Prezentacja drzew binarnych


Tematy pokrewne
Drzewa
Podstawowe pojęcia dotyczące drzew
Przechodzenie drzew binarnych – DFS: pre-order, in-order, post-order
Przechodzenie drzew binarnych – BFS
Badanie drzewa binarnego
Prezentacja drzew binarnych
Kopiec
Drzewa wyrażeń
Drzewa poszukiwań binarnych – BST
Tworzenie drzewa BST
Równoważenie drzewa BST – algorytm DSW
Proste zastosowania drzew BST
Drzewa AVL
Drzewa Splay
Drzewa Czerwono-Czarne
Kompresja Huffmana
Zbiory rozłączne – implementacja za pomocą drzew
Podstawowe pojęcia dotyczące przetwarzania tekstów
Podstawowe operacje na łańcuchach znakowych

Problem

Przedstawić w oknie konsoli strukturę drzewa binarnego.W rozdziale zaprojektujemy prosty sposób prezentacji drzew binarnych. Przedstawiamy go na poniższym rysunku

 

obrazek

  ┌─L
 ┌─G
┌─C
│ │ ┌─K
│ └─F 
A
│ ┌─E
│ │ └─J
└─B
 │ ┌─I
 └─D
  └─H

     
Znaki pomocnicze
Kod ASCII Znak
  179
  192
  195
  196
  218 
 └
 ├
 ─
 ┌

 

Każdy węzeł drzewa znajduje się w osobnym wierszu okna konsoli. Jeśli przyjrzymy się ich kolejności, to zauważymy, że są one w porządku odwrotnym do przejścia in-order. Taką kolejność przejścia węzłów uzyskamy przez odwrócenie w algorytmie in-order kolejności odwiedzania poddrzew:

 

zwykłe in-order   odwrotne in-order
K01: Jeśli v = nil, to zakończ
K02: inorder(v→left)
K03: Odwiedź węzeł wskazany przez v
K04: inorder(v→right)
K05:Zakończ
  K01: Jeśli v = nil, to zakończ
K02: inorder(v→right)
K03: Odwiedź węzeł wskazany przez v
K04: inorder(v→left)
K05:Zakończ

Położenie węzła w wierszu zależy od jego poziomu. Korzeń znajduje się w kolumnie 0. Węzły pierwszego poziomu znajdują się w kolumnie 2, węzły drugiego poziomu w kolumnie 4, następne w kolumnie 6, itd.

Od kolumny węzła do kolumny poprzedzającej syna jest zawsze wypisywany tekst:

 

┌─ dla prawego syna

└─ dla lewego syna

 

Dodatkowo musimy umieszczać znaki │ ponad i poniżej węzła, jeśli posiada on synów. Problem ten rozwiążemy łatwo zapamiętując w osobnej zmiennej sp tekst, który należy wyświetlić w wierszach pośrednich. Poniżej przedstawiamy odpowiedni algorytm wraz z opisem poszczególnych operacji.

 

Algorytm drukowania drzewa binarnego w oknie konsoli printBT

Wejście
sp  –  tekst do wyświetlenia w wierszu pośrednim
sn  –  tekst do wyświetlenia przed węzłem
v  –  wskazanie bieżącego węzła drzewa
Wyjście:
Wydruk drzewa
Elementy pomocnicze:
s  –  tekst do wyświetlenia w wierszach pośrednich dla synów
Lista kroków:
K01: Jeśli v = nil, to zakończ ; otrzymaliśmy puste wskazanie, nic nie robimy
K02: ssp ; w s umieszczamy tekst dla wierszy pośrednich
K03: Jeśli sn = "┌─", to s[|s| - 2] ← " " ; dla prawego syna usuwamy z sn ostatni znak |
K04: printBT(s + "│ ", "┌─", (vright)) ; wywołujemy algorytm rekurencyjnie dla prawego syna
K05: ssp[0 : |s| - 2] ; w s umieszczamy sn bez ostatnich dwóch znaków, które zastąpi tekst przed węzłem
K06: Pisz s, sn, (vdata) ; wypisujemy wiersz węzła
K07: ssp ; powtarzamy operacje dla lewego syna
K08: Jeśli sn = "└─", to s[|s| - 2] ← " " ; dla lewego syna usuwamy z sn ostatni znak |
K09: printBT(s + "│ ", "└─", (vleft)) ; wywołujemy algorytm rekurencyjnie dla lewego syna
K10: Zakończ  

 

Pierwsze wywołanie algorytmu powinno być z pustymi tekstami sp i sn oraz z v wskazującym korzeń drzewa.

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje ze standardowego wejścia definicję drzewa. Definicja składa się z liczby n określającej ilość węzłów oraz n trójek, które dla kolejnych węzłów oznaczają odpowiednio: zawartość węzła, numery lewego i prawego syna. Brak syna oznaczany jest liczbą 0. Na podstawie tej definicji program tworzy odpowiednie drzewo binarne, wyświetla je, a na koniec usuwa z pamięci.
obrazek  
12
5 1 2
2 3 4
7 5 6
3 7 8
8 9 0
9 0 10
1 0 11
6 0 0
5 0 0
3 0 0
0 0 0
2 0 0
 
Lazarus
// Prezentacja drzewa binarnego
// Data: 03.02.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program show_BT;

// Typ węzłów drzewa

type
 PBTNode = ^BTNode;   // wskazanie węzła

 BTNode = record    // rekord węzła
  left : PBTNode;   // lewy syn
  right : PBTNode;   // prawy syn
  data : integer;   // dane węzła
 end;

// Zmienne globalne

var
 n  : integer;  // liczba węzłów
 root : PBTNode; // wskazanie korzenia drzewa
 cr,cl,cp : string; // łańcuchy do znaków ramek

// Procedura inicjuje dane, odczytuje definicję drzewa
// ze standardowego wejścia i tworzy jego strukturę w
// pamięci. Na wyjściu w zmiennej root zostaje umieszczony
// adres korzenia drzewa
//--------------------------------------------------------
procedure readBT;
var
 vp : array of PBTNode; // tablica wskaźników
 i,d,l,r : integer;
begin
 read(n);        // odczytujemy liczbę węzłów drzewa binarnego

 SetLength(vp,n);    // tworzymy tablicę dynamiczną wskaźników

 for i := 0 to n - 1 do
  new(vp[i]);     // tworzymy dynamicznie węzeł

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  read(d,l,r);     // odczytujemy dane węzła i numery synów

  vp[i]^.data := d;  // wprowadzamy do węzła dane

  if l > 0 then vp[i]^.left := vp[l] // ustawiamy lewego syna
  else     vp[i]^.left := nil;  // jeśli istnieje

  if r > 0 then vp[i]^.right := vp[r] // ustawiamy prawego syna
  else     vp[i]^.right := nil;  // jeśli istnieje
 end;

 root := vp[0];     // zapamiętujemy korzeń drzewa

 SetLength(vp,0);    // usuwamy tablicę wskaźników
end;

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
procedure DFSRelease(v : PBTNode);
begin
 if v <> nil then
 begin
  DFSRelease(v^.left); // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v^.right); // usuwamy prawe poddrzewo
  dispose(v);      // usuwamy sam węzeł
 end;
end;

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
procedure printBT(sp,sn : string; v : PBTNode);
var
 s : string;
begin
 if v <> nil then
 begin
  s := sp;
  if sn = cr then s[length(s) - 1] := ' ';
  printBT(s+cp,cr,v^.right);

  s := Copy(sp,1,length(sp)-2);
  writeln(s,sn,v^.data);

  s := sp;
  if sn = cl then s[length(s) - 1] := ' ';
  printBT(s+cp,cl,v^.left);
 end;
end;

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

begin

 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr := #218#196;
 cl := #192#196;
 cp := #179#32;

 readBT;       // odczytujemy drzewo
 printBT('','',root); // wyświetlamy drzewo
 DFSRelease(root);  // usuwamy drzewo z pamięci
end.
Code::Blocks
// Prezentacja drzewa binarnego
// Data: 03.02.2013
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Typ węzłów drzewa

struct BTNode
{
 BTNode * left;   // lewy syn
 BTNode * right;   // prawy syn
 int data;       // dane węzła
};

// Zmienne globalne

int n;          // liczba węzłów
BTNode * root;    // wskazanie korzenia drzewa
string cr,cl,cp;     // łańcuchy do ramek

// Procedura inicjuje dane, odczytuje definicję drzewa
// ze standardowego wejścia i tworzy jego strukturę w
// pamięci. Na wyjściu w zmiennej root zostaje umieszczony
// adres korzenia drzewa
//--------------------------------------------------------
void readBT()
{
 BTNode ** vp;     // tablica wskaźników
 int i,d,l,r;

 cin >> n;         // odczytujemy liczbę węzłów drzewa binarnego

 vp = new BTNode * [n]; // tworzymy tablicę dynamiczną wskaźników

 for(i = 0; i < n; i++)
  vp[i] = new BTNode; // tworzymy dynamicznie węzeł

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> d >> l >> r;   // odczytujemy dane węzła i numery synów

  vp[i]->data = d;    // wprowadzamy do węzła dane

  if(l) vp[i]->left = vp[l]; // ustawiamy lewego syna
  else vp[i]->left = NULL; // jeśli istnieje

  if(r) vp[i]->right = vp[r]; // ustawiamy prawego syna
  else vp[i]->right = NULL; // jeśli istnieje
 }

 root = vp[0];       // zapamiętujemy korzeń drzewa

 delete [] vp;       // usuwamy tablicę wskaźników

}

// Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
//-----------------------------------------
void DFSRelease(BTNode * v)
{
 if(v)
 {
  DFSRelease(v->left);  // usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right); // usuwamy prawe poddrzewo
  delete v;       // usuwamy sam węzeł
 }
}

// Procedura wypisuje drzewo
//--------------------------
void printBT(string sp, string sn, BTNode * v)
{
 string s;

 if(v)
 {
  s = sp;
  if(sn == cr) s[s.length() - 2] = ' ';
  printBT(s + cp, cr, v->right);

  s = s.substr(0,sp.length()-2);
  cout << s << sn << v->data << endl;

  s = sp;
  if(sn == cl) s[s.length() - 2] = ' ';
  printBT(s + cp, cl, v->left);
 }
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 // ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
 // wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
 // cr = +--
 //   |

 // cl = |
 //   +--

 // cp = |
 //   |

 cr = cl = cp = " ";
 cr[0] = 218; cr[1] = 196;
 cl[0] = 192; cl[1] = 196;
 cp[0] = 179;

 readBT();      // odczytujemy drzewo
 printBT("","",root); // wyświetlamy drzewo
 DFSRelease(root);  // usuwamy drzewo z pamięci

 return 0;
}
Free Basic
' Prezentacja drzewa binarnego
' Data: 03.02.2013
' (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

' Typ węzłów drzewa

Type BTNode
 left As BTNode Ptr
 right As BTNode Ptr
 data As Integer
End Type

' Zmienne globalne

Dim Shared As Integer n      ' liczba węzłów
Dim Shared As BTNode Ptr root ' wskazanie korzenia drzewa
Dim Shared As String * 2 cr,cl,cp ' łańcuchy do ramek

' Procedura inicjuje dane, odczytuje definicję drzewa
' ze standardowego wejścia i tworzy jego strukturę w
' pamięci. Na wyjściu w zmiennej root zostaje umieszczony
' adres korzenia drzewa
'--------------------------------------------------------
Sub readBT()

 Dim As BTNode Ptr Ptr vp   ' tablica wskaźników
 Dim As Integer i,d,l,r

 Open Cons For Input As #1
 
 Input #1,n         ' odczytujemy liczbę węzłów drzewa binarnego

 vp = new BTNode Ptr [n] ' tworzymy tablicę dynamiczną wskaźników

 For i = 0 To n-1
  vp[i] = new BTNode  ' tworzymy dynamicznie węzeł
 Next

 For i = 0 To n-1
  Input #1,d,l,r      ' odczytujemy trójkę liczb

  vp[i]->data = d     ' wprowadzamy do węzła dane

  ' ustawiamy lewego syna, jeśli istnieje
  
  If l > 0 Then
  	vp[i]->left = vp[l]
  Else
  	vp[i]->Left = 0
  End If

  ' ustawiamy prawego syna, jeśli istnieje
  
  If r > 0 Then
  	vp[i]->right = vp[r]
  Else
  	vp[i]->Right = 0
  End If
 Next
 
 Close #1

 root = vp[0]      ' zapamiętujemy korzeń drzewa

 delete [] vp      ' usuwamy tablicę wskaźników
 
End Sub

' Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
'-----------------------------------------
Sub DFSRelease(v As BTNode Ptr)
 If v Then
  DFSRelease(v->left)  ' usuwamy lewe poddrzewo
  DFSRelease(v->right) ' usuwamy prawe poddrzewo
  Delete v       ' usuwamy sam węzeł
 End If
End Sub

' Procedura wypisuje drzewo
'--------------------------
Sub printBT(sp As String, sn As String, v As BTNode Ptr)

 Dim As String s

 If v Then
  s = sp
  If sn = cr Then Mid(s,Len(s) - 1, 1) = " "
  printBT(s + cp, cr, v->right)

  s = Mid(s,1, Len(sp)-2)
  Print Using "&&&";s;sn;v->Data

  s = sp
  If sn = cl Then Mid(s,Len(s) - 1, 1) = " "
  printBT(s + cp, cl, v->Left)
 End If
End Sub

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

' ustawiamy łańcuchy znakowe, ponieważ nie wszystkie edytory pozwalają
' wstawiać znaki konsoli do tworzenia ramek.
' cr = +--
'   |

' cl = |
'   +--

' cp = |
'   |

cr = Chr(218) + Chr(196)
cl = Chr(192) + Chr(196)
cp = Chr(179) + " "

readBT()      ' odczytujemy drzewo
printBT("","",root) ' wyświetlamy drzewo
DFSRelease(root)  ' usuwamy drzewo z pamięci

End
Wynik
    ┌─2
  ┌─1
┌─7
│ │ ┌─0
│ └─9
5
│ ┌─8
│ │ └─3
└─2
  │ ┌─5
  └─3
    └─6

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe