Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Podsumowanie

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Porównanie klas złożoności

W poniższej tabeli zebraliśmy dane z poszczególnych rozdziałów dotyczące wyznaczonych klas złożoności obliczeniowej, stabilności oraz wykorzystania pamięci operacyjnej opisywanych algorytmów sortujących:

 

Lp. Nazwa algorytmu Klasa złożoności Stabilność Sortowanie
w miejscu
Zalecane?
optymistyczna typowa pesymistyczna
1. Bogo Sort NIE TAK NIE!!!
2. Stupid Sort O(n) ... O(n2) TAK TAK NIE
3. Bubble Sort I TAK TAK NIE
4. Bubble Sort II TAK TAK NIE
5. Bubble Sort III TAK TAK TAK/NIE
6. Bubble Sort IV TAK TAK TAK
7. Bidirectional Bubble Sort TAK TAK TAK
8. Selection Sort NIE TAK TAK/NIE
9. Insertion Sort O(n2) O(n2) TAK TAK TAK
10. Binary Insertion Sort TAK TAK NIE
11. Shell Sort NIE TAK TAK
12. Merge Sort TAK NIE TAK
13. Heap Sort NIE TAK TAK
14. Quick Sort NIE TAK TAK
15. Bucket Sort I NIE NIE TAK/NIE
16. Bucket Sort II NIE NIE TAK/NIE
17. Counting Sort TAK NIE TAK
18. Radix Sort TAK NIE TAK

Na początek:  podrozdziału   strony 

Własności algorytmów sortujących

W następnej tabeli zebraliśmy wyznaczone przez nas zależności pomiędzy czasami sortowania zbiorów o wybranym rozkładzie elementów.

tpo - czas sortowania zbioru posortowanego
tod - czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp - czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk - czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp - czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

Własności algorytmu
Lp. Algorytm tpo tod tpp tpk tnp
1. Stupid Sort
2. Bubble Sort I
3. Bubble Sort II
4. Bubble Sort III
5. Bubble Sort IV
6. Bidirectional Bubble Sort
7. Selection Sort
8. Insertion Sort
9. Binary Insertion Sort
10. Shell Sort
11. Merge Sort
12. Heap Sort
13. Quick Sort
14. Bucket Sort II
Lp. Algorytm tpo tod tpp tpk tnp

Na początek:  podrozdziału   strony 

Porównanie szybkości sortowania

W celu porównania szybkości działania poszczególnych algorytmów sortujących zmierzymy czasy sortowania tego samego zbioru 10000 liczb całkowitych 64-bitowych. Otrzymane wyniki są jedynie orientacyjne - dla innych danych możemy otrzymać nieco inną kolejność poszczególnych algorytmów. Dlatego zachęcamy czytelnika do eksperymentów na różnych zbiorach danych (zbudowanych z różnych obiektów - liczb rzeczywistych, łańcuchów znakowych, itp.).

Pomiarów dokonaliśmy w systemie komputerowym wyposażonym w procesor Intel Celeron 1,7GHz, pamięć 512 MB RAM z wyłączoną obsługą sieci oraz z zamkniętymi wszelkimi, nieistotnymi dla pracy systemu procesami (jest to bardzo ważne, ponieważ procesy pracujące w tle wpływają dosyć istotnie na otrzymywane wyniki). Program testowy był następujący:

Pascal
// Program wyznaczający kolejność algorytmów sortujących
// wg czasu sortowania zbioru 10000 liczb naturalnych
// w warunkach kontrolowanego uruchomienia
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program KolAlgSort;

uses Windows;

const
 N  = 10000; // Ilość sortowanych elementów
 WMIN =   0; // Wartość minimalna elementów
 WMAX = 10000; // Wartość maksymalna elementów

type
 TElement = record
  nastepnik : cardinal;
  dane   : int64;
 end;

 TZbior = array[1..N] of int64;

var
 b,d,e   : array[1..N] of int64;
 qpf,tqpc : int64;
 qpc1,qpc2 : int64;

// Poszczególne algorytmy sortujące

procedure StupidSort;
var
 i : integer;
 x : int64;
begin
 i := 1;
 repeat
  if d[i] > d[i + 1] then
  begin
   x := d[i]; d[i] := d[i + 1]; d[i + 1] := x;
   i := 1;
   continue;
  end;
  inc(i);
 until i = N;
end;

//----------------------------------------------------

procedure BubbleSort1;
var
 i,j : integer;
 x  : int64;
begin
 for j := 1 to N - 1 do
  for i := 1 to N - 1 do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i + 1]; d[i + 1] := x;
   end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure BubbleSort2;
var
 i,j : integer;
 x  : int64;
begin
 for j := N - 1 downto 1 do
  for i := 1 to j do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i + 1]; d[i + 1] := x;
   end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure BubbleSort3;
var
 i,j,p : integer;
 x   : int64;
begin
 for j := N - 1 downto 1 do
 begin
  p := 1;
  for i := 1 to j do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i + 1]; d[i + 1] := x;
    p := 0;
   end;
  if p = 1 then break;
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure BubbleSort4;
var
 i,p,pmin,pmax : integer;
 x       : int64;
begin
 pmin := 1; pmax := N - 1;
 repeat
  p := 0;
  for i := pmin to pmax do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i + 1]; d[i + 1] := x;
    if p = 0 then pmin := i;
    p := i;
   end;
  if pmin > 1 then dec(pmin);
  pmax := p - 1;
 until p = 0;
end;

//----------------------------------------------------

procedure BidirectionalBubbleSort;
var
 i,p,pmin,pmax : integer;
 x       : int64;
begin
 pmin := 1; pmax := N - 1;
 repeat
  p := 0;
  for i := pmin to pmax do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i + 1]; d[i + 1] := x;
    p := i;
   end;
  if p = 0 then break;
  pmax := p - 1;
  p := 0;
  for i := pmax downto pmin do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i + 1]; d[i + 1] := x;
    p := i;
   end;
  pmin := p + 1;
 until p = 0;
end;

//----------------------------------------------------

procedure SelectionSort;
var
 i,j,pmin : integer;
 x    : int64;
begin
 for j := 1 to N - 1 do
 begin
  pmin := j;
  for i := j + 1 to N do
   if d[i] < d[pmin] then pmin := i;
  x := d[pmin]; d[pmin] := d[j]; d[j] := x;
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure InsertionSort;
var
 i,j : integer;
 x  : int64;
begin
 for j := N - 1 downto 1 do
 begin
  x := d[j];
  i := j + 1;
  while (i <= N) and (x > d[i]) do
  begin
   d[i - 1] := d[i];
   inc(i);
  end;
  d[i - 1] := x;
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure BinaryInsertionSort;
var
 i,j,ip,ik : integer;
 x     : int64;
begin
 for j := N - 1 downto 1 do
 begin
  x := d[j];
  ip := j;
  ik := N + 1;
  while ik - ip > 1 do
  begin
   i := (ik + ip) div 2;
   if x <= d[i] then ik := i else ip := i;
  end;
  for i := j to ip - 1 do d[i] := d[i + 1];
  d[ip] := x;
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure ShellSort;
var
 i,j,h : integer;
 x   : int64;
begin
 h := 1;
 repeat
  h := 3 * h + 1;
 until h >= N;
 h := (h div 9);
 while(h > 0) do
 begin
  for j := N - h downto 1 do
  begin
   x := d[j];
   i := j + h;
   while (i <= N) and (x > d[i]) do
   begin
    d[i - h] := d[i];
    i += h;
   end;
   d[i - h] := x;
  end;
  h := h div 3;
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure MergeSort(i_p,i_k : integer);
var
 i_s,i1,i2,i : integer;
begin
 i_s := (i_p + i_k + 1) div 2;
 if i_s - i_p > 1 then MergeSort(i_p, i_s - 1);
 if i_k - i_s > 0 then MergeSort(i_s, i_k);
 i1 := i_p; i2 := i_s;
 for i := i_p to i_k do
  if (i1 = i_s) or ((i2 <= i_k) and (d[i1] > d[i2])) then
  begin
   b[i] := d[i2]; inc(i2);
  end
  else
  begin
   b[i] := d[i1]; inc(i1);
  end;
 for i := i_p to i_k do d[i] := b[i];
end;

//----------------------------------------------------

procedure HeapSort;
var
 i,j,k,m : integer;
 x    : int64;
begin
 for i := 2 to N do
 begin
  j := i; k := j div 2;
  x := d[i];
  while (k > 0) and (d[k] < x) do
  begin
   d[j] := d[k];
   j := k; k := j div 2;
  end;
  d[j] := x;
 end;
 for i := N downto 2 do
 begin
  x := d[1]; d[1] := d[i]; d[i] := x;
  j := 1; k := 2;
  while k < i do
  begin
   if (k + 1 < i) and (d[k + 1] > d[k]) then
    m := k + 1
   else
    m := k;
   if d[m] <= d[j] then break;
   x := d[j]; d[j] := d[m]; d[m] := x;
   j := m; k := j + j;
  end;
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure QuickSort(lewy, prawy : integer);
var
 i,j   : integer;
 piwot,x : int64;
begin
 i := (lewy + prawy) div 2;
 piwot := d[i]; d[i] := d[prawy];
 j := lewy;
 for i := lewy to prawy - 1 do
  if d[i] < piwot then
  begin
   x := d[i]; d[i] := d[j]; d[j] := x;
   inc(j);
  end;
 d[prawy] := d[j]; d[j] := piwot;
 if lewy < j - 1 then QuickSort(lewy, j - 1);
 if j + 1 < prawy then QuickSort(j + 1, prawy);
end;

//----------------------------------------------------

procedure BucketSort1;
var
 lw : array[WMIN..WMAX] of integer;
 i,j : integer;
begin
 for i := WMIN to WMAX do lw[i] := 0;
 for i := 1 to N do inc(lw[d[i]]);
 j := 1;
 for i := WMIN to WMAX do
  while lw[i] > 0 do
  begin
   d[j] := i; inc(j); dec(lw[i]);
  end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure BucketSort2;
var
 L : array[1..N] of TElement;
 K : array[WMIN..WMAX] of integer;
 we : int64;
 ine,ip,ib,i,j : integer;
begin
 for i := WMIN to WMAX do K[i] := 0;
 ine := 1;
 for i := 1 to N do
 begin
  we := d[i];
  L[ine].nastepnik := 0; L[ine].dane := we;
  ip := 0; ib := K[we];
  while (ib > 0) and (L[ib].dane < we) do
  begin
   ip := ib; ib := L[ib].nastepnik;
  end;
  if ip = 0 then
  begin
   L[ine].nastepnik := ib; K[we] := ine
  end
  else if ib = 0 then
   L[ip].nastepnik := ine
  else
  begin
   L[ip].nastepnik := ine; L[ine].nastepnik := ib;
  end;
  inc(ine);
 end;
 j := 1;
 for ib := WMIN to WMAX do
 begin
  i := K[ib];
  while i > 0 do
  begin
   d[j] := L[i].dane;
   inc(j); i := L[i].nastepnik;
  end;
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure CountingSort;
var
 L : array[WMIN..WMAX] of cardinal;
 i : integer;
begin
 for i := WMIN to WMAX do L[i] := 0;
 for i := 1 to N do inc(L[d[i]]);
 for i := WMIN + 1 to WMAX do L[i] += L[i - 1];
 for i := N downto 1 do
 begin
  b[L[d[i]]] := d[i]; dec(L[d[i]]);
 end;
end;

//----------------------------------------------------

procedure SortujBit(var z1,z2 : TZbior; m : int64);
var
 L : array[boolean] of cardinal;
 i : cardinal;
 t : boolean;
begin
 L[false] := 0; L[true] := 0;
 for i := 1 to N do inc(L[(z1[i] and m) > 0]);
 L[true] += L[false];
 for i := N downto 1 do
 begin
  t := (z1[i] and m) > 0;
  z2[L[t]] := z1[i];
  dec(L[t]);
 end;
end;

procedure RadixSort;
var
 m : int64;
begin
 m := 1;
 while m <= WMAX do
 begin
  SortujBit(d,b,m); m := m shl 1;
  SortujBit(b,d,m); m := m shl 1;
 end;
end;

// Funkcja pomiaru czasu sortowania

function Sort(nr : integer) : extended;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 case nr of
   1 : StupidSort;
   2 : BubbleSort1;
   3 : BubbleSort2;
   4 : BubbleSort3;
   5 : BubbleSort4;
   6 : BidirectionalBubbleSort;
   7 : SelectionSort;
   8 : InsertionSort;
   9 : BinaryInsertionSort;
  10 : ShellSort;
  11 : MergeSort(1,N);
  12 : HeapSort;
  13 : QuickSort(1,N);
  14 : BucketSort1;
  15 : BucketSort2;
  16 : CountingSort;
  17 : RadixSort;
 end;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------

const
 NazwaAlgorytmu : array[1..17] of string =
 ('Stupid Sort','Bubble Sort I','Bubble Sort II','Bubble Sort III',
  'Bubble Sort IV','Bidirectional Bubble Sort','Selection Sort',
  'Insertion Sort','Binary Insertion Sort','Shell Sort','Merge Sort',
  'Heap Sort','Quick Sort','Bucket Sort I','Bucket Sort II',
  'Counting Sort','Radix Sort');

type
 TAlgorytm = record
  nazwa : string;
  czas : extended;
 end;

var
 algorytm : array[1..18] of TAlgorytm;
 i,j   : integer;
 f    : Text;
begin
 writeln('Porownanie czasu sortowania wybranych algorytmow');
 writeln('-------------------------------------------------------');
 writeln('(C)2005 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie');
 writeln;
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;
  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);
  writeln(f,'Porownanie czasu sortowania wybranych algorytmow');
  writeln(f,'-------------------------------------------------------');
  writeln(f,'(C)2005 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie');
  writeln(f,'');
  randomize;
  for i := 1 to N do e[i] := random(WMAX + 1);
  for i := 1 to 17 do
  with algorytm[i] do
  begin
   d := e;
   nazwa := NazwaAlgorytmu[i];
   czas := Sort(i);
   writeln(czas:11:6,' : ',nazwa);
   writeln(f,czas:11:6,' : ',nazwa);
  end;
  for j := 16 downto 1 do
  begin
   algorytm[18] := algorytm[j];
   i := j + 1;
   while (i <= 17) and (algorytm[18].czas > algorytm[i].czas) do
   begin
    algorytm[i - 1] := algorytm[i];
    inc(i);
   end;
   algorytm[i - 1] := algorytm[18];
  end;
  writeln;
  writeln('Ranking:');
  writeln;
  writeln(f,'');
  writeln(f,'Ranking:');
  writeln(f,'');
  for i := 1 to 17 do
  begin
   writeln(i:2,'. ',algorytm[i].czas:11:6,' - ',algorytm[i].nazwa);
   writeln(f,i:2,'. ',algorytm[i].czas:11:6,' - ',algorytm[i].nazwa);
  end;
  CloseFile(f);
 end
 else
  writeln('Na tym komputerze nie mozna wykonac pomiaru!');
 writeln;
 writeln('Koniec - nacisnij ENTER');
 readln;
end.
Wynik:
Porownanie czasu sortowania wybranych algorytmow
-------------------------------------------------------
(C)2005 mgr Jerzy Walaszek I LO w Tarnowie

595.809227 : Stupid Sort
  1.274373 : Bubble Sort I
  0.940440 : Bubble Sort II
  0.917117 : Bubble Sort III
  0.936409 : Bubble Sort IV
  0.674173 : Bidirectional Bubble Sort
  0.369731 : Selection Sort
  0.295610 : Insertion Sort
  0.274226 : Binary Insertion Sort
  0.004668 : Shell Sort
  0.004436 : Merge Sort
  0.005149 : Heap Sort
  0.002832 : Quick Sort
  0.000594 : Bucket Sort I
  0.001588 : Bucket Sort II
  0.000788 : Counting Sort
  0.007603 : Radix Sort

Ranking:

 1.   0.000594 - Bucket Sort I
 2.   0.000788 - Counting Sort
 3.   0.001588 - Bucket Sort II
 4.   0.002832 - Quick Sort
 5.   0.004436 - Merge Sort
 6.   0.004668 - Shell Sort
 7.   0.005149 - Heap Sort
 8.   0.007603 - Radix Sort
 9.   0.274226 - Binary Insertion Sort
10.   0.295610 - Insertion Sort
11.   0.369731 - Selection Sort
12.   0.674173 - Bidirectional Bubble Sort
13.   0.917117 - Bubble Sort III
14.   0.936409 - Bubble Sort IV
15.   0.940440 - Bubble Sort II
16.   1.274373 - Bubble Sort I
17. 595.809227 - Stupid Sort

Konkurs szybkości sortowania wygrywają algorytmy sortowania dystrybucyjnego - jest to dosyć oczywiste, ponieważ mają one liniową klasę złożoności obliczeniowej. Z algorytmów porównujących klasy liniowo logarytmicznej na pierwszej pozycji wyłania się algorytm sortowania szybkiego. Z algorytmów klasy kwadratowej pierwsze miejsce zajął algorytm binarnego sortowania przez wstawianie. Tuż za nim jest algorytm sortowania przez wstawianie. Algorytmy sortowania bąbelkowego zamykają naszą listę. Algorytm sortowania głupiego jest daleko, daleko w tyle.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Wnioski

Najszybsze algorytmy sortujące to algorytmy sortowania dystrybucyjnego. Jednakże szybkość ich działania jest okupiona dużym zapotrzebowaniem na pamięć. Algorytmy te mają liniową klasę czasowej złożoności obliczeniowej.

Z algorytmów sortujących w miejscu najszybszym w typowych warunkach jest algorytm sortowania szybkiego. Posiada liniowo logarytmiczną klasę czasowej złożoności obliczeniowej. Jednakże dla niekorzystnych danych może się degradować do klasy kwadratowej.

Wolniejszym (około dwa razy) algorytmem sortowania klasy liniowo logarytmicznej jest algorytm sortowania stogowego. Algorytm ten nie degraduje się do niższej klasy złożoności obliczeniowej i może być alternatywą dla algorytmu sortowania szybkiego.

Bardzo obiecujące wyniki otrzymaliśmy dla algorytmu sortowania metodą Shella.

W klasie kwadratowej złożoności obliczeniowej zalecany jest do stosowania algorytm sortowania przez wstawianie. Jest bardzo prosty w implementacji i jednocześnie wystarczająco szybki. Dla zbiorów w znacznym stopniu uporządkowanych wykazuje liniową klasę złożoności obliczeniowej. Dlatego nadaje się np. do sortowania zbioru uporządkowanego, do którego dodajemy nowy element - zbiór będzie posortowany szybciej niż przez algorytm sortowania szybkiego (porównaj czasy tpp i tpk dla 32000 elementów). Ten wniosek jasno pokazuje, iż nie ma uniwersalnych algorytmów sortujących.

Algorytmów sortowania bąbelkowego raczej należy unikać.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Literatura


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.