ nil,
to ( Arightup  ) ← A
jeśli prawy syn istnieje, to jego ojcem jest teraz A
K06: ( Bleft  ) ← A lewym synem B staje się A
K07: ( Bup  ) ← p ojcem B jest ojciec węzła A
K08: ( Aup  ) ← B natomiast A zmienia ojca na B
K09: Jeśli p  = nil,
to idź do kroku K12
sprawdzamy, czy węzeł A był korzeniem
K10: Jeśli ( pleft  ) = A,
to ( pleft  ) ← B
Inaczej ( pright  ) ← B
jeśli nie, to uaktualniamy jego ojca
K11: Zakończ  
K12: root  ← B jeśli A był korzeniem, to uaktualniamy korzeń
K13: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy drzewo BST o 15 węzłach, a następnie dokonuje rotacji:
 • lewego poddrzewa korzenia w lewo
 • prawego poddrzewa korzenia w prawo
Program prezentuje wyniki w oknie konsoli.
Pascal
// Rotacje drzewa BST
// Data: 3.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program bst;

// Typ węzłów drzewa BST

type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up, left, right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Zmienne globalne

var
 cr, cl, cp : string;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT ( sp, sn : string; v : PBSTNode );
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cr, v^.right );

  s := Copy ( sp, 1, length ( sp )-2 );
  writeln ( s, sn, v^.key );

  s := sp;
  if sn = cl then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cl, v^.left );
 end
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end
end;

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
procedure insertBST ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 w, p : PBSTNode;
begin

 new ( w );       // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;    // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;
 w^.key := k;      // Wstawiamy klucz

 p := root;       // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then    // Drzewo puste?
  root := w      // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do    // Pętla nieskończona
   if k < p^.key then // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin       // prawego syna, o ile takowy istnieje 
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma, 
    begin
     p^.left := w; // to w staje się lewym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma, 
    begin
     p^.right := w; // to w staje się prawym synem
     break;     // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;

 w^.up := p;   // Ojcem w jest zawsze p
end;

// Rotacja w lewo
//---------------
procedure rot_L ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.right;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.right := B^.left;
  if A^.right <> nil then A^.right^.up := A;

  B^.left := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Rotacja w prawo
//----------------
procedure rot_R ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.left;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.left := B^.right;
  if A^.left <> nil then A^.left^.up := A;

  B^.right := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 i  : integer;
 root : PBSTNode; // korzeń drzewa BST

begin
 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 randomize;      // Inicjujemy generator pseudolosowy

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 for i := 1 to 15 do  // Drzewo wypełniamy węzłami
  insertBST ( root, 10 + random ( 90 ) );

 printBT ( '', '', root ); // wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 // Dokonujemy rotacji lewego poddrzewa w lewo, jeśli istnieje

 if root^.left <> nil then rot_L ( root, root^.left );

 // Dokonujemy rotacji prawego poddrzewa w prawo, jeśli istnieje

 if root^.right <> nil then rot_R ( root, root^.right );

 printBT ( '', '', root ); // wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 DFSRelease ( root );   // Usuwamy drzewo BST z pamięci
end.
C++
// Rotacje drzewa BST
// Data: 3.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;
};

// Zmienne globalne

string cr, cl, cp; // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT ( string sp, string sn, BSTNode * v )
{
 string s;

 if( v )
 {
  s = sp;
  if( sn == cr ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cr, v->right );

  s = s.substr ( 0, sp.length( )-2 );
  cout << s << sn << v->key << endl;

  s = sp;
  if( sn == cl ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cl, v->left );
 }
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
void insertBST ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;      // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów
 w->key = k;        // Wstawiamy klucz

 p = root;         // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if( !p )          // Drzewo puste?
  root = w;        // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while( true )      // Pętla nieskończona
   if( k < p->key )    // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {           // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if( !p->left )    // Jeśli lewego syna nie ma, 
    {
     p->left = w;    // to węzeł w staje się lewym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if( !p->right )   // Jeśli prawego syna nie ma, 
    {
     p->right = w;   // to węzeł w staje się prawym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }

 w->up = p;        // Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p
}

// Rotacja w lewo
//---------------
void rot_L ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->right, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->right = B->left;
  if( A->right ) A->right->up = A;

  B->left = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Rotacja w prawo
//----------------
void rot_R ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->left, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->left = B->right;
  if( A->left ) A->left->up = A;

  B->right = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int i;
 BSTNode * root = NULL;

 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr [ 0 ] = 218; cr [ 1 ] = 196;
 cl [ 0 ] = 192; cl [ 1 ] = 196;
 cp [ 0 ] = 179;

 srand ( time ( NULL ) );  // inicjujemy generator pseudolosowy

 for( i = 0; i < 15; i++ )  // Drzewo wypełniamy węzłami
  insertBST ( root, 10 + rand( ) % 90 );

 printBT ( "", "", root );  // wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 // Dokonujemy rotacji lewego poddrzewa w lewo, jeśli istnieje

 if( root->left ) rot_L ( root, root->left );

 // Dokonujemy rotacji prawego poddrzewa w prawo, jeśli istnieje

 if( root->right ) rot_R ( root, root->right );

 printBT ( "", "", root ); // wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 DFSRelease ( root );    // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Rotacje drzewa BST
' Data: 3.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As String * 2 cr, cl, cp ' łańcuchy do ramek

' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT ( sp As String, sn As String, v As BSTNode Ptr )

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cr, v->Right )

  s = Mid ( s, 1, Len ( sp )-2 )
  Print Using "&&&";s;sn;v->key

  s = sp
  If sn = cl Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cl, v->Left )
 End If
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
'-------------------------------------------------
Sub insertBST ( ByRef root As BSTNode Ptr, k As Integer )
	
 Dim As BSTNode Ptr w, p

 w = new BSTNode      ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0       ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0
 w->key = k        ' Wstawiamy klucz

 p = root         ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then       ' Drzewo puste?
  root = w        ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  Do           ' Pętla nieskończona
   If k < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
              ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    If p->Left = 0 Then ' Jeśli lewego syna nie ma, 
     p->left = w    ' to węzeł w staje się lewym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    If p->Right = 0 Then' Jeśli prawego syna nie ma, 
     p->right = w   ' to węzeł w staje się prawym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Loop          ' Koniec pętli
 End If
 
 w->up = p        ' Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p

End Sub

' Rotacja w lewo
'---------------
Sub rot_L ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )
	
 Dim As BSTNode Ptr B = A->right, p = A->up

 If B Then
  A->right = B->Left
  If A->Right Then A->right->up = A

  B->left = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Rotacja w prawo
'----------------
Sub rot_R ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )

 Dim As BSTNode Ptr B = A->left, p = A->up

 If B Then
  A->left = B->Right
  If A->left Then A->left->up = A

  B->right = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i
Dim As BSTNode Ptr root = 0

' ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr ( 218 ) + Chr ( 196 )
cl = Chr ( 192 ) + Chr ( 196 )
cp = Chr ( 179 ) + " "

Randomize        ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 1 To 15     ' Drzewo wypełniamy węzłami
 insertBST ( root, 10 + Int ( Rnd( ) * 90 ) )
Next

printBT ( "", "", root ) ' wyświetlamy drzewo

Print: Print

' Dokonujemy rotacji lewego poddrzewa w lewo, jeśli istnieje

If root->Left Then rot_L ( root, root->left )

' Dokonujemy rotacji prawego poddrzewa w prawo, jeśli istnieje

if root->right Then rot_R ( root, root->right )

printBT ( "", "", root ) ' wyświetlamy drzewo

Print: Print

DFSRelease ( root )    ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik:
    ┌─94
  ┌─88
┌─87
│ │ ┌─81
│ └─70
│   └─69
│     └─59
│       └─56
│         └─50
│           └─45
41
│ ┌─31
│ │ └─27
└─21
  └─16


      ┌─94
    ┌─88
  ┌─87
  │ └─81
┌─70
│ └─69
│   └─59
│     └─56
│       └─50
│         └─45
41
└─31
  │ ┌─27
  └─21
    └─16
Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm DSW

Zrównoważenie drzewa BST będzie polegało na takiej zmianie jego struktury, aby wysokość wynikowego drzewa BST była minimalna. W drzewie BST o minimalnej wysokości operacje poszukiwań posiadają klasę złożoności O ( log n ). Wymyślono wiele algorytmów, które realizują to zadanie. Algorytm DSW bierze swoją nazwę od swoich twórców: Colina Day'a ( twórca algorytmu w 1976 ), Quentina Stouta i Bette Waren (modyfikatorzy algorytmu w 1986 ).

Algorytm DSW działa w dwóch fazach. W fazie pierwszej za pomocą rotacji w prawo drzewo BST zostaje przekształcone w listę liniową

obrazek Rozpoczynamy od korzenia. Dopóki posiada on lewych synów, dokonujemy obrotu w prawo.
obrazek Po obrocie zawsze wracamy do korzenia, który teraz jest poprzednim lewym synem. Ponieważ w tym przypadku korzeń nie posiada dalszych lewych synów, przechodzimy do jego prawego syna.
obrazek Nowy węzeł posiada lewego syna, zatem dokonujemy obrotu w prawo.
obrazek Po obrocie węzeł, który zajął miejsce poprzedniego w hierarchii drzewa nie posiada już lewego syna, zatem idziemy wzdłuż prawej krawędzi do pierwszego węzła, który posiada lewego syna, u nas jest to węzeł 15.
obrazek Dokonujemy obrotu w prawo.
obrazek Nowy węzeł nie ma lewego syna, zatem idziemy wzdłuż prawej krawędzi w dół drzewa. Dochodzimy do adresu pustego. Drzewo BST zostało przetworzone w listę liniową.

W fazie drugiej za pomocą obrotów w lewo na co drugim węźle przekształcamy listę liniową w drzewo BST.

obrazek Korzeń obracamy w lewo.
obrazek Co drugi węzeł obracamy w lewo.
obrazek Kontynuujemy obracanie
obrazek Operację powtarzamy, wyliczając liczbę węzłów do rotacji wg odpowiedniego wzoru.
obrazek W efekcie otrzymujemy zrównoważone drzewo BST.

Algorytm DSW wymaga wyznaczenia liczby:

Liczba ta jest potrzebna do wyznaczenia ilości obrotów przy pierwszym obiegu algorytmu. Wygląda bardzo groźnie, jednak jej interpretacja jest bardzo prosta: to wartość binarna n + 1, w której pozostawiono najstarszy bit o wartości 1, a pozostałe bity wyzerowano.

Na przykład:

n = 20
n + 1 = 21 = 10101 2 → 10000 2 → 16

Dzięki temu spostrzeżeniu możemy bardzo prosto wyznaczyć wartość tej liczby przez proste przesuwy bitowe.

Algorytm wyznaczania wartości 2 |log x|

Wejście:

x  –  wartość, dla której liczymy potęgę, x  ∈ N.

Wyjście:

y – wynik

Lista kroków:

K01: y  ← 1 wartość początkowa potęgi
K02: x  ← x  shr 1 przesuwamy wstępnie bity w x o 1 pozycję w prawo
K03: Dopóki x  > 0,
wykonuj kroki K4...K5
 
K04:     y  ← y shl 1 bit 1 przesuwamy w y o jedną pozycję w lewo
K05:     x  ← x shr 1 bity w x przesuwamy o jedną pozycję w prawo
K06: Zakończ koniec, wynik w y

Algorytm DSW – zrównoważanie drzewa BST

Wejście:

root  –  referencja do zmiennej, która przechowuje adres korzenia drzewa BST.

Wyjście:

Zrównoważone drzewo BST
Zmienne pomocnicze:
p  –  wskazanie węzła
n  –  licznik wierszy, n  ∈ N
s  –  licznik obrotów, s  ∈ N
i  –  licznik, i  ∈ N
rot_L ( root, w  )  –  procedura obrotu w lewo względem węzła w
rot_R ( root, w  )  –  procedura obrotu w prawo względem węzła w
log2 ( x  )  –  Oblicza wartość 2 |log x|

Lista kroków:

K01: n  ← 0 zerujemy licznik węzłów
K02: p  ← root rozpoczynamy tworzenie listy liniowej
K03: Dopóki p  ≠ nil,
wykonuj kroki K04...K09
przetwarzamy drzewo począwszy od korzenia
K04:     Jeśli ( pleft  ) = nil,
    to idź do K08
sprawdzamy, czy węzeł posiada lewego syna
K05:     rot_R ( root, p  ) jeśli tak, to wykonujemy obrót w prawo
K06:     p  ← ( pup  ) wracamy do właściwego węzła po obrocie
K07:     Kontynuuj pętlę K03  
K08:     n  ← n  + 1 jeśli nie, to zwiększamy licznik węzłów
K09:     p  ← ( pright  ) i przesuwamy się w dół do prawego syna
K10: s  ← n  + 1 - log2 ( n  + 1 ) wyznaczamy liczbę liści na najniższym poziomie
K11: p  ← root przekształcamy listę w drzewo BST
K12: Dla i  = 1, 2, ..., s :
wykonuj kroki K13...K14
za pomocą odpowiedniej liczby
K13:     rot_L ( root, p  ) obrotów w lewo
K14:     p  ← ( pupright  ) co drugiego węzła na liście
K15: n  ← n  - s pomniejszamy liczbę węzłów o ilość liści
K16: Dopóki n  > 1:
wykonuj kroki K17...K21
tworzymy drzewo BST
K17:     n  ← n shr 1 n zmniejszamy do połowy
K18:     p  ← root zawsze rozpoczynamy od korzenia drzewa
K19:     Dla i  = 1, 2, ..., n :
    wykonuj kroki K20...K21
K20:          rot_L ( root, p  ) obrót w lewo
K21          p  ← ( pupright  ) następny węzeł do obracania
K22: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy drzewo BST zbudowane z 15 węzłów o losowych kluczach od 1 do 9. Następnie równoważy to drzewo za pomocą algorytmu DSW.
Pascal
// Algorytm DSW
// Data: 4.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program bst;

// Typ węzłów drzewa BST

type
 PBSTNode = ^BSTNode;
 BSTNode = record
  up, left, right : PBSTNode;
  key  : integer;
 end;

// Zmienne globalne

var
 cr, cl, cp : string;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT ( sp, sn : string; v : PBSTNode );
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cr, v^.right );

  s := Copy ( sp, 1, length ( sp )-2 );
  writeln ( s, sn, v^.key );

  s := sp;
  if sn = cl then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cl, v^.left );
 end;
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBSTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
procedure insertBST ( var root : PBSTNode; k : integer );
var
 w, p : PBSTNode;
begin

 new ( w );     // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w^.left := nil;  // Zerujemy wskazania synów
 w^.right := nil;

 p := root;     // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if p = nil then  // Drzewo puste?
  root := w    // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while true do  // Pętla nieskończona
   if k < p^.key then // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   begin     // prawego syna, o ile takowy istnieje 
    if p^.left = nil then // Jeśli lewego syna nie ma, 
    begin
     p^.left := w; // to w staje się lewym synem
     break;   // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.left;
   end
   else
   begin
    if p^.right = nil then // Jeśli prawego syna nie ma, 
    begin
     p^.right := w; // to w staje się prawym synem
     break;   // Przerywamy pętlę while
    end
    else p := p^.right;
   end;

 w^.up := p;   // Ojcem w jest zawsze p
 w^.key := k;   // Wstawiamy klucz

end;

// Rotacja w lewo
//---------------
procedure rot_L ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.right;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.right := B^.left;
  if A^.right <> nil then A^.right^.up := A;

  B^.left := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Rotacja w prawo
//----------------
procedure rot_R ( var root : PBSTNode; A : PBSTNode );
var
 B, p : PBSTNode;
begin
 B := A^.left;
 if B <> nil then
 begin
  p := A^.up;
  A^.left := B^.right;
  if A^.left <> nil then A^.left^.up := A;

  B^.right := A;
  B^.up := p;
  A^.up := B;

  if p <> nil then
  begin
   if p^.left = A then p^.left := B else p^.right := B;
  end
  else root := B;
 end;
end;

// Funkcja oblicza szybko 2^log2 ( x )
// Wartością tej funkcji jest liczba x, 
// w której pozostawiono najstarszy bit 1.
//----------------------------------------
function log2 ( x : dword ) : dword;
var
 y : integer;
begin
 y := 1;
 x := x shr 1;
 while x > 0 do
 begin
  y := y shl 1;
  x := x shr 1;
 end;
 log2 := y;
end;

// Procedura równoważy drzewo BST
// root - referencja zmiennej zawierającej adres korzenia
//----------------------------------------------------
procedure rebalanceDSW ( var root : PBSTNode );
var
 n, i, s : dword;
 p   : PBSTNode;
begin
 n := 0;           // W n zliczamy węzły
 p := root;
 while p <> nil do      // Dopóki jesteśmy w drzewie
  if p^.left <> nil then   // Jeśli przetwarzany węzeł ma lewego syna, 
  begin
   rot_R ( root, p );    // to obracamy wokół niego drzewo w prawo
   p := p^.up;
  end
  else
  begin
   inc ( n );        // Inaczej zwiększamy licznik węzłów
   p := p^.right;      // i przesuwamy się do prawego syna
  end;
                // Teraz z listy tworzymy drzewo BST
 s := n + 1 - log2 ( n + 1 ); // Wyznaczamy początkową liczbę obrotów

 p := root;          // Rozpoczynamy od początku drzewa
 for i := 1 to s do      // Zadaną liczbę razy
 begin
  rot_L ( root, p );     // co drugi węzeł obracamy w lewo
  p := p^.up^.right;
 end;

 n := n - s;         // Wyznaczamy kolejne liczby obrotów

 while n > 1 do        // Powtarzamy procedurę obrotów węzłów
 begin
  n := n shr 1;       // Jednakże wyznaczając za każdym razem
  p := root;         // odpowiednio mniejszą liczbę obrotów, która
  for i := 1 to n do     // maleje z potęgami 2.
  begin
   rot_L ( root, p );
   p := p^.up^.right;
  end;
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 i  : integer;
 root : PBSTNode;       // korzeń drzewa BST

begin
 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 randomize;      // Inicjujemy generator pseudolosowy

 root := nil;     // Tworzymy puste drzewo BST

 for i := 1 to 15 do  // Drzewo wypełniamy węzłami
  insertBST ( root, 1 + random ( 9 ) );

 printBT ( '', '', root );// Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 rebalanceDSW ( root );  // Równoważymy drzewo

 printBT ( '', '', root );// Wyświetlamy drzewo

 writeln; writeln;

 DFSRelease ( root );   // Usuwamy drzewo BST z pamięci
end.
C++
// Algorytm DSW
// Data: 4.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa BST

struct BSTNode
{
 BSTNode * up, * left, * right;
 int key;
};

// Zmienne globalne

string cr, cl, cp;   // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT ( string sp, string sn, BSTNode * v )
{
 string s;

 if( v )
 {
  s = sp;
  if( sn == cr ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cr, v->right );

  s = s.substr ( 0, sp.length( )-2 );
  cout << s << sn << v->key << endl;

  s = sp;
  if( sn == cl ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cl, v->left );
 }
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BSTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
//-------------------------------------------------
void insertBST ( BSTNode * & root, int k )
{
 BSTNode * w, * p;

 w = new BSTNode;      // Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = w->right = NULL; // Zerujemy wskazania synów

 p = root;         // Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 if( !p )          // Drzewo puste?
  root = w;        // Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 else
  while( true )      // Pętla nieskończona
   if( k < p->key )    // W zależności od klucza idziemy do lewego lub
   {           // prawego syna, o ile takowy istnieje
    if( !p->left )    // Jeśli lewego syna nie ma, 
    {
     p->left = w;    // to węzeł w staje się lewym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->left;
   }
   else
   {
    if( !p->right )   // Jeśli prawego syna nie ma, 
    {
     p->right = w;   // to węzeł w staje się prawym synem
     break;       // Przerywamy pętlę while
    }
    else p = p->right;
   }

 w->up = p;        // Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p
 w->key = k;        // Wstawiamy klucz. Operacja jest zakończona.

}

// Rotacja w lewo
//---------------
void rot_L ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->right, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->right = B->left;
  if( A->right ) A->right->up = A;

  B->left = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}

// Rotacja w prawo
//----------------
void rot_R ( BSTNode * & root, BSTNode * A )
{
 BSTNode * B = A->left, * p = A->up;

 if( B )
 {
  A->left = B->right;
  if( A->left ) A->left->up = A;

  B->right = A;
  B->up = p;
  A->up = B;

  if( p )
  {
   if( p->left == A ) p->left = B; else p->right = B;
  }
  else root = B;
 }
}


// Funkcja oblicza szybko 2^log2 ( x )
// Wartością tej funkcji jest liczba x, 
// w której pozostawiono najstarszy bit 1.
//----------------------------------------
unsigned log2 ( unsigned x )
{
 unsigned y = 1;

 while( ( x >>= 1 ) > 0 ) y <<= 1;

 return y;
}

// Procedura równoważy drzewo BST
// root - referencja zmiennej zawierającej adres korzenia
//----------------------------------------------------
void rebalanceDSW ( BSTNode * & root )
{
 unsigned n, i, s;
 BSTNode * p;

 n = 0;             // W n zliczamy węzły
 p = root;            // Rozpoczynamy tworzenie listy liniowej
 while( p )           // Dopóki jesteśmy w drzewie
  if( p->left )         // Jeśli przetwarzany węzeł ma lewego syna, 
  {
    rot_R ( root, p );     // to obracamy wokół niego drzewo w prawo
    p = p->up;
  }
  else
  {
   n++;            // Inaczej zwiększamy licznik węzłów
   p = p->right;        // i przesuwamy się do prawego syna
  }
                 // Teraz z listy tworzymy drzewo BST
 s = n + 1 - log2 ( n + 1 );   // Wyznaczamy początkową liczbę obrotów

 p = root;            // Rozpoczynamy od początku drzewa
 for( i = 0; i < s; i++ )    // Zadaną liczbę razy
 {
  rot_L ( root, p );      // co drugi węzeł obracamy w lewo
  p = p->up->right;
 }

 n -= s;             // Wyznaczamy kolejne liczby obrotów

 while( n > 1 )         // Powtarzamy procedurę obrotów węzłów
 {
  n >>= 1;           // Jednakże wyznaczając za każdym razem
  p = root;           // odpowiednio mniejszą liczbę obrotów, która
  for( i = 0; i < n; i++ )   // maleje z potęgami 2.
  {
   rot_L ( root, p );
   p = p->up->right;
  }
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main( )
{
 int i;
 BSTNode * root = NULL;

 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr [ 0 ] = 218; cr [ 1 ] = 196;
 cl [ 0 ] = 192; cl [ 1 ] = 196;
 cp [ 0 ] = 179;

 srand ( time ( NULL ) );  // inicjujemy generator pseudolosowy

 for( i = 0; i < 15; i++ )  // Drzewo wypełniamy węzłami
  insertBST ( root, 1 + rand( ) % 9 );

 printBT ( "", "", root );  // wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 rebalanceDSW ( root );   // Równoważymy drzewo

 printBT ( "", "", root );  // wyświetlamy drzewo

 cout << endl << endl;

 DFSRelease ( root );    // Usuwamy drzewo BST z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Algorytm DSW
' Data: 4.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa BST

Type BSTNode
 up As BSTNode Ptr
 Left As BSTNode Ptr
 Right As BSTNode Ptr
 key As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As String * 2 cr, cl, cp ' łańcuchy do ramek

' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT ( sp As String, sn As String, v As BSTNode Ptr )

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cr, v->Right )

  s = Mid ( s, 1, Len ( sp ) - 2 )
  Print Using "&&&";s;sn;v->key

  s = sp
  If sn = cl Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cl, v->Left )
 End If
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BSTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left ) ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  delete v        ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura wstawia do drzewa BST węzeł o kluczu k
'-------------------------------------------------
Sub insertBST ( ByRef root As BSTNode Ptr, k As Integer )
	
 Dim As BSTNode Ptr w, p

 w = new BSTNode      ' Tworzymy dynamicznie nowy węzeł

 w->left = 0       ' Zerujemy wskazania synów
 w->right = 0

 p = root         ' Wyszukujemy miejsce dla w, rozpoczynając od korzenia

 If p = 0 Then       ' Drzewo puste?
  root = w        ' Jeśli tak, to w staje się korzeniem
 Else
  Do           ' Pętla nieskończona
   If k < p->key Then  ' W zależności od klucza idziemy do lewego lub
              ' prawego syna, o ile takowy istnieje
    If p->Left = 0 Then ' Jeśli lewego syna nie ma, 
     p->left = w    ' to węzeł w staje się lewym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Left
    End If
   Else
    If p->Right = 0 Then' Jeśli prawego syna nie ma, 
     p->right = w   ' to węzeł w staje się prawym synem
     Exit Do      ' Przerywamy pętlę
    Else
     p = p->Right
    End If
   End If
  Loop          ' Koniec pętli
 End If
 
 w->up = p        ' Ojcem węzła w jest zawsze węzeł wskazywany przez p
 w->key = k        ' Wstawiamy klucz. Operacja jest zakończona.

End Sub

' Rotacja w lewo
'---------------
Sub rot_L ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )
	
 Dim As BSTNode Ptr B = A->right, p = A->up

 If B Then
  A->right = B->Left
  If A->Right Then A->right->up = A

  B->left = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Rotacja w prawo
'----------------
Sub rot_R ( ByRef root As BSTNode Ptr, ByVal A As BSTNode Ptr )

 Dim As BSTNode Ptr B = A->left, p = A->up

 If B Then
  A->left = B->Right
  If A->left Then A->left->up = A

  B->right = A
  B->up = p
  A->up = B

  If p Then
   If p->left = A Then
    p->left = B
   Else
    p->right = B
   End If
  Else
   root = B
  End If
 End If
End Sub

' Funkcja oblicza szybko 2^log2 ( x )
' Wartością tej funkcji jest liczba x, 
' w której pozostawiono najstarszy bit 1.
'----------------------------------------
Function log2 ( ByVal x As UInteger ) As UInteger 
 Dim As UInteger y = 1
 
 x shr= 1
 
 While x > 0
 	 y shl= 1
 	 x Shr= 1
 Wend

 log2 = y
End Function

' Procedura równoważy drzewo BST
' root - referencja zmiennej zawierającej adres korzenia
'----------------------------------------------------
Sub rebalanceDSW ( ByRef root As BSTNode Ptr )

 Dim As UInteger n, i, s
 Dim As BSTNode Ptr p

 n = 0           ' W n zliczamy węzły
 p = root          ' Rozpoczynamy tworzenie listy liniowej
 While p          ' Dopóki jesteśmy w drzewie
  If p->left Then     ' Jeśli przetwarzany węzeł ma lewego syna, 
   rot_R ( root, p )   ' to obracamy wokół niego drzewo w prawo
   p = p->up
  Else
   n += 1         ' Inaczej zwiększamy licznik węzłów
   p = p->Right      ' i przesuwamy się do prawego syna
  End If
 Wend
               ' Teraz z listy tworzymy drzewo BST
 s = n + 1 - log2 ( n + 1 ) ' Wyznaczamy początkową liczbę obrotów

 p = root          ' Rozpoczynamy od początku drzewa
 For i = 1 To s       ' Zadaną liczbę razy
  rot_L ( root, p )    ' co drugi węzeł obracamy w lewo
  p = p->up->Right
 Next

 n -= s           ' Wyznaczamy kolejne liczby obrotów

 While n > 1        ' Powtarzamy procedurę obrotów węzłów
  n shr= 1         ' Jednakże wyznaczając za każdym razem
  p = root         ' odpowiednio mniejszą liczbę obrotów, która
  For i = 1 To n      ' maleje z potęgami 2.
   rot_L ( root, p )
   p = p->up->right
  Next
 Wend

End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer i
Dim As BSTNode Ptr root = 0

' ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr ( 218 ) + Chr ( 196 )
cl = Chr ( 192 ) + Chr ( 196 )
cp = Chr ( 179 ) + " "

Randomize        ' Inicjujemy generator pseudolosowy

For i = 1 To 15     ' Drzewo wypełniamy węzłami
 insertBST ( root, 1 + Int ( Rnd( ) * 9 ) )
Next

printBT ( "", "", root ) ' wyświetlamy drzewo

Print: Print

rebalanceDSW ( root )  ' Równoważymy drzewo

printBT ( "", "", root ) ' wyświetlamy drzewo

Print: Print

DFSRelease ( root )   ' Usuwamy drzewo BST z pamięci

End
Wynik:
      ┌─9
    ┌─9
    │ └─8
  ┌─8
  │ │     ┌─7
  │ │     │ └─6
  │ │   ┌─6
  │ │ ┌─5
  │ └─5
  │   │ ┌─4
  │   └─4
┌─3
2
│ ┌─1
└─1


    ┌─9
  ┌─9
  │ └─8
┌─8
│ │ ┌─7
│ └─6
│   └─6
5
│   ┌─5
│ ┌─4
│ │ └─4
└─3
  │ ┌─2
  └─1
    └─1
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.