Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Drzewa wyrażeń

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy przedstawić symboliczne wyrażenie arytmetyczne jako drzewo wyrażeń.

Rozwiązanie

Drzewo wyrażeń (ang. expression tree) jest drzewem binarnym (ang. binary tree ), które przedstawia sobą wyrażenie arytmetyczne. Liście drzewa reprezentują argumenty, a wewnętrzne węzły operacje arytmetyczne. Dla uproszczenia umówmy się, że argumenty będą symbolami jednoliterowymi: a, b, c. Operacje ograniczymy do: +, -, *, / oraz ^ (potęgowanie ). W wyrażeniu będą mogły pojawiać się nawiasy ( ).

Poniżej podajemy przykłady kilku drzew wyrażeń arytmetycznych:

a + b      obrazek
( a + b ) * ( c - d )   obrazek
a ^ ( b + c * d )   obrazek

Tworzenie drzewa wyrażeń wymaga przekształcenia wyrażenia na postać ONP, a następnie wykorzystania stosu oraz drzew binarnych. Zasada jest następująca:

Mamy dane symboliczne wyrażenie arytmetyczne:
( a * b / c ) ^ ( d - e )

Wyrażenie przekształcamy na postać ONP:

a b * c / d e - ^ =

Przygotowujemy pusty stos, na którym będziemy umieszczać wskazania węzłów drzewa. Wyrażenie ONP przeglądamy kolejno po jednym elemencie od strony lewej do prawej. Jeśli napotkamy argument, to tworzymy węzeł drzewa z tym argumentem i umieszczamy jego adres na stosie. Jeśli trafimy na operator, to tworzymy węzeł z tym operatorem, następnie ze stosu zdejmujemy dwa węzły i dołączamy je jako synów do węzła z operatorem, po czym adres tego węzła wędruje na stos. Gdy przeglądniemy całe wyrażenie ONP, na stosie będziemy mieli adres korzenia drzewa wyrażeń. Prześledźmy te działania na naszym przykładzie:

Wyrażenie ONP Opis Stos
 a b * c / d e - ^ 
Elementem jest argument a. Tworzymy węzeł z tym argumentem i umieszczamy go stosie (uwaga: przez umieszczenie węzła na stosie rozumiemy umieszczenie na stosie jego wskazania ). obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Kolejny element wyrażenia jest również argumentem. Tworzymy dla niego węzeł umieszczamy go na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Teraz napotykamy na operator *. Tworzymy nowy węzeł dla operatora. Ze stosu pobieramy dwa węzły (tzn. adresy tych węzłów) i tworzymy z nich lewego i prawego syna węzła z operatorem, po czym węzeł ten umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Argument c. Tworzymy dla niego węzeł i umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Operator /. Tworzymy węzeł operatora. Ze stosu pobieramy dwa węzły (* i c) i dołączamy je do węzła operatora / jako lewy i prawy syn. Następnie węzeł operatora / umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Argument d. Tworzymy dla niego węzeł i umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Argument e. Tworzymy dla niego węzeł i umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - 
Operator -. Tworzymy węzeł dla operatora -. Ze stosu pobieramy węzły d i e i dołączamy je do węzła operatora jako lewy i prawy syn. Węzeł operatora umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Operator ^. Tworzymy węzeł operatora, pobieramy ze stosu dwa węzły i dołączamy je jako lewy i prawy syn. Węzeł umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Koniec wyrażenia. Na szczycie stosu mamy adres korzenia drzewa wyrażeń.  

Algorytm tworzenia drzewa wyrażeń z wyrażenia ONP

Wejście:

Wyrażenie ONP

Wyjście:

Na szczycie stosu adres korzenia drzewa wyrażeń
Zmienne pomocnicze:
S  –  stos przechowujący adresy węzłów
el  –  element wyrażenia, znak
v  –  przechowuje adres węzła

Lista kroków:

K01: Jeśli koniec wyrażenia,
to zakończ
sprawdzamy koniec wyrażenia
K02: Czytaj el czytamy element wyrażenia
K03: Utwórz nowy węzeł  
K04 v  ← adres nowego węzła  
K05: ( vdata  ) ← el w węźle umieszczamy odczytany element wyrażenia
K06: Jeśli el  nie jest argumentem,
to idź do kroku K10
 
K07: ( vleft  ) ← nil dla argumentów zerujemy synów
K08: ( vright  ) ← nil  
K09: Idź do kroku K14  
K10: ( vright  ) ← S.top( ) dla operatorów pobieramy ze stosu dwa węzły
K11: S.pop( )  
K12: ( vleft  ) ← S.top( )  
K13: S.pop( )  
K14: S.push ( v  ) węzeł umieszczamy na stosie
K15: Idź do kroku K01 wracamy na początek pętli

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Do programu wprowadzamy symboliczne wyrażenie arytmetyczne. W wyrażeniu można stosować:
 • pojedyncze litery (małe lub duże) jako symbole argumentów,
 • znaki operacji arytmetycznych +, -, *, / oraz ^ dla potęgowania,
 • znaki nawiasów ( i ).

Przykładowe wyrażenie:

( a + b ^ ( c - d ) ) / e * f ^ g
Pascal
// Tworzenie drzewa wyrażeń
// Data: 11.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program e_tree;

// Typ węzłów drzewa
//------------------
type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left, right : PBTNode;
  data  : char;
 end;

const S_MAX = 100; // rozmiar dla stosów

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 cr, cl, cp : string; // łańcuchy do znaków ramek

// Zwraca priorytet operatora dla ONP
//-----------------------------------
function p ( c : char ) : integer;
begin
 case c of
  ' ( '   : p := 0;
  '+', '-' : p := 1;
  '*', '/' : p := 2;
  '^'   : p := 3;
  end;
end;

// Funkcja przekształca wyrażenie arytmetyczne e na ONP
//-----------------------------------------------------
function ONP ( e : string ) : string;
var
 S : array [ 0..S_MAX-1 ] of char; // Stos operatorów
 sp : integer;           // Wskaźnik stosu
 t : string;            // Wynik
 i : integer;

begin
 sp := 0;              // Inicjujemy stos
 t := '';             // Zerujemy wynik

 for i := 1 to length ( e ) do
  case e [ i ] of         // Analizujemy znak
  ' ' : ;             // Spację ignorujemy
  '(' : begin           // Nawias otwierający zawsze na stos
      S [ sp ] := '(';
      inc ( sp );
     end;
  ')' : begin           // Nawias zamykający
      while S [ sp-1 ] <> '(' do
      begin
       dec ( sp );      // Ze stosu przesyłamy na wyjście
       t := t + S [ sp ];   // wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
       write ( S [ sp ], ' ' ); // Echo na ekran
      end;
      dec ( sp );       // Usuwamy ze stosu nawias otwierający
     end;
  '+', '-', '*', '/', '^' :    // Operator
     begin
      while sp > 0 do
      begin
       if( p ( e [ i ] ) = 3 ) or ( p ( e [ i ] ) > p ( S [ sp - 1 ] ) ) then break;
       dec ( sp );      // Na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
       t := t + S [ sp ];   // operatory o wyższych priorytetach
       write ( S [ sp ], ' ' ); // Echo na ekran
      end;
      S [ sp ] := e [ i ];   // Operator umieszczamy na stosie
      inc ( sp );
     end;
  else
   begin
    t := t + e [ i ];      // Inaczej znak przesyłamy na wyjście
    write ( e [ i ], ' ' );   // Echo na ekran
   end;
  end;

 while sp > 0 do          // Jeśli stos coś zawiera, 
 begin
  dec ( sp );           // to na wyjście przesyłamy
  t := t + S [ sp ];        // całą zawartość stosu
  write ( S [ sp ], ' ' );     // Echo na ekran
 end;

 writeln; writeln;

 ONP := t;
end;

// Funkcja zwraca adres korzenia drzewa wyrażeń, 
// które zostaje utworzone na podstawie wyrażenia e
//-------------------------------------------------
function etree ( e : string ) : PBTNode;
var
 S : array [ 0..S_MAX-1 ] of PBTNode; // Stos
 sp : integer;           // Wskaźnik stosu
 v : PBTNode;           // Adres węzła
 i : integer;           // Indeks

begin
 sp := 0;              // Zerujemy stos

 for i := 1 to length ( e ) do   // Przetwarzamy wyrażenie ONP
 begin
  new ( v );            // Tworzymy nowy węzeł

  v^.data := e [ i ];       // Umieszczamy w nim element wyrażenia

  if e [ i ] in [ '+', '-', '*', '/', '^' ] then
  begin              // Operator
   v^.right := S [ sp - 1 ];   // Pobieramy ze stosu węzły i czynimy je
   v^.left := S [ sp - 2 ];   // synami węzła
   dec ( sp, 2 );
  end
  else
  begin              // Argument
   v^.left := nil;        // Liść, nie ma synów
   v^.right := nil;
  end;

  S [ sp ] := v;          // Węzeł umieszczamy na stosie
  inc ( sp );
 end;

 etree := S [ sp - 1 ];       // Zwracamy adres korzenia
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT ( sp, sn : string; v : PBTNode );
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cr, v^.right );

  s := Copy ( sp, 1, length ( sp )-2 );
  writeln ( s, sn, v^.data );

  s := sp;
  if sn = cl then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cl, v^.left );
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 e : string;            // Wyrażenie
 root : PBTNode;          // Korzeń drzewa
begin

 // Ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 readln ( e );             // Czytamy wyrażenie

 writeln;

 root := etree ( ONP ( e ) );     // Tworzymy drzewo wyrażeń

 printBT ( '', '', root );       // Wyświetlamy drzewo

 DFSRelease ( root );         // Usuwamy drzewo z pamięci

end.
C++
// Tworzenie drzewa wyrażeń
// Data: 11.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa
//------------------
struct BTNode
{
 BTNode * left, * right;
 char data;
};

const int S_MAX = 100; // rozmiar dla stosów

// Zmienne globalne
//-----------------

string cr, cl, cp;   // łańcuchy do znaków ramek

// Zwraca priorytet operatora
//---------------------------
int p ( char c )
{
 switch ( c )
 {
  case '+'   : ;
  case '-'   : return 1;
  case '*'   : ;
  case '/'   : return 2;
  case '^'   : return 3;
 }
 return 0;
}

// Funkcja przekształca wyrażenie arytmetyczne e na ONP
//-----------------------------------------------------
string ONP ( string e )
{
 char S [ S_MAX ];       // Stos operatorów
 int sp;            // Wskaźnik stosu
 string t;           // Wynik
 unsigned int i;

 sp = 0;            // Inicjujemy stos
 t = "";           // Zerujemy wynik

 for( i = 0; i < e.length( ); i++ )
  switch( e [ i ] )      // Analizujemy znak
  {
   case ' ' : break;     // Spację ignorujemy
   case '(' : {       // Nawias otwierający zawsze na stos
          S [ sp++ ] = '(';
          break;
         }
   case ')' : {       // Nawias zamykający
          while( S [ sp - 1 ] != '(' )
          {      // Ze stosu przesyłamy na wyjście
           t += S [ --sp ]; // wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
           cout << S [ sp ] << " "; // Echo na ekran
          }
          sp--;    // Usuwamy ze stosu nawias otwierający
          break;
         }
   case '+' : ;       // Operator
   case '-' : ;
   case '*' : ;
   case '/' : ;
   case '^' : {
          while( sp )
          {
           if( ( p ( e [ i ] ) == 3 ) || ( p ( e [ i ] ) > p ( S [ sp - 1 ] ) ) ) break;
                // Na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
           t += S [ --sp ]; // operatory o wyższych priorytetach
           cout << S [ sp ] << " "; // Echo na ekran
          }
          S [ sp++ ] = e [ i ]; // Operator umieszczamy na stosie
          break;
         }
   default : {
          t += e [ i ]; // Inaczej znak przesyłamy na wyjście
          cout << e [ i ] << " "; // Echo na ekran
          break;
         }
  }

 while( sp )        // Jeśli stos coś zawiera, 
 {             // to na wyjście przesyłamy
  t += S [ --sp ];     // całą zawartość stosu
  cout << S [ sp ] << " "; // Echo na ekran
 }

 cout << endl << endl;
 return t;
}

// Funkcja zwraca adres korzenia drzewa wyrażeń, 
// które zostaje utworzone na podstawie wyrażenia e
//-------------------------------------------------
BTNode * etree ( string e )
{
 BTNode * S [ S_MAX ];   // Stos
 int sp;          // Wskaźnik stosu
 BTNode * v;        // Adres węzła
 unsigned int i;      // Indeks

 sp = 0;          // Zerujemy stos

 for( i = 0; i < e.length( ); i++ ) // Przetwarzamy wyrażenie ONP
 {
  v = new BTNode;     // Tworzymy nowy węzeł

  v->data = e [ i ];    // Umieszczamy w nim element wyrażenia

  switch( e [ i ] )
  {
   case '+' : ;
   case '-' : ;
   case '*' : ;
   case '/' : ;
   case '^' : {      // Operator
          v->right = S [ --sp ]; // Pobieramy ze stosu węzły i czynimy je
          v->left = S [ --sp ]; // synami węzła
          break;
         }
   default : {      // Argument
          v->left = v->right= NULL; // Liść, nie ma synów
          break;
         }
  }
  S [ sp++ ] = v;     // Węzeł umieszczamy na stosie
 }

 return S [ sp - 1 ];    // Zwracamy adres korzenia
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT ( string sp, string sn, BTNode * v )
{
 string s;

 if( v )
 {
  s = sp;
  if( sn == cr ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cr, v->right );

  s = s.substr ( 0, sp.length( ) - 2 );
  cout << s << sn << v->data << endl;

  s = sp;
  if( sn == cl ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cl, v->left );
 }
}

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

int main( )
{
 string e;          // Wyrażenie
 BTNode * root;        // Korzeń drzewa

 // Ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr [ 0 ] = 218; cr [ 1 ] = 196;
 cl [ 0 ] = 192; cl [ 1 ] = 196;
 cp [ 0 ] = 179;

 getline ( cin, e );     // Czytamy wyrażenie

 cout << endl;

 root = etree ( ONP ( e ) ); // Tworzymy drzewo wyrażeń

 printBT ( "", "", root );  // Wyświetlamy drzewo

 DFSRelease ( root );     // Usuwamy drzewo z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Tworzenie drzewa wyrażeń
' Data: 11.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa
'------------------
Type BTNode
 Left As BTNode Ptr
 Right As BTNode Ptr
 Data As String * 1
End Type

Const S_MAX = 100 ' rozmiar dla stosów

' Zmienne globalne
'-----------------

Dim Shared As String * 2 cr, cl, cp ' łańcuchy do ramek

' Zwraca priorytet operatora
'---------------------------
Function p ( c As String ) As Integer
 Select Case c
     Case "("
      p = 0
     Case "+", "-"
      p = 1
     Case "*", "/"
      p = 2
     Case "^"
      p = 3
 End Select
End Function

' Funkcja przekształca wyrażenie arytmetyczne e na ONP
'-----------------------------------------------------
Function ONP ( e As string ) As String
 Dim S ( S_MAX ) As String * 1   ' Stos operatorów
 Dim sp As Integer         ' Wskaźnik stosu
 Dim t As String          ' Wynik
 Dim i As Integer

 sp = 0              ' Inicjujemy stos
 t = ""              ' Zerujemy wynik

 For i = 1 To Len ( e )
  Select Case Mid ( e, i, 1 )   ' Analizujemy znak
   case " "           ' Spację ignorujemy
   case "("
    S ( sp ) = "("       ' Nawias otwierający zawsze na stos
    sp += 1
  	case " )"
  	 While S ( sp - 1 ) <> "("  ' Nawias zamykający
     sp -= 1          ' Ze stosu przesyłamy na wyjście
     t += S ( sp )       ' wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
     Print S ( sp );" ";    ' Echo na ekran
  	 Wend
    sp -= 1           ' Usuwamy ze stosu nawias otwierający
   case "+", "-", "*", "/", "^"
    While sp > 0
     if( p ( Mid ( e, i, 1 ) ) = 3 ) OrElse_
      ( p ( Mid ( e, i, 1 ) ) > p ( S ( sp - 1 ) ) ) Then Exit While
     sp -= 1          ' Na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
     t += S ( sp )       ' operatory o wyższych priorytetach
     Print S ( sp );" ";    ' Echo na ekran
    Wend
    S ( sp ) = Mid ( e, i, 1 ) ' Operator umieszczamy na stosie
    sp += 1
   Case Else
    t += Mid ( e, i, 1 )    ' Inaczej znak przesyłamy na wyjście
    Print Mid ( e, i, 1 );" "; ' Echo na ekran
  End Select
 Next

 While sp > 0           ' Jeśli stos coś zawiera, 
  sp -= 1             ' to na wyjście przesyłamy
  t += S ( sp )          ' całą zawartość stosu
  print S ( sp );" ";       ' Echo na ekran
 Wend

 Print: Print
 
 ONP = t
End Function

' Funkcja zwraca adres korzenia drzewa wyrażeń, 
' które zostaje utworzone na podstawie wyrażenia e
'-------------------------------------------------
Function etree ( e As String ) As BTNode Ptr
 Dim As BTNode Ptr S ( S_MAX )   ' Stos
 Dim As Integer sp         ' Wskaźnik stosu
 Dim As BTNode Ptr v        ' Adres węzła
 Dim As Integer i         ' Indeks

 sp = 0              ' Zerujemy stos

 For i = 1 To Len ( e )      ' Przetwarzamy wyrażenie ONP
  v = new BTNode         ' Tworzymy nowy węzeł
  v->data = Mid ( e, i, 1 )    ' Umieszczamy w nim element wyrażenia

  Select Case Mid ( e, i, 1 )
   case "+", "-", "*", "/", "^" ' Operator
    v->right = S ( sp-1 )    ' Pobieramy ze stosu węzły i czynimy je
    v->left = S ( sp-2 )    ' synami węzła
    sp -= 2
   Case Else           ' Argument
    v->left = 0        ' Liść, nie ma synów
    v->Right = 0
  End Select

  S ( sp ) = v          ' Węzeł umieszczamy na stosie
  sp += 1
 Next

 etree = S ( sp-1 )        ' Zwracamy adres korzenia
End Function

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left )  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  Delete v         ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub


' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT ( sp As String, sn As String, v As BTNode Ptr )

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cr, v->right )

  s = Mid ( s, 1, Len ( sp )-2 )
  Print Using "&&&";s;sn;v->Data

  s = sp
  If sn = cl Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cl, v->Left )
 End If
End Sub

'**********************
'*** PROGRAM GŁÓWNY ***
'**********************

Dim As string e          ' Wyrażenie
Dim As BTNode Ptr root      ' Korzeń drzewa

' Ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr ( 218 ) + Chr ( 196 )
cl = Chr ( 192 ) + Chr ( 196 )
cp = Chr ( 179 ) + " "

Open Cons For Input As #1

Line Input #1, e      ' Czytamy wyrażenie

Print

root = etree ( ONP ( e ) ) ' Tworzymy drzewo wyrażeń

printBT ( "", "", root )  ' Wyświetlamy drzewo

DFSRelease ( root )    ' Usuwamy drzewo z pamięci

End
Wynik:
( a + b ^ ( c - d ) ) / e * f ^ g

a b c d - ^ + e f g ^ * /

    ┌─g
  ┌─^
  │ └─f
┌─*
│ └─e
/
│     ┌─d
│   ┌─-
│   │ └─c
│ ┌─^
│ │ └─b
└─+
  └─a
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.