Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Odwrotna Notacja Polska

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy obliczyć wartość wyrażenia ONP.

Obliczanie wartości wyrażenia ONP

Odwrotną notację polską ONP ( ang. RPN – Reverse Polish Notation ), zwana często również notacją Postfix, wymyślono w celu zapisywania dowolnych wyrażeń arytmetycznych bez nawiasów. W normalnym zapisie arytmetycznym operatory znajdują się pomiędzy argumentami:

2 + 2     6 - 4     3 * 5     12 / 3

Operatory posiadają priorytety, czyli "ważność" oraz łączność w prawo lub w lewo. Jeśli w wyrażeniu wystąpią operatory o różnych priorytetach, to najpierw zostaną wykonane te ważniejsze:

3 + 5 * 2 = 3 + 10 = 13

Jeśli chcemy zmienić kolejność wykonywania działań, musimy używać nawiasów:

( 3 + 5 ) * 2 = 8 * 2 = 16

W ONP problem ten nie występuje. Operator zawsze występuje po swoich argumentach:

2 2 +     6 4 -     3 5 *     12 3 /

Dzięki tej prostej zasadzie nawiasy stają się zbędne:

3 + 5 * 2 → 3 5 2 * + = 3 10 + = 13

( 3 + 5 ) * 2 → 3 5 + 2 * = 8 2 * = 16

Do obliczenia wartości wyrażenia zapisanego w ONP potrzebujemy stosu. Zasada jest następująca:

Wyrażenie ONP przeglądamy od strony lewej do prawej. Jeśli napotkamy liczbę, to umieszczamy ją na stosie. Jeśli napotkamy operator, to ze stosu pobieramy dwie ostatnie liczby, wykonujemy na nich działanie zgodne z napotkanym operatorem i wynik umieszczamy z powrotem na stosie. Gdy wyrażenie zostanie przeglądnięte do końca, na szczycie stosu będzie znajdował się jego wynik.

Przykład:

Wyrażenie ONP Element Operacja Stos
 3  5  2  *  +     ---
 3  5  2  *  +  3  na stos

3
---

 3  5  2  *  +  5  na stos

5
3
---

 3  5  2  *  +  2  na stos

2
5
3
---

 3  5  2  *  +  * 

pobierz 2 i 5
mnóż 5 * 2
wynik na stos

10
3
---

 3  5  2  *  +  + 

pobierz 10 i 3
dodaj 3 + 10
wynik na stos

13
---

Notacja ONP jest szeroko wykorzystywana w kompilatorach języków wysokiego poziomu. Istnieją również języki, które do obliczeń stosują jedynie ONP – np. Forth.

Przed przystąpieniem do zaprojektowania algorytmu ONP musimy poczynić pewne ustalenia. Dla prostoty umawiamy się, że używać będziemy tylko czterech operatorów arytmetycznych:

Wyrażenie musi być poprawne – algorytm nie sprawdza jego poprawności.

Każdy element będzie wprowadzany w osobnym wierszu – w ten sposób pozbędziemy się problemu analizowania tekstu pod kątem zawartości w nim liczb i operatorów. W rzeczywistości wyrażenie zawarte w wierszu zostałoby najpierw rozbite na elementy składowe – liczby i operatory – a następnie elementy te zostałyby użyte do obliczenia wartości wyrażenia wg naszego algorytmu.

Liczby muszą mieć postać akceptowaną przez dany język programowania.

Ostatnim elementem wyrażenia jest znak "=". Powoduje on zakończenie obliczeń i wyprowadzenie wyniku ze stosu.

W algorytmie będziemy musieli rozpoznawać, czy wprowadzony element jest liczbą, czy też operatorem lub znakiem "=". W trzech wybranych przez nas językach można to zrobić następująco:

Pascal

Wykorzystujemy systemową procedurę val ( s, v, c  ), która posiada trzy parametry:

s  – łańcuch znakowy zawierający liczbę w postaci cyfr
v  – zmienna, w której zostanie umieszczona wartość liczby
c  – pozycja błędu

Procedura val dokonuje konwersji łańcucha s  na wartość liczbową, która zostaje umieszczona w zmiennej v. Jeśli konwersja przebiegła prawidłowo, to w zmiennej c  jest umieszczana wartość 0. W przeciwnym razie c  zawiera numer pozycji znaku w s, który nie można było zinterpretować jako część zapisu liczby – w takim przypadku zawartość v  jest nieokreślona.

program test_str_to_double;

var
 x : double;
 s : string;
 c : word;

begin
 readln ( s );   // odczytujemy tekst
 val ( s, x, c );   // dokonujemy konwersji
 if c = 0 then  // sprawdzamy, czy konwersja się powiodła
  writeln ( 'LICZBA' )
 else
  writeln ( 'NIE LICZBA' );
end.

C++

Tutaj wykorzystuje się najczęściej strumienie. Wykorzystujemy własność strumienia, który przy złej konwersji daje wartość 0. Wypróbuj poniższy program dla strumienia cin:

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )
{
  double x;

  cout << ( cin >> x ) << endl;
  return 0;
}

Program odczytuje ze strumienia cin ciąg znaków i stara się je zamienić na liczbę zmiennoprzecinkową dla zmiennej x. Jeśli konwersja się powiedzie, to operacja ( cin >> x ) zwróci jakąś wartość różną od zera. Jeśli ciągu znaków nie da się zamienić na liczbę, to operacja zwróci wartość 0 ( w programie wpisz wartość poprawną, np. 12.54, a następnie niepoprawną, np. ABC – za pierwszym razem otrzymasz coś różnego od zera, a za drugim zero ). Jeśli operacje takie wykonujemy w pętli, to należy wyzerować stan znaczników błędów strumienia za pomocą funkcji cin.clear( ) – inaczej dostaniemy poprzednią wartość błędu.

Na tym prostym fakcie oprzemy rozpoznawanie, czy wprowadzony łańcuch tekstu reprezentuje liczbę, czy nie. Jako strumień wykorzystamy strumień łańcuchowy. Będzie nam potrzebny plik nagłówkowy sstream, który definiuje klasy strumieni łańcuchowych.

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

using namespace std;

int main( )
{
  double x;
  stringstream ss; // strumień łańcuchowy
  string s;    // łańcuch;

  cin >> s;    // czytamy łańcuch znaków
  ss << s;     // odczytany łańcuch umieszczamy w strumieniu
  if( ss >> x )   // konwertujemy na liczbę i sprawdzamy, czy konwersja była poprawna
   cout << "LICZBA\n";
  else
   cout << "NIE LICZBA\n";
  return 0;
}

Basic

W języku BASIC mamy funkcję Val ( s ), która dokonuje konwersji łańcucha s na wartość zmiennoprzecinkową, która staje się wynikiem tej funkcji. Jeśli konwersja się nie powiedzie, to funkcja zwraca 0. I tutaj mamy drobny problem, ponieważ 0 jest również zwracane dla tekstu "0". Zatem strategia jest następująca: jeśli wynik Val jest różny od zera, to mamy na pewno do czynienia z liczbą. W przeciwnym razie musimy dodatkowo sprawdzić, czy pierwszym znakiem tekstu jest "0". Jeśli tak, to jest to wciąż liczba. Jeśli nie, łańcuch zawiera operator. Wypróbuj poniższy program:

Dim x As Double, s As String

Input s    ' czytamy łańcuch znaków
x = Val ( s )  ' dokonujemy konwersji
       ' sprawdzamy wynik konwersji
If x <> 0 OrElse Left ( s, 1 ) = "0" Then
	Print "LICZBA"
Else
	Print "NIE LICZBA"
End If

End

Algorytm obliczania wartości wyrażenia ONP

Wejście:

S  –  stos liczb zmiennoprzecinkowych
Kolejne elementy wyrażenia odczytujemy ze standardowego wejścia

Wyjście:

Wartość wyrażenia ONP na szczycie stosu S

Zmienne pomocnicze:

e  – przechowuje odczytaną informację z wejścia jako łańcuch tekstowy
v 1, v 2  –  przechowują argumenty operacji

Lista kroków:

K01: Czytaj e odczytujemy kolejne elementy wyrażenia ONP
K02: Jeśli e = "=",
to zakończ
znak = kończy wyrażenie ONP
K03: Jeśli e  jest liczbą,
to idź do
kroku K09
liczby umieszczamy na stosie
K04: v 2 ← S.top( )
S.pop( )
pobieramy ze stosu argumenty operacji
K05: v 1 ← S.top( )
S.pop( )
 
K06: Wykonaj operację na v 1 i v 2
zgodnie z zawartością e.
Wynik umieść w v 1
wykonujemy obliczenia zgodnie ze znakiem operatora
K07: S.push ( v 1 ) wynik trafia na stos
K08: Idź do kroku K01 kontynuujemy przetwarzanie wyrażenia
K09: Przekształć e  na liczbę w v 1  
K10: Idź do kroku K07 liczbę umieszczamy na stosie

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje ze standardowego wejścia kolejne elementy wyrażenia ONP i oblicza jego wartość. Wynik jest wypisywany po wprowadzeniu znaku "=". Wtedy program kończy działanie.

Uwaga: stos w programie jest zrealizowany za pomocą tablicy. Na początku należy określić stałą MAX_S tak, aby dane zmieściły się w tablicy – wartość 100 powinna wystarczyć dla większości wyrażeń. Program nie sprawdza poprawności wyrażenia ONP.
Pascal
// Obliczanie wyrażenia ONP
// Data: 18.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program rpn_eval;

const MAX_S = 100;   // definiuje rozmiar stosu

var
 S : array [ 0..MAX_S - 1 ] of double; // stos
 p : integer;     // wskaźnik stosu
 e : string;     // element wyrażenia ONP
 v1, v2 : double;   // argumenty operacji
 c : word;      // pozycja błędu przy konwersji

begin

 p := 0;       // inicjujemy stos;

 repeat        // w pętli przetwarzamy wyrażenie ONP

  readln ( e );   // odczytujemy element wyrażenia ONP

  if e = '=' then break;

  val ( e, v1, c ); // dokonujemy konwersji

  if c = 0 then
  begin       // liczba
   S [ p ] := v1;  // umieszczamy ją na stosie
   inc ( p );    // zwiększamy wskaźnik stosu
  end
  else
  begin       // operator
   v1 := S [ p-2 ]; // pobieramy ze stosu dwa argumenty
   v2 := S [ p-1 ];
   case e of    // wykonujemy operacje wg operatora
    '+' : v1 := v1 + v2;
    '-' : v1 := v1 - v2;
    '*' : v1 := v1 * v2;
    '/' : v1 := v1 / v2;
   end;
   S [ p-2 ] := v1; // wynik umieszczamy na stosie
   dec ( p );    // ze stosu zniknęła jedna liczba
  end;

 until false;

 writeln ( S [ p-1 ] :0:6 ); // wypisujemy wynik ze szczytu stosu

end.
C++
// Obliczanie wyrażenia ONP
// Data: 18.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

const int MAX_S = 100; // definiuje rozmiar stosu

int main( )
{
 double S [ MAX_S ];  // stos
 int p = 0;      // wskaźnik stosu
 string e;       // element wyrażenia ONP
 double v1, v2;    // argumenty operacji
 stringstream ss;   // strumień łańcuchowy

 while( true )     // w pętli przetwarzamy wyrażenie ONP
 {
  getline ( cin, e );

  if( e == "=" ) break; // sprawdzamy koniec wyrażenia

  ss.str ( "" );   // usuwamy wszelki tekst ze strumienia
  ss.clear( );    // czyścimy błędy konwersji z poprzednich wywołań
  ss << e;      // odczytany element umieszczamy w strumieniu

  if( ss >> v1 )   // konwertujemy na liczbę i sprawdzamy, czy nie było błędu
            // liczba
   S [ p++ ] = v1;  // umieszczamy ją na stosie

  else
  {          // operator
   v2 = S [ --p ];  // pobieramy ze stosu dwa argumenty
   v1 = S [ --p ];
   switch( e [ 0 ] ) // wykonujemy operacje wg operatora
   {
    case '+' : v1 += v2; break;
    case '-' : v1 -= v2; break;
    case '*' : v1 *= v2; break;
    case '/' : v1 /= v2; break;
   }
   S [ p++ ] = v1;  // wynik umieszczamy na stosie
  }
 }

 cout << fixed << S [ --p ] << endl; // wypisujemy wynik ze szczytu stosu

 return 0;
}
Basic
' Obliczanie wyrażenia ONP
' Data: 18.08.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

Const MAX_S = 100 ' definiuje rozmiar stosu

Dim S ( MAX_S-1 ) As Double ' stos
Dim p As Integer    ' wskaźnik stosu
Dim e As String     ' element wyrażenia ONP
Dim As Double v1, v2  ' argumenty operacji

Open Cons For Input As #1

p = 0          ' inicjujemy stos

While 1         ' w pętli przetwarzamy wyrażenie ONP

 Input #1, e      ' odczytujemy element wyrażenia ONP

 If e = "=" Then Exit While

 v1 = Val ( e )     ' dokonujemy konwersji

 If v1 <> 0 OrElse Left ( e, 1 ) = "0" Then
             ' liczba
  S ( p ) = v1     ' umieszczamy ją na stosie
  p += 1        ' zwiększamy wskaźnik stosu

 Else
             ' operator
  v1 = S ( p - 2 )   ' pobieramy ze stosu dwa argumenty
  v2 = S ( p - 1 )
  Select Case e    ' wykonujemy operacje wg operatora
   Case "+": v1 = v1 + v2
   Case "-": v1 = v1 - v2
   Case "*": v1 = v1 * v2
   Case "/": v1 = v1 / v2
  End Select
  S ( p-2 ) = v1    ' wynik umieszczamy na stosie
  p -= 1        ' ze stosu zniknęła jedna liczba

 End If

Wend

Close #1

Print Using "&";S ( p-1 ) ' wypisujemy wynik ze szczytu stosu

End
Wynik:
3
5
2
*
+
=
13.000000

3
5
+
2
*
=
16.000000

10
10
*
10
*
=
1000.000000
Na początek:  podrozdziału   strony 

Problem

Należy przekształcić symboliczne wyrażenie arytmetyczne na symboliczne wyrażenie ONP.

Przekształcanie wyrażenia w wyrażenie ONP

W wyrażeniu symbolicznym zamiast wartości liczbowych występują symbole: ( a + b ) * c

Gdy obliczaliśmy wartość wyrażenia ONP, stos był używany do przechowywania wyników częściowych obliczeń – czyli był to stos liczbowy. Przy konwersji wyrażenia arytmetycznego na postać ONP również wykorzystujemy stos, jednakże tutaj będzie on przechowywał nie liczby, a operatory. Zasady są następujące:

Każdy operator posiada swój priorytet oraz łączność prawostronną lub lewostronną. Operator potęgowania ^ ma najwyższy priorytet i łączność prawostronną. Pozostałe operatory arytmetyczne ( + - * / ) mają łączność lewostronną.

Wyrażenie arytmetyczne odczytujemy od strony lewej do prawej.

Jeśli dojdziemy do końca wyrażenia, to ze stosu operatorów pobieramy operatory i przenosimy je kolejno na wyjście aż do wyczyszczenia stosu. Algorytm kończymy.
Jeśli odczytanym elementem jest symbol zmiennej, to przenosimy go na wyjście.
Jeśli odczytanym elementem jest nawias otwierający, to umieszczamy go na stosie.
Jeśli odczytanym elementem jest nawias zamykający, to ze stosu przesyłamy na wyjście wszystkie operatory, aż do napotkania nawiasu otwierającego, który usuwamy ze stosu.
Jeśli odczytanym elementem jest operator, to:

   dopóki na stosie jest jakiś operator i:
      odczytany operator ma łączność lewostronną oraz priorytet niższy lub równy operatorowi na stosie
      lub odczytany operator ma łączność prawostronną i priorytet niższy od operatora na stosie,
      to pobieramy ze stosu operator i przesyłamy go na wyjście

Po tej operacji odczytany operator umieszczamy na stosie.
Kontynuujemy od początku z następnym elementem.

Przykład:

Wyrażenie Element Operacja Stos Wyjście
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =  start   ---  
(  a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   ( 

na stos

 ( 
---

 
(  a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   a 

na wyjście

(
---

 a 
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   + 

na stos

 +  (
---

a
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   b 

na wyjście

+ (
---

a  b 
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   * 

na stos

 * 
+ (
---

a b
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   c 

na wyjście

*
+ (
---

a b  c 
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   - 

ze stosu na wyjście
na stos

-
+ (
---

a b c *
(   a  +  b  *  c  -  d   )  / (   e  +  f  )  =   d 

na wyjście

-
+ (
---

a b c *  d 
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   ) 

ze stosu na wyjście
ze stosu na wyjście
usuń ze stosu

---

a b c * d - +
(   a  +  b  *  c  -  d  )  /  (   e  +  f  )  =   /

na stos

 / 
---

a b c * d - +
(   a  +  b  *  c  -  d  )  /  (  e  +  f  )  =   ( 

na stos

 ( 
/
---

a b c * d - +
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (  e  +  f  )  =   e 

na wyjście

(
/
---

a b c * d - +  e 
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   + 

na stos

 +  (
/
---

a b c * d - + e
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =   f 

na wyjście

+ (
/
---

a b c * d - + e  f 
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )   ) 

ze stosu na wyjście
usuń ze stosu

/
---

a b c * d - + e f +
(   a  +  b  *  c  -  d  )  / (   e  +  f  )  =  koniec

ze stosu na wyjście

---

a b c * d - + e f + /

Przed zaprojektowaniem algorytmu ustalamy co następuje:

Symbole są zbudowane z pojedynczych liter. Chodzi tutaj o uproszczenie analizy wyrażenia. Gdy napotkamy literę, to traktujemy ją jako symbol.
W wyrażeniu dozwolone są tylko operacje +, -, *, / i ^ ( potęgowanie ).
Wyrażenie wejściowe musi być poprawne – algorytm nie sprawdza tego.
Operacje posiadają priorytety zgodne z zasadami arytmetyki – najwyższy priorytet ma potęgowania, później mnożenie i dzielenie, a na końcu dodawanie i odejmowanie.
Wyrażenie kończy się znakiem "=".

Algorytm przekształcania wyrażenia na postać ONP

Wejście:

symboliczne wyrażenie arytmetyczne

Wyjście:

wyrażenie ONP

Zmienne i funkcje pomocnicze:

S  – stos operatorów
c  –  znak odczytany z wejścia
p ( c )  –  funkcja zwracająca priorytet:
(    = 0
+ - = 1 - łączność lewostronna
* /  = 2 - łączność lewostronna
^    = 3 - łączność prawostronna

Lista kroków:

K01: Utwórz pusty stos S  
K02: Czytaj c odczytujemy znak z wejścia
K03: Jeśli c  ≠ '=',
to idź do kroku K08
sprawdzamy, czy koniec wyrażenia
K04: Dopóki S.empty( ) = false,
wykonuj
kroki K05...K06
 
K05:     Pisz S.top( ) na wyjście przesyłamy operatory ze stosu
K06:     S.pop( ) przesłany operator usuwamy ze stosu
K07: Zakończ  
K08: Jeśli c  ≠ ' ( ',
to idź do kroku K11
sprawdzamy, czy mamy nawias otwierający
K09: S.push ( ' ( ' ) nawias otwierający umieszczamy na stosie
K10: Idź do kroku K02 i kontynuujemy przetwarzanie wyrażenia
K11: Jeśli c  ≠ ' )',
to idź do kroku K17
sprawdzamy, czy mamy nawias zamykający
K12: Dopóki S.top( ) ≠ ' ( ',
wykonuj kroki K13...K14
 
K13:     Pisz S.top( ) ze stosu przesyłamy na wyjście operatory
K14:     S.pop( ) aż do napotkania nawiasu otwierającego
K15: S.pop( ) usuwamy ze stosu nawias otwierający
K16: Idź do kroku K02 i kontynuujemy przetwarzanie wyrażenia
K17: Jeśli c  ≠ operator,
to idź do kroku K24
sprawdzamy, czy mamy operator
K18: Dopóki S.empty( ) = false,
wykonuj kroki K19...K21
 
K19:     Jeśli ( p ( c ) = 3 ) obrazek ( p ( c ) > p ( S.top( ) ) ),
    to idź do kroku K22
sprawdzamy warunek zakończenia pątli
K20:     Pisz S.top( ) na wyjście przesyłamy ze stosu operatory
K21:     S.pop( ) o wyższych priorytetach
K22: S.push ( c  ) operator umieszczamy na stosie
K23: Idź do kroku K02 i kontynuujemy przetwarzanie wyrażenia
K24: Pisz c c przesyłamy na wyjście
K25: Idź do kroku K02 i kontynuujemy przetwarzanie wyrażenia

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje ze standardowego wejścia wyrażenie arytmetyczne. Na wyjściu zostaje wypisane to samo wyrażenie w postaci ONP.
Pascal
// Przekształcanie wyrażenia na ONP
// Data: 19.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program project1;

const S_MAX = 100; // rozmiar stosu operatorów

// Zwraca priorytet operatora
//---------------------------

function p ( c : char ) : integer;
begin
 case c of
  ' ( '   : p := 0;
  '+', '-' : p := 1;
  '*', '/' : p := 2;
  '^'   : p := 3;
  end;
end;

//------------------------------------
// Tutaj rozpoczyna się program główny
//------------------------------------

var
 S : array [ 0..S_MAX-1 ] of char; // stos operatorów
 sptr : integer;      // wskaźnik stosu
 c : char;         // kolejny znak wyrażenia

begin
 sptr := 0;         // inicjujemy stos

 while true do
 begin

  read ( c );       // czytamy znak z wejścia

  if c = '=' then     // koniec wyrażenia?
  begin
   while sptr > 0 do
   begin
    dec ( sptr );    // jeśli tak, na wyjście przesyłamy
    write ( S [ sptr ], ' ' ); // całą zawartość stosu
   end;
   break;         // i przerywamy pętlę
  end;

  case c of        // analizujemy odczytany znak

  ' ' : ;         // spację ignorujemy
  '(' : begin       // nawias otwierający zawsze na stos
      S [ sptr ] := '(';
      inc ( sptr );
     end;
  ')' : begin       // nawias zamykający
      while S [ sptr-1 ] <> '(' do
      begin
       dec ( sptr ); // ze stosu przesyłamy na wyjście
       write ( S [ sptr ], ' ' ); // wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
      end;
      dec ( sptr );  // usuwamy ze stosu nawias otwierający
     end;
  '+', '-', '*', '/', '^' : // operator
     begin
      while sptr > 0 do
      begin
       if( p ( c ) = 3 ) or ( p ( c ) > p ( S [ sptr - 1 ] ) ) then break;
       dec ( sptr ); // na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
       write ( S [ sptr ], ' ' );// operatory o wyższych priorytetach
      end;
      S [ sptr ] := c; // operator umieszczamy na stosie
      inc ( sptr );
     end;
  else
   write ( c, ' ' );   // inaczej znak przesyłamy na wyjście
  end;
 end;

 writeln;
end.
C++
// Przekształcanie wyrażenia na ONP
// Data: 19.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int S_MAX = 100; // rozmiar stosu operatorów

// Zwraca priorytet operatora
//---------------------------

int p ( char c )
{
 switch ( c )
 {
  case '+'   : ;
  case '-'   : return 1;
  case '*'   : ;
  case '/'   : return 2;
  case '^'   : return 3;
 }
 return 0;
}

//------------------------------------
// Tutaj rozpoczyna się program główny
//------------------------------------

int main( )
{
 char S [ S_MAX ];        // stos operatorów
 int sptr = 0;          // wskaźnik stosu
 char c;             // kolejny znak wyrażenia

 while( true )
 {
  cin >> c;           // czytamy znak z wejścia

  if( c == '=' )         // koniec wyrażenia?
  {
   while( sptr ) cout << S [ --sptr ] << ' '; // jeśli tak, na wyjście przesyłamy
                  // wszystkie operatory ze stosu
   break;            // i przerywamy pętlę
  }

  switch ( c )          // analizujemy odczytany znak
  {
   case ' ' : break;      // spację ignorujemy
   case '(' : S [ sptr++ ] = '('; // nawias otwierający zawsze na stos
         break;
   case ')' : while( S [ sptr-1 ] != '(' ) // nawias zamykający
         cout << S [ --sptr ] << ' '; // ze stosu przesyłamy na wyjście
                  // wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
         sptr--;      // usuwamy ze stosu nawias otwierający
         break;
   case '+' : ;         // operator
   case '-' : ;
   case '*' : ;
   case '/' : ;
   case '^' : while( sptr )
         {
          if( ( p ( c ) == 3 ) || ( p ( c ) > p ( S [ sptr - 1 ] ) ) ) break;
          cout << S [ --sptr ] << ' '; // na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
         }         // operatory o wyższych priorytetach
         S [ sptr++ ] = c; // operator umieszczamy na stosie
         break;
   default:  cout << c << ' '; // inaczej znak przesyłamy na wyjście
         break;
  }
 }

 cout << endl;

 return 0;
}
Basic
' Przekształcanie wyrażenia na ONP
' Data: 19.08.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

Const S_MAX = 100 ' rozmiar stosu operatorów

' Zwraca priorytet operatora
'---------------------------
Function p ( c As String ) As Integer
 Select Case c
     Case "("
      p = 0
     Case "+", "-"
      p = 1
     Case "*", "/"
      p = 2
     Case "^"
      p = 3
 End Select
End Function

Dim S ( S_MAX ) As String * 1    ' stos operatorów
Dim sptr As Integer         ' wskaźnik stosu
Dim c As String * 1         ' kolejny znak wyrażenia
Dim t As String           ' przechowuje wczytany wiersz
Dim i As Integer          ' indeks

Open Cons For Input As #1

sptr = 0              ' inicjujemy stos

Line Input #1, t          ' odczytujemy tekst
i = 1                ' indeks na pierwszy znak tekstu

Close #1

While 1

 c = Mid ( t, i, 1 )         ' czytamy znak
 i += 1              ' przesuwamy się na następną pozycję

 If c = "=" then          ' koniec wyrażenia?
  while sptr > 0
   sptr -= 1           ' jeśli tak, na wyjście przesyłamy
   Print S ( sptr );" ";      ' całą zawartość stosu
  Wend
  Exit While           ' i przerywamy pętlę
 End If

 Select Case c           ' analizujemy odczytany znak
     Case " "          ' spację ignorujemy
     Case "("          ' nawias otwierający zawsze na stos
      S ( sptr ) = "("
      sptr += 1
     Case ")"          ' nawias zamykający
      While S ( sptr-1 ) <> "("
       sptr -= 1       ' ze stosu przesyłamy na wyjście
       Print S ( sptr );" "; ' wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
      Wend
      sptr -= 1        ' usuwamy ze stosu nawias otwierający
     Case "+", "-", "*", "/", "^"  ' operator
      while( sptr > 0 )
      	 if( p ( c ) = 3 ) OrElse ( p ( c ) > p ( S ( sptr - 1 ) ) ) Then Exit While
       sptr -= 1       ' na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
       Print S ( sptr );" "; ' operatory o wyższych priorytetach
      Wend
      S ( sptr ) = c      ' operator umieszczamy na stosie
      sptr += 1
  Case Else
     Print c;" ";        ' inaczej znak przesyłamy na wyjście
 End Select
Wend

Print

End
Wynik:
( a = b * c - d ) / e ^ ( f = g ) / h =
a b c * d - = e f g + ^ h / /
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania

 1. Opracuj algorytm prostego kalkulatora ONP. Kalkulator powinien umożliwiać wprowadzanie liczb, operatorów działań arytmetycznych, wyświetlać wynik po wprowadzeniu znaku = oraz czyścić stos.
 2. Opracuj algorytm, który oblicza wartość dowolnego wyrażenia arytmetycznego zbudowanego z jednocyfrowych liczb, operatorów + - * / ^ oraz nawiasów ( ). Wyrażenie kończy się znakiem =. Na podstawie algorytmu napisz program w wybranym języku programowania.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.