Dodatek B - Kody komunikatów

Ta tablica przedstawia kody komunikatów wraz z ogólnym opisem oraz listą sytuacji, gdzie mogą one wystąpić. W dodatku C znajdziesz bardziej szczegółowy opis komunikatów błędów dla każdego polecenia lub funkcji.

 


Kod  Znaczenie Sytuacje 
0 Zakończenie z sukcesem lub skok do numeru wiersza większego niż istnieje w programie. Komunikat o kodzie 0 nie zmienia numeru wiersza wykorzystywanego przez CONT. Dowolna
1 Zmienna sterująca nie istnieje (nie została ustawiona przez polecenie FOR) lecz jest zwykła zmienna o takiej samej nazwie. NEXT
2 Użyto niezdefiniowanej zmiennej.

Dla prostej zmiennej zdarzy się to, jeśli zmienna zostanie użyta zanim nadano jej wartość poleceniem LET.

Dla zmiennej indeksowej zdarzy się to, jeśli zmienna zostanie użyta przed jej zwymiarowaniem poleceniem DIM.

Dla zmiennej sterującej zdarzy się to, jeśli zmienna jest użyta przed ustawieniem jako zmienna sterująca poleceniem FOR, a nie ma zwykłej zmiennej o takiej samej nazwie.

Dowolna
3 Indeks poza zakresem.

Jeśli indeks beznadziejnie wykroczy poza zakres (jest ujemny lub większy od 65535), to  powstanie komunikat B.

Zmienne indeksowane
4 Brak miejsca w pamięci. Zwróć uwagę, iż numer wiersza w komunikacie (za znakiem /) może być niekompletny na ekranie, z powodu niedostatku pamięci: na przykład 4/20 może pojawić się jako 4/2. Zobacz do rozdziału 23. Dla GOSUB zobacz na ćwiczenie 6 w rozdziale 14. LET, INPUT, DIM, PRINT, LIST, PLOT, UNPLOT, FOR, GOSUB. Czasami podczas obliczania wartości funkcji.
5 Nie ma miejsca na ekranie. CONT zrobi miejsce wymazując ekran. PRINT, LIST.
6 Nadmiar arytmetyczny: obliczenia doprowadziły do liczby większej niż około 1038. Każda operacja arytmetyczna
7 Brak odpowiadającego polecenia GOSUB dla polecenie RETURN. RETURN
8 Próbowałeś użyć polecenia INPUT jako rozkazu (niedozwolone). INPUT
9 Polecenie STOP zostało wykonane. CONT nie będzie próbować ponownie wykonać polecenia STOP. STOP
A Zły argument dla pewnych funkcji. SQR, LN, ASN, ACS
B Liczba całkowita poza zakresem. Gdy wymagana jest liczba całkowita, to zmiennoprzecinkowy argument zostaje zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli ta jest poza wymaganym zakresem, powstaje komunikat B.

Przy dostępie do tablic zobacz również na komunikat 3.

RUN, RAND, POKE, DIM, GOTO, GOSUB, LIST, LLIST, PAUSE, PLOT, UNPLOT, CHR$, PEEK, USR

Dostęp do tablicy.

C Tekst (łańcuchowego) argumentu funkcji VAL nie tworzy poprawnego wyrażenia liczbowego. VAL
D (i) Program przerwany naciśnięciem BREAK.

(ii) Dane dla polecenia INPUT rozpoczynają się od STOP.

Na końcu każdego polecenia lub w LOAD, SAVE, LPRINT, LLIST czy COPY.

INPUT

E Nie używany  
F Nazwa programu jest pustym łańcuchem SAVE

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe