Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Drzewa wyrażeń

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy przedstawić symboliczne wyrażenie arytmetyczne jako drzewo wyrażeń.

Rozwiązanie

Drzewo wyrażeń ( ang. expression tree ) jest drzewem binarnym ( ang. binary tree ), które przedstawia sobą wyrażenie arytmetyczne. Liście drzewa reprezentują argumenty, a wewnętrzne węzły operacje arytmetyczne. Dla uproszczenia umówmy się, że argumenty będą symbolami jednoliterowymi: a, b, c. Operacje ograniczymy do: +, -, *, / oraz ^ ( potęgowanie ). W wyrażeniu będą mogły pojawiać się nawiasy ( ).

Poniżej podajemy przykłady kilku drzew wyrażeń arytmetycznych:

a + b      obrazek
( a + b ) * ( c - d )   obrazek
a ^ ( b + c * d )   obrazek

Tworzenie drzewa wyrażeń wymaga przekształcenia wyrażenia na postać ONP, a następnie wykorzystania stosu oraz drzew binarnych. Zasada jest następująca:

Mamy dane symboliczne wyrażenie arytmetyczne:
( a * b / c ) ^ ( d - e )

Wyrażenie przekształcamy na postać ONP:

a b * c / d e - ^ =

Przygotowujemy pusty stos, na którym będziemy umieszczać wskazania węzłów drzewa. Wyrażenie ONP przeglądamy kolejno po jednym elemencie od strony lewej do prawej. Jeśli napotkamy argument, to tworzymy węzeł drzewa z tym argumentem i umieszczamy jego adres na stosie. Jeśli trafimy na operator, to tworzymy węzeł z tym operatorem, następnie ze stosu zdejmujemy dwa węzły i dołączamy je jako synów do węzła z operatorem, po czym adres tego węzła wędruje na stos. Gdy przeglądniemy całe wyrażenie ONP, na stosie będziemy mieli adres korzenia drzewa wyrażeń. Prześledźmy te działania na naszym przykładzie:

Wyrażenie ONP Opis Stos
 a b * c / d e - ^ 
Elementem jest argument a. Tworzymy węzeł z tym argumentem i umieszczamy go stosie ( uwaga: przez umieszczenie węzła na stosie rozumiemy umieszczenie na stosie jego wskazania ). obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Kolejny element wyrażenia jest również argumentem. Tworzymy dla niego węzeł umieszczamy go na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Teraz napotykamy na operator *. Tworzymy nowy węzeł dla operatora. Ze stosu pobieramy dwa węzły ( tzn. adresy tych węzłów ) i tworzymy z nich lewego i prawego syna węzła z operatorem, po czym węzeł ten umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Argument c. Tworzymy dla niego węzeł i umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Operator /. Tworzymy węzeł operatora. Ze stosu pobieramy dwa węzły ( * i c ) i dołączamy je do węzła operatora / jako lewy i prawy syn. Następnie węzeł operatora / umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Argument d. Tworzymy dla niego węzeł i umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Argument e. Tworzymy dla niego węzeł i umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - 
Operator -. Tworzymy węzeł dla operatora -. Ze stosu pobieramy węzły d i e i dołączamy je do węzła operatora jako lewy i prawy syn. Węzeł operatora umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Operator ^. Tworzymy węzeł operatora, pobieramy ze stosu dwa węzły i dołączamy je jako lewy i prawy syn. Węzeł umieszczamy na stosie. obrazek
 a b * c / d e - ^ 
Koniec wyrażenia. Na szczycie stosu mamy adres korzenia drzewa wyrażeń.  

Algorytm tworzenia drzewa wyrażeń z wyrażenia ONP

Wejście:

Wyrażenie ONP

Wyjście:

Na szczycie stosu adres korzenia drzewa wyrażeń
Zmienne pomocnicze:
S  –  stos przechowujący adresy węzłów
el  –  element wyrażenia, znak
v  –  przechowuje adres węzła

Lista kroków:

K01: Jeśli koniec wyrażenia,
to zakończ
sprawdzamy koniec wyrażenia
K02: Czytaj el czytamy element wyrażenia
K03: Utwórz nowy węzeł  
K04 v  ← adres nowego węzła  
K05: ( vdata  ) ← el w węźle umieszczamy odczytany element wyrażenia
K06: Jeśli el  nie jest argumentem,
to idź do kroku K10
 
K07: ( vleft  ) ← nil dla argumentów zerujemy synów
K08: ( vright  ) ← nil  
K09: Idź do kroku K14  
K10: ( vright  ) ← S.top( ) dla operatorów pobieramy ze stosu dwa węzły
K11: S.pop( )  
K12: ( vleft  ) ← S.top( )  
K13: S.pop( )  
K14: S.push ( v  ) węzeł umieszczamy na stosie
K15: Idź do kroku K01 wracamy na początek pętli

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Do programu wprowadzamy symboliczne wyrażenie arytmetyczne. W wyrażeniu można stosować:
 • pojedyncze litery ( małe lub duże ) jako symbole argumentów,
 • znaki operacji arytmetycznych +, -, *, / oraz ^ dla potęgowania,
 • znaki nawiasów ( i ).

Przykładowe wyrażenie:

( a + b ^ ( c - d ) ) / e * f ^ g
Pascal
// Tworzenie drzewa wyrażeń
// Data: 11.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program e_tree;

// Typ węzłów drzewa
//------------------
type
 PBTNode = ^BTNode;
 BTNode = record
  left, right : PBTNode;
  data  : char;
 end;

const S_MAX = 100; // rozmiar dla stosów

// Zmienne globalne
//-----------------
var
 cr, cl, cp : string; // łańcuchy do znaków ramek

// Zwraca priorytet operatora dla ONP
//-----------------------------------
function p ( c : char ) : integer;
begin
 case c of
  ' ( '   : p := 0;
  '+', '-' : p := 1;
  '*', '/' : p := 2;
  '^'   : p := 3;
  end;
end;

// Funkcja przekształca wyrażenie arytmetyczne e na ONP
//-----------------------------------------------------
function ONP ( e : string ) : string;
var
 S : array [ 0..S_MAX-1 ] of char; // Stos operatorów
 sp : integer;           // Wskaźnik stosu
 t : string;            // Wynik
 i : integer;

begin
 sp := 0;              // Inicjujemy stos
 t := '';             // Zerujemy wynik

 for i := 1 to length ( e ) do
  case e [ i ] of         // Analizujemy znak
  ' ' : ;             // Spację ignorujemy
  '(' : begin           // Nawias otwierający zawsze na stos
      S [ sp ] := '(';
      inc ( sp );
     end;
  ')' : begin           // Nawias zamykający
      while S [ sp-1 ] <> '(' do
      begin
       dec ( sp );      // Ze stosu przesyłamy na wyjście
       t := t + S [ sp ];   // wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
       write ( S [ sp ], ' ' ); // Echo na ekran
      end;
      dec ( sp );       // Usuwamy ze stosu nawias otwierający
     end;
  '+', '-', '*', '/', '^' :    // Operator
     begin
      while sp > 0 do
      begin
       if( p ( e [ i ] ) = 3 ) or ( p ( e [ i ] ) > p ( S [ sp - 1 ] ) ) then break;
       dec ( sp );      // Na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
       t := t + S [ sp ];   // operatory o wyższych priorytetach
       write ( S [ sp ], ' ' ); // Echo na ekran
      end;
      S [ sp ] := e [ i ];   // Operator umieszczamy na stosie
      inc ( sp );
     end;
  else
   begin
    t := t + e [ i ];      // Inaczej znak przesyłamy na wyjście
    write ( e [ i ], ' ' );   // Echo na ekran
   end;
  end;

 while sp > 0 do          // Jeśli stos coś zawiera, 
 begin
  dec ( sp );           // to na wyjście przesyłamy
  t := t + S [ sp ];        // całą zawartość stosu
  write ( S [ sp ], ' ' );     // Echo na ekran
 end;

 writeln; writeln;

 ONP := t;
end;

// Funkcja zwraca adres korzenia drzewa wyrażeń, 
// które zostaje utworzone na podstawie wyrażenia e
//-------------------------------------------------
function etree ( e : string ) : PBTNode;
var
 S : array [ 0..S_MAX-1 ] of PBTNode; // Stos
 sp : integer;           // Wskaźnik stosu
 v : PBTNode;           // Adres węzła
 i : integer;           // Indeks

begin
 sp := 0;              // Zerujemy stos

 for i := 1 to length ( e ) do   // Przetwarzamy wyrażenie ONP
 begin
  new ( v );            // Tworzymy nowy węzeł

  v^.data := e [ i ];       // Umieszczamy w nim element wyrażenia

  if e [ i ] in [ '+', '-', '*', '/', '^' ] then
  begin              // Operator
   v^.right := S [ sp - 1 ];   // Pobieramy ze stosu węzły i czynimy je
   v^.left := S [ sp - 2 ];   // synami węzła
   dec ( sp, 2 );
  end
  else
  begin              // Argument
   v^.left := nil;        // Liść, nie ma synów
   v^.right := nil;
  end;

  S [ sp ] := v;          // Węzeł umieszczamy na stosie
  inc ( sp );
 end;

 etree := S [ sp - 1 ];       // Zwracamy adres korzenia
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease ( v : PBTNode );
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease ( v^.left );  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v^.right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose ( v );      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT ( sp, sn : string; v : PBTNode );
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cr, v^.right );

  s := Copy ( sp, 1, length ( sp )-2 );
  writeln ( s, sn, v^.data );

  s := sp;
  if sn = cl then s [ length ( s ) - 1 ] := ' ';
  printBT ( s+cp, cl, v^.left );
 end;
end;

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

var
 e : string;            // Wyrażenie
 root : PBTNode;          // Korzeń drzewa
begin

 // Ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 readln ( e );             // Czytamy wyrażenie

 writeln;

 root := etree ( ONP ( e ) );     // Tworzymy drzewo wyrażeń

 printBT ( '', '', root );       // Wyświetlamy drzewo

 DFSRelease ( root );         // Usuwamy drzewo z pamięci

end.
C++
// Tworzenie drzewa wyrażeń
// Data: 11.05.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa
//------------------
struct BTNode
{
 BTNode * left, * right;
 char data;
};

const int S_MAX = 100; // rozmiar dla stosów

// Zmienne globalne
//-----------------

string cr, cl, cp;   // łańcuchy do znaków ramek

// Zwraca priorytet operatora
//---------------------------
int p ( char c )
{
 switch ( c )
 {
  case '+'   : ;
  case '-'   : return 1;
  case '*'   : ;
  case '/'   : return 2;
  case '^'   : return 3;
 }
 return 0;
}

// Funkcja przekształca wyrażenie arytmetyczne e na ONP
//-----------------------------------------------------
string ONP ( string e )
{
 char S [ S_MAX ];       // Stos operatorów
 int sp;            // Wskaźnik stosu
 string t;           // Wynik
 unsigned int i;

 sp = 0;            // Inicjujemy stos
 t = "";           // Zerujemy wynik

 for( i = 0; i < e.length( ); i++ )
  switch( e [ i ] )      // Analizujemy znak
  {
   case ' ' : break;     // Spację ignorujemy
   case '(' : {       // Nawias otwierający zawsze na stos
          S [ sp++ ] = '(';
          break;
         }
   case ')' : {       // Nawias zamykający
          while( S [ sp - 1 ] != '(' )
          {      // Ze stosu przesyłamy na wyjście
           t += S [ --sp ]; // wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
           cout << S [ sp ] << " "; // Echo na ekran
          }
          sp--;    // Usuwamy ze stosu nawias otwierający
          break;
         }
   case '+' : ;       // Operator
   case '-' : ;
   case '*' : ;
   case '/' : ;
   case '^' : {
          while( sp )
          {
           if( ( p ( e [ i ] ) == 3 ) || ( p ( e [ i ] ) > p ( S [ sp - 1 ] ) ) ) break;
                // Na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
           t += S [ --sp ]; // operatory o wyższych priorytetach
           cout << S [ sp ] << " "; // Echo na ekran
          }
          S [ sp++ ] = e [ i ]; // Operator umieszczamy na stosie
          break;
         }
   default : {
          t += e [ i ]; // Inaczej znak przesyłamy na wyjście
          cout << e [ i ] << " "; // Echo na ekran
          break;
         }
  }

 while( sp )        // Jeśli stos coś zawiera, 
 {             // to na wyjście przesyłamy
  t += S [ --sp ];     // całą zawartość stosu
  cout << S [ sp ] << " "; // Echo na ekran
 }

 cout << endl << endl;
 return t;
}

// Funkcja zwraca adres korzenia drzewa wyrażeń, 
// które zostaje utworzone na podstawie wyrażenia e
//-------------------------------------------------
BTNode * etree ( string e )
{
 BTNode * S [ S_MAX ];   // Stos
 int sp;          // Wskaźnik stosu
 BTNode * v;        // Adres węzła
 unsigned int i;      // Indeks

 sp = 0;          // Zerujemy stos

 for( i = 0; i < e.length( ); i++ ) // Przetwarzamy wyrażenie ONP
 {
  v = new BTNode;     // Tworzymy nowy węzeł

  v->data = e [ i ];    // Umieszczamy w nim element wyrażenia

  switch( e [ i ] )
  {
   case '+' : ;
   case '-' : ;
   case '*' : ;
   case '/' : ;
   case '^' : {      // Operator
          v->right = S [ --sp ]; // Pobieramy ze stosu węzły i czynimy je
          v->left = S [ --sp ]; // synami węzła
          break;
         }
   default : {      // Argument
          v->left = v->right= NULL; // Liść, nie ma synów
          break;
         }
  }
  S [ sp++ ] = v;     // Węzeł umieszczamy na stosie
 }

 return S [ sp - 1 ];    // Zwracamy adres korzenia
}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease ( BTNode * v )
{
 if( v )
 {
  DFSRelease ( v->left ); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;        // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT ( string sp, string sn, BTNode * v )
{
 string s;

 if( v )
 {
  s = sp;
  if( sn == cr ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cr, v->right );

  s = s.substr ( 0, sp.length( ) - 2 );
  cout << s << sn << v->data << endl;

  s = sp;
  if( sn == cl ) s [ s.length( ) - 2 ] = ' ';
  printBT ( s + cp, cl, v->left );
 }
}

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

int main( )
{
 string e;          // Wyrażenie
 BTNode * root;        // Korzeń drzewa

 // Ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr [ 0 ] = 218; cr [ 1 ] = 196;
 cl [ 0 ] = 192; cl [ 1 ] = 196;
 cp [ 0 ] = 179;

 getline ( cin, e );     // Czytamy wyrażenie

 cout << endl;

 root = etree ( ONP ( e ) ); // Tworzymy drzewo wyrażeń

 printBT ( "", "", root );  // Wyświetlamy drzewo

 DFSRelease ( root );     // Usuwamy drzewo z pamięci

 return 0;
}
Basic
' Tworzenie drzewa wyrażeń
' Data: 11.05.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa
'------------------
Type BTNode
 Left As BTNode Ptr
 Right As BTNode Ptr
 Data As String * 1
End Type

Const S_MAX = 100 ' rozmiar dla stosów

' Zmienne globalne
'-----------------

Dim Shared As String * 2 cr, cl, cp ' łańcuchy do ramek

' Zwraca priorytet operatora
'---------------------------
Function p ( c As String ) As Integer
 Select Case c
     Case "("
      p = 0
     Case "+", "-"
      p = 1
     Case "*", "/"
      p = 2
     Case "^"
      p = 3
 End Select
End Function

' Funkcja przekształca wyrażenie arytmetyczne e na ONP
'-----------------------------------------------------
Function ONP ( e As string ) As String
 Dim S ( S_MAX ) As String * 1   ' Stos operatorów
 Dim sp As Integer         ' Wskaźnik stosu
 Dim t As String          ' Wynik
 Dim i As Integer

 sp = 0              ' Inicjujemy stos
 t = ""              ' Zerujemy wynik

 For i = 1 To Len ( e )
  Select Case Mid ( e, i, 1 )   ' Analizujemy znak
   case " "           ' Spację ignorujemy
   case "("
    S ( sp ) = "("       ' Nawias otwierający zawsze na stos
    sp += 1
  	case " )"
  	 While S ( sp - 1 ) <> "("  ' Nawias zamykający
     sp -= 1          ' Ze stosu przesyłamy na wyjście
     t += S ( sp )       ' wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
     Print S ( sp );" ";    ' Echo na ekran
  	 Wend
    sp -= 1           ' Usuwamy ze stosu nawias otwierający
   case "+", "-", "*", "/", "^"
    While sp > 0
     if( p ( Mid ( e, i, 1 ) ) = 3 ) OrElse_
      ( p ( Mid ( e, i, 1 ) ) > p ( S ( sp - 1 ) ) ) Then Exit While
     sp -= 1          ' Na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
     t += S ( sp )       ' operatory o wyższych priorytetach
     Print S ( sp );" ";    ' Echo na ekran
    Wend
    S ( sp ) = Mid ( e, i, 1 ) ' Operator umieszczamy na stosie
    sp += 1
   Case Else
    t += Mid ( e, i, 1 )    ' Inaczej znak przesyłamy na wyjście
    Print Mid ( e, i, 1 );" "; ' Echo na ekran
  End Select
 Next

 While sp > 0           ' Jeśli stos coś zawiera, 
  sp -= 1             ' to na wyjście przesyłamy
  t += S ( sp )          ' całą zawartość stosu
  print S ( sp );" ";       ' Echo na ekran
 Wend

 Print: Print
 
 ONP = t
End Function

' Funkcja zwraca adres korzenia drzewa wyrażeń, 
' które zostaje utworzone na podstawie wyrażenia e
'-------------------------------------------------
Function etree ( e As String ) As BTNode Ptr
 Dim As BTNode Ptr S ( S_MAX )   ' Stos
 Dim As Integer sp         ' Wskaźnik stosu
 Dim As BTNode Ptr v        ' Adres węzła
 Dim As Integer i         ' Indeks

 sp = 0              ' Zerujemy stos

 For i = 1 To Len ( e )      ' Przetwarzamy wyrażenie ONP
  v = new BTNode         ' Tworzymy nowy węzeł
  v->data = Mid ( e, i, 1 )    ' Umieszczamy w nim element wyrażenia

  Select Case Mid ( e, i, 1 )
   case "+", "-", "*", "/", "^" ' Operator
    v->right = S ( sp-1 )    ' Pobieramy ze stosu węzły i czynimy je
    v->left = S ( sp-2 )    ' synami węzła
    sp -= 2
   Case Else           ' Argument
    v->left = 0        ' Liść, nie ma synów
    v->Right = 0
  End Select

  S ( sp ) = v          ' Węzeł umieszczamy na stosie
  sp += 1
 Next

 etree = S ( sp-1 )        ' Zwracamy adres korzenia
End Function

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease ( v As BTNode Ptr )
 If v Then
  DFSRelease ( v->left )  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease ( v->right ) ' usuwamy prawe poddrzewo
  Delete v         ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub


' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT ( sp As String, sn As String, v As BTNode Ptr )

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cr, v->right )

  s = Mid ( s, 1, Len ( sp )-2 )
  Print Using "&&&";s;sn;v->Data

  s = sp
  If sn = cl Then Mid ( s, Len ( s ) - 1, 1 ) = " "
  printBT ( s + cp, cl, v->Left )
 End If
End Sub

'**********************
'*** PROGRAM GŁÓWNY ***
'**********************

Dim As string e          ' Wyrażenie
Dim As BTNode Ptr root      ' Korzeń drzewa

' Ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr ( 218 ) + Chr ( 196 )
cl = Chr ( 192 ) + Chr ( 196 )
cp = Chr ( 179 ) + " "

Open Cons For Input As #1

Line Input #1, e      ' Czytamy wyrażenie

Print

root = etree ( ONP ( e ) ) ' Tworzymy drzewo wyrażeń

printBT ( "", "", root )  ' Wyświetlamy drzewo

DFSRelease ( root )    ' Usuwamy drzewo z pamięci

End
Wynik:
( a + b ^ ( c - d ) ) / e * f ^ g

a b c d - ^ + e f g ^ * /

    ┌─g
  ┌─^
  │ └─f
┌─*
│ └─e
/
│     ┌─d
│   ┌─-
│   │ └─c
│ ┌─^
│ │ └─b
└─+
  └─a
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.