Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie przez wybór
Selection Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Idea algorytmu sortowania przez wybór jest bardzo prosta. Załóżmy, iż chcemy posortować zbiór liczbowy rosnąco. Zatem element najmniejszy powinien znaleźć się na pierwszej pozycji. Szukamy w zbiorze elementu najmniejszego i wymieniamy go z elementem na pierwszej pozycji. W ten sposób element najmniejszy znajdzie się na swojej docelowej pozycji.

W identyczny sposób postępujemy z resztą elementów należących do zbioru. Znów wyszukujemy element najmniejszy i zamieniamy go z elementem na drugiej pozycji. Otrzymamy dwa posortowane elementy. Procedurę kontynuujemy dla pozostałych elementów dotąd, aż wszystkie będą posortowane.

Algorytm sortowania przez wybór posiada klasę czasowej złożoności obliczeniowej równą O(n2). Sortowanie odbywa się w miejscu.

Przykład:

Dla przykładu posortujmy tą metodą zbiór {4 7 2 9 3}. Kolorem zielonym oznaczyliśmy elementy zbioru, które są już posortowane.

Zbiór Opis operacji
 4 7 2 9 3  
Wyszukujemy najmniejszy element w zbiorze. Jest nim liczba 2.
 2 7 4 9 3 
Znaleziony element minimalny wymieniamy z pierwszym elementem zbioru - liczbą 4
 2 7 4 9 3 
Wśród pozostałych elementów wyszukujemy element najmniejszy. Jest nim liczba 3.
 2 3 4 9 7 
Znaleziony element minimalny wymieniamy z drugim elementem zbioru - liczbą 7.
 2 3 4 9 7 
Znajdujemy kolejny element minimalny - liczbę 4.
 2 3 4 9 7 
Wymieniamy go z samym sobą - element ten nie zmienia zatem swojej pozycji w zbiorze.
 2 3 4 9 7 
Znajdujemy kolejny element minimalny
 2 3 4 7 9 
Wymieniamy go z liczbą 9
 2 3 4 7 9 
Ostatni element jest zawsze na właściwej pozycji. Sortowanie zakończone

Podana metoda sortuje zbiór rosnąco. Jeśli chcemy posortować zbiór malejąco, to zamiast elementu minimalnego poszukujemy elementu maksymalnego. Pozostała część procedury sortującej nie ulega zmianie.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

n - liczba elementów w sortowanym zbiorze, n ∈ N
d[ ] - zbiór n-elementowy, który będzie sortowany. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Dane wyjściowe

d[ ] - posortowany zbiór n-elementowy. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Zmienne pomocnicze

i, j - zmienne sterujące pętli, i, j ∈ N
pmin - pozycja elementu minimalnego w zbiorze d[ ],  pmin ∈ N

Lista kroków

K01: Dla j = 1, 2, ..., n - 1:
    wykonuj kroki K02...K04
K02:     pminj
K03:     Dla i = j + 1,  j + 2, ..., n:
        jeśli d[i] < d[pmin],
        to pmin i
K04:     d[j] ↔ d[pmin]
K05: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Pętla zewnętrzna sterowana zmienną j wyznacza kolejne elementy zbioru o indeksach od 1 do n - 1, w których zostaną umieszczone elementy minimalne. Na początku tej pętli zakładamy, iż elementem minimalnym jest element d[j] i zapamiętujemy jego indeks w zmiennej pmin.

W pętli numer 2 sterowanej zmienną i porównujemy pozostałe elementy zbioru z elementem d[pmin]. Jeśli element zbioru d[i] jest mniejszy od elementu d[pmin], to znaleźliśmy nowy element minimalny. W takim przypadku zapamiętujemy jego pozycję w pmin i kontynuujemy pętlę wewnętrzną.

Po zakończeniu pętli wewnętrznej pmin zawiera indeks elementu minimalnego. Zamieniamy miejscami element d[j] z elementem d[pmin]. Dzięki tej operacji element minimalny znajduje się na swojej docelowej pozycji. Zwiększamy j przechodząc do kolejnego elementu zbioru i kontynuujemy pętlę zewnętrzną.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Sortowanie Przez Wybór
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 20; // Liczebność zbioru.

// Program główny
//---------------

int main()
{
 int d[N],i,j,pmin;
 
 cout << " Sortowanie przez wybor\n"
     "------------------------\n"
     " (C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 for(j = 0; j < N - 1; j++)
 {
  pmin = j;
  for(i = j + 1; i < N; i++)
   if(d[i] < d[pmin]) pmin = i;
  swap(d[pmin], d[j]);
 }

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal
// Sortowanie Przez Wybór
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program Selection_Sort;

const N = 20; // Liczebność zbioru.

var
 d : array[1..N] of integer;

// Program główny
//---------------

var
 i,j,x,pmin : integer;
begin
 writeln(' Sortowanie przez wybor ');
 writeln('------------------------');
 writeln(' (C)2005 Jerzy Walaszek ');
 writeln;

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 randomize;
 for i := 1 to N do d[i] := random(100);
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;

// Sortujemy

 for j := 1 to N - 1 do
 begin
  pmin := j;
  for i := j + 1 to N do
   if d[i] < d[pmin] then pmin := i;
  x := d[pmin]; d[pmin] := d[j]; d[j] := x;
 end;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Sortowanie Przez Wybór
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

 OPTION EXPLICIT

 CONST N = 20 ' Liczebność zbioru.

 DIM d(1 TO N) AS INTEGER
 DIM i AS INTEGER, j AS INTEGER, pmin AS INTEGER

 PRINT " Sortowanie przez wybor "
 PRINT "------------------------"
 PRINT " (C)2005 Jerzy Walaszek "
 PRINT

' Najpierw wypełniamy tablicę d() liczbami pseudolosowymi
' a następnie wyświetlamy jej zawartość

 RANDOMIZE TIMER
 FOR i = 1 TO N: d(i) = INT(RND * 100): NEXT
 PRINT "Przed sortowaniem:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT

' Sortujemy

 FOR j = 1 TO N - 1
  pmin = j
  FOR i = j + 1 TO N
   IF d(i) < d(pmin) THEN pmin = i
  NEXT
  SWAP d(pmin),d(j)
 NEXT

' Wyświetlamy wynik sortowania

 PRINT "Po sortowaniu:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT
 PRINT "Nacisnij Enter..."
 SLEEP
 END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmselectionsort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Przez Wybór</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Sortowanie Przez Wybór
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

var N = 20; // Liczebność zbioru.

function main()
{
 var d = new Array(N);
 var i,j,pmin,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

 // Sortujemy

 for(j = 0; j < N - 1; j++)
 {
  pmin = j;
  for(i = j + 1; i < N; i++)
   if(d[i] < d[pmin]) pmin = i;
  x = d[pmin]; d[pmin] = d[j]; d[j] = x;
 }

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
 Sortowanie przez wybor
------------------------
 (C)2005 Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  98  49  73  16  64  25   5  83  54  51  80   3  98  26  86  87  80  68   5  11

Po sortowaniu:

   3   5   5  11  16  25  26  49  51  54  64  68  73  80  80  83  86  87  98  98

Sortowanie Przez Wybór

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu sortowania przez wybór w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

Pascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Sortowanie przez wybór';
 K1  = '--------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 6; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------
function Sort : extended;
var
 i,j,pmin : integer;
 x    : real;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 for j := 1 to n - 1 do
 begin
  pmin := j;
  for i := j + 1 to n do
   if d[i] < d[pmin] then pmin := i;
  x := d[pmin]; d[pmin] := d[j]; d[j] := x;
 end;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika):

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Sortowanie przez wybór
--------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.002724 0.002909 0.002791 0.002780 0.003110
2000 0.011507 0.012866 0.011278 0.011224 0.011862
4000 0.045771 0.049455 0.045857 0.045861 0.047035
8000 0.183433 0.198379 0.187596 0.187755 0.186893
16000 0.737399 0.797531 0.743703 0.741200 0.748871
32000 3.236753 3.429465 3.221679 3.219949 3.234469
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu sortowania przez wybór wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu Sortowania Przez Wybór
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność NIE

 

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie przez wybór
 1. Wszystkie badane przez nas czasy sortowania są proporcjonalne do kwadratu liczby elementów porządkowanego zbioru. Klasa czasowej złożoności obliczeniowej algorytmu sortowania przez wybór wynosi O(n2).
 2. Wszystkie badane czasy sortowania są praktycznie takie same.
 3. Algorytm nie uwzględnia faktu posortowania zbioru. Jednakże również nie wyróżnia on przypadku posortowania zbioru w kierunku odwrotnym. Zatem można wysunąć wniosek, iż dla tego algorytmu złożoność czasowa nie zależy od rozkładu elementów w sortowanym zbiorze.
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe 4
Sortowanie przez wybór
źle dobrze źle źle dobrze
 1. Porównując prędkości algorytmów zoptymalizowanego sortowania bąbelkowego i sortowania przez wybór dochodzimy do wniosku, iż ten drugi w przypadku zbiorów posortowanych odwrotnie oraz nieposortowanych jest kilkakrotnie szybszy. Jednakże dla zbiorów w znacznym stopniu uporządkowanych algorytm sortowania bąbelkowego nie daje mu żadnych szans - nic w tym dziwnego, ponieważ zgodnie z naszymi badaniami, algorytm sortowania bąbelkowego posiada w tych przypadkach liniową klasę czasowej złożoności obliczeniowej, natomiast algorytm sortowania przez wybór ma dla każdego zestawu danych czasową złożoność obliczeniową proporcjonalną do kwadratu liczby sortowanych elementów.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Na podstawie algorytmu sortowania przez wybór uzasadnij, iż czas sortowania nie jest zależny od rozkładu elementów w porządkowanym zbiorze.
 2. Uzasadnij, że algorytm sortowania przez wybór nie jest stabilny.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.